0

Mua sắm chính phủ theo quy định của WTO và án lệ

13 5 0
  • Mua sắm chính phủ theo quy định của WTO và án lệ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 20:12

MỤC LỤC A MỞ ĐẦU 1 B NỘI DUNG 1 I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN MUA SẮM CHÍNH PHỦ 1 1 Khái niệm 1 2 Thủ tục giải quyết tranh chấp 2 II ÁN LỆ KOREA – MEASURES AFECTING GOVERNMENT PROCUREMENT ( Hàn Quốc – Các biện pháp ảnh hưởng đến hoạt động mua sắm của chính phủ) 3 1 Tóm tắt vụ tranh chấp 3 2 Tóm tắt lập luận của nguyên đơn, bị đơn, cơ quan tài phán 4 3 Đánh giá, bình luận 9 C KẾT LUẬN 11 TÀI LIỆU THAM KHẢO 12 A MỞ ĐẦU Mỗi năm,. MỤC LỤC A MỞ ĐẦU Mỗi năm, Chính phủ các quốc gia bỏ một khoản tiền không nhỏ để chi tiêu mua sắm, có thể nói là một vấn đề vô cùng nhạy cảm đối với mỗi quốc gia Chính vì vậy, hầu hết các quốc gia đều dè dặt và thận trọng đối với hoạt động này Tuy nhiên, đứng trước xu thế hội nhập toàn cầu, các quốc gia đều phải cân nhắc mở cửa mua sắm chính phủ Việc mở cửa mua sắm chính phủ se có những hội lớn để phát triển, bên cạnh đó là sự cạnh tranh, những tranh chấp liên quan đến vấn đề này Để làm rõ tranh chấp liên quan này, em xin lựa chọn đề tài: “Vấn đề mua sắm chính phủ theo quy định của WTO” và án lệ: “Hàn Quốc – Các biện pháp ảnh hưởng đến hoạt động mua sắm của chính phủ” NỘI DUNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN MUA SẮM CHÍNH B I PHU Khái niệm Án lệ là việc làm luật của tòa án công nhận và áp dụng các quy tắc mới quá trình xét xử; vụ việc giải quyết làm sở để đưa phán quyết cho những trường hợp có tình tiết hoặc vấn đề tương tự sau này Án lệ có một số đặc điểm bản sau: án lệ tòa án tạo qua trình xét xử nên nguồn luật án lệ gọi là luật hình thành từ vụ việc ("case law”) hay luật thẩm phán ban hành ("judge make law”); án lệ hình thành phải mang tính mới; kỹ thuật xây dựng và vận hành là dựa vào yếu tố tương tự Hiệp định về các quy tắc và thủ tục giải quyết tranh chấp thường gọi là Hiệp định giải quyết tranh chấp hay DSU DSU quy định về phạm vi thẩm quyền và chức bản của các thiết chế việc giải quyết tranh chấp tại WTO Mua sắm chính phủ (mua sắm công) có thể định nghĩa là hoạt động của một quan công quyền hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ hay giao thầu công trình vì những nhu cầu của mình Mua sắm của chính phủ là yếu tố chính việc xác định tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của một quốc gia Thủ tục giải quyết tranh chấp Các quan tham gia vào giải quyết tranh chấp là: Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB), Ban hội thẩm, Cơ quan phúc thẩm Tổng giám đốc và Ban thư ký của WTO Thủ tục giải quyết tranh chấp của WTO gồm các giai đoạn: giai đoạn Tham vấn; giai đoạn Hội thẩm; giai đoạn Phúc thẩm và Thi hành phán quyết + Giai đoạn tham vấn: là giai đoạn đầu tiên và bắt buộc giải quyết tranh chấp tại WTO Các quy định và thủ tục tham vấn quy định Điều DSU Việc giải quyết bắt đầu bằng một yêu cầu tham vấn chính thức (yêu cầu tham vấn lập thành văn bản) và gửi cho các thành viên tham vấn và DSB + Giai đoạn hội thẩm: trường hợp tham vấn không giải quyết tranh chấp, nguyên đơn có thể yêu cầu DSB thành lập Ban hội thẩm Ban hội thẩm se lập cho vụ tranh chấp Ban hội thẩm se làm việc và đưa báo cáo cuối cùng gửi cho các bên tranh chấp Nếu báo cáo của Ban hội thẩm bị kháng cáo, tranh chấp se giải quyết tại Cơ quan phúc thẩm Nếu không, báo cáo của Ban hội thẩm se DSB thông qua theo nguyên tắc “đồng thuận nghịch” + Giai đoạn phúc thẩm: trường hợp báo cáo của Ban hội thẩm bị kháng cáo, tranh chấp se giải quyết tại Cơ quan phúc thẩm Giai đoạn phúc thẩm bắt đầu bằng một thông báo bằng văn bản gửi tới DSB và một đơn kháng cáo điền đầy đủ gửi tới Ban thư ký Theo khoản Điều 17 DSU, thủ tục kháng cáo hoàn thành vòng 60 ngày và không thể kéo dài quá 90 ngày kể từ ngày gửi đơn kháng cáo Báo cáo của quan phúc thẩm se DSB thông qua theo nguyên tắc “đồng thuận nghịch” + Thi hành phán quyết: DSB là quan chịu trách nhiệm giám sát việc thi hành các báo cáo của Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm Khi báo cáo thông qua, các khuyến nghị và quyết định của báo cáo đó se trở thành phán quyết của DSB Theo quy khoản Điều 21 DSU, các khuyến nghị và quyết định DSB thông qua phải thi hành II ÁN LỆ KOREA – MEASURES AFECTING GOVERNMENT PROCUREMENT ( Hàn Quốc – Các biện pháp ảnh hưởng đến hoạt động - mua sắm của chính phủ) Tóm tắt vụ tranh chấp Tên án lệ: Hàn quốc – Các biện pháp ảnh hưởng đến hoạt động mua sắm của - chính phủ; số tham chiếu: DS163 Các bên tham gia tranh chấp và giải quyết tranh chấp: + Nguyên đơn: Hoa Ky + Bị đơn: Hàn Quốc + Cơ quan giải quyết tranh chấp: Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB), Ban hội thẩm của WTO - Sự kiện pháp lý: Vào ngày 16 tháng năm 1999, Chính phủ Hoa Ky yêu cầu tham vấn với Chính phủ Hàn Quốc theo Điều của Thỏa thuận về các quy tắc và thủ tục điều chỉnh việc giải quyết tranh chấp (DSU) và Điều XXII của GPA liên quan đến hoạt động mua sắm nhất định của Cơ quan Xây dựng Sân bay Hàn Quốc (KOACA) và các tổ chức khác liên quan đến việc mua sắm xây dựng sân bay ở Hàn Quốc Hoa Ky cho rằng cách làm vậy không phù hợp với các nghĩa vụ của Hàn Quốc theo Hiệp định Mua sắm Chính phủ (GPA) Chúng bao gồm các thông lệ liên quan đến lực đấu thầu với tư cách là nhà thầu chính, đối tác nước và việc không tiếp cận với các thủ tục thách thức vi phạm GPA Hoa Ky cho rằng KOACA và các tổ chức khác nằm danh sách các tổ chức chính phủ trung ương của Hàn Quốc quy định tại Phụ lục về các nghĩa vụ của Hàn Quốc Phụ lục I của GPA Hoa Ky và Hàn Quốc tổ chức tham vấn tại Geneva vào ngày 17 tháng năm 1999, không giải quyết tranh chấp - Vấn đề pháp lý: Vấn đề mà Hoa Ky khiếu nại về việc các thực thể tiến hành mua sắm có nằm danh sách các tổ chức chính phủ trung ương Hàn Quốc không? Việc mua sắm xây dựng sân bay ở Hàn Quốc của KOACA và một số tô chức khác có vi phạm nghĩa vụ của Hàn Quốc theo GPA không? - Luật áp dụng để giải quyết tranh chấp: Phụ lục I, Điều III, VIII, XI, XVI, XX, XXII:2 Hiệp định Mua sắm chính phủ (GTA) a Tóm tắt lập luận của nguyên đơn, bị đơn, quan tài phán Lập luận của nguyên đơn Về phía Hoa Ky, cho biết họ yêu cầu tham vấn với Hàn Quốc theo Điều của sự hiểu biết về các quy tắc và thủ tục điều chỉnh việc giải quyết tranh chấp (DSU) và Điều XXII của Hiệp định Mua sắm Chính phủ (GPA) đối với một số thực tiễn mua sắm của Cơ quan Xây dựng Sân bay Hàn Quốc (KOACA) và các đơn vị khác liên quan đến việc mua sắm xây dựng sân bay ở Hàn Quốc, không phù hợp với nghĩa vụ của Hàn Quốc theo GPA Các phương thức đấu thầu mà họ nhận thức bao gồm: + Năng lực: Yêu cầu để dự thầu với tư cách là nhà thầu chính, nhà cung cấp quan tâm phải có giấy phép, theo đó yêu cầu nhà cung cấp phải có sở sản xuất tại Hàn Quốc Yêu cầu này dường không phù hợp với Điều III (1), Điều VIII và Điều XVI của GPA + Yêu cầu hợp tác: Các công ty nước ngoài phải hợp tác hoặc làm nhà thầu phụ cho các công ty địa phương của Hàn Quốc để tham gia vào các thủ tục đấu thầu Các yêu cầu vậy dường không phù hợp với Điều III (1), Điều VIII và Điều XVI của GPA + Không có quyền tiếp cận với các thủ tục thách thức: GPA yêu cầu các nước thành viên cung cấp các thủ tục hiệu quả cho phép các nhà cung cấp thách thức các vi phạm bị cáo buộc đối với GPA phát sinh bối cảnh mua sắm Tuy nhiên, các thủ tục vậy không tồn tại đối với Sân bay Quốc tế Inchon và các gói thầu xây dựng sân bay khác + Thời hạn đấu thầu không đầy đủ: Có những áp đặt về thời hạn nhận thầu ngắn 40 ngày yêu cầu của GPA, chẳng hạn thủ tục đấu thầu bị hủy bỏ mà không cần giải thích và đấu thầu lại lập tức với thời hạn đấu thầu rút ngắn Hoa Ky cho rằng các thực thể thực hiện việc mua sắm nằm danh sách các tổ chức chính phủ trung ương Hàn Quốc Căn cứ vào Điều I.1 của GPA, các nghĩa vụ của Hàn Quốc theo GPA áp dụng đầy đủ đối với các hoạt động mua sắm của chính phủ cho Sân bay Quốc tế Inchon Do đó, các biện pháp không phù hợp với các Điều III, VIII, XI, XVI và XX của GPA Ngoài ra, theo Điều XXII: của GPA, cho dù các biện pháp này có mâu thuẫn với các quy định của GPA hay không, chúng se vô hiệu hóa hoặc làm giảm lợi ích tích lũy cho Hoa Ky theo GPA Hoa Ky lập luận rằng MOCT, giống tất cả các "cơ quan chính phủ trung ương" khác của Hàn Quốc; vì NADG, KAA, KOACA và IIAC là các văn phòng chi nhánh hoặc tổ chức của một "cơ quan chính phủ trung ương", cụ thể là MOCT, phạm vi của MOCT theo GPA bao gồm phạm vi của NADG, KAA, KOACA và IIAC Hoa Ky lập luận rằng Bộ Công Thương làm điều đó đưa KAA trở thành nhà điều hành dự án IIA vào tháng 12 năm 1991, KOACA trở thành nhà điều hành dự án vào tháng năm 1994 và IIAC là nhà điều hành dự án vào năm 1999 Tuy nhiên, Hoa Ky khẳng định rằng rõ ràng là xuyên suốt giai đoạn tám năm chuyển đổi nhà khai thác dự án này, Bộ Công Thương giữ thẩm quyền theo luật định và quyền kiểm soát cuối cùng đối với toàn bộ dự án phát triển sân bay IIA Theo Hoa Ky, Hàn Quốc sau đó tham gia vào các biện pháp mua sắm mà Hoa Ky không thể lường trước vào thời điểm đàm phán về việc xây dựng sân bay Hoa Ky cho rằng các biện pháp này làm đảo lộn mối quan hệ cạnh tranh thiết lập giữa các sản phẩm, dịch vụ và nhà cung cấp của Hoa Ky và các sản phẩm, dịch vụ và nhà cung cấp của Hàn Quốc dự án xây dựng IIA, một mối quan hệ cạnh tranh có khả trị giá tỷ đô la Mỹ Trên sở này, Hoa Ky cho rằng Hàn Quốc vô hiệu hóa hoặc làm suy giảm các lợi ích tích lũy cho Hoa Ky theo GPA b Lập luận của bị đơn Trong quá trình tham vấn, Hàn Quốc khẳng định rằng các đơn vị chịu trách nhiệm mua sắm Sân bay Quốc tế Inchon không nằm nghĩa vụ của Hàn Quốc theo GPA, và đó không tuân theo các quy định của GPA Hàn Quốc lập luận rằng tuyên bố rằng "phạm vi bao phủ của 'cơ quan chính phủ trung ương' theo Phụ lục của GPA bao gồm phạm vi bảo hiểm của các đơn vị trực tḥc, tức là các văn phịng chi nhánh và tổ chức con" không hỗ trợ bởi bất ky văn bản nào của GPA Hàn Quốc tuyên bố rằng Hoa Ky sử dụng các quy tắc của Công ước Viên về Luật Điều ước để giải thích "ý nghĩa thông thường" của ngôn ngữ hiệp ước không xuất hiện hiệp ước Theo Hàn Quốc, các tḥt ngữ "văn phịng chi nhánh" và "tở chức con", là các thuật ngữ không xuất hiện GPA và thay vào đó, đơn thuần là các nhãn không có ý nghĩa về bản thân Hàn Quốc tuyên bố rằng, lĩnh vực luật doanh nghiệp, "chi nhánh" định nghĩa là mợt "bợ phận, văn phịng hoặc đơn vị kinh doanh khác đặt tại một địa điểm khác với văn phòng chính hoặc trụ sở chính" Hàn Quốc lập luận rằng điều quan trọng các định nghĩa này, vì mục đích của trường hợp này, là "chi nhánh" thường không phải là một thực thể độc lập, mà đơn giản là một bộ phận, văn phịng hoặc đơn vị khác nằm ở mợt nơi khác Hàn Quốc lập luận thêm rằng một chi nhánh có nghĩa vụ GPA giống pháp nhân mẹ; công ty là một pháp nhân riêng biệt; một công ty không nhất thiết phải có nghĩa vụ GPA của một thực thể khác Hàn Quốc lập luận rằng NADG khơng phải là "văn phịng chi nhánh" của Bợ Công Thương; NADG là một lực lượng đặc nhiệm tổ chức MOCT Hàn Quốc lập luận rằng KAA, KOACA và IIAC không phải là tổ chức của MOCT; KAA, KOACA và IIAC là những pháp nhân độc lập theo luật pháp Hàn Quốc, với tư cách là một pháp nhân riêng biệt, mỗi thực thể ký hợp đồng thay mặt cho mình, theo các thông báo đấu thầu và các quy định mua sắm của riêng mình Hàn Quốc lập luận rằng Bộ Công Thương không kiểm soát các hoạt động mua sắm của KAA, KOACA và IIAC; KAA, KOACA và IIAC thành lập theo một đạo luật của Quốc hội với tư cách là những pháp nhân riêng biệt và đó, là những pháp nhân độc lập theo luật pháp Hàn Quốc Hàn Quốc lập luận rằng, cả giả định rằng áp dụng thử nghiệm kiểm soát của Hoa Ky, thì KAA, KOACA và IIAC không thể coi là Bộ Công Thương kiểm soát theo thử nghiệm này Hàn Quốc lập luận rằng điều này xuất phát từ thực tế là mức độ kiểm soát không phải là cực đoan mà là mức độ kiểm soát cần thiết để đảm bảo rằng lợi ích của công chúng phản ánh hoạt động của mỗi tập đoàn Hàn Quốc lập luận rằng Hoa Ky phải chứng minh, theo yêu cầu tại Điều XXII: rằng họ xác định "lợi ích tích lũy" cho mình theo GPA, rằng họ "mong đợi một cách hợp lý" để đạt lợi ích từ phạm vi bảo hiểm GPA cho hoạt động mua sắm IIA c Lập luận của quan tài phán Tại cuộc họp ngày 16 tháng năm 1999, DSB thành lập ban hội thẩm theo yêu cầu của Hoa Ky (WT/DS163/4), phù hợp với Điều của DSU (WT/DS /M/64) Tại cuộc họp đó, DSB đồng ý rằng Ban Hội thẩm cần có các điều khoản tham chiếu tiêu chuẩn theo Điều XXII: của Hiệp định Mua sắm Chính phủ (GTA) DSB nêu quan điểm rằng là các Thành viên nói chung có thể, dựa các cuộc đàm phán, quyết định những đơn vị nào (và việc mua sắm các thực thể đó chi trả) đưa vào danh sách se đưa vào phụ lục của họ Câu hỏi về "quyền kiểm soát" hoặc dấu hiệu liên kết khác không phải là một điều khoản rõ ràng của GPA DSB lưu ý rằng khả xác định phạm vi cam kết này không phải là tuyệt đối Hoa Ky rằng hoạt động mua sắm của NADG GPA bao trùm một cách chắc chắn mặc dù nó không liệt kê một cách rõ ràng trực tiếp một tổ chức trực thuộc hoặc theo cách khác Chú giải của Phụ lục Hàn Quốc trả lời rằng NADG là lực lượng đặc nhiệm của MOCT (phản ứng này của Hàn Quốc phần nào né tránh thách thức) Cần phải xem xét thêm phần nào đó để xem liệu có sự liên kết của hai thực thể để chúng có thể coi là cùng một thực thể về mặt pháp lý (như trường hợp giữa MOCT và NADG) hoặc một người có thể hành động thay mặt cho người khác DSB cho rằng câu trả lời của Hàn Quốc cho câu hỏi của Hoa Ky rõ ràng không phải là một câu trả lời đầy đủ và thấu đáo thường lệ phù hợp cho các cuộc đàm phán GPA Vào thời điểm Hàn Quốc cung cấp câu trả lời của mình, nước này ban hành luật, định một tổ chức khác (không phải Bộ Công Thương) chịu trách nhiệm về dự án IIA Hàn Quốc tuyên bố rằng họ biết rằng dự án IIA là chủ đề của cuộc điều tra của Hoa Ky Câu trả lời của Hàn Quốc có thể mô tả là không đầy đủ Liên quan đến việc giải thích lịch sử đàm phán về việc Hàn Quốc gia nhập GPA, DSB cho rằng thông tin này làm rõ rằng Chú giải của Phụ lục là có ý nghĩa về bản chất là xác định và văn bản của Lịch trình của Hàn Quốc không bao gồm phạm vi bảo hiểm của KAA và các quan kế nhiệm của nó DSB cho rằng Hoa Ky chưa đưa những chứng cứ chứng minh hành động của Hàn Quốc là ảnh ưởng đến lợi ích tích lũy của mình Việc Hoa Ky cho rằng Hàn Quốc làm vậy là ảnh hưởng đến lợi ích tích lũy của mình chưa có cứ rõ ràng cho sự ảnh hưởng của Hoa Ky Sau thời gian làm việc, Ban hội thẩm đưa báo cáo cuối cùng của mình rằng: + Các thực thể tiến hành mua sắm cho dự án đề cập không phải là các thực thể thuộc Phụ lục I của GPA của Hàn Quốc và không nằm các nghĩa vụ của Hàn Quốc theo GPA + Dựa những câu trả lời chưa đầy đủ của Hàn Quốc đối với một số câu hỏi của Hoa Ky quá trình đàm phán để Hàn Quốc gia nhập GPA, ban đầu có lỗi từ phía Hoa Ky về việc quan có thẩm quyền của Hàn Quốc phụ trách dự án đề cập Tuy nhiên, dựa tất cả các sự kiện mà ban hội thẩm cho rằng có thông báo về sai sót và Hoa Ky ít nhất nên tiến hành các cuộc điều tra thêm về vấn đề này trước các cuộc đàm phán kết thúc + Hoa Ky không chứng minh rằng các lợi ích mong đợi một cách hợp lý để tích lũy theo GPA, hoặc các cuộc đàm phán dẫn đến việc Hàn Quốc gia nhập GPA, bị vô hiệu hoặc bị suy giảm bởi các biện pháp của Hàn Quốc (cho dù có mâu thuẫn với các quy định của GPA), theo nghĩa của Điều XXII:2 của GPA DSB thông qua Báo cáo của Ban Hội thẩm tại cuộc họp ngày 19 tháng năm 2000 Đánh giá, bình luận 10 Qua việc tìm hiểu và nghiên cứu án lệ: “Hàn Quốc - Các biện pháp ảnh hưởng đến hoạt động mua sắm của chính phủ” thì em có đưa một số bình luận, đánh giá sau: Thứ nhất, về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp các bên tranh chấp và quan giải quyết tranh chấp thực hiện đúng theo quy định của WTO Ở giai đoạn tham vấn thì Hoa Ky gửi yêu cầu tham vấn cho Hàn Quốc và hai bên tiến hành tham vấn không thống nhất phương thức giải quyết, Hoa Ky yêu cầu DSB thành lập Ban hội thẩm Ban hội thẩm sau thời gian làm việc báo cáo cuối cùng của mình Báo cáo của Ban hội thẩm sau gửi cho các bên tranh chấp không có bất kì kháng cáo nào của các bên DSB thông qua Thứ hai, về phán quyết và lập luận của quan giải quyết tranh chấp Theo quan điểm của em thì em đồng ý với phán quyết của DSB vì: + Theo quy định tại phụ lục I của Hiệp định mua sắm chính phủ (GPA 2012) thì có những tổ chức thuộc sự điều hành, đạo quản lý thuộc các quan nêu phụ lục thực hiện việc mua sắm mới coi là vi phạm Hiệp định Theo lập luận của phía Hàn Quốc thì các thực thể tiến hành việc mua sắm sửa chữa sân bay là KAA, KOACA và IIAC là các pháp nhân riêng biệt không thuộc sự quản lý, điều hành của quan nào của chính phủ Hàn Quốc Chính vì vậy việc Ban hội thẩm phán quyết về việc các thực thể mua sắm không thuộc Phụ lục I của GPA của Hàn Quốc và không nằm nghĩa vụ của Hàn Quốc theo GPA là hợp lý + Việc phán quyết về việc Hoa Ky không đưa những bằng chứng chứng minh việc hành động của Hàn Quốc làm ảnh hưởng đến lợi ích tích lũy của Hoa Ky là hợp lý Phía Hoa Ky đưa lập luận rằng việc các thực thể tiến hành mua sắm gây thiệt hại tỷ USD chứ không hề có bất kì bằng chứng nào chứng minh Và các thực thể tiến hành mua sắm đó thuộc chính phủ Hàn Quốc thì việc mua sắm đó mới gay ảnh hưởng đến lợi ích của 11 Hoa Ky Trong trường hợp này, các thực thể đó không thuộc chính phủ Hàn Quốc việc họ mua sắm sửa chữa sân bay không hề ảnh hưởng đến lợi ích tích lũy của Hoa Ky theo Điều XXII:2 của GPA Thứ ba, thông qua quá trình giải quyết vụ tranh chấp của Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB) thì nó trở thành một án lệ cho việc giải quyết các vụ tranh chấp tương tự sau này Thông qua án lệ se là bài học kinh nghiệm cho các quốc gia là thành viên của GPA và các quốc gia muốn tham gia vào GPA đó có Việt Nam C KẾT LUẬN Mua sắm chính phủ là một lĩnh vực đem đến rất nhiều lợi thế và thách thức cho các thành viên tham gia Với xu thế ngày càng gia tăng mua sắm chính phủ của các quốc gia kết hợp sự hoàn thiện khuôn khổ pháp lý GPA Rất nhiều quốc gia đó có Việt Nam nỗ lực hoàn hiện chế pháp lý của mình để tham gia vào vịng mua sắm cơng q́c tế Bên cạnh việc góp phần thức đẩy phát triển kinh tế của quốc gia đem đến những thách thức to lớn đối với chất lượng hàng hóa, hệ thống mua sắm, cung ứng hàng hóa, dịch vụ của các nước tham gia vào GPA Việc xảy tranh chấp là điều tất yếu quá trình mua sắm chính phủ Do vậy cần có sự can thiệp và giải quyết một cách hợp lí để ngày càng hoàn thiện hệ thống pháp lý, tạo hành lang chung thân thiện, bảo vệ các thành viên tham gia vào hoạt động này Án lệ “Hàn Quốc – Các biện pháp ảnh hưởng đến hoạt động mua sắm của chính phủ” là một những tiền lệ phù hợp cho việc giải quyết các tranh chấp phát sinh lĩnh vực này, là sở bài học để các quốc gia chuẩn bị gia nhập GPA có thể tham khảo, nghiên cứu và đưa quyết định, những sự chuẩn bị đầy đủ nhất để phát triển nền kinh tế quốc gia và hội nhập và xu thế quốc tế 12 ... MOCT theo GPA bao gồm phạm vi của NADG, KAA, KOACA và IIAC Hoa Ky lập luận rằng Bộ Công Thương làm điều đó đưa KAA trở thành nhà điều hành dự án IIA vào tháng 12 năm 1991,... rõ ràng là xuyên suốt giai đoạn tám năm chuyển đổi nhà khai thác dự án này, Bộ Công Thương giữ thẩm quyền theo luật định và quyền kiểm soát cuối cùng đối với toàn bộ... thể khác Hàn Quốc lập luận rằng NADG không phải là "văn phịng chi nhánh" của Bợ Cơng Thương; NADG là một lực lượng đặc nhiệm tổ chức MOCT Hàn Quốc lập luận rằng KAA, KOACA
- Xem thêm -

Xem thêm: Mua sắm chính phủ theo quy định của WTO và án lệ,

Từ khóa liên quan