0

Giáo trình Kế toán thuế (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) - Trường CĐ Nghề Việt Đức Hà Tĩnh

92 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2022, 13:07

(NB) Giáo trình Kế toán thuế cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về thuế và kế toán thuế; kế toán thuế giá trị gia tăng; kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt; kế toán thuế xuất nhập khẩu;...Mời các bạn cùng tham khảo! ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT - ĐỨC HÀ TĨNH GIÁO TRÌNH Mơn học: Kế tốn thuế Nghề: Kế tốn doanh nghiệp Trình độ: Cao đẳng Tài liệu lưu hành nội Năm 2017 Chương GIỚI THIỆU VỀ THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ TỔNG QUAN VỀ THUẾ 1.1 Thuế vai trò thuế a Khái niệm thuế Thuế khoản nộp bắt buộc mà thể nhân pháp nhân có nghĩa vụ phải thực Nhà nước, phát sinh sở văn pháp luật Nhà nước ban hành, khơng mang tính chất đối giá hoàn trả trực tiếp cho đối tượng nộp thuế Thuế tượng tự nhiên mà tượng xã hội người định gắn liền với phạm trù Nhà nước pháp luật b Vai trò thuế Vai trò thuế biểu cụ thể chức thuế điều kiện kinh tế, xã hội định Trong điều kiện kinh tế thị trường, với thay đổi phương thức can thiệp Nhà nước vào hoạt động kinh tế, thuế đóng vai trị quan trọng qúa trình phát triển kinh tế - xã hội Vai trị thuế thể khía cạnh sau đây: - Pháp luật thuế công cụ chủ yếu Nhà nước nhằm huy động tập trung phần cải vật chất xã hội vào ngân sách Nhà nước - Pháp luật thuế công cụ điều tiết vĩ mô Nhà nước kinh tế đời sống xã hội - Pháp luật thuế cơng cụ góp phần đảm bảo bình đẳng thành phần kinh tế công xã hội 1.2 Các yếu tố cấu thành sắc thuế Hệ thống thuế quốc gia gồm nhiều loại thuế hoạt động lĩnh vực khác nhau, nhằm mục tiêu khác có phương pháp tính riêng biệt Tuy nhiên, chúng thống yếu tố cấu thành sắc thuế sau: a Tên gọi sắc thuế Tên gọi sắc thuế thường phản ánh nội dung để phân biệt với loại thuế khác Vì vậy, nhà làm luật thường chọn tên ngắn gọn, dễ hiểu để đặt tên cho sắc thuế sau quan có thẩm quyền phê duyệt sắc thuế ban hành cơng bố tồn xã hội Đặt tên cho thuế ngồi mục đích quản lý cịn nhằm bảo vệ dân chún không nộp thuế trùng lặp Các đặt tên thuế sử dụng phổ biến là: - Đặt theo nội dung thuế: Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt,… - Đặt theo đối tượng đánh thuế: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng,… b Đối tượng nộp thuế (người nộp thuế) Là pháp nhân cá nhân có đối tượng tính thuế, khơng đơn vị kinh doanh người nộp thuế mà tổ chức hay cá nhân có đối tượng tính thuế thuộc diện nộp thuế Ví dụ, cá nhân nhận quà tặng sử dụng vào mục đích cá nhân có giá trị lớn phải nộp thuế theo quy định pháp luật Người nộp thuế người đem tiền nộp cho Nhà nước, người chịu thuế người có thu nhập bị thuế điều tiết Thuế mà người chịu thuế trực tiếp mang tiền thuế nộp cho Nhà nước gọi thuế trực thu Thuế mà người chịu thuế không trực tiếp mang tiền nộp cho Nhà nước gọi thuế gián thu Theo đó, thuế đánh vào hàng hóa, dịch vụ thuế gián thu Thuế đánh vào thu nhập, tài sản thuế trực thu c Đối tượng tính thuế Là để xác định số tiền thuế phải nộp Nói cách khác đối tượng tính thuế sở tính thuế thể dạng tiền tệ Mỗi loại thuế xây dựng đối tượng xác định cụ thể Không thể loại thuế vừa tính đối tượng vừa tính đối tượng khác Có ba đối tượng để tính thuế sau: - Giá trị hàng hóa dịch vụ tạo hoạt động kinh tế - Giá trị tài sản - Thu nhập doanh nghiệp cá nhân Đối với loại thuế đánh vào hàng hóa, dịch vụ hay tài sản, xác định đối tượng tính thuế thể qua việc xác định đồng thời đối tượng chịu thuế giá tính thuế Ví dụ: đối tượng chịu thuế nhập mặt hàng nhập khẩu, giá tính thuế giá bán hàng hóa dịch vụ giá Nhà nước quy định Đối với loại thuế đánh vào thu nhập doanh nghiệp cá nhân giá tính thuế vào thu nhập doanh nghiệp cá nhân d Thuế suất Thuế suất có hai loại bản: Thuế suất tuyệt đối thuế suất tỷ lệ - Thuế suất tuyệt đối mức thuế suất tính số tuyệt đối cho đối tượng tính thuế Loại thuế suất có ưu điểm minh bạch, cố định nên đối tượng nộp thuế dễ dàng xác định xác số thuế phải nộp Nhược điểm khơng phản ánh xác diễn biến tăng giảm hoạt động kinh tế Ví dụ: thuế môn xác định số tuyệt đối 1.000.000 đồng, 2.000.000 đồng, 3.000.000 đồng… - Thuế suất tỷ lệ mức thuế tính tỷ lệ phần trăm quy định cho đối tượng tính thuế Loại thuế suất linh hoạt phù hợp với kinh tế nhiều biến động Thuế suất tỷ lệ sử dụng phổ biến nhiều loại thuế nước giới như: Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân,…Ví dụ thuế suất tỷ lệ: 5%, 10%, 15%,… e Quy trình khai báo thủ tục thu nộp thuế Quy trình khai báo thủ tục nộp thuế xác định nhiệm vụ, trách nhiệm kê khai, thời hạn nộp quan liên quan Về kê khai: - Theo mẫu quy định - Theo định kỳ quy định (tháng, quý, năm) - Thời hạn nộp tờ khai (chậm ngày nào) Về nộp thuế: - Nộp đâu (Kho bạc, ngân hàng,…) - Nộp (Tiền mặt, tiền gửi, nộp điện tử) - Thời hạn nộp thuế - Xử lý vi phạm Về chế độ miễn giảm thuế: - Có thể miễn giảm thời gian đầu thành lập - Theo vùng miền khó khăn - Theo ngành nghề ưu đãi 1.3 Phân loại thuế Phân loại thuế việc xếp loại thuế hệ thống pháp luật thuế thành nhóm khác theo tiêu thức định a Căn để phân loại thuế Tùy thuộc vào mục tiêu, yêu cầu giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội mà cấu nội dung Luật thuế có khác Cũng tùy thuộc vào sở, mục đích phân định, thông thường thuế phân loại theo tiêu thức sau: * Căn vào tính chất nguồn tài động viên vào ngân sách Nhà nước, thuế phân làm loại: thuế trực thu thuế gián thu - Thuế gián thu loại thuế mà Nhà nước sử dụng nhằm động viên phần thu nhập người tiêu dùng hàng hóa, sử dụng dịch vụ thông qua việc thu thuế người sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ Tính chất gián thu thể chổ người nộp thuế người chịu thuế không đồng với Thuế gián thu phận cấu thành giá hàng hoá, dịch vụ chủ thể hoạt động sản xuất, kinh doanh nộp cho Nhà nước người tiêu dùng lại người phải chịu thuế Ở nước ta thuộc loại thuế bao gồm: Thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế trực thu loại thuế mà Nhà nước thu trực tiếp vào phần thu nhập pháp nhân thể nhân Tính chất trực thu thể chổ người nộp thuế theo quy định pháp luật đồng thời người chịu thuế Thuế trực thu trực tiếp động viên, điều tiết thu nhập người chịu thuế Ở nước ta thuộc loại thuế gồm: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập người có thu nhập cao, thuế chuyển quyền sử dụng đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp Sự phân loại thuế thành thuế trực thu thuế gián thu có ý nghĩa quan trọng việc xây dựng sách pháp luật thuế * Căn vào đối tượng đánh thuế Theo cách phân loại thuế chia thành: - Thuế đánh vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuế giá trị gia tăng - Thuế đánh vào sản phẩm hàng hoá thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế đánh vào thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập người có thu nhập cao - Thuế đánh vào tài sản thuế nhà đất - Thuế đánh vào việc khai thác sử dụng số tài sản quốc gia thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước - Thuế khác lệ phí, phí Các loại thuế áp dụng cho nhiều đối tượng khác để vừa phát huy tác dụng riêng loại thuế, vừa hổ trợ, bổ sung cho nhằm thực cách tổng hợp mục tiêu vai trò hệ thống pháp luật thuế 1.4 Hệ thống thuế Việt Nam hành Hệ thống thuế hành Việt Nam gồm sắc thuế sau: a Thuế giá trị gia tăng Thuế giá trị gia tăng (GTGT) loại thuế gián thu tính khoản giá trị tăng thêm hàng hóa, dịch vụ phát sinh trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng Đối tượng chịu thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh tiêu dùng Việt Nam Đối tượng nộp thuế GTGT tất tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT Việt Nam tổ chức cá nhân khác có nhập hàng hóa chịu thuế GTGT Căn tính thuế GTGT giá tính thuế hàng hóa, dịch vụ thuế suất loại hàng hóa, dịch vụ Giá tính thuế phân biệt cụ thể trường hợp khác Thuế suất quy định có ba mức 0%, 5%, 10% Thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp khấu trừ thuế phương pháp trực tiếp GTGT Phương pháp khấu trừ thuế: Đối tượng áp dụng doanh nghiệp hoạt động có doanh thu hàng năm tỷ đồng thực đầy đủ chế độ kế tốn, hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật doanh nghiệp tự nguyện đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ Số thuế GTGT phải nộp xác định sau: Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu - Thuế GTGT đầu vào khấu trừ Trong đó: Thuế GTGT = đầu Giá tính thuế hàng X hoá, dịch vụ bán Thuế GTGT = đầu vào Thuế suất hàng hố, dịch vụ Tổng số thuế GTGT ghi hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ chứng từ nộp thuế GTGT hàng hóa nhập Lưu ý: Giá tốn giá có thuế, xác định giá chưa thuế sau: Giá tốn (giá có thuế GTGT) Giá chưa có thuế = + (%) thuế suất hàng hóa, dịch vụ GTGT Phương pháp tính trực tiếp GTGT: đối tượng áp dụng cá nhân sản xuất kinh doanh chưa thực đầy đủ điều kiện kế tốn, hóa đơn, chứng từ để làm tính thuế theo phương pháp khấu trừ doanh nghiệp có doanh thu hàng năm tỷ Số thuế GTGT phải nộp xác định sau: Thuế GTGT phải nộp = GTGT hàng hóa dịch vụ bán x Thuế GTGT suất thuế Trong đó: GTGT hàng = hóa dịch vụ bán Doanh số hàng hóa dịch vụ bán Giá vốn hàng hóa dịch vụ bán b Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) loại thuế gián thu tính giá chưa có thuế TTĐB số mặt hàng định mà doanh nghiệp sản xuất thu giá nhập thuế nhập số mặt hàng nhập Đối tượng chịu thuế TTĐB số sản phẩm doanh nghiệp sản xuất số mặt hàng doanh nghiệp nhập theo quy định Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (Thuốc điếu, xì gà, rượu, bia, tơ 24 chỗ, điều hịa nhiệt độ có cơng suất từ 90.000BTU trở xuống, hàng mã,…) Một số dịch vụ như: kinh doanh vũ trường, karaoke, casino, xổ số… Đối tượng nộp thuế TTĐB tất tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, nhập hàng hóa kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB Mỗi mặt hàng thuộc diện chịu thuế TTĐB phải chịu thuế lần Đối với mặt hàng nhập nhập nộp thuế TTĐB bán khơng phải nộp thuế TTĐB Căn tính thuế TTĐB giá tính thuế hàng hóa, dịch vụ thuế suất loại hàng hóa dịch vụ Giá tính thuế giá bán chưa có thuế TTĐB theo phương thức trả tiền lần; giá tính thuế TTĐB hàng nhập bao gồm thuế nhập giá tính thuế nhập Thuế suất thuế TTĐB quy định từ 10% đến 70% Phương pháp tính thuế TTĐB Thuế TTĐB phải nộp = Giá tính TTĐB thuế x Thuế TTĐB suất thuế c Thuế xuất nhập Thuế xuất khẩu, nhập loại thuế trực thu tính trực tiếp giá mặt hàng xuất nhập Đối tượng chịu thuế xuất, nhập hàng hóa xuất, nhập tổ chức, cá nhân nước, xuất - nhập qua biên giới Việt Nam Đối tượng nộp thuế xuất, nhập tổ chức, cá nhân xuất - nhập hàng hóa thuộc danh mục chịu thuế xuất - nhập Trường hợp, xuất - nhập ủy thác bên nhận ủy thác đối tượng nộp thuế xuất - nhập Căn tính thuế xuất, nhập giá tính thuế hàng hóa thuế suất loại hàng hóa - Giá tính thuế hàng hóa xuất giá FOB (Free on Board) Giá tính thuế hàng hóa nhập giá CIF (Cost Insurrance anh Freight) Trường hợp giá tính thuế thấp biểu giá tính Nhà nước quy định phải áp dụng theo biểu giá tính thuế theo quy định Nhà nước - Thuế suất quy định theo mặt hàng xuất, nhập khác Phương pháp tính thuế xuất nhập (XNK): Thuế XNK phải nộp = Giá tính thuế XNK x Thuế XNK suất thuế d Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) thuế trực thu, thu kết hoạt động sản xuất kinh doanh cuối doanh nghiệp Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tất tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Căn tính thuế thu nhập doanh nghiệp thu nhập chịu thuế kỳ tính thuế thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp Thu nhập chịu thuế kỳ bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thu nhập khác Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% (Quy định điều 11 TT 78/2014/TTBTC áp dụng kể từ ngày 01/01/2016) Về nguyên tắc, thu nhập chịu thuế khoản thu nhập phát sinh tiền hay vật, không phân biệt từ nguồn sản xuất kinh doanh hay hoạt động đầu tư sau trừ chi phí hợp lý pháp luật quy định Nói cách khác, thu nhập chịu thuế thu nhập sau trừ chi phí tạo thu nhập khoản giảm trừ e Thuế thu nhập cá nhân Thuế thu nhập cá nhân thuế trực thu, thu thu nhập người có thu nhập cao Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là: Công dân Việt Nam nước lao động nước ngồi có thu nhập Cá nhân người nước ngồi định cư khơng thời hạn Việt Nam Người nước ngồi làm việc Việt Nam Căn tính thuế thu nhập cá nhân chịu thuế thuế suất Thu nhập chịu thuế thu nhập thường xuyên thu nhập không thường xuyên Thu nhập thường xuyên số tiền cá nhân thực nhận tính bình quân năm 9.000.000 đồng Riêng ca sỹ, diễn viên múa, biên đạo, đạo diễn,… Thu nhập không thường xuyên thu nhập chuyển giao cơng nghệ khoản thu nhập có giá trị 10 triệu đồng tính cho hợp đồng không phân biệt số lần chi trả Đối với thu nhập trúng thưởng xổ số, biếu tặng tiền, vật, … có giá trị 10 triệu đồng cho lần trúng thưởng, biếu tặng Thuế suất thuế thu nhập cá nhân thu nhập thường xuyên áp dụng theo biểu thuế lũy tiến phần theo quy định điều 12 thông tư 111/2013/TT-BTC sau Bậc Phần thu nhập tính Phần thu nhập tính Thuế thuế thuế/năm thuế/tháng suất (triệu đồng) (triệu đồng) (%) Đến 60 Đến 5 Trên 60 đến 120 Trên đến 10 10 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30 Trên 960 Trên 80 35 Đồng thời, mức giảm trừ gia cảnh áp dụng sau: - Mức giảm trừ đối tượng nộp thuế triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm) - Mức giảm trừ người phụ thuộc 3,6 triệu đồng/tháng Thuế suất thu nhập không thường xuyên áp dụng 10% Chú ý, Nhà nước khấu trừ thuế 10% tổng thu nhập khoản chi trả cho cá nhân có thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên, mà khoản thu nhập có từ hoạt động đại lý hưởng hoa hồng, môi giới, nhuận bút, tiền giảng dạy, tiền quyền sử dụng sáng chế,… f Thuế tài nguyên Thuế tài nguyên loại thuế trực thu tính việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên tài nguyên thiên nhiên thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước thống quản lý Đối tượng chịu thuế tài nguyên bao gồm loại khoáng sản kim loại, loại than mỏ, than bùn, dầu khí, khí đốt, khống sản tự nhiên, thủy sản tự nhiên tài nguyên khác vật liệu xây dựng tự nhiên như: Cát, đất, đá,… Đối tượng nộp thuế tài nguyên tất tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh phải nộp thuế tài nguyên Căn thính thuế tài nguyên sản lượng tài nguyên mà tổ chức, cá nhân khai thác, giá tính thuế tài nguyên thuế suất thuế tài nguyên Thuế tài nguyên = phải nộp Sản lượng tài X nguyên Giá tính thuế x tài nguyên Thuế suất thuế tài nguyên g Thuế nhà đất, tiền thuê đất Tất tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng đất ở, đất xây dựng cơng trình phải nộp thuế nhà đất Các tổ chức cá nhân thuê quyền sử dụng đất Nhà nước phải nộp tiền thuê đất theo quy định Nhà nước Căn xác định thuế nhà đất tiền thuê đất diện tích đất, loại đất, giá đất theo khung giá quy định quan có thẩm quyền Nhà nước ban hành h Các loại thuế khác Các loại thuế khác thuế trước bạ, thuế môn bài,… Thuế trước bạ: Theo quy định trường hợp chuyển dịch quyền sở hữu quyền sử dụng nhà đất, phương tiện vận tải,… phải nộp thuế trước bạ Thuế trước bạ phải nộp chuyển dịch quyền sở hữu tài sản ghi tăng nguyên giá tài sản Thuế mơn bài: Hàng năm, nhà nước tiến hành thu thuế mơn vào đầu năm nhằm mục đích nắm thống kê hộ kinh doanh, doanh nghiệp, công ty tư nhân, hợp tác xã tổ chức làm kinh tế khác Thuế môn ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp i Các loại phí, lệ phí khác Ngồi loại thuế kể trên, doanh nghiệp phải nộp số khoản chi phí lệ phí số trường hợp định phí giao thơng, phí cầu, đường, phà, lệ phí sân bay,… KẾ TỐN THUẾ 2.1 Mục đích kế tốn thuế Kế tốn thuế giúp cho người làm cơng tác kế tốn hiểu kế toán thuế thực theo quy định thuế, cịn kế tốn tài hướng người làm kế toán đến trung thực hợp lý Ở quốc gia có quy định sắc thuế theo hệ thống thuế quốc gia đó, doanh nghiệp chịu chi phối sắc thuế hay sắc thuế khác tùy thuộc vào hoạt động kinh doanh Cho dù chịu điều chỉnh sắc thuế kế tốn phải hạch tốn thuế vào sổ sách kế toán 2.2 Sự khác biệt thuế kế toán thuế Hiện việc tổ chức thực kế tốn nói chung kế tốn thuế nói riêng pháp lý Luật kế toán văn luật Nghị định, Thông tư giải thích hướng dẫn, bổ sung kế tốn ban hành sau Cịn thực cơng tác thuế vào sở pháp lý Luật thuế Do có mối quan hệ có tính chất phổ biến mang tính ràng buộc nên Luật thuế Luật kế tốn có điểm chung liên quan đến đối tượng kế tốn đối tượng thuộc tài sản, thu nhập, chi phí… Chính điểm chung tạo nên hành lang pháp lý an toàn cho việc thực tổ chức kế toán doanh nghiệp Tuy nhiên, quy định điểm chung Luật kế toán Luật thuế cần phải đảm bảo tính độc lập bình đẳng hai luật cho phù hợp với điều kiện kinh tế vận hành theo chế trường có quản lý điều tiết vĩ mơ Nhà nước Sự khác rõ ràng thuế điều chỉnh Luật thuế kế toán thuế điều chỉnh Luật kế toán chuẩn mực kế toán Thuế xác định đối tượng nộp thuế, chịu thuế, quy định, phương pháp tính, … Kế tốn thuế ghi nhận khoản thuế, chi phí thuế phát sinh liên quan đến đối tượng chịu thuế, xác định khoản thuế phải nộp toán thuế cho Nhà nước phản ánh vào sổ sách kế tốn có liên quan 2.3 Kế toán thuế Việt Nam hành Trong hệ thống kế toán thuế Việt Nam hành quy định đầy đủ nội dung liên quan chứng từ, sổ sách kế toán, tài khoản kế toán Kế toán thuế Việt Nam tập trung chủ yếu vào: - Kế toán thuế giá trị gia tăng (GTGT) - Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) - Kế toán thuế xuất nhập (XNK) - Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) - Kế toán thuế thu cá nhân (TNCN) - Kế toán thuế tài nguyên - Kế toán thuế nhà đất - Kế toán thuế khác, phí khoản phải nộp khác a Nguyên tắc kế tốn - Tính, kê khai nộp đầy đủ khoản thuế, phí, lệ phí khoản phải nộp cho Nhà nước theo quy định - Phản ánh kịp thời khoản thuế phải nộp, nộp hệ thống bảng kê khai, sổ chi tiết sổ kế toán khác - Mở sổ chi tiết cho khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp, nộp phải nộp ngân sách - Doanh nghiệp nộp thuế ngoại tệ phải quy đổi đồng Việt Nam để ghi sổ kế toán theo tỷ giá quy định b Chứng từ hạch tốn - Hóa đơn GTGT - Hóa đơn bán hàng thơng thường - Hóa đơn đặc thù (Tem, vé, vé cước vận tải) - Tờ khai hải quan - Tờ khai thuế - Biên xử phạt vi phạm Luật thuế - Phiếu thu, phiếu chi - Giấy báo Nợ, báo Có c Tài khoản sử dụng Tài khoàn 333 “Thuế khoản phải nộp cho Nhà nước” dùng để phản ánh mối quan hệ doanh nghiệp Nhà nước khoản tiền thuế, phí, lệ phí khoản khác phải nộp, nộp, phải nộp vào ngân sách Nhà nước kỳ kế toán năm theo hợp đồng thuê Trường hợp bên thuê trả trước cho th nhiều năm doanh thu để tính TNCT toàn số tiền thu - Đối với hoạt động tín dụng tiền lãi cho vay phải thu kỳ tính thuế - Đối với HĐKD bảo hiểm tái bảo hiểm, doanh thu để tính thu TNCT số tiền phải thu phí bảo hiểm gốc, phí đại lý giám định, phí nhận tái bảo hiểm, thu hoa hồng tái bảo hiểm khoản thu khác Trong trường hợp sở SXKD, dịch vụ có doanh thu ngoại tệ phải quy đổi ngoại tệ đồng VN theo giá mua, bán thực tế bình quân thị trường ngoại tệ liên ngân hàng NHNNVN công bố thời điểm thu ngoại tệ 1.4.2 Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% (Quy định điều 11 TT 78/2014/TT-BTC áp dụng kể từ ngày 01/01/2016) 1.5 Kê khai nộp thuế, toán thuế a Kê khai thuế Từ ngày 1/1/2015 sở kinh doanh lập từ khai tạm nộp thuê thu nhập doanh nghiệp mà tự tính số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quý nộp cho quan quản lý thuế b Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp - Cơ sở sản xuất kinh doanh tự tạm nộp thuế TNDN hàng quý đầy đủ, hạn vào NSNN.Thời hạn nộp thuế chậm không ngày cuối quý c Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp - Cơ sở kinh doanh phải toán thuế với quan thuế (trừ trường hợp nộp thuế hàng tháng theo tỷ lệ thu TNCT doanh thu thuế suất) Quyết toán thuế phải thể đầy đủ tiêu: doanh thu, chi phí hợp lý, TNCT, số thuế thu nhập phải nộp, số thuế thu nhập tạm nộp năm, số thuế thu nhập nộp nước cho khoản thu nhập nhận từ nước ngoài, số thuế thu nhập nộp thiếu nộp thừa theo mẫu quy định - Năm toán thuế TNDN tính theo năm dương lịch ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 năm Nếu CSKD phép áp dụng năm tính thuế khác với năm tài nêu tốn theo năm tài - Cơ sở kinh doanh phải nộp BCTC báo cáo toán thuế cho quan thuế trực tiếp quản lý thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài KẾ TỐN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 2.1 Chứng từ sử dụng Để theo dõi, hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp kế toán phải sử dụng hoá đơn chứng từ sau - Hoá đơn GTGT, hóa đơn bán hàng, hố đơn đặc thù, - Bảng kê mua hàng hoá, dịch vụ tổ chức, cá nhân khơng kinh doanh khơng có hố đơn, chừng từ theo chế độ quy định Mẫu số: 01/TNDN - Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu số: 02A/ TNDN 99 - Tờ khai điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu số 02B/TNDN - Sổ theo dõi chi tiết thuế thu nhập doanh nghiệp - Bảng toán thuế thu nhập doanh nghiệp - Báo cáo kết kinh doanh B02 - DN (Phần I lãi, lỗ) 2.2 Tài khoản sử dụng Tài khoản 3334 “Thuế thu nhập doanh nghiệp” Số thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải đầu kỳ nộp đầu kỳ Số thuế TNDN, nộp vào NSNN; Số thuế TNDN nộp Số thuế TNDN phải nộp năm Số thuế TNDN phải nộp năm trước ghi nhận lớn số phải nộp trước ghi nhận lớn số phải nộp năm phát sai sót khơng năm phát sai sót trọng yếu năm trước ghi không trọng yếu năm trước giảm chi phí thuế TNDN hành ghi giảm chi phí thuế TNDN năm hành năm tại; Số thuế TNDN tạm phải nộp năm Số thuế TNDN tạm phải nộp năm lớn số thuế TNDN phải nộp lớn số thuế TNDN phải nộp xác định kết thúc năm tài xác định kết thúc năm tài Số thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải đầu kỳ nộp cuối kỳ 2.3 Phương pháp hạch toán nghiệp vụ chủ yếu Hàng quý, xác định thuế TNDN tạm phải nộp theo quy định Luật thuế TNDN, kế toán phản ánh số thuế TNDN tạm phải nộp vào NSNN vào chi phí thuế TNDN hành, ghi: Nợ TK 8211 - Chi phí thuế TNDN hành Có TK 3334 - Thuế TNDN - Khi nộp thuế TNDN vào NSNN, ghi: Nợ TK 3334 - Thuế TNDN Có TK 111, 112,… - Cuối năm tài chính, vào số thuế TNDN thực tế phải nộp, kế toán ghi: + Nếu số thuế TNDN thực tế phải nộp năm lớn số thuế TNDN tạm phải nộp, kế toán phản ánh bổ sung số thuế TNDN phải nộp, ghi: Nợ TK 8211– Chi phí thuế TNDN hành Có TK 3334 - Thuế TNDN - Khi nộp thuế TNDN vào NSNN, ghi: Nợ TK 3334 - Thuế TNDN 100 Có TK 111, 112,… + Nếu số thuế TNDN thực tế phải nộp năm nhỏ số thuế TNDN tạm phải nộp, số chênh lệch kế tốn ghi giảm chi phí số thuế TNDN hành, ghi: Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp Có TK 8211– Chi phí thuế TNDN hành - Trường hợp phát sai sót khơng trọng yếu năm trước liên quan đến khoản thuế TNDN phải nộp năm trước, doanh nghiệp hạch toán tăng (hoặc giảm) số thuế TNDN phải nộp năm trước vào chi phí thuế thu nhập hành năm phát sai sót + Trường hợp thuế TNDN hành năm trước phải nộp bổ sung phát sai sót khơng trọng yếu năm trước ghi tăng chi phí thuế TNDN hành năm tại, ghi: Nợ TK 8211 – Chi phí thuế TNDN hành Có TK 3334 - Thuế TNDN - Khi nộp thuế TNDN vào NSNN, ghi: Nợ TK 3334 - Thuế thu TNDN Có TK 111, 112… + Trường hợp số TNDN phải nộp ghi giảm phát sai sót khơng trọng yếu năm trước ghi giảm chi phí thuế TNDN hành năm tại, ghi: Nợ TK 3334 - Thuế TNDN Có TK 8211 – Chi phí thuế TNDN hành - Cuối năm tài chính, kế tốn kết chuyển chi phí thuế thu nhập hành, ghi: + Nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ lớn số phát sinh Có, số chênh lệch ghi: Nợ TK 911 – Xác định kết kinh doanh Có TK 8211– Chi phí thuế TNDN hành + Nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ nhỏ số phát sinh Có, số chênh lệch ghi: Nợ TK 8211– Chi phí thuế TNDN hành Có TK 911 – Xác định kết kinh doanh BÀI TẬP THỰC HÀNH Tại DN A sản xuất có tình hình hoạt động SXKD kỳ sau A Tài liệu sổ sách kế toán DN - Tổng doanh thu tiêu thụ kỳ: 3.200trđ - Tổng chi phí sản xuất kinh doanh hợp lý: 2.350trđ - Thu nhập khác: 60trđ B Tài liệu kiểm tra quan thuế - Ngoài 3.200trđ doanh thu DN kê khai cịn có thêm 120trđ doanh thu số 101 sản phẩm mà DN dùng trao đổi hàng khơng kê khai tính thuế - Trong tổng chi phí SXKD mà DN kê khai có thiệt hại sản phẩm hỏng vượt định mức quy định: 20trđ, chi ủng hộ từ thiện: 25trđ - Trong kỳ DN nhận khoản thu nhập từ hoạt động SXKD sau nộp thuế TNDN 20% nước 700trđ - Các tài liệu khác DN kê khai Yêu cầu: Tính thuế TNDN doanh nghiệp A phải nộp? Biết DN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, doanh thu, chi phí kê khai không bao gồm thuế GTGT, thuế suất thuế TNDN 20% 102 Chương KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỔNG QUAN VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 1.1 Khái niệm mục đích áp dụng 1.1.1 Khái niệm Thuế thu nhập cá nhân lại thuế trực thu đánh vào thu nhập đáng cá nhân khoảng thời gian định, thường năm Do thuế trực thu nên phản ánh đồng đối tượng nộp thuế theo luật đối tượng chịu thuế theo ý nghĩa kinh tế Người chịu thuế thu nhập cá nhân khơng có khả chuyển giao gánh nặng thuế khố sang cho đối tượng khác thời điểm đánh thuế 1.1.2 Mục đích áp dụng - Thực cơng xã hội, với thuế suất lũy tiến phần, cá nhân có thu nhập đến mức chịu thuế nộp thuế thu nhập cao thuế suất cao góp phần thực cơng xã hội chiều dọc lẫn chiều ngang - Tạo lập nguồn thu cho ngân sách nhà nước: Thuế thu nhập cá nhân có diện chịu thuế rộng với phát triển kinh tế thu nhập cá nhân xã hội ngày tăng khả huy động thuế ngày cao 1.2 Đối tượng nộp thuế đối tượng chịu thuế 1.2.1 Đối tượng nộp thuế Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định Điều Luật phát sinh lãnh thổ Việt Nam cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định Điều Luật phát sinh lãnh thổ Việt Nam Cá nhân cư trú người đáp ứng điều kiện sau đây: a) Có mặt Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính năm dương lịch tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày có mặt Việt Nam; b) Có nơi thường xuyên Việt Nam, bao gồm có nơi đăng ký thường trú có nhà thuê để Việt Nam theo hợp đồng th có thời hạn Cá nhân khơng cư trú người không đáp ứng điều kiện quy định khoản Điều 1.2.2 Đối tượng chịu thuế Thuế thu nhập cá nhân thuế trực thu nên đối tượng chịu thuế đối tượng nộp thuế, việc xác định đối tượng nộp thuế vấn đề quan trọng thuế TNCN thường sử dụng hai tiêu thức sau để xác định “nơi cư trú” “nguồn phát sinh thu nhập” Nơi cư trú cá nhân phải nộp thuế khoản thu nhập phát sinh xem cư trú nước đó, cá nhân khơng xem cư trú phải nộp thuế phần thu nhập phát sinh nước Nguồn phát sinh thu nhập nguồn gốc để tạo thu nhập như: Thu nhập từ lao đông, từ đầu tư, từ thu nhập khác,… 1.3 Căn phương pháp tính thuế Thuế thu nhập cá Thu nhập = x Thuế suất nhân chịu thuế 1.3.1 Thu nhập chịu thuế gồm: Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm loại thu nhập sau đây: 103 Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm: a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ; b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập cá nhân có giấy phép chứng hành nghề theo quy định pháp luật Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm: a) Tiền lương, tiền công khoản có tính chất tiền lương, tiền cơng; b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định pháp luật ưu đãi người