0

Đề cương chi tiết môn Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

14 3 0
  • Đề cương chi tiết môn Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 01:10

1 Phụ lục 3 (Kèm theo Thông báo số 792TB ĐHVL ĐT ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Văn Lang) TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độ. Phụ lục (Kèm theo Thông báo số 792/TB-ĐHVL-ĐT ngày 27 tháng năm 2021 Hiệu trưởng trường Đại học Văn Lang) TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN Độc lập – Tự – Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Mã học phần: DAC0021 Tên học phần (tiếng Việt): Chuẩn mực báo cáo tài quốc tế Tên học phần (tiếng Anh): International Financial Reporting Standards - IFRS Thông tin học phần 1.1 Số tín chỉ: TC 1.2 Số tiết và/hoặc số hoạt động học tập: - tín lý thuyết: gồm + 45 tiết chuẩn giảng dạy trực tiếp lớp qua MS Team + 90 sinh viên tự học có hướng dẫn 1.3 Học phần thuộc khối kiến thức:  Kiến thức giáo dục đại cương  Bắt buộc  Tự chọn Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp   Kiến thức sở khối ngành  Bắt buộc  Tự chọn Kiến thức sở ngành Bắt buộc  Tự chọn  Kiến thức ngành  Bắt buộc  Tự chọn 1.4 Học phần tiên quyết: Không 1.5 Học phần học trước: Nguyên lý kế toán 1.6 Học phần giảng dạy học kỳ thứ: Khóa: 24 – Năm học 2021 - 2022 1.7 Ngôn ngữ tài liệu giảng dạy: giảng tiếng Việt tài liệu học tập (slide giảng, đọc, tập) tiếng Anh 1.8 Đơn vị phụ trách: - Bộ mơn/Ngành: Ngun lý kế tốn – Kiểm tốn - Khoa: Kế toán – Kiểm toán Mục tiêu chuẩn đầu học phần 2.1 Mục tiêu học phần Học phần nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức khái niệm, thuật ngữ, phương pháp để thực báo cáo tài quốc tế quốc tế Sinh viên hiểu rõ chất bao gồm nguyên tắc lập trình bày báo cáo tài theo chuẩn mực quốc tế, cách phân tích, ghi nhận nghiệp vụ phần hành báo cáo tài hàng tồn kho, tài sản cố định, nợ tiềm tàng, doanh thu theo hợp đồng Bên cạnh mục tiêu cung cấp kiến thức, học phần rèn luyện kĩ chuyên môn để giúp sinh viên thực nghiệp vụ chu trình kế tốn theo chuẩn mực báo cáo tài quốc tế Học phần mong muốn sinh viên hình thành thái độ tích cực nghiên cứu tài liệu tuân thủ văn pháp luật liên quan đến kế toán 2.2 Chuẩn đầu học phần ma trận tương thích CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (ELO): CĐR học phần Hoàn thành học phần này, sinh viên có lực Ký hiệu CĐR CTĐT Kiến thức Phân tích khung khái niệm lập trình bày thành phần báo cáo tài quốc tế Vận dụng chuẩn mực để lập báo cáo tài giải tình kế tốn CLO1 CLO2 ELO1 ELO1 Kỹ CLO3 CLO4 Vận dụng tư phân tích để nhận diện ghi nhận nghiệp vụ kế toán liên quan đến hàng tồn kho, tài sản cố định, lập dự phòng, nợ tiềm tàng, doanh thu Vận dụng kỹ thảo luận nhóm giải tình kế tốn ELO5,8 ELO6 Năng lực tự chủ trách nhiệm CLO5 2.3 Thể tính tuân thủ văn pháp luật liên quan đến cơng việc kế tốn Ma trận chức (mức độ đóng góp học phần cho ELOs) ELO Năng lực tự chủ trách nhiệm Kỹ Kiến thức ELO ELO9 ELO ELO ELO ELO S S S ELO ELO ELO S S ELO 10 Mô tả vắn tắt nội dung học phần Để đạt mục tiêu kết học tập mong đợi, học phần Chuẩn mực Báo cáo tài quốc tế thiết kế gồm chương, trình bày kiến thức chuẩn mực lập trình bày báo cáo tài quốc tế, xử lý sách kế