0

Những điều tâm đắc khi nghiên cứu và thực hành Đại Thừa Khởi Tín Luận

16 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2022, 16:05

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HỒ CHÍ MINH  TIỂU LUẬN MƠN LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN Đề tài: Những điều tâm đắc nghiên cứu thực hành Đại Thừa Khởi Tín Luận TP Hồ Chí Minh, năm 2022 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HỒ CHÍ MINH  MƠN LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN Đề tài: Những điều tâm đắc nghiên cứu thực hành Đại Thừa Khởi Tín Luận Giảng Viên Phụ Trách: TT.TS.T Đồng Trí Sinh viên thực hiện: Đinh Văn Lễ Pháp danh: T.Quảng Chánh Mã sinh viên: TX 6200 Lớp: ĐTTX Khóa VI Chuyên ngành: Triết Học Phật Giáo TP Hồ Chí Minh, năm 2022 MỤC LỤC A.MỞ ĐẦU B.NỘI DUNG .2 CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN 1.1 Tác giả 1.2.Tác phẩm CHƯƠNG 2:NHỮNG ĐIỀU TÂM ĐẮC TRONG ĐẠI THỪA KHỞI TÍN LUẬN 2.1 Sửa Chữa Những Ngộ Nhận Liên Quan Nhân Ngã 2.2 Sửa Chữa Những Ngộ Nhận Liên Quan Pháp Ngã 2.3.Nói Ma Sự Của Chánh Định Chân Như 2.4 Chỉ Cách Đề Phịng Thối Chuyển 2.5 Khuyên Tu .5 CHƯƠNG 3:ỨNG DỤNG VÀ THỰC HÀNH ĐẠI THỪA KHỞI TÍN LUẬN 3.1.Qn niệm vơ ngã 3.2 Quán niệm Vô thường C.KẾT LUẬN 10 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 11 A.MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài: Do tên ghi Luận, nên tác giả sớ giải đồng quan điểm rằng, luận Khởi Tín Bồ-tát Mã Minh trước tác vào thời gian cách đức Phật nhập Niết-bàn khoảng 600 năm (khoảng cuối kỷ thứ I đầu kỷ thứ II Tây lịch) Bồ-tát Mã Minh bậc Long Tượng Phật giáo Ấn Độ đương thời Đây thời kỳ đơm hoa kết trái, muôn sắc muôn hương Phật giáo Đại thừa.Vấn đề kiến giải hàng phàm phu ngoại đạo quanh quẩn lưới tà kiến việc hiển nhiên; Phật giáo, tiêu biểu hệ tư tưởng A-tỳđàm rơi vào thiên chấp, xiển dương Nhân sinh quan (bao hàm Vũ trụ quan) Nghiệpcảm Duyên khởi Thiên chấp triển khai từ giáo nghĩa nguyên thỉ năm uẩn mười hai nhân duyên, tức từ giáo nghĩa Vô ngã mà rơi vào hữu ngã Và, vấn đề bế tắc Chủ thuyết Nghiệp tích lũy đâu đâu mà hữu? Bế tắc sau trường phái Duy thức giải đáp với giáo nghĩa A-lại-da Duyên khởi Tuy vậy, phái Duy thức chưa đáp ứng vướng mắc tế nhị: Do đâu mà có A-lại-da? Đây tăng thượng duyên đẩy đưa phát khởi giáo nghĩa Khởi Tín với Chủ thuyết Chân Duyên khởi Với Chủ thuyết này, Khởi Tín đưa Nhân sinh quan (và Vũ trụ quan) Phật giáo đến tận uyên nguyên; đồng thời, vừa phủ nhận hệ tư tưởng thiên chấp trường phái A-tỳ-đàm, vừa hệ thống hóa giáo nghĩa Đại thừa mối Và, theo ý Luận chủ, Pháp cần phải xiển dương để phát khởi phát triển đức tin xác Đại thừa nhằm hạt giống Phật tồn đời.Tại đây, người học cần có nhận thức rằng,Duyên khởi pháp mà đức Thế Tôn giác ngộ đêm cuối cội Bồ-đề Nói khác hơn, Tri kiến Phậtlà Tri kiến Duyên khởi Một điểm trọng yếu khác, đối tượng nghe pháp Duyên khởi không khác người nội dung chủ yếu Duyên khởi Duyên khởi người Chính thế, đức Phật Luận chủ sau này, nói pháp Duyên khởi nhằm nói cho người, nói người, người sinh thể gồm vật lý tâm lý Vì mà học viên chọn đề tài: Những điều tâm đắc nghiên cứu thực hành Đại Thừa Khởi Tín Luận làm đề tài nghiên cứu 2.Phương pháp nghiên cứu: Học viên dùng phương pháp nghiên cứu Tơn giáo học, triết học như: phân tích, tổng hợp, khái qt hóa 3.Nội dung nghiên cứu: Vì kiến thức hạn chế,học viên nghiên cứu giá trị luận từ ứng dụng tu tập đời sống 4.Bố cục tiểu luận: Gồm phần : Mở đầu&Nội dung.Nội dung gồm 03 chương Phần kết luận & Danh mục tài liệu tham khảo B.NỘI DUNG CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN 1.1 Tác giả Bồ-tát Mã Minh (Ásvaghosa) người nước Xá-vệ (Savatthi) thuộc Trung Ấn Độ Ngài sinh trưởng vào thời đại Quy Sương (Kusana), thời với Vua Ca-nị-sắc-ca (Kaniska), vào khoảng đầu kỷ II Tây lịch Ngài Vua đôi tri kỷ trọn đời.Mã Minh dịch nghĩa