0

Tài sản và quyền đối với tài sản

14 6 0
  • Tài sản và quyền đối với tài sản

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 15:52

BÀI THẢO LUẬN THỨ BA : TÀI SẢN VÀ QUYỀN ĐỐI VỚI TÀI SẢN Bài 1.1 - Bộ luật Dân 2015 không định nghĩa cụ thể giấy tờ có giá mà nêu giấy tờ có giá loại tài sản Theo Khoản 8, Điều 6, Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam 2010; Khoản 1, Điều Thông tư 04/2016/TT-NHNN Khoản Điều Thơng tư 01/2012/TTNHNN quy định: ‘’ Giấy tờ có giá chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ tổ chức phát hành giấy tờ có giá với người sở hữu giấy tờ có giá thời hạn định, điều kiện trả lãi điều kiện khác" - Căn vào nội dung giải đáp giấy tờ có giá Cơng văn 141/TANDTC-KHXX, liệt kê số loại giấy tờ có sau: + Hối phiếu đòi nợ, nhận nợ, séc, công cụ chuyển nhượng khác quy định Điều Luật công cụ chuyển nhượng 2005 + Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu cơng ty, kỳ phiếu, cổ phiếu quy định Điểm C Khoản 1Điều Pháp lệnh ngoại hối 2005 +Tín phiếu, hối phiếu, trái phiếu, công trái công cụ khác làm phát sinh nghĩa vụ trả nợ quy định điểm 16 Điều Luật quản lý nợ công 2009 +Các loại chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu, chứng quỹ) 1.2 - Căn theo Điều 115 Bộ luật dân 2015 Quyền tài sản quy định sau: “Quyền tài sản quyền trị giá tiền, bao gồm quyền tài sản đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất quyền tài sản khác.” - Căn Khoản 16 Điều Luật đất đai 2013: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.” - Như vậy, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất văn chứa đựng Quyền sử dụng đất Quyền sử dụng đất quyền tài sản theo quy định điều 105 Bộ luật dân 2015, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không coi tài sản - Trong quy định Điều 115 Bộ luật dân 2015, Điều 105 Bộ luật dân 2015 coi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền tài sản - Như vậy, theo quy định trên, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất vật, tiền hay giấy tờ có giá Đó chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất, ghi nhận quyền tài sản người sử dụng đất Trong định phúc thẩm số 06/2017/QĐ-PT ngày 11 tháng năm 2017 , vụ việc “đòi lại tài sản giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất” có đoạn: “Theo Điều 105 Bộ luật dân năm 2015 Điều 115 Bộ luật dân 2015 Căn khoản 16 Điều Luật đất đai năm 2013 Như vậy, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất văn chứa đựng thông tin Quyền sử dụng đất, văn chứng quyền, tài sản xem loại giấy tờ có giá” Trong Bản án số 39/2018/DSST ngày 28 tháng năm 2018 vụ việc “đòi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” có đoạn: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng chứng thư pháp lý để nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp người có quyền sử dụng cho đất, cho thấy nội dung hàm chứa số quyền tài sản gắn liền với đất nên thuộc phạm vi điều chỉnh pháp luật dân sự”.Như vậy, hai văn ghi nhận “giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận sở hữu nhà” văn chứng quyền, chứa đựng thông tin Quyền sở hữu Tuy nhiên Quyết định số 06 ghi rõ “khơng thể xem loại giấy tờ có giá” cịn Bản án số 39 ghi nhận “là chứng thư pháp lý để nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp người có quyền sử dụng đất” lại khơng trả lời cho câu hỏi “đây có phải loại giấy tờ có giá hay khơng” 1.3 Trong thực tiễn xét xử “giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận sở hữu nhà” không tài sản Theo tòa án, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản khác tài sản: -Trong Quyết định số 06 cho “giấy chứng nhận quyền sử dụng đất văn chứa đựng thông tin Quyền sử dụng đất, văn chứng quyền, tài sản xem loại giấy tờ có giá” Như vậy, định cho câu trả lời giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận sở hữu nhà tài sản; -Trong Bản án số 39 lại khơng có phải tài sản hay khơng mà tịa lập luận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất “hàm chứa số quyền tài sản gắn liền với đất nên thuộc phạm vi điều chỉnh pháp luật dân sự” 1.4 - Hướng giải thực tiễn xét xử liên quan đến “giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận sở hữu nhà” chưa thỏa đáng nhìn từ khái niệm tài sản Vì: + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tồn hình thức vật chất định, có hình dạng cụ thể (là tờ giấy), nằm khả chiếm hữu người có giá trị sử dụng Việc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không tham gia vào giao dịch trao đổi không làm chất tài sản Trêm thực tế, có tài sản mà Nhà nước ta cấm lưu thông như: vũ khí, trang thiết bị quân dụng, … + Việc coi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tài sản dẫn tới nhiều hậu mặt lí luận thực tế Mặt khác, nhận thức làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người sử dụng đất Cụ thể, theo quy định hành Pháp luật Việt Nam, quyền sở hữu nội dung riêng lẻ khác quyền sở hữu (quyền chiếm hữu, quyền sử dụng quyền định đoạt) thực đối tượng tài sản Như vậy, việc coi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tài sản tước bỏ quyền chiếm hữu sử dụng hợp pháp người sử dụng đất loại giấy tờ 1.5 - Nếu áp dụng BLDS 2015, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà khơng tài sản Vì: +Theo Điều 105 BLDS 2015 có quy định: “1 Tài sản vật, tiền, giấy tờ có giá quyền tài sản Tài sản bảo gồm bất động sản động sản Bất động sản động sản tài sản có tài sản hình thành tương lai.” +Theo Điều 115 BLDS 2015 quy định: “Quyền tài sản quyền trị giá tiền, bao gồm quyền tài sản đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất quyền tài sản khác” 1.6 - Theo tôi, hướng giải Bản án số 39 liên quan đến “giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà” hợp lý rõ ràng - Vì “giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà” không thuộc quyền tài sản mà giấy chứng nhận cho quyền tài sản không thuộc giấy tờ có giá 1.7 - Bitcoin (ký hiệu: BTC, XBT) thường ghi nhận tiền điện tử giới định nghĩa tốt loại tiền kỹ thuật số tồn dạng điện tử Nó phát minh Satoshi Nakamoto dạng phần mềm mã nguồn mở từ năm 2009 Bitcoin trao đổi trực tiếp thiết bị kết nối Internet mà không cần thông qua tổ chức tài trung gian 1.8 - Theo Tịa án, Bitcoin khơng tài sản theo pháp luật Việt Nam - Tịa trích dẫn Điều 163 Bộ luật Dân 2005 quy định tài sản :”Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá quyền tài sản” Bên cạnh đó, tịa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không chấp nhận tiền ảo tiền tệ có chế tài sử phạt theo Nghị định 96/2014/NĐCP “việc phát hành , cung ứng sử dụng phương tiện tốn khơng hợp pháp Bitcoin loại tiền ảo tương tự - Theo Điều Luật thương mại năm 2005 quy định: “Hàng hóa bao gồm: tất loại động sản, kể động sản hình thành tương lai; vật gắn liền với đất đai” - Như vậy, với nhận định ngơn ngữ tịa ngầm khẳng định Bitcoin tài sản theo quy định pháp luật Việt Nam 1.9 - Hiện tại, có 99 quốc gia tổng số 246 quốc gia (chiếm khoảng 40%) ủng hộ không hạn chế đáng kể pháp luật với Bitcoin coi loại tài sản Tại nơi đời Bitcoin - Nhật Bản - ngày 1/4/2017, Bitcoin coi tài sản phương thức toán hợp pháp, quản lý Cơ quan Dịch vụ Tài Chính Nhật Bản (JFSA) Một số tổ chức lớn công nhận Bitcoin loại tiền tệ Các luật việc giao dịch ngân hàng chưa thay đổi, chúng xem xét để làm cho Bitcoin chí cịn sử dụng đời sống ngày 1.10 - Theo tơi, quan điểm Tịa án Bitcoin mối quan hệ với khái niệm tài sản Việt Nam hợp lý Vì chưa có quy định pháp lý quản lý việc giao dịch Bitcoin từ Chính phủ Việt Nam Tháng 2/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông cáo báo chí, ghi việc sử dụng Bitcoin làm phương tiện tốn khơng pháp luật thừa nhận bảo vệ Khi không công nhận Bitcoin tiền tệ hay phương tiện toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phủ nhận thẩm quyền Bitcoin Ngồi ra, Bộ Cơng Thương chưa cơng nhận Bitcoin hàng hóa hay dịch vụ, phủ nhận thẩm quyền Bitcoin Việc bãi bỏ sở để thu thuế Bitcoin khơng thể đưa Bitcoin vào danh mục hang hóa hay dịch vụ để thu thuế Ngày 21/8/2017, Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt hồn thiện đề án khung pháp lý để quản lý loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo, có Bitcoin hợp pháp hóa vào tháng 8/2018 với khả phân loại Bitcoin vào danh mục tài sản ảo - Như vậy, việc sở hữu, giao dịch, đào Bitcoin Việt Nam vi phạm pháp luật mà chưa có luật điều chỉnh Việc tốn, sử dụng Bitcoin khơng vi phạm pháp luật Bởi không công nhận Bitcoin phương tiện tốn đồng nghĩa với việc trao đổi hang hóa với Bitcoin khơng phải tốn theo định nghĩa Ngân hang Nhà nước Việt Nam - Hiện tại, VN có sàn giao dịch Bitcoin đăng kí thức danh nghĩa doanh nghiệp hoạt động từ tháng 3/2014 không bị hạn chế giao dịch dân 1.11 - Tại Điều 115 Bộ luật Dân năm 2015 có quy định: Quyền tài sản quyền trị giá tính tiền, gồm có quyền tài sản đối tượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ quyền tài sản khác Theo đó: Quyền tài sản quyền trị giá tính tiền, khơng địi hỏi có chuyển giao giao dịch dân Đối với quyền tài sản đối tượng phải đáp ứng hai yêu cầu trị giá tính tiền chuyển giao cho người khác giao dịch dân Quyền tài sản gồm có: quyền sử dụng tài sản thuê, quyền thực hợp đồng, quyền đòi nợ, quyền trị giá tiền, quyền sở hữu trí tuệ Các quyền tài sản khác gắn với nhân thân khơng thể chuyển giao như: quyền cấp dưỡng, quyền thừa kế, quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại sức khỏe Quyền tài sản gồm có quyền sử dụng đất, quyền tài sản quyền sở hữu trí tuệ quyền tài sản khác Quyền tài sản chia thành hai loại: quyền đối nhân quyền đối vật Quyền đối vật quyền chủ thể tác động trực tiếp vào vật nhằm thỏa mãn nhu cầu quyền cầm cố, quyền sở hữu, quyền hưởng hoa lợi, quyền chấp, … Quyền đối nhân quyền chủ thể chủ thể khác Quyền đối nhân đáp ứng bên có nghĩa vụ thực đủ nghĩa vụ theo yêu cầu bên có quyền 1.12 - Hiện nay, chưa có quy định khẳng định quyền thuê, quyền mua tài sản quyền tài sản Tuy nhiên có trường hợp ngoại lệ Theo Án lệ số 31/2020/AL “Quyền thuê nhà, mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 07 năm 1994 Chính phủ quyền tài sản” 1.13 - Trong phần nhận định tòa cho ta thấy quyền thuê, quyền mua giải theo hướng tài sản: “[1] Như vậy, cụ T người có cơng với cách mạng, nên Qn khu xét cấp nhà số 63 đường B nêu theo tiêu chuẩn sĩ quan quân đội Đến thời điểm cụ T chết năm 1995, cụ chưa làm thủ tục mua hóa giá nhà nhà số 63 nêu Theo quy định Điều 188 Điều 634 Bộ luật Dân năm 1995, quyền thuê:, mua hóa giá nhà cụ T quyền tài sản (trị giá tiền) chuyển giao cho thừa kế cụ T Do đó, bà H ông T1 hưởng thừa kế quyền thuê, mua hóa giá nhà cụ T.” 1.14 - Theo em Quyết định Tịa (quyền th, quyền mua hóa giá nhà cụ T quyền tài sản) thỏa đáng Bởi không xác định cịn sống, cụ T khơng làm thủ tục mua hóa giá nhà theo quy định pháp luật nhà thuộc quản lý Nhà nước Nhà nước xem xét cho thuê, bán nhà theo Nghị định số 61/CP Nếu gây bất lợi cho bà H đương hưởng quyền liên quan bà L mua nhà trước với chế độ liệt sĩ cụ T nhà thành tài sản riêng vợ chồng bà L Tuy nhiên, Tòa xem xét quyền mua, quyền thuê nhà hóa giá cụ T tài sản lúc quyền mua, quyền thuê giao cho thừa kế cụ T, đảm bảo công cho thừa kế Bài 2.1 - Đoạn “Gia đình chị Nhữ Thị Vân nhà số Hàng Bút nhiều hệ”, “Trong chị Vân khai gia đình chị Vân nhà số Hàng Bút từ năm 1954”, “nguyên đơn khai có địi nhà gia đình chị Vân từ sau năm 1975”, “đến năm 2004 cụ Hảo kiện tòa” “Ngày 18/2/2001 chị bán tầng nhà số Hàng Bút cho vợ chồng anh Nguyễn Hồng Sơn chị Dương Thị Ngọc Lan” - Căn Khoản Điều 179 BLDS 2015: “1 Chiếm hữu việc chủ thể nắm giữ, chi phối tài sản cách trực tiếp gián tiếp chủ thể có quyền tài sản.” Vì gia đình chị Vân nhà số Hàng Bút nhiều hệ cộng với khoản thời gian bắt đầu từ năm 1954 đến cụ Hảo kiện tòa năm 2004 tầm 50 năm, chị Vân bán tầng nhà số Hàng Bút cho vợ chồng anh Sơn chị Lan, suy chị Vân nắm giữ chi phối trực tiếp tài sản nhà đất tranh chấp, tóm lại khẳng định Tịa án hồn tồn hợp lý 2.2 - Trong định Tòa án, đoạn khẳng định gia đình chị Vân chiếm hữu tình nhà đất có tranh chấp 30 năm là: “Gia đình chị Nhữ Thị Vân nhà số Hàng Bút nhiều hệ, chị Vân có lời khai thừa nhận gia đình chị thuê nhà cụ Hảo nộp tiền th nhà cho ơng Chính (con cụ Hảo), cụ Hảo vào miền Nam sinh sống từ năm 1954, ơng Chính khơng xuất trình tài liệu cụ Hảo ủy quyền cho ơng Chính quản lý nhà Trong chị Vân khai gia đình chị Vân nhà số Hàng Bút từ năm 1954, lúc đầu ông nội chị Vân ở, sau bố chị Vân chị Vân tiếp tục Mặc dù phía ngun đơn khai có địi nhà gia đình chị Vân từ sau năm 1975 khơng có tài liệu chứng minh (chỉ có biên hịa giải Uỷ ban nhân dân phường Hàng Bồ năm 2001); đến năm 2004 cụ Hảo có đơn khởi kiện Tịa án u cầu chị Vân trả nhà khơng có thực tế cụ Hảo khơng cịn chủ sở hữu nhà đất nêu Gia đình chị Vân nhà 30 năm chiếm hữu tình, liên tục, cơng khai theo quy định khoản Điều 247 Bộ luật dân xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu: “ Người chiếm hữu, người lợi tài sản khơng có pháp luật tình, liên tục, cơng khai thời hạn mười năm động sản, ba mươi năm bất động sản trở thành chủ sở hữu tài sản đó, kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu, trừ trường hợp quy định khoản điều ”.” Theo em, Quyết định Tòa chưa xác đáng, lẽ chị Vân dã biết nhà ông nội thuê cụ Hảo Mặc dù trình sinh sống nhà chị khơng biết cụ Hảo biết nhà thường xuyên phải đóng tiền th nhà cho ơng Chính (con cụ Hảo) thời điểm ông nội chị chết năm 1995 Như vậy, khẳng định gia đình chị Vân chiếm hữu tình nhà đất có tranh chấp 30 năm Theo điều 189 Bộ luật dân 2005 :” Người chiếm hữu tài sản khơng có pháp luật tình người chiếm hữu mà khơng biết khơng thể biết việc chiếm hữu tài sản khơng có pháp luật” 2.3 - Đoạn “gia đình chị Nhữ Thị Vân nhà số Hàng Bút nhiều hệ”, có tranh chấp “mặc dù phía ngun đơn khai có địi nhà gia đình chị Vân từ năm 1975 khơng có tài liệu chứng minh” - Căn Điều 182 BLDS 2015: “1 Chiếm hữu liên tục việc chiếm hữu thực khoảng thời gian mà khơng có tranh chấp quyền tài sản có tranh chấp chưa giải án, định có hiệu lực pháp luật Tịa án quan nhà nước có thẩm quyền khác, kể tài sản giao cho người khác chiếm hữu Việc chiếm hữu không liên tục không dược coi để suy đốn tình trạng quyền người chiếm hữu quy định Điều 184 Bộ luật này.” - Chị Vân hoàn toàn chiếm hữu liên tục nhà đất có tranh chấp, nên khẳng định Tịa án hồn tồn hợp lý 2.4 - Tịa án khẳng định gia đình chị Vân chiếm hữu cơng khai nhà đất có tranh chấp 30 năm dựa vào đoạn : “gia đình chị Vân nhà 30 năm chiếm hữu tình, liên tục, cơng khai theo quy định Khoản Điều 247 Bộ luật Dân xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu: Người chiếm hữu, người lợi tài sản khơng có pháp luật tình, liên tục, cơng khai thời hạn 10 năm với động sản, 30 năm bất động sản trở thành chủ sở hữu tài sản đó, kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu, trừ trường hợp quy định khoản điều này…” - Quyết định Tòa án hợp lý + Theo Khoản Điều 183 BLDS 2015: “Chiếm hữu công khai việc chiếm hữu thực cách minh bạch, không giấu giếm; tài sản chiếm hữu sử dụng theo tính cơng dụng người chiếm hữu bảo quản, giữ gìn tài sản mình” + Chị Vân gia đình nhà số Hàng Bút từ năm 1954 cách minh bạch, không giấu giếm, bố chị xem nhà tài sản nâng cao nhà, thay cửa 2.5 - Tòa án khẳng định cụ Hảo khơng cịn chủ sở hữu nhà đất có tranh chấp qua đoạn: “Mặc dù phía ngun đơn khai có địi nhà gia đình nhà chị Vân từ sau năm 1975 khơng có tài liệu chứng minh (chỉ có biên hịa giải UBND phường Hàng Bốn năm 2001); đến năm 2004 cụ Hảo có đơn khởi kiện lên Tịa án u cầu chị Vân trả nhà khơng có thực tế cụ Hảo khơng cịn chủ sở hữu nhà đất nêu trên.” - Khẳng định Tịa án hợp lý, đảm bảo lợi ích bên liên quan Vì: + Theo quy định Khoản Điều 247 “ Người chiếm hữu, người lợi tài sản khơng có pháp luật tình, liên tục, cơng khai thời hạn mười năm động sản, ba mươi năm bất động sản trở thành chủ sở hữu tài sản đó, kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu” Do chị Vân chứng minh chiếm hữu, sử dụng mảnh đất tình, liên tục, cơng khai từ 30 năm trở lên, nên chị Vân trở thành chủ sở hữu tài sản kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu Mặc khác, theo quy định pháp luật tố tụng dân sự, người kiện đòi tài sản phải đưa chứng để chứng minh cho yêu cầu đòi tài sản có cứ, hợp pháp Do vậy, kể trường hợp gia đình chị Vân khơng chứng minh chiếm hữu, sử dụng mảnh đất tình, liên tục, cơng khai từ 30 năm trở lên điều khơng có nghĩa gia đình chị Vân phải trả lại mảnh đất cho người khởi kiện 2.6 - Nếu cụ Hải thuê nhà cụ Hảo từ năm 1954 chị Vân hưởng quyền dân thời hiệu hưởng quyền chị hết nên chị xác lập quyền sở hữu nhà có tranh chấp Vì theo Khoản Điều 247 “Người chiếm hữu, người lợi tài sản khơng có pháp luật tình, liên tục, công khai thời hạn mười năm động sản, 30 năm bất động sản trở thành chủ sở hữu tài sản đó, kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.” - Gia đình chị Vân nhà đất có tranh chấp từ năm 1954 đến năm 2004 (thời điểm cụ Hảo đưa khởi kiện tòa yêu cầu chị Vân trả nhà) 50 năm Theo quy định chị Vân chiếm hữu bất động sản 30 năm nên trở thành chủ sở hữu tài sản - Nếu cụ Hải th nhà ơng Chính từ năm 1968 cụ Hảo chủ sở hữu nhà đất nên chị Vân không xác lập quyền sở hữu nhà đất có tranh chấp Bài 3.1 Chủ sở hữu phải chịu rủi ro tài sản thuộc sở hữu mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác Bộ luật dân 2015, luật khác có liên quan quy định khác, điều quy định rõ Khoản Điều 162 Bộ luật dân 2015 3.2 - Tại thời diểm cháy chợ, bà Dung chủ sở hữu số xoài - Bà Dung nhận ghe xoài trước vụ cháy chợ xảy dẫn đến việc ghe xồi bị hư Vì sau nhận hang, bà Dung chủ sở hữu ghe xồi thơng qua giao dịch mua bán bà Dung bà Thủy 3.3 Bà Dung phải trả toàn số tiền cho ghe xoài cho bà Thủy Căn vào Khoản Điều 441 Bộ luật dân 2015 quy định thời điểm chịu rủi ro :“Bên bán chịu rủi ro tài sản trước tài sản giao cho bên mua, bên mua chịu rủi ro tài sản kể từ thời điểm nhận tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác luật có quy định khác” tức việc xác định người chịu rủi ro tài sản vào thời điểm trước hay sau người mua giao cho người bán Cụ thể tình thời điểm vụ cháy (rủi ro) xảy sau bà Dung (người mua) nhận ghe xoài từ bà Thủy (người bán) nên người phải chịu rủi ro ghe xoài bà Dung Và bà Dung người phải chịu rủi ro với tài sản nên bà Dung phải có nghĩa vụ tốn tiền mua ghe xồi cho bà Thủy 15 ... sức khỏe Quyền tài sản gồm có quyền sử dụng đất, quyền tài sản quyền sở hữu trí tuệ quyền tài sản khác Quyền tài sản chia thành hai loại: quyền đối nhân quyền đối vật Quyền đối vật quyền chủ thể... năm 2015 có quy định: Quyền tài sản quyền trị giá tính tiền, gồm có quyền tài sản đối tượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ quyền tài sản khác Theo đó: Quyền tài sản quyền trị giá tính tiền,... động sản động sản Bất động sản động sản tài sản có tài sản hình thành tương lai.” +Theo Điều 115 BLDS 2015 quy định: ? ?Quyền tài sản quyền trị giá tiền, bao gồm quyền tài sản đối tượng quyền sở hữu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài sản và quyền đối với tài sản ,