tốn, ước tính sai sót kế tốn, mục tiêu, phạm vi cách đánh giá, ghi nhận nghiệp vụ kế toán liên quan doanh thu hợp đồng, nợ tiềm tàng, dự phòng, tài sản cố định, doanh thu theo hợp đồng Bên cạnh đó, mơn học tích hợp giảng dạy kỹ vận dụng tư phân tích kỹ thảo luận nhóm Phương pháp giảng dạy học tập 4.1 Phương pháp giảng dạy Các phương pháp sau sử dụng trình giảng dạy: - Thuyết giảng nội dung học phần theo nội dung chi tiết trình bày Mục tài liệu học tập cung cấp cho sinh viên; - Hướng dẫn sinh viên chuẩn bị bài, thảo luận nhóm thuyết trình nhóm với tình giảng viên đưa Elearning - Tổ chức sửa tập theo nội dung yêu cầu chuẩn bị 4.2 Phương pháp học tập Các phương pháp học tập gồm: - Sinh viên tham gia nghe giảng, thảo luận, giải vấn đề theo chủ đề cho trước với giảng viên lớp; - Sinh viên tự đọc tài liệu, làm ví dụ, tập lớp, làm tập nhà, giải tình - Làm kiểm tra trang E-learning - Sinh viên làm thuyết trình video clip phút theo chủ đề giảng viên yêu cầu Nhiệm vụ sinh viên Nhiệm vụ sinh viên sau: - Sinh viên học quy định, phải tham dự đầy đủ buổi lên lớp giảng viên - Sinh viên học phải ăn mặc lịch sự, phù hợp với môi trường giáo dục Khơng sử dụng điện thoại lớp, khơng nói chuyện làm việc riêng - Sinh viên phải đọc đọc giảng viên yêu cầu, làm tập theo quy định - Sinh viên lâp nhóm tối đa 10 SV, có nhóm trưởng - Thái độ: tinh thần hợp tác, sẵn sàng làm việc nhóm Đánh giá cho điểm 6.1 Thang điểm Thang điểm 10 quy đổi thành thang điểm chữ thang điểm theo Quy chế đào tạo tín hành Trường Đại học Văn Lang 6.2 Rubric đánh giá Các tiêu chí trọng số điểm nội dung cần đánh giá trình bày Phần phụ lục đính kèm Đề cương chi tiết 6.3 Kế hoạch đánh giá trọng số thành phần đánh giá a) Ma trận phương pháp đánh giá để đạt CĐR học phần PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CLOs CLO1 Bài kiểm tra cá nhân x Bài kiểm tra nhóm / Thuyết trình nhóm x CƠNG CỤ ĐÁNH GIÁ THỜI ĐIỂM ĐÁNH GIÁ Thi cuối kỳ x - Bài tập nhóm cuối - Cuối chương chương - Bài kiểm tra cá nhân - Hàng tuần thường xuyên - Thuyết trình hàng tuần - Cuối kỳ CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 x x x x x x x x x x x x - Thi trắc nghiệm tự luận cuối kỳ đề mở - Bài tập nhóm cuối chương - Bài kiểm tra cá nhân thường xuyên - Thuyết trình hàng tuần - Thi trắc nghiệm tự luận cuối kỳ đề mở - Bài tập nhóm cuối chương - Bài kiểm tra cá nhân thường xuyên - Thuyết trình hàng tuần - Thi trắc nghiệm tự luận cuối kỳ đề mở - Bài tập nhóm cuối chương - Bài kiểm tra cá nhân thường xuyên - Thuyết trình hàng tuần - Thi trắc nghiệm tự luận cuối kỳ đề mở - Bài tập nhóm cuối chương - Bài kiểm tra cá nhân thường xuyên - Thuyết trình hàng tuần - Thi trắc nghiệm tự luận cuối kỳ đề mở - Cuối chương - Hàng tuần - Cuối kỳ - Cuối chương - Hàng tuần - Cuối kỳ - Cuối chương - Hàng tuần - Cuối kỳ - Cuối chương - Hàng tuần - Cuối kỳ b) Trọng số điểm thành phần đánh giá học phần Điểm thành phần Quá trình Thi kết thúc học phần - Hình thức Bài kiểm tra cá nhân (20%) Thuyết trình nhóm (10%) Bài kiểm tra nhóm (20%) Trắc nghiệm tự luận, đề mở Tổng Trọng số (%) Ghi 50% 50% 100% Giáo trình tài liệu học tập 7.1 Giáo trình [1] PKF International, Wiley Interpretation and Application of IFRS Standards, 2020 7.2 