0

CÁCH GIẢI các bài TOÁN TÍNH lợi NHUẬN MONG MUỐN của KS và HÃNG lữ HÀNH

11 0 0
  • CÁCH GIẢI các bài TOÁN TÍNH lợi NHUẬN MONG MUỐN của KS và HÃNG lữ HÀNH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2022, 13:01

CÁCH GIẢI CÁC BÀI TỐN TÍNH LỢI NHUẬN MONG MUỐN CỦA KS VÀ HÃNG LỮ HÀNH Bài Một khách sạn A có số liệu kế hoạch năm 2x16 sau đây: CÁC CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ a Số phòng theo thiết kế b Số phòng sẵn sàng cho th BQ tháng đầu TÍNH Phịng Phịng 70 69 năm c Số phòng sẵn sàng cho thuê BQ tháng cuối Phòng 68 năm d Tổng doanh thu BH&CCDV năm KSA USD 1.406.000 giá bán e Tổng doanh thu kế hoạch năm dv phòng USD 1.266.000 theo giá bán f Số ng- phòng cho thuê năm g Đơn giá ngày phịng h Chi phí bất biến KSA i Chi phí chung dịch vụ phịng f- Chi phí khả biến dịch vụ phòng Yêu cầu: Ngày/phòng USD USD USD USD KẾ HOẠCH 13.300 95,20 490.000 900.000 713.000 A Tính mục tiêu mong muốn liên quan đến hoạt động khách sạn A (Cho khách sạn loại dịch vụ) trường hợp (Nếu được) sau: Hịa vốn Lợi tức mong muốn 70.000 USD Giảm chi phí bất biến 1.000 USD Tăng chi phí khả biến (Tiền lương USD đơn giá cho thuê phòng lên thêm 10%) Tăng giá phòng B Tính thêm tiêu khác được? Lưu ý: 5% a – b c = số phòng khg đủ đk cho thuê (= Số ph theo tke – Số ph sẵn sàng cho thuê) cpbb + cpkb = tổng chi phí chung (Cpkb/Tdt giá bán) x 100%= Tỉ lệ % cpkb theo Tdt giá bán Trong ks kinh doanh nhiều dv: có dv lưu trú, dv ăn uống, dvbs Có thể x.ra tình huống: - Tính cho ks - Tính cho dv lưu trú CÁCH GIẢI BÀI Theo đề khơng có KGTDT, khơng có thuế GT phụ thu tổng DT KS DVLT, A Tính mục tiêu mong muốn liên quan đến hoạt động khách sạn A (Cho khách sạn loại dịch vụ) trường hợp (Nếu được) sau: Hịa vốn Chi phí bất biến + Lợi tức mong muốn (Hay lãi gộp lời thuần) Doanh thu mong muốn = 100% - Tỉ lệ chi phí biến đổi theo tổng doanh thu giá bán (%) Tình Tính cho KS : khơng tìm CPKB KS nên khơng tính DTHV, khơng tình u cầu cịn lại A Tình Tính cho DVLT : a DTmmHV: Chi phí bất biến dvlt + Lợi tức mong muốn dvlt (hay lãi gộp lời thuần) Doanh thu = mong muốn HV 100% -Chi phí biến đổi tính theo doanh thu giá bán dvlt(%) dvlt CPBB dvlt= 900.000-713.000= 187.000usd Tỷ lệ chi phí KB dvlt so doanh thu LT: (713.000/ 1.266.000) x100%=56,32% 187.000 + DTmmHV dvlt= = 428.114 usd 100% - 56,32% = Doanh thu hoà vốn x Số tháng thời kỳ kh Thời gian hoà vốn = dvlt Tổng doanh thu giá bán dvlt năm 428.114 x 12th = = 4,06th 1.266.000usd - Tổng số ngày phòng cho thuê hòa vốn= TDT HV/ DGPCT= 428.114 usd/95,20usd= 4.497ng-ph - Cơng suất phịng cho th hịa vốn = TSNPCTHV/ TSNPSSCT (4.497 ng-ph/25.002ph) x100%= 18% (Số ngày kd kỳ x Số phịng cho th BQ ngày) (69 + 68)/2= 68,50 365 ng x 68,5 = 25.002 ng-ph b Lợi tức mong muốn 70.000 USD Doanh thu mong muốn lợi tức mong muốn 70.000usd: 187.000 + 70.000 = -= 588.370 usd 100%- 56,32% - Tổng số ngày phòng cho thuê lợi tức mong muốn 70.000 usd: 588.370usd/95,20usd= 6.180 ng-ph - Số phòng tăng thêm lợi tức mong muốn 70.000usd so với lợi tức 0: 6.180ng-ph- 4.497ng-ph=1.683 ng-ph - Cơng suất phịng cho th lợi tức mong muốn 70.000usd: (6.180 ng-ph/25.002ph) x100%= 24,72% - Cơng suất phịng cho th tăng thêm lợi tức mong muốn 70.000usd so với lợi tức 0: 24,72% - 18%= 6,72% c Giảm chi phí bất biến 1.000 USD Doanh thu mong muốn lợi tức mong muốn 70.000usd giảm CPBB 1.000usd: (187.000 -1.000) + 70.000 = -= 586.081 usd 100%- 56,32% - Tổng số phòng cho thuê lợi tức mong muốn 70.000usd giảm chi phí bất biến 1.000usd: 586.081 usd /95,20usd= 6.156 ng-ph - Số phòng giảm: 6.156 ng-ph – 6.180 ng-ph=24 ng-ph - Cơng suất phịng cho th lợi tức mong muốn 70.00usd giảm chi phí bất biến 1000usd: 6.156/25.002%= 24,62% Cơng suất phịng cho th giảm thêm giảm cp bất biến 1.000usd lợi tức mong muốn 70.000usd: 24,62%- 24,72%= 0,10% d Tăng chi phí khả biến (Tiền lương USD đơn giá cho th phịng lên thêm 10%) Chi phí khả biến mới: 3+(3x10%)= 3,3usd tăng thêm chi phí biến đổi 0,3 usd/ngày phịng - Chi phí khả biến mới= 713.000+(13.300 x 0,3) = 716.99 0usd - Tỷ lệ chi phí khả biến mới=(716.990 usd/ 1.266.000usd) x100%=56,63% Doanh thu mong muốn lợi tức mong muốn 70.000usd, giảm CPBB 1.000usd tăng CPKB 0,3 usd/ng-ph: (187.000 -1.000) + 70.000 = -= 590.270 usd 100%- 56,63% - Tổng số phòng cho thuê lợi tức mong muốn 70.000usd, giảm chi phí bất biến 1.000usd tăng chi phí khả biến 0,3usd/ng-ph: 590.270 usd /95,20usd= 6.200 ng-ph - Số phòng tăng thêm: 6.200 ng-ph – 61.500 ng-ph= 50 ng-ph - Cơng suất phịng cho th lợi tức mong muốn 70.000usd giảm chi phí bất biến 1000usd tăng CBKB 0,3usd/ng-ph: (6.200 ng-ph/25.200 ng-ph) x 100%= 24,8% e Tăng giá phịng 5% Doanh thu có thay đổi giá phịng: Chi phí bất biến + lợi tức mong muốn Doanh thu mong muốn = 100% - Tỉ lệ % chi phí biến đổi 100% + (-) Tỉ lệ % tăng giảm giá bán đơn vị (187.000 -1.000) + 70.000 = -= 623.820 usd 100%- 56,63%/(100%-5%) - Tổng số phòng cho thuê lợi tức mong muốn 70.000usd, giảm chi phí bất biến 1.000usd, tăng chi phí khả biến 0,3usd/ng-ph giảm giá cho thuê phòng 5%: 623.820 usd /(95,20- 95,20x5%)= 6.898 ng-ph - Số phòng tăng thêm: 6.898 ng-ph – 6.200 ng-ph= 698ph - Cơng suất phịng cho thuê lợi tức mong muốn 70.00usd, giảm chi phí bất biến lên thêm 1000usd giảm giá cho th phịng 5%: 6.898/25.200x100%= 27,59% B Tính thêm tiêu khác tính sau: b.1 Tổng số ngày phòng theo thiết kế năm= Số phòng theo thiết kế ngày x Số ngày 1tk = 70phx365ng = 25.550 ng-ph b.2 Tổng số ngày phòng sẵn sàng cho thuê năm= [(69+68)]/2 x365ng= 25.002,5ng-ph b.3 Tổng số ngày phịng khơng thể cho th năm: (70-68,5) x 365ng= 621 ngph b.4 Tổng doanh thu phòng năm= Tổng số ngày phòng cho thuê x Đơn giá phòng cho thuê = 13.300 x95,20= 1.266.000usd Tổng số ngày phịng cho th năm b.5 Cơng suất phịng cho thuê bq năm = Tổng số ngày phòng sẵn sàng cho thuê năm 13.300 ng-ph = -x 100% = 53,20% 25.002,5 ph b.6 Tỷ lệ chi phí bất biến so với doanh thu KS (%) = CPBBKS/TDTCKS THEO G BÁN (490.000/1.406.000)x100%=34,86% b.7 Tỷ lệ chi phí chung DV lưu trú so với doanh thu (%)= TCP CHUNG DVLT/TDTC DV LT THEO G BÁN (900.000/1.266.000) x100%= 71,09% b.8 Chi phí bất biến DVLT = TCP CHUNG DVLT – CPKB DVLT= 900.000 713.000= 187.000usd b.9 Tỷ lệ chi phí BB dvlt so doanh thu LT= 9CPBBDVLT/TDTDVLT GB)100%= (187.000/1.266.000) x 100%=14,77% b.10 Tỷ lệ chi phí KB dvlt so doanh thu LT: (713.000/1.266.000) x100%=56,32% b.11 Lợi nhuận DVLT= TDT DVLT G BÁN – TCP DVLT = 1.266.000 – 900.000= 366.000usd 366.000usd b.12 Tỷ lệ lợi nhuận so TDT DVLT = -x100%= 28.91% 1.266.000usd Hoặc b.12 = 100%- (b.9 +b.10.) ……… Bài Một hãng lữ hành A có số liệu dự kiến cho năm 2x16 sau đây: CÁC CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH KẾ HOẠCH 1- Tổng doanh thu BH&CCDV kế hoạch (trong USD 6.660.000 có khoản chi hộ khách) 2- Đơn giá chương trình du lịch trọn gói cho du USD 500 khách 3- Tổng số khách mua Tour trọn gói 4- Tỉ suất chi phí chung Hãng 5- Tỉ suất chi phí Tour trọn gói 6- Chi phí bất biến dịch vụ bán Tour trọn gói Lượt % % USD 10.200 86 84 400.000 Yêu cầu: Tính mục tiêu mong muốn liên quan đến hoạt động hãng lữ hành A trường hợp sau: Cho hãng LH A cho tour trọn gói a Hịa vốn b Thu nhập (Lợi tức) mong muốn 70.000 USD c Thu nhập (Lợi tức) mong muốn 100.000 USD d Tăng tiền lương cho hướng dẫn viên lên thêm tổng số 5.000 USD e Giảm giá bán Tour trọn gói 15 % CÁCH GIẢI BÀI SỐ Tại Hãng lữ hành A: A Tính mục tiêu mong muốn liên quan đến hoạt động hãng lữ hành A (Nếu được) trường hợp sau: Cơng thức tổng qt: Chi phí bất biến + Lợi tức mong muốn (lãi gộp lời thuần) Doanh thu = Mong muốn 100% - Chi phí biến đổi tính theo doanh thu (%) Tình thứ 1: Tính cho Hãng lữ hành - Doanh thu thời gian hịa vốn : KHƠNG TÍNH ĐƯỢC - Doanh thu lợi tức mong muốn: 70.000 USD: KHƠNG TÍNH ĐƯỢC - Doanh thu lợi tức mong muốn: 100.000 USD: KHƠNG TÍNH ĐƯỢC - Doanh thu tăng lương hướng dẫn viên thêm 5.000usd: KHƠNG TÍNH ĐƯỢC - Doanh thu giảm giá: 15 % KHƠNG TÍNH ĐƯỢC Tình thứ 2: Tính cho dv bán tour trọn gói a Tổng doanh thu thời gian hoà vốn: Chi phí KB tour=[(10.200pax x 500usd) x % CPchung tour]- CP BB TOUR = (5.100.000x84%) - 400.000= 4.284.000400.000=3.884.000usd Tỷ lệ % chi phí khả biến so DT TOUR : (3.884.000usd/5.100.000usd)x100%= 76,16% Doanh thu 400.000 + 400.000 hòa vốn = - = -= 1.677.852 usd 100% - 76,16% 100%- 76,16% Doanh thu hoà vốn x số tháng kỳ - Thời gian hoà vốn = Tổng doanh thu giá bán năm 1.677.852 usd x 12 th = -= 3,95 th 5.100.000 usd - Tổng số khách mua tour trọn gói hịa vốn= Doanh thu HV/ Đơn giá Tour PAX = 1.677.852 pax/500usd = 3.356 pax - Tổng số ngày để đạt DT HV: 3,95th x 30ng= 118,5 ngày - Số khách mua tour trọn gói hịa vốn BQ ngày: 3.356 pax/ 118,5ng= 28 pax/ngày b Doanh thu mong muốn lợi tức mong muốn 70.000usd: Doanh thu 400.000 + 70.000 470.000 hòa vốn = = = 1.971.977 usd 100% - 76,16% 100%- 76,16% - Khách mua tour trọn gói lợi tức mong muốn 70.000 usd: 1.971.977 usd/500usd= 3.943pax - Số khách mua Tour tăng thêm: 3.943pax- 3.356 pax= 578pax - Số khách mua tour trọn gói BQ ngày có LTMM 70.000usd: 3.943pax/365ng = 10,8 pax - Mức LTMM Pax tăng thêm sau đạt DTHV: 70.000usd/578pax= 121 usd/pax c Doanh thu mong muốn lợi tức mong muốn 