từ Ásvaghosa, nghĩa đen ngựa kêu, tích Ngài chào đời, ngựa địa phương cất tiếng hí vang Lại có thuyết, thuyết pháp Ngài q thần tình văn khí thơ nhạc, loài ngựa cảm nhận được, nên hí lên mừng rỡ.Ngài xuất thân từ Bà-la-mơn giáo, người đa tài lĩnh vực đạt đến đỉnh cao: Một thi sĩ, nhạc sĩ; học giả nhà hùng biện trứ danh Sau quy hướng Phật giáo, tu tập trở thành vị Tổ sư, Ngài trước thuật gia triết gia lỗi lạc Chính Ngài đưa văn học Phật giáo Phạn văn (Sanskrit) lên đến đỉnh rực rỡ nó.Theo hệ thống Phú pháp nhân duyên, Ngài vị Tổ thứ 11; theo Phật Tổ truyền đăng lục Ngài vị trí thứ 19 Có hai thuyết nói Bổn sư Ngài, thuyết Tổ Phú-na-xa (Phú-na-dạ-xa) Bổn sư đa số học giả chấp nhận thuyết Tổ Hiếp Tôn giả Sử chép rằng, Ngài vốn người chủ trương có thật ngã, đến biện luận với Tổ Phú-na-xa đành phải khuất phục Do mà phát tâm xuất gia làm đệ tử Tổ Sau đắc pháp, Ngài nỗ lực hoằng dương giáo nghĩa Đại thừa hai mặt, vừa thuyết giảng vừa trước thuật Một địa điểm thức hoằng pháp Ngài thành Hoa Thị, cố đô nước Ma-kiệt-đà Tác phẩm Ngài nhiều, dịch Trung văn có số ít, là: Phật Sở Hành Tán, Đại Trang Nghiêm Kinh luận, Ni-kiền-tử Vấn Vô Ngã Nghĩa, Đại Tông Địa Huyền Văn Bản luận, Sự Sư Ngũ Thập Tụng Đại Thừa Khởi Tín luận… Tuy dịch sáu tác phẩm, với số đủ làm bảo chứng nói lên nghiệp tư tưởng Ngài 1.2.Tác phẩm Luận Khởi Tín Đại Thừa Bồ-tát Mã Minh sáng tác vào đầu kỷ thứ II Tây lịch Trước luận Khởi Tín hữu chủ thuyết Nghiệp cảm Duyên khởi Luận sư A-tỳ-đàm đề xướng, chủ thuyết chưa giải thích nguồn gốc Nghiệp phát xuất từ đâu Sau nghi vấn chủ thuyết A-lại-da Duyên khởi giải Dù vậy, giáo nghĩa Duy thức chưa giải đáp toàn triệt nghi vấn Mê Ngộ, Tướng Tánh, Chúng sinh Phật, động để luận Khởi Tín đời Vậy chủ thuyết luận Khởi Tín gì? Thuyết minh gì? Chủ thuyết Khởi Tín Chân Duyên khởi hay Như Lai tạng Duyên khởi Bản thân Chân có hai mặt, mặt Khơng thật (Chân không) - Thể Chân như; mặt Bất không thật (Diệu hữu)Tướng Chân Như Lai tạng mặt Bất khơng thật Chân như, kho tàng chứa đựng vô lượng cơng đức vơ lậu, cịn gọi Nhất Tâm hay Đại thừa Mặt Thể mặt tuyệt đối ly ngôn tuyệt tướng, phô diễn; mặt Tướng mặt tương đối nên vận dụng ngơn ngữ để lý giải Do thế, trọng tâm giáo nghĩa Khởi Tín lý giải Như Lai tạng, hay Nhất Tâm Đại thừa Và Như Lai tạng (Nhất Tâm, Đại thừa) Tâm khác.Như Lai tạng kho tàng tiềm ẩn vô lượng công đức vô lậu, bất sinh bất diệt (mặt tỉnh), nguồn cội lưu xuất Nhân thiện gian xuất gian Do nương vào tự Tướng Như Lai tạng (Nhất Tâm, Đại thừa) mà có tâm sinh diệt (tâm chúng sinh), tức Như Lai tạng chúng sinh hữu pháp tịnh lẫn pháp nhiễm, nên Như Lai tạng đổi tên thành Thức A-lại-da, để làm sở phát khởi pháp tịnh, pháp nhiễm; pháp tịnh Giác, pháp nhiễm Bất giác Như vậy, với chủ thuyết Như Lai tạng Duyên khởi, luận Khởi Tín vừa giải đáp tận uyên nguyên nghi vấn đương thời, vừa hệ thống giáo nghĩa Đại thừa mối.Tựu trung, luận Khởi Tín thuyết minh hai vấn đề chính: Khởi phát đức tin xác giáo nghĩa Đại thừa (Như Lai tạng, Nhất Tâm) Khởi phát đức tin xác Tâm Nội dung Tâm vốn sẵn đủ Thể đại, Tướng đại Dụng đại, Tâm đồng Mê Ngộ… Chúng sinh Phật biểu khắp mười phương Pháp giới Chính thật luận Khởi Tín mệnh danh Đại thừa (Cổ xe vĩ đại, cổ xe trâu trắng chúa), xe chư Phật cưỡi, chư Bồ-tát cưỡi, chúng sinh cưỡi để đến cõi Vô dư Niết-bàn (Phật địa) Điểm thứ hai trọng tâm giáo nghĩa Khởi Tín.Tuy nhiên, với tâm lý hàng phàm phu (hàng Bất định tụ) chưa thành tựu đức tin hoàn hảo (chưa viên mãn 10 địa vị cấp Tín, bước lên Sơ trụ, đứng vào hàng Chánh định tụ hay Chánh tín), họ lo sợ khó Chánh tín nên muốn thối lui Để cứu vớt hạng người này, Bồ-tát Mã Minh giới thiệu pháp tu đặc biệt mà Thế Tôn dạy để bảo lưu đức tin ấy, cách phát tâm niệm Phật nguyện sinh cõi Phật Thiết thực chuyên tâm xưng niệm danh hiệu đức Phật A-di-đà để vãng sinh cõi Cực Lạc phương Tây; vãng sinh ln thấy đức Phật nên đức tin không thối lui Như thế, hành giả chưa đứng vào hàng Chánh định tụ (Sơ trụ trở lên) tha thiết muốn chứng vị Phật-đà, cụ thể phát tâm kiên định nương vào Bổn nguyện đức Phật A-di-đà, chuyên niệm danh hiệu Ngài để vãng sinh Cực Lạc, hầu hoàn thiện đức tin hoàn hảo, đủ nhân tố cưỡi xe vĩ đại (Đại thừa) thẳng tiến Niết-bàn, viên mãn mục đích tối hậu tu tập CHƯƠNG NHỮNG ĐIỀU TÂM ĐẮC TRONG ĐẠI THỪA KHỞI TÍN LUẬN 2.1 Tâm nhiễm đoạn trừ nhiễm ô Trong công phu tu hành đời sống ngày, có cố gắng nhiều, lúc có tồn đọng gây trở ngại cho Tôi gọi thứ phiền não.Phiền nóng làm trở ngại thân Não xúc lăng xăng, làm trở ngại tâm Sở dĩ bị phiền não cơng phu tu hành chưa sâu dày.Cho nên có tâm hành, có ý chí, có hiểu biết mà phiền não dường không chịu buông tha, nên không an lạc Hướng mong mỏi người tu đời thực an lạc, thực hưởng giá trị thiết thực Phật pháp Như ta yên lòng tu Nếu khơng, muốn tu hành để làm gì.Người dù nói đạo lý hay, mà cảnh tham sân chưa làm chủ được, bình tĩnh người chưa thể gọi có cơng phu Dẹp tan giặc phiền não, chiến thắng tham hận si mê lịng mình, việc thiết yếu hàng đầu người tu Không phải phiền não quấy rầy người chưa tu, chưa chùa, người tu tha Người tu mà thiếu tỉnh lực bị phiền não quấy nhiễu thường Phiền não thật đa dạng, ngồi đời hay đạo, có mặt Chúng ta phải làm chủ, đừng để chi phối an lạc.Phiền não danh từ diễn tả tâm trạng bất ổn lòng Chẳng hạn buổi sáng quí vị tươi tắn, sau uống chung trà, nhớ lại việc hôm qua liền thấy không vui Từ sáng chưa nói mình, chưa đặt việc gia đình, lịng thấy khơng vui Thầy thuốc biết cố lịng mà cho thuốc Có loại thuốc để trị phiền não khơng? Thuốc gian hồn tồn khơng có, có pháp Phật trị bệnh phiền não chúng sinh.Chúng ta cần phải gắng gổ cơng phu Bởi ta lang thang nhiều kiếp, không chấm dứt Ngày nhờ có chút dun lành ta gặp Phật Pháp, phải gắng gổ để duyên lành ngày tăng trưởng, khơng để đi.Chúng ta cần phải gắng gổ cơng phu Bởi ta lang thang nhiều kiếp, không chấm dứt Ngày nhờ có chút duyên lành ta gặp Phật Pháp, phải gắng gổ để duyên lành ngày tăng trưởng, khơng để đi.Muốn trị bệnh phiền não, trước phải phăng tìm xem đâu Như tơi nói phiền não tâm lăng xăng dao động ta đối duyên xúc cảnh Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm… tâm sinh phân biệt yêu ghét, tức có phiền não dấy khởi Nếu khơng tỉnh giác, khơng nhận lôi ta mê mờ tối tăm, theo mà tạo thứ nghiệp Nếu làm chủ khơng làm Đó thiền Cho nên ngài Trần Nhân Tơng nói “Đối cảnh không tâm hỏi thiền” ý vậy.Chúng ta lắng yên phiền não thiền định Ngược lại, không làm chủ phiền não, không làm chủ lăng xăng lộn xộn lịng dù có nói thiền nói đạo chẳng dính dáng Người học thiền, tu thiền để đừng bị tượng lăng xăng kéo lôi, không lầm làm chủ đối diện với pháp.Vì sinh hoạt, phải chủ động trước tất cảnh duyên Tiếp khách chủ động, chuẩn bị bữa ăn trưa cho gia đình chủ động, đối đầu với cơng việc khó xử, phải cố gắng chủ động Chủ động việc khó thành dễ Người Phật tử phải thấy rõ đường nước bước hậu việc làm Nói điều làm điều chủ động được, tu.Người chủ động chuyển hóa, tiêu dung, bng bỏ thứ phiền não Chúng ta chuyển hóa phiền não thời ngồi thiền, khóa tụng Bát Nhã trì niệm danh hiệu Phật, tùy theo công phu riêng người Bằng phương thức được, miễn ta bng xả hết thứ triền phược, lịng nhẹ nhàng thoải mái biết tu Như ngày làm việc mệt nhọc nóng bức, chiều lại bách đoạn đường có cao gió mát, khơng bu bám làm rộn mình, cách làm chủ.Đạo Phật có nhiều pháp môn Pháp môn ta tra cứu, xét nét kỹ thấy thích hợp, áp dụng có lợi lạc ta hành trì Tuyệt đối khơng đả kích, khơng có ý niệm pháp mơn khác Ta làm việc ta thôi.