Giáo trình tài liệu tham khảo [2] Irene M Wiecek, Nicola M Young, IFRS Primer International GAAP Basics, Wiley [3] Deloitte, Deloitte IFRS University Consortium Course Materials for the Classroom,http://www2.deloitte.com/us/en/pages/about-deloitte/articles/deloitte-ifrs-universityconsortium.html [4] IFRS and IASB http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx 7.3 Tài liệu khác [5] Tóm tắt giảng giảng viên biên soạn (slide giảng tập) Đây tài liệu lưu hành nội Nội dung chi tiết học phần, tiến độ giảng dạy hoạt động dạy – học - Đối với học phần lý thuyết Buổi Nội dung CĐR HP Giới thiệu môn học IFRS Chapter 1: Introduction IFRS and Conceptual Framework A Nội dung giảng dạy lớp: (2 tiết) A common set of global accounting standards Conceptual framework for the preparation and presentation of financial statements Nội dung thảo luận: (1 tiết) - Thảo luận câu hỏi sinh viên B Các nội dung cần tự học nhà: (6 giờ) - Đọc tài liệu: Slide giảng chương 1, sách gi trình từ trang 1-40 CLO1,4,5 - Làm tập chương C Đánh giá kết học tập Chapter 1: Phương pháp đánh giá: - Bài kiểm tra cá nhân - Bài kiểm tra nhóm - Thuyết trình nhóm - Thi cuối kỳ Chapter 1: Introduction IFRS and Conceptual Framework (con’t) A Nội dung giảng dạy lớp: (2 tiết) GAAP hierarchy Measurement model Nội dung làm tập/thảo luận: (1 Tiết) - Thảo luận câu hỏi sinh viên B Các nội dung cần tự học nhà: (6 giờ) - Đọc tài liệu: Slide giảng chapter 2, sách gi trình từ trang 41117 CLO1,4,5 - Làm tập chương C Đánh giá kết học tập Chapter 1: Phương pháp đánh giá: - Bài kiểm tra cá nhân - Bài kiểm tra nhóm - Thi cuối kỳ Chapter 2: Presentation of Financial Statements IAS A Nội dung giảng dạy lớp: (2 tiết) Purpose and components of financial statements Overall considerations Structure and content Real sample excerpts Nội dung thảo luận: (1 tiết) - Thảo luận câu hỏi sinh viên CLO1,4,5 Buổi Nội dung B Các nội dung cần tự học nhà: (6 giờ) - Đọc tài liệu: Slide giảng chapter 2, sách gi trình từ trang 41117 CĐR HP - Làm tập chương C Đánh giá kết học tập Chapter 2: Phương pháp đánh giá: - Bài kiểm tra cá nhân - Bài kiểm tra nhóm - Thi cuối kỳ Chapter 2: Presentation of Financial Statements IAS (con’t) A Nội dung giảng dạy lớp: (1 tiết) Sinh viên thuyết trình chủ đề giao liên quan chapter & chapter Nội dung thảo luận: (2 tiết) - Thảo luận câu hỏi sinh viên B Các nội dung cần tự học nhà: (6 giờ) - Đọc tài liệu: Slide giảng chapter - Inventory, sách giáo trình từ trang 139-157 CLO1,4,5 - Làm tập chương C Đánh giá kết học tập Chapter 2: Phương pháp đánh giá: - Bài kiểm tra cá nhân - Bài kiểm tra nhóm - Thuyết trình nhóm - Thi cuối kỳ Chapter 3: Inventory – IAS A Nội dung giảng dạy lớp: (2 tiết) Recognize and measure of inventories; Methods of inventory costing under IAS Implement disclosure requirements of inventories in IAS Nội dung thảo luận: (1 tiết) - Thảo luận câu hỏi sinh viên B Các nội dung cần tự học nhà: (6 giờ) - Đọc tài liệu: Slide giảng chapter - Inventory, sách giáo trình từ trang 139-157 CLO2,3,4,5 - Làm tập chapter C Đánh giá kết học tập Chapter 3: Phương pháp đánh giá: - Bài kiểm tra cá nhân - Bài tập nhóm - Thi cuối kỳ Chapter 3: Inventory – IAS (con’t) A Nội dung giảng dạy