100.000usd: Doanh thu 400.000 + 100.000 500.000 hòa vốn = - = = 2.097.315 usd 100% - 76,16% 100%- 76,16% - Khách mua tour trọn gói lợi tức mong muốn 100.000 usd: 2.097.315usd/500usd= 4.195pax - Số khách mua Tour tăng thêm: 4.195pax- 3.943 pax= 252pax - Số khách mua tour trọn gói BQ ngày có LTMM 100.000usd: 4.195pax/365ng = 11,5 pax - Mức LTMM Pax tăng thêm sau đạt DTHV: 100.000usd/252pax= 397 usd/pax d Doanh thu mong muốn tăng chi phí bất biến lên thêm 5.000 usd (với lợi tức mong muốn 100.000usd) Doanh thu (400.000+5.000) + 100.000 505.000 hòa vốn = -= = 2.118.288 usd 100% - 76,16% 100%- 76,16% - Khách mua tour trọn gói lợi tức mong muốn 100.000 usd chi phí bất biến tăng 5.000usd: 2.118.288 usd /500usd= 4.237pax - Số khách mua tour trọn gói BQ ngày có LTMM 100.000usd tăng CPBB them 5.000usd: 4237pax/ 365ng= 11,6pax e Doanh thu giảm giá bán Tour 15% (nếu lợi tức mong muốn 100.000 usd chi phí bất biến tăng 5.000usd): Chi phí bất biến + lợi tức mong muốn Doanh thu = mong muốn 100% - Tỉ lệ % chi phí biến đổi 100% + (-) Tỉ lệ % tăng giảm giá bán đơn vị Doanh thu (400.000+5.000) + 100.000 505.000 hòa vốn= = -= 4.855.769 usd 100% - [76,16%/(100%-15%)] 100%- 76,16%/85% - Khách mua tour trọn gói lợi tức mong muốn 100.000 usd chi phí bất biến tăng 5.000usd giảm giá tour: 4.855.769 usd /500usd- 500x15%= 11.425pax - Số khách mua tour trọn gói BQ ngày có LTMM 100.000usd tăng CPBB thêm 5.000usd giảm giá tour: 11.425pax/ 365ng= 31pax B Tính thêm tiêu khác b.1 DT BH&CCDV BQ ngày=Tổng DTBH&CCDV năm/Số ngày k 6.660.000/365=18.247usd/ngày b.2 Tổng DT DV khác= TDTBH&CCDV Hãng- TDT bán tour = 6.660.000- 5.100.000=1.560.000usd b.3 Tổng CPC Hãng= TDTBH&CCDV Hãng x Tỷ lệ CPchung Hãng = 6.660.000x86%=5.727.600usd b.4 Chi phí DV khác= TCPC hãng – TCP tour 5.727.600-4.284.000=1.443.600usd b.5 Tổng lợi nhuận hãng= TDT BH&CCDV hãng – TCP BH&CCDV hãng = 6.660.000-5.727.600=932.400usd b.6 Lợi nhuận tour= TDT BH&CCDV tour – TCP BH&CCDV tour 5.100.000-4.284.000=816.000usd b.7 Tỉ suất lợi nhuận so DT hãng = (Tổng LNT BH&CCDV hang/TDTBH&CCDV hang) x100% (932.400usd/6.660.000usd) x100%=14% b.8 Tỉ suất Lợi nhuận so DT tour= (Tổng LNT BH&CCDV hang/TDTBH&CCDV hang) x100% (816.000usd/5.100.000) x100%=16% b.9 Mức LNT khách tour= Tổng LNTBH&CCDV tour/Tổng số khách mua tour 816.000usd/10.200pax=80usd/pax …………… ... 15 % CÁCH GIẢI BÀI SỐ Tại Hãng lữ hành A: A Tính mục tiêu mong muốn liên quan đến hoạt động hãng lữ hành A (Nếu được) trường hợp sau: Cơng thức tổng quát: Chi phí bất biến + Lợi tức mong muốn. .. = Mong muốn 100% - Chi phí biến đổi tính theo doanh thu (%) Tình thứ 1: Tính cho Hãng lữ hành - Doanh thu thời gian hòa vốn : KHƠNG TÍNH ĐƯỢC - Doanh thu lợi tức mong muốn: 70.000 USD: KHƠNG TÍNH... ng-ph b Lợi tức mong muốn 70.000 USD Doanh thu mong muốn lợi tức mong muốn 70.000usd: 187.000 + 70.000 = -= 588.370 usd 100%- 56,32% - Tổng số ngày phòng cho thuê lợi tức mong muốn
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁCH GIẢI các bài TOÁN TÍNH lợi NHUẬN MONG MUỐN của KS và HÃNG lữ HÀNH ,