0

(Luận văn thạc sĩ) Quản lý cho vay khách hàng cá nhân trong lĩnh vực chăn nuôi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Nam

97 6 0
  • (Luận văn thạc sĩ) Quản lý cho vay khách hàng cá nhân trong lĩnh vực chăn nuôi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam  Chi nhánh tỉnh Hà Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 14:35

(Luận văn thạc sĩ) Quản lý cho vay khách hàng cá nhân trong lĩnh vực chăn nuôi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý cho vay khách hàng cá nhân trong lĩnh vực chăn nuôi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý cho vay khách hàng cá nhân trong lĩnh vực chăn nuôi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý cho vay khách hàng cá nhân trong lĩnh vực chăn nuôi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý cho vay khách hàng cá nhân trong lĩnh vực chăn nuôi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý cho vay khách hàng cá nhân trong lĩnh vực chăn nuôi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý cho vay khách hàng cá nhân trong lĩnh vực chăn nuôi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý cho vay khách hàng cá nhân trong lĩnh vực chăn nuôi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý cho vay khách hàng cá nhân trong lĩnh vực chăn nuôi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý cho vay khách hàng cá nhân trong lĩnh vực chăn nuôi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý cho vay khách hàng cá nhân trong lĩnh vực chăn nuôi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý cho vay khách hàng cá nhân trong lĩnh vực chăn nuôi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý cho vay khách hàng cá nhân trong lĩnh vực chăn nuôi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý cho vay khách hàng cá nhân trong lĩnh vực chăn nuôi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý cho vay khách hàng cá nhân trong lĩnh vực chăn nuôi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý cho vay khách hàng cá nhân trong lĩnh vực chăn nuôi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý cho vay khách hàng cá nhân trong lĩnh vực chăn nuôi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý cho vay khách hàng cá nhân trong lĩnh vực chăn nuôi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý cho vay khách hàng cá nhân trong lĩnh vực chăn nuôi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý cho vay khách hàng cá nhân trong lĩnh vực chăn nuôi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý cho vay khách hàng cá nhân trong lĩnh vực chăn nuôi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý cho vay khách hàng cá nhân trong lĩnh vực chăn nuôi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản lý cho vay khách hàng cá nhân trong lĩnh vực chăn nuôi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI PHAN TIẾN HƢNG QUẢN LÝ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRONG LĨNH VỰC CHĂN NUÔI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH HÀ NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI PHAN TIẾN HƢNG QUẢN LÝ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRONG LĨNH VỰC CHĂN NUÔI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH HÀ NAM CHUYÊN NGÀNH MÃ SỐ : QUẢN LÝ KINH TẾ : 8310110 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN THANH PHƢƠNG HÀ NỘI, NĂM 2021 i LỜI CẢM ƠN Tôi xin cảm ơn thầy cô khoa sau đại học, thầy cô giáo giảng dạy trƣờng Đại học Thƣơng mại giúp đỡ Tôi suốt trình học tập nghiên cứu Đặc biệt Tôi xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Thanh Phƣơng – ngƣời tận tình bảo, hƣớng dẫn Tơi hồn thành luận văn thơng qua đóng góp ý kiến quý báu Tôi xin gửi lời cảm ơn tới cán lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Hà Nam toàn thể cán nhân