Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long – chi nhánh chợ lớn

58 841 6
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long – chi nhánh chợ lớn

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long – Chi nhánh Chợ Lớn

MỤC LỤC  DANH MỤC TỪ VIẾT TĂT i DANH MỤC SƠ ĐỒ - BẢNG BIỂU ii CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH CHỢ LỚN 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 1 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển những thành tựu đạt được : 1 1.1.2 Cơ cấu tổ chức vai trò nhiệm vụ các phòng ban: 2 1.1.3 Đánh giá cơ hội thách thức đối với MHB: 3 1.2 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH CHỢ LỚN 4 1.2.1 Quá trình hình thành phát triển : 4 1.2.2 Cơ cấu tổ chức chức năng, nhiệm vụ các phòng ban MHB - CN Chợ Lớn 5 1.2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh thời gian gần đây tại MHB CN Chợ Lớn. 8 1.2.4 Thuận lợi khó khăn của MHB CN Chợ Lớn trong thời gian tới : 10 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CN CHỢ LỚN 2.1 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG MHB CN CHỢ LỚN 13 2.1.1 Quy trinh cấp tín dụng tại ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL CN Chợ Lớn 13 2.1.2 Tình hình huy động vốn tại chi nhánh : 19 2.1.3 Tình hình hoạt động cho vay : 20 LỜI MỞ ĐẦU iv 2.2 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG MHB CHI NHÁNH CHỢ LỚN 26 2.2.1 Hiệu quả sử dụng vốn: 26 2.2.2 Tình hình nợ quá hạn : 27 2.2.3 Tình hình nợ xấu 28 2.2.4 Tình hình phân loại nợ: 29 2.2.5 Hệ số thu nợ vòng quay vốn tín dụng 31 2.3 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC HẠN CHẾ 33 2.3.1 Kết quả đạt đƣợc 33 2.3.2 Hạn chế 34 2.3.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong hoạt động cho vay : 36 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - CHI NHÁNH CHỢ LỚN 3.1 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG MHB CHI NHÁNH CHỢ LỚN 39 3.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG MHB CHI NHÁNH CHỢ LỚN 40 3.2.1 Một số kiến nghị đề xuất đối với Chính phủ các ban ngành liên quan : 40 3.2.2 Một số kiến nghị đề xuất đối với Ngân hàng Nhà nƣớc: 41 3.2.3 Một số kiến nghị đề xuất đối với Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long: 42 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 45 KẾT LUẬN CHUNG 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT  Từ viết tắt Nguyên nghĩa CN PGD NHNN GĐ PGĐ CBKD CBHT BPKD PQLRR PKTNV CIC UBTD VCSH LNST KQKD HĐTD Chi nhánh Phòng giao dịch Ngân hàng nhà nƣớc GĐ PGĐ Cán bộ kinh doanh Cán bộ hệ thống Bộ phận kinh doanh Phòng quản lý rủi ro Phòng kế toán ngân quỹ Trung tâm thông tín tín dụng Ủy ban tín dụng Vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế Kết quả kinh doanh Hoạt động tín dụng ii DANH MỤC SƠ ĐỒ - BẢNG BIỂU  Danh mục sơ đồ : Trang Sơ đồ 1.1 Mô hình tổ chức bộ máy ngân hàng MHB 3 Sơ đồ 1.2 Cơ cấu tổ chức tại MHB = CN Chợ Lớn 5 Sơ đồ 2.1 Quy trình cấp tín dụng tại MHB CN Chợ Lớn 13 Danh mục bảng só liệu : Bảng 1.1 Bảng tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh của MHB CN Chợ Lớn giai đoạn 2010 2012 9 Bảng 2.1 Tổng vốn huy động tại MHB CN Chợ Lớn 19 Bảng 2.2 Dƣ nợ cho vay tại MHB –CN Chợ Lớn 21 Bảng 2.3 Dƣ nợ cho vay theo thời hạn tại 22 Bảng 2.4 Dƣ nợ cho vay theo thành phần kinh tế 24 Bảng 2.5 Tỷ lệ dƣ nợ cho vay trên vốn huy động 26 Bảng 2.6 Nợ quá hạn tại MHB CN Chợ Lớn qua các năm 27 Bảng 2.7 Nợ xấu tại MHB- CN Chợ Lớn qua các năm 28 Bảng 2.8 Phân loại nợ tại MHB CN Chợ Lớn qua các năm 29 Bảng 2.9 Hệ số thu nợ vòng quay vốn tín dụng 31 Danh mục biểu đồ : Biểu đồ 2.1 Tình hinh huy động vốn tại MHB CN Chợ Lớn qua các năm 19 Biểu đồ 2.2 Dƣ nợ cho vạy tại MHB CN Chợ Lớn qua các năm 21 Biểu đồ 2.3 Dƣ nợ theo thời hạn tại MHB –CN Chợ Lớn 23 Biểu đồ 2.4 Dƣ nợ theo thời hạn tại MHB- CN Chợ Lớn 24 Biểu đồ 2.5 Sự thay đổi hiệu quả sử dụng vốn tại MHB CN Chợ Lớn 26 iii Biểu đồ 2.6 Sự thay đổi tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dƣ nợ 27 Biểu đồ 2.7 Sự thay đổi của tỷ lệ nợ xấu trên tổng dƣ nợ tại 28 Biểu đồ 2.8 Phân loại các nhóm nợ tại MHB CN Chợ Lớn qua các năm 29 Biểu đồ 2.9 Sự thay đổi của hệ số thu nợ vòng quay vốn tín dụng 31 iv LỜI MỞ ĐẦU  Tình hình kinh tế của Việt nam nói riêng các nƣớc trên thế giới nói chung trong những năm gần đây đã phục hồi đƣợc đà tăng trƣởng sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu diễn ra vào 2008. Tuy nhiên sự tăng trƣởng vẫn chƣa thực sự bền vững, xã hội còn nổi cộm nhiều vấn đề cần giải quyết. Riêng hệ thống ngân hàng, vấn đề thanh khoản nợ xấu luôn là đặt ra nhiều tranh cãi cho các nhà phân tích, nghiên cứu. Hoạt động đem lại phần lớn lợi nhuận cho ngân hàng hiện nay là hoạt động tín dụng, trong đó cho vay chiếm phần lớn, nhƣng đây cũng là hoạt động gây ra nhiều rủi ro, tổn thất cho các ngân hàng. Trong thời gian gần đây, hoạt động của các ngân hàng ngày càng mở rộng phát triển, sự cạnh tranh giữa các nhà băng là rất lớn, áp lực huy động vốn, tăng trƣởng tín dụng nâng cao chất lƣợng tín dụng luôn đè nặng lên những nhà quản lý trong các ngân hàng. Chính vì vậy cần có một chính sách phát triển phù hợp, một định hƣớng đúng trong tƣơng lai để hoạt động tín dụng nói chung cho vay nói riêng phục hồi lại đƣợc đà tăng trƣởng nhƣ những năm trƣớc đồng thời chất lƣợng của các khoản tín dụng cũng tăng lên. Do đó việc phân tích tình hình đƣa những giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động tín dụng là điều cần thiết đối với các ngân hàng. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của vấn đề, qua thời gian thực tập tại ngân hàng những kiến thức tích lũy đƣợc em đã chọn đề tàiThực trạng giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long Chi nhánh Chợ Lớn” làm đề tài báo cáo thực tập. Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: Trên cơ sở phân tích tình hình cho vay tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long - chi nhánh chợ Lớn, báo cáo đề xuất một số giải pháp khắc phục những hạn chế nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động cho vay tại ngân hàng để có thể phục vụ khách hàng tốt hơn nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng trong tƣơng lai. Với những công việc thực tiễn vầ điều kiện thực tập tại ngân hàng đề tài v tập trung nghiên cứu hoạt động cho vay của Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long trong 3 năm trở lại đây 2010, 2011, 2012. Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hoá lại những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ trong quy trình trong cho vay tại Ngân hàng. Phân tích tổng quan tình hình hoạt động kinh doanh đặc biệt đi sâu phân tích thực trạng hoạt động cho vay, từ đó đánh giá chất lƣợng hoạt động cho vay tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long thông qua hệ thống các chỉ số. Trên cơ sở đó tìm ra những mặt đã làm đƣợc, những hạn chế cần khắc phục nguyên nhân của nó. Qua đó đề xuất hệ thống giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long. Phƣơng pháp nghiên cứu: Kết hợp các phƣơng pháp nghiên cứu nhƣ : bài báo cáo chủ yếu sử dụng két hợp các phƣơng pháp nghiên cứu phân tích lý luận, thực tiễn, so sánh số liệu. Kết cấu đề tài: Ngoài phần mở đầu phần kết luận, kết cấu của đề tài gồm 3 phần chính: Chƣơng 1: Giới thiệu khái quát về Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long chi nhánh Chợ Lớn Chƣơng 2 : Thực trạng chất lƣợng hoạt động cho vay Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long chi nhánh Chợ Lớn Chƣơng 3: Một số giải pháp kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động cho vay tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long chi nhánh Chợ Lớn CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH CHỢ LỚN 1 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển những thành tựu đạt được : Logo: Website: www.mhb.com.vn Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long, viết tắt là MHB, là NHTM nhà nƣớc đƣợc thành lập vào ngày 18/09/1997 theo quyết định số 796/ QĐ- TTg của Thủ tƣớng Chính phủ chính thức đi vào hoạt động từ năm 1998, với số vốn điều lệ là 3,055,552,043,025 VNĐ, trụ sở chính đạt tại số 9 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh với mục tiêu ban đầu là huy động vốn, cho vay hỗ trợ sắp xếp, sửa chữa lại khu dân cƣ, quy hoạch xây dựng các khu đô thị mới để cải thiện điều kiện về nhàcho nhân dân. Hoạt động chủ yếu của MHB là thực hiện các giao dịch ngân hàng bao gồm huy động nhận tiền gửi ngắn hạn, trung hạn dài hạn từ các tổ chức, cá nhân; cho vay ngắn hạn, trung hạn dài hạn đối với các tổ chức cá nhân trên cơ sở tính chất khả năng nguồn vốn của Ngân hàng; thực hiện các giao dịch ngoại tệ, các dịch vụ tài chính thƣơng mại quốc tế, chiết khấu thƣơng phiếu, trái phiếu các giấy tờ có giá khác; cung cấp dịch vụ trung gian môi giới, các dịch vụ ngân hàng khác đƣợc NHNN cho phép. Đến năm 2001, Thủ tƣớng Chính phủ đã ký quyết định số 160/2001/QĐ- TTg phê duyệt đề án tái cơ cấu MHB nhằm xây dựng MHB thành một NHTM hoạt động đa năng, đóng vai trò chủ đạo trong cho vay phát triển nhà ở, xây dựng kết cấu hạ tầng, hoạt động an toàn, hiệu quả. Ngày 31/3/2011, MHB chính thức chuyển đổi thành loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nƣớc làm chủ sở hữu. Với tầm nhìn sứ mệnh là trở thành một trong những ngân hàng hàng đầu cho khách hàng cá nhân doanh nghiệp vừa nhỏ, ngân hàng MHB đã không ngừng nỗ lực phấn đấu mở rộng mạng lƣới hoạt động nâng cao chất lƣợng phục vụ. Với 96 cán bộ công nhân viên Hội sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu đi vào 2 hoạt động từ năm 1998, sang năm 1999 MHB đã mở 3 chi nhánh đầu tiên ở An