0

NHỮNG ẢNH HƯỞNG của môi TRƯỜNG TỔNG QUÁT tới HOẠT ĐỘNG của các DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

16 6 0
  • NHỮNG ẢNH HƯỞNG của môi TRƯỜNG TỔNG QUÁT tới HOẠT ĐỘNG của các DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 09:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KHOA KINH TẾ TIỂU LUẬN TRÌNH BÀY MƠN: QUẢN TRỊ HỌC ĐỀ TÀI: NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG TỔNG QUÁT TỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: BÙI DƯƠNG LÂM SINH VIÊN THỰC HIỆN: DƯƠNG THỊ THUÝ HẬU MSSV: HCMVB120211135 TP Hồ Chí Minh, Ngày 09 Tháng 04 Năm 2022 0 MỤC LỤC I CƠ SỞ LÝ LUẬN Mơi trường bên ngồi: Môi trường bên trong: .8 II PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA MƠI TRƯỜNG TỔNG QT TỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THẾ GIỚI DI ĐỘNG .10 Phân tích mơi trường bên trong: 10 Đánh giá tác động mơi trường bên ngồi: 10 III CÁC GIẢI PHÁP GIÚP DOANH NGHIỆP THÍCH ỨNG VỚI NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG TỔNG QUÁT .14 0 I CƠ SỞ LÝ LUẬN Môi trường quản trị: Môi trường quản trị tổng hợp yếu tố điều kiện khách quan, chủ quan có mối quan hệ tương tác lẫn nhau, ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến hoạt động tổ chức Tất nhà quản trị, cho dù họ hoạt động đâu, muốn thành công công việc, muốn đưa tổ chức ngày phát triển phải phân tích kỹ yếu tố mơi trường ảnh hưởng tới hoạt động tổ chức Trong yếu tố ảnh hưởng, có yếu tố mà tổ chức điều chỉnh làm thay đổi có yếu tố khơng thể khó làm thay đổi Mơi trường quản trị chia thành loại đây: Môi trường bên ngồi:  Mơi trường vĩ mơ: Nhóm yếu tố có tác động bình diện rộng lâu dài Chúng yếu tố nằm bên tổ chức mà tổ chức khơng kiểm sốt được, chúng khơng định hướng có ảnh hưởng đến hoạt động quản trị tổ chức mà ảnh hưởng tới môi trường ngành môi trường nội tổ chức, bao gồm yếu tố: - Các yếu tố kinh tế: Các yếu tố kinh tế đặc điểm hệ thống kinh tế mà doanh nghiệp hoạt động Trong môi trƣ ờng kinh tế, chủ yếu tập trung xem xét mơ hình bao gồm yếu tố sau: + Tốc độ tăng trưởng kinh tế: Tốc tộ tăng trưởng cao tạo nhiều hội cho đầu tư mở rộng hoạt động doanh nghiệp Ngược lại, kinh tế suy thối dẫn đến giảm chi phí tiêu dùng, đồng thời làm gia tăng lực lượng cạnh tranh + Lãi suất tỷ giá hối đoái: Sẽ ảnh hưởng tới mức cầu cho sản phẩm doanh nghiệp Bên cạnh đó, sách tiền tệ tỷ giá hối đoái ảnh hưởng trực tiếp tới giá thành giá bán sản phẩm doanh nghiệp + Lạm phát: Lạm phát gia tăng làm trình tiêu thụ khó khăn dẫn tới thiếu hụt tài cho sản xuất thực thi chiến lược kinh doanh + Tiền lương thu nhập: Chi phí tiền lương cao giá thành tăng, dẫn đến bất lợi cho doanh nghiệp vấn đề cạnh tranh, song mức lương thấp lại khơng khuyến khích người lao động 0 - Các yếu tố trị pháp luật: Các yếu tố tác động đến môi trường theo hướng khác nhau: tạo lợi thế, trở ngại, chí rủi ro cho doanh nghiệp Những yếu tố thường bao gồm số yếu tố sau: + Sự ổn định trị, quán quan điểm sách lớn: Chính trị ổn định hấp dẫn nhà đầu tư + Hệ thống luật pháp: Hệ thống pháp luật hoàn thiện, rõ ràng thuận tiện điều kiện cho kinh doanh phát triển - Các yếu tố kỹ thuật công nghệ: Công nghệ thường xuyên biến đổi, công nghệ tiên tiến liên tục đời, chúng tạo hội nguy lớn cho doanh nghiệp Nhìn chung tiến khoa học – kỹ thuật công nghệ thể tập trung phương diện sau: + Lượng phát minh sáng chế cải tiến khoa học kỹ thuật tăng lên nhanh chóng + Bùng nổ cách mạng thông tin truyền thông + Rút ngắn thời gian ứng dụng phát minh sáng chế + Xuất nhiều loại máy móc nguyên liệu, vật liệu với tính cơng dụng hồn tồn chưa có trước + Xuất nhiều loại máy móc cơng nghệ có suất chất lƣ ợng tính công dụng hiệu + Chu kỳ đổi công nghệ ngày ngắn hơn, tốc độ chuyển giao công nghệ ngày nhanh mạnh + Vòng đời sản phẩm doanh nghiệp ngày ngắn + Trình độ tự động hóa, vi tính hóa, hóa học hóa sinh học hóa tất khâu sản xuất phân phối lưu thông quản lý ngày cao + Các loại hàng hóa thơng minh ngày xuất nhiều + Các phương tiện truyền thông vận tải ngày đại rẻ dẫn tới không gian sản xuất kinh doanh ngày rộng lớn Doanh nghiệp phải thường xuyên quan tâm đến 0 sách khoa học công nghệ cách đầu tư cho khoa học công nghệ, cho nghiên cứu triển khai, khuyến khích phát minh sáng chế, thực chuyển giao công nghệ - Các yếu tố văn hố - xã hội: Q trình nghiên cứu cho thấy văn hóa yếu tố chủ yếu tác động, chi phối hành vi ứng xử người tiêu dùng, chi phối hành vi mua hàng khách hàng Về biểu hiện, yếu tố phong phú: + Nhánh văn hóa: Có nhiều nhánh văn hóa khác nhau, dẫn tới cảm nhận đẹp, thị hiếu tiêu dùng khác + Nghề nghiệp: Nghề nghiệp khác dẫn tới nhu cầu tiêu dùng khác + Phong cách lối sống: Phong cách lối sống chi phối mạnh mẽ tới việc hình thành nhu cầu chủng loại, chất lượng, số lượng, hình dáng, mẫu mã… sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp + Thái độ, tập quán, thói quen tiêu dùng; xuất hoạt động hiệp hội ngƣời tiêu dùng: Chi phối đến phong cách tiêu dùng, ảnh hƣ ởng tới việc hình thành phân khúc thị trường khác + Tôn giáo: Ảnh hưởng lớn tới đạo đức, tư cách, văn hóa lối sống tất người Điều tác động sâu sắc tới việc hoạch định thực chủ trương sách kinh doanh doanh nghiệp + Trình độ dân trí: Trình độ dân trí cao tạo điều kiện thuận lợi việc tuyển dụng, song sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp lại phải thỏa mãn đòi hỏi cao - Các yếu tố tự nhiên: Các yếu tố ảnh hưởng nhiều mặt tới nguồn lực đầu vào cần thiết cho nhà sản xuất kinh doanh chúng gây ảnh hưởng cho hoạt động Marketing thị trường + Vị trí địa lý: Có ảnh hưởng đến hoạt động thương mại doanh nghiệp, liên quan đến chi phí vận chuyển khả cạnh tranh nhờ lợi mức chi phí vận chuyển thấp + Khí hậu, thời tiết: Có ảnh hưởng đến chu kỳ sản xuất tiêu dùng khu vực, đến nhu cầu loại sản phẩm tiêu dùng: yêu cầu phù hợp sản phẩm vấn đề dự trữ, bảo quản 0 + Các vấn đề cân sinh thái ô nhiễm môi trường: Liên quan đến tượng bất thường khí hậu thời tiết, ảnh hưởng trực tiếp đến yêu cầu phát triển bền vững ảnh hưởng đến khả phát triển kinh doanh doanh nghiệp - Các yếu tố nhân học: Các yếu tố nhân học yếu tố nhà quản trị quan tâm thị trường khách hàng, người hợp thành Tác động yếu tố nhân học đến hoạt động quản trị doanh nghiệp thể thông qua nhiều biến số khác sau đây: + Dân số tốc độ tăng dân số: Dân số tức số người hữu thị trường Tiêu thức ảnh hưởng đến dung lượng thị trường đạt đến Thơng thường dân số lớn quy mơ thị trường lớn, nhu cầu sản phẩm nhóm sản phẩm lớn, khối lượng tiêu thụ sản phẩm nhiều, khả đảm bảo hiệu kinh doanh cao + Tuổi thọ cấu trúc độ tuổi: Sự thay đổi yếu tố dẫn đến tình trạng thay đổi cấu khách hàng tiềm theo độ tuổi Từ tác động tới cấu tiêu dùng nhu cầu loại hàng hố Tình hình buộc định marketing doanh nghiệp phải thay đổi theo + Cơ cấu, quy mơ hộ gia đình: ảnh hưởng đến số lượng quy cách, sản phẩm cụ thể sản phẩm đáp ứng cho nhu cầu chung gia đình Đặc biệt có ý nghĩa phân tích mối liên hệ với thu nhập người tiêu thụ + Sự chuyển dịch dân cư xu hướng vận động: Sự hình thành hay suy giảm mức độ tập trung dân cư khu vực địa lý có ảnh hưởng lớn đến xuất hội suy tàn hôi doanh nghiệp - Các yếu tố quốc tế: Khía cạnh quốc tế mơi trường bên ngồi đề cập đến kiện xuất phát từ nước hội doanh nghiệp nước đến từ quốc gia khác Nghiên cứu thay đổi môi trường quốc tế giúp tổ chức phát đối thủ cạnh tranh, khách hàng, nhà cung cấp khuynh hướng xã hội, công nghệ kinh tế phạm vi tồn cầu Ngày cơng ty bị ảnh hưởng cạnh tranh sở toàn cầu Với phát triển Internet môi trƣ ờng kinh doanh chí cơng ty nhỏ nhằm vào thị trường giới Khi hoạt động phạm vi toàn 0 cầu, nhà quản trị phải xem xét nhân tố phát luật, trị, văn hóa xã hội kinh tế không nước sở mà nước khác Tiến trình hội nhập bước với kinh tế giới nước ta tạo nên hội thách thức lớn doanh nghiệp Rất nhiều doanh nghiệp phải thay đổi chiến lược, cấu hay cắt giảm giá thành để trì cạnh tranh kinh tế mang tính tồn cầu  Mơi trường vi mơ (mơi trường ngành): Bao gồm yếu tố: - Các nhà cung ứng: Đó ngƣ ời cung cấp đầu vào cho trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Bất kỳ biến đổi từ phía người cung ứng, sớm hay muộn, trực tiếp hay gián tiếp gây ảnh hưởng tới hoạt động công ty Các nhà quản trị phải quan tâm đến họ nhiều phương diện như: khả cung ứng số lượng, chất lượng, giá cả, thời gian cung ứng, địa điểm cung ứng…Thậm chí cịn phải quan tâm đến thái độ nhà cung cấp doanh nghiệp đối thủ cạnh tranh Nguồn lực khan hiếm, giá tăng làm xấu hội thị trường cho việc kinh doanh hàng hoá dịch vụ định tồi tệ buộc doanh nghiệp phải ngừng sản xuất - Khách hàng: Là người tiêu thụ sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp, khách hàng yếu tố định đầu sản phẩm Khách hàng đóng vai trị trung tâm thị trường, đối tượng mà doanh nghiệp phục vụ yếu tố định thành cơng hay thất bại doanh nghiệp Tìm hiểu kỹ lưỡng đáp ứng đầy đủ nhu cầu sở thích thị hiếu khách hàng mục tiêu điều kiện sống cho tồn phát triển doanh nghiệp nói chung hệ thống quản trị nói riêng Sự tín nhiệm khách hàng tài sản có giá trị lớn lao doanh nghiệp Sự tín nhiệm đạt biết thỏa mãn nhu cầu thị hiếu khách hàng so với đối thủ cạnh tranh Một vấn đề mấu chốt khác liên quan đến khách hàng khả trả giá họ Người mua có ưu làm cho lợi nhuận ngành hàng giảm cách ép giá xuống đòi hỏi chất lượng cao phải cung cấp nhiều dịch vụ Người mua mạnh họ có điều kiện sau: + Lượng mua chiếm tỉ lệ lớn khối lượng hàng hóa bán doanh nghiệp + Việc chuyển sang mua hàng ngƣ ời khác không gây nhiều tốn + Người mua đưa tín hiệu đe dọa đáng tin cậy hội nhập phía sau với bạn hàng cung ứng 0 + Sản phẩm ngƣ ời bán ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm người mua Nếu tương tác điều kiện nói làm cho doanh nghiệp khơng đạt mục tiêu phải cố gắng thay đổi vị việc thương lượng giá cách thay đổi nhiều điều kiện nói phải tìm khách hàng ưu Các doanh nghiệp cần lập bảng phân loại khách hàng tương lai Các thơng tin có từ bảng phân loại sở định hƣ ớng quan trọng việc hoạch định chiến lƣ ợc, chiến lược liên quan trực tiếp đến Marketing Các yếu tố cần xem xét vấn đề địa dư, tâm lý khách hàng… - Đối thủ cạnh tranh trực tiếp: Sự hiểu biết đối thủ cạnh tranh có ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp Các đối thủ cạnh tranh với định tính chất mức độ tranh đua, thủ thuật giành lợi ngành phụ thuộc vào đối thủ cạnh tranh Mức độ cạnh tranh phụ thuộc vào tương tác yếu tố số lượng doanh nghiệp tham gia cạnh tranh, mức độ tăng trưởng ngành, cấu chi phí cố định mức độ đa dạng hóa sản phẩm Sự tồn yếu tố có xu hướng làm tăng nhu cầu nguyện vọng doanh nghiệp muốn đạt bảo vệ thị phần mình, chúng cho cạnh tranh thêm gay gắt Các doanh nghiệp cần thừa nhận q trình cạnh tranh khơng ổn định Các doanh nghiệp cần phân tích đối thủ cạnh tranh mục tiêu tương lai, nhận định họ thân với chúng ta, chiến lược họ thực hiện, tiềm họ để nắm hiểu biện pháp phản ứng hành động mà họ có - Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn: Đối thủ tham gia kinh doanh ngành yếu tố làm giảm lợi nhuận doanh nghiệp họ đưa vào khai thác lực sản xuất với mong muốn giành thị phần nguồn lực cần thiết Việc bảo vệ vị trí cạnh tranh doanh nghiệp bao gồm việc trì hàng rào hợp pháp ngăn cản xâm nhập từ bên ngoài, hàng rào là: lợi sản xuất qui mô lớn, đa dạng hóa sản phẩm, địi hỏi nguồn tài lớn, chi phí chuyển đổi mặt hàng cao, khả hạn chế việc xâm nhập kênh tiêu thụ vững vàng ƣ u giá thành mà đối thủ cạnh tranh không tạo Một hàng rào khác ngăn cản xâm nhập đối thủ tiềm ẩn chống trả mạnh mẽ doanh nghiệp đứng vững - Sản phẩm thay thế: sản phẩm khác thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng Sức ép sản phẩm thay làm hạn chế tiềm lợi nhuận ngành mức giá cao bị khống chế Nếu không ý đến sản phẩm thay tiềm ẩn, doanh nghiệp bị tụt lại 0 với thị trường nhỏ bé Phần lớn sản phẩm thay kết phát triển công nghệ Muốn đạt thành công, doanh nghiệp cần ý dành nguồn lực để phát triển vận dụng công nghệ vào chiến lược Tóm lại, hoạt động kinh doanh doanh nghiệp chịu tác động yếu tố vi mô vĩ mô môi trường kinh doanh Tuy nhiên, doanh nghiệp tính chất hoạt động sản xuất kinh doanh khác nên mức độ tác động yếu tố khác Việc phân tích kỹ lưỡng yếu tố cho phép doanh nghiệp nhận biết hội sản xuất kinh doanh để xây dựng chiến lược Marketing đắn thành công thị trường Đồng thời giúp cho doanh nghiệp nhận biết nguy để giảm rủi ro sản xuất kinh doanh, cạnh tranh tốt thị trường Môi trường bên trong:  Đây yếu tố có ảnh hƣ ởng trực tiếp, thường xuyên quan trọng tới hoạt động quản trị tổ chức Những yếu tố giúp cho tổ chức xác định rõ ưu, nhược điểm Các nhóm yếu tố tác động qua lại lẫn tạo môi trường quản trị tổ chức Nhà quản trị phải nhận thức đầy đủ, xác yếu tố môi trường để soạn thảo chiến lược sách lược quản trị cho đắn, giúp tổ chức tồn phát triển  Môi trường bên Các doanh nghiệp cần phân tích cách chặt chẽ yếu tố bên doanh nghiệp nhằm xác định rõ ưu nhược điểm doanh nghiệp Trên sở đưa biện pháp nhằm khắc phục nhược điểm phát huy mạnh doanh nghiệp để đạt lợi nhuận tối đa Nó bao gồm yếu tố sau: - Tài - kế tốn: Cần phân tích yếu tố sau: + Khả huy động vốn ngắn hạn dài hạn + Chi phối vốn so với toàn ngành đối thủ cạnh tranh + Các vấn đề thuế, tỷ lệ lãi suất + Hệ thống kế toán hiệu hiệu phục vụ cho việc lập kế hoạch giá thành, kế hoạch tài lợi nhuận - Sản xuất nghiệp vụ kỹ thuật gồm có: + Cơ cấu mặt hàng dịch vụ + Khả mở rộng chu kỳ sống sản phẩm 0 + Tỷ lệ lợi nhuận so với doanh thu sản phẩm + Chiến lược giá tính linh hoạt việc định giá + Chi phí khả cơng nghệ so với toàn ngành đối thủ cạnh tranh + Nghiên cứu phát triển công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật - Nhân máy quản lý bao gồm: + Trình độ tay nghề tư cách đạo đức cán công nhân viên + Cơ cấu tổ chức uy tín doanh nghiệp + Tổ chức hệ thống thông tin giao tiếp II PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA MƠI TRƯỜNG TỔNG QT TỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THẾ GIỚI DI ĐỘNG Phân tích mơi trường bên trong: Thực trạng cơng tác phân tích mơi trường bên doanh nghiệp: Bằng trải nghiệm thị trường điện thoại di động từ đầu năm 1990, việc phân tích nhân tố tác động từ mơi trường bên ngồi đặc biệt nhu cầu thói quen mua hàng khách hàng, công ty đưa chiến lược kinh doanh cho giai đoạn phát triển Từ thành lập (2004) đến năm 2013, Thế Giới Di Động mở rộng lên 222 siêu thị thegioididong.com, 13 siêu thị dienmay.com có mặt khắp 63 tỉnh thành, với hệ thống phân phối rộng khắp đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Bên cạnh đó, nắm bắt xu hướng phát triển internet với việc nghiên cứu kỹ tập quán mua hàng khách hàng Việt Nam, Thế Giới Di Động xây dựng phương thức kinh doanh chưa có Việt Nam trước Công ty xây dựng phong cách tư vấn bán hàng đặc biệt nhờ vào đội ngũ 6000 nhân viên chuyên nghiệp website www.thegioididong.com vàwww.dienmay.com hỗ trợ cẩm nang điện thoại di động, hàng điện tử, điện máy kênh thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam Thế Giới Di Động đặc biệt quan tâm tới động tĩnh đối thủ cạnh tranh Pico, Trần Anh, Nguyễn Kim, nói ngành bán lẻ điện tử - điện máy có cường độ cạnh tranh cao Bất kỳ đối thủ tung chương trình marketing hàng loạt chương trình đối thủ khác thực Với định vị dẫn đầu ngành bán lẻ sáng tạo Việt Nam, Thế Giới Di Động bỏ qua động tĩnh 10 0 đối thủ cạnh tranh Công ty thường xuyên tung chương trình khuyến mại, giảm giá cho đợt mốc thời gian, bên cạnh cịn thực chiến lược khác biệt hóa nhằm cung cấp sản phẩm hãng chất lượng dịch vụ tốt tới khách hàng Đánh giá tác động mơi trường bên ngồi: Chính trị pháp luật: Mơi trường trị, luật pháp yếu tố vĩ mơ có ảnh hưởng ngày lớn tới hoạt động doanh nghiệp nói chung tới hoạt động hoach định chiến lươc nói riêng Nói đến mơi trường trị, luật pháp nói đến quy định luật lệ, quy định nhà nước quyền cấp Mơi trường trị luật pháp có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hoạch định chiến lược công ty định hoăc hoach định cần phải dựa quy định luật pháp, mà luật pháp cho phép bán, công bố thị trường doanh nghiệp với đươc phép lên hoach định chiến lược việc nhà nước đưa mức thuế suất cao có ảnh hưởng đến giá sản phẩm cơng ty phải có chiến lươc phù hợp để điều chỉnh mưc giá cho người tiêu dùng không ngỡ ngàng trươc thay đổi đột ngột giá sản phẩm Hay Luật chống độc quyền, luật Thuế, Chính sách kinh tế - giáo dục, Chính sách lao động - tiền lương, luật lao động, Môi trường gồm có luật pháp, quan nhà nước nhóm gây sức ép có ảnh hưởng hạn chế tổ chức cá nhân khác xã hội Mỗi ngành nghề kinh doanh có văn pháp luật điều chỉnh riêng, mang tính chất điều chỉnh, định hướng quy định hoạt động phải theo hiến pháp pháp luật Sự thay đổi yếu tố trị - luật pháp ảnh hưởng mạnh mẽ tới pháp nhân kinh tế, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh ngành Chính trị - Luật pháp ổn định tạo môi trường kinh doanh thuận lợi Nếu công ty muốn hoạt động mạnh tốt lĩnh vực cần quan tâm đến mơi trường trị, luật pháp, thực đầy đủ quy định luật pháp để hoạt động cơng ty lành mạnh hiệu cao Hạn chế nhân tố đến doanh nghiệp là: Luật thuế chưa ổn định, hàng rào thuế quan lớn, thuế cao làm cho giá tăng cao so với quốc gia khác – làm cho khách hàng phải cân nhắc mua sản phẩm Nhân tố kinh tế: Yếu tố kinh tế yếu tố có ảnh hưởng đến hoạt động marketing cơng ty Hoạt động phụ thuộc vào tình hình kinh tế ổn định, phụ thuộc vào thu nhập, giá cả, số tiền tiết kiệm, lãi suất… phụ thuộc vào sức mua người dân Hoạt động hoạch định chiến lược cần nắm vững mặt kinh tế khu vực thị trường để từ đưa chiến lươc phù hợp với người tiêu dùng, kích thích khách hàng dùng sản phẩm Cho đến nay, môi trường kinh tế Việt Nam thuận lợi, với tăng trưởng kinh tế ổn định, giá trị đồng tiền 11 0 Việt Nam tương đối ổn định, mức thu nhập người dân ngày cao chứng tỏ sức mua người dân ngày lớn Người lãnh đạo công ty cần có biện pháp theo dõi chặt chẽ xu hướng chủ yếu thu nhập chi tiêu người tiêu dùng Thị trường cần có sức mua cơng chúng Sức mua có kinh tế phụ thuộc vào thu nhập có, giá cả, lượng tiền tiết kiệm, nợ nần khả vay tiền - Tỷ lệ lạm phát - Lãi suất - Cán cân toán - Thu – chi ngân sách - Tỷ lệ tiết kiệm doanh nghiệp Nền kinh tế Việt Nam đà phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng dần qua năm, thu nhập dân cư tăng cho thấy khả tiêu thụ sản phẩm cao, tăng khả toán khách hàng, tăng sức mua xã hội Nhịp độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người qua hàng năm giai đoạn 2005 – 2010 16,7%; dân số trình độ dân trí tăng nhanh tạo điều kiện để mở rộng thị trường Thu nhập bình quân đầu người cao, nhu cầu sử dụng sản phẩm tăng, đa dạng hóa nhu cầu, làm thay đổi cấu thị trường, tăng cầu Đặc biệt, thị trường quốc tế ngày mở rộng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hợp tác phát triển, tỷ giá hối đoái tăng cao giúp cho kim ngạch xuất tăng Đối với sản phẩm thiết bị điện tử cơng ty sản phẩm trọng vào đối tượng khách hàng có mức thu nhập trung bình mức thu nhập Vì hoạt động hoạch định chiến lược công ty ý nhiều đến mơi trường kinh tế nói chung, mơi trường kinh tế Việt Nam ngồi cịn xem xét đến khu vực cụ thể để từ có chiến lược marketing phù hợp để phát triển Hạn chế nhân tố kinh tế doanh nghiệp Việt Nam mở kin tế thị trường (gia nhập WTO) tạo nên nhiều đối thủ cạnh tranh - nhiều tập đoàn bán lẻ hùng mạnh giới khu vực nhập thị trường Việt Nam Tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp, tỷ lệ lạm phát cao làm hạn chế phát triển doanh nghiệp Năm 2010 tỷ lệ lạm phát Việt Nam 11,75% tăng 2,75% so với năm 2009, quý I năm 2011 12,79% tăng 2,75%; tỷ lệ thất nghiệp 2,88%, giá hàng hóa tăng vọt, đời sống dân cư gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới tâm lý tiêu dùng khách hàng, sức mua thị trường giảm sút Yếu tố công nghệ: Trong năm qua, phát triển công nghệ ngành kim khí điện máy khơng có ảnh hưởng nhà cung cấp hàng hoá, mà Trung tâm điện máy ảnh hưởng nhiều Cụ thể, phát triển công nghệ tạo sản phẩm mới, làm cho số sản phẩm cũ trở 12 0 nên lỗi thời Sự phát triển cơng nghệ chí làm cho số nhà sản xuất phải bỏ số mẫu mã cũ thay mẫu mã khác (chẳng hạn ngành điện máy: tivi Panasonic plasma thay full HD, …) Công nghệ thay đổi liên tục nhanh chóng, đặc biệt tình hình cơng nghệ vừa đời hơm ngày mai trở thành lạc hậu Việt Nam nước phát triển, đường cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước, biến đổi công nghệ giới nhanh chóng tác động đến mơi trường bên giới di động Hoạt động bán hàng quản lý kênh nói chung chịu nhiều tác động thay đổi khoa học công nghệ Lịch sử ngành bán hàng trải qua giai đoạn từ trao đổi vật đến bán hàng trực tiếp, từ bán lẻ đến cửa hàng tự chọn, đến siêu thị hay trung tâm thương mại, đàm phán trước trực tiếp “mặt đối mặt”, đến thư tín đời góp phần làm cho giao dịch dễ dàng Và ngày nay, giao dịch trao đổi mua bán thực thơng qua phương tiện điện thoại, máy tính, fax… tiếp cận khách hàng cách nhanh chóng tiện lợi Nhưng theo nhận định cơng ty việc áp dụng thành tựu cơng nghệ góp phần khơng nhỏ vào việc nâng cao hiệu kinh doanh công ty nâng cao hoạt động bán hàng, đem lại cho khách hàng hài lòng tuyệt đối Hạn chế công nghệ phát triển giới di động: phát triển chóng mặt cơng nghệ thach thức lớn doanh nghiệp, chậm trễ việc update tình hình phát triển cơng nghệ ngun nhân trọng sụp đổ nhiều công ty hoạt động lĩnh vực với Thế Giới Di Động, Thế Giới Di Động phải ln nhạy cảm, nhanh chóng vấn đề nắm bắt xu công nghệ, vấn đề thật tốn khó khăn chìa khóa thành cơng để cơng ty hoạt động lĩnh vực công nghệ Thế Giới Di Động phát triển Yếu tố văn hóa, xã hội: Văn hóa, xã hội ảnh hưởng sâu sắc tới việc lựa chọn sản phẩm tính tiện dụng sản phẩm, tính sản phẩm họ cần, mẫu mã… để đáp ứng điều cơng ty cho nhiều dịng sản phẩm nhằm đáp ứng tối đa sở thích đa dạng nhiều người Văn hóa cơng ty cịn thể nội doanh nghiệp, cách giao tiếp ứng xử nhân viên với khách hàng nào, thái độ phục vụ nhân viên với khách hàng biểu cụ thể văn hóa doanh nghiệp Hơn sản phẩm công ty tung thị trường phải phù hợp với văn hóa xã hội Việt Nam, từ thiết cách PR quảng cáo cần phải mực, điều gây tác động không nhỏ đến trình hoạch định chiến lược Thế Giới Di Động Bởi doanh nghiệp phải tìm hiểu sâu sắc văn hóa xã hội, từ thiết lập tổ chức cơng ty hoạt 13 0 động mơi trường có văn hóa vững từ với có tảng để đưa đến cho người tiêu dùng sản phẩm chuẩn mực xã hội Hạn chế yếu tố văn hóa đến hoạch định chiến lược cơng ty: Việ Nam quốc gia có văn hóa đa dạng, lứa tuổi khác lại có tiếp cận với văn hóa khác nhau, nên điều bất lợi viêc hoạch định chiến lược, đa dạng văn hóa Việt Nam địi hỏi người lãnh đạo phải thật linh hoạt cung cách định tiếp cận thị trường Đánh giá cường độ cạnh tranh: - Đe dọa gia nhập mới: Các hãng kinh doanh nội địa ngành có vị định lịng khách hàng, có kinh nghiệm quản lý tốt, có sở vật chất, có đội ngũ nhân viên làm việc chuyên nghiệp, dịch vụ chăm sóc khách hàng ngày tốt Tính đến nay, Việt Nam gia nhập WTO năm, mở rộng đường giao thương với nước ngoài, thị trường bán lẻ nước ta đánh giá nhiều triển vọng Tuy nhiên để bảo hộ cho doanh nghiệp bán lẻ nước trước doanh nghiệp nước ngồi, Chính phủ Việt Nam tạo rào cản gia nhập ngành “Hiệp định kiểm tra chất lượng – ENT” – điều khoản đầu tư nước muốn mở rộng chuỗi siêu thị Việt Nam Đây điều kiện thuận lợi để công ty bán lẻ nói chung, Thế Giới Di Động nói riêng có lợi phát triển khả cạnh tranh cao - Đe dọa từ sản phẩm thay thế: Hiện nay, sản phẩm điện tử - điện máy Trung Quốc tràn ngập khắp thị trường Việt Nam với ưu điểm giá rẻ, phù hợp với ngân sách chi tiêu phần lớn người dân Việt Nam, người thu nhập thấp trung bình có nhu cầu tiêu thụ lớn mặt hàng đất nước Tuy chất lượng sản phẩm hãng ln vượt trội khó cạnh tranh giá thành, vùng nông thôn - Quyền lực thương lượng từ phía nhà cung ứng: quyền lực nhà cung ứng lớn thị trường - Quyền lực thương lượng từ phía khách hàng: khách hàng ngày có nhiều lựa chọn mua sản phẩm siêu thị điện tử - điện máy tên tuổi, làm gây nên áp lực cạnh tranh hãng - Cạnh tranh doanh nghiệp ngành: nhu cầu sản phẩm điện máy Việt Nam tăng cao nên nhiều hãng muốn tham gia chiếm lĩnh góc thị phần Vì cạnh tranh thị trường lớn khốc liệt Các hãng đua cạnh tranh giá, khuyến dịch vụ chăm sóc khách hàng 14 0 III CÁC GIẢI PHÁP GIÚP DOANH NGHIỆP THÍCH ỨNG VỚI NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA MƠI TRƯỜNG TỔNG QT Nhìn lại, Thế Giới Di Động có năm 2021 nỗ lực vượt bậc bối cảnh thị trường bán lẻ phủ gam màu xám ảnh hưởng từ đại dịch Liên tục mở hướng đến mơ hình đa dịch vụ điểm đến Vượt qua tháng đóng cửa giãn cách kéo dài, hệ thống mở 500 cửa hàng Điện máy Xanh Supermini, dự kiến đến cuối năm đạt 800 cửa hàng với doanh thu kỳ vọng 7.000 tỉ Thời điểm tháng 10, Thế Giới Di Động bất ngờ trình làng cửa hàng TopZone chuyên bán sản phẩm Apple Chỉ tháng 11, chuỗi vượt xa kỳ vọng ban đầu công ty đóng góp 110 tỉ đồng, tương đương mức doanh thu trung bình 25 tỉ đồng/cửa hàng tháng Dự kiến cuối năm nay, Thế Giới Di Động vận hành tổng cộng 10 cửa hàng TopZone với ước tính doanh số ổn định tháng đạt 8-10 tỉ đồng/cửa hàng Khơng dừng lại đó, nhà bán lẻ riết chuẩn bị cho mắt AVAWorld với mảng kinh doanh hoàn toàn như: thời trang, thể thao, mẹ bé, trang sức, xe đạp… thời gian tới Đặc biệt, Thế Giới Di Động tìm cách tối ưu mét vng để phục vụ tối đa nhu cầu khách hàng Phần diện tích bên ngồi Điện máy Xanh tận dụng để mở thêm 150 cửa hàng bán xe đạp, giúp ông lớn bỏ túi 400 tỉ đồng kể từ thời điểm mở cửa vào tháng đến Thành cơng từ mơ hình ‘shop in shop' ơng lớn cịn kể đến mặt hàng đồng hồ nhiều tạo tiếng vang, tiến đến thử nghiệm với trang sức, mắt kính… 15 0 Khơng đẩy mạnh mở rộng hệ thống nhóm hàng, Thế Giới Di Động linh hoạt 'nâng cấp' loạt dịch vụ tiện ích đa dạng cửa hàng hữu Từ hỗ trợ tốn hóa đơn điện, nước, Internet… tới nay, khách hàng đến với Thế Giới Di Động cịn mua bảo hiểm xe máy/ơ tơ, hay chí nạp tiền, rút tiền chuyển khoản điểm giao dịch ngân hàng mà không cần bước khỏi cửa hàng bán lẻ Như vậy, dịch vụ thiết yếu phục vụ sống người dân gần tích hợp đầy đủ vào cửa hàng tập đoàn ………………………………… Hết……………………………… 16 0 ... Mơi trường bên ngồi: Môi trường bên trong: .8 II PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA MƠI TRƯỜNG TỔNG QT TỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THẾ GIỚI DI ĐỘNG .10 Phân tích mơi trường. .. giá tác động mơi trường bên ngồi: 10 III CÁC GIẢI PHÁP GIÚP DOANH NGHIỆP THÍCH ỨNG VỚI NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG TỔNG QUÁT .14 0 I CƠ SỞ LÝ LUẬN Môi trường quản trị: Môi trường quản... Tóm lại, hoạt động kinh doanh doanh nghiệp chịu tác động yếu tố vi mô vĩ mô môi trường kinh doanh Tuy nhiên, doanh nghiệp tính chất hoạt động sản xuất kinh doanh khác nên mức độ tác động yếu
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG ẢNH HƯỞNG của môi TRƯỜNG TỔNG QUÁT tới HOẠT ĐỘNG của các DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ,

Từ khóa liên quan