có cơng, phụ cấp quốc phịng, an ninh, phụ cấp độc hại, nguy hiểm ngành, nghề cơng việc nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm, phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định pháp luật, trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp lần sinh nhận nuôi nuôi, trợ cấp suy giảm khả lao động, trợ cấp hưu trí lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp việc, trợ cấp việc làm theo quy định Bộ luật lao động, khoản trợ cấp khác Bảo hiểm xã hội chi trả, trợ cấp giải tệ nạn xã hội; c) Tiền thù lao hình thức; d) Tiền nhận từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, hội đồng quản lý tổ chức; đ) Các khoản lợi ích khác mà đối tượng nộp thuế nhận tiền không tiền; e) Tiền thưởng, trừ khoản tiền thưởng kèm theo danh hiệu Nhà nước phong tặng, tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế, tiền thưởng cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh quan nhà nước có thẩm quyền cơng nhận, tiền thưởng việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với quan nhà nước có thẩm quyền Thu nhập từ đầu tư vốn, bao gồm: a) Tiền lãi cho vay; b) Lợi tức cổ phần; c) Thu nhập từ đầu tư vốn hình thức khác, trừ thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm: a) Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn tổ chức kinh tế; b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán; c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn hình thức khác Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm: a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất; b) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu sử dụng nhà ở; 104 c) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước; d) Các khoản thu nhập khác nhận từ chuyển nhượng bất động sản Thu nhập từ trúng thưởng, bao gồm: a) Trúng thưởng xổ số; b) Trúng thưởng hình thức khuyến mại; c) Trúng thưởng hình thức cá cược, casino; d) Trúng thưởng trò chơi, thi có thưởng hình thức trúng thưởng khác Thu nhập từ quyền, bao gồm: a) Thu nhập từ chuyển giao, chuyển quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ; b) Thu nhập từ chuyển giao công nghệ Thu nhập từ nhượng quyền thương mại Thu nhập từ nhận thừa kế chứng khoán, phần vốn tổ chức kinh tế, sở kinh doanh, bất động sản tài sản khác phải đăng ký sở hữu đăng ký sử dụng 10 Thu nhập từ nhận quà tặng chứng khoán, phần vốn tổ chức kinh tế, sở kinh doanh, bất động sản tài sản khác phải đăng ký sở hữu đăng ký sử dụng Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Điều Thu nhập miễn thuế Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với nuôi; cha chồng, mẹ chồng với dâu; cha vợ, mẹ vợ với rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất cá nhân trường hợp cá nhân có nhà ở, đất Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất cá nhân Nhà nước giao đất Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng bất động sản vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với nuôi; cha chồng, mẹ chồng với dâu; cha vợ, mẹ vợ với rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với Thu nhập hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến thành sản phẩm khác qua sơ chế thông thường Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân Nhà nước giao để sản xuất Thu nhập từ lãi tiền gửi tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ 105 Thu nhập từ kiều hối Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm trả cao so với tiền lương làm việc ban ngày, làm theo quy định pháp luật 10 Tiền lương hưu Bảo hiểm xã hội chi trả 11 Thu nhập từ học bổng, bao gồm: a) Học bổng nhận từ ngân sách nhà nước; b) Học bổng nhận từ tổ chức nước ngồi nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học tổ chức 12 Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước khoản bồi thường khác theo quy định pháp luật 13 Thu nhập nhận từ quỹ từ thiện quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập công nhận, hoạt động mục đích từ thiện, nhân đạo, khơng nhằm mục đích lợi nhuận 14 Thu nhập nhận từ nguồn viện trợ nước ngồi mục đích từ thiện, nhân đạo hình thức phủ phi phủ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 1.3.2 Thuế suất Thuế suất thuế thu nhập cá nhân thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công áp dụng theo biểu thuế luỹ tiến phần theo quy định Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân, cụ thể sau: Biểu thuế lũy tiến Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng) Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất (%) Đến 60 Đến 5 Trên 60 đến 120 Trên đến 10 10 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30 Trên 960 Trên 80 35 Đồng thời, mức giảm trừ gia cảnh áp dụng sau: - Mức giảm trừ đối tượng nộp thuế triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm) 106 - Mức giảm trừ người phụ thuộc 3,6 triệu đồng/tháng Thu nhập tính thuế áp dụng Biểu thuế thu nhập cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế từ kinh doanh từ tiền lương, tiền công sau trừ khoản giảm trừ gia cảnh, khoản đóng bảo hiểm bắt buộc, khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học Biểu thuế toàn phần quy định sau: Thu nhập tính thuế Thuế suất (%) a) Thu nhập từ đầu tư vốn b) Thu nhập từ quyền, nhượng quyền thương mại c) Thu nhập từ trúng thưởng 10 d) Thu nhập từ thừa kế, quà tặng 10 đ) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn quy định khoản Điều 13 Luật Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán quy định khoản Điều 13 Luật 20 e) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản quy định khoản Điều 14 Luật Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản quy định khoản Điều 14 Luật 0,1 25 1.4 Kê khai, nộp hoàn thuế TNCN KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 2.1 Chứng từ sử dụng - Bảng kê toán tiền lương - Hợp đồng thuê nhân công - Phiếu thu, chi - Giấy báo Nợ, có 2.2 Tài khoản sử dụng Tài khoản 3335 “Thuế thu nhập cá nhân” Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đầu kỳ Thuế thu nhập cá nhân nộp kỳ Thuế thu nhập cá nhân phát sinh kỳ Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp cuối kỳ 2.3 Phương pháp hạch toán số nghiệp vụ chủ yếu Hàng tháng xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tính thu nhập chịu 107 thuế người lao động Nợ TK 334: Phải trả người lao đông Có TK 3335: Thuế thu nhập cá nhân Khi chi trả thu nhập cá nhân cho bên ngoài, doanh nghiệp xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tính thu nhập khơng thường xun, trường hợp chi trả tiền thù lao dịch vụ bên ngoài: Nợ TK 623,627, 635,641,642: Chi phí sản xuất kinh doanh Có TK 3335: Thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ Có TK 111,112: Số tiền thực trả Khi chi trả khoản nợ phải trả cho cá nhân bên có thu nhập cao, ghi: Nợ TK 331: Phải trả cho người bán Có TK 3335: Thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ Có TK 111,112: Số tiền thực trả Khi nộp thuế thu nhập cá nhân Nợ TK 3335: Thuế thu nhập cá nhân Có TK 111,112 BÀI TẬP THỰC HÀNH 108 Chương KẾ TOÁN THUẾ TÀI NGUYÊN TỔNG QUAN VỀ THUẾ TÀI NGUYÊN 1.1 Khái niệm mục đích áp dụng 1.1.1 Khái niệm Thuế tài nguyên loại thuế thu bắt buộc tổ chức cá nhân có hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên, không phụ thuộc vào cách thức tổ chức hiệu sản xuất kinh doanh 1.1.2 Mục đích áp dụng - Tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước - Khuyến khích sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý, có hiệu - Đảm bảo công đơn vị sản xuất kinh doanh 1.2 Đối tượng nộp thuế đối tượng chịu thuế 1.2.1 Đối tượng nộp thuế Mọi tổ chức cá nhân thuộc thành phần kinh tế không phân biệt ngành nghề, quy mơ, hình thức hoạt động có khai thác tài nguyên thiên nhiên theo quy định pháp luật Việt Nam phải đăng ký, kê khai nộp thuế tài nguyên theo quy định 1.2.2 Đối tượng chịu thuế Các loại tài nguyên thiên nhiên phạm vi đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa thuộc chủ quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối tượng chịu thuế tài nguyên, bao gồm: (1) Tài nguyên khoáng sản kim loại: Gồm khoáng sản kim loại đen, kim loại màu (2) Tài ngun khống sản khơng kim loại; kể khống sản làm vật liệu xây dựng thông thường, đất khai thác để san lấp, xây dựng cơng trình, làm ngun liệu mục đích khác; nước khống, nước nóng thiên nhiên thuộc đối tượng quy định Luật khoáng sản (3) Dầu mỏ: Là dầu thô quy định taị khoản 2, Điều Luật dầu khí (4) Khí đốt: Là khí thiên nhiên quy định khoản 3, Điều 3, Luật dầu khí (5) Sản phẩm rừng tự nhiên: Các loại thực vật, động vật sản phẩm khác rừng tự nhiên (6) Thủy sản tự nhiên: Các loại động vật, thực vật tự nhiên biển, sơng, ngịi, hồ (7) Nước thiên nhiên gồm nước mặt, nước lịng đất, trừ nước khống, nước khống thiên nhiên thuộc khoản nói (8) Tài nguyên thiên nhiên khác: Gồm loại tài nguyên thiên nhiên không thuộc nhóm 1.3 Căn phương pháp tính Thuế tài nguyên phải nộp kỳ Sản lượng tài nguyên = thương phẩm thực tế khai thác X Giá tính thuế đơn vị tài nguyên x Thuế suất thuế tài nguyên - Số thuế tài nguyên miễn, giảm (nếu có) 109 - Sản lượng tài nguyên thương phẩm thực tế khai thác Là số lượng, trọng lượng hay khối lượng tài nguyên khai thác thực tế kỳ nộp thuế, không phụ thuộc vào trạng mục đích khai thác tài nguyên Đối với loại tài nguyên xác định số lượng, trọng lượng hay khối lượng thực tế khai thác chứa nhiều chất khác nhau, hàm lượng tạp chất lớn thuế tài ngun tính số lượng, trọng lượng hay khối lượng chất thu sàng tuyển, phân loại Trường hợp khai thác thủ công, phân tán khai thác lưu động, khơng thường xun, khó khăn việc quản lý thực khoán số lượng tài nguyên khai thác theo mùa vụ định kỳ Cơ quan thuế phối hợp với quyền địa phương quan chuyên ngành để ấn định số lượng tài nguyên thực tế khai thác khốn - Giá tính thuế Giá tính thuế tài ngun giá bán đơn vị tài nguyên nơi khai thác tài nguyên xác định cụ thể trường hợp sau: Loại tài nguyên xác định sản lượng khâu khai thác bán sau khai thác (đất, đá, cát, sỏi ) giá tính thuế tài ngun giá thực tế bán nơi khai thác chưa bao gồm thuế GTGT phải nộp Nếu phát sinh chi phí vận chuyển, bốc xếp, lưu kho bãi chi phí trừ xác định giá tính thuế tài ngun Trường hợp khơng bán (như đưa vào quy trình sản xuất tiếp theo) áp dụng giá tính thuế UBND Tỉnh, Thành phố quy định Loại tài nguyên xác định sản lượng khâu khai thác chưa thể bán mà phải qua sàng tuyển, chọn lọc… bán giá tính thuế tài ngun giá bán sản phẩm qua sàng tuyển, phân loại trừ chi phí phát sinh từ nơi khai thác đến nơi tiêu thụ quy đổi theo hàm lượng hay tỷ trọng để xác định giá tính thuế giá bán tài nguyên thực tế khai thác không bao gồm thuế GTGT Ví dụ: Giá bán than 250.000 đồng/tấn, chi phí sàng lọc vận chuyển từ nơi khai thác đến nơi bán 10.000 đồng/tấn Tỷ trọng than than thực tế khai thác 60% thì: Giá tính thuế tài = Thuế giá trị nguyên than (250.000 - 10.000) x 60% = gia tăng nơi khai thác Loại tài nguyên khai thác sử dụng làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm nước thiên nhiên dùng cho sản xuất nước tinh lọc, nước khoáng, loại bia nước giải khát; đất làm nguyên liệu sản xuất cơng nghiệp, thủ cơng nghiệp giá tính thuế tài nguyên giá bán sản phẩm cuối trừ chi phí sản xuất sản phẩm (bao gồm thuế GTGT phải 110 nộp không bao gồm chi phí khai thác tài nguyên) mức tối thiểu khơng thấp giá tính thuế UBND tỉnh, thành phố quy định Loại tài nguyên không xác định số lượng khâu khai thác tạp chất lớn, có nhiều chất khác giá tính thuế giá bán thực tế chất nơi khai thác khơng bao gồm thuế GTGT Giá tính thuế tài nguyên thiên nhiên sản xuất thủy điện giá bán điện thương phẩm; Riêng dầu mỏ, khí đốt, giá tính thuế tài nguyên thực theo quy định Luật dầu khí Điều 47, Nghị định 84/CP ngày 17/12/1996 Chính phủ quy định chi tiết Luật dầu khí 1.4 Kê khai, nộp thuế KẾ TOÁN THUẾ TÀI NGUYÊN 2.1 Chứng từ sử dụng - Phiếu thu, phiếu chi - Giấy báo Nợ, báo Có - Các chứng từ liên quan đến hoạt động khai thác 2.2 Tài khoản sử dụng Tài khoản 3336 “Thuế tài nguyên” Số thuế tài nguyên phải nộp đầu kỳ Thuế tài nguyên nộp kỳ Thuế tài nguyên phát sinh kỳ Số thuế tài nguyên phải nộp đầu kỳ 2.3 Phương pháp hạch toán Xác định số thuế tài nguyên phải nộp tính vào chi phí sản xuất chung Nợ TK 627: Chi phí sản xuất chung Có TK 3336: Thuế tài nguyên Khi thực nộp thuế tài nguyên Nợ TK 3336: Thuế tài nguyên Có TK 111: Nộp tiền mặt Có TK 112: Nộp chuyển khoản BÀI TẬP THỰC HÀNH 111 Chương KẾ TOÁN THUẾ NHÀ ĐẤT TỔNG QUAN VỀ THUẾ NHÀ ĐẤT 1.1 Khái niệm Thuế nhà đất loại thuế thu hàng năm đối tượng có quyền sử dụng đất để để xây dựng cơng trình mang ý nghĩa thuế đánh vào việc sử dụng đất cho mục đích phi nơng nghiệp 1.2 Đối tượng nộp thuế Tất tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng trực tiếp sử dụng đất ở, đất xây dựng cơng trình Trường hợp bên Việt Nam tham gia liên doanh Nhà nước cho góp vốn quyền sử dụng đất bên Việt Nam người nộp thuế 1.3 Đối tượng chịu thuế Về nguyên tắc, đối tượng chịu thuế đất đất sử dụng có mục đích (ngồi sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản làm muối), không xét đến trạng đất sử dụng nào, đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Trên sở đó, đối tượng chịu thuế đất đất ở, đất xây dựng cơng trình, bao gồm: - Đất đất dùng để không phân biệt đất làm nhà hay chưa làm nhà thuộc đối tượng chịu thuế đất Đất chịu thuế đất bao gồm: đất xây cất nhà, đất làm vườn, đào ao, làm đường đi, làm sân hay bỏ trống quanh nhà (trừ diện tích đất nộp thuế sử dụng đất nơng nghiệp) - Đất xây dựng cơng trình đất xây dựng văn phịng làm việc, cơng trình nhà xưởng dùng vào sản xuất kinh doanh, cơng trình khoa học, kỹ thuật, giao thơng, thuỷ lợi, văn hố, xã hội, dịch vụ, quốc phòng, an ninh khoảnh đất phụ thuộc (diện tích ao, hồ, trồng bao quanh cơng trình kiến trúc); khơng phân biệt cơng trình xây dựng xong sử dụng, xây dựng, chưa xây dựng dùng làm bãi chứa vật tư hàng hoá 1.4 Căn phương pháp tính Thuế Bậc thuế theo Mức thuế sử dụng đất = Diện tích đất X x nhà đất vị trí đất nơng nghiệp Diện tích (M2): Là tồn diện tích tổ chức, cá nhân quản lý sử dụng Hạng đất: Hạng đất để xác định số lần mức thuế sử dụng đất nơng nghiệp tính thuế đất thuộc khu vực đô thị vào loại đô thị, loại đường phố vị trí đất Mức thuế sử dụng đất nông nghiêp: Mức thuế sử dụng đất nông nghiệp làm tính thuế đất thuộc vùng thị mức thuế sử dụng đất nông nghiệp cao vùng 112 KẾ TOÁN THUẾ NHÀ ĐẤT 2.1 Chứng từ sử dụng - Phiếu thu, phiếu chi - Giấy báo Nợ, báo Có - Giấy thơng báo nộp thuế nhà đất 2.2 Tài khoản sử dụng Tài khoản 3337 “Thuế nhà đất, tiền thuê đất” Số thuế nhà đất, tiền thuê đất phải nộp đầu kỳ Thuế nhà đất, tiền thuê đất nộp Thuế nhà đất, tiền thuê đất phát sinh kỳ kỳ Số thuế nhà đất, tiền thuê đất phải nộp cuối kỳ 2.3 Phương pháp hạch toán Xác định số thuế tài nguyên phải nộp tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp Nợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 3337: Thuế nhà đất, tiền thuê đất Khi thực nộp thuế tài nguyên Nợ TK 3337: Thuế nhà đất, tiền thuê đất Có TK 111: Nộp tiền mặt Có TK 112: Nộp chuyển khoản BÀI TẬP THỰC HÀNH 113 ... (GTGT) - Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) - Kế toán thuế xuất nhập (XNK) - Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) - Kế toán thuế thu cá nhân (TNCN) - Kế toán thuế tài nguyên - Kế toán thuế. .. Trong hệ thống kế toán thuế Việt Nam hành quy định đầy đủ nội dung liên quan chứng từ, sổ sách kế toán, tài khoản kế toán Kế toán thuế Việt Nam tập trung chủ yếu vào: - Kế toán thuế giá trị gia... (XNK): Thuế XNK phải nộp = Giá tính thuế XNK x Thuế XNK suất thuế d Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) thuế trực thu, thu kết hoạt động sản xuất kinh doanh cuối doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Kế toán thuế (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) - Trường CĐ Nghề Việt Đức Hà Tĩnh,

Hình ảnh liên quan

+ Bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh đầu ra, số thuế đầu vào được khấu trừ, số thu ế đã nộp, số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra đề nghị hoàn lại. - Giáo trình Kế toán thuế (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng)  - Trường CĐ Nghề Việt Đức Hà Tĩnh

Bảng k.

ê khai tổng hợp số thuế phát sinh đầu ra, số thuế đầu vào được khấu trừ, số thu ế đã nộp, số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra đề nghị hoàn lại Xem tại trang 19 của tài liệu.