lớp: (2 tiết) - Sửa tập chapter Nội dung thảo luận: (1 tiết) - Thảo luận câu hỏi sinh viên B Các nội dung cần tự học nhà: (6 giờ) CLO2,3,4,5 Buổi Nội dung CĐR HP - Đọc tài liệu: Slide giảng chapter – IAS 16, sách giáo trình từ trang 157-194 - Làm tập chapter C Đánh giá kết học tập Chapter 3: Phương pháp đánh giá: - Bài kiểm tra cá nhân - Bài tập nhóm - Thi cuối kỳ Chapter 4: Property, Plant and Equipment – IAS 16 A Nội dung giảng dạy lớp: (2 tiết) Definitions of terms Recognition and measurement Derecognition Nội dung thảo luận: (1 tiết) Thảo luận câu hỏi sinh viên B Các nội dung cần tự học nhà: (6 giờ) - Đọc tài liệu: Slide giảng chapter – IAS 16, sách giáo trình từ trang 157-194 CLO2,3,4,5 - Làm tập chapter C Đánh giá kết học tập Chapter 4: Phương pháp đánh giá: - Bài kiểm tra cá nhân - Bài tập nhóm - Thi cuối kỳ Chapter 4: Property, Plant and Equipment – IAS 16 (con’t) A Nội dung giảng dạy lớp: (2 tiết) Non-current Assets held for sale Diclosures Nội dung thảo luận: (1 tiết) Thảo luận câu hỏi sinh viên B Các nội dung cần tự học nhà: (6 giờ) - Đọc tài liệu: Slide giảng chapter – IAS 16, sách giáo trình từ trang 157-194 CLO2,3,4,5 - Làm tập chapter C Đánh giá kết học tập Chapter 4: Phương pháp đánh giá: - Bài kiểm tra cá nhân - Bài tập nhóm - Thi cuối kỳ Chapter 4: Property, Plant and Equipment – IAS 16 (con’t) A Nội dung giảng dạy lớp: (2 tiết) Sửa tập Chapter Nội dung thảo luận: (1 tiết) Thảo luận câu hỏi sinh viên B Các nội dung cần tự học nhà: (6 giờ) - Đọc tài liệu: Slide giảng chapter – IAS 37, sách giáo trình từ CLO2,3,4,5 Buổi Nội dung CĐR HP trang 157-194 - Làm tập chapter 10 C Đánh giá kết học tập Chapter 4: Phương pháp đánh giá: - Bài kiểm tra cá nhân - Bài tập nhóm - Thi cuối kỳ Chapter 5: Provisions, Contingent Liabilites and Contingent Assets – IAS 37 A Nội dung giảng dạy lớp: (2 tiết) Objective and scope Recognition Measurement Reimbursements Nội dung thảo luận: (1 tiết) Thảo luận câu hỏi sinh viên B Các nội dung cần tự học nhà: (6 giờ) - Đọc tài liệu: Slide giảng chapter – IAS 37, sách giáo trình từ trang 157-194 CLO2,3,4,5 - Làm tập chapter 11 C Đánh giá kết học tập Chapter 5: Phương pháp đánh giá: - Bài kiểm tra cá nhân - Bài tập nhóm - Thi cuối kỳ Chapter 5: Provisions, Contingent Liabilites and Contingent Assets – IAS 37 (con’t) A Nội dung giảng dạy lớp: (2 tiết) Changes in and use of provisions Application of the recognition and measurement rules Disclosures Nội dung thảo luận: (1 tiết) Thảo luận câu hỏi sinh viên B Các nội dung cần tự học nhà: (6 giờ) - Đọc tài liệu: Slide giảng chapter – IAS 37, sách giáo trình từ trang 157-194 CLO2,3,4,5 - Làm tập chapter 12 C Đánh giá kết học tập Chapter 5: Phương pháp đánh giá: - Bài kiểm tra cá nhân - Bài tập nhóm - Thi cuối kỳ Chapter 5: Provisions, Contingent Liabilites and Contingent Assets – IAS 37 (con’t) A Nội dung giảng dạy lớp: (2 tiết) - Sửa tập chapter Nội dung thảo luận: (1 tiết) Thảo luận câu hỏi sinh viên CLO2,3,4,5 Buổi Nội dung B Các nội dung cần tự học nhà: (6 giờ) - Đọc tài liệu: Slide giảng chapter – IFRS 15, sách giáo trình từ trang 157-194 CĐR HP - Làm tập chapter 13 C Đánh giá kết học tập Chapter 5: Phương pháp đánh giá: - Bài kiểm tra cá nhân - Bài