0

QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN VỀ CON NGƯỜI VÀ VẤN đề XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC CON NGƯỜI TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN đại HÓA ở NƯỚC TA HIỆN NAY

16 4 0
  • QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN VỀ CON NGƯỜI VÀ VẤN đề XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC CON NGƯỜI TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN đại HÓA ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 17:03

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ -*** TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN VỀ CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC CON NGƯỜI TRONG SỰ NGHIỆP CƠNG NGHIỆP HĨA, HIỆN ĐẠI HĨA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Sinh viên thực hiện: Thái Xuân Phương Mã sinh viên: 2114410147 Số thứ tự: 66 Lớp tín chỉ: TRI114.8 Giảng viên hướng dẫn : TS Đào Thị Trang Hà Nội, tháng 03 năm 2022 Tiểu luận Triết học MỤC LỤC PHẦN CƠ SỞ LÝ LUẬN QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN VỀ CON NGƯỜI I Quan điểm người nhà triết học trước Mác: Quan điểm người Triết học Mác- Lênin BẢN CHẤT CON NGƯỜI II Quan điểm ngồi mácxít chất người Quan điểm mácxít chất người PHẦN ÁP DỤNG THỰC TIỄN I VẤN ĐỀ XÂY DỰNG NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC Khái niệm nhân tố nguồn lực người Tính tất yếu khách quan cơng nghiệp hóa, đại hóa nước ta II THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CHO VẤN ĐỀ NGUỒN LỰC CON NGƯỜI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Thực trạng: Giải pháp để xây dựng nguồn nhân lực thời đại cơng nghiệp hóa, đại hóa Thái Xuân Phương Tiểu luận Triết học LỜI MỞ ĐẦU Từ Cương nh â dựng t nước th i uá ên ch ngh a h i ung phát tri n n 11 , Đảng ta ác ịnh c tiêu âu dài c ng nghiệp h a i h a â dựng nước ta thành t nước c ng nghiệp c v t ch t thu t i c u inh t h p uan hệ ản u t ti n ph h p với tr nh phát tri n c a ực ng ản u t i ống v t ch t tinh th n cao uốc ph ng an ninh v ng ch c dân giàu nước nh dân ch c ng ng v n inh Đ t nước phát tri n c ngà h na h ng th ph nh n t uan trọng c a việc k thừa uan i c a ch ngh a ác-Lênin ti n tr nh â dựng h i ới, ặc iệt t uan trọng c a ngư i ọi nh vực c a i ống h i ự phát tri n inh t t nước theo ịnh hướng h i ch ngh a theo ch thị trư ng Đảng ta h ng ịnh: ngu n ực u áu nh t c vai tr u t ịnh nh t ngư i iệt a nhân tố ngư i ngu n ức nh n i inh c a dân t c iệt a Thực t chứng tỏ r ng n u h ng c ngu n nhân ực ch t ng cao th inh t c a chưa th thoát hỏi ự nghèo nàn c h u Tu nhiên với inh t c a na th h c th â dựng t ngu n nhân ực ch t ng cao áp ứng nh ng c u thi t u â dựng t nước Đ thoát hỏi v ng uẩn uẩn nà th h ng th h ng â dựng t t nh n chi n c ngư i nâng cao ch t ng c a ngư i ao ng tư tư ng ác-Lênin tảng â dựng nên t nh n chi n c Đ c nh n toàn diện t uan trọng c a ngu n ực ngư i t nh h nh t o dựng ngu n ực ngư i t nước ta ngà na c ng vai tr c a n ối với ự nghiệp c ng nghiệp h a i h a e in tr nh ề tài ti u u n: “Quan điểm triết học Mác-Lênin người vấn đề xây dựng nguồn lực người nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa nước ta nay” Thái Xuân Phương Tiểu luận Triết học PHẦN CƠ SỞ LÝ LUẬN I QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN VỀ CON NGƯỜI Quan điểm người nhà triết học trước Mác: 1.1 Quan niệm người triết học phương Đông Ở phương Đ ng từ th i c i trư ng phái tri t học ều t cách giải v n ề ản ch t ngư i uan hệ gi a ngư i ối với th giới ung uanh Các trư ng phái tri t học - t n giáo phương Đ ng Ph t giáo H i giáo nh n thức ản ch t ngư i th giới uan du tâ th n í nhị ngu ên u n Trong tri t học Ph t giáo ngư i ự t h p gi a danh c v t ch t tinh th n Đ i ống ngư i tr n th ảo giác hư v v cu c i ngư i hi c n ống ống gửi t Cu c ống v nh cửu phải hướng tới cõi i t àn nơi tinh th n ngư