Ở đạo, làm việc phải biết “Tất từ duyên sinh” Nghĩa là, khơng có pháp tự hình thành nó, mà ln ln nhiều dun hợp lại Vì nhiều duyên hợp lại hình thành, nên những duyên hoại diệt.Như ngơi nhà ngồi duyên hợp nên bị hoại diệt Hoại diệt ? Không phải đợi đến cột, kèo hư nát đổ xuống gọi hoại diệt Mà phút giây, cột kèo bị giũa mài bào mịn theo thời gian, hoại dần lúc đó, hợp đồng hồn tồn tan rã sụp nát Chúng ta sống tình pháp thân bị hủy diệt vậy.Chúng ta khác người gian chỗ biết buông bỏ phiền não, khơng phải khác họ hình thức đầu trịn áo vng.Chúng ta khác người gian chỗ biết buông bỏ phiền não, khác họ hình thức đầu trịn áo vng.Chúng ta cần phải gắng gổ cơng phu Bởi ta lang thang nhiều kiếp, không chấm dứt Ngày nhờ có chút duyên lành ta gặp Phật Pháp, phải gắng gổ để duyên lành ngày tăng trưởng, khơng để Nếu khơng luẩn quẩn vịng trầm ln đau khổ, khơng biết chấm dứt.Tự mở chân trời sáng, thoát khỏi phiền não buộc ràng, tự phong thái thiền giả Thiền sư người bay lên trời, người biết khứ vị lai mà người làm chủ mình, biết rõ đường nước bước Biết vậy, Thiền sư khơng tạo nhân bất hảo để chuốt bất hảo Các Ngài tự đời mà không vướng mắc đời.Trong nhà thiền thường nói “Phản quan tự kỷ”, tức chiếu soi lại để tự vấn tự xét Tự vấn tự xét ? Tự xét tự vấn xem bất an bất ổn Chưa an hành trì cho an An hành trì cho thành tựu viên mãn Sự bất an bất ổn phiền não Vì “phản quan tự kỷ” phương pháp dẹp phiền não nhanh Nhìn thẳng vào nội tâm mình, biết giả, khơng thật loại bỏ không theo Không theo giả, tâm thường lặng lẽ tri giác, tâm chân thật bày.Người Phật cần phải hiểu vậy, để tự cứu mình, tự lo cho Chúng ta khác người gian chỗ biết buông bỏ phiền não, khơng phải khác họ hình thức đầu trịn áo vng Tự tâm n, nhờ áp dụng lời Phật dạy vượt qua thứ lôi bên ngồi, làm chủ Đó chiến thắng phiền não Được đứng ngồi tự tại, làm Phật mà không sợ bị pháp nhiễu loạn Nhà thiền gọi lực chủ nhân ơng.Mục đích người tu thiền khơng phải để luyện tập điều khác lạ đời sống người, mà sống tự không bị ràng buộc sinh hoạt Không phải hiểu lý thiền khơng đói bụng khơng buồn ngủ Thiền ! Ta mệt, cần nghỉ nghỉ Thiền! Ta đói, cần ăn ăn Trên tất khơng khởi niệm suy đo, tính tốn Đó điều chủ yếu.Nếu hiểu vậy, sống, tu hành nhẹ nhàng Từ ta dễ dàng dẹp phiền não Có vị hỏi tơi, cách để hết phiền não ? Tôi trả lời pháp cố định cả, mà phải tùy bệnh cho thuốc Chẳng hạn thầy bảo muốn hết phiền não quý vị phải tụng kinh, có vị tụng kinh khơng hết phiền não Hoặc dạy phải ngồi thiền, có vị ngồi thiền chín mười năm chưa hết phiền não Nên phiền não dấy khởi, phải tỉnh sáng, thấy rõ khơng thật, khơng phải mình, não hại mình, khơng thèm chạy theo phiền não tự động tiêu tan Rõ ràng vậy!Vua Trần Nhân Tơn có phú “Cư trần lạc đạo” dạy cho chúng ta, sống đời ồn náo, thứ bụi bặm lăng xăng mà bình an, khơng bị kéo lơi tượng bên ngồi.Vua Trần Nhân Tơn có phú “Cư trần lạc đạo” dạy cho chúng ta, sống đời ồn náo, thứ bụi bặm lăng xăng mà bình an, khơng bị kéo lơi tượng bên ngoài.Nếu áp dụng liên tục nguồn an lạc có đời Mỗi phút giây ta làm chủ được, phút giây Niết-bàn, niềm bình an hay thiền duyệt Trong đạo Phật Việt Nam, có bậc Tổ sư sống Chúng ta nhớ, vua Trần Nhân Tôn sau ổn định việc nước, Ngài xuất gia làm tăng Ngài tu thiền sáng lập dòng thiền đặc trưng Phật giáo Việt Nam Chủ trương phương pháp Ngài “Phản quan tự kỷ bổn phận sự” tức xoay lại nhìn mình.Phiền não đâu đến với dân mà không đến với vua ? Dù sợ phải nghe lời vua, phiền não khơng Thậm chí phiền não bu bám vua nhiều dân Cho nên nhà vua khéo soi xét lại tâm Bằng tinh thần tỉnh giác, định tuệ tự tâm, tất phiền não thảy lui tan Hết phiền não an lạc, khỏi phải cầu đâu.Trị phiền não ta sống an lạc Đó ước mơ tất người tu Phật Hết phiền não rồi, quí vị chùa được, ngồi thiền được, tụng kinh làm việc Thiền rỗng rang sáng suốt, làm chủ được, sống với thời lúc Ta bình an giải vấn đề mà không bị thứ câu thúc, khơng bị động kiện nào.Vua Trần Nhân Tơn có phú “Cư trần lạc đạo” dạy cho chúng ta, sống đời ồn náo, thứ bụi bặm lăng xăng mà bình an, khơng bị kéo lơi tượng bên Cuối phú có bốn câu vầy:Cư trần lạc đạo thả tùy duyênCơ tắc xan khốn tắc miênGia trung hữu bảo hưu tầm míchĐối cảnh vơ tâm mạc vấn thiền !