0

BÀI TOÁN TƯƠNG GIAO 12 FULL 2020

8 5 0
  • BÀI TOÁN TƯƠNG GIAO 12 FULL 2020

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2022, 18:19

PART 6 TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ PART 6 TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ Thầy NGUYỄN THANH TUYỀN Facebook NGUYỄN THANH TUYỀN Page 1 Bài 1 Tìm m để đường thẳng (d) y = x + m và (C ) y = cắt nhau tại hai điểm phân biệt A m =. PART 6: TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ Bài Tìm m để đường thẳng (d): y = x + m (C ): y = cắt hai điểm phân biệt: A m = B m C m> D Mọi m thuộc R Bài Giá trị m để (d): y = -x + cắt (Cm): y = x3 - 3(m+1)x2 + mx + ba điểm phân biệt là: ] A m< -1 B C D Bài Cho hàm số y = (C ) điểm A( 0;m) Tìm m để đường thẳng A có hệ số góc cắt (H) hai điểm phân biệt có hồnh độ dương A B C D Bài Tìm m để đồ thị y = mx3 - x2 -2x + 8m (C) cắt trục hồnh ba điểm phân biệt có hồnh độ âm: A 0< m C m < D Bài Tìm m để đường thẳng d: y = x + m +2 cắt đồ thị (C ): y = x3 + 3x2 + mx -1 ba điểm phân biệt A,B,C cho BC = 4, biết A có hồnh độ A m = B m = -1 C m > D m < -1 Bài Tìm m để đồ thị y = x3 - (2m+1).x2 - 9x cắt trục hồnh ba điểm có hoành độ lập thành cấp số cộng A m =2 B m > -2 C m = D m > Bài Tìm m để đồ thị hàm số y = x - 2(m+1)x + 2m + cắt trục hoàn bốn điểm phân biệt lập thành cấp số cộng A m = m = B m = C m = -4 D m > -4 Bài Tìm m để d: y = x + cắt (C ): hai điểm phân biệt A B cho tích khoảng cách từ A B đến đường thẳng : x + 2y -1 = A B m = C D Bài 10 Tìm m đề đường thẳng d: y = mx - cắt đồ thị (C ): y = 2x3 -3x + m ba điểm phân biệt A(1; yA ), B C cho M(2; 2m-1) nằm đoạn BC cho MB = 2MC A m = -4 B m = C m = 51 D m = 55 Bài 11 Cho hàm số y = ( C), đường thẳng d: y = x -2 cắt đồ thị (C ) hai điểm phân biệt A B Tìm m để đường thẳng d1: y = x + 3m cắt đồ thị (C ) hai điểm phân biệt C D cho tứ giác ABCD hình bình hành A m = B m = C m = -2 D m = m = Bài 12 Cho hàm số (C ) đường thẳng y = -2x + m cắt hai điểm A B Tìm m để tam giác OAB có diện tích √ : A m = B m = -2 C m = D m # -2 Bài 13 Cho đường cong y = x4 - (3m+2)x2 + 3m (C ) Tìm m để đường thẳng y = -1 cắt (C ) bốn điểm phân biệt có hồnh độ < A m# B ( C ( } ] ] D 2 Bài 14 Cho đường cong (C ): y = x +2(m-1)x + (m - 4m + 1)x - 2(m +1) Tìm m để đường cong cắt Ox ba điểm phân biệt có hoành độ nhỏ A B m [ √ ] √ √ √ √ C m D Đáp án khác √ √ √ Bài 15 Cho đồ thị (C ): y = x3- 2x2 + (1-m).x + m Tìm m để (C ) cắt 0x ba điểm phân biệt có hồnh độ x1, x2 , x3 cho: A m = B C ( ) D Đáp án khác Bài 16 Tìm m để phương trình 2|x | -9x +12.|x| - + m = có nghiệm phân biệt: ] A m B m C m = D m > Bài 17 Cho đường cong y = x3- 3x2 -3mx +3m (C) Tìm m để (C ) đường thẳng d: y = -3x - cắt ba điểm phân biệt có hồnh độ x1 , x2 , x3 cho x1 √ B m C m < D m √ Thầy NGUYỄN THANH TUYỀN Facebook NGUYỄN THANH TUYỀN Page PART 6: TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ Câu 18 Cho phương trình x3  3x   m  1 Điều kiện tham số m để phương trình (1) có nghiệm phân biệt thỏa mãn x1   x2  x3 A 3  m  1 B 3  m  1 C m  1 D 1  m  Bài 19 Tìm m để d: y = 2x + 3m cắt (C ): hai điểm phân biệt cho khoảng cách hai điểm ngắn A B m C m = -1 D m Câu 20 : Cho đồ thị hàm số y   x3  3x  hình vẽ bên Tìm m để phương trình x3  3x  m  có nghiệm phân biệt A 2  m  B 2  m  C 1  m  D 1  m  Câu 20 : Cho hàm số y  f  x  xác định \ 1 , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên hình vẽ  x f ' x  -1 -  + +  f x  -1  Tìm tập hợp tất giá trị thực tham số m cho phương trình f  x   m có ba nghiệm thực phân biệt   A  2; 1  C  1;1 B  2; 1  Câu 21: Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục tập D  1;1 \ 1 có bảng biến thiên sau: Khẳng định sau khẳng định sai? A Giá trị nhỏ hàm số đoạn 1;8 2 B Đường thẳng y  cắt đồ thị y  f  x  điểm phân biệt D Đường thẳng y  3 cắt đồ thị y  f  x  điểm C Hàm số có tiệm cận ngang y  Câu 22: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau: x  1 + y' y - +   Tìm m để f  x   m  có nghiệm thực phân biệt? A 3  m   B 2  m  C 2  m  D 3  m  Thầy NGUYỄN THANH TUYỀN Facebook NGUYỄN THANH TUYỀN Page PART 6: TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ Câu 23 .Tìm m để phương trình x  x  m  có nghiệm phân biệt -1 O -2 -3 -4 A  16  m  B m  C.m  7 D m  1 Câu 24: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên hình vẽ bên: x - -1 y’ + + + + y - 2 Số nghiệm phương trình f  x    là: A B C Câu 25: Cho hàm số y  f  x  liên tục có bảng biến thiên sau:  x y' y + + -1 D  - -1 +   2   Biết f    0, phương trình f x  f   có nghiệm? A B C D Câu 26 Tìm tất giá trị thực tham số m để đường thẳng y  mx  m  cắt đồ thị hàm số y  x3  3x2  x  ba điểm A, B, C phân biệt cho AB  BC      x   x    x   x   m A m  (;0)  [4; ) Câu 27 Tìm m để phương trình sau có nghiệm: A  m  B  m  B m  C  C m    ;   D m  (2; ) m3 2 Câu 28 Tìm tất giá trị thực tham số m cho bất phương trình nghiệm với x   1;3 ? A m   B m   C m  D   m     x   x  1  x   x   m D m  Thầy NGUYỄN THANH TUYỀN Facebook NGUYỄN THANH TUYỀN Page PART 6: TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ Câu 29 Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình bên Xác định tất giá trị tham số m để phương trình f x  2m  m  có nghiệm thực phân biệt A   m  B  m  1  m 1 D    m   C  m  Câu 30 Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau x  1 y +  y  +   m  m  Tìm m để phương trình f  x   m có nghiệm phân biệtA  m  m  C  m  B  m  m  D  Câu 31 Cho hàm số y  f  x  có đồ thị đường cong hình vẽ bên Tìm số nghiệm phương trình f  x  2021  A B C D Câu 32 Cho hàm số y  f  x  liên tục có bảng biến thiên x f  x f  x  1 + + 0   + +   2 2 Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình f  x   f  m  có ba nghiệm phân biệt A m   1;3 \ 0; 2 B m  1;3 \ 0; 2 C m   1;3 D m   2;  Thầy NGUYỄN THANH TUYỀN Facebook NGUYỄN THANH TUYỀN Page PART 6: TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ Câu 33a Cho hàm số trùng phương y  f  x  liên tục R có đồ thị hình vẽ Số nghiệm thực phương trình f  f  x   A 16 B 12 Câu 33 b Cho hàm số y  f  x  xác định C D \ 1 , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên hình vẽ Số giá trị nguyên tham số m để phương trình f  x   m có nghiệm phân biệt Câu 34 A B C D Cho hàm số y  x  x  có đồ thị đường cong hình     Khi phương trình 4 x3  x   x3  x    có nghiệm thực A B D C Câu 35 Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình vẽ Có số ngun m để phương trình x  f   1  x  m có nghiệm thuộc đoạn  2; 2 ? 2  Thầy NGUYỄN THANH TUYỀN Facebook NGUYỄN THANH TUYỀN Page PART 6: TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ A 11 B C.8 D.10 Câu 36 Cho hàm số y  f  x  liên tục có đồ thị hình vẽ Tập hợp tất giá trị thực tham số m để bất phương trình f     x  m có nghiệm thuộc nửa khoảng   ;   A  1;3 Câu 37 B 1; f   C  1;3 Cho hàm số y  f ( x) xác định, liên tục  để phương trình f  x  x A 13   m  có nghiệm B 12 Câu 38 Cho hàm số y  f  x  liên tục C D  1; f    có đồ thị hình vẽ Có giá trị nguyên m D 10 có đồ thị hình vẽ bên   Có số nguyên m để phương trình f f  x   m  có tất nghiệm thực phân biệt? B A Câu 39 Cho hàm số y  f  x  liên tục C D có đồ thị hình bên Phương trình f  2sin x   m có ba nghiệm phân biệt thuộc đoạn   ;   Thầy NGUYỄN THANH TUYỀN Facebook NGUYỄN THANH TUYỀN Page PART 6: TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ A m  3;1 B m   3;1 C m   3;1 D m   3;1 Câu 40 Cho hàm số f  x  có đồ thị hình vẽ   5  phương trình f  2sin x    ;  6  Số nghiệm thuộc đoạn   B A D C Câu 41 Cho hàm số y  f  x  liên tục có đồ thị hình bên Có giá trị nguyên tham số m để phương trình f   x   ;  2  Câu 42 Cho hàm số y  f  x  liên tục A   f  cos x   m có nghiệ B C D có đồ thị hình vẽ Tập hợp tất giá trị tham số m để     2 phương trình f  cos x   2m  có nghiệm thuộc khoảng  0; y 1 x 1 A  1;1 B  0;1 C  1;1 D  0;1 Thầy NGUYỄN THANH TUYỀN Facebook NGUYỄN THANH TUYỀN Page PART 6: TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ Câu 43 Cho hàm số y  f  x  liên tục có đồ thị hình   Số nghiệm phân biệt phương trình f f  x    A B C 10 D Câu 44 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm Bảng biến thiên hàm số y  f '  x  hình Tìm m để bất phương trình m  2sin x  f  x  nghiệm với x   0;   Câu 45 Cho hàm số y  f ( x) liên tục có đồ thị hình vẽ bên Số nghiệm thực phương trình f  x  1   A B C D Câu 46 Cho hàm số y  f  x  Hàm số f '( x) có bảng biến thiên     ;   2 Bất phương trình f (sin x)  3x  m với x   A m  f (1)  3 B m  f (1)  3    3  2 C m  f  D m  f (1)  3 Thầy NGUYỄN THANH TUYỀN Facebook NGUYỄN THANH TUYỀN Page ... THANH TUYỀN Page PART 6: TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ Câu 33a Cho hàm số trùng phương y  f  x  liên tục R có đồ thị hình vẽ Số nghiệm thực phương trình f  f  x   A 16 B 12 Câu 33 b Cho hàm số y...  m  C 2  m  D 3  m  Thầy NGUYỄN THANH TUYỀN Facebook NGUYỄN THANH TUYỀN Page PART 6: TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ Câu 23 .Tìm m để phương trình x  x  m  có nghiệm phân biệt -1 O -2 -3 -4 A  16...  1  x   x   m D m  Thầy NGUYỄN THANH TUYỀN Facebook NGUYỄN THANH TUYỀN Page PART 6: TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ Câu 29 Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình bên Xác định tất giá trị tham số m để
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TOÁN TƯƠNG GIAO 12 FULL 2020,