tập nhóm - Thi cuối kỳ Chapter 6: Revenue from Contracts with Customers – IFRS 15 A Nội dung giảng dạy lớp: (2 tiết) Sinh viên xem video giảng Elearning tự học Objective and scope Key definitions The five-step model framework - Step 1: Identify the contract with the customer - Step 2: Identify the performance obligations in the contract Nội dung thảo luận: (1 tiết) - Thảo luận câu hỏi sinh viên B Các nội dung cần tự học nhà: (6 giờ) - Đọc tài liệu: Slide giảng chapter – IFRS 15, sách giáo trình từ CLO2,3,4,5 trang 479-519 - Làm tập chapter 14 C Đánh giá kết học tập Chapter 6: Phương pháp đánh giá: - Bài kiểm tra cá nhân - Bài tập nhóm - Thi cuối kỳ Chapter 6: Revenue from Contracts with Customers – IFRS 15 (con’t) A Nội dung giảng dạy lớp: (2 tiết) Sinh viên xem video giảng Elearning tự học The five-step model framework - Step 3: Determine the transaction price - Step 4: Allocate the transaction price to the performance obligations in the contracts Nội dung thảo luận: (1 tiết) - Thảo luận câu hỏi sinh viên B Các nội dung cần tự học nhà: (6 giờ) - Đọc tài liệu: Slide giảng chapter – IFRS 15, sách giáo trình từ trang 479-519 CLO2,3,4,5 - Làm tập chapter 15 C Đánh giá kết học tập Chapter 6: Phương pháp đánh giá: - Bài kiểm tra cá nhân - Bài tập nhóm - Thi cuối kỳ Chapter 6: Revenue from Contracts with Customers – IFRS 15 CLO2,3,4,5 Buổi CĐR HP Nội dung (con’t) A Nội dung giảng dạy lớp: (2 tiết) Sinh viên xem video giảng Elearning tự học The five-step model framework - Step 5: Recognise revenue when (or as) the entity satisfies a performance obligation Nội dung thảo luận: (1 tiết) Thảo luận câu hỏi sinh viên B Các nội dung cần tự học nhà: (6 giờ) - Đọc tài liệu: Slide giảng chapter – IFRS 15, sách giáo trình từ trang 479-519 - Làm tập chapter C Đánh giá kết học tập Chapter 6: Phương pháp đánh giá: - Bài kiểm tra cá nhân - Bài tập nhóm - Thi cuối kỳ Yêu cầu giảng viên học phần - Phịng học: phịng học giúp SV tham gia làm việc nhóm Phương tiện phục vụ giảng dạy: máy chiếu, loa phòng học 10 Biên soạn cập nhật đề cương chi tiết 10.1 Đề cương biên soạn lần đầu vào năm học - Đề cương soạn lần vào tháng 9/2017 10.2 Đề cương chỉnh sửa lần thứ ……., năm học … - Đề cương chỉnh sửa lần năm 2018 theo chương trình đào tạo khóa 23 Đề cương chỉnh sửa lần tháng 12/2018, chỉnh sửa phương pháp đánh giá, giáo trình Đề cương chỉnh sửa lần tháng tháng 6/2019 nội dung giảng dạy, giáo trình phương pháp đánh giá Đề cương chỉnh sửa lần tháng tháng 9/2020 phương pháp đánh giá giảng dạy thức khóa 23 10.3 Nội dung chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi lần gần - Đề cương chỉnh sửa lần tháng tháng 8/2021 nội dung giảng dạy, điều chỉnh 3TC K24, phương pháp đánh giá cập nhật giáo trình sử dụng Tp HCM, ngày 30 tháng năm 2021 TRƯỞNG KHOA PHĨTRƯỞNG BỘ MƠN NGƯỜI BIÊN SOẠN TS MAI BÌNH DƯƠNG ThS Nguyễn Thị Phước ThS Phan Minh Nguyệt 10 HIỆU TRƯỞNG PGS TS Trần Thị Mỹ Diệu 11 PHỤ LỤC 3a: GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH HỌC PHẦN Giảng viên hữu [1] Họ tên: Phan Minh Nguyệt Học hàm, học vị: Thạc sĩ Địa quan: Điện thoại liên hệ: 0902.420.255 Email: nguyet.pm@vlu.edu.vn Trang web: ktkt.vanlanguni.edu.vn Cách liên lạc với giảng viên: điện thoại, email gặp trực tiếp VPK theo lịch hẹn trước [2] Học hàm, học vị: Phó giáo sư, tiến sĩ Họ tên: Nguyễn Thị Bích Tuyền Địa quan: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Điện thoại liên hệ: 0826.300.507 Giang, Quận 1, Tp HCM Email: tuyen.ntb@vlu.edu.vn Trang web: ktkt.vanlanguni.edu.vn Cách liên lạc với giảng viên: sinh viên liên lạc với giảng viên qua email gặp trực tiếp vào hàng tuần, lúc Giảng viên thỉnh giảng môn học (nếu có) Họ tên: Học hàm, học vị: Địa quan: Điện thoại liên hệ: Email: Trang web: (Đưa tên website Khoa; website cá nhân – có) Cách liên lạc với giảng viên: (nêu rõ hình thức liên lạc sinh viên với giảng viên thỉnh giảng) Trợ giảng mơn học (nếu có) Họ tên: Địa quan: Email: Học hàm, học vị: Điện thoại liên hệ: Trang web: (Đưa tên website Khoa; website cá nhân – có) Cách liên lạc với giảng viên 12 PHỤ LỤC 3b: RUBRIC ĐÁNH GIÁ Rubric1: Bài tập nhóm Tiêu chí chấm điểm Trọn g số (%) Tốt 100 % 90% Khá 80% 70% Trung bình 60% 50% Yếu Kém 40% 30% 20% 10% 0% 20 Đủ Đủ Đủ Đủ 100 90% 80% 70% % số số câu số câu số câu câu yêu yêu yêu yêu cầu cầu cầu cầu Đủ Đủ 60% 50% số số câu câu yêu yêu cầu cầu Đủ 40% số câu yêu cầu Đủ 30% số câu yêu cầu Đủ 20% số câu yêu cầu Đủ 10% số câu yêu cầu Vắng Đúng nội dung theo yêu cầu 80 100 % số câu 60% số câu 40% số câu 30% số câu 20% số câu 10% số câu Vắng Tổng 100 Đầy đủ nội dung theo yêu cầu 90% số câu 80% số câu 70% số câu 50% số câu Rubric 2: Thuyết trình nhóm Tiêu chí Trọng Tốt Khá Trung bình số 100% 75% 50% (%) Nội dung 20 Phong phú Đầy đủ theo yêu Khá đầy đủ, yêu cầu cầu thiếu nội dung quan trọng 20 Chính xác, Khá xác, Tương đối khoa học khoa học, cịn xác, khoa học, vài sai sót nhỏ cịn sai sót quan trọng Cấu trúc 10 Cấu trúc Cấu trúc Cấu trúc và tính slides hợp lý slides hợp slides tương đối trực quan lý hợp lý 10 Rất trực quan Khá trực quan Tương đối trực thẩm mỹ thẩm mỹ quan thẩm mỹ Kỹ 30 trình bày Dẫn dắt vấn đề lập luận lôi cuốn, thuyết phục Sự phối 10 hợp nhóm Các thành viên nhóm phối hợp tốt, thực chia sẻ hỗ trợ làm báo cáo Trình bày rõ ràng chưa lôi cuốn, lập luận thuyết phục Các thành viên nhóm có phối hợp làm báo cáo cịn vài chỗ chưa đồng 13 Khó theo dõi hiểu nội dung quan trọng Kém 0% Thiếu nhiều nội dung quan trọng Thiếu xác, khoa học, nhiều sai sót quan trọng Cấu trúc slides chưa hợp lý Ít/Khơng trực quan thẩm mỹ Trình bày khơng rõ ràng, người nghe hiểu nội dung quan trọng Các thành viên Các thành viên của nhóm phối nhóm thể hợp báo kết nối nhóm cáo 14 ... pháp để thực báo cáo tài quốc tế quốc tế Sinh viên hiểu rõ chất bao gồm nguyên tắc lập trình bày báo cáo tài theo chuẩn mực quốc tế, cách phân tích, ghi nhận nghiệp vụ phần hành báo cáo tài hàng... mục tiêu kết học tập mong đợi, học phần Chuẩn mực Báo cáo tài quốc tế thiết kế gồm chương, trình bày kiến thức chuẩn mực lập trình bày báo cáo tài quốc tế, xử lý sách kế tốn, ước tính sai sót... phục vụ giảng dạy: máy chi? ??u, loa phòng học 10 Biên soạn cập nhật đề cương chi tiết 10.1 Đề cương biên soạn lần đầu vào năm học - Đề cương soạn lần vào tháng 9/2017 10.2 Đề cương chỉnh sửa lần thứ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương chi tiết môn Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế,