0

CẤP tốc CUỐI 2022 . toán ôn thi đại học năm 2022

6 2 0
  • CẤP tốc CUỐI 2022 . toán ôn thi đại học năm 2022

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2022, 18:20

TRÙM CUỐI CẤP TỐC SỐ 3030 – THẦY NGUYỄN THANH TUYỀN CHÚC TRÒ LUÔN THÀNH CÔNG CHÀO QUYẾT THẮNG Câu 1. cchúccacs bạn xem tài liẹu này sẽ khỏe mạnh và có cuộc sống thành công nhé Cho hai số phức 1 2z i  và 2 1 2z i  Khi đó, phần ảo của số phức 1 2z z bằng A 3 B 3i C 2 D. TRÙM CUỐI: CẤP TỐC SỐ 30/30 – THẦY NGUYỄN THANH TUYỀN Câu Câu Cho hai số phức z1   i z2   2i Khi đó, phần ảo số phức z1 z2 A B 3i C 2 D 2i Phương trình mặt cầu tâm I 1; 2;  3 bán kính R  là: A  x  1   y     z  3  B  x  1   y     z  3  C x2  y  z  x  y  z  10  D x2  y  z  x  y  z  10  Câu 2 A y   x   1  x  B y   x  1   x  C y   x  1   x  D y   x    x  1 2 Câu Câu Hàm số có đồ thị hình vẽ bên Câu 2 Quay miếng bìa hình trịn có diện tích 16 a quanh đường kính, ta khối trịn xoay tích 64 128 256 32 A B C D a a a a 3 3 Trên khoảng  0;   , họ nguyên hàm hàm số f  x    x là: A  C  2 f  x dx   x  C 3 f  x dx   x  C  23 f x d x  x C    3 D  f  x dx  x  C B Cho hàm số y  f ( x) có đạo hàm liên tục dấu đạo hàm cho bảng sau: Hàm số f  x  có điểm cực trị? A Câu B C D Tập nghiệm bất phương trình log  x   log  x   là: A  6;   B (0;6) C [0;6) D  ;6  Câu Thể tích khối lăng trụ biết diện tích đáy S  chiều cao h  là: A 24 B C D 12 Câu Hàm số y   x  1 A D  2022  B D  1;   Câu 10 Nếu có tập xác định là: f ( x)dx  37 C D  1;   9 0 D D  \ 1  g ( x)dx  16 I    f ( x)  3g ( x) dx : CHÚC TRỊ LN THÀNH CÔNG - CHÀO QUYẾT THẮNG ! TRÙM CUỐI: CẤP TỐC SỐ 30/30 – THẦY NGUYỄN THANH TUYỀN A I  48 B I  53 C I  74 D I  122 C x  e D x  Câu 11 Phương trình ln  x  3  có nghiệm : A x  2 B x  Câu 12 Cho số phức z   3i , phần ảo số phức i.z : A B 3 C D 2 Câu 13 Trong không gian Oxyz , mặt phẳng ( P) : x  y  3z   qua điểm điểm đây? A M 1; 2;3 B N 1;2; 3 C P 1;0;1 D Q  2;3; 4  Câu 14 Trong không gian Oxyz , cho vectơ u  2i  j  5k Mệnh đề sau đúng? A u  (3; 2;5) B u  (2;3; 5) C u  (2;5; 3) D u  (2; 3;5) Câu 15 Cho số phức z   2i Điểm sau biểu diễn số phức z ? A M  3; 2  B N  3; 2  C P  3;  Câu 16 Tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A x  B y  3 D Q  3;  2x  đường thẳng có phương trình x3 C x  3 D y  Câu 17 Với số thực a dương, log 22 a A 2log 22 a B 4log 22 a C 2log a Câu 18 Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số sau đây? A y   x3  3x  B y  x3  3x  D log a C y  x3  3x  D y  x3  3x  Câu 19 Trong không gian Oxyz , cho điểm A  1; 2;3 , B  3; 2; 1 Vectơ sau vectơ phương đường thẳng AB : A u  1;0; 1 B u   4;0;  C u  1;1; 1 D u   2;0; 1 Câu 20 Số cách xếp người ngồi vào ghế xếp hàng ngang A 5! B C65 C A65 D 6! Câu 21 Cho khối chóp có diện tích đáy B chiều cao h Thể tích V khối chóp cho tính theo cơng thức đây? B A V  3Bh B V  Bh C V  Bh D V  h x 3 Câu 22 Đạo hàm hàm số y    2 x 3   A y    ln x 3   B y   2 x x 3 C y  ln   2 D y  x 3   2 ln Câu 23 Cho đồ thị hàm số y  f  x  hình vẽ Diện tích S hình phẳng ( tơ đậm) hình CHÚC TRỊ LN THÀNH CƠNG - CHÀO QUYẾT THẮNG ! TRÙM CUỐI: CẤP TỐC SỐ 30/30 – THẦY NGUYỄN THANH TUYỀN b a a b 0 A S   f  x dx   f  x  dx 0 a b a b B S   f  x dx   f  x  dx C S   f  x dx   f  x  dx D S   f  x dx   f  x  dx Câu 24 Khối trụ có bán kính mặt đáy r , đường cao h Thể tích khối trụ tính cơng thức ị đây? 1 A V   rh B V   rh C V   r h D V   r h 3 2 Câu 25 Nếu   f ( x)  g ( x) dx   3 f ( x)  g ( x) dx  1  f ( x)dx  g ( x)dx A B C Câu 26 Cho cấp số cộng  un  với u2  u5  14 Giá trị u2022 A 14161 B 41161 C 14161 D D 2018 Câu 27 Tích phân I   x dx A 22018  B 22018  ln Câu 28 Số đường tiệm cận dồ thị hàm số y  A B C C  x2 x  5x  22018 ln là: D Câu 29 Gọi M m giá trị lớn nhỏ hàm số y  Tính M  2m A M  2m  11 D 22018 B M  2m  10 C M  2m  11 x  3x  đoạn  0;1 x2 D M  m  10 Câu 30 Có giá trị nguỵên tham số m để hàm số f  x   x3  mx  x  đồng biến ? A B C Câu 31 Cho log a b  2;log a c  Tính Q  log a b c   A Q  B Q  C Q  10 D D Q  12 Câu 32 Cho hình lập phương ABCD ABCD Góc đường thẳng AD mặt phẳng  ABCD  A 30 B 45 C 60 D 90 CHÚC TRỊ LN THÀNH CƠNG - CHÀO QUYẾT THẮNG ! TRÙM CUỐI: CẤP TỐC SỐ 30/30 – THẦY NGUYỄN THANH TUYỀN Câu 33 Cho Parabol  P  : y   x  x có đỉnh I A giao điểm khác O  P  với trục hồnh M điểm cung IA , tiếp tuyến  P  M cắt Ox,Oy B, C Gọi S1 , S2 diện tích hai tam giác cong MAB, MOC Tìm M cho S1  S2 nhỏ  32   160  C M  ;  D M  ;  3  3  x 1 y  z  Câu 34 Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng  : vng góc với mặt phẳng     : mx   2m  1 y  z   ( m tham số thực) Giá trị m A M  4;0  B M  3;3 A B 3 D 1 C Câu 35 Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau: Số nghiệm thuộc đoạn  0; 2  phương trình f  sin x    A B C D Câu 36 Cho hình chóp S ABCD có SA   ABCD  , đáy ABCD hình chữ nhật với AC  a AD  a Tính khoảng cách SD BC 3a 2a a A a B C D Câu 37 Một xạ thủ có viên đạn bắn viên vào bia có viên trúng đích hết đạn dừng lại Biết xác suất trúng đích viên đạn xạ thủ 0,6 Tìm xác suất để có viên trúng đích A p = 0,72 B p = 0,7868 C p = 0,8208 D p = 0,9402 Câu 38 Cho hàm số f ( x) có đạo hàm liên tục Bảng biến thiên hàm số y  f '( x) cho  x hình vẽ Trên  4; 2 hàm số y  f 1    x đạt giá trị lớn bằng?  2 A f (2)  1 B f    2 C f (2)   Câu 39 Có giá trị m để bất phương trình 3x phân biệt? A 65021 B 65024 x   3 D f    2  x  m  có nghiệm nguyên C 65022 D 65023 Câu 40 Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên hình vẽ sau: CHÚC TRỊ LN THÀNH CÔNG - CHÀO QUYẾT THẮNG ! TRÙM CUỐI: CẤP TỐC SỐ 30/30 – THẦY NGUYỄN THANH TUYỀN Số nghiệm thực phương trình f    f  x    A 10 B 11 C D 12  x , x  1;   f    12 Biết F  x  x 1 nguyên hàm f  x  thỏa F    , giá trị biểu thức P  F  5  F  3 Câu 41 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f   x   A 20 B 24 D 25 C 10 Câu 42 Cho hình chóp SABCD biết SA   ABCD  đáy ABCD hình chữ nhật có AB  3a, AD  4a Gọi H , K hình chiếu vng góc A lên SB, SD Mặt phẳng  AHK  hợp với mặt đáy góc 30 Thể tích khối chóp cho A 20 3a B 60 3a3 C 20a 3a3 D 20 3a3 Câu 43 Trên tập hợp số phức, xét phương trình z  2mz  m  12  ( m tham số thực) Có giá trị nguyên m để phương trình có hai nghiệm phân biệt z1 , z2 thỏa mãn z1  z2  z1  z2 ? A B C D Câu 44 Gọi S tập hợp tất số phức z cho iz.z  1  2i  z  1  2i  z  4i  T tập hợp tất số phức w có phần thực khác cho w  T thỏa mãn z1  z2  w số thực Xét số phức z1 , z2  S w  6i w  z1 w  z1  Khi w  z1 w  z1 đạt giá trị nhỏ z2  z1 z2  z1 w  z1  w  z1 A B C 3 D Câu 45 Cho hàm số y  f  x   ax  bx  c có đồ thị  C  , Biết f  1  Tiếp tuyến d điểm có hoành độ x  1  C  cắt  C  điểm có hồnh độ 2, Gọi S1; S2 diện tích hình phẳng (phần gạch chéo hình vẽ) Tính S , biết S1  401 2022 CHÚC TRỊ LN THÀNH CƠNG - CHÀO QUYẾT THẮNG ! TRÙM CUỐI: CẤP TỐC SỐ 30/30 – THẦY NGUYỄN THANH TUYỀN A 12431 2022 B 5614 1011 C 2005 2022 D 2807 1011 Câu 46 Trong không gian Oxyz , cho điểm E  2;1;3 , mặt phẳng  P  : x  y  z   mặt cầu  S  :  x  3   y     z    36 Gọi  đường thẳng qua E , nằm mặt phẳng  P  cắt  S  hai điểm có khoảng cách nhỏ Phương trình   x   9t  A  y   9t  z   8t  2  x   5t  B  y   3t z   x   t  C  y   t z    x   4t  D  y   3t  z   3t  Câu 47 Cho hình nón đỉnh S có đường cao h  a Một mặt phẳng   qua đỉnh S , cắt đường tròn đáy hai điểm A , B cho AB  8a tạo với mặt đáy góc 30 Tính diện tích xung quanh hình nón A 10 7 a B 20 7 a C 10 7 a D 7 a Câu 48 Có số nguyên x cho ứng với x có khơng q 255 số nguyên y thỏa mãn log  x  y   log  x  y  ? A 1250 B 1249 C 625 D 624 Câu 49 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , xét ba điểm A(a;0;0), B(0; b;0), C (0;0; c) thỏa mãn 1    Biết mặt cầu (S ) : ( x  2)2  ( y  1)2  ( z  3)2  25 cắt mặt phẳng ( ABC ) theo a b c giao tuyến đường trịn có bán kính Giá trị biểu thức a  b  c A B C D Câu 50 Cho hai hàm số f ( x) g ( x) có đồ thị hình vẽ Biết hai hàm số y  f  x  1 y  g  ax  b  có khoảng nghịch biến (m, n) , m, n  Khi giá trị biểu thức a  4b A 62 C HẾT -B D 32 CHÚC TRỊ LN THÀNH CƠNG - CHÀO QUYẾT THẮNG ! ... vẽ) Tính S , biết S1  401 2022 CHÚC TRỊ LN THÀNH CƠNG - CHÀO QUYẾT THẮNG ! TRÙM CUỐI: CẤP TỐC SỐ 30/30 – THẦY NGUYỄN THANH TUYỀN A 12431 2022 B 5614 1011 C 2005 2022 D 2807 1011 Câu 46 Trong... vẽ Diện tích S hình phẳng ( tơ đậm) hình CHÚC TRỊ LN THÀNH CƠNG - CHÀO QUYẾT THẮNG ! TRÙM CUỐI: CẤP TỐC SỐ 30/30 – THẦY NGUYỄN THANH TUYỀN b a a b 0 A S   f  x dx   f  x  dx 0 a b a... phẳng  ABCD  A 30 B 45 C 60 D 90 CHÚC TRỊ LN THÀNH CƠNG - CHÀO QUYẾT THẮNG ! TRÙM CUỐI: CẤP TỐC SỐ 30/30 – THẦY NGUYỄN THANH TUYỀN Câu 33 Cho Parabol  P  : y   x  x có đỉnh I A giao
- Xem thêm -

Xem thêm: CẤP tốc CUỐI 2022 . toán ôn thi đại học năm 2022,