0

Thủ tục báo giảm vốn góp của doanh nghiệp

3 13 0
  • Thủ tục báo giảm vốn góp của doanh nghiệp

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 06:10

Thủ tục báo giảm vốn góp của doanh nghiệp Theo khoản 29 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2015 thì “Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhi. Thủ tục báo giảm vốn góp doanh nghiệp - Theo khoản 29 Điều Luật doanh nghiệp 2015 “Vốn điều lệ tổng giá trị tài sản thành viên góp cam kết góp thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn” - Theo khoản 13 Điều Luật doanh nghiệp 2015 quy định:” Góp vốn việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ cơng ty Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp góp thêm vốn điều lệ doanh nghiệp thành lập” - Mặt khác khoản 21 Điều luật quy định sau:” Phần vốn góp tổng giá trị tài sản thành viên góp cam kết góp vào cơng ty trách nhiệm hữu hạn, cơng ty hợp danh Tỷ lệ phần vốn góp tỷ lệ phần vốn góp thành viên vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn, cơng ty hợp danh” - Vốn góp cơng ty chuyển nhượng Luật pháp quy định thủ tục chuyển nhượng vốn góp cơng ty TNHH chuyển nhượng cổ phần công ty cổ phần Như hiểu rằng, Vốn điều lệ số vốn mà thành viên cơng ty cam kết góp vào công ty ghi vào Điều lệ cơng ty Vốn góp thể việc góp vốn vào cơng ty, số lần góp vốn lần nhiều lần thời hạn pháp luật cho phép cam kết góp vốn vào cơng ty góp vốn điều lệ THỦ TỤC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN Bước 1: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh/thành phố Trong vòng từ 03 ngày Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh/thành phố có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ hồ sơ thực thủ tục thay đổi giảm vốn điều lệ cho công ty; Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh Phịng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh/thành phố có trách nhiệm thơng báo văn cho doanh nghiệp biết Thông báo phải nêu rõ lý do, u cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có); Hồn tất thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh kể từ ngày 01/07/2015 doanh nghiệp nhận 02 loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 04 nội dung là: Tên công ty; Địa trụ sở; Vốn điều lệ; Người đại diện theo pháp luật; Giấy xác nhận việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp Bao gồm nội dung: Ngành nghề kinh doanh; Thông tin đăng ký thuế; Danh sách cổ đông sáng lập; Thông tin người quản lý doanh nghiệp Bước 2: Công bố thông tin thay đổi giảm vốn điều lệ Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia Sau thay đổi giảm vốn điều lệ công ty cổ phần, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi cổng thơng tin doanh nghiệp quốc gia vịng 30 ngày kể từ ngày thay đổi Sau doanh nghiệp thực thủ tục Công bố thông tin thay đổi giảm vốn điều lệ công ty cổ phần Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh/thành phố cấp cho doanh nghiệp Giấy Biên nhận công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Bước 3: Kê khai mẫu 08, Tờ khai thuế môn Trong trường hợp việc giảm vốn doanh nghiệp làm giảm mức thuế mơn doanh nghiệp phải nộp doanh nghiệp cần thực thủ tục sau: Kê khai nộp mẫu 08-MST; Nộp tờ khai thuế môn bổ sung; THỦ TỤC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH THÀNH VIÊN, THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Bước 1: Chuẩn bị nộp hồ sơ  Người nộp chuẩn bị hồ sơ gồm đầy đủ giấy tờ  Cơ quan tiếp nhận: Phòng Đăng ký kinh doanh nơi cơng ty TNHH thành viên đặt trụ sở Bước 2: Xem xét hồ sơ  Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ hồ sơ thực thủ tục thay đổi giảm vốn điều lệ cho công ty TNHH thành viên  Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh Phịng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư cấp tỉnh có trách nhiệm thơng báo văn cho cơng ty TNHH thành viên biết Thông báo phải nêu rõ lý do, yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có) Bước 3: Cơng bố thơng tin giảm vốn điều lệ công ty TNHH thành viên  Sau giảm vốn điều lệ, công ty TNHH thành viên phải công bố thông tin thay đổi Cổng thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi  Sau công ty thực thủ tục Công bố thông tin giảm vốn điều lệ Cổng thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư cấp tỉnh cấp cho công ty Giấy Biên nhận công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Bước 4: Thực thủ tục kê khai thuế Trường hợp giảm vốn điều lệ công ty TNHH thành viên làm giảm mức thuế mơn cơng ty phải nộp Khi đó, công ty cần thực thủ tục sau:  Kê khai nộp tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC  Nộp tờ khai thuế môn bổ sung kỳ thuế năm liền kề ... tin doanh nghiệp quốc gia Sau thay đổi giảm vốn điều lệ công ty cổ phần, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi Sau doanh. .. ty cổ phần Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh/thành phố cấp cho doanh nghiệp Giấy Biên nhận công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Bước 3: Kê khai... việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp Bao gồm nội dung: Ngành nghề kinh doanh; Thông tin đăng ký thuế; Danh sách cổ đông sáng lập; Thông tin người quản lý doanh nghiệp Bước 2: Công bố thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Thủ tục báo giảm vốn góp của doanh nghiệp,