Ở đời vui đạo tùy dun Đói đến ăn mệt ngủ liềnTrong nhà có báu thơi tìm kiếmĐối cảnh không tâm hỏi thiền Người tu thiền sống cõi đời mà giữ nếp đạo, nghĩa tùy dun, khơng cố chấp Khi đói ăn, mệt ngủ, lịng bình thản an nhiên, khơng suy tính lao lự trăm việc thua Đây chỗ công phu người tu thiền Nhiều mệt muốn nghỉ mà lòng rối nùi, đặt đủ chuyện không chịu nghỉ Cho nên Thiền sư bảo người đời đói khơng chịu ăn, mệt khơng chịu nghỉ.Hai câu chót chí lý Trong nhà có sẵn báu, thơi có tìm kiếm đâu xa Tức tâm ta có sẵn ơng Phật rồi, chạy tìm Phật chùa chùa làm Chỉ cần đối cảnh khơng có tâm phân biệt thương ghét nắm trọn báu rồi, mà dùng Đó cương yếu người tu thiền Chạy đến nơi này, nơi hỏi thiền hỏi đạo thêm cách xa, trọn khơng có lợi ích.Trong nhà thiền gọi báu nhà tánh giác lai diện mục Tánh giác sẵn có nơi mình, khơng phải tìm kiếm đâu bên ngồi Nó bất sinh bất diệt, chủ giúp ta đường giác ngộ, giải thoát thênh thang Vì vậy, yếu tu hành nhận lại tánh giác này, nhận lại mặt mắt thật Khi sống với tánh giác ta tự làm chủ nghiệp Bởi tự nên vị Bồ tát phát lời nguyện vĩ đại luân hồi, để cứu giúp tất chúng sinh hết khổ, vui Việc làm Ngài chúng ta.Nói đến tánh giác có sẵn, qn nên bị thứ lăng xăng bên ngồi kéo lơi, khơng nhận Hịa thượng Viện trưởng có kể câu chuyện Có anh chàng để nhà hai lọ mực Một lọ trắng lọ đen Khi anh phết vệt đen lên má bên phải, vào anh phết vệt trắng lên má bên trái Anh làm Sau thời gian mặt thật anh khơng cịn Bản thân anh qn ln mặt thật nhận mặt nửa trắng nửa đen mặt mình.Một hơm gặp người bạn cũ, người khuyên: “Mặt thật anh đâu phải vậy” Người bảo anh lấy nước rửa vết đen, vết trắng mặt Một thời gian chùi rửa mặt thật xưa anh bày rõ ràng Từ anh khơng cịn lầm nhận gương mặt nửa trắng nửa đen Anh vui vẻ, sinh hoạt bình thường với khn mặt thật mình.Chúng ta Mặt mắt thật khơng phải thiện hay ác, tốt hay xấu, nam hay nữ v.v… mà tất thứ tơ vẽ bên ngồi, khơng thật Bây phải anh chàng kia, nghe dẫn bậc thiện tri thức, bình tĩnh nhận định cụ thể, rửa thứ lem luốc mắt mặt thật bày Trắng đen tượng trưng có tâm niệm phải quấy, tốt xấu, thị phi bỉ thử… Gột hết thứ tánh giác tiền, tìm kiếm đâu xa.Những tướng nam nữ, sướng khổ… thứ lắp vào, tô vẽ thêm đoạn đường lang thang xa q Con người thật khơng phải thứ Con người khơng hình khơng tướng, khơng không mất, không tên để gọi không lời để nói, rỗng rang sáng suốt Muốn sống với người phải lọc bỏ nghiệp tập, nhân duyên chướng ngại, phiền não lăng xăng, vọng tưởng điên đảo… Tất thứ phải loại biết sống với mình.Muốn loại bỏ thứ khơng có khác ngồi định tuệ Vì ? Vì chúng xảo ngụy, trăm mưu ngàn kế để lừa dối Cho nên phải người sáng suốt trị Niệm tưởng lăng xăng, điên đảo nhiều vơ kể, khơng có trí tuệ tỉnh giác định lực khó nhận diện chúng Khơng nhận diện chúng khơng thể diệt chúng.Như người rửa mặt, rửa vết nhơ mặt thật tiền Tất làm công việc Cố gắng ! Những cịn cộm, cịn tồn đọng phải rửa Chúng ta tụng kinh lễ Phật, làm tất việc công đức… mà tâm vừa khởi nghĩ dù nghĩ thiện phải rửa Chẳng hạn, quí vị chùa hai mươi năm, học đạo nghe pháp hai mươi năm, lần đốt nhang lễ Phật tụng kinh, nhớ hai mươi năm rồi, ngon lành ! Thưa q vị, cộm lên phải rửa Cái cộm gây trở ngại cho thân mà cịn lấn cấn đến người chùa nữa.Chị chùa ?– Tôi lần đầu.– Trời ơi! Tôi chục năm nay, chưa nhằm nhị gì.Cứ cộm lên thế, chướng ngại thế, chân thật Nên thứ gì, dù công phu học đạo tu hành, chúng lên, phải bỏ Chúng làm đánh lạc hướng tu tập Tổ Lâm Tế dạy “phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma” tức “gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma” Giữ thứ gì, ni thứ thành cộm thành chướng Chướng thành phiền não khiến khó nhận mặt thật mình.Lại nữa, muốn dẹp phiền não khơng thể thiếu siêng Siêng ? Phật dạy: “Bồtát muốn thoát khỏi sinh, già, bệnh, chết, muốn độ chúng sinh thường phải siêng năng, lịng khơng phóng dật giống bưng bát dầu đầy đại chúng mà không làm đổ Nhờ tiền tâm khơng phóng dật nên lợi ích lớn…”.Chúng ta nỗ lực cơng phu giữ vững công phu ấy, chắn mặt mắt thật sống với nó.