Giang, Đồng tháp Cần Thơ với 194 cán bộ công nhân viên. Sau 5 năm hoạt động, đến năm 2003, vốn điều lệ của ngân hàng đã tăng lên 750 tỷ đồng, cũng trong năm này ngân hàng đã chính thức tiếp nhận Tổng công ty vàng bạc đá quý Việt Nam, nâng tổng số chi nhánh lên 64 chi nhánh. Kỷ niệm 10 năm hoạt động, năm 2008, MHB đã vinh dự đón nhận Huân chƣơng Lao động hạng 2, tổng tài sản lúc này tăng hơn 100 lần, tổng số CN PGD là 164. Sang năm 2009, MHB đã thành lập đƣợc trung tâm Công nghệ thông tin, trung tâm Chăm sóc khách hàng. Đáng chú ý là năm 2010, MHB đã lọt vào top 7 ngân hàng có mạng lƣới rộng nhất tại Việt Nam với gần 220 chi nhánh phòng giao dịch trải rộng khắp 30 tỉnh thành với vốn điều lệ lên đến hơn 3000 tỷ đồng đồng thời cũng trong năm này MHB đã kết nối thành công với Liên minh thẻ Smartlink tạo điều kiện cho chủ thẻ MHB giao dịch đƣợc tại hơn 5000 máy ATM thuộc hệ thống Liên minh thẻ và tạo điều kiện cho ngân hàng nâng cao chất lƣợng hoạt động cũng nhƣ chất lƣợng phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn. Mặc dù, mới đƣợc thành lập đi vào hoạt động 15 năm, đƣợc xem là ngân hàng trẻ nhất trong số các ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc, nhƣng MHB lại có tốc độ phát triển nhanh nhất. Tính đến năm 2011, tổng tài sản của MHB, đạt gần 50.000 tỷ đồng (tƣơng đƣơng 2,3 tỷ USD), tăng gấp 160 lần so với ngày đầu thành lập đƣợc Ngân hàng Nhà nƣớc xếp vào nhóm những tổ chức tín dụng hoạt động lành mạnh, ổn định, an toàn đƣợc cấp mức tăng trƣởng tín dụng cao nhất trong năm 2012. Năm 2011, cũng là năm thứ 5 liên tiếp MHB vinh dự nhận giải thƣởng Thƣơng hiệu mạnh tại Việt Nam đƣợc NHNN xếp vào nhóm 1 là nhóm ngân hàng hoạt động lành mạnh, ổn định lâu dài. 1.1.2 Cơ cấu tổ chức vai trò nhiệm vụ các phòng ban: Bộ máy tổ chức theo hƣớng tinh gọn. Ban lãnh đạo ngân hàng có 5 ngƣời: 01 Tổng GĐ, 04 Phó Tổng GĐ, ngoài ban lãnh đạo cấp cao còn có GĐ, PGĐ, Trƣởng Phó phòng tại các chi nhánh trực thuộc. Số cán bộ chủ chốt này đều có kinh nghiệm chuyên môn trong ngành ngân hàng. Đại bộ phận cán bộ nhân viên đều qua đào tạo chuyên môn nghiệp vụ. Cơ cấu tổ chức công tác quản lý cán bộ từ Hội sở đến [...]... hệ thống tổ chức, nâng cao trình độ của cán bộ quản lý nhân viên là những việc làm thiết thực trong định hƣớng phát triển của MHB trong thời gian tới 12 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CN CHỢ LỚN 2.1 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG MHB CN CHỢ LỚN 2.1.1 Quy trinh cấp tín dụng tại MHB CN Chợ Lớn Sơ đồ 2.1 : Quy... sản phẩm ngân hàng , tạo ra sự khác biệt, đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên nhằm nỗ lực duy tri sự tăng trƣởng bền vững, nâng cao hoạt động cung cách phục vụ để tồn tại phát triển 1.2 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH CHỢ LỚN 1.2.1 Quá trình hình thành phát triển : Ngày 06/10/2005, Ngân hàng MHB CN Chợ Lớn đƣợc thành lập đi vào hoạt động theo... hàng, giữ chân đƣợc các khách hàng dã có lịch sử giao dịch lâu dài với CN 25 2.2 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG MHB CHI NHÁNH CHỢ LỚN 2.2.1 Hiệu quả sử dụng vốn: Hiệu quả sử dụng vốn đƣợc đánh giá qua tỷ lệ dƣ nợ cho vay trên tổng vốn huy động của ngân hàng Tỷ lệ này qua các năm tại MHB CN Chợ Lớn đƣợc thể hiện trong bảng 2.5 biểu đồ 2.5 : Bảng 2.5 : Tỷ lệ dƣ nợ cho vay. .. nguồn vốn, kế hoạch phát triển mạng lƣới của chi nhánh, tổ chức thực hiện kế hoạch đƣợc giao  Tổ chức các biện pháp thực hiện nghiệp vụ huy động theo quy định của MHB CN Chợ Lớn nhằm tăng cƣờng thị phần của MHB chi nhánh chợ lớn tại địa bàn kinh doanh  Tham mƣu chochi nhánh về lãi xuất huy động vốn phù hợp với huy động của MHB CN Chợ Lớn tình hình kinh doanh của chi nhánh  Lập báo cáo... dung Nguồn vốn huy động đƣợc từ tiền gửi của khách hàng chính là nguồn vốn chính dành cho việc cấp tín dụng Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu tình hình cho vay tại MHB CN Chợ Lớn trong giai đoạn 201 0– 2012 để hiểu sâu hơn về thực trạng cấp tín dụng tại ngân hàng này trong thời gian vừa qua Bảng 2.2 : Dƣ nợ cho vay tại MHB CN Chợ Lớn (ĐVT : triệu đồng) Năm 2010 2011 2012 Tổng dƣ nợ cho vay 863,855 859,855... : Báo cáo hoạt động tín dụng tại MHB- CN Chợ Lớn ( 2010 -2012 ) 22 Biểu đồ 2.2: Dƣ nợ cho vay theo thời hạn tại CN Chợ Lớn Ngắn hạn 538,600 325,255 Năm 2010 Trung - dài hạn 442,298 456,635 417,557 438,904 Năm 2011 năm 2012 Có thể thấy, hoạt động cho vay của MHB CN Chợ Lớn tập trung chủ yếu vào cho vay trung dài hạn, tỷ trọng dƣ nợ cho vay trung dài hạn luôn chi m trên 50% tổng dƣ nợ cho vay Điều này... cáo hoạt động kinh doanh MHB –CN Chợ Lớn ( 2010 2012) Biểu đồ 2.1 : Tình hình huy động vốn tại MHB CN Chợ Lớn 2,000,000 1,703,255 1,500,000 962,626 1,131,086 1,000,000 500,000 0 2010 2011 Vốn huy động 19 2012 Dựa vào bảng số liệu biểu đồ trên ta thấy, hoạt động huy động vốn tại MHB CN Chợ Lớn tăng trƣởng qua các năm Năm 2010, công tác huy động vốn đƣợc xem là khá khó khăn đối với các ngân hàng, ... tỷ trọng cho vay trung dài hạn có xu hƣớng giảm dần Cụ thể tổng dƣ nợ cho vay năm 2010 chi m 37.65% tổng dƣ nợ cho vay, sang năm 2011 dƣ nợ ngắn hạn năm 2011 tăng 28.38% so với 2010 chi m 48.56% trong tổng dƣ nợ cho vay đến năm 2012, dƣ nợ cho vay ngắn hạn đã chi m 49.01% tổng dƣ nợ cho vay Còn tỷ trọng cho vay trung dài hạn giảm từ 62.35% vào năm 2010 xuống còn 51.44% vào năm 2011 chỉ còn... bảng số liệu biểu đồ trên, cho ta thấy hiệu quả sử dụng vốn tại CN Chợ Lớn tăng trƣởng tốt trong những năm gần đây Năm 2010, cứ 1 đồng vốn huy động thì CN chỉ cho vay ra đƣợc 0.51 đồng, sang năm 2011 CN đã tăng mức cho 26 vay lên 0.89 đồng/ 1 đồng vốn huy động, đến năm 2012 thì có giảm nhẹ xuống còn 0.79 đồng/ 1 đồng vốn huy động Tỷ lệ dƣ nợ cho vay/ vốn huy động của CN khá thấp so với mặt bằng chung... vốn huy động tại MHB CN Chợ Lớn còn gia tăng mạnh hơn nữa, cung cấp nguồn vốn cho công việc kinh doanh phát triển thuận lợi hơn 2.1.3 Tình hình hoạt động cho vay : Hoạt động mang lại lợi nhuận chính cho ngân hàng chính là cấp tín dụng Tuy nhiên, việc cấp tín dụng đối với một ngân hàng tùy thuộc vào nhiều yếu tố về vốn cũng 20 nhƣ các quy định của NHNN Sử dụng vốn vay để cho vay là hình thức mà tất . 2: THỰC TRẠNG VÀ CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – CN CHỢ LỚN 2.1 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN. tài “ Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long – Chi nhánh Chợ Lớn làm đề

Ngày đăng: 01/03/2014, 14:56

Hình ảnh liên quan

Sơ đồ 1. 1: Mơ hình tổ chức bộ máy ngân hàng MHB: - Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long – chi nhánh chợ lớn

Sơ đồ 1..

1: Mơ hình tổ chức bộ máy ngân hàng MHB: Xem tại trang 11 của tài liệu.
2.1.2 Tình hình huy động vốn tại chi nhánh: - Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long – chi nhánh chợ lớn

2.1.2.

Tình hình huy động vốn tại chi nhánh: Xem tại trang 28 của tài liệu.
Bảng 2.2: Dƣ nợ cho vay tại MHB –CN Chợ Lớn - Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long – chi nhánh chợ lớn

Bảng 2.2.

Dƣ nợ cho vay tại MHB –CN Chợ Lớn Xem tại trang 30 của tài liệu.
nhƣ các quy định của NHNN. Sử dụng vốn vay để cho vay là hình thức mà tất cả NHTM đều áp dung - Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long – chi nhánh chợ lớn

nh.

ƣ các quy định của NHNN. Sử dụng vốn vay để cho vay là hình thức mà tất cả NHTM đều áp dung Xem tại trang 30 của tài liệu.
Bảng 2. 3: Dƣ nợ cho vay theo thời hạn tại MHB –CN Chợ Lớn ( ĐVT : triệu đồng)  - Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long – chi nhánh chợ lớn

Bảng 2..

3: Dƣ nợ cho vay theo thời hạn tại MHB –CN Chợ Lớn ( ĐVT : triệu đồng) Xem tại trang 31 của tài liệu.
Dựa vào bảng số liệu và biểu đồ có thể thấy, cá nhân – hộ gia đình là khách hàng mục tiêu cho vay của CN, tỷ trọng dƣ nợ cho vay của nhóm này luôn chiếm  trên 50% tổng dƣ nợ cho vay - Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long – chi nhánh chợ lớn

a.

vào bảng số liệu và biểu đồ có thể thấy, cá nhân – hộ gia đình là khách hàng mục tiêu cho vay của CN, tỷ trọng dƣ nợ cho vay của nhóm này luôn chiếm trên 50% tổng dƣ nợ cho vay Xem tại trang 33 của tài liệu.
Bảng 2. 4: Dƣ nợ cho vay theo thành phần kinh tế tại MHB- CN Chợ Lớn (ĐVT : triệu đồng)  - Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long – chi nhánh chợ lớn

Bảng 2..

4: Dƣ nợ cho vay theo thành phần kinh tế tại MHB- CN Chợ Lớn (ĐVT : triệu đồng) Xem tại trang 33 của tài liệu.
Bảng 2. 5: Tỷ lệ dƣ nợ cho vay trên tổng vốn huy động tại MHB- CN Chợ Lớn - Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long – chi nhánh chợ lớn

Bảng 2..

5: Tỷ lệ dƣ nợ cho vay trên tổng vốn huy động tại MHB- CN Chợ Lớn Xem tại trang 35 của tài liệu.
Qua bảng số liệu và biểu đồ trên, cho ta thấy hiệu quả sử dụng vốn tại CN Chợ Lớn tăng trƣởng tốt trong những năm gần đây - Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long – chi nhánh chợ lớn

ua.

bảng số liệu và biểu đồ trên, cho ta thấy hiệu quả sử dụng vốn tại CN Chợ Lớn tăng trƣởng tốt trong những năm gần đây Xem tại trang 35 của tài liệu.
Bảng 2. 6: Nợ quá hạn của CN Chợ Lớn qua các năm (ĐVT : triệu đồng)  - Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long – chi nhánh chợ lớn

Bảng 2..

6: Nợ quá hạn của CN Chợ Lớn qua các năm (ĐVT : triệu đồng) Xem tại trang 36 của tài liệu.
2.2.2 Tình hình nợ quá hạn: - Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long – chi nhánh chợ lớn

2.2.2.

Tình hình nợ quá hạn: Xem tại trang 36 của tài liệu.
Bảng 2.7 : Nợ xấu của CN Chợ Lớn qua các năm (ĐVT : triệu đồng)  - Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long – chi nhánh chợ lớn

Bảng 2.7.

Nợ xấu của CN Chợ Lớn qua các năm (ĐVT : triệu đồng) Xem tại trang 37 của tài liệu.
2.2.3 Tình hình nợ xấu - Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long – chi nhánh chợ lớn

2.2.3.

Tình hình nợ xấu Xem tại trang 37 của tài liệu.
2.2.4 Tình hình phân loại nợ: - Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long – chi nhánh chợ lớn

2.2.4.

Tình hình phân loại nợ: Xem tại trang 38 của tài liệu.
2.2.5 Hệ số thu nợ và vịng quay vốn tín dụng - Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long – chi nhánh chợ lớn

2.2.5.

Hệ số thu nợ và vịng quay vốn tín dụng Xem tại trang 40 của tài liệu.
Bảng 2.9 : Hệ số thu nợ và vịng quay vốn tín dụng của MHB- CN chợ Lớn (ĐVT : triệu đồng)  - Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long – chi nhánh chợ lớn

Bảng 2.9.

Hệ số thu nợ và vịng quay vốn tín dụng của MHB- CN chợ Lớn (ĐVT : triệu đồng) Xem tại trang 40 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan