0

THỰC TẾ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KOVA VINA

27 11 0
  • THỰC TẾ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KOVA VINA

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 08:51

Chương 3 Thực trạng Công ty GVHD Ths Hoàng Thị Ngọc Nghiêm 30 CHƯƠNG 3 THỰC TẾ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KOVA VINA 3 1 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 3 1 1 Công việc kế toán doanh thu 3 1 1 1 Mô tả quy trình thực hiện công việc Phòng kinh doanh gửi hợp đồng và giấy tờ liên quan đã duyệt cho kế toán bán hàng, kế toán bán hàng lập chứng từ, hóa đơn và gửi cho kế toán trưởng ký duyệt Chứng từ sau kh. Chương 3: Thực trạng Công ty CHƯƠNG THỰC TẾ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KOVA VINA 3.1 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 3.1.1 Cơng việc kế tốn doanh thu 3.1.1.1 Mơ tả quy trình thực cơng việc Phịng kinh doanh gửi hợp đồng giấy tờ liên quan đã duyệt cho kế toán bán hàng, kế tốn bán hàng lập chứng từ, hóa đơn gửi cho kế toán trưởng ký duyệt Chứng từ sau đã ký duyệt lưu kế toán bán hàng bản, gửi cho khách hàng kế tốn cơng nợ phải thu GVHD: Ths Hoàng Thị Ngọc Nghiêm 30 Chương 3: Thực trạng Cơng ty Lưu đồ 3.1: Quy trình doanh thu Phịng kinh doanh Kế tốn bán hàng Kế tốn trưởng Kế tốn cơng nợ Lập hóa đơn liên Bắt đầu Hóa đơn liên Hợp đồng giấy tờ đã duyệt Hóa đơn liên đã ký Ký duyệt Hóa đơn liên đã ký Hóa đơn đã ký Ghi sổ N Khách hàng Kết thúc (Nguồn: Sinh viên tự thu thập thơng qua hình thức vấn) 3.1.1.2 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ công ty chủ yếu doanh thu gia cơng , ngồi còn có doanh thu bán thành phẩm giày dép, trang phục quần áo từ da lông thú loại, 3.1.1.3 Phương pháp kế tốn • Chứng từ kế tốn sử dụng: ✓ Chứng từ gốc: GVHD: Ths Hoàng Thị Ngọc Nghiêm 31 Chương 3: Thực trạng Công ty - Hóa đơn GTGT - Hợp đồng kinh tế ✓ Chứng từ ghi sổ: - Phiếu thu - Giấy báo có • Tài khoản kế toán sử dụng: - TK 511 – Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ • Sổ kế toán sử dụng: - Sổ nhật ký chung - Sổ TK 511 - Sổ chi tiết bán hàng (Cơng ty khơng lập) • Ví dụ minh họa số nghiệp vụ kinh tế phát sinh công ty Nghiệp vụ 1: Ngày 02/4/2018, Công ty TNHH Kova Vina gia cơng chi tiết dây webbing đính kèm bảng kê chưa bao gồm thuế GTGT 151.642.680 đồng (thuế suất thuế GTGT 10%) theo hóa đơn số 09 ngày 02/4/2018 cho Công ty TNHH Hong Won Vina ✓ Kế toán định khoản Nợ TK 1311: 166.806.948 đồng Có TK 511: 151.642.680 đồng Có TK 33311:15.164.268 đồng ✓ Kế tốn lập ▪ Chứng từ: - Hóa đơn số 09 ngày 02/4/2018 (Phụ lục 01 số 01) - Phiếu kế toán (phiếu doanh thu) ▪ Sổ sách: - Sổ nhật ký chung (Phụ lục 02 số 01) - Sổ TK 511 (Phụ lục 02 số 12) - Sổ chi tiết bán hàng (Công ty không lập) - Sổ TK 33311 (Phụ lục 02 số 09) - Sổ TK 1311 (Phụ lục 02 số 06) Nghiệp vụ 2: Ngày 28/4/2018, Công ty TNHH Kova Vina gia công chi tiết mũi giày đính kèm bảng kê cho Cơng ty TNHH Hwa Seung Vina theo hóa đơn số 11 ngày 28/4/2018 GVHD: Ths Hoàng Thị Ngọc Nghiêm 32 Chương 3: Thực trạng Công ty với doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT 1.976.964.401 đồng (thuế suất thuế GTGT 10%) ✓ Kế toán định khoản Nợ TK 1311: 2.174.660.841 đồng Có TK 511: 1.976.964.401 đồng Có TK 33311: 197.696.440 đồng ✓ Kế toán lập ▪ Chứng từ: - Hóa đơn số 11 ngày 28/4/2018 (Phụ lục 01 số 02) - Phiếu kế toán (phiếu doanh thu) ▪ Sổ sách: - Sổ nhật ký chung (Phụ lục 02 số 01) - Sổ chi tiết bán hàng (Công ty không lập) - Sổ TK 511 (Phụ lục 02 số 12) - Sổ TK 33311 (Phụ lục 02 số 09) - Sổ TK 1311 (Phụ lục 02 số 06) 3.1.1.4 Nhận xét ưu điểm và nhược điểm • Ưu điểm: - Chứng từ kế toán sử dụng: Chứng từ kiểm tra chặt chẽ đủ điều kiện trước ghi nhận doanh thu - Tài khoản kế toán sử dụng: Công ty đã sử dụng bảng hệ thống tài khoản theo thơng tư 200 • Nhược điểm: Bên cạnh ưu điểm nêu trên, cơng tác kế tốn cịn vài nhược điểm sau: - Công ty không lập sổ chi tiết bán hàng - Về tài khoản: Công ty chưa mở tài khoản cấp con, tất doanh thu đưa vào tài khoản - Về hạch tốn: Cơng ty hạch tốn sai so với hóa đơn (như hóa đơn số 09 ngày 02/4/2018) 3.1.2 Cơng việc kế toán doanh thu hoạt động tài chính 3.1.2.1 Mơ tả quy trình thực cơng việc GVHD: Ths Hồng Thị Ngọc Nghiêm 33 Chương 3: Thực trạng Cơng ty Bộ phận có nhu cầu tài bắt đầu lập giấy đề nghị gửi cho Giám đốc/ Kế toán trưởng phê duyệt Giám đốc/ Kế toán trưởng kiểm tra khơng đồng ý trả lại phận có nhu cầu tài chính, đồng ý chuyển sang cho kế toán tổng hợp tiến hành lập hợp đồng liên Liên kế toán tổng hợp lưu phận, liên gửi cho thủ quỹ Thủ quỹ vào hợp đồng tiến hàng thu tiền kết thúc Lưu đồ 3.2: Quy trình doanh thu hoạt động tài chính Bộ phận có nhu cầu tài chính Kế tốn tổng hợp Giám đớc/ Kế tốn trưởng Thủ quỹ Hợp đồng Bắt đầu Lập giấy đề nghị Giấy đề nghị Kiểm tra Lập hợp đồng Thu tiền Yes Hợp đồng Kết thúc N Kết thúc No (Nguồn: Sinh viên tự thu thập thơng qua hình thức vấn) 3.1.2.2 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh Doanh thu hoạt động tài phát sinh lãi tiền gửi Công ty chủ yếu 3.1.2.3 Phương pháp kế tốn • Chứng từ kế tốn sử dụng : GVHD: Ths Hoàng Thị Ngọc Nghiêm 34 Chương 3: Thực trạng Công ty ✓ Chứng từ gốc: - Sổ phụ ngân hàng ✓ Chứng từ ghi sổ: - Giấy báo có • Tài khoản kế toán sử dụng: - TK 515- Doanh thu hoạt động tài • Sổ sách kế toán sử dụng: - Sổ nhật ký chung - Sổ TK 515 - Sổ chi tiết TK 515 (Công ty khơng lập) • Ví dụ minh họa sớ nghiệp vụ kinh tế phát sinh công ty Nghiệp vụ 1: Ngày 21/4/2018, Công ty nhận lãi tiền gửi từ ngân hàng tháng 4/ 2018 với số tiền 3.066 đồng ✓ Kế toán định khoản Nợ TK 11211: 3.066 đồng Có TK 515: 3.066 đồng ✓ Kế toán lập ▪ Chứng từ: - Sổ phụ ngân hàng (Phụ lục 02 số 02) ▪ Sổ sách: - Sổ nhật ký chung (Phụ lục 02 số 01) - Sổ chi tiết TK 515 (Công ty không lập) - Sổ TK 11211 (Phụ lục 02 số 04) - Sổ TK 515 (Phụ lục 02 số 13) 3.1.2.4 Nhận xét ưu điểm và nhược điểm • Ưu điểm: - Chứng từ kế toán sử dụng: Chứng từ kiểm tra chặt chẽ đủ điều kiện trước ghi nhận doanh thu - Tài khoản kế tốn sử dụng: Cơng ty đã sử dụng bảng hệ thống tài khoản theo thơng tư 200 GVHD: Ths Hồng Thị Ngọc Nghiêm 35 Chương 3: Thực trạng Cơng ty • Nhược điểm: - Sổ sách kế tốn: Kết thúc năm tài kế toán chậm trễ việc in sổ sách lưu trữ files cứng - Công ty không lập sổ chi tiết tài khoản 515 3.2 CÔNG VIỆC KẾ TỐN GIÁ VỐN HÀNG BÁN 3.2.1 Mơ ta quy trình thực Phịng kinh doanh gửi hợp đồng giấy tờ liên quan đã duyệt cho kế toán bán hàng, vào hợp đồng giấy tờ đã duyệt, kế toán bán hành tiến hành lập phiếu xuất gồm ba liên gửi cho kế toán trưởng ký duyệt Phiếu xuất kho đã ký duyệt gửi cho kế toán bán hàng Liên kế toán lưu phận, liên gửi cho khách hàng, vào liên 3, kế toán tiến hành ghi sổ kế thúc GVHD: Ths Hoàng Thị Ngọc Nghiêm 36 Chương 3: Thực trạng Cơng ty Bảng 3.3: Quy trình giá vớn hàng bán Kế tốn bán hàng Phịng kinh doanh Bắt đầu Kế toán trưởng Lập phiếu xuất kho Hợp đồng giấy tờ đã duyệt Ký duyệt Phiếu xuất kho Phiếu xuất kho đã ký Phiếu xuất kho đã ký Khách hàng N Ghi sổ Kết thúc (Nguồn: Sinh viên tự thu thập thơng qua hình thức vấn) 3.2.2 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh Nghiệp vụ kinh tế thường phát sinh Công ty xuất hàng gia cơng 3.2.3 Phương pháp kế tốn • Chứng từ kế toán sử dụng : ✓ Chứng từ gốc: GVHD: Ths Hoàng Thị Ngọc Nghiêm 37 Chương 3: Thực trạng Công ty - Biên xuất, nhập kho ✓ Chứng từ ghi sổ: - Phiếu xuất, nhập kho • Tài khoản kế toán sử dụng: - TK 632- Giá vốn hàng bán • Sổ sách kế tốn sử dụng: - Sổ nhật ký chung - Sổ TK 632 - Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh TK 632 (Cơng ty khơng lập) • Ví dụ minh họa số nghiệp vụ kinh tế phát sinh công ty Nghiệp vụ 1: Ngày 31/12/2018, Công ty kết chuyển giá vốn hàng bán với số tiền 32.832.048.406 đồng ✓ Kế toán định khoản Nợ TK 632: 32.832.048.406 đồng Có TK 155: 32.832.048.406 đồng ✓ Kế toán lập ▪ Chứng từ: - Phiếu kế toán ▪ Sổ sách: - Sổ nhật ký chung (Phụ lục 02 số 01) - Sổ TK 632 (Phụ lục 02 số 14) - Sổ chi tiết TK 632 (Công ty không lập) - Sổ TK 155 (Phụ lục 02 số 07) 3.2.4 Nhận xét ưu điểm và nhược điểm • Ưu điểm: - Chứng từ kế toán sử dụng: Chứng từ kiểm tra chặt chẽ đủ điều kiện trước ghi nhận doanh thu - Tài khoản kế tốn sử dụng: Cơng ty đã sử dụng bảng hệ thống tài khoản theo thơng tư 200 • Nhược điểm: GVHD: Ths Hồng Thị Ngọc Nghiêm 38 Chương 3: Thực trạng Công ty - Sổ sách kế tốn: Kết thúc năm tài kế toán chậm trễ việc in sổ sách lưu trữ files cứng - Công ty không lập sổ chi tiết cho tài khoản 632 - Công ty sai chế độ kế toán: Theo nguyên tắc tài khoản 632 tương ứng hóa đơn bán hàng dẫn đến Cơng ty viết hạch tốn sai (sổ TK 632 phụ lục 02 số 14) 3.3 CƠNG VIỆC KẾ TỐN CHI PHÍ TÀI CHÍNH 3.3.1 Mơ tả quy trình thực cơng việc Bộ phận có nhu cầu tài bắt đầu lập giấy đề nghị gửi cho Giám đốc/ Kế toán trưởng phê duyệt Giám đốc/ Kế toán trưởng kiểm tra khơng đồng ý trả lại phận có nhu cầu tài chính, đồng ý chuyển sang cho kế toán tổng hợp tiến hành lập hợp đồng liên Liên kế toán tổng hợp lưu phận, liên gửi cho thủ quỹ Thủ quỹ vào hợp đồng tiến hàng chi tiền kết thúc GVHD: Ths Hoàng Thị Ngọc Nghiêm 39 Chương 3: Thực trạng Công ty 3.4 KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 3.4.1 Mơ tả quy trình thực cơng việc Bộ phận có nhu cầu mua hàng làm giấy đề nghị mua hàng gửi cho kế toán mua hàng Kế toán mua hàng xem xét, gửi Giám đốc/ Kế toán trưởng ký duyệt Giám đốc/ kế toán trưởng kiểm tra, khơng đồng ý gửi trả lại cho phận có nhu cầu, đồng ý gửi lại cho kế toán mua hàng Kế toán mua hàng lập phiếu chi liên Phiếu chi liên lưu, phiếu chi lại chuyển cho thủ quỹ, thủ quỹ tiến hành chi tiền cho phận có nhu cầu đồng thời lưu phiếu chi Lưu đồ 3.5: Quy trình chi phí Bộ phận có nhu cầu mua hàng Kế tốn mua hàng Giám đớc/ Kế tốn trưởng Thủ quỹ Phiếu chi Bắt đầu Lập giấy đề nghị mua hàng Giấy đề nghị mua hàng Kiểm tra Lập phiếu chi Chi tiền Yes Phiếu chi Kết thúc N Kết thúc No (Nguồn: Sinh viên tự thu thập thơng qua hình thức vấn) 3.4.2 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh GVHD: Ths Hoàng Thị Ngọc Nghiêm 42 Chương 3: Thực trạng Công ty Các nghiệp vụ kinh tế thường phát sinh Công ty là: - Mua văn phòng phẩm - Dịch vụ mua ngồi phục vụ cho q trình cung cấp dịch vụ 3.4.3 Phương pháp kế tốn • Chứng từ kế toán sử dụng : ✓ Chứng từ gốc: - Hóa đơn GTGT ✓ Chứng từ ghi sổ: - Phiếu chi - Giấy báo nợ • Tài khoản kế tốn sử dụng: 641 Chi phí bán hàng 642 Chi phí QLDN 6421 Lương nhân viên quản lý 6423 Văn phòng phẩm 6424 Chi phí khấu hao 6425 Thuế, phí lệ phí 6427 Chi phí dịch vụ mua ngồi 6428 Chi phí khác 6429 Chi phí ngồi • Sổ sách kế toán sử dụng: - Sổ nhật ký chung - Sổ TK 641, 642 - Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh TK 641, 642 (Cơng ty khơng lập) • Ví dụ minh họa sớ nghiệp vụ kinh tế phát sinh công ty Nghiệp vụ 1: Ngày 3/4/2018, Công ty TNHH Kova Vina mua áo thun, áo sơ mi Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ May mặc Nguyên Phong, mã số thuế: GVHD: Ths Hoàng Thị Ngọc Nghiêm 43 Chương 3: Thực trạng Công ty 0312985391 với giá bán chưa thuế GTGT 4.500.000 đồng (thuế suất thuế GTGT 10%) theo hóa đơn số 0000047 ngày 3/4/2018 ✓ Kế toán định khoản Nợ TK 6428: 4.500.000 đồng Nợ TK 133: 450.000 đồng Có TK 331: 4.950.000 đồng ✓ Kế toán lập ▪ Chứng từ: - Hóa đơn số 0000047 ngày 3/4/2018 (Phụ lục 01 số 03) - Phiếu kế toán ▪ Sổ sách: - Sổ nhật ký chung (Phụ lục 02 số 01) - Sổ TK 6428 (Phụ lục 02 số 19) - Sổ chi tiết TK 6428 (Công ty không lập) - Sổ TK 133 (Phụ lục 02 số 05) - Sổ TK 331 (Phụ lục 02 số 08) Nghiệp vụ 2: Ngày 3/10/2018, Công ty TNHH Kova Vina chi tiền mặt phí kiểm định Trung tâm đăng kiểm xe giới Đồng Nai với số tiền chưa thuế 330.000 đồng (thuế suất thuế GTGT 0%) theo hóa đơn số 0012427 ngày 3/10/2018 ✓ Kế toán định khoản Nợ TK 641: 330.000 đồng Có TK 1111: 330.000 đồng ✓ Kế toán lập ▪ Chứng từ: - Hóa đơn số 0012427 ngày 3/10/2018 (Phụ lục 01 số 04) - Phiếu kế toán ▪ Sổ sách: - Sổ nhật ký chung (Phụ lục 02 số 01) - Sổ TK 641 (Phụ lục 02 số 16) - Sổ chi tiết TK 641 (Công ty không lập) - Sổ TK 1111 (Phụ lục 02 số 03) Nghiệp vụ 3: Ngày 30/12/2018, Cơng ty hạch tốn tiền lương nhân viên tháng 12 với số tiền 62.973.415 đồng GVHD: Ths Hoàng Thị Ngọc Nghiêm 44 Chương 3: Thực trạng Công ty ✓ Kế toán định khoản Nợ TK 6421: 62.973.415 đồng Có TK 334: 62.973.415 đồng ✓ Kế toán lập ▪ Chứng từ: - Bảng lương (Công ty không cung cấp) ▪ Sổ sách: - Sổ nhật ký chung (Phụ lục 02 số 01) - Sổ TK 6421 (Phụ lục 02 số 17) - Sổ chi tiết TK 6421 (Công ty không lập) - Sổ TK 334 (Phụ lục 02 số 10) 3.4.4 Nhận xét ưu điểm và nhược điểm • Ưu điểm: - Tài khoản kế toán sử dụng: Công ty đã sử dụng bảng hệ thống tài khoản, chứng từ, sổ sách theo Thông tư 200, bên cạnh có mở tài khoản để tiện cho việc theo dõi • Nhược điểm: - Sổ sách kế tốn: Kết thúc năm tài kế tốn chậm trễ việc in sổ sách lưu trữ files cứng - Công ty không lập sổ chi tiết cho tài khoản 641, 642 - Về tài khoản: Công ty sử dụng tài khoản sai với thực tế (như chi phí xăng dầu, phí kiểm định xe phải đưa vô tài khoản 642) 3.5 XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 3.5.1 Mơ tả quy trình thực Xác định kết kinh doanh phản ánh kết hoạt động kinh doanh kỳ doanh nghiệp bao gồm kết hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết hoạt động tài kết hoạt động khác Sơ đồ 3.1: Sơ đồ dòng liệu xác định kết kinh doanh GVHD: Ths Hoàng Thị Ngọc Nghiêm 45 Chương 3: Thực trạng Công ty Lưu (Nguồn: Sinh viên tự thu thập thơng qua hình thức vấn) Cuối kỳ, kế toán lập bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí qua tài khoản 911 Phần mềm kế toán tự cập nhật vào sổ sách Kế toán kiểm tra tiến hành lên báo cáo HTKK, cuối nộp tờ khai cho Tổng cục thuế Bảng 3.1: Báo kết hoạt động kinh doanh năm 2018 (đơn vị: VNĐ) Mã số CHỈ TIÊU 10 Doanh thu bán hàng 11 Giá vốn hàng bán 20 Lãi gộp bán hàng 21 Doanh thu hoạt động tài 22 Chi phí tài 23 2018 2017 38.013.799.302 8.391.643.575 (32.833.548.406) (8.514.808.255) 5.180.250.896 (123.164.680) 1.200.350 921.320 859.960.255 59.701.289 Chi phí lãi vay 63.648.821 59.701.289 14.741.727 - 3.562.628.132 1.861.899.527 25 Chi phí bán hàng 26 Chi phí quản lý doanh nghiệp GVHD: Ths Hoàng Thị Ngọc Nghiêm 46 Chương 3: Thực trạng Công ty 30 Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 31 Thu nhập khác 32 10 Chi phí khác 40 11 Lỗ khác 50 12 Tổng lãi/lỗ kế toán trước thuế 51 13 60 14 Lãi/(lỗ) sau thuế TNDN 744.121.132 (2.043.844.176) - - 268.659.211 40.780.668 (268.659.211) (40.780.668) 475.461.921 (2.084.624.844) - - 475.461.921 (2.084.624.844) Chi phí thuế TNDN hành Bảng 3.2: Chuyển lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh toán thuế TNDN năm 2018 (đơn vị: VNĐ) Năm STT Số lỗ đã Số lỗ Số lỗ còn phát chuyển chuyển kỳ chuyển sang sinh kỳ tính thuế tính thuế kỳ tính thuế lỗ trước Số lỗ phát sinh (3) sau (1) (2) (4) (5) (6) 2013 0 0 2014 0 0 2015 0 0 2016 0 0 2017 2.084.624.844 475.461.921 1.609.162.923 Tổng cộng 2.084.624.844 475.461.921 1.609.162.923 ❖ Kết chuyển chi phí thuế TNDN hành GVHD: Ths Hồng Thị Ngọc Nghiêm 47 Chương 3: Thực trạng Công ty Năm 2017 lỗ: 2.084.624.844 đồng Kết chuyển lỗ: 475.461.921 đồng Số còn lại chưa kết chuyển: 1.609.162.923 đồng 3.5.2 Nghiệp vụ kinh tế thường phát sinh - Kết chuyển chi phí - Kết chuyển doanh thu 3.5.3 Phương pháp kế toán • Chứng từ kế tốn sử dụng: khơng có chứng từ sử dụng việc xác định kết hoạt động kinh doanh ▪ Tài khoản kế toán sử dụng: Số hiệu Tên Tài khoản Xác định kết hoạt động kinh doanh 911 511 Doanh thu bán hàng 515 Doanh thu hoạt động tài chánh 632 Giá vốn hàng bán 635 Chi phí hoạt động tài 641 Chi phí bán hàng 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp 811 Chi phí khác 421 Lãi chưa phân phối • Sổ sách kế toán sử dụng: - Sổ nhật ký chung - Sổ TK 911, 511, 515, 632, 635, 641, 642, 811, 421 - Sổ chi tiết TK 911, 511, 515, 632, 635, 641, 642, 811, 421 (Công ty khơng lập) • Ví dụ minh họa sớ nghiệp vụ kinh tế phát sinh công ty Nghiệp vụ 1: Ngày 31/12/2018, Cơng ty thực bút tốn kết chuyển doanh thu để xác định kết hoạt động kinh doanh năm 2018 với số tiền 38.013.799.302 đồng GVHD: Ths Hoàng Thị Ngọc Nghiêm 48 Chương 3: Thực trạng Công ty ✓ Kế toán định khoản Nợ TK 511: 38.013.799.302 đồng Có TK 911: 38.013.799.302 đồng ✓ Kế toán lập ▪ Sổ sách: - Sổ nhật ký chung (Phụ lục 02 số 01) - Sổ TK 511 (Phụ lục 02 số 12) - Sổ TK 911 (Phụ lục 02 số 21) Nghiệp vụ 2: Ngày 31/12/2018, Cơng ty thực bút tốn kết chuyển trị giá vốn sản phẩm năm 2018 với số tiền 32.833.548.406 đồng ✓ Kế toán định khoản Nợ TK 911: 32.833.548.406 đồng Có TK 632: 32.833.548.406 đồng ✓ Kế toán lập ▪ Sổ sách: - Sổ nhật ký chung (Phụ lục 02 số 01) - Sổ TK 911 (Phụ lục 02 số 21) - Sổ TK 632 (Phụ lục 02 số 14) Nghiệp vụ 3: Ngày 31/12/2018, Công ty thực bút toán kết chuyển doanh thu hoạt động tài năm 2018 với số tiền 1.200.350 đồng ✓ Kế toán định khoản Nợ TK 515: 1.200.350 đồng Có TK 911: 1.200.350 đồng ✓ Kế toán lập ▪ Sổ sách: - Sổ nhật ký chung (Phụ lục 02 số 01) - Sổ TK 911 (Phụ lục 02 số 21) - Sổ TK 515 (Phụ lục 02 số 13) Nghiệp vụ 4: Ngày 31/12/2018, Công ty thực bút tốn kết chuyển chi phí hoạt động tài năm 2018 với số tiền 859.960.255 đồng ✓ Kế toán định khoản Nợ TK 911: 859.960.255 đồng GVHD: Ths Hoàng Thị Ngọc Nghiêm 49 Chương 3: Thực trạng Cơng ty Có TK 635: 859.960.255 đồng ✓ Kế toán lập ▪ Sổ sách: - Sổ nhật ký chung (Phụ lục 02 số 01) - Sổ TK 911 (Phụ lục 02 số 21) - Sổ TK 635 (Phụ lục 02 số 15) Nghiệp vụ 5: Ngày 31/12/2018, Công ty thực bút tốn kết chuyển chi phí bán hàng năm 2018 với số tiền 14.741.727 đồng ✓ Kế toán định khoản Nợ TK 911: 14.741.727 đồng Có TK 641: 14.741.727 đồng ✓ Kế toán lập ▪ Sổ sách: - Sổ nhật ký chung (Phụ lục 02 số 01) - Sổ TK 911 (Phụ lục 02 số 21) - Sổ TK 641 (Phụ lục 02 số 16) Nghiệp vụ 6: Ngày 31/12/2018, Công ty thực bút tốn kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2018 với số tiền 3.562.628.132 đồng ✓ Kế toán định khoản Nợ TK 911: 3.562.628.132 đồng Có TK 642: 3.562.628.132 đồng ✓ Kế toán lập ▪ Sổ sách: - Sổ nhật ký chung (Phụ lục 02 số 01) - Sổ TK 911 (Phụ lục 02 số 21) - Sổ TK 642 (Phụ lục 02 số 20) Nghiệp vụ 7: Ngày 31/12/2018, Công ty thực bút toán kết chuyển kết chuyển kết hoạt động kinh doanh kỳ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (tức chuyển lỗ từ năm trước 2017) năm 2018 với số tiền 475.461.921 đồng ✓ Kế toán định khoản Nợ TK 911: 475.461.921 đồng Có TK 421: 475.461.921 đồng GVHD: Ths Hoàng Thị Ngọc Nghiêm 50 Chương 3: Thực trạng Công ty ✓ Kế toán lập ▪ Sổ sách: - Sổ nhật ký chung (Phụ lục 02 số 01) - Sổ TK 911 (Phụ lục 02 số 21) - Sổ TK 421 (Phụ lục 02 số 11) 3.5.4 Nhận xét ưu điểm và nhược điểm • Ưu điểm: - Công ty đã sử dụng bảng hệ thống tài khoản theo Thông tư 200, bên cạnh Cơng ty có mở tài khoản cho tài khoản 642 • Nhược điểm: - Sổ sách kế tốn: Kết thúc năm tài kế tốn chậm trễ việc in sổ sách - Về xuất kho: Công ty lập phiếu xuất kho trễ sau đã bán hàng - Về bút tốn kết chuyển tính kết hoạt động kinh doanh: Công ty thực sai chế độ sách kế tốn: Doanh thu, chí phí kết chuyển hoạt động sản xuất kinh doanh vào ngày cuối kỳ (cuối tháng) Công ty lại kết chuyển 31/12/2018 vào số liệu năm (01/01/2018 đến 31/12/2018) sai Mẫu sổ báo cáo kết hoạt động kinh doanh của tháng BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Cho giai đoạn từ ngày 01/4/2018 đến ngày 30/4/2018 Chỉ tiêu Mã số Doanh thu gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 2.128.607.081 Các khoản giảm trừ doanh thu - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 2.128.607.081 Giá vốn hàng bán 11 1.294.386.629 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 834.220.452 Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài 21 22 56.102 GVHD: Ths Hoàng Thị Ngọc Nghiêm Tháng 51 Chương 3: Thực trạng Cơng ty 49.886.680 Trong đó: - Chi phí lãi vay 23 63.648.821 Chi phí bán hàng 24 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 244.440.595 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 539.949.279 11 Thu nhập khác 31 - 12 Chi phí khác 32 17.157.971 13 Lợi nhuận khác 40 (17.157.971) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 522.791.308 15 Lỗ từ năm trước chuyển sang 16 Lợi nhuận sau chuyển lỗ 17 Chi phí thuế TNDN hành 51 - 18 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 - 19 Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 522.791.308 GVHD: Ths Hoàng Thị Ngọc Nghiêm (2.084.624.844) 522.791.308 52 Chương 3: Thực trạng Cơng ty 3.6 PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Bảng 3.3: Phân tích báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và năm 2018 (đơn vị: VNĐ) Mã số 10 11 20 21 22 23 24 25 30 31 32 40 50 51 52 60 Chỉ tiêu Doanh thu gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: - Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí QLDN Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế Chi phí thuế TNDN hành Chi phí thuế TNDN hoãn lại Lợi nhuận sau thuế TNDN GVHD: Ths Hoàng Thị Ngọc Nghiêm Năm 2017 Chênh lệch Mức Tỷ lệ Năm 2018 8.391.643.575 38.013.799.302 - - 8.391.643.575 38.013.799.302 29.622.155.727 353,00% 8.514.808.255 32.833.548.406 24.318.740.151 285,61% (123.164.680) 5.180.250.896 5.057.086.216 4105,95% 921.320 59.701.289 1.861.899.527 1.200.350 859.960.255 63.648.821 14.741.727 3.562.628.132 279.030 30,29% 800.258.966 1340,44% 63.648.821 100,00% 14.741.727 100,00% 1.700.728.605 91,34% (2.043.844.176) 40.780.668 (40.780.668) (2.084.624.843) (2.084.624.843) 29.622.155.727 353,00% - 744.121.132 (1.299.723.044) - 63,59% 268.659.211 227.878.543 558,79% (268.659.211) (227.878.543) 558,79% 475.461.921 (1.609.162.922) 77,19% 475.461.921 (1.609.162.922) 77,19% 53 Chương 3: Thực trạng Công ty Bảng 3.4: Phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận (đơn vị: VNĐ) Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 (1) Thu nhập: - Doanh thu Trong đó: Doanh thu gia cơng - Doanh thu tài - Thu nhập khác Chi phí: Trong đó: - Giá vốn - Chi phí tài - Chi phí khác - Chi phí quản lý - Chi phí bán hàng Lợi nhuận: Trong đó: - Từ hoạt động sản xuất kinh doanh - Hoạt động tài - Hoạt động khác (2) 16.784.208.470 8.391.643.575 8.391.643.575 (3) 76.028.798.954 38.013.799.302 38.013.799.302 Chênh lệch Mức Tỷ lệ % (4) (5) 59.244.590.484 352,98 % 29.622.155.727 353,00% 29.622.155.727 353,00% 921.320 10.477.189.739 1.200.350 37.539.537.731 279.030 27.062.347.992 30,29% 258,30% 8.514.808.255 59.701.289 40.780.668 1.861.899.527 6.307.018.731 32.833.548.406 859.960.255 268.659.211 3.562.628.132 14.741.727 38.489.261.223 24.318.740.151 800.258.966 227.878.543 1.700.728.605 14.741.727 32.182.242.492 285,61% 1340,44% 558,79% 91,34% 100,00% 510,26% (123.164.680) 5.180.250.896 5.303.415.576 (4305,95)% (58.779.969) (40.780.668) (858.759.905) (268.659.211) (799.979.936) (227.878.543) 1360,97% 558,79% - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ năm 2018 so với năm 2017 tăng 29.622.155.727 đồng tương ứng tăng 353,00% chủ yếu sự gia tăng doanh thu hợp đồng - Doanh thu hoạt động tài năm 2018 so với năm 2017 tăng 279.030 đồng tương ứng tăng 30,29% từ lãi tiền gửi tiền cho vay - Giá vốn hàng bán năm 2018 so với năm 2017 tăng 24.318.740.151 đồng tương ứng tăng 285,61% - Chi phí tài năm 2018 so với năm 2017 tăng 800.258.966 đồng tương ứng tăng 1340,44% trả lãi tiền vay để mở rộng sản xuất kinh doanh GVHD: Ths Hoàng Thị Ngọc Nghiêm 54 Chương 3: Thực trạng Cơng ty - Chi phí bán hàng tăng phải bỏ khoản chi phí tiền lương, khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên bán hàng, chi phí đóng gói vận chuyển bảo quản, khấu hao tài sản cố định … năm doanh nghiệp - Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2018 so với năm 2017 tăng 1.700.728.605 đồng tương ứng tăng 91,34% - Chi phí khác năm 2018 so với năm 2017 tăng 227.878.543 đồng tương ứng tăng 558,79% Nhận xét: Từ phân tích thu nhập cho thấy tất tiêu năm 2018 tăng so với năm 2017 có tiêu tăng cao 353,00%, tiêu tăng thấp 30,29% Lý mà tiêu tăng công ty sau thành lập đã dần ổn định tổ chức hoạt động, tăng quy mô lao động tăng quy mô sản xuất sản phẩm Bên cạnh đó, phải nói đến sự đầu tư máy móc, trang thiết bị sản xuất với cơng nghệ đại ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất sản phẩm đồng thời cơng ty đã có sách người lao động làm việc cơng ty sách ưu đãi đội ngũ trí thức, người lao động có trình độ, tay nghề cao đã góp phần nâng cao suất lao động, chất lượng sản phẩm điều kiện tiên giúp công ty phát triển lớn mạnh ngày hôm Việc tăng doanh thu gia công ảnh hưởng trực tiếp đến quy mô sản xuất kinh doanh sự tồn phát triển doanh nghiệp Tăng doanh thu có ý nghĩa doanh nghiệp đã thực tốt chức nhiệm vụ Doanh thu tăng nói lên doanh nghiệp làm ăn có hiệu thỏa mãn cách tối ưu nhu cầu tiêu dùng khách hàng Tăng doanh thu làm tăng lượng vốn lưu động doanh nghiệp, doanh nghiệp giảm bớt khoản vay bên để kinh doanh Doanh thu tăng lên điều kiện để doanh nghiệp thu hồi vốn, bù đắp khoản chi phí phát sinh q trình kinh doanh GVHD: Ths Hoàng Thị Ngọc Nghiêm 55 Chương 3: Thực trạng Cơng ty Từ phân tích chi phí cho thấy tất tiêu năm 2018 tăng so với năm 2017 có tiêu tăng cao 1340,44%, tiêu tăng thấp 558,79% nghiên cứu đánh giá tình hình hiệu sử dụng chi phí q trình kinh doanh doanh nghiệp, phục vụ cho yêu cầu quản lý kinh tế nói chung quản lý chi phí nói riêng, thực chức dự báo, phân tích chi phí kinh doanh sử dụng phương pháp kỹ thuật để thu thập thơng tin, tính tốn, đánh giá theo mục tiêu, phát điểm mạnh, điểm yếu trinhg kinh doanh, đồng thời xem xét nhân tố ảnh hưởng kỳ kinh doanh tới để lập dự định, kế hoạch tối ưu Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 so với năm 2017 tăng 5.303.415.576 đồng tương ứng 4305,95% Chủ yếu Công ty nhận nhiều hợp đồng gia công chi tiết mũi giày từ khách hàng nhỏ lẻ doanh nghiệp Doanh thu tăng dẫn đến giá vốn tăng theo, để đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng Lợi nhuận từ hoạt động tài năm 2018 so với năm 2017 giảm 799.979.936 đồng tương ứng 1360,97% Công ty muốn giảm lỗ hoạt động tài khơng thể tăng doanh thu mà phải giảm chi phí Để giảm chi phí từ lợi nhuận hoạt động tài chính, Cơng ty tăng tiền thu khách hàng tăng tiền khất nợ GVHD: Ths Hoàng Thị Ngọc Nghiêm 56 ... (như chi phí xăng dầu, phí kiểm định xe phải đưa vô tài khoản 642) 3.5 XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 3.5.1 Mơ tả quy trình thực Xác định kết kinh doanh phản ánh kết hoạt động kinh doanh kỳ doanh. .. (Cơng ty khơng lập) • Ví dụ minh họa số nghiệp vụ kinh tế phát sinh công ty Nghiệp vụ 1: Ngày 31/12/2018, Công ty thực bút toán kết chuyển doanh thu để xác định kết hoạt động kinh doanh. .. Nghiệp vụ kinh tế thường phát sinh - Kết chuyển chi phí - Kết chuyển doanh thu 3.5.3 Phương pháp kế tốn • Chứng từ kế tốn sử dụng: khơng có chứng từ sử dụng việc xác định kết hoạt động kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TẾ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KOVA VINA,

Từ khóa liên quan