viên chi nhánh tạo điều kiện cung cấp thông tin phục vụ cho viết Qua trình học tập thực đề tài Tôi nhận đƣợc động viên bạn bè, đồng nghiệp ngƣời thân gia đình Tơi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 09 năm 2021 Tác giả luận văn Phan Tiến Hƣng ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Quản lý cho vay khách hàng cá nhân lĩnh vực chăn nuôi Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hà Nam” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng đƣợc trích nguồn cụ thể luận văn./ Hà Nội, tháng 10 năm 2021 Tác giả luận văn Phan Tiến Hƣng iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Agribank Diễn giải Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank Chi nhánh Hà Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nam Việt Nam Chi nhánh Hà Nam KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHTW Ngân hàng Trung ƣơng NVTD Nhân viên tín dụng PGD Phịng Giao dịch QLKH Quản lý khách hàng RRTD Rủi ro tín dụng TD Tín dụng TNHH Trách nhiệm hữu hạn TMCP Thƣơng mại cổ phần iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC HÌNH, BẢNG vii PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRONG LĨNH VỰC CHĂN NUÔI CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại .8 1.1.1 Khái niệm cho vay ngân hàng thƣơng mại 1.1.2 Đặc điểm cho vay ngân hàng thƣơng mại 1.2 Cho vay khách hàng cá nhân lĩnh vực chăn nuôi .10 1.2.1 Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân lĩnh vực chăn nuôi 10 1.2.2 Đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân lĩnh vực chăn nuôi 10 1.2.3 Các hình thức cho vay khách hàng cá nhân lĩnh vực chăn ni 11 1.2.4 Vai trị cho vay khách hàng cá nhân lĩnh vực chăn nuôi 14 1.3 Quản lý cho vay khách hàng cá nhân lĩnh vực chăn nuôi ngân hàng thƣơng mại 15 1.3.1 Khái niệm quản lý cho vay khách hàng cá nhân lĩnh vực chăn nuôi ngân hàng thƣơng mại .15 1.3.2 Nội dung quản lý cho vay khách hàng cá nhân lĩnh vực chăn nuôi ngân hàng thƣơng mại 16 1.3.3 Các tiêu chí đánh giá quản lý cho vay khách hàng cá nhân lĩnh vực chăn nuôi ngân hàng thƣơng mại .26 1.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý cho vay khách hàng cá nhân lĩnh vực chăn nuôi ngân hàng thƣơng mại 27 1.4.1 Yếu tố chủ quan 27 1.4.2 Yếu tố khách quan 29 v TIỂU KẾT CHƢƠNG 31 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRONG LĨNH VỰC CHĂN NUÔI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH HÀ NAM 32 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Hà Nam .32 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam 32 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam 34 2.1.3 Khái quát hoạt động kinh doanh Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018-2020 35 2.2 Thực trạng quản lý cho vay khách hàng cá nhân lĩnh vực chăn nuôi Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Hà Nam .41 2.2.1 Triển khai cụ thể hóa sách cho vay 41 2.2.2 Tổ chức máy quản lý cho vay khách hàng cá nhân lĩnh vực chăn nuôi 44 2.2.3 Lập kế hoạch cho vay khách hàng cá nhân lĩnh vực chăn nuôi .48 2.2.4 Tổ chức thực cho vay khách hàng cá nhân lĩnh vực chăn nuôi 51 2.2.5 Giám sát điều chỉnh cho vay khách hàng cá nhân lĩnh vực chăn nuôi 55 2.3 Đánh giá thực trạng quản lý cho vay khách hàng cá nhân lĩnh vực chăn nuôi Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Hà Nam 63 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 63 2.3.2 Hạn chế 64 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế .64 TIỂU KẾT CHƢƠNG 67 vi CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƢỜNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRONG LĨNH VỰC CHĂN NUÔI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH HÀ NAM .68 3.1 Phƣơng hƣớng mục tiêu quản lý cho vay khách hàng cá nhân lĩnh vực chăn nuôi Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Hà Nam .68 3.1.1 Phƣơng hƣớng quản lý cho vay khách hàng cá nhân lĩnh vực chăn nuôi 68 3.1.2 Mục tiêu quản lý cho vay khách hàng cá nhân lĩnh vực chăn nuôi 69 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện quản lý cho vay khách hàng cá nhân lĩnh vực chăn nuôi Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Hà Nam .69 3.2.1 Hoàn thiện máy quản lý cho vay 69 3.2.2 Nhóm giải pháp lập kế hoạch cho vay khách hàng cá nhân lĩnh vực chăn nuôi 71 3.2.3 Nhóm giải pháp tổ chức thực cho vay khách hàng cá nhân lĩnh vực chăn nuôi 73 3.2.4 Nhóm giải pháp giám sát điều chỉnh cho vay khách hàng cá nhân lĩnh vực chăn nuôi 76 3.2.5 Một số giải pháp khác 78 3.3 Kiến nghị 80 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nƣớc 80 3.3.2 Kiến nghị với Agribank 81 TIỂU KẾT CHƢƠNG 82 KẾT LUẬN .83 TÀI LIỆU THAM KHẢO vii DANH MỤC HÌNH, BẢNG HÌNH Hình 1.1 Quy trình Cho vay khách hàng cá nhân 23 Hình 2.2: Số lƣợt khách hàng cá nhân vay vốn lĩnh vực chăn nuôi Agribank Hà Nam .38 Hình 2.3: Tình hình dƣ nợ khách hàng cá nhân vay vốn lĩnh vực chăn nuôi Agribank Hà Nam .39 Hình 2.4: Tình hình nợ xấu khách hàng cá nhân vay vốn lĩnh vực chăn nuôi Agribank Hà Nam 40 Hình 2.5: Tình hình máy cho vay khách hàng cá nhân lĩnh vực chăn nuôi Agribank Hà Nam .44 Hình 2.6: Quy trình cho vay khách hàng cá nhân lĩnh vực chăn ni 52 BẢNG Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018-2020 35 Bảng 2.2: Tình hình tổng dƣ nợ cho vay Agribank tỉnh Hà Nam giai đoạn 20182020 36 Bảng 2.3: Tình hình nhân máy cho vay khách hàng cá nhân lĩnh vực chăn nuôi Agribank Hà Nam .46 Bảng 2.4: Kết đào tạo, tập huấn cho nhân viên cho vay khách hàng cá nhân Chi nhánh 47 Bảng 2.5: Mục tiêu cho vay KHCN lĩnh vực chăn nuôi giai đoạn kế hoạch 2018 - 2020 .50 Bảng 2.6: Truyền thông cho khách hàng cá nhân vay vốn lĩnh vực chăn nuôi Chi nhánh Hà Nam .51 Bảng 2.7: Tình hình tiếp nhận hồ sơ phê duyệt cho vay khách hàng cá nhân vay vốn lĩnh vực chăn nuôi Chi nhánh Hà Nam 53 viii Bảng 2.8: Phối hợp truyền thông cho khách hàng cá nhân vay vốn lĩnh vực chăn nuôi Chi nhánh Hà Nam 54 Bảng 2.9: Kết kiểm soát cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Hà Nam 61 Bảng 3.1: Mục tiêu cho vay khách hàng cá nhân lĩnh vực chăn nuôi Agribank Hà Nam tới năm 2025 .73 81 3.3.2 Kiến nghị với Agribank Thứ nhất, Agribank cần nghiên cứu phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu KHCN lĩnh vực chăn nuôi, đặc biệt sản phẩm cho vay trung hạn có thủ tục đơn giản, thời hạn giải ngân nhanh; dịch vụ tƣ vấn lập kế hoạch/phƣơng án sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính, quản lý dòng tiền; thiết lập phƣơng thức kết hợp với sản phẩm ngân hàng nhƣ kết hợp dịch vụ cho KHCN lĩnh vực chăn nuôi với dịch vụ ngân hàng Thứ hai, xây dựng chế lãi suất linh hoạt dành cho cá nhân lĩnh vực chăn ni Ngồi mức lãi suất cho vay thông thƣờng áp dụng với đối tƣợng khách hàng, Agribank cần thƣờng xuyên nắm bắt thông tin thị trƣờng để đƣa gói vay ƣu đãi lãi suất cách linh hoạt, phù hợp Thứ ba, Agribank xây dựng thực đồng hệ thống quy chế, quy trình nội quản lý rủi ro, đặc biệt trọng việc xây dựng sổ tín dụng, quy định đánh giá xếp hạng khách hàng vay, đánh giá chất lƣợng tín dụng xử lý khoản nợ xấu Thứ tư, Agribank tiếp tục triển khai cơng tác đại hóa cơng nghệ ngân hàng, tiếp cận với công nghệ đại nƣớc nhƣ quốc tế nhằm đa dạng hóa hình thức tín dụng, nâng cao chất lƣợng lực cạnh tranh Thứ năm, Agribank cần tăng cƣờng vai trị kiểm tra, kiểm sốt nội Chi nhánh trực thuộc nhằm chấn chỉnh hoạt động Chi nhánh phải tiến hành thƣờng xuyên, toàn diện để phát rủi ro tiềm ẩn trƣớc, sau cho vay Ngoài ra, cần đạo Chi nhánh có phối hợp với nhau, tránh cạnh tranh nội không lành mạnh Thứ sáu, Agribank phối hợp chặt chẽ với NHNN để tổ chức có hiệu chƣơng trình thơng tin tín dụng, nâng cao chất lƣợng mở rộng phạm vi thơng tin, giúp ngân hàng phịng ngừa rủi ro cách tốt 82 TIỂU KẾT CHƢƠNG Chƣơng luận văn đƣa phƣơng hƣớng mục tiêu quản lý cho vay khách hàng cá nhân lĩnh vực chăn nuôi Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Hà Nam Nhằm khắc phục hạn chế thực trạng, chƣơng đề xuất nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý cho vay khách hàng cá nhân lĩnh vực chăn nuôi Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Hà Nam tới năm 2025 83 KẾT LUẬN Quản lý cho vay khách hàng cá nhân lĩnh vực chăn nuôi ngân hàng thƣơng mại tác động liên tục, có tổ chức, có định hƣớng cấp quản lý đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân thơng qua sách, quy định, hƣớng dẫn nhằm tạo môi trƣờng, điều kiện thuận lợi phát triển cho vay lĩnh vực chăn nuôi nhƣng đảm bảo mục tiêu tăng trƣởng, lợi nhuận, hạn chế rủi ro ngân hàng thƣơng mại Là ngân hàng tiên phong lĩnh vực nông nghiệp, nơng thơn, năm qua, Agribank có nhiều biện pháp mở rộng cho vay lĩnh vực chăn ni, góp phần nâng cao thu nhập, mức sống ngƣời lao động lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Luận văn hệ thống hoá lý luận quản lý cho vay khách hàng cá nhân lĩnh vực chăn ni NHTM Trong đó, luận văn tập trung làm rõ quan niệm, nội dung quản lý cho vay khách hàng cá nhân lĩnh vực chăn nuôi NHTM nhân tố ảnh hƣởng Trên sở lý luận, luận văn sâu đánh giá thực trạng quản lý cho vay khách hàng cá nhân lĩnh vực chăn nuôi Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Hà Nam Từ đó, luận văn rút đánh giá thành công, hạn chế công tác Trên sở phƣơng hƣớng hoạt động Chi nhánh thực trạng đánh giá chƣơng 2, luận văn sâu đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý cho vay khách hàng cá nhân lĩnh vực chăn nuôi Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Hà Nam thời gian tới TÀI LIỆU THAM KHẢO B i Đình Dạo (2017), Phát triển cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bảo Lộc, Luận văn Thạc sĩ, Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội Hồ Diệu (2001), Giáo trình tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội Lâm Chí Dũng (2011), Quản trị ngân hàng thƣơng mại, NXB Thống kê, Hà Nội Phan Thị Thu Hà (2007), ngân hàng thƣơng mại, NXB Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội Phan Thị Thu Hà (2009), Quản trị ngân hàng thƣơng mại, NXB Giao thông vận tải Hà Nội Nguyễn Thanh Hà (2016), Mở rộng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Đầu tƣ phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sơn Tây, Luận văn thạc sỹ Kinh tế, Đại học Hàng hải Nguyễn Thị Hằng (2020), Quản lý hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội – Hội Sở, luận văn thạc sỹ, Đại học Thƣơng mại Lê Thị Thu Hậu (2019), “Quản lý hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Sơn La” luận văn thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế trƣờng Đại học Thƣơng Mại, Hà Nội Trần Huy Hoàng (2011), Quản Trị ngân hàng Thƣơng Mại, Nhà xuất Lao động Xã hội, Hà Nội 10 Vì A Hợp (2017), “Quản lý cho vay hộ gia đình Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Điện Biên Phủ”; Luận văn Thạc sĩ kinh doanh quản lý, Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân 11 Nguyễn Hữu Hƣng (20120), Quản lý cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, luận văn thạc sỹ, Đại học Thƣơng mại 12 Trần Phú Hƣng (2015), Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay khách hàng cá nhân Vietcombank Chi nhánh Láng Hạ, Luận văn thạc sỹ Kinh tế, Trƣờng Đại học kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 13 Nguyễn Khắc Kiên (2017), Quản lý cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Trƣờng Đại học Thƣơng mại 14 Nguyễn Khắc Kiên (2017), Quản lý hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á châu, luận văn thạc sỹ, Trƣờng Đại học Thƣơng Mại 15 Nguyễn Minh Kiều (2009), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê 16 Dƣơng Nhật Linh (2016), “Mở rộng cho vay hộ nông dân Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang” Luận văn thạc sỹ Kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội 17 Lâm Quang Minh (2015), Hƣớng dẫn thẩm định tín dụng xử lý rủi ro vay cho vay hoạt động tín dụng ngân hàng, NXB Tài chính, Hà Nội 18 Nguyễn Thị M i (2008), Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thƣơng mại, NXB Tài chính, Hà Nội 19 Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hà Nam (các năm), Báo cáo tổng kết kinh doanh năm 2018, 2019, 2020 20 Nguyễn Thị Bích Ngọc (2016), Quản lý cho vay ngân hàng Hợp tác - Chi nhánh Phú Thọ, Luận văn thạc sỹ Kinh tế, Trƣờng Đại học kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 21 Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam (2013), Thông tƣ số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phƣơng pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, Chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài, ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, Hà Nội 22 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2014), Thông tƣ số 09/2014/TT-NHNN ngày 18/3/2014 việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông tƣ số 02/2013/TTNHNN ngày 21/01/2013, ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, Hà Nội 23 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2014), Thông tƣ số 14/2014/TT-NHNN ngày 20/05/2014: Sửa đổi, bổ sung số điều quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN, ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, Hà Nội 24 Ngân hàng Nhà nƣớc (2016), Thông tƣ số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016, Quy định cho vay tổ chức tín dụng, Chi nhánh ngân hàng nƣớc khách hàng, Hà Nội 25 Nguyễn Thị Minh Phƣơng (2015), Mở rộng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ, Trƣờng Đại học Thăng Long 26 Quốc hội (2010), Luật ngân hàng Nhà nƣớc số 46/2010/QH12, Hà Nội 27 Quốc hội (2010), Luật Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12, Hà Nội 28 Lê Văn Tề (2009), Nghiệp vụ ngân hàng Thƣơng mại, NXB Thống kê, Hà Nội 29 Nguyễn Văn Tiến (2009), Giáo trình ngân hàng Thƣơng mại, NXB Thống kê, Hà Nội 30 Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội 31 Nguyễn Thị Ngọc Thu (2016), Phát triển cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc, Luận văn Thạc sĩ, Trƣờng Đại học Thƣơng Mại 32 Đào Thị Thanh Thúy (2018), Quản lý hoạt động cho vay Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh Phú Thọ, luận văn thạc sỹ, Trƣờng Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh Thái Nguyên 33 Nguyễn Tuấn (2015), Quản lý cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Thái Nguyên, luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên 34 Nguyễn Thị Hồng Yến (2016), Tăng cƣờng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng Việt Nam Thinh Vƣợng, Luận văn Thạc sĩ, Trƣờng Đại học Thăng Long ... TRẠNG QUẢN LÝ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRONG LĨNH VỰC CHĂN NUÔI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH HÀ NAM 32 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển. .. CÁ NHÂN TRONG LĨNH VỰC CHĂN NUÔI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH HÀ NAM 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh. .. HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH HÀ NAM .68 3.1 Phƣơng hƣớng mục tiêu quản lý cho vay khách hàng cá nhân lĩnh vực chăn nuôi Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Quản lý cho vay khách hàng cá nhân trong lĩnh vực chăn nuôi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Nam,

Từ khóa liên quan