0

Hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động huy động tiền gửi tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh thị xã hoài nhơn

94 3 0
  • Hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động huy động tiền gửi tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam   chi nhánh thị xã hoài nhơn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 14:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN HỒ THỊ NHUNG HỒN THIỆN KIỂM SỐT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỊ XÃ HỒI NHƠN Chun ngành: Kế tốn Mã số: 8340301 Ngƣời hƣớng dẫn: TS LÊ THỊ THANH MỸ LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Hồ Thị Nhung Sinh ngày 06 th ng 04 n m 1996 t i: phƣờng Tam Quan, thị xã Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định Hiện ông t t i: Ngân hàng Nông nghiệp Ph t triển Nông thôn Việt Nam - Chi nh nh thị xã Hồi Nhơn Bình Định h viên ao h kh a: XXIII Trƣờng Đ i h Quy Nhơn, chuyên ngành Kế to n ãs h viên: 8.34.03.01 Tơi xin cam đoan: Đề tài “Hồn thiện kiểm soát nội hoạt động huy động tiền gửi Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thị xã Hoài Nhơn” Ngƣời hƣớng u n v n đƣ n khoa h : TS Lê Thị Thanh thự t i Trƣờng Đ i h ỹ Quy Nhơn Đề tài ông trình nghiên ứu riêng tơi, kết qu nghiên ứu t nh độ l p riêng hƣa đƣ nội ung ất kỳ ơng trình nghiên ứu nào; tr h n lu n v n đƣ h th h nguồn g s liệu trung thự , ông toàn ộ s liệu, r ràng, minh nguồn h Bình Định, ngày 28 tháng 04 năm 2022 Tác giả luận văn Hồ Thị Nhung LỜI CẢM ƠN Sau kho ng thời gian h to n t i Trƣờng Đ i h t p hƣơng trình ao h huyên ngành kế Quy Nhơn, thời điểm h tổng h p toàn ộ kiến thứ viên đ kết, qua kh a lu n t t nghiệp Để hoàn thành lu n v n với đề tài: “Hồn thiện kiểm sốt nội hoạt động huy động tiền gửi Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam - Chi nhánh thị xã Hồi Nhơn”, ên lự , khơng ngừng h hỏi, tìm hiểu trƣờng ngân hàng Tôi xin gửi lời n thân òn nh gắng nỗ hỗ tr từ ph a nhà m ơn đến quý thầy, ô gi o gi ng viên Khoa Kinh tế - Kế to n Trƣờng Đ i h Quy Nhơn nhiệt tình gi ng y, đ ng g p ý kiến ho ài lu n v n Tiếp theo, xin gởi lời Trƣờng Đ i h m ơn sâu sắ đến TS Quy Nhơn, ngƣời trự tiếp hƣớng ê Thị Thanh ỹ n t n tình su t qu trình hồn thành lu n v n tơi Cu i ùng xin m ơn Ban lãnh đ o ùng tồn thể h , anh hị đồng nghiệp t i Ngân hàng Nông nghiệp Ph t triển Nông thôn Việt Nam Chi nh nh thị xã Hoài Nhơn t o điều kiện, hỗ tr để tơi đƣ tìm hiểu, thu th p thơng tin ữ iệu phụ vụ ho việ nghiên ứu hoàn thiện đề tài lu n v n Tơi xin hân thành m ơn! MỤC LỤC ỜI CA ĐOAN ỜI CẢ ƠN DANH ỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH ỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ Ở ĐẦU .1 T nh ấp thiết đề tài: .1 Tổng quan đề tài nghiên ứu liên quan: ụ tiêu nghiên ứu đề tài: Đ i tƣ ng ph m vi nghiên ứu: 5 Phƣơng ph p nghiên ứu: Ý nghĩa khoa h đề tài: .6 Kết ấu đề tài: .7 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ Ý UẬN VỀ KIỂ SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG 1.1 TỔNG QUAN VỀ KIỂ THƢƠNG ẠI SOÁT NỘI BỘ TRONG NGÂN HÀNG ẠI .8 1.1.1 Hệ th ng lý lu n kiểm so t nội ộ n i .8 1.1.2 Hệ th ng lý lu n kiểm so t nội ộ ngân hàng thƣơng m i theo Báo cáo Basel 11 1.2 KIỂ SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG ẠI 17 1.2.1 Kh i qu t ho t động huy động tiền gửi ngân hàng thƣơng m i 17 1.2.2 Kiểm so t nội ộ ho t động huy động tiền gửi ngân hàng thƣơng m i 21 KẾT UẬN CHƢƠNG 27 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KIỂ SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NA - CHI NHÁNH THỊ XÃ HOÀI NHƠN 28 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NA 2.1.1 Sơ lƣ - CHI NHÁNH THỊ XÃ HOÀI NHƠN 28 lị h sử hình thành ph t triển Ngân hàng Nơng nghiệp Ph t triển Nông thôn Việt Nam - Chi nh nh thị xã Hoài Nhơn 28 2.1.2 Tổ ộ m y qu n lý Ngân hàng Nông nghiệp Ph t triển Nông thôn Việt Nam - Chi nh nh thị xã Hoài Nhơn 30 2.1.3 Tổ ông t kế to n Ngân hàng Nông nghiệp Ph t triển Nông thôn Việt Nam - Chi nh nh thị xã Hoài Nhơn 33 2.1.4 Đặ điểm ho t động huy động tiền gửi t i Ngân hàng Nông nghiệp Ph t triển Nông thôn Việt Nam - Chi nh nh thị xã Hoài Nhơn 34 2.1.5 Nguyên tắ ho t động huy động tiền gửi t i Ngân hàng Nông nghiệp Ph t triển Nông thơn Việt Nam - Chi nh nh thị xã Hồi Nhơn 41 2.2 KIỂ SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NA - CHI NHÁNH THỊ XÃ HOÀI NHƠN 42 2.2.1 ụ tiêu kiểm so t nội ộ ho t động huy động tiền gửi t i Ngân hàng Nông nghiệp Ph t triển Nông thơn Việt Nam - Chi nh nh thị xã Hồi Nhơn .42 2.2.2 Thự tr ng kiểm so t nội ộ ho t động huy động tiền gửi t i Ngân hàng Nông nghiệp Ph t triển Nông thơn - Chi nh nh thị xã Hồi Nhơn 43 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KIỂ SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NA - CHI NHÁNH THỊ XÃ HOÀI NHƠN 54 2.3.1 Những mặt đ t đƣ 54 2.3.2 H n hế 59 2.3.3 Nguyên nhân h n hế .60 KẾT UẬN CHƢƠNG 62 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂ SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NA 3.1 QUAN ĐIỂ - CHI NHÁNH THỊ XÃ HOÀI NHƠN .63 VÀ PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN .63 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂ SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NA - CHI NHÁNH THỊ XÃ HOÀI NHƠN 64 3.2.1 Hồn thiện mơi trƣờng kiểm so t 64 3.2.2 Hoàn thiện đ nh gi rủi ro .66 3.2.3 Hoàn thiện ho t động kiểm so t 66 3.2.4 Hồn thiện thơng tin truyền thơng 67 3.2.5 Hoàn thiện ho t động gi m s t 70 3.3 KIẾN NGHỊ 70 KẾT UẬN CHƢƠNG 72 KẾT UẬN .73 DANH ỤC TÀI IỆU THA KHẢO 75 PHỤ ỤC QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI UẬN VĂN ( n sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Agribank Tên Ngân hàng Nông nghiệp Ph t triển Nông thôn Việt Nam DN Doanh nghiệp GDV Giao ị h viên GTCG Giấy tờ KSNB Kiểm so t nội ộ NHNN Ngân hàng nhà nƣớ NHTM Ngân hàng thƣơng m i TCTD Tổ t n ụng TGTK Tiền gửi tiết kiệm TNHH Tr h nhiệm hữu h n VN Việt Nam VND Đồng Việt Nam gi DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ Số bảng Tên bảng Trang Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ Agri ank CN thị xã Hồi Nhơn 31 B ng 2.1 Báo cáo tình hình kinh doanh 2018, 2019, 2020 35 B ng 2.2 T 36 độ t ng trƣởng 2018, 2019, 2020 Biểu đồ 2.1 Tỷ tr ng kho n thu nh p n m 2018, 2019, 2020 Biểu đồ 2.2 Tỷ tr ng kho n hi n m 2018, 2019, 2020 38 39 ƣu đồ 2.1 Quy trình gửi tiền tiết kiệm 47 ƣu đồ 2.2 Quy trình r t tiền tiết kiệm 48 B ng 2.3 B ng 2.3 T 2019, 2020 độ t ng tiền gửi huy động n m 2018, 56 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Ngân hàng tổ kinh oanh tiền đến tiền hay òn g i s n phẩm ị h vụ liên quan ho t động tài h nh Ngân hàng ũng đƣ xem huyết m h kinh tế nƣớ ta từ n m 1951 ho đến ột ngân hàng hàng đầu nƣớ ta Ngân hàng Nông nghiệp Ph t triển Nông thôn Việt Nam viết tắt Agri ank - ngƣời n đồng hành nông ân Việt Nam nghiệp ph t triển tam nông Tr i qua 30 n m tồn t i ph t triển, Agri ank khẳng định vai trị đầu thị trƣờng tài h nh nơng nghiệp, nơng thơn, đồng thời ịn thể nỗ lự việ ph t triển s n phẩm ị h vụ, ngân hàng tiện ao h t ng m nh sở h tầng, ông nghệ, m ng lƣới, nguồn nhân lự kinh nghiệm ho t động Với đƣ gắng, nỗ lự nhƣ v y, Agri ank Đ ng, Nhà nƣớ tin tƣởng, giao ph nhiều tr ng tr h quan tr ng thị trƣờng tiền tệ, đ t đƣ nhiều thành tựu to lớn, tin tƣởng, lựa h n hàng đầu phần lớn kh h hàng rỡ nhƣ v y đòi hỏi Ngân hàng ph i mụ tiêu, hiến lƣ nƣớ Để gặt h i thành ông rự nguồn v n ồi ào, ổn định; có kinh oanh r ràng, ụ thể; h nh s h huy động sử ụng v n ph i h p lý, hặt hẽ, hài hòa; sử ụng nguồn nhân lự hiệu qu V y phần lớn nguồn v n mà Agribank sở hữu từ đâu? Câu tr lời đ nguồn v n h nh mà Agri ank từ đƣ nhờ vào ho t động huy động tiền gửi nhân, tổ Ngân hàng huy động nguồn v n ƣ thừa kinh tế, sau đ thự ấp t n ụng, đ p ứng nhu ầu ần v n kinh tế Hay n i hủ thể khác h kh , Ngân hàng đ ng vai trò trung gian, điều ph i nguồn v n từ nơi thừa v n đến nơi thiếu v n với mứ hênh lệ h lãi suất ụ thể, nhằm t o l i nhu n, lƣu thơng ịng tiền th đẩy kinh tế xã hội phát triển Ngày nay, mặ ù sở hữu lƣ ng lớn kh h hàng trung thành, nhƣng ho t động huy động tiền gửi t i Ngân hàng Nông nghiệp Ph t triển Nông thôn Việt Nam - Chi nh nh thị xã Hồi Nhơn ũng gặp khơng t kh kh n nh tranh gay gắt nhiều ngân hàng thƣơng m i kh àn thị xã Để ng n ngừa tổn thất rủi ro địa thể x y qu trình huy động tiền gửi Agri ank Chi nh nh thị xã Hoài Nhơn, iện ph p tra, kiểm tra, gi m s t trƣớ hết đòi hỏi ngân hàng ph i quan qu n lý Nhà nƣớ , iện ph p hữu hiệu iện ph p quan tr ng Agri ank Chi nh nh thị xã Hoài Nhơn tổ kiểm so t nội ộ h đầy đủ ông t hiệu qu Thự tế hệ th ng kiểm so t nội ộ ho t động huy động tiền gửi t i Agri ank Chi nh nh thị xã Hoài Nhơn òn tồn t i nhiều vấn đề h n hế cơng tác tổ phịng an, ộ ph n, ho t động xử lý thông tin kiểm so t hƣa hặt hẽ, ông t hia tr h nhiệm qu n lý, đ nh gi phân phòng an, ộ ph n hƣa th t khoa h , ơng t ịn sơ sài, l h u, thiếu huyên nghiệp hiệu qu Vì v y vấn đề đặt Agri ank Chi nh nh thị xã Hoài Nhơn ần ph i hệ th ng kiểm so t ao gồm h nh s h, hế, quy định, iện ph p nhằm kiểm so t, qu n lý hặt hẽ ho t động hủ lự huy động tiền gửi này, g p phần uy trì ổn định th ngân hàng Ch nh mà t đẩy ph t triển ho t động kinh oanh gi định h n đề tài: “Hồn thiện kiểm sốt nội hoạt động huy động tiền gửi Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thị xã Hoài Nhơn” làm đề tài nghiên ứu th sĩ chuyên ngành kế to n Tổng quan đề tài nghiên cứu có liên quan: Kiểm so t nội ộ ho t động huy động tiền gửi đề tài khơng ịn mẻ vấn đề nghiên ứu NHTM Hầu hết ông trình nghiên ứu KSNB ho t động huy động tiền gửi ựa lý thuyết đƣ giới thừa nh n sử ụng rộng rãi Từ đ hình thành sở vào tìm hiểu nghiên ứu hệ th ng KSNB ho t động huy động tiền gửi t i 72 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong hƣơng 3, ựa kết qu đƣ từ lý lu n n, khuôn m u KSNB hữu hiệu việ đ nh gi thự tr ng KSNB ho t động huy động tiền gửi t i Agri ank Chi nh nh thị xã Hoài Nhơn, t gi đƣa nh m gi i ph p ứng với ộ ph n để t ng ƣờng KSNB ho t động huy động tiền gửi ngân hàng g p phần giúp Agri ank Chi nh nh thị xã Hoài Nhơn ph t triển, ổn định nhƣ: Nh m gi i ph p môi trƣờng kiểm so t, đ nh gi rủi ro, động kiểm so t, thông tin truyền thông, Bên ho t ho t động giám sát nh đ đề tài ũng nêu lên s kiến nghị đ i với hệ th ng ngân hàng gồm gi i ph p việ thành l p ộ ph n KSNB, qu trình kiểm tra, gi m s t, ân đ i lãi suất, nâng ao hất lƣ ng nguồn nhân lự ; nh m gi i ph p đ i với nhà nƣớ h nh quyền địa phƣơng gồm gi i ph p hệ th ng ph p lý đề ao vai trò hệ th ng kiểm to n, KSNB t i Việt Nam.những kiến nghị nhằm đ m o ho việ thự gi i ph p mà đề tài đƣa Để thể ph t huy t i ƣu vai trò hệ th ng KSNB đ i với ho t động huy động tiền gửi t i Agri ank Chi nh nh thị xã Hoài Nhơn, ần thự đồng ộ hệ th ng t động l n gi i ph p 73 KẾT LUẬN Tài h nh ngân hàng đƣ oi huyết m h kinh tế, động ngân hàng liên quan đến tất ho t ho t động kinh tế xã hội, ho t động trung gian gắn liên với v n động tồn ộ kinh tế Vì v y ho t động ngân hàng ần đƣ qu n lý kiểm so t h hặt hẽ, h n hế rủi ro x y Và thiết l p hệ th ng KSNB ngân hàng gi i ph p t i ƣu Hệ th ng KSNB ngân hàng m ng nghiên ứu rộng ph t triển liên tụ ùng với ph t triển kinh tế, xã hội Vì mà t gi h n đề tài: “Hoàn thiện kiểm soát nội hoạt động huy động tiền gửi Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thị xã Hoài Nhơn” để tìm hiểu nghiên ứu vừa ụ thể vừa thiết thự , gần gũi với nghề nghiệp, huyên môn t gi đ t đƣ kết qu sau đây: Thứ nhất, đề tài tổng quan sở lý lu n kiểm so t nội ộ hệ th ng kiểm so t nội ộ ho t động huy động tiền gửi t i Ngân hàng Nông nghiệp Ph t triển Nông thôn Việt Nam - Chi nh nh thị xã Hoài Nhơn Qua đ x định đƣ khuôn m u hệ th ng KSNB hữu hiệu ho t động ngân hàng Thứ hai, t gi giới thiệu sơ lƣ Agri ank Chi nh nh thị xã Hoài Nhơn tình hình ho t động kinh oanh n m gần hi nhánh thự tế t ằng kiến thứ h ữ liệu, kinh nghiệm, kh o s t gi trình ày thự tr ng hệ th ng KSNB ho t động huy động tiền gửi, đ nh gi hữu hiệu hệ th ng KSNB qua mặt đ t đƣ r t đƣ nhiều nguyên nhân từ mặt h n hế òn tồn t i Thứ a, đề tài x định rõ mụ tiêu ho t động, phƣơng hƣớng ần hoàn thiện ph t triển Agri ank Chi nh nh thị xã Hoài Nhơn, từ đ xây ựng hệ th ng gi i ph p, kiến nghị nhằm hoàn thiện KSNB ho t động huy 74 động tiền gửi t i Agri ank Chi nh nh thị xã Hoài Nhơn, g p phần giúp ngân hàng qu n lý hặt hẽ qu trình ho t động kinh oanh, kiểm so t đƣ ro ph t triển h an toàn, ền vững Với nỗ lự tìm hiểu, nghiên ứu hỗ tr , hƣớng TS ê Thị Thanh ỹt gi hy v ng lu n v n thời gian ngắn, kiến thứ nhiều ất thiếu s t T thầy, ô t p o đặ thù nghiên ứu ịn h n hế, mơi trƣờng nghiên o m t thơng tin, v y kho tr nh khỏi gi mong nh n đƣ nđ gi n đ ng g p thiết thự hoàn thiện KSNB hệ th ng ngân hàng u n v n đƣ ứu rủi để đề tài đƣ ý kiến đ ng g p tham gia hoàn thiện 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO COSO (2013), Internal Control – Integrated Framework, http://www.coso.org Cẩm nang v n ho Agri ank nội quy làm việ Agri ank t i hi nh nh Hoài Nhơn C v n n Agri ank quy định tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm, hƣơng trình ự thƣởng, Cổng thơng tin điện tử Ngân hàng nhà nƣớ Việt Nam Kiểm to n n n, Trƣờng Đ i h ph Hồ Ch ột s o Quy Nhơn, Nhà xuất n kinh tế thành inh n m 2018 o tài h nh Agri ank Chi nh nh thị xã Hoài Nhơn n m 2018, 2019, 2020 Quyết định 1160/2004/QĐ-NHNN ngày 13/09/2004 an hành Quy hế tiền gửi tiết kiệm Thông tƣ 06/2020/TT-NHNN an hành ngày 30/06/2020 quy định kiểm so t nội ộ, kiểm to n nội ộ NHNN Việt Nam Thông tƣ 13/2018/TT-NHNN an hành ngày 18/05/2018 quy định hệ th ng kiểm so t nội ộ ngân hàng thƣơng m i, hi nh nh ngân hàng nƣớ ngồi 10 Thơng tƣ 23/2014/TT-NHNN ngày 19/08/2014 hƣớng ụng tài kho n to n t i tổ 11 Website agribank.com.vn n mở sử ung ứng ị h vụ to n PL-1 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Sổ tiết kiệm có kỳ hạn Sổ tiết kiệm kỳ h n hứng hỉ x kiệm kh h hàng, tiết kiệm nh n quyền sở hữu tiền gửi tiết kỳ h n s n phẩm ho t động huy động tiền gửi ngân hàng t i Agribank Chi nh nh thị xã Hoài Nhơn Mặt sổ tiết kiệm có kỳ hạn PL-2 Mặt sổ tiết kiệm có kỳ hạn PL-3 Phụ lục 2: Sổ tiết kiệm an sinh Sổ tiết kiệm an sinh hứng hỉ x nh n quyền sở hữu tiền gửi tiết kiệm an sinh, gửi g p kh h hàng, tiết kiệm an sinh s n phẩm ho t động huy động tiền gửi ngân hàng t i Agri ank Chi nh nh thị xã Hoài Nhơn Mặt trƣớc sổ tiết kiệm an sinh Mặt sau sổ tiết kiệm an sinh PL-4 Mặt sổ tiết kiệm an sinh PL-5 Phụ lục 3: Sổ tiết kiệm trả lãi định kỳ Sổ tiết kiệm kỳ h n tr lãi định kỳ hứng hỉ x hữu tiền gửi tiết kiệm nh n quyền sở kỳ h n tr lãi định kỳ kh h hàng, tiết kiệm kỳ h n tr lãi định kỳ s n phẩm ho t động huy động tiền gửi ngân hàng t i Agri ank Chi nh nh thị xã Hoài Nhơn Mặt sổ tiết kiệm trả lãi định kỳ (Mặt trước mặt sau sổ tiết kiệm trả lãi định kỳ giống mặt trước mặt sau sổ tiết kiệm an sinh) PL-6 Phụ lục 4: Trái phiếu Agribank Tr i phiếu giấy hứng nh n quyền sở hữu tiền gửi kh h hàng ƣới ng giấy tờ gi , s n phẩm huy động tiền gửi ngân hàng t i Agribank Chi nh nh thị xã Hoài Nhơn Mặt trƣớc trái phiếu PL-7 Mặt sau trái phiếu PL-8 Phụ lục 5: Gửi tiết kiệm trực tuyến ứng dụng ngân hàng số Gửi tiết kiệm trự tuyến hình thứ huy động tiền gửi ứng ụng ngân hàng điện tử Agri ank Emo ile Banking Agribank PL-9 Phụ lục 6: Mẫu giấy gửi tiền Giấy gửi tiền lo i hứng từ giao ị h gửi tiền tiết kiệm t i Agribank Mặt trƣớc giấy gửi tiền Mặt sau giấy gửi tiền PL-10 Phụ lục 7: Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm (31/08/2021) ãi suất tiền gửi t i Agri ank Chi nh nh thị xã Hoài Nhơn p ụng theo quy định v n n từ Agri ank Chi nh nh tỉnh Bình Định Biểu lãi suất thể thay đổi liên tụ Agri ank Chi nh nh thị xã Hoài Nhơn lãi suất thƣờng xuyên p nh t iểu PL-11 ... TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỊ XÃ HOÀI NHƠN 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG... NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỊ XÃ HỒI NHƠN 2.2.1 Mục tiêu kiểm sốt nội hoạt động huy động tiền gửi Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thị xã Hoài. .. tắc hoạt động huy động tiền gửi Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thơn Việt Nam - Chi nhánh thị xã Hồi Nhơn Ho t động huy động tiền gửi t i Ngân hàng Nông nghiệp Ph t triển Nông thôn Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động huy động tiền gửi tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh thị xã hoài nhơn ,