Đối với kiện khó khăn, bình thản, đừng bị động, đừng vướng mắc, bình yên Như gọi siêng tu tập.“Ví giịng nước làm vỡ đá lớn, tâm khơng phóng dật Chun tu khéo léo thường hành khơng bỏ phá núi kiết sử phiền não” Đây kết người hành trì siêng liên tục Hình ảnh giịng nước chảy mạnh làm mịn khối đá lớn, dụ cho người có cơng phu siêng Người đả phá, đốn bỏ, bật gốc tất kiết sử Kiết sử phiền não, kết đọng Lúc đầu chúng nhỏ thôi, đủ lực quấy phá nhiễu loạn làm ta khơng chút phút giây yên ổn.Ngày xưa đức Thế Tôn khuyên cố gắng gìn giữ tâm người giữ bờ cản nước Muốn giữ bờ cản bảo đảm an tồn khơng bị nước tràn, khơng bị phá vỡ dù với lỗ mọt nhỏ xíu, phải quan sát, phải trám kín Cịn bng lung, xem thường lỗ mọt từ đầu, kht dần kht dần không lâu bờ cản sập, nước nguồn tràn Người tu trị tâm Phải trị từ thứ thông thường nhỏ nhặt.Cho nên lúc phải nghiệm lại Trong tâm dấy lên niệm xấu phải bỏ Có người khéo, người trí, người biết giữ bờ cản Tụng kinh, ngồi thiền mà phiền não cịn, phải xét lại xem có phải thật siêng chưa ? Nếu tâm niệm chưa buông bỏ thứ phiền não có hành đạo cực khổ cách hình thức luống sng thơi, khơng có lợi ích Người biết áp dụng Phật pháp tâm niệm thấy việc tu ngày phấn khởi, tích cực Từ an lạc đến với mình, chắn khơng nghi.Vị Tỳ-kheo thấy hình thù sợ lắm, sợ sợ mà thầy nghĩ này: “Nếu mười hai hay giờ, ngủ khơng sao” Bởi khoảng ma không nhắc đến lời hăm dọa, thành thầy ngủ Không ngờ vị thần lại ra, lần với hình thù quái gở dằn Một ma mười đầu, miệng đầy nanh vuốt tuôn lửa lớn, nắm thầy lại nói: “Ơng người tu hành ông không bỏ niệm giải đãi, không chịu gắng gổ tu hành” Lần thầy sợ thật, thầy không dám ngủ Và giai đoạn cơng phu đó, thầy thành tựu đinh tuệ, chứng đời.Chúng ta gìn giữ niệm tịnh tốt đẹp, gắng cơng tu hành Tam bảo hộ trì Cũng nhờ pháp lực Thầy Tổ, huynh đệ an lạc, đoạn phiền não, tăng tiến tu học, làm chủ Từ ta bình an với tượng rối rắm, vượt qua phiền não trở ngại Chúng ta nỗ lực công phu giữ vững công phu ấy, chắn mặt mắt thật sống với Đó điều quý báu mà tất người Phật mong muốn Xin chúc toàn thể quý vị đủ trí lực dũng lực vượt qua trở ngại, phiền não để tăng tiến bước đường tu tập CHƯƠNG ỨNG DỤNG VÀ THỰC HÀNH ĐẠI THỪA KHỞI TÍN LUẬN 3.1 Quán niệm Vô ngã Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikaya), Tập III, Thiên uẩn, chương I, Tương ưng uẩn, có 183 kinh ngắn, đại ý nói vơ ngã, lập lập lại hàng trăm lần đoạn sau:“Sắc, Tỷ-kheo, vơ thường Cái vơ thường khổ Cái khổ vơ ngã Cái vơ ngã, cần phải thật qn với chánh trí tuệ là: “Cái khơng phải tơi; tôi; tự ngã tôi” Do thật quán với chánh trí tuệ vậy, tâm ly tham, giải thốt, khơng có chấp thủ lậu hoặc”.Ba danh từ “vơ thường, khổ, vô ngã”, lập lập lại không ngàn lần năm kinh Nikaya Phật giáo Ngun thủy, xem Tam pháp ấn (Ti-lakkhana), tức ba ấn đánh dấu tồn giáo lý Phật Pháp Sau có người cho Tam pháp ấn “không, vô tướng, vô tác”, “vô thường, vô ngã, Niết bàn”, có người nói đến Tứ pháp ấn “vơ thường, khổ, không, vô ngã”, “vô thường, vô ngã, không, Niết bàn”, quan niệm cá nhân, khơng có trở ngại, Phật Pháp có vị giải thoát, nương theo lời dạy Phật mà tu hành giải xem pháp ấn Khi nhân dun mà thay đổi khơng cịn tính cách đồng nhất, vơ ngã, hay chất khơng có chủ thể riêng biệt Ví dụ nói người vơ thường thấy rõ thân thay đổi, chuyển hóa khoảnh khắc sinh học lẫn suy nghĩ biến hoại hình thức Nhưng nói ta vơ ngã phải nhìn nhìn duyên khởi Trong nhìn đó, người tập hợp điều kiện nhân duyên, tổng hòa mối quan hệ gia đình, xã hội, tu tập, trau dồi để trưởng thành Nhiều hệ tư tưởng khác đề cập đến ý niệm vô thường Chẳng hạn, đứng bờ sơng nhìn xuống dịng nước trơi chảy, nhà triết học lỗi lạc Heraclite nói: Khơng tắm hai lần dịng sơng, bước xuống dịng sơng, thường gặp phải dịng nước Đức Khổng Tử viết: “Thệ tư phù, bất xả trú dạ?”, nghĩa “Trơi chảy hồi, ngày đêm khơng thơi, ư?”.Cả Nho gia triết học phương Tây nhìn chung có ý niệm tính vơ thường, dường khơng có ý niệm tính vơ ngã vạn sự, vạn vật Do đó, nói giáo lý vô ngã Đức Phật giáo lý mang tính cách mạng vĩ đại.Trong pháp thứ hai vườn Nai, kinh Vô ngã tướng, Đức Phật dạy tính vơ ngã thân năm uẩn người: “Này thầy, sắc (thể chất, thân thể vật lý) vô ngã Này thầy, sắc có ngã vậy, sắc khơng phải chịu đau khổ ta lệnh “sắc phải hay phải kia” Nhưng sắc khơng có ngã (vơ ngã), nên sắc cịn phải chịu khổ đau khơng thể có trường hợp (ra lệnh) “sắc phải hay sắc phải kia”.Các uẩn lại: thọ (cảm giác), tưởng (tri giác), hành (các trạng thái tâm lý thái độ tâm lý), thức (nhận thức) tương tự Cả năm uẩn tạo thành ý niệm giả tạo “cái ngã” hay hữu thể chúng sinh đồng nhất, không thay đổi 3.2 Quán vô thường Thiền quán vô thường quan trọng đặc biệt hữu hiệu kết hợp với Thiền quán tri ân thiền quán tri ân giúp phát hạnh phúc nơi tự thân trí tuệ hiểu biết vơ thường giúp đương đầu với thăng trầm sống, giúp hiểu dù có cố gắng tới mức để nắm giữ hay níu kéo thứ ln ln thay đổi Ngược lại, tư vô thường mà không phát khởi tâm trân trọng tri ân, cảm thấy bi quan, thất vọng, cho thứ thay đổi cố gắng chẳng có ý nghĩa gì, ta nhận thất vọng mà Thế giới quanh ta ln biến đổi khơng ngừng phút giây Có thể thấy rõ điều qua mùa năm, qua thay đổi thiên nhiên qua mùa xuân, hạ, thu, đông; thay đổi thể mức biến thiên nhiệt độ, đổi màu, loài sinh trưởng mặt đất mùa khác Từng ngày trôi qua bao gồm đổi thay mùa, đổi thay giới, mối quan hệ thân ta thay đổi liên tục qua phút giây.Những thay đổi dễ thấy vơ thường thể thơ Hầu hết có xu hướng nhìn thấy thay đổi này, chẳng hạn việc chấm dứt mối quan hệ, việc hay tìm công việc mới, hay già Nhưng, thực tế ln có thay đổi nhỏ nhiệm diễn phút giây sống, thay đổi vi tế dẫn đến thay đổi dễ thấy Nói cách khác, vơ thường vi tế ngun nhân sâu sa vơ thường thơ lâu Những thay đổi vơ nhỏ nhiệm nhanh chóng đến mức hó lịng nhận Để ngày tỉnh dậy thấy già Chúng ta nhìn vào cặp vợ chồng, họ sống với 50 năm cho thật tuyệt vời họ chẳng đổi thay Nhưng hiển nhiên, mối quan hệ họ thay đổi chút suốt quãng thời gian đó, qua thăng trầm, vui buồn, thuận lợi khó khăn Bất mối quan hệ thực chất dựa trạng thái cảm xúc, tâm tư, tình cảm hai người, mối quan hệ không cố định, bất biến Một hình ảnh khác minh họa rõ nét vơ thường mà có 10 thể quán niệm hình ảnh dịng sơng chảy biển Chúng ta hiểu ln dịng sơng, nhiên, lại thay đổi phút giây, dịng nước chẳng đứng n nên dịng sơng lúc khơng cịn dịng sơng trước Qn niệm bình minh hay hồng quán hữu hiệu bình minh hay hồng ln thay đổi qua ngày, nhắc nhở ta dòng thời gian phù du, lướt nhanh gió thoảng Đó chân lý sống: khơng có điều thường hằng, bất biến C.KẾT LUẬN Luận Khởi Tín Đại Thừa Bồ-tát Mã Minh sáng tác vào đầu kỷ thứ II Tây lịch Trước luận Khởi Tín hữu chủ thuyết Nghiệp cảm Duyên khởi Luận sư A-tỳ-đàm đề xướng, chủ thuyết chưa giải thích nguồn gốc Nghiệp phát xuất từ đâu Sau nghi vấn chủ thuyết A-lại-da Duyên khởi giải Dù vậy, giáo nghĩa Duy thức chưa giải đáp toàn triệt nghi vấn Mê Ngộ, Tướng Tánh, Chúng sinh Phật, động để luận Khởi Tín đời Vậy chủ thuyết luận Khởi Tín gì? Thuyết minh gì?Chủ thuyết Khởi Tín Chân Dun khởi hay Như Lai tạng Duyên khởi Bản thân Chân có hai mặt, mặt Khơng thật (Chân khơng) - Thể Chân như; mặt Bất không thật (Diệu hữu)Tướng Chân Như Lai tạng mặt Bất không thật Chân như, kho tàng chứa đựng vô lượng công đức vô lậu, gọi Nhất Tâm hay Đại thừa Mặt Thể mặt tuyệt đối ly ngôn tuyệt tướng, phô diễn; mặt Tướng mặt tương đối nên vận dụng ngơn ngữ để lý giải Do thế, trọng tâm giáo nghĩa Khởi Tín lý giải Như Lai tạng, hay Nhất Tâm Đại thừa Và Như Lai tạng (Nhất Tâm, Đại thừa) Tâm khác.Như Lai tạng kho tàng tiềm ẩn vô lượng công đức vô lậu, bất sinh bất diệt (mặt tỉnh), nguồn cội lưu xuất Nhân thiện gian xuất gian Do nương vào tự Tướng Như Lai tạng (Nhất Tâm, Đại thừa) mà có tâm sinh diệt (tâm chúng sinh), tức Như Lai tạng chúng sinh hữu pháp tịnh lẫn pháp nhiễm, nên Như Lai tạng đổi tên thành Thức A-lại-da, để làm sở phát khởi pháp tịnh, pháp nhiễm; pháp tịnh Giác, pháp nhiễm Bất giác Như vậy, với chủ thuyết Như Lai tạng Duyên khởi, luận Khởi Tín vừa giải đáp tận uyên nguyên nghi vấn đương thời, vừa hệ thống giáo nghĩa Đại thừa mối.Tựu trung, luận Khởi Tín thuyết minh hai vấn đề chính: Khởi phát đức tin xác giáo nghĩa Đại thừa (Như Lai tạng, Nhất Tâm) Khởi phát đức tin xác Tâm Nội dung Tâm vốn sẵn đủ Thể đại, Tướng đại Dụng đại, Tâm đồng Mê 11 Ngộ… Chúng sinh Phật biểu khắp mười phương Pháp giới Chính thật luận Khởi Tín mệnh danh Đại thừa (Cổ xe vĩ đại, cổ xe trâu trắng chúa), xe chư Phật cưỡi, chư Bồ-tát cưỡi, chúng sinh cưỡi để đến cõi Vô dư Niết-bàn (Phật địa) Điểm thứ hai trọng tâm giáo nghĩa Khởi Tín.Tuy nhiên, với tâm lý hàng phàm phu (hàng Bất định tụ) chưa thành tựu đức tin hoàn hảo (chưa viên mãn 10 địa vị cấp Tín, bước lên Sơ trụ, đứng vào hàng Chánh định tụ hay Chánh tín), họ lo sợ khó Chánh tín nên muốn thối lui Để cứu vớt hạng người này, Bồ-tát Mã Minh giới thiệu pháp tu đặc biệt mà Thế Tôn dạy để bảo lưu đức tin ấy, cách phát tâm niệm Phật nguyện sinh cõi Phật Thiết thực chuyên tâm xưng niệm danh hiệu đức Phật A-di-đà để vãng sinh cõi Cực Lạc phương Tây; vãng sinh ln thấy đức Phật nên đức tin không thối lui Như thế, hành giả chưa đứng vào hàng Chánh định tụ (Sơ trụ trở lên) tha thiết muốn chứng vị Phật-đà, cụ thể phát tâm kiên định nương vào Bổn nguyện đức Phật A-di-đà, chuyên niệm danh hiệu Ngài để vãng sinh Cực Lạc, hầu hoàn thiện đức tin hoàn hảo, đủ nhân tố cưỡi xe vĩ đại (Đại thừa) thẳng tiến Niết-bàn, viên mãn mục đích tối hậu tu tập.Tóm lại, luận Khởi Tín bút giả dịch-giải vào năm 1995 để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu Tăng-Ni sinh trường Trung Cấp Phật Học Thừa Thiên Huế, hội đủ nhân duyên, bút giả bổ cứu để xuất bản, nhằm phổ biến tư tưởng Như Lai tạng Duyên khởi (Chân Duyên khởi), hệ tư tưởng thật giải đáp tận nguồn cội Nhân sinh Vũ trụ quan, đến quý Tăng-Ni, Phật tử gần xa, mong chư vị đón nhận nhiều pháp lạc 12 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Thích Thiện Hoa (1992), Phật học phổ thông, Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh Du Minh Hồng (1954), người dịch Trần Quang, Nhân sinh quan mới,Nxb Sự thật, Hà Nội 3.Phan Văn Hùm (1943), Phật giáo Triết học, Nxb Tân Việt, Sài Gịn Thích Thanh Từ: Luận Đại Thừa Khởi Tín, Giảng giải Thich Thiện Hoa: Luận Đại Thừa Khởi Tín, Lược giải, Phật học phổ thơng Thích Tâm Châu: Băng giảng, Luận Đại Thừa Khởi Tín Luận Đại thừa khởi tín: Hán dịch: Chân Đế Tam Tạng Pháp Sư- Trí Khải Đại Sư soạn,HT Thích Liêm Chính dịch 13 ... CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN 1.1 Tác giả Bồ-tát Mã Minh (Ásvaghosa) người nước Xá-vệ (Savatthi) thuộc Trung Ấn Độ Ngài sinh trưởng vào thời đại Quy Sương (Kusana), thời... lịch Ngài Vua đôi tri kỷ trọn đời.Mã Minh dịch nghĩa từ Ásvaghosa, nghĩa đen ngựa kêu, tích Ngài chào đời, ngựa địa phương cất tiếng hí vang Lại có thuyết, thuyết pháp Ngài thần tình văn khí thơ... trung, luận Khởi Tín thuyết minh hai vấn đề chính: Khởi phát đức tin xác giáo nghĩa Đại thừa (Như Lai tạng, Nhất Tâm) Khởi phát đức tin xác Tâm Nội dung Tâm vốn sẵn đủ Thể đại, Tướng đại Dụng đại,
- Xem thêm -

Xem thêm: Những điều tâm đắc khi nghiên cứu và thực hành Đại Thừa Khởi Tín Luận,

Từ khóa liên quan