i c giải thoát tr thành t diệt C th n i r ng với nhiều hệ thống tri t học hác tri t học phương Đ ng i u tính a d ng phong phú thiên v n ề ngư i ối uan hệ trị o ức h n chung ngư i tri t học phương Đ ng i u u tố du tâ c pha tr n tính ch t du v t ch t phác ngâ thơ ối uan hệ với tự nhiên h i 1.2 Quan niệm người triết học phương Tây Ở phương Tâ trước ác Tri t học phương Tâ i u nhiều uan niệ hác ngư i: Các trư ng phái tri t học t n giáo phương Tâ ặc iệt Kit giáo nh n thức v n ề ngư i th giới uan du tâ th n í Theo Kit giáo cu c ống ngư i ng tối cao an ài p ặt Con ngư i ản ch t ẻ c t i Con ngư i g hai ph n: th ác inh h n Th ác ẽ t i inh h n th t n t i v nh cửu Linh h n giá trị cao nh t ngư i v phải thư ng u ên ch c ph n inh h n hướng n Thiên ng v nh cửu Trong tri t học H L p c i ngư i c e i h i u c a tư du tri t học Con ngư i th giới ung uanh t gương phản chi u ẫn Con ngư i t ti u v tr v tr ao a Pr tago t nhà ng iện cho r ng “con ngư i thước o c a v tr ” Quan niệ c a Ari tốt ngư i cho r ng c inh h n tư du trí nhớ chí n ng hi u nghệ thu t à cho ngư i n i t ên ngư i thang c cao nh t c a v tr Khi ề cao nhà nước ng e ngư i “ t ng v t trị” hư v tri t học H L p c i ước u c ự phân iệt ngư i với tự nhiên hi u i t ên t n t i ngư i Tri t học Tâ Âu trung Thái Xuân Phương Trang Tiểu luận Triết học c e ngư i ản phẩ c a Thư ng t o ọi ố ph n niề vui nỗi u n ự a r i c a ngư i ều Thư ng p ặt Trí tuệ ngư i th p chí anh inh uốt c a Thư ng Con ngư i tr nên nhỏ é trước cu c ống ành ng ng với cu c ống t tr n th v h nh phúc v nh cửu th giới ên ia Tri t học th i ph c hưng - c n i ặc iệt ề cao vai tr trí tuệ tính c a ngư i e ngư i t thực th c trí tuệ Đ t nh ng u tố uan trọng nh giải thoát ngư i hỏi ọi g ng cu ng ch t hẹp ch ngh a th n học th i trung c áp ặt cho ngư i Tu nhiên nh n thức ản ch t ngư i ặt inh học ặt h i th chưa c trư ng phái t c Con ngư i ới c nh n nh ặt cá th e nhẹ ặt h i Quan điểm người Triết học Mác- Lênin Con ngư i m t thực th tự nhiên ang ặc tính xã h i; có thống nh t biện chứng gi a hai phương diện tự nhiên xã h i Tiền ề v t ch t u tiên quy ịnh hình thành, t n t i phát tri n c a ngư i giới tự nhiên, v y tính tự nhiên m t nh ng phương diện ản c a ngư i ồi ngư i Bản tính tự nhiên c a ngư i c phân tích từ hai giác ng sau: Thứ nh t ngư i k t ti n hóa phát tri n lâu dài c a giới tự nhiên Cơ khoa học c a k t lu n nà c chứng minh b ng toàn b phát tri n c a ch ngh a du v t khoa học tự nhiên ặc biệt học thuy t c a Đácu n ti n hóa c a loài Thứ hai ngư i m t b ph n c a giới tự nhiên ng th i giới tự nhiên c ng “thân th v c a ngư i” Bản tính xã h i c a ngư i c phân tích từ giác ng au â : M t là, xét từ giác ng ngu n gốc h nh thành ngư i ồi ngư i khơng phải có ngu n gốc từ ti n hóa, phát tri n c a v t ch t tự nhiên mà có ngu n gốc xã h i c a trước h t ản nh t nhân tố ao ng Chính nh lao ng ngư i có khả n ng vư t ua ồi ng v t ti n hóa phát tri n thành ngư i Đ t nh ng phát c a ch ngh a ác- Lênin, nh c th hoàn chỉnh học thuy t ngu n gốc oài ngư i mà t t học thuy t lịch sử ều chưa c i giải áp úng n Hai là, xét từ g c t n t i phát tri n c a ngư i oài ngư i t n t i c a luôn bị chi phối b i nhân tố xã h i quy lu t xã h i Xã h i bi n i ngư i c ng c ng c ự tha i tương ứng ngư c l i, phát tri n c a cá nhân tiền ề cho phát tri n c a xã h i Thái Xuân Phương Trang Tiểu luận Triết học Ngồi mối quan hệ xã h i ngư i t n t i với tư cách t thực th sinh v t thu n túy mà không th “con ngư i” với ngh a c a Trong lịch sử tư tư ng nhân lo i c nhiều quan niệm khác ch t “ ản tính ngư i” c a ngư i ản nh ng quan niệ thư ng nh ng quan niệm phi n diện, trừu tư ng tâm, th n bí Trong tác phẩm Lu n cương Phoiơ c C ác phê phán v t t t uan niệ ác p quan niệm c a nh: “ ản ch t c a ngư i m t trừu tư ng cố h u c a cá nhân riêng biệt Trong tính thực c a nó, ch t c a ngư i t ng hòa nh ng quan hệ xã h i” H n ch c n ản c a quan niệm v t siêu hình, trực quan trừu tư ng hóa, tuyệt ối h a phương diện tự nhiên c a ngư i thư ng xem nhẹ việc lý giải ngư i từ phương diện lịch sử xã h i c a n c n th y tính tự nhiên c a ngư i Theo uan i m v t biện chứng ch t xã h i c a ngư i hình thành phát tri n c a ngư i nh ng khả n ng t o lịch sử c a c n phải c ti p c n từ giác phân tích lý giải hình thành phát tri n c a nh ng quan hệ xã h i c a lịch sử xã h i hư v y, với tư cách thực th xã h i ngư i ho t ng thực tiễn, thông qua ho t ng thực tiễn tác ng vào giới tự nhiên, làm cải bi n giới tự nhiên theo nhu c u sinh t n phát tri n c a n th ng th i ngư i c ng t o lịch sử c a nó, thực phát tri n c a lịch sử Từ quan niệm khoa học c a ch ngh a ác- Lênin ngư i có th th y: M t lý giải m t cách khoa học nh ng v n ề ngư i khơng th ơn thu n từ phương diện tính tự nhiên c a n iều c n ản c tính quy t ịnh phải từ phương diện tính xã h i c a nó, từ nh ng quan hệ kinh t – xã h i c a Hai ng lực ản c a ti n b phát tri n c a xã h i n ng lực sáng t o lịch sử c a ngư i, v phát hu n ng ực sáng t o c a ngư i v ngư i phát huy ngu n ng lực quan trọng thúc ẩy ti n b phát tri n c a xã h i Ba là, nghiệp giải ph ng ngư i, nh m phát huy khả n ng t o lịch sử c a phải hướng vào nghiệp giải phóng nh ng quan hệ kinh t – xã h i Trên ngh a phương pháp u n c th th y: M t nh ng giá trị c n ản nh t c a cu c cách m ng xã h i ch ngh a m c tiêu xóa bỏ triệt quan hệ kinh t – xã h i áp bóc l t ràng bu c khả n ng t o lịch sử c a qu n chúng nhân dân – nh ng ch th sáng t o ích thực lịch sử ti n b c a nhân lo i; Thái Xuân Phương Trang Tiểu luận Triết học thông qua cu c cách m ng n c ng c thực nghiệp giải phóng tồn nhân lo i b ng phương thức xây dựng mối quan hệ kinh t – xã h i xã h i ch ngh a c ng sản ch ngh a nh m xác l p phát tri n m t xã h i mà tự do, sáng t o c a ngư i tr thành iều kiện cho tự sáng t o c a ngư i hác Đ c ng thực tri t o ức nhân inh cao ẹp nh t c a ch ngh a c ng sản: “ nh ngư i; ngư i mình” II BẢN CHẤT CON NGƯỜI Quan điểm ngồi mácxít chất người Trong ịch tư tư ng c r t nhiều cách ti p c n v n ề ngư i Ph t giáo e ngư i hác v t chỗ c tâ c thức Tu v tâ t g hu ền í h ng inh từ h t g i ngu n gốc c a ọi ngu n gốc c a th giới ọi v t Thức ự giác ng tâ inh giác ng ự phát tri n hu ền í Các nhà tư tư ng ho giáo tu ệt ối h a ản ch t ngư i phương diện o ức Trong iều iện ịch h i phương Đ ng úc uan i nà c e t cống hi n cho ự nh n thức ngư i ản ch t ngư i Ở phương Tâ t ố trào ưu tri t học i giải thích ản ch t ngư i từ g c nh ng i chung c a ọi inh v t trái t ản ch t ản tính tự nhiên, nh ng nhu c u thu c ự du tr th ác d c vọng phát tri n n i giống t i ản ch t ngư i hu n h cá nhân riêng ẻ ngh a ngư i ị tách hỏi ối uan hệ h i thực c a n Tính ch t iêu h nh c a uan i nà ản ch t ngư i i u chỗ coi ản ch t vốn c trừu tư ng u n ản ch t tự nhiên tách hỏi h i tr nên t i n Quan điểm mácxít chất người Con ngư i ự thống nh t gi a ặt inh v t ặt h i t thực th inh v t- h i Là ản phẩ c a tự nhiên h i nên uá tr nh h nh thành phát tri n c a ngư i u n ị u t ịnh i a hệ thống u u t hác thống nh t Hệ thống u u t tự nhiên u u t ự ph h p th với i trư ng u u t ự trao i ch t di tru ền i n dị ti n h a u ịnh phương diện inh học c a ngư i Hệ thống u u t tâ thức h nh thành v n ng tảng inh v t c a ngư i h nh thành t nh hát vọng niề tin chí Hệ thống u u t X h i u ịnh uan hệ h i gi a ngư i với ngư i a u u t c ng tác ng t o nên th thống nh t hoàn chỉnh i ống ngư i ao g ặt inh v t t h i ối uan hệ inh v t h i h nh thành hệ thống nhu c u inh v t nhu c u h i i ống ngư i nhu c u n ặc nhu c u tái ản u t h i nhu c u t nh nhu c u thẩ hư ng th giá trị tinh th n Thái Xuân Phương Trang Tiểu luận Triết học Khi n i ản ch t ngư i t ng h a nh ng uan hệ h i c ng c ngh a t t uan hệ h i ều g p ph n h nh thành ản ch t ngư i c ngh a u t ịnh nh t uan hệ ản u t i v uan hệ hác ều trực ti p gián ti p chịu ự u ịnh c a uan hệ nà ỗi h nh thái inh t - h i c t i u uan hệ ản u t nh t ịnh gi vai tr chiphối i u uan hệ ản u t ét n c ng t o nên ản ch t c a ngư i giai o n ịch Các uan hệ h i h ng phải ét uan hệ h nh thái h i riêng iệt c n hái uát nh ng uan hệ h i chung th ua ch th i i riêng iệt Quan hệ h i vừa diễn theo chiều ngang ương i vừa theo chiều dọc ịch ịch i Các uan hệ h i u ịnh ản ch t ngư i ao g uan hệ h i t i uan hệ h i tru ền thống i ịch c a nh ngư i t u c phải thừa di ản c a nh ng th hệ trước PHẦN ÁP DỤNG THỰC TIỄN I VẤN ĐỀ XÂY DỰNG NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG SỰ NGHIỆP CƠNG NGHIỆP HĨA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC Khái niệm nhân tố nguồn lực người iệc nh n thức úng n hái niệ nhân tố ngư i ự phát tri n t o uan i ác-Lênin ngư i với tư cách ch th t o c thức c a ịch Đối với hái niệ nhân tố ngư i n na c nhiều học giả nước ề c p với nh ng g c cách ti p c n hác c th g c uản g c phân tích tâ - h i Trong tài iệu tri t học - xã h i nhân tố ngư i c ng n i ên nhiều cách ti p c n hác Tựu trung i c hai cách ti p c n chính: Thứ nh t coi nhân tố ngư i ho t ng c a nh ng ngư i riêng iệt nh ng n ng ực n ng c a họ nhu c u i ích c ng tiề n ng trí ực th ực c a ỗi ngư i u t ịnh Thứ hai coi nhân tố ngư i t t ng h a phẩ ch t thu c tính ặc trưng n ng ực a d ng c a ngư i i u d ng thức ho t ng khác hư v chung uan niệ nà coi nhân tố ngư i ản ch t nhân tố h i u ịnh vai tr ch th c a ngư i hưng ự hác uan niệ thứ nh t ho t ng ặc trưng ản c n phẩ ch t n ng ực c th ho t ng Quan niệ thứ hai ặc trưng ản nh ng phẩ ch t n ng ực c n ho t ng ự th n Từ â c th ưa t uan niệ chung tố ngư i à: hân t người hệ th ng yếu t , đ c trưng uy đ nh vai tr chủ thể t ch cực, sáng tạo người, ao gồm m t ch nh thể th ng gi a m t hoạt đ ng với t ng h a đ c trưng ph m chất, n ng lực người m t uá tr nh iến đ i Thái Xuân Phương Trang Tiểu luận Triết học phát triển x h i đ nh hư v nhân tố ngư i hái niệ h ng phân iệt nhân tố “ngư i” với u tố hác: inh t trị h i i ống h i uan trọng h ng ịnh vai tr c a nhân tố “ngư i” ối với u tố Tức h ng c hái niệ nhân tố ngư i tách hỏi ho t ng d ho t ng nh vực inh t trị h i iệc phát hu nhân tố ngư i h ng d hai thác d ng tiề n ng t o c a ngư i t cách tối a t o ng ực phát tri n inh t - xã h i ng th i c n uá tr nh t o i dư ng t o ng ực ích thích phát tri n nâng cao h ng ngừng vai tr ch th tích cực tự giác t o c a ngư i với tư cách c tiêu c a ự phát tri n h i Từ c th h ng ịnh: hát huy nhân t người ch nh tạo c h i, điều iện để s d ng, ồi dư ng, ch m lo đời s ng v t chất tinh th n c n thiết để người thể t i đa n ng lực m nh lao đ ng hoạt đ ng sáng tạo nh m th c đ y phát triển kinh tế - x h i Phát hu nhân tố ngư i n i chung theo ngh a r ng thư ng ề c p n việc d ng ngư i giáo d c i dư ng ngu n nhân ực sách, iện pháp t o ng ực ích thích ngư i ao ng cho n ng ực tiề ẩn c tỏa thành hiệu uả inh t - h i c n theo ngh a hẹp thư ng t p trung vào việc t o ng ực ích thích tiề n ng c phát hu Trong v n iện ớn c a Đảng v n ề phát hu nhân tố ngư i u n c trọng n iện Đ i h i XI hi ề c p n uan i phát tri n ác ịnh: “Phát tri n nhanh g n iền với phát tri n ền v ng phát tri n ền v ng c u u ên uốt” ng th i h ng ịnh: “ r ng dân ch phát hu tối a nhân tố ngư i coi ngư i ch th ngu n ực ch u c tiêu c a ự phát tri n” Phát hu nhân tố ngư i t n i dung ản chi n c phát tri n ền v ng c a iệt a phát hu nhân tố ngư i phát hu i th dân ố iệt Nam; nâng cao ch t ng ngu n nhân ực nâng cao n ng ực t o iều iện nh n dân thực u ền ch ch o i ích h ng ngừng nâng cao i ống v t ch t tinh th n c a nhân dân thực ti n c ng ng h i trọng d ng nhân tài Ti p nối tinh th n n iện Đ i h i XII rõ, nhiệ Đ i h i c n ẩ nh toàn diện ng c ng cu c i ới phát hu ọi ngu n ực ng ực phát tri n t nước nhanh ền v ng ặc iệt trọng t p trung nh o o thực c t uả áu nhiệ v trọng tâm, nhiệ v thứ áu à: “Phát hu nhân tố ngư i ọi nh vực c a i ống h i Thực t na cho th nh ng uan i c a Đảng phát hu nhân tố ngư i uốt chặng ng phát tri n phát hu hiệu uả e i cho t nước nhiều thành tựu to ớn: Tr nh dân trí ngà c nâng cao inh t c ng ngà h i c phát tri n n ịnh i ống c a ngư i dân c cải thiện rõ nét ngư i ngà c nhiều iều iện phát tri n toàn iện Tu nhiên việc phát hu nhân tố ngư i tr thành ng ực phát tri n inh t - h i c n ch ng nhân thức nh ng h n ch t ngu ên nhân h c ph c Thái Xuân Phương Trang Tiểu luận Triết học Tính tất yếu khách quan cơng nghiệp hóa, đại hóa nước ta 2.1 Thế cơng nghiệp hóa, đại hóa C ng nghiệp h a i h a uá tr nh chu n i c n ản toàn diện ho t ng ản u t inh doanh dịch v uản inh t – h i từ d ng ức ao ng th c ng ang d ng t cách ph i n ức ao ng với c ng nghệ phương tiện phương pháp tiên ti n i dựa ự phát tri n c a c ng nghiệp ti n hoa học c ng nghệ nh t o n ng u t ao ng cao 2.2 Tính tất yếu khách quan cơng nghiệp hóa, đại hóa nước ta tác dụng cơng nghiệp hóa, đại hóa t c ng nghiệp h a i h a u u t ph i n c a ự phát tri n ực ng ản u t c a ự phát tri n h i ọi uốc gia ều phải trải ua hi uốn phát tri n C ng nghiệp h a i h a c thực ẽ t o v t ch t t ng cư ng tiề ực c ng cố uốc ph ng an ninh ảo vệ c p ch u ền uốc gia t o i trư ng inh t – h i n ịnh cho ự phát tri n inh t Hai c ng nghiệp h a i h a â dựng v t ch t – thu t c a ch ngh a h i Cơ v t ch t thu t c a t phương thức ản u t hệ thống u tố v t ch t c a ực ng ản u t h i ph h p với t tr nh thu t ực ng ao ng h i d ng ti n hành uá tr nh ao ng ản u t ỗi phương thức ản u t c v t ch t thu t tương ứng ặc trưng cho h i Cơ v t ch t thu t c a ch ngh a h i c ng nghiệp ớn i c c u inh t h p c tr nh h i h a cao dựa tr nh hoa học c ng nghệ i c h nh thành t cách c ho ch thống trị toàn inh t uốc dân hư v v t ch t thu t c a ch ngh a h i c tr nh h i uá cao v t ch t thu t c a ch ngh a tư ản th từ ch ngh a tư ản trước ch ngh a tư ản i ên ch ngh a h i â dựng v t ch t thu t cho ch ngh a h i t t t u hách uan t u u t inh t ph i n c thực th ng ua c ng nghiệp h a i h a Đối với nước ta từ t nước é phát tri n i ên ch ngh a h i â dựng v t ch t thu t cho ch ngh a h i phải thực từ u th ng ua c ng nghiệp h a i h a ỗi ước ti n c a uá tr nh c ng nghiệp h a i h a t ước t ng cư ng v t ch t – thu t cho ch ngh a h i phát tri n nh ẽ ực ng ản u t g p ph n hoàn thiện uan hệ ản u t h i ch ngh a cho ản u t h i h ng ngừng phát tri n i ống v t ch t v n h a tinh th n c a ngư i dân h ng ngừng c nâng cao ước nâng d n v n inh c a h i Quá tr nh c ng nghiệp h a i h a c n cho hối iên inh c ng nhân n ng dân trí thức ngà c t ng cư ng c ng cố ng th i nâng cao vai tr nh o c a giai c p c ng nhân T i c ng nghiệp h a i h a nhân tố u t ịnh th ng i ng i ên ch ngh a h i nước ta th Đảng ta ác ịnh c ng nghiệp h a i h a nhiệ v trung tâ uốt th i uá ên ch ngh a h i Thái Xuân Phương Trang Tiểu luận Triết học II THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CHO VẤN ĐỀ NGUỒN LỰC CON NGƯỜI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Thực trạng: iệt a c t i ng nhân ực há d i o với nhiều nước hu vực th giới Hiện na nước ta c 49 triệu ngư i tu i ao ng t ng ố 85 79 triệu ngư i chi 57 3% ứng thứ Đ ng a Á au In- -nê-xi-a Phi-líp-pin) ứng thứ 13 th giới u dân ố Số ngư i tu i từ n 39 hoảng triệu ngư i chi 35% t ng dân ố chi 61% ực ng ao ng â ực ng c th tha gia u t hẩu ao ng Sức trẻ ặc i n i tr i tiề n ng ngu n nhân ực iệt a u tố r t thu n cho việc tu n chọn ao ng i việc nước ề ch t ng ngu n ao ng: Trong t ng ố 49 triệu ngư i tu i ao ng c triệu ngư i c t o chi 14 9% ực ng ao ng Trong ố nh ng ngư i ang theo học trư ng chu ên nghiệp toàn uốc th tỷ ệ ngư i ang theo học tr nh c p 7% trung c p cao ng 5% Đ i học tr ên 53 3% Tỷ trọng ao ng ua t o nước ta r t th p c th 86 7% dân ố tu i ao ng chưa c t o chu ên n thu t hu vực n ng th n nơi ph n ớn ngư i ao ng c ngu ện vọng i việc nước th tỷ ệ ao ng chưa c t o chi % hư v i ng ao ng c a ta trẻ d i chưa c trang ị chu ên n thu t Hiện nước c 41 triệu ao ng chi 85 1% ực ng ao ng chưa c t o t t tr nh tr nh chu ên n thu t ề ặc trưng v ng iền c a ngư i ao ng tha gia u t hẩu ao ng: Theo ố iệu thống ê cho th ố ng ao ng tha gia i u t hẩu ao ng c a tỉnh thành phố hu vực niề c iền Trung chi 95% ố ao ng nà ch u ống n ng th n trung du iền núi Đâ ực ng ao ng “4 h ng” - h ng nghề h ng ngo i ng h ng tác phong c ng nghiệp h ng c inh t C th rút i thực tr ng ngu n nhân ực iệt a : - gu n nhân ực iệt a há d i chưa c ự uan tâ úng ức chưa c u ho ch chưa c hai thác c n t o th nửa v i nhiều ngư i chưa c t o - Ch t ng ngu n nhân ực chưa cao dẫn n t nh tr ng âu thuẫn gi a ng ch t - Sự t h p ung an en gi a ngu n nhân ực từ n ng dân c ng nhân trí thức … chưa tốt c n chia c t thi u ự c ng ực c ng thực c tiêu chung â dựng ảo vệ t nước Thái Xuân Phương Trang Tiểu luận Triết học Giải pháp để xây dựng nguồn nhân lực thời đại cơng nghiệp hóa, đại hóa hân tố ngư i ng vai tr h t ức uan trọng th chí u t ịnh n ự phát tri n inh t - h i Đảng ta c ch trương hà nước h i c ng uan tâ ong thực t iệt a v n ề nà c n chưa c c nh ng t uả ong i M t ti p t c hoàn thiện th ch inh t thị trư ng ịnh hướng h i ch ngh a i ới h nh nâng cao ch t ng t ng trư ng t ng n ng u t ao ng ức c nh tranh c a inh t theo hướng t h p t ng trư ng inh t i iền với thực ti n c ng ng h i ảo vệ i trư ng Phát hu nhân tố ngư i thực ch t ch o t o nh ng iều iện c n thi t ỗi ngư i ỗi c ng ng ngư i th tối a n ng ực c a nh ao ng ho t ng t o nh ẩ nh ự phát tri n inh t - h i v h nh phúc c a ỗi ngư i Thực tiễn chứng inh nh ng ách inh t c a Đảng hà nước ta n i ới vừa ua t o nên ng ực inh t giải ph ng ức ản u t trực ti p thúc ẩ inh t phát tri n ự phát tri n c a nhiều thành ph n inh t c ng với ự phát tri n c a inh t thị trư ng t o nhiều ngành nghề ới thị trư ng ới iều iện thu n i phát hu nhân tố ngư i ên c nh việc thực ti n c ng ng h i với n i dung cốt õi c ng ng phân phối c ng ng gi a cống hi n hư ng th t hía c nh c n c uan tâ giải u t Hai giải u t hài h a uan hệ i ích h p pháp c pháp u t h i thừa nh n t o ng ực cho ngư i L i ích i u chốt t nh ng ng ực hàng u nh phát hu nhân tố ngư i Trong thực tiễn cách ng trước â nhu c u giải ph ng dân t c n i ên hàng u nên i ích tồn dân t c phải c ặt ên h t giải u t ọi ối uan hệ i ích Tu nhiên hi t nước h a nh nhu c u i ích c a ngư i dân c n c t n trọng ảo ả ngà tốt Đ việc uan tâ giải u t tốt v n ề i ích h p pháp c a ngư i ao ng h n ch o i ỏ h nh thức thu nh p t triệt tiêu ng ực c a ngư i ao ng thực c ng ng h i t o i trư ng c nh tranh ành nh nh vực c a i ống h i Trong thực t na v n ề giải u t hài h a gi a i ích cá nhân với i ích c ng ng i ích tồn h i gi a i ích trực ti p trước t với i ích âu dài gi a i ích v t ch t với i ích tinh th n ang c ặt h ng dễ t c ự ng thu n Ch tịch H Chí inh c nh ng dẫn c th ối với i ng cán ảng viên: “ ỗi ngư i Đảng phải hi u r ng: i ích c a cá nhân nh t ịnh phải ph c t ng i ích c a Đảng L i ích c a ỗi ph n nh t ịnh phải ph c t ng i ích c a tồn th L i ích t th i nh t ịnh phải ph c t ng i ích âu dài u gặp i ích chung c a Đảng âu thuẫn với i ích riêng c a cá nhân th phải iên u t h inh i ích c a cá nhân cho i ích c a Đảng” Ba t o p i trư ng trị v n h a h i ành nh ẩ nh cu c u tranh ph ng chống tha nh ng ch Đảng hà nước Thái Xuân Phương Trang Tiểu luận Triết học Việc ngư i c th phát hu nh ẽ n ng ực hành ng tự t o n âu ph thu c vào ản ch t c a ch h i Trong thực c th iều ph thu c trực ti p trước tiên vào t chức ho t ng c a trị th việc â dựng trị c ngh a cực uan trọng Ở iệt a na ên c nh ự n ịnh trị c n ti p t c hồn thiện hà nước pháp u ền h i ch ngh a t chức Chính ph tinh gọn â dựng i ng cán c ng chức n ng ực phẩ ch t áp ứng c u nhiệ v ên c nh c n ti p t c phát hu dân ch ảo ả u ền ch c a nhân dân Thực t th i gian vừa ua nh vực nà c nhiều t c p n iện Đ i h i XII c a Đảng hái uát: “Qu ền ch c a nhân dân nhiều nơi nhiều nh vực c n ị vi ph C úc c nơi việc thực dân ch c n h n ch ang tính h nh thức” Đâ t nh ng ực cản h t ức to ớn n việc phát hu nhân tố ngư i nh t ối với i ng trí thức ảnh hư ng n ự phát tri n c a thị trư ng hoa học c ng nghệ n việc ứng d ng hoa học c ng nghệ vào uá tr nh phát tri n t nước iệc tra i tra i toán iều tra phát tha nh ng c n t p trung vào ngành nh vực dễ phát inh tiêu cực tha nh ng ng n chặn ịp th i trư ng h p gâ th t ng phí uản d ng ngân ách nhà nước tài ản c ng tài ngu ên c a t nước Tha nh ng na c ặt ọi th ọi th ch trị c a ọi uốc gia th giới Ở iệt a tha nh ng thách thức ố t với dân t c với ự phát tri n ịnh hướng h i ch ngh a ài học c a nh ng cu c h ng hoảng nước h i ch ngh a Đ ng u Liên X cho th th ực th ịch nước i d ng ự tha h a c a cán ảng viên ự uan iêu c a nhà nước tách dân với Đảng Đâ t nh ng ngu ên nhân ch u trực ti p dẫn n v ch ngh a h i triệt tiêu ng ực h i n ti p t c nâng cao hiệu uả i ới giáo d c - t o phát tri n khoa học công nghệ theo hướng áp ứng nhu c u thực tiễn Thực tri t giáo d c học i với ốn tr c t: học để iết, học để làm học để c ng chung s ng học để làm người Tri t nà cho th c ích c a giáo d c t ặt nâng cao tr nh nh n thức ặt hác rèn u ện n ng hoàn thiện nhân cách cho ối tư ng c giáo d c uốn phát hu tính tích cực ch ng t o c a ngư i nh n thức hành ng uốn n ng ực c a ngư i tỏa th ngư i c n c giáo d c - t o th ngà na c ng với việc i ới c ng nghệ phải i ới c ng tác giáo d c với phương châ : “Giáo d c t nước c n h ng phải giáo d c ta c ” ặt hác giáo d c tồn diện: giáo d c trị giáo d c ao ng nghề nghiệp giáo d c o ức phải d ng nhiều hình thức giáo d c t o a d ng phong phú t o iều iện cho ngư i tự giác tự giáo d c ch ng t o Đ u tư cho giáo d c c coi u tư ản u tư cho tái ản u t ức ao ng u tư cho tương Đ i h i XI XII c a Đảng a t phá chi n c ều nh n nh phải phát tri n nhanh ngu n ực nh t ngu n nhân ực ch t ng cao t p trung vào việc i ới c n ản toàn diện giáo d c uốc dân g n t chặt chẽ phát tri n Thái Xuân Phương Trang 10 Tiểu luận Triết học ngu n nhân ực với phát tri n ứng d ng hoa học c ng nghệ h ng uan i ịnh hướng cho uá tr nh c nh ng giải pháp úng n nh i ới toàn diện giáo d c t o phát tri n ngu n nhân ực cao nâng cao n ng ực hiệu uả ho t ng c a hoa học c ng nghệ Trong iều iện na hi nhân o i ước vào cu c cách ng c ng nghiệp n thứ tư với nh ng thành tựu t phá nh vực c ng nghệ th ng tin c ng nghệ nano c ng nghệ inh học tảng c ng nghệ ố i hỏi giáo d c - t o phải h t ức coi trọng giáo d c tri thức hoa học C th n i ự c h u giáo d c - t o ẽ phải trả giá ặt cu c ch ua c a nh ng th p niên u th ỷ XXI thực ch t ch ua trí tuệ phát tri n giáo d c - t o cách ng hoa học c ng nghệ m giải u t tốt ối uan hệ gi a giáo d c - t o d ng i ng ối với ngư i ao ng ng ực ngư i uốn c c n c giáo d c t o uốn tỏa c n c d ng uốn th ng hoa phát tri n c n c ng ực ua ách i ng thỏa Thực t th i gian vừa ua nhiều ngư i tu i ao ng h ng t c việc ố c t ực ng h ng nhỏ ua t o ố ao ng ua t o h ng phải c ng việc úng ngành nghề chu ên n t nh tr ng trái ngành trái nghề h ng phải cá iệt C th n i việc d ng h ng h p ao ng n i chung t ự ng phí ong d ng h ng h p ao ng ua t o th ức ng phí c n ớn nhiều Điều nà h ng ảnh hư ng n thu nh p n i ống c n ự lãng phí ngu n tài ngu ên u giá nh t ọi ngu n vốn ang c phát tri n inh t Thực t nà c nhiều ngu ên nhân hâu t ng th hệ thống iên t chặt chẽ gi a hâu hệ thống Điều nà c n c iều chỉnh th thống nh t ch trương c a Đảng hệ thống ách c a hà nước c n c tru ền th ng r ng r i n nh n thức hành ng c a ọi ngư i h i Thái Xuân Phương Trang 11 Tiểu luận Triết học KẾT LUẬN Ch ngh a h i ngư i v ngư i o v h nh thành ối uan hệ úng n ngư i vai tr c a ngư i ự phát tri n c a h i n i chung h i ch ngh a n i riêng t v n ề h ng th thi u c u n tư tư ng c a ch ngh a ác-Lênin Ở nước ta ng C H HĐH iều t t u nước ta phát tri n h i nh p với th giới ưa nước ta từ t nước é phát tri n t c nh ng thành tựu to ớn inh t h i hưng C H HĐH thành c ng th h ng th phát tri n n nh ng tư tư ng u n c h u ỗi th i Chúng ta c n t u n t tư tư ng th ng uốt ph h p với hoàn cảnh iệt a áp ứng c iều th c tư tư ng c a ác-Lênin ph h p với thực tr ng c a nước ta na ua nh ng phân tích c th th r ng Tư tư ng ácLênin hoàn toàn c th áp ứng ọi c u c ặt n c ng chứng tỏ ua nh ng thành tựu t c n ua Trong ự nghiệp C H HĐH n i riêng ự nghiệp phát tri n t nước n i chung tu c nh ng thành tựu ong i ống v t ch t tinh th n c a i a ố ngư i dân c n thi u o việc áp d ng triệt coi ch ngh a ác-Lênin i na cho ọi ự phát tri n c a t nước vừa c tiêu vừa nhiệ v ặt cho nhà nước ph ọi c ng dân iệt a Chỉ c cách ới hi n c th hoàn thành c c ng cu c i ới t nước ưa nước ta thoát hỏi nghèo nàn c h u ưa nước ta n t t cao ngang t m với nh ng nước phát tri n th giới Thái Xuân Phương Trang 12 Tiểu luận Kinh tế trị TÀI LIỆU THAM KHẢO iáo r nh h ng guyên L n hủ gh a Mác – Lênin hà u t ản Chính trị uốc gia - ự th t Hà i n 18 iáo tr nh cao cấp l lu n ch nh tr M -LÊNIN, Học viện trị uốc gia H Chí inh hà u t ản u n trị H Chí inh: ồn t p hà u t ản Chính trị uốc gia 2011 Đảng C ng ản iệt a : n iện ại h i đại iểu toàn u c l n th , Nhà u t ản Chính trị uốc gia 11 Đảng C ng ản iệt a : n iện i ngh l n th ch n an hấp hành rung ng hóa , hà u t ản Chính trị uốc gia, 2014 Đảng C ng ản iệt a : n iện ại h i đại iểu toàn u c l n th , Nhà u t ản Chính trị uốc gia 16 WEBSITE PGS.TS Đào u Quát ông nghiệp hóa, đại hóa c n ph i m t n i dung uan trọng chủ đề áo cáo ch nh tr , https://dangcongsan.vn/xay dung-dang/cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-can-phai-la-mot-noi-dung-quantrong trong-chu-de-cua-bao-cao-chinh-tri-567635.html hà áo Đoàn a Đàn Quan điểm ng phát huy nhân t người phát triển đất nước, http://www.xaydungdang.org.vn/home/dien dan/2018/12380/quan-diem-cua-dang-ve-phat-huy-nhan-to-con-nguoi-trong.aspx PGS TS Hoàng n Phai - TS Ph ng nh Cư ng h c đ y phát triển hoa học - công nghệ đ i sáng tạo uá tr nh đ y mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước - iểm nhấn uan trọng gh uyết ại h i ng, https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/kinh-te/21/2018/823807/thuc-day-phat-trien-khoa-hoc -cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao trong-qua-trinh-day-manh-cong-nghiep-hoa%2C-hien-dai-hoa-dat-nuoc -diem nhan-quan-trong-trong%C2%A0nghi-quyet-dai-hoi-xiii-cua-dang.aspx# hà áo Kiều Trang ơng nghiệp hóa, đại hóa inh tế iệt am i c nh cách mạng công nghiệp l n th tư, http://www.nxbctqg.org.vn/cong nghiep-hoa-hien-dai-hoa-nen-kinh-te-viet-namtrong-boi-canh-cach-mang-cong nghiep-lan-thu-tu.html Thái Xuân Phương ... QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN VỀ CON NGƯỜI I Quan điểm người nhà triết học trước Mác: Quan điểm người Triết học Mác- Lênin BẢN CHẤT CON NGƯỜI II Quan điểm... hóa, đại hóa nước ta nay? ?? Thái Xuân Phương Tiểu luận Triết học PHẦN CƠ SỞ LÝ LUẬN I QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN VỀ CON NGƯỜI Quan điểm người nhà triết học trước Mác: 1.1 Quan niệm người triết... tr , https://dangcongsan.vn/xay dung-dang/cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-can-phai-la-mot-noi-dung-quantrong trong- chu-de-cua-bao-cao-chinh-tri-567635.html hà áo Đoàn a Đàn Quan điểm ng phát
- Xem thêm -

Xem thêm: QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN VỀ CON NGƯỜI VÀ VẤN đề XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC CON NGƯỜI TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN đại HÓA ở NƯỚC TA HIỆN NAY ,

Từ khóa liên quan