0

BỘ GIÁO dục và đào tạo

224 0 0
  • BỘ GIÁO dục và đào tạo

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 15:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGHỆ AN - 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục Mã số: 9140114 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: NGHỆ AN - 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận án cơng trình nghiên cứu hồn tồn độc lập cá nhân tơi Các số liệu kết nghiên cứu nêu luận án có xuất xứ rõ ràng, từ trình nghiên cứu, điều tra, khảo sát tơi tỉnh Nghệ An; số liệu chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận án ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận án, nhận nhiều giúp đỡ Trường Đại học Vinh, quan, đơn vị Tỉnh Nghệ An, quý Thầy, cơ, đồng nghiệp, bạn bè gia đình Lời đầu tiên, tơi xin bày tỏ kính trọng biết ơn sâu sắc tới GS TS tận tình hướng dẫn, cung cấp nhiều kiến thức quý báu để tơi hồn thành luận án Tơi xin bày tỏ biết ơn sâu sắc tới Thầy, Phịng Đào tạo sau đại học, Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh, nhà khoa học tham gia phản biện, nhận xét cho luận án để luận án dần hoàn thiện Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ Sở Giáo dục Đào tạo Tỉnh Nghệ An, phòng Giáo dục Đào tạo, trường THCS địa bàn Tỉnh Nghệ An cung cấp cho nhiều tài liệu quý báu, hỗ trợ trình điều tra thu thập số liệu để thực luận án Tôi trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy Nghệ An, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị Tỉnh Nghệ An, quan, ban, ngành ln tạo điều kiện cho tơi q trình học tập nghiên cứu Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn bè, đồng nghiệp động viên, hỗ trợ tơi q trình thực luận án Cuối xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến người thân gia đình bên cạnh hỗ trợ, động viên tinh thần cho tơi vượt qua khó khăn, áp lực, tập trung nghiên cứu hoàn thành luận án Xin trân trọng biết ơn! Tác giả luận án iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, HÌNH MỞ ĐẦU i iii viii ix Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1 Những nghiên cứu xâm hại tình dục trẻ em 12 12 12 1 Những nghiên cứu giáo dục phịng, chống xâm hại tình dục trẻ em 16 1 Những nghiên cứu quản lý hoạt động giáo dục phịng, chống xâm hại tình dục cho học sinh 21 1 Đánh giá chung 24 Các khái niệm đề tài 24 Xâm hại tình dục trẻ em 24 2 Phòng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trung học sở 25 Hoạt động giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trung học sở 27 Quản lý hoạt động giáo dục phịng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trung học sở 28 Lý luận hoạt động giáo dục phịng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trung học sở Một số đặc điểm học sinh trung học sở 29 29 Sự cần thiết phải giáo dục phịng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trung học sở 31 3 Mục tiêu giáo dục phịng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trung học sở 35 Nội dung giáo dục phịng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trung học sở 36 iv Phương pháp giáo dục phịng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trung học sở 39 Hình thức giáo dục phịng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trung học sở 42 Kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục phịng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trung học sở 43 Sự phối hợp lực lượng giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trung học sở 43 Lý luận quản lý hoạt động giáo dục phịng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trung học sở 43 Mục tiêu quản lý hoạt động giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trung học sở 43 Nội dung quản lý hoạt động giáo dục phịng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trung học sở 44 Chủ thể quản lý hoạt động giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trung học sở 47 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động giáo dục phịng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trung học sở 50 Các yếu tố khách quan 50 Các yếu tố chủ quan 53 Kết luận chương 54 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHỊNG, CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TỈNH NGHỆ AN 55 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội có ảnh hưởng đến giáo dục tỉnh Nghệ An 55 1 Điều kiện tự nhiên 55 2 Tình hình kinh tế - xã hội 55 Tình hình giáo dục chung 56 Tình hình giáo dục trung học sở 57 2 Tổ chức khảo sát thực trạng 63 2 Mục tiêu khảo sát 63 2 Nội dung khảo sát 64 v 2 Đối tượng khảo sát 2 Phương pháp khảo sát 64 66 2 Cách thức xử lý số liệu khảo sát 67 Thực trạng hoạt động giáo dục phịng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trung học sở 68 Nhận thức cần thiết tầm quan trọng giáo dục phịng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trung học sở 68 Thực trạng thực mục tiêu giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trung học sở 73 3 Thực trạng thực nội dung giáo dục phịng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trung học sở 76 Thực trạng thực phương pháp giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trung học sở 77 Hình thức tổ chức hoạt động giáo dục phịng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trung học sở 79 Thực trạng kết giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trung học sở thơng qua nhận thức học sinh 81 Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trung học sở 87 Nhận thức quản lý hoạt động giáo dục phịng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trung học sở 87 Thực trạng xây dựng kế hoạch giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trung học sở 89 Thực trạng tổ chức hoạt động giáo dục phịng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trung học sở 90 4 Thực trạng đạo hoạt động giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trung học sở 92 Thực trạng kiểm tra, đánh giá quản lý hoạt động giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trung học sở 93 Thực trạng đảm bảo điều kiện để quản lý hiệu hoạt động giáo dục phịng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trung học sở Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động giáo 94 vi dục phịng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trung học sở Đánh giá chung thực trạng 97 98 Mặt mạnh 98 Mặt hạn chế 99 Nguyên nhân Kết luận chương 100 101 Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ Nguyên tắc đề xuất biện pháp 103 103 1 Bảo đảm tính mục tiêu 103 Bảo đảm tính thực tiễn 103 3 Bảo đảm tính khả thi 103 Bảo đảm tính hiệu 104 Bảo đảm tính hệ thống 104 Các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trung học cở 104 Tổ chức nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giáo viên cần thiết đổi quản lý hoạt động giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trung học sở 104 2 Tích hợp kế hoạch giáo dục phịng, chống xâm hại tình dục cho học sinh vào kế hoạch giáo dục chung trường trung học sở 105 3 Tổ chức, đạo đổi nội dung, phương pháp hình thức giáo dục phịng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trung học sở 107 Tổ chức bồi dưỡng nâng cao lực quản lý hoạt động giáo dục phịng, chống xâm hại tình dục cho cán quản lý trường trung học sở 115 Xây dựng sử dụng tiêu chí đánh giá hiệu quản lý hoạt động giáo dục phịng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trung học sở 118 Đảm bảo điều kiện để quản lý hiệu hoạt động giáo dục phịng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trung học sở 3 Khảo sát cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 121 123 vii 3 Mục đích khảo sát 3 Nội dung khảo sát 123 123 3 Đối tượng khảo sát 124 3 Phương pháp khảo sát 124 3 Kết khảo sát 124 Thử nghiệm 129 Mục đích thử nghiệm 129 Giả thuyết thử nghiệm 129 Nội dung thử nghiệm 129 4 Mẫu khách thể đối tượng thử nghiệm 129 Địa bàn thời gian thử nghiệm 129 Cách thức thử nghiệm 129 Tiêu chuẩn thang đánh giá thử nghiệm 130 Phân tích kết thử nghiệm 132 Kết luận thử nghiệm 137 Kết luận chương KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 138 139 CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO 144 PHỤ LỤC PL1 143 viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Từ viết tắt Từ đầy đủ BGH Ban giám hiệu CB Cán CBQL Cán quản lý CSGD Cơ sở giáo dục GD Giáo dục GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GV Giáo viên HS Học sinh LDTD Lạm dụng tình dục 10 Quyết định Quyết định số 987/QĐ-BGD ĐT, ngày 17/4/2020 số 987/QĐ- Chương trình hành động phịng ngừa, hỗ trợ, BGD ĐT can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em sở giáo dục giai đoạn 2020-2025 11 THCS Trung học sở 12 TE Trẻ em 13 UBND Ủy ban nhân dân 14 WHO Tổ chức Y tế Thế giới 15 XH Xâm hại 16 XHTD Xâm hại tình dục 17 XHTE Xâm hại trẻ em PL44 Câu Anh/chị cho biết vắn tắt nội dung kỹ phịng, chống xâm hại tình dục trẻ em mà học sinh trung học sở cần nắm 1) 2) 3) 4) 5) 6) Câu Anh/chị kể tên nội dung bước lập kế hoạch giáo dục phịng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trung học sở 1) 2) 3) 4) 5) 6) Câu Anh/chị cho biết vắn tắt nội dung cần tổ chức thực hoạt động GD phòng, chống XHTD cho HS THCS 1) 2) 3) 4) 5) 6) PL45 Câu Anh/chị cho biết vắn tắt nội dung cần đạo hoạt động GD phòng, chống XHTD cho HS THCS 1) 2) 3) 4) 5) 6) Câu 10 Anh/chị cho biết vắn tắt nội dung cần kiểm tra giám sát; đánh giá hoạt động GD phòng, chống XHTD cho HS THCS 1) 2) 3) 4) 5) 6) PL46 PHỤ LỤC 05 THANG ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHỊNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC CHO HỌC SINH THCS (Dành cho CBQL THCS trước sau bồi dưỡng nâng cao lực) Kỹ Kỹ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục phòng, chống XHTD cho học sinh THCS Kỹ đánh giá thông qua việc yêu cầu CBQL đạo việc xây dựng kế hoạch hoạt động GD phòng, chống XHTD cho HS THCS Thang đánh giá: Mức trở lên Dựa kế hoạch giáo dục chung, thiết kế kế hoạch GD phòng chống XHTD phù hợp với điều kiện nhà trường (tích hợp kế hoạch GD chung), kế hoạch đảm bảo rõ mục tiêu, nội dung, thời gian cách thức, nguồn lực thực có tính khả thi cao Mức trung bình Thiết kế kế hoạch GD phòng chống XHTD phù hợp với điều kiện nhà trường (tích hợp kế hoạch GD chung) Tuy nhiên, kế hoạch chưa xác định nguồn lực thực Mức yếu: Còn lúng túng việc thiết kế kế hoạch chi tiết GD phòng chống, XHTD cho học sinh THCS Kỹ Kỹ đạo thực đổi nội dung giáo dục phòng, chống XHTD cho học sinh THCS với kế hoạch chương trình đặt Kỹ đánh giá thông qua việc yêu cầu CBQL đạo thực đổi nội dung GD phòng, chống XHTD cho học sinh THCS với kế hoạch chương trình đề Thang đánh giá: Mức trở lên Chỉ đạo giáo viên rà sốt nội dung chương trình, xếp, lồng ghép nội dung GD phòng chống XHTD vào nội dung môn học Chi đạo giáo viên thực nội dung theo kế hoạch chương trình đặt PL47 Mức trung bình Chỉ đạo giáo viên rà sốt nội dung chương trình, xếp, lồng ghép nội dung GD phòng chống XHTD vào nội dung môn học Chi đạo giáo viên thực nội dung chương trình chưa Mức yếu Còn lúng túng việc chi đạo giáo viên thực nội dung theo kế hoạch chương trình đặt Nội dung thực chưa với kế hoạch đặt Kỹ Kỹ đạo triển khai phương pháp giáo dục phòng chống XHTD cho học sinh THCS Kỹ đánh giá thông qua việc yêu cầu CBQL đạo triển khai phương pháp GD phòng, chống XHTD cho học sinh THCS với kế hoạch chương trình đề Thang đánh giá: Mức trở lên Chỉ đạo giáo viên lựa chọn vận dụng linh hoạt, sáng tạo, khoa học phương pháp GD phù hợp với hoạt động GD phòng, chống XHTD cho học sinh THCS Mức trung bình Chỉ đạo giáo viên lựa chọn vận dụng phương pháp GD chưa thật linh hoạt, sáng tạo, khoa học, phù hợp với hoạt động GD phòng, chống XHTD cho học sinh THCS Mức yếu Còn lúng túng việc chi đạo giáo viên lựa chọn vận dụng linh hoạt phương pháp giáo dục Kỹ Kỹ đạo áp dụng hình thức dạy học thích hợp giáo dục phòng chống XHTD cho học sinh THCS Kỹ đánh giá thông qua việc yêu cầu CBQL đạo áp dụng hình thức dạy học thích hợp GD phịng, chống XHTD cho HS THCS với kế hoạch chương trình đề Thang đánh giá: Mức trở lên Chỉ đạo giáo viên lựa chọn vận dụng linh hoạt, khoa học hình GD phù hợp với hoạt động GD phịng, chống XHTD cho HS THCS Mức trung bình Chỉ đạo giáo viên lựa chọn vận dụng hình GD phù PL48 hợp với hoạt động GD phòng chống XHTD cho học sinh THCS chưa linh hoạt, khoa học Mức yếu Còn lúng túng việc đạo hướng dẫn giáo viên lựa chọn vận dụng linh hoạt hình thức GD Kỹ Kỹ đạo việc xây dựng tài liệu giáo dục phòng, chống XHTD cho học sinh THCS theo hướng thiết kế thành chủ đề học tập Kỹ đánh giá thông qua việc yêu cầu CBQL đạo việc xây dựng tài liệu GD phòng, chống XHTD cho HS THCS theo hướng thiết kế thành chủ đề học tập Thang đánh giá: Mức trở lên Xác định rõ triển khai đạo việc xây dựng tài liệu GD phòng, chống XHTD cho học sinh THCS theo hướng thiết kế thành chủ đề học tập cách bản, phù hợp, khoa học Mức trung bình Xác định triển khai đạo việc xây dựng tài liệu GD phòng, chống XHTD cho học sinh THCS theo hướng thiết kế thành chủ đề học tập cách bản, phù hợp, khoa học chưa đầy đủ Mức yếu Chưa xác định rõ lúng túng đạo việc xây dựng tài liệu giáo dục phòng, chống XHTD cho học sinh THCS theo hướng thiết kế thành chủ đề học tập Kỹ Kỹ ứng dụng công nghệ thông tin để đạo việc xây dựng triển khai kế hoạch giáo dục phòng chống XHTD cho học sinh THCS Kỹ đánh giá thông qua việc yêu cầu CBQL ứng dụng công nghệ thông tin để đạo việc xây dựng triển khai kế hoạch giáo dục phòng chống XHTD cho học sinh THCS Thang đánh giá: Mức trở lên: Xác định rõ cách thức ứng dụng công nghệ thông tin để đạo việc xây dựng triển khai kế hoạch giáo dục phòng chống XHTD cho học sinh THCS cách Mức trung bình: Xác định rõ cách thức ứng dụng công nghệ thông tin để PL49 đạo việc xây dựng triển khai kế hoạch giáo dục phòng chống XHTD cho học sinh THCS chưa bản, khoa học Mức yếu: Không xác định cách thức ứng dụng công nghệ thông tin để đạo việc xây dựng triển khai kế hoạch giáo dục phòng chống XHTD cho học sinh THCS Kỹ Kỹ tổ chức bồi dưỡng nâng cao lực cho giáo viên giáo dục phòng, chống XHTD cho học sinh trung học sở Kỹ đánh giá thông qua việc yêu cầu CBQL tổ chức bồi dưỡng nâng cao lực cho giáo viên giáo dục phòng, chống XHTD cho học sinh THCS Thang đánh giá: Mức trở lên: Tổ chức tốt việc nâng cao nhận thức cần thiết việc bồi dưỡng nâng cao lực GD phòng, chống XHTD cho HS THCS; Đa dạng hóa hình thức bồi dưỡng đánh giá kết bồi dưỡng lực GD phòng, chống XHTD cho giáo viên cách Mức trung bình: Tổ chức chưa tốt việc nâng cao nhận thức cần thiết việc bồi dưỡng nâng cao lực GD phòng, chống XHTD cho HS THCS; Đa dạng hóa hình thức bồi dưỡng đánh giá kết bồi dưỡng lực GD phòng, chống XHTD cho giáo viên chưa phù hợp Mức yếu: Còn lúng túng việc giúp giáo viên nhận thức cần thiết việc bồi dưỡng nâng cao lực GD phòng, chống XHTD cho HS THCS; Đa dạng hóa hình thức bồi dưỡng đánh giá kết bồi dưỡng lực GD phòng, chống XHTD cho giáo viên Kỹ Kỹ đạo công tác phối hợp lực lượng tham gia hoạt động giáo dục phòng chống XHTD cho học sinh THCS (Chính quyền địa phương, Gia đình học sinh, chuyên gia, quan, tổ chức…) Kỹ đánh giá thông qua việc yêu cầu CBQL đạo công tác phối hợp lực lượng tham gia hoạt động giáo dục phòng chống XHTD cho học sinh THCS PL50 Thang đánh giá: Mức trở lên: Xây dựng quy chế phối hợp với lực lượng xã hội hoạt động GD phòng, chống XHTD học sinh THCS bản, khoa học Mức trung bình: Xây dựng quy chế phối hợp với lực lượng xã hội hoạt động GD phòng, chống XHTD HS THCS chưa Mức yếu: Lúng túng việc xây dựng quy chế phối hợp với lực lượng xã hội hoạt động GD phòng, chống XHTD cho HS THCS Kỹ Kỹ chia sẻ, tôn trọng, lắng nghe, tạo chế để giáo viên phát huy tốt vai trò GD phòng, chống XHTD cho HS Kỹ đánh giá thông qua việc yêu cầu CBQL chia sẻ, tôn trọng, lắng nghe, tạo chế để giáo viên phát huy tốt vai trò GD phòng, chống XHTD cho HS THCS Thang đánh giá Mức trở lên: Xác định rõ cách thức thể chia sẻ, cởi mở, tôn trọng, lắng nghe, tạo chế để giáo viên phát huy tốt vai trò hoạt động GD phòng chống XHTD cho HS Mức trung bình: Xác định rõ cách thức thể chia sẻ, cởi mở, tôn trọng, lắng nghe, tạo chế để giáo viên phát huy tốt vai trò hoạt động GD phòng chống XHTD cho HS chưa đầy đủ; triển khai thực chưa Mức yếu: Khó khăn, lúng túng, không xác định cách thức thể chia sẻ, cởi mở, tôn trọng, lắng nghe, tạo chế để giáo viên phát huy tốt vai trò hoạt động GD phòng chống XHTD cho HS Kỹ 10 Kỹ tự học, tự bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quản lý hoạt động giáo dục phòng chống XHTD học sinh THCS Kỹ đánh giá thông qua việc yêu cầu CBQL tự học, tự bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quản lý hoạt động giáo dục phòng chống XHTD học sinh THCS Thang đánh giá PL51 Mức trở lên: Xác định rõ cách thức tự học, tự bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quản lý GD phòng, chống XHTD cho HS THCS Triển khai cách thức tự học, tự bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quản lý GD phòng, chống XHTD cho HS THCS cách Mức trung bình: Xác định cách thức tự học, tự bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quản lý GD phòng, chống XHTD cho HS THCS chưa đầy đủ Triển khai cách thức tự học, tự bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quản lý GD phòng, chống XHTD cho HS THCS chưa Mức yếu: Không xác định cách thức tự học, tự bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quản lý GD phịng, chống XHTD cho HS THCS Khó khăn, lúng túng thực việc tự học, tự bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quản lý GD phòng, chống XHTD cho HS THCS PL52 PHỤ LỤC 06 CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHỊNG, CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Đặc điểm chương trình Vị trí: Chương trình bồi dưỡng nâng cao lực quản lý thuộc nhóm chương trình bồi dưỡng bố trí giảng dạy hàng năm cho đội ngũ cán quản lý cấp trường THCS Chương trình lồng ghép vào chương trình bồi dưỡng quản lý khác dành cho CBQL trường THCS Tính chất: Chương trình vơ cần thiết, góp phần nâng cao hiệu hoạt động GD phịng, chống XHTD cho HS THCS thơng qua việc nâng cao lực quản lý hoạt động GD phòng, chống XHTD cho HS THCS Mục tiêu Mục tiêu chung Nâng cao kiến thức kỹ quản lý hoạt động GD phòng, chống XHTD cho HS THCS 2 Mục tiêu cụ thể 2 Về kiến thức Cán quản lý trường THCS trang bị: - Các khái niệm XHTD trẻ em; Phòng, chống XHTD; Giáo dục phòng, chống XHTD cho HS; Quản lý hoạt động GD phòng, chống XHTD cho HS THCS - Kiến thức GD phòng, chống XHTD cho HS THCS bao gồm: Sự cần thiết, nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục - Kiến thức quản lý hoạt động GD phòng, chống XHTD cho HS THCS bao gồm: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, đạo thực hiện, kiểm tra giám sát 2 Về kỹ Kỹ Kỹ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết GD phòng, chống XHTD cho HS THCS Kỹ Kỹ đạo thực nội dung GD phòng, chống XHTD PL53 cho HS THCS Kỹ Kỹ đạo giáo viên sử dụng phương pháp dạy học GD phòng, chống XHTD cho HS THCS Kỹ Kỹ đạo giáo viên áp dụng hình thức dạy học thích hợp GD phịng, chống XHTD cho HS THCS Kỹ Kỹ tổng hợp, cập nhật, hệ thống hóa sách, tài liệu GD phòng, chống XHTD cho HS THCS Kỹ Kỹ ứng dụng công nghệ thông tin để đạo việc lập triển khai kế hoạch GD phòng, chống XHTD cho HS THCS Kỹ Tổ chức bồi dưỡng nâng cao lực quản lý hoạt động GD phòng, chống XHTD cho cán quản lý trường THCS Kỹ Kỹ đạo công tác phối hợp lực lượng tham gia vào hoạt động GD phòng, chống XHTD cho HS THCS (Chính quyền địa phương, Gia đình học sinh, chun gia, tổ chức, quan…) Kỹ Kỹ chia sẻ, tôn trọng, lắng nghe, tạo chế để giáo viên phát huy tốt vai trò hoạt động GD phòng, chống XHTD cho HS THCS Kỹ 10 Kỹ tự học, tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức quản lý GD phòng, chống XHTD cho HS THCS Về thái độ - Nâng cao ý thức nghề nghiệp, đạo đức, tác phong lãnh đạo, trách nhiệm, lề lối làm việc cho CBQL - Thể thái độ khách quan, khoa học quản lý hoạt động GD phòng, chống XHTD cho HS THCS Đối tượng bồi dưỡng Cán quản lý trường THCS bao gồm: hiệu trưởng; phó hiệu trưởng Chương trình Tổng khối lượng kiến thức tối thiểu là: 45 tiết, bao gồm: - Lý thuyết: 20 tiết - Thực hành, thảo luận: 15 tiết - Tự nghiên cứu: 10 tiết Thời gian tiết 60 phút PL54 Phân phối nội dung chương trình bồi dưỡng STT Nội dung bồi dưỡng Số Lý Thực tiết thuyết hành Tự nghiên cứu Kiến thức chung xâm hại tình dục trẻ em 2 Giáo dục phòng, chống XHTD cho HS THCS 15 5 Kiến thức kỹ quản lý hoạt động GD phòng, chống 15 5 35 11 12 12 XHTD cho HS THCS Tổng cộng Nội dung kiến thức Kiến thức chung xâm hại tình dục trẻ em Khái niệm XHTD; phịng, chống XHTD cho HS; Thủ đoạn, hành vi, thực trạng XHTD trẻ em Giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục cho học sinh THCS Sự cần thiết GD phòng, chống XHTD cho HS THCS; Kiến thức, thái độ, kỹ phòng chống XHTD cho HS THCS; Nội dung, phương pháp hình thức GD phịng, chống XHTD cho HS THCS Quản lý hoạt động giáo dục phịng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trung học sở Kiến thức lập kế hoạch Kiến thức tổ chức thực đạo thực Kỹ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch chi tiết giáo dục phịng, chớng XHTD cho học sinh THCS Kỹ đạo giáo viên thực nội dung giáo dục phịng, chớng XHTD cho học sinh THCS Kỹ đạo giáo viên sử dụng phương pháp dạy học hoạt động giáo dục phịng chớng XHTD cho học sinh THCS Kỹ đạo giáo viên áp dụng hình thức dạy học thích hợp PL55 hoạt động giáo dục phịng chớng XHTD cho học sinh THCS Kỹ tổng hợp, cập nhật, hệ thống hóa sách, tài liệu giáo dục phịng, chớng XHTD cho học sinh THCS Kỹ ứng dụng công nghệ thông tin để đạo việc lập triển khai kế hoạch giáo dục phịng chớng XHTD cho học sinh THCS Kỹ Kỹ tổ chức bồi dưỡng giáo viên nâng cao lực giáo dục phịng, chớng XHTD cho học sinh THCS Kỹ phối hợp lực lượng tham gia vào hoạt động giáo dục phịng chớng XHTD cho học sinh THCS (Chính quyền địa phương, Gia đình học sinh, chuyên gia…) Kỹ chia sẻ, tôn trọng, lắng nghe ý kiến, động viên cấp dưới, tạo chế để giáo viên phát huy tớt vai trị hoạt động giáo dục phịng, chớng XHTD cho học sinh Kỹ tự học, tự bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quản lý giáo dục phịng, chớng XHTD học sinh THCS 4 Kiến thức kiểm tra, đánh giá hoạt động Điều kiện thực chương trình - Phịng học lý thuyết, máy chiếu - Máy tính, phần mềm hỗ trợ học online - Đề cương, giảng, tài liệu tham khảo Hướng dẫn thực Hình thức bồi dưỡng: lý thuyết lớp kết hợp với thảo luận nhóm Giáo viên trước bồi dưỡng cần vào nội dung học chuẩn bị đầy đủ điều kiện thực học để đảm bảo chất lượng giảng dạy PL56 MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ QUÁ TRÌNH THU THẬP SỐ LIỆU (Đã cho phép công bố) PL57 PL58 TIẾP CẬN THEO QUY TRÌNH QUẢN LÝ CÁC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ TIẾP CẬN THEO CÁC NỘI DUNG QUẢN LÝ TIẾP CẬN THEO CÁC CHỦ THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG TÁC ĐỘNG TRONG QUẢN LÝ - Các văn đạo - Mục tiêu - Biện pháp - Nguồn lực …… XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VÀ KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - Nhà quản lý (các cấp) - Giáo viên - Công tác đạo triển khai kế hoạch - Tổ chức hoạt động giáo dục: nội dung, phương pháp giáo dục, hình thức giáo dục, mức độ đa dạng hoạt động giáo dục - Phát triển đội ngũ CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠH GIÁO DỤC - Nhà quản lý GD - Giáo viên - Học sinh - Phụ huynh …… - Lập kế hoạch kiểm tra, đánh giá, công cụ kiểm tra đánh giá - Các phương thức kiểm tra, đánh giá - Năng lực tổ chức hoạt động kiểm tra đánh giá… KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ - Nhà quản lý (các cấp) - Giáo viên - Học sinh HIỆU QUẢ GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG XHTD HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ KIẾN THỨC THÁI ĐỘ HÀNH VI C PHỊNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC GIẢM/ NGĂN CHẶN CÁC VỤ XÂM HẠI TÌNH DỤC TE ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục Mã số: 9140114... BGH Ban giám hiệu CB Cán CBQL Cán quản lý CSGD Cơ sở giáo dục GD Giáo dục GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GV Giáo viên HS Học sinh LDTD Lạm dụng tình dục 10 Quyết định Quyết định số 987/QĐ-BGD ĐT, ngày... giáo dục phịng, chống xâm hại tình dục cho học sinh vào kế hoạch giáo dục chung trường trung học sở 105 3 Tổ chức, đạo đổi nội dung, phương pháp hình thức giáo dục phịng, chống xâm hại tình dục
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ GIÁO dục và đào tạo ,

Từ khóa liên quan