0

Thủ tục tăng vốn đầu tư

4 3 0
  • Thủ tục tăng vốn đầu tư

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 06:04

Thủ tục tăng vốn đầu tư, vốn điều lệ của công ty nước ngoài Hồ sơ, thủ tục Tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài Căn cứ pháp lý, luật đầu tư Căn cứ Luật đầu tư năm 2020; Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 202. Thủ tục tăng vốn đầu tư, vốn điều lệ cơng ty nước ngồi Hồ sơ, thủ tục Tăng vốn điều lệ cơng ty nước ngồi Căn pháp lý, luật đầu tư  Căn Luật đầu tư năm 2020;  Căn Luật doanh nghiệp năm 2020;  Căn Nghị định 31/2021-NĐ/CP Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư Hồ sơ giấy tờ cần có điều chỉnh vốn điều lệ cơng ty có vốn đầu tư nước  Văn đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;  Quyết định nhà đầu tư việc điều chỉnh vốn đầu tư;  Bản báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư từ thời điểm bắt đầu đến thời điểm điều chỉnh;  02 Bản công chứng Giấy chứng nhận đầu tư Giấy phép đầu tư/ Giấy đăng ký doanh nghiệp  Bản sửa đổi/bổ sung Điều lệ doanh nghiệp công ty  02 Bản công chứng Giấy chứng nhận đăng ký thuế  Bản giải trình lý điều chỉnh tăng/giảm vốn điều lệ công ty, nội dung bao gồm:  o Nội dung giải trình khả tài o Nguồn vốn đầu tư đảm bảo việc tăng vốn o Nhà đầu tư chứng minh tài liệu nộp kèm như: Báo cáo tài (đối với nhà đầu tư pháp nhân) (Đối với cơng ty có phần vốn sở hữu nước ngồi chiếm 50%, báo cáo tài phải xác nhận kiểm toán độc lập.) o Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng (đối với Nhà đầu tư cá nhân nhà đầu tư pháp nhân thành lập  Thông tin xây dựng đề xuất dự án: số lượng người lao động Việt Nam/nước ngoài; Số điện thoại, email nhà đầu tư, Số điện thoại Cơng ty Việt Nam, Diện tích trụ sở  Hộ chiếu cơng chứng xác nhận tạm trú (thẻ tạm trú) người đại diện theo pháp luật Quy trình thực thủ tục tăng vốn điều lệ cơng ty nước ngồi  Bước 1: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ tách Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu chưa tách) với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để tăng vốn điều lệ cơng ty (Thời gian hồn thành: 03 – 05 ngày làm việc)  Bước 2: Đăng ký thông tin doanh nghiệp Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.( Truy cập: https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi)  Bước 3: Nếu công ty chưa cấp đổi dấu theo quy định cần cấp lại dấu pháp nhân theo thơng tin  Bước 4: Đăng bố cáo mẫu dấu công ty  Bước 5: Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có thay đổi vốn đầu tư theo vốn điều lệ); Thời gian hoàn thành: 15 ngày làm việc Trường hợp hồ sơ khơng hợp lệ, quan có thẩm quyền thông báo văn nêu rõ lý  Bước 6: Nhà đầu tư nhận kết phận cửa nơi nhà đầu tư nộp hồ sơ  Tăng vốn đầu tư vốn góp thực dự án Lưu ý thực thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty vốn đầu tư nước Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty mà làm cho thay đổi mức thuế mơn phải đóng năm doanh nghiệp phải thực thủ tục nơp tờ khai lệ phí mơn trước ngày 31/12 năm Đồng thời phải nộp bổ sung phần thuế môn tăng lên Trường hợp điều chỉnh vốn đầu tư, nhà đầu tư nước cần thực thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định pháp luật Hồ sơ điều chỉnh vốn đầu tư giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau:  Văn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;  Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; Báo cáo đầu tư (Báo cáo doanh nghiệp nộp online trang dautunuocngoai.gov.vn)  Quyết định việc điều chỉnh dự án đầu tư nhà đầu tư;  Đề xuất dự án đầu tư bao gồm nội dung: nhà đầu tư thực dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu kinh tế – xã hội dự án (đối với dự án chưa cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đăng ký doanh nghiệp);  01 y chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;  01 y chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với dự án chưa cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đăng ký doanh nghiệp);  01 y chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp;  Tài liệu xác nhận góp đủ vốn đến thời điểm điều chỉnh: 01 y chứng thực Báo cáo tài kiểm tốn gần với thời điểm điều chỉnh Xác nhận ngân hàng việc nhà đầu tư góp đủ vốn  Trường hợp thay đổi vốn đầu tư cần cung cấp: Xác nhận ngân hàng có số dư tương ứng với số vốn tăng thêm tài liệu chứng minh lực tài cho phần vốn góp tăng thêm; Thủ tục điều chỉnh vốn đầu tư Số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh:  Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế  Sở Kế hoạch Đầu tư:  Sở Kế hoạch Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt dự kiến đặt trụ sở văn phịng điều hành để thực dự án đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư sau đây:  Dự án đầu tư thực địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  Dự án đầu tư thực ngồi khu cơng nghiệp, khu chế xuất, khu cơng nghệ cao khu kinh tế  Sở kế hoạch Đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư ngồi khu cơng nghiệp, khu chế xuất, khu cơng nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp Thời hạn xử lý: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ theo quy định, Cơ quan đăng ký đầu tư chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư
- Xem thêm -

Xem thêm: Thủ tục tăng vốn đầu tư,