0

Giáo trình Bệnh cây đại cương (Nghề: Bảo vệ thực vật - Cao đẳng): Phần 1 - Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp

60 0 0
  • Giáo trình Bệnh cây đại cương (Nghề: Bảo vệ thực vật - Cao đẳng): Phần 1 - Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 11:18

Giáo trình Bệnh cây đại cương cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu chung về bệnh hại cây trồng; Tác nhân và triệu chứng bệnh hại cây trồng; Chẩn đoán bệnh hại cây trồng; Sự lưu tồn, lan truyền và xâm nhiễm của mầm bệnh; Các biện pháp phòng trị bệnh hại cây trồng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP GIÁO TRÌNH MƠN HỌC: BỆNH CÂY ĐẠI CƯƠNG NGÀNH, NGHỀ: BẢO VỆ THỰC VẬT TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG (Ban hành kèm theo Quyết định Số:…./QĐ-CĐCĐ-ĐT ngày… tháng… năm 2017 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp) Đồng Tháp, năm 2017 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu thuộc loại sách giáo trình nên nguồn thơng tin phép dùng ngun trích dùng cho mục đích đào tạo tham khảo Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh bị nghiêm cấm LỜI GIỚI THIỆU Từ cuối kỷ thứ 20 đến nay, nông nghiệp giới đạt thành tựu to lớn, sản lượng suất trồng không ngừng ổn định ngày nâng cao Tuy vậy, tác động biến đổi khí hâu thâm canh ảnh hưởng nhiều đến phát sinh phát triển loài bệnh hại gây ảnh hưởng nghiêm đến suất, chất lượng sản phẩm, gây thiệt hại lớn cho người nông dân Khoa học bệnh nghiên cứu bị bệnh, ba yếu tố mầm bệnh, trồng mơi trường ln có mối quan hệ chặt chẽ với Môn học nghiên cứu chất, nguyên nhân gây bệnh biện pháp chẩn đốn phịng trừ bệnh Giáo trình “Bệnh đại cương” biên soạn theo chương trình khung ngành Bảo vệ Thực Vật, trình độ cao đẳng Lãnh đạo Trường CĐCĐ Đồng Tháp phê duyệt năm 2017 Nội dung mơn học có Chương gồm Chương 1: Giới thiệu chung bệnh hại trồng Chương 2: Tác nhân triệu chứng bệnh hại trồng Chương 3: Chẩn đoán bệnh hị trồng Chương 4: Sự lưu tồn, lan truyền xâm nhiễm mầm bệnh Chương 5: Các biện pháp phòng trị bệnh hại trồng Giáo trình Mơn học “Bệnh đại cương” kết hợp kiến thức lý thuyết kỹ thực hành nhận dạng triệu chứng bệnh, tác gây bệnh trồng thực phương pháp chẩn đoán bệnh hại tìm hiểu thực tế cách phịng trừ nhằm củng cố ứng dụng cụ thể phần lý thuyết học, rèn luyện kỹ tay nghề bảo vệ thực vật Giáo trình biên soạn nhằm phục vụ cho việc giảng dạy trình độ cao đẳng ngành, nghề Bảo Vệ Thực Vật trường CĐCĐ Đồng Tháp Trong q trình biên soạn khơng tránh khỏi nhiều thiếu sót Rất mong nhận đóng góp ý kiến quý báu anh chị em đồng nghiệp bạn đọc để chúng tơi bổ sung, chỉnh sửa cho giáo trình ngày hồn thiện, góp phần vào nghiệp đào tạo nghề Bảo vệ thực vật tỉnh tốt Xin bày tỏ lòng biết ơn với Lãnh đạo trường CĐCĐ Đồng Tháp, Hội Đồng thẩm định đóng góp nhiều ý kiến q báu để hồn chỉnh giáo trình Cảm ơn tác giả biên soạn tài liệu tham khảo bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ, cung cấp nhiều tài liệu để tơi hồn thành giáo trình Đồng Tháp, ngày 26 tháng năm 2017 Chủ biên Nguyễn Thị Quế Phương MỤC LỤC Trang Chương 1.Giới thiệu chung bệnh hại trồng 1.1 Tác hại bệnh lên mùa màng 1.1.1 Bệnh làm giảm suất trồng 1.1.2 Bệnh làm giảm phẩm chất sản phẩm nông nghiệp 1.1.3 Bệnh gây ngộ độc người gia súc 1.2 Đối tượng môn học Chương Các tác nhân gây bệnh trồng 2.1 Các tác nhân phi sinh vật 2.1.1 Do đất 2.1.2.Chất dinh dưỡng 10 2.1.3 Chất độc 17 2.1.4 Thời tiết 19 2.2 Các tác nhân sinh vật 21 2.2.1 Nấm 22 2.2.2 Vi khuẩn 24 2.2.3 Xạ khuẩn 26 2.2.4 Virus 26 2.2.5 Mycoplasma MLO 27 2.2.6 Tuyến trùng 28 2.2.7 Thực vật thượng đẳng ký sinh 30 2.2.8 Tảo 32 Chương Triệu chứng chẩn đoán bệnh trồng 35 3.1.Triệu chứng bệnh 35 3.2 Phương pháp chẩn đoán bệnh hại trồng 47 3.3 Phương pháp giám định bệnh lạ hại trồng 50 i Chương Sự lưu tồn, lan truyền phân bố mầm bệnh 52 Sự lưu tồn mầm bệnh 54 1.1 Các phận lưu tồn 54 1.2 Vị trí lưu tồn 55 Sự lan truyền mầm bệnh 57 2.1 Gió 58 2.2 Mưa dòng chảy 58 2.3 Côn trùng 59 2.4 Giống 59 2.5 Cơ học 60 2.6 Con người 60 Sự xâm nhiễm mầm bệnh 60 3.1 Giai đoạn tiền xâm nhiễm 60 3.2 Giai đoạn xâm nhập vào mô ký chủ 61 3.3 Giai đoạn phát triển bên mô ký chủ 65 3.4 Giai đoạn hình thành phát tán bào tử 66 Sinh lý nhiễm bệnh 66 4.1 Mô bị huỷ hoại 67 4.2 Ảnh hưởng lên phát triển cảu ký chủ 68 4.3 Ảnh hưởng lên sinh sản phát triển ký chủ 69 4.4 Ảnh hưởng lên hấp thu nước cận chuyển chất dinh dưỡng 69 4.5 Ảnh hưởng lên hô hấp 70 4.6 Ảnh hưởng lên quang hợp 70 4.7 Ảnh hưởng lên suất 71 Thực hành 72 Chương 5: biện pháp phòng trị bệnh hại trồng 75 Mục đích 75 Những nguyên tắc xây dựng biện pháp phòng trừ bệnh 75 Các biện pháp phòng trừ bệnh 76 ii 3.1 Biện pháp canh tác 76 3.2 Biện pháp sinh học 79 3.3 Biện pháp kích kháng 82 3.4 Biện pháp hoá học 84 Thực hành 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 iii GIÁO TRÌNH MƠN HỌC Tên mơn học: BỆNH CÂY ĐẠI CƯƠNG Mã môn học: NN210 Thời gian thực môn học: 40 giờ; (Lý thuyết: 19 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, tập: 19 giờ; Kiểm tra giờ) I Vị trí, tính chất mơn học: - Vị trí: Là mơn sở bắt buộc quan trọng sinh viên cao đẳng Bảo vệ thực vật Bệnh đại cương bố trí sau học mơn Sinh học đại cương - Tính chất: Mơn học cung cấp kiến thức tác nhân, chế gây bệnh, nhận dạng triệu chứng bệnh hại, nhận biết nguyên nhân gây bệnh, thao tác chẩn đốn bệnh phịng thí nghiệm ngồi đồng biện pháp phòng trị bênh hại trồng II Mục tiêu môn học: Sau học xong, sinh viên trang bị: - Về kiến thức: Có kiến thức tác nhân chế gây bệnh, lưu tồn, lan truyền bệnh mầm bệnh, xâm nhiễm mầm bệnh, yếu tố ảnh hưởng đến phát sinh bệnh - Về kỹ năng: Thực phương pháp chẩn đốn bệnh hại trồng phương pháp phịng trị bệnh hại - Về lực tự chủ trách nhiệm: biết tự nghiên cứu, tìm tài liệu phục vụ cơng tác có liên quan đến việc chẩn đốn bệnh, nghiên cứu tác nhân gây bệnh hại trồng III Nội dung môn học: Nội dung tổng quát phân bổ thời gian: Thời gian (giờ) Số TT Thực hành, Lý thínghiệm, Tổng số Kiểm tra thuyết thảo luận, tập Tên chương, mục Chương 1: Giới thiệu chung bệnh hại trồng Tác hại bệnh lên mùa màng Các yếu tố ảnh hưởng lên sức khỏe iv 2 thực vật Chương 2: Tác nhân triệu chứng bệnh hại trồng Tác nhân ký sinh gây bệnh trồng 14 12 1LT 1TH 4 40 19 19 Triệu chứng bệnh hại trồng Thực hành Chương 3: Chẩn đốn bệnh hại trồng Ngồi đồng Trong phịng thí nghiệm Giám định bệnh hại trồng Thực hành Chương 4: Sự lưu tồn, lan truyền xâm nhiễm mầm bệnh Sự lưu tồn mầm bệnh Sự lan truyền mầm bệnh Sự xâm nhiễm mầm bệnh Cơ chế gây hại mầm bệnh Sinh lý mắc bệnh Thực hành Chương 5: Các biện pháp phòng trị bệnh hại trồng Biện pháp canh tác Biện pháp sinh học Biện pháp kích kháng Biện pháp hóa học IPM Cộng v Chương GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỆNH HẠI CÂY TRỒNG MH210-01 Giới thiệu Bài học giới thiệu lịch sử đời ngành học bệnh cây, tác hại bệnh gây yếu tố ảnh hưởng lên sức khoả thực vật đất, dinh dưỡng, môi trưởng, cỏ dại, sâu bệnh hại, ngộ độc dạng triệu chứng bệnh trồng, làm sở để thực chẩn đoán bệnh Mục tiêu Kiến thức: + Phát biểu lịch sử đời bệnh + Trình bày tác hại bệnh trồng yếu ảnh hưởng lên sức khỏe trồng + Phát biểu triệu chứng bệnh hại trồng Kỹ năng: + Xác định tình trạng sức khoẻ trồng; + Nhận dạng yếu tố ảnh hưởng lên sức khoẻ trồng + Nhận dạng đặc điểm triệu chứng bệnh Năng lực tự chủ trách nhiệm: Nhận dạng mô tả triệu chứng bệnh để vận dụng vào cơng tác chẩn đốn bệnh Bệnh động thái phức tạp đặc trưng trình bệnh lý, ký sinh vật hay mơi trường hay môi trường không thuận lợi gây dẫn đến phá vỡ chức sinh lý bình thường, làm biến đổi phẩm chất giảm suất trồng Q trình phụ thuộc vào chất ký sinh môi trường sống (Vũ Triệu Mân, 2003) Bệnh hại thực vật phát từ lâu giới Từ người chuyển từ hình thức sống du canh du cư sang định canh định cư, bắt đầu biết trồng trọt, chăn nuôi Nhiều vùng sản xuất chuyên canh trồng đời nơng sản trở thành hàng hóa quan trọng Khi đó, trồng bị nhiều lồi vi sinh vật ký sinh gây hại nên bệnh hại thực vật quan tâm phát nghiên cứu Tuy nhiên, kiến thức loài người thời hạn hẹp, nên đến xã hội loài người hoàn thiện họ để ý đến tượng bệnh hoạn trồng tìm cách khắc phục Trong sử liệu cổ, Democrate khuyên nông dân dùng dầu ô liu phun lên để hạn chế lan tràn bệnh nấm gây Vào kỷ thứ 17, với chế tạo thành cơng kính hiển vi quang học đầu tiên, đơn giản phát vi sinh vật Antony Von Leeuwenhoek (1675) khoa vi sinh vật bắt đầu phát triển đồng thời lơi kéo theo sau phát triển khoa bệnh 1729, Pier Antonio Micheli, nhà thực vật Ý, lần quan sát nấm bào tử nấm Đến năm 1755, Tillet, nhà thực vật Pháp, cơng bố cơng trình tìm hiểu bệnh than đen hạt lúa mì Trong ông cho hạt lúa có bao phủ phấn đen (đông bào tử nấm) mắc bệnh nhiều hạt khơng có phấn đen Ơng cho bệnh than đen hạt lúa mì bệnh truyền nhiễm có liên hệ đến nấm Đây xem báo cáo mở đầu cho ngành học bệnh trồng Tiếp theo đó, năm 1767, Felice Fontana Giovanni Targioni-Tozzetti nghiên cứu độc lập bệnh rỉ lúa mì nhơn đợt dịch bệnh trầm trọng Ý Cả hai ông đến kết luận bệnh rỉ lúa mì nấm ký sinh gây Năm 1801, C.H Persoon , ấn hành Synopsis methodica fungorum, người mở đầu cho việc phân loại nấm Năm 1821-1832, E.M Fries ấn hành Systema mycologicum phân loại tất nấm biết đến lúc Năm 1876, Louis Pasteur (nhà bác học vĩ đại người Pháp coi người khai sinh môn khoa học vi sinh vật giới) Robert Koch chứng minh bệnh than đen bò lồi vi khuẩn gây Koch hình thành phương pháp xác định tác nhân gây bệnh cho động vật với bốn bước, ngày biết tên "định đề Koch" (Koch's Postulates) Định đề Koch nhà bệnh trồng đương thời ngày tuân thủ Hình 3.1 Lá khoai tây thiếu kali có màu đồng (Nguồn Internet) * Sự thay đổi hình dạng phát triển - Lùn (dwarf, stunt): bị lùn đi, thấp bình thường thường kèm theo biểu suy yếu toàn diện - Chùn đọt (rosetting): Đọt chùn lại khoảng đốt bị ngắn lại, mọc đùn thành chùm Hình 3.2 Triệu chứng chùn đọt khoai tây (Nguồn: Tien-Cheng Wang, 2006) 38 - Cong đùn cành, (curl): tăng trưởng bình thường bên cành, làm cho cành cong phía đối diện Triệu chứng bên cành tăng trưởng bình thường Cũng có trường hợp bên tăng trưởng bình thường bên đối diện tăng trưởng bình thường mà Triệu chứng thường dinh dưỡng, nấm virus gây Hình 3.3 Triệu chứng cong bên thiếu kẽm xồi (Nguồn: Cơng ty Nơng Dược Hai) - Ghẻ (scab): triệu chứng ghẻ xảy trái, lá, cành củ Do kích thích ký sinh, lớp biểu bì lớp nhu mơ bên biểu bì mơ bệnh tăng trưởng khổ, trở nên sần sùi, bung lên giống vết ghẻ Triệu chứng thường nấm vi khuẩn gây 39 Hình 3.4 Triệu chứng ghẻ khoai tây (Nguồn: Internet) - Bướu (gall): Bướu thường xảy thân, cành rễ cây, kích thích ký sinh, phần bị bệnh sưng phù tạo thành u to nốt nhỏ Trong bướu quan sát thấy tác nhân gây bệnh với mật số cao Vi khuẩn Agrobacterium chuyên tạo triệu chứng Ngoài ra, tuyến trùng, nấm tạo triệu chứng bướu Hình 3.5 Triệu chứng bướu cành (Nguồn: Internet) 40 - Chùm cành (witches broom): kích thích ký sinh, đọt cành mọc tua tủa thành chùm cành mảnh khảnh, yếu ớt Triệu chứng thường virus gây - Cành non bị dẹp lại: phần non cành bị dẹp lại Triệu chứng thường virus gây Thí dụ đọt mè bị dẹp lại virus gây - Vết sẹo (callus): Vết sẹo thường thành lập quanh vết thương, quanh vết loét bệnh gây Mục đích mơ sẹo hàn gắn lại vết thương - Tràng hoa biến thành (phyllody): Tràng hoa, đài hoa phận khác hoa biến thành nhỏ Triệu chứng virus gây - Chứng sần sùi trái củ: trường hợp biểu bì trái củ hố mơ bần, có màu nâu * Mơ bị hư hỏng: Những triệu chứng nhóm thường phát triển phận Chúng xảy mô dự trữ cây, mô xanh mô hóa gổ Phần mơ mắc bệnh thường ngã màu nâu Các triệu chứng gồm có: - Thối nhũn (soft rot): trái, hạt, thân, củ rễ có triệu chứng Vết thối thường ướt có mùi lạ NTQ Phương Hình 3.6 Triệu chứng thối nhũn cải bắp vi khuẩn Erwinia 41 - Thối khô (mummification): Là trường hợp trái bị thối đồng thời bị nước mau lẹ nên khô đi, teo lại, nhăn nheo, sần sùi trường hợp thường xảy trái non Nguyễn Thị Nghiêm, ĐHCT Hình 3.7 Triệu chứng thối khơ - Héo gục (damping off): triệu chứng xảy trên vườm ươm Cây bị hại gốc rễ, gần mặt đất Nấm công làm cho mơ bị chết, teo tóp lại, có màu nâu, nâu đen, đen đỏ nước héo gục xuống cách mau lẹ 42 NTQ Phương Hình 3.8 Triệu chứng héo gục rau muống - Đốm (spot): đốm thường xảy lá, trái Đốm thường có màu xám hay nâu, có viền nâu sậm tía đỏ sậm Có thể có quầng màu vàng nhạt chung quanh đốm Về hình dạng, đốm bệnh có hình trịn, hình bầu dục, hình bầu dục kéo dài, hình có góc cạnh khơng có hình dạng định NTQ Phương Phạm Văn Kim, ĐHCT Hình 3.9 Triệu chứng dạng đốm - Sọc (stripe, streak): sọc chạy dọc theo gân lá, dọc theo thân, triệu chứng vi khuẩn, nấm virut gây Thí dụ: Bệnh sọc đỏ mía Xanthomonas rubrilineans, bệnh sọc lúa Xanthomonas campestris pv translucens, bệnh sọc bắp, vv 43 NTQ Phương Hình 3.10 Triệu chứng sọc bắp Cháy (blight): triệu chứng thường mầm bệnh tiết chất độc, lan theo mạch nhựa, làm chết mãng mô lá, làm cho phần tồn bị khơ Triệu chứng nấm, vi khuẩn virus gây NTQ Phương Hình 3.12 Triệu chứng cháy - Héo đọt, chết đọt (die-back): Đọt bị héo chết, phần bên sống bị suy yếu Triệu chứng lan dần xuống 44 bên giết chết sau thời gian Triệu chứng thường có liên quan đến nấm gây hại rễ Nên tìm nguyên nhân rễ phần đả chết Thí dụ: bệnh chết đọt sầu riêng, vv - Héo (wilt): bị nước ký sinh làm tắc nghẽn lưu thông nhựa nguyên, ký sinh tiết chất độc làm tế bào mơ tính trương nước đưa đến phần bị thiếu nước bị rũ xuống Thí dụ: bệnh héo rũ cà chua Nguyễn Thị Nghiêm, ĐHCT Hình 3.13 Triệu chứng héo - Loét (canker): triệu chứng xảy thân cành Vỏ thân vỏ cành bị thối, bung Phần gổ bên bị thối Từ vết loét mũ chảy chảy dài xuống bên Chung quanh vết loét thường có mơ sẹo bao quanh Triệu chứng lt nấm vi khuẩn gây - Giọt dịch vi khuẩn: Trường hợp lúa mắc bệnh cháy bìa vi khuẩn Xanthomonas campestris pv oryzae, thường tiết bên nội bì vết bệnh giọt dịch màu vàng chứa nhiều vi khuẩn Hay cải bắp bị cháy giọt dịch tiết nơi vết bệnh Có thể quan sát giọt dịch vi khuẩn mắt thường vào sáng sớm 45 NTQ Phương Internet Hình 3.14 Giọt dịch tiết vết bệnh - Các mùi lạ: Nơi vết bệnh có mùi thối mùi ê-te, mùi rượu, v v Đây triệu chứng đặc trưng số bệnh - Chảy gôm: Hiện tượng chảy nhựa gốc, thân cành (hiện tượng chảy nhựa thân có múi, sầu riêng) - Lớp phấn, mốc: bề mặt vết bệnh phủ lớp tơ nấm, bào tử nấm bệnh mỏng, xốp, mịn lớp bột, có màu trắng màu đen NTQ Phương Hình 3.15 Triệu chứng lớp phấn bề mặt 46 - Mạch dẫn truyền bị đổi màu Có thể có màu đỏ, nâu, nâu đen đen Thí dụ: mía bị bệnh thối đỏ nấm Physalospora tucumanensis, bổ đơi thân mía bệnh thấy hay nhiều lóng có màu đỏ có mùi rượu Hoặc trường hợp thân bắp mắc bệnh thối thân nấm Gibberella zaea, bổ dọc thân nơi vết bệnh, thấy nấm gây bệnh có màu hồng đốt thân Cây chuối mắc bệnh héo rũ Panama nấm Fusarium oxysporium var cubense, bổ ngang thân nơi sát mặt đất, thấy mạch dẫn nhựa ngã màu nâu nhạt, bổ ngang phần củ chuối bệnh thấy có vịng màu đen củ - Mạch dẫn truyền bị thối đen thối nhũn Trường hợp mơ có khơng có mùi thối Thí dụ: khoai tây mắc bệnh héo rũ vi khuẩn Rastonia solanacearum (Pseudomonas solanacearum), cắt ngang thân có chất nhầy nhụa chảy ra, cải bắp mắc bệnh thối đen vi khuẩn Xanthomonas Tien- Cheng Wang Hình 3.16 Mạch dẫn truyền bị thối đen 47 3.2 Phương pháp chẩn đoán bệnh hại trồng Chẩn đoán bệnh trồng tìm biết nguyên nhân gây nên bệnh trồng Tùy theo bệnh muốn chuẩn đoán bệnh biết từ trước bệnh lạ xuất hiện, áp dụng hai phương pháp chẩn đoán sau đây: Bệnh biết từ trước bệnh giám định xác liệt kê danh lục bệnh hại trồng khu vực Như vậy, bệnh biết triệu chứng đặc trưng chúng tác nhân gây bệnh Do đó, dựa chủ yếu vào triệu chứng diện tác nhân vết bệnh 3.2.1 Đối với nông dân với cán khuyến nông - Quan sát triệu chứng bệnh: Nên thực theo ba bước: - Quan sát tổng thể mắc bệnh khu ruộng mắc bệnh để có nhìn chung cho tình hình bệnh Đối với đa niên, nên đánh giá xem bệnh cục cành, tàn bệnh toàn thân Đối với ruộng, rẫy, nên đánh giá xem bệnh có khu trú cụm phân bố khắp nơi Nếu bệnh khu trú cụm quan sát thêm khác biệt đất, nước địa hình khu vực có bệnh với khu vực khơng có bệnh, để tìm xem bệnh ký sinh hay bệnh điều kiện ngoại cảnh không thuận hợp gây - Quan sát tỉ mỉ triệu chứng bệnh: quan sát hình dạng vết bệnh, màu sắc, diễn biến vết bệnh giai đoạn nhẹ đến nặng, Ngửi xem nơi bị bệnh có mùi lạ khơng, tìm hiểu diễn biến bệnh thời gian bệnh xuất Thí dụ: trường hợp bắp cải bị bệnh thối nhũn vi khuẩn Erwinia carotovora gây ra, có bốc mùi thối từ vết bệnh; trường hợp lúa bị ngộ độc phèn, rễ bị hư hại quéo lại, cảm nhận bứng bụi lúa lên, rửa đất vuốt rễ lúa ngón tay có cảm giác lần sần, lám nhám, chứng tỏ rễ lúa khơng bình thường 48 Khi quan sát, quan sát kỹ phận có bệnh phận có liên quan Thí dụ: bệnh có tính tồn thân héo rũ, cằn cỗi, vàng lùn, vv rễ bị hại, không hấp thu đủ dưởng liệu nên bị ảnh hưởng toàn thân Do đó, phải quan sát rễ để biết phận bị hại Nếu bệnh phận bên cây, quan sát kỹ triệu chứng (hình dạng, màu sắc kich thước vết bệnh; đặc tính phát triển vết bệnh; giai đoạn sinh trưởng lúc phát bệnh diển biến bệnh từ nhẹ đến nặng; vv ) Nếu bệnh rễ bị hại, ta tìm cách xác minh xem ký sinh hay điều kiện đất, nước không thuận lợi Thông thường, ký sinh gây hại cho rễ có để lại dấu vết như: vết thối đen rễ, u bướu rễ, vết nâu rễ, vết loét rễ, ký sinh bám rễ mà quan sát được, triệu chứng có màu sắc lạ bên mạch nhựa cổ rễ (dùng dao bén vạt để quan sát) Nếu khơng có dấu hiệu đặc trưng ký sinh gây hại mà rễ phát triển khơng bình thường (thối đen rễ non rễ quéo lại, có màu vàng sậm, khơng có rễ non phát triển, vv ) nên quan sát tìm hiểu cặn kẻ thêm điều kiện ngoại cảnh trước lúc bệnh bắt đầu phát triển, có nhiều xác suất bệnh không ký sinh điều kiện ngoại cảnh không thuận lợi gây Lưu ý thêm bệnh ký sinh hại rễ điều kiện ngoại cảnh yếu tố quan trọng cần tìm hiểu tường tận - Quan sát tổng thể trở lại: Bước thực với mục đích kiểm tra lại kết luận có qua hai bước Nhìn trở lại bệnh ruộng bệnh với khu vực chung quanh Quan sát kỷ điều kiện ngoại cảnh khu vực Chú ý đến phèn mặn tùy khu vực; khô hạn úng thủy; tình trạng chất hữu phân hủy đất ruộng ngập nước, vv - Xác định bệnh: Qua kết quan sát triệu chứng bệnh bên trên, dựa vào kinh nghiệm có sẵn dựa vào tài liệu, biết bệnh Nếu bệnh lạ, chưa biết tốt nhờ đến nhà chuyên môn bệnh xác 49 định giúp Nên ghi chép kỷ triệu chứng quan sát bên lấy mẫu bệnh ký sinh, mang đến cán chuyên môn nhờ xác định giùm Việc lấy mẫu để nhờ giám định quan trọng Cần đánh giá xem bệnh cục cành bệnh gốc rễ gây nên mà thu mẫu cho đầy đủ chun gia giám định giúp Với bệnh gốc rễ mà thu mẫu khó chẩn đốn Với lúa hoa màu ngắn ngày, tốt bứng bụi, cịn đất cho khơng héo Còn lâu năm, nên bới đất gốc, rễ bệnh lên để quan sát ghi nhận tượng bất thường, kết hợp với cành nhỏ có mang bệnh theo để nhờ giám định 3.2.2 Đối với cán bảo vệ thực vật: - Ngoài đồng ruộng: Cán bảo vệ thực vật đồng ruộng cần có dụng cụ cần thiết sau đây: - Sổ tay để ghi chép, - Kính lúp - Dao bén đủ cứng để bới đất, - Bọc giấy bọc nylon để chứa mẫu bệnh Ngồi đồng ruộng dùng kính phóng đại quan sát sơ vết bệnh để phân biệt bệnh trùng gây Với kính phóng đại, đốn vết bệnh nấm (nếu vết bệnh có sợi nấm, có vết tích bào tử nấm có dạng ổ nấm nơi vết bệnh) tác nhân khác Dùng dao để quan sát triệu chứng bên đổi màu mạch nhựa gốc, rễ bệnh, nhầy nhụa thân Bổ đôi trái bệnh để quan sát bất thường trái cần thiết Trong trường hợp chưa xác định cịn có chổ nghi ngờ, phải mang mẫu bệnh phịng thí nghiệm để tiếp tục cơng tác giám định - Trong phịng thí nghiệm, với bệnh thơng thường: 50 Thao tác phịng thí nghiệm cạo vết bệnh để quan sát kính hiển vi quang học, sau nhuộm nhanh với màu xanh Cotton lactophenol Nếu thấy có sợi nấm bào tử nấm nơi vết bệnh, ta định danh nấm qua hình dạng màu sắc bào tử đài Có trường hợp phải làm phẫu thức vết bệnh để quan sát hình dạng, kích thước, màu sắc phụ ổ nấm để định danh nấm Nếu không quan sát nấm vết bệnh làm phẩu thức vết bệnh để tìm xem diện ổ nấm vi khuẩn nơi mô bệnh Nếu vi khuẩn, phải phân lập, nuôi cấy mơi trường nhân tạo tách rịng chúng Sau đó, thao tác nhuộm gram, nhuộm roi, nhuộm bào tử quan sát hình dạng màu sắc khuẩn lạc để định danh vi khuẩn đến chi Vi khuẩn gây bệnh trồng thuộc năm chi: Agrobacterium, Corynebacterium, Erwinia, Pseudomonas Xanthomonas Chúng ta định danh đến chi 3.3 Phương pháp giám định bệnh lạ hại trồng Trường hợp bệnh lạ, danh lục bệnh hại trồng khu vực chưa đề cập đến, phải làm công tác giám định bệnh theo định đề Koch (Koch's postulate) Để thực việc giám định bệnh lạ theo yêu cầu định đề Koch, phải thực bốn bước sau: - Ghi nhận kỹ triệu chứng bệnh Phải quan sát vi sinh vật mô mắc bệnh phận khác phải ln ln có mối liên quan chặc bệnh - Phải nuôi cấy tinh ròng vi sinh vật (nấm, vi khuẩn mycoplasma), trích ly vi sinh vật từ mắc bệnh (virus, tuyến trùng nấm ký sinh bắt buộc) Khảo sát mầm bệnh (hình dạng, màu sắc, kích thước, ) để định danh - Tiêm chủng nhân tạo vi sinh vật lên khoẻ mạnh (cùng loài giống với bệnh) điều kiện cách ly thật tốt để tránh bị lây nhiễm từ thiên 51 nhiên vào Vi sinh vật phải tạo triệu chứng đặc trưng bệnh khảo sát - Phân lập lại từ vết bệnh tiêm chủng nhân tạo phải nhận lại vi sinh vật Hoặc phải trích ly lại vi sinh vật từ mô tiêm chủng nhân tạo (nếu virus, tuyến trùng nấm ký sinh bắt buộc) Sau thực xong bốn bước có quyền xác định vi sinh vật tìm tác nhân gây nên bệnh lạ khảo sát Và vậy, công tác giám định bệnh xem hoàn chỉnh Chú ý: trường hợp mầm bệnh lây lan gió, khâu cách ly tiêm chủng nhân tạo phải cẩn thận để đảm bảo xác kết Nếu cách ly khơng tốt, nhiễm bệnh từ nguồn bệnh thiên nhiên kết sai lệch CÂU HỎI ÔN TẬP Nêu tên triệu chứng bệnh Cho ví dụ triệu chứng nấm, vi khuẩn, virus gây trồng khu vực tỉnh Đồng Tháp Chẩn đoán bệnh giám dịnh bệnh có điểm giống khác Nêu biện pháp dùng chẩn đoán bệnh trồng TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Văn Kim, (2000) Các nguyên lý bệnh hại trồng Trường Đại Học Cần Thơ Vũ Triệu Mân Lê Lương Tề (1998) Bệnh nông nghiệp NXB Nông Nghiệp – Hà Nội Vũ Triệu Mân (2007) Giáo trình Bệnh đại cương Trường Đại Học Nông Nghiệp I – Hà Nội Vũ Triệu Mân (2003) Chẩn đoán nhanh bệnh hại trồng Hội sinh học phân tử bệnh lý thực vật Việt Nam 52 ... rèn luyện kỹ tay nghề bảo vệ thực vật Giáo trình biên soạn nhằm phục vụ cho việc giảng dạy trình độ cao đẳng ngành, nghề Bảo Vệ Thực Vật trường CĐCĐ Đồng Tháp Trong q trình biên soạn khơng tránh... cương? ?? biên soạn theo chương trình khung ngành Bảo vệ Thực Vật, trình độ cao đẳng Lãnh đạo Trường CĐCĐ Đồng Tháp phê duyệt năm 2 017 Nội dung môn học có Chương gồm Chương 1: Giới thiệu chung bệnh. .. học: - Vị trí: Là mơn sở bắt buộc quan trọng sinh viên cao đẳng Bảo vệ thực vật Bệnh đại cương bố trí sau học mơn Sinh học đại cương - Tính chất: Mơn học cung cấp kiến thức tác nhân, chế gây bệnh,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Bệnh cây đại cương (Nghề: Bảo vệ thực vật - Cao đẳng): Phần 1 - Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp,