0

khóa luận tốt nghiệp TCCT PHÁT HUY VAI TRÒ của đoàn THANH NIÊN CỘNG sản hồ CHÍ MINH xã NHA BÍCH, HUYỆN CHƠN THÀNH THAM GIA xây DỰNG ĐẢNG

33 13 0
  • khóa luận tốt nghiệp TCCT   PHÁT HUY VAI TRÒ của đoàn THANH NIÊN CỘNG sản hồ CHÍ MINH xã NHA BÍCH, HUYỆN CHƠN THÀNH THAM GIA xây DỰNG ĐẢNG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 16:10

PAGE 3 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chương trình Trung cấp lý luận chính trị hành chính ĐỀ TÀI PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH Xà NHA BÍCH, HUYỆN CHƠN THÀNH THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG Họ tên học viên Đơn vị công tác Lớp Trung cấp LLCT – HC Giảng viên hướng dẫn Bình Phước, năm 2022 MỤC LỤC trang PHẦN MỞ ĐẦU 1 PHẦN NỘI DUNG 3 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG 3 1 1 Khái niệm và vai trò của thanh niên v. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ * KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Chương trình Trung cấp lý luận trị - hành ĐỀ TÀI : PHÁT HUY VAI TRỊ CỦA ĐỒN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH Xà NHA BÍCH, HUYỆN CHƠN THÀNH THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG Họ tên học viên: Đơn vị công tác: Lớp: Trung cấp LLCT – HC Giảng viên hướng dẫn: Bình Phước, năm 2022 MỤC LỤC trang PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VAI TRỊ CỦA ĐỒN THANH NIÊN Chương CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG Khái niệm vai trò niên Đồn TNCS Hồ Chí Minh 1.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng ta niên 1.2 Đồn TNCS Hồ Chí Minh Chức Đồn TNCS Hồ Chí Minh 1.3 Vai trị Đồn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng Đảng 1.4 Nội dung Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng Đảng 1.5 THỰC TRẠNG ĐỒN TNCS HỒ CHÍ MINH Xà NHA BÍCH Chương THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY Khái qt xã Nha Bích, Đồn TNCS Hồ Chí Minh xã Nha Bích 2.1 huyện Chơn Thành 2.2 Những kết đạt nguyên nhân 2.3 Hạn chế nguyên nhân hạn chế GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA 3 10 11 12 12 13 13 Chương ĐỒN TNCS HỒ CHÍ MINH Xà NHA BÍCH THAM GIA 20 XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY 3.1 Giải pháp 20 3.2 Kiến nghị 24 PHẦN KẾT LUẬN 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO 27 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT UBND HĐND XHCN NGHĨA ĐẦY ĐỦ Ủy ban nhân dân Hội đồng nhân dân Xã hội chủ nghĩa TNCS BCH BTV Thanh niên cộng sản Ban Chấp hành Ban Thường vụ PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Thanh niên người chủ tương lai nước nhà, thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn niên Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng phải rèn luyện tinh thần lực lượng mình, phải làm việc chuẩn bị tương lai đó” “Bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau việc quan trọng cần thiết” Vì mà Đồn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng Đảng nhiệm vụ trọng tâm tổ chức Đoàn cán Đồn viên niên, thể tính nguyên tắc tổ chức lãnh đạo tuổi trẻ, vai trị, vị trí, trách nhiệm sứ mệnh dân tộc Với chức đội hậu bị tin cậy Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có vị trí quan trọng công tác xây dựng Đảng Là tổ chức cung cấp, bổ sung cho Đảng lực lượng trẻ có ý thức, rèn luyện thực tiễn phong trào quần chúng, góp phần làm tăng thêm sức trẻ, nguồn sinh lực cho Đảng, giúp Đảng trẻ hoá đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng lãnh đạo sức chiến đấu Đảng, góp phần làm cho Đảng vững mạnh Trong năm qua, xác định xây dựng Đoàn nội dung qua trọng, xây dựng Đảng trước bước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nha Bích ln thực tốt chức cơng tác xây dựng tổ chức Đồn vững mạnh, đẩy mạnh hoạt động xung kích, tập trung thực tiêu, nhiệm vụ giao, góp phần thực thắng lợi nghị Đại hội Đảng xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 Là cán đồn, tơi tự hào truyền thống vẻ vang Đảng tin tưởng vào lãnh đạo Đảng, ln phấn đấu mục tiêu Đảng, cố gắng phát huy hết khả lực góp phần nhỏ bé vào cơng tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam ngày sạch, vững mạnh Với lý đó, tơi định lựa chọn đề tài “Phát huy vai trị Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Nha Bích, huyện Chơn Thành tham gia xây dựng Đảng” làm Khóa luận tốt nghiệp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành Đối tượng, phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: Vai trị Đồn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Nha Bích, huyện Chơn Thành tham gia xây dựng Đảng * Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi: Xã Nha Bích, huyện Chơn Thành Thời gian: từ năm 2017 đến Mục đích, yêu cầu nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích, yêu cầu nghiên cứu: Khóa luận khái quát sở lý luận Đồn TNCS Hồ chí minh tham gia công tác xây dựng Đảng Trên sở đánh giá thực trạng công tác tham gia xây dựng Đảng tổ chức đồn cấp xã Nha Bích, tác giả đề xuất giải pháp phát huy vai trò Đồn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng Đảng * Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nêu trên, khóa luận tốt nghiệp thực số nhiệm vụ cụ thể sau: - Làm rõ sở lý luận vai trị Đồn TNCS Hồ Chí Minh cơng tác tham gia xây dựng Đảng - Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác tham gia xây dựng Đảng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nha Bích, huyện Chơn Thành - Đề xuất giải pháp kiến nghị phát huy vai trò Đồn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng Đảng xã Nha Bích, huyện Chơn Thành Phương pháp nghiên cứu Đề tài dựa phương pháp luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn, trọng sử dụng phương pháp nghiên cứu: Lôgic-lịch sử; tổng kết thực tiễn; phân tích, tổng hợp; khảo sát PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VAI TRỊ CỦA ĐỒN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG 1.1 Khái niệm vai trị Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 1.1.1 Khái niệm mối quan hệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh với Đảng Cộng sản Việt Nam Khái niệm Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Đồn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức trị - xã hội, tổ chức quần chúng, thành viên hệ thống trị XHCN Tổ chức đoàn nơi tập hợp, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, thực quyền làm chủ phát huy vai trị xung kích đồn viên, niên thực thắng lợi mục tiêu lý tưởng Đảng, lực lượng đầu đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc, xây dựng CNXH bảo vệ Tổ quốc XHCN Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khóa XI nêu rõ: “Đồn Thanh niên tổ chức trị - xã hội niên Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo rèn luyện Đoàn bao gồm niên tiên tiến, phấn đấu mục đích, lý tưởng Đảng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, cơng bằng, văn minh”1 Mối quan hệ Đồn Đảng Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức trị - xã hội niên Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo rèn luyện Đoàn đội dự bị tin cậy Đảng, người kế tục trung thành nghiệp, lý tưởng Đảng, phấn đấu mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội Việt Nam Tổ chức Đoàn đặt lãnh đạo trực tiếp, toàn diện tuyệt đối Đảng Mục tiêu lý tưởng Đoàn phấn đấu thực thắng lợi mục tiêu, lý tưởng Đảng, Bác Hồ nhân dân lựa chọn Đảng định hướng trị cho hoạt động, nguyên tắc tổ chức Đoàn phong trào thiếu nhi Đảng chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán trẻ có phẩm chất đạo đức, lĩnh trị, có trình độ chun mơn nghiệp vụ cho Đảng Đồn tham mưu, đề xuất với Đảng vấn đề liên quan đến niên công tác thiếu nhi, tham gia xây dựng, bảo vệ tuyên truyền đường lối, sách Đảng, đóng góp ý kiến cho đảng viên lãnh đạo cấp ủy Đảng Mối quan hệ Đảng với Đồn mối liên hệ gắn bó chặt chẽ Tổ chức Đồn vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức, đem lại sức sống, bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng 1.1.2 Vai trò Đồn TNCS Hồ Chí Minh Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Điều lệ đồn (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thơng qua ngày 13/12/2017) Nghị 25-NQ/TW ngày 25-7-2008 Ban Chấp hành Trang ương Đảng khóa X khẳng định: “Thanh niên rường cột nước nhà, chủ nhân tương lai đất nước, lực lượng xung kích xây dựng bảo vệ Tổ quốc, nhân tố định thành bại nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế xây dựng chủ nghĩa xã hội”1 Điều 44 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam xác định rõ: “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đội dự bị tin cậy Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục nghiệp cách mạng vẻ vang Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh; lực lượng nòng cốt phong ứào niên; trường học xã hội chủ nghĩa; đại diện cho quyền lợi niên; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh” - Đối với hệ thống trị: Đồn thành viên hệ thống trị, hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Đối với Đảng: Đoàn hoạt động lãnh đạo trực tiếp Đảng, đội dự bị tin cậy Đảng, nguồn cung cấp cán theo yêu cầu nhiệm vụ trị Đảng - Đối với Nhà nước: Đoàn chỗ dựa vững Nhà nước công xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ đoàn thể quốc Đoàn phối hợp với quan Nhà nước, nhân dân, tổ chức xã hội gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo bảo vệ thiếu nhi - Đối với tổ chức xã hội niên: Đồn có vai trò làm nòng cốt việc xây dựng tổ chức hoạt động Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức thành viên khác Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - Đối với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh: Đồn giữ vai trị người phụ trách Đội có trách nhiệm xây dựng tổ chức Đội, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán làm công tác thiếu nhi; tạo điều kiện sở vật chất tài cho hoạt động Đội 1.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng ta niên vai trò Đồn TNCS Hồ Chí Minh Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh ln khẳng định tiềm năng, vai trị, vị trí to lớn niên nghiệp cách mạng, ln tin tưởng nhìn nhận niên theo quan điểm phát triển Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Thanh niên người Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Nxb Chính trị quốc gia, H.2008, tr.41 chủ tương lai nước nhà”, “nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, phần lớn niên”1 Người cho phát triển tương lai đất nước tiền đồ vẻ vang dân tộc nằm tay thiếu nhi Vì thế, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Thanh niên “phải tham gia ý kiến vào công việc phủ, chiến đấu giữ lấy độc lập tự rèn luyện từ để sau lên thay thủ lĩnh mà gánh vác việc trọng đại nước nhà”2 Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ vai trị niên hai bình diện xã hội mối quan hệ kết nối khứ với tương lai tách rời nhau: “Thanh niên người tiếp sức cách mạng cho hệ niên già, đồng thời người phụ trách, dìu dắt hệ niên tương lai” Về chức năng, nhiệm vụ Đồn niên, Hồ Chí Minh nêu rõ: "Đoàn niên cánh tay đội hậu bị đảng, người phụ trách dắt dìu cháu nhi đồng" Để thực tốt chức năng, nhiệm vụ mình, theo Người: Đồn niên cần phải thường xuyên củng cố tổ chức, nghiên cứu tìm nhiều hình thức phương pháp thích hợp để đồn kết tổ chức niên cách rộng rãi vững Người nói: "Tổ chức đồn phải rộng Đảng" Phải tổ chức cách chặt chẽ từ Trung ương xuống sở Đoàn muốn củng cố phát triển phải liên hệ rộng rãi với tầng lớp niên, phải quan tâm đến đời sống, công tác học tập niên Đồng thời, đoàn viên phải gương mẫu giữ vững đạo đức cách mạng (khiêm tốn, cần cù, hăng hái, dũng cảm, không mắc tư tưởng kiêu ngạo, công thần, tự tư tự lợi), phải xung phong cơng tác, cố gắng học tập trị văn hóa, nghề nghiệp để lôi quần chúng để trở thành người cán tốt Để Đoàn phát triển mạnh, Người yêu cầu lãnh đạo Đoàn cần phải chống cách lãnh đạo chung chung mà phải sâu sát điều tra nghiên cứu, cần phải khuyến khích thu góp bổ sung phổ biến rộng rãi sáng kiến hay, kinh nghiệm tốt quần chúng Cần chương trình hoạt động cụ thể thiết thực, lãnh đạo Đoàn phải sâu vào đời sống để hiểu rõ tâm lý tầng lớp niên giúp đỡ họ giải vấn đề cách cụ thể Người ln nhắc nhở Đồn niên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam: "Nhiệm vụ bạn Hồ Chí Minh: Về giáo dục niên, Nxb Thanh niên, HN, 1980, tr.82, 84 Hồ Chí Minh tồn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, 1995, HN, tr.29 phải tìm đủ cách để gây phong trào niên to lớn mạnh mẽ" Vì theo Người, phong trào thi đua yêu nước to lớn điều kiện để nảy nở nhiều niên tích cực tiên tiến, tiền đề cho Đồn phát triển mạnh mẽ vừng chắc, đồng thời huy động tất trí tuệ lực lượng tuổi trẻ góp vào công xây dựng chủ nghĩa xã hội Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần đề cập đến trách nhiệm cấp ủy đảng Đoàn niên, Người nhắc nhở cấp ủy Đảng phải coi “xây dựng Đoàn phận trọng yếu xây dựng Đảng" “Đảng cần phải giúp đỡ Đoàn niên lao động phát triển tốt, đồng thời cần phải chọn đồng chí đồn viên kinh qua thử thách đủ điều kiện đưa họ vào Đảng" Người khách quan việc đánh giá niên, người khơng đồng tình với nhận thức khơng đúng, có phần phiến diện, chủ quan, hẹp hịi thành kiến nhìn nhận đánh giá tuổi trẻ Người nói: “Nếu hệ già hệ trẻ không tốt, hệ già thua hệ trẻ tốt" Vì thế, Người nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải ln “chăm lo dìu dắt niên niên chưa trải thiếu kinh nghiệm" Người nghiêm khắc phê phán thái độ coi thường lớp trẻ, coi niên “bản sao" bố, mẹ, ép buộc lớp trẻ vào khuôn mẫu cha anh xa cách, không hiểu tâm lý, nguyện vọng khát khao lớp trẻ Trước xa, Người mong muốn toàn thể niên ta đoàn kết "tay cầm cờ đỏ vàng", hăng hái tiến lên không ngừng để giúp sức xây dựng nước Việt Nam hịa bình thống - độc lập dân chủ giàu mạnh Đồng thời Người dặn toàn Đảng, tồn dân ta cần phải quan tâm chăm sóc, giáo dục hệ trẻ tương lai đất nước Người viết: "Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ trở thành người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng, vừa chuyên" Thấm nhuần tư tưởng đọa đức Hồ Chí Minh, Đảng ta lãnh đạo cơng tác niên, lãnh đạo tổ chức Đồn trước hết đường lối, chủ trương, sách Các chủ trương thể cụ thể văn kiện Đại hội, Nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thể thông tư, thị phát biểu, nói chuyện đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Đại hội Đảng lần thứ I (Tháng 3/1935) rõ: Nhiệm vụ trị Đồn phải củng cố mở rộng tổ chức, đặc biệt vùng quan trọng nhà máy, hầm mỏ, đồn điền Phải dùng hình thức cơng khai bán cơng khai, bí mật lập tổ chức có tính phổ biến Hội thể thao, Câu lạc bộ, Hội đọc sách, Hội cứu tế để tập hợp niên Đại hội lần thứ II Đảng (Tháng 2/1951) nhấn mạnh cơng tác vận động niên tình hình Nhiệm vụ trọng tâm Đồn đẩy mạnh cơng tác vận động niên vùng tạm chiếm, xây dựng Đoàn niên cứu quốc thành tổ chức trung kiên; tăng cường công tác giáo dục thiếu niên, nhi đồng Đại hội lần thứ III Đảng (Tháng 9/1960) nêu rõ: "Thanh niên ta nêu cao tinh thần hy sinh anh dũng kháng chiến lao động hịa bình Thanh niên lại lớp người xây dựng chủ nghĩa xã hội xây dựng chủ nghĩa cộng sản nước ta Đảng ta phải trọng giáo dục rèn luyện hệ trẻ thành chiến sĩ trung thành với Tổ quốc, với chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản, sẵn sàng mang hết nhiệt tình tuổi trẻ tham gia xây dựng xã hội mới" Trước yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trình hội nhập quốc tế ngày sâu rộng biến đổi nhanh chóng tình hình, nhiều vấn đề cơng tác niên đặt cần phải xem xét cách khách quan, khoa học, phù hợp với thực tiễn đất nước Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa X) nghị số 25 – NQ/TW "Tăng cường lãnh đạo Ðảng công tác niên thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa" Trong Báo cáo Chính trị Đại hội XIII Đảng rõ:“ Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hố, nâng cao lịng u nước, tự hào dân tộc, ni dưỡng hồi bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm đất nước, với xã hội; xây dựng môi trường, điều kiện học tập, lao động, giải trí, rèn luyện để phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hoà trí tuệ, thể chất giá trị thảm mỹ cho hệ trẻ Tạo động lực cho niên xung kích học tập, lao động, sáng tạo, khởi nghiệp, làm chủ kiến thức khoa học, công nghệ đại, phát huy vai trò nghiệp xây dựng bảo vệ 16 Bên cạnh công tác giáo dục bồi dưỡng Đảng cho đoàn viên niên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, tổ chức Đồn cấp xã Nha Bích cịn tích cực, chủ động, thẳng thắn cơng tác góp ý tham mưu cho tổ chức Đảng thẳng thắn góp ý phê bình cán Đảng viên, công tác lãnh đạo tổ chức Đảng, theo tinh thần Nghị Trung ương 4, khóa XI, XII Hàng tháng hàng năm chi đoàn tổ chức theo định kỳ, quán triệt Nghị tinh thần đạo cấp uỷ Đảng, lấy ý kiến đóng góp đồn viên niên cán đảng viên tổ chức sở Đảng Từ tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp với chi bộ, Đảng Trước buổi sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ, tổ chức đồn có tham gia đóng góp ý kiịa, đấu tranh với biểu tiêu cực, tham gia vào công tác kiểm tra Đảng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, loại bỏ tư tưởng chủ nghĩa cá nhân cục bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Đảng, đặc biệt vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng Việc làm cịn có ý nghĩa giáo dục nhận thức Đảng cho đoàn viên niên góp phần xây dựng Đảng bộ, chi vững mạnh Cơng tác Đồn tham gia xây dựng Đảng đoàn viên niên xã Nha Bích quán triệt sâu sắc thực đạt hiệu cao, đảng bộ, chi ghi nhận biểu dương khen thưởng Xây dựng tổ chức Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh Để tích cực chăm lo xây dựng tổ chức Đồn vững mạnh, chất lượng cơng Đồn phụ thuộc lớn vào chất lượng đội ngũ cán đoàn cán gốc, nòng cốt phong trào, cán phong trào Thực tế cho thấy cán công tác cán giữ vững vai trị hàng đầu q trình xây dựng phát triển tổ chức Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh Vấn đề đặt nay, thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hố cơng tác đồn phong trào niên địi hỏi cán đồn phải đổi mới, đào tạo mặt nâng cao để đáp ứng yêu cầu cách mạng Trong nhiệm kỳ vừa qua chất lượng sở Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nha Bích nâng lên hình thức lẫn nội dung hoạt động Cơng tác phát triển nâng cao chất lượng đoàn viên đặc biệt trọng thông qua việc thực chương trình rèn luyện Đồn viên, phát thẻ đồn viên, triển khai học tập học lý luận trị, tổ chức diễn đàn niên sống đẹp, sống có ích, tiếp lửa 17 truyền thống mãi tuổi 20, hướng dẫn sinh hoạt chi đồn câu nói đồng chí Lý Tự Trọng “con đường niên đường cách mạng có đường khác” Qua hoạt động thu hút nhiều niên vào tổ chức Đoàn để cống hiến, rèn luyện trưởng thành Cơng tác củng cố, kiện tồn tổ chức Đồn tập trung trọng nhiệm kỳ qua Số chi đoàn khá, vững mạnh tăng nhiều Đã phát triển 270 đoàn viên, nâng cao tổng số đoàn viên đến 815 đồng chí, BCH Đồn xã Nha Bích cử 40 lượt cán đoàn tham gia 03 lớp bồi dưỡng lý luận trị nghiệp vụ Đồn - Hội - Đội Ngồi cịn tổ chức hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động đơn vị bạn, trình độ đội ngũ cán Đoàn ngày nâng cao tích cực đề xuất, chọn cử, giới thiệu cán bộ, đoàn viên ưu tú, đàng viên trẻ tham gia học tập lớp trung cấp lý luận trị nghiệp vụ vận, lớp đại học để nâng cao trình độ bổ sung chức danh chủ chốt Đoàn nhằm xây dựng, quy hoạch cán lâu dài Hiện BCH Đoàn xã có 3/5 đồng chí có Đại học, Đồn TNCS Hồ Chí Minh xã Nha Bích có 28 đồng chí đảng viên, 21% số đồng chí có trình độ cao đẳng, đại học * Cơng tác tuyền truyền, quán triệt triển khai thực đường lối, chủ trương Đảng, thực Nghị đại hội Đảng cấp Đồn TNCS Hồ Chí Minh xã Nha Bích thực liệt, chặt chẽ xác định tiêu cụ thể Ngay sau Đại hội đảng cấp tổ chức thành cơng, BCH Đồn xã xây dựng kế hoạch, bàn biện pháp tổ chức thực gắn với chức năng, nhiệm vụ tổ chức Đoàn, cụ thể: Trong năm 2021, 100% cán Đoàn, đoàn viên nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng; hỗ trợ vay vốn 1,5 tỷ đồng cho niên khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế; hỗ trợ 3dự án khởi nghiệp sáng tạo niên; trồng 2000 xanh Hàng năm Đồn tư vấn hướng nghiệp cho 200 lượt thanh, thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 300 niên; hỗ trợ giúp đỡ 100 thiếu nhi có hồn cảnh đặc biệt, thiếu nhi có hồn cảnh khó khăn Chương trình hành động xác lập giải pháp cụ thể, riêng biệt đối tượng thanh, thiếu nhi, tạo môi trường phù hợp để tuổi trẻ tham gia thực hiện; đồng thời tăng cường giáo dục 18 lý tưởng cách mạng, lịng u nước, ni dưỡng hồi bão, khát vọng vươn lên thanh, thiếu nhi; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương 2.2.2 Nguyên nhân ưu điểm Do nhận quan tâm Đảng bộ, quyền xã, BTV huyện đoàn, tổ chức xã hội khác, ủng hộ nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện ban ngành đoàn thể, cộng với nỗ lực Đồn TNCS Hồ chí Minh xã Nha Bích Đồn TNCS Hồ Chí Minh xã Nha Bích nhận đồng tình tham gia đồn viên hoạt động phong trào hoạt động tuyên truyền phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội Điều kiện kinh tế - trị địa phương phát triển bền vững, ổn định, giúp cho niên có nhiều thời gian động lực tham gia phấn đấu tổ chức Đoàn nhiều 2.3 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế 2.3.1 Những hạn chế Một số chi đồn cịn lúng túng việc đạo, triển khai tổ chức thực hoạt động Các hoạt động tham gia xây dựng Đảng chưa thực nghiêm túc chi đồn có nhiều đồn viên niên dân tộc thiểu số, nên kết chưa cao Công tác giáo dục trị tư tưởng có đổi cịn mang tính hình thức, hiệu giáo dục chưa cao, nội dung hình thức chưa phong phú Cơng tác giáo dục truyền thống Đảng chưa thường xuyên Công tác xây dựng tổ chức Đoàn - Hội, cấp chi đồn cịn gặp nhiều khó khăn, bất cập, thiếu tính bền vững Đồng nghĩa với việc Đồn tham gia xây dựng Đảng cịn gặp nhiều khó khăn Cơng tác cán Đồn cịn nhiều bất cập, đầu cho cán Đồn cịn gặp nhiều khó khăn lúng túng, số cán luân chuyển nhanh nên việc kiện toàn nâng cao chất lượng, tổ chức máy cịn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ Đảng viên tổ chức Đồn cịn thấp, lực cán số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu công việc đặt Phong trào niên tham gia xây dựng Đảng chưa thực tạo phong trào thi đua sơi đồn viên niên, chưa có nhiều mơ hình hoạt động tìm hiểu Đảng thiếu niên để nhân rộng địa bàn Việc sinh hoạt chi 19 đoàn vào nề nếp nội dung sinh hoạt nghèo nàn, chưa phong phú nội dung chưa đa dạng hình thức Cơng tác phát triển Đảng số chi đoàn chưa cao, chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng cơng tác niên cịn chưa tích cực, việc xã hội hố cơng tác niên, huy động nguồn lực phục vụ cho phong trào số có sở chưa kịp thời Cơng tác kiểm tra cịn lỏng lẻo, thiếu chặt chẽ, cơng tác tập hợp đồn kết niên cịn gặp nhiều khó khăn, số đồn viên niên lập gia đình sớm sau lập gia đình có đồn viên tham gia sinh hoạt đoàn Nên số lượng đoàn viên niên phấn đấu vào Đảng cịn Một phận nhỏ thiếu niên thiếu rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, chạy theo lợi ích vật chất tầm thường sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật 2.3.2 Nguyên nhân Tình hình nước quốc tế có nhiều biến động phức tạp, mặt trái kinh tế thị trường tác động không nhỏ vào tâm lý niên, thoái hoá biến chất, nạn quan liêu tham nhũng số cán ảnh hưởng vào niềm tin niên, số cấp uỷ chi chưa thực quan tâm tạo điều kiện cho Đoàn hoạt động Các hoạt động tổ chức đồn có lúc mang tính mùa vụ hình thức, chưa thực tạo sân chơi cho Đoàn viên niên Đội ngũ cán chi đồn cịn thiếu kỹ tổ chức hoạt động xung kích, thiếu động sáng tạo, nhiều lúc cịn hành hố Cơng tác tham mưu cho cấp uỷ Đảng, quyền phối hợp ban ngành đồn thể cịn yếu Cơng tác kiểm tra giám sát BCH Đoàn xã hoạt động chi đồn có lúc thường xun nghiêm túc Cơng tác giáo dục trị cho đồn viên niên chưa thường xuyên, đoàn viên niên chưa nhận thức sâu sắc tổ chức Đoàn, chế độ ưu đãi cán cấp chi đồn cịn thiếu nên hoạt động Đồn chưa thực đem lại hiệu cao, dễ gây nản chí cho đội ngũ cán Đoàn xã chi đoàn Vấn đề xã hội hố cơng tác niên chưa phát huy hiệu quả, số ấp chưa trọng đến công tác niên Một phận thiếu niên thiếu ý thức học tập, rèn luyện, nên không am hiểu pháp luật, tình hình trị xã hội, sống ỷ lại, thờ với thời nên không 20 có nhiều đóng góp cho phát triển địa phương, đặc biệt giai đoạn mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế CHƯƠNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ PHÁT HUY VAI TRỊ CỦA ĐỒN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH Xà NHA BÍCH THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY 3.1 Giải pháp 3.1.1 Giải pháp nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đồn viên xã Nhà Bích Đảng cộng sản Việt Nam trách nhiệm tuổi trẻ kế tục nghiệp Đảng Tổ chức Đồn cấp xã Nha Bích cần tăng cường cơng tác giáo dục trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức tầng lớp nhân dân mục tiêu lý tưởng Đảng chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, thơng qua mà lựa chọn, bổ sung nguồn kết nạp đảng viên từ phong trào quần chúng sở Việc giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền, học tập Nghị Đảng, Đồn cần triển khai với nhiều hình thức sáng tạo, như: học tập trực tuyến, thi trắc nghiệm, thi tự luận Internet, xây dựng phim ngắn, đồ tư tuyên truyền, phổ biến Nghị Các đợt sinh hoạt trị “Con đường cách mạng niên thời kỳ mới”, “Tự hào tiến bước cờ Đảng”, “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”, “Nhớ Bác lịng ta sáng hơn” Đồn TNCS Hồ Chí Minh xã Nha Bích cần tăng cường nêu gương điển hình tiên tiến, phát huy vai trị tự giáo dục, rèn luyện niên, kiên trì phương châm giáo dục qua thực tiễn hành động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông đại, mạng xã hội tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho thiếu niên 3.1.2 Xây dựng tổ chức Đoàn cấp xã Nha Bích thật vững mạnh, trở thành phận quan trọng công tác xây dựng Đảng Xây dựng Đồn niên cộng sản Hồ Chí Minh thật vững mạnh, trở thành phận quan trọng công tác xây dựng đảng, vững mạnh ba mặt trị, tư tưởng tổ chức, thật người bạn tin cậy niên, nơi chia sẻ tâm tư nguyện vọng, dẫn dắt niên vượt qua khó khăn, bồi dưỡng niềm tin, tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó Đảng với đoàn viên niên 21 Để thực nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm đòi hỏi tổ chức Đồn TNCS Hồ Chí Minh xã Nha Bích phải khơng ngừng đổi mới, tạo bước đột phá mặt, thường xuyên đổi nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa loại hình đồn kết, tập hợp niên Cơng tác xây dựng tổ chức Đồn cấp xã Nha Bích mạnh trị tư tưởng nhằm nâng cao lĩnh trị, đồn kết sức chiến đấu tổ chức đoàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tổ chức Đoàn đoàn viên, niên vừa phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trị địa phương, đơn vị Các chi đoàn trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nha Bích cần làm tốt việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trị, bồi dưỡng lý tưởng, xây dựng niềm tin; tạo mơi trường để đồn viên học tập, rèn luyện hiểu rõ mục tiêu, lý tưởng Đảng, Đoàn nhiệm vụ Đoàn viên Thường xuyên trao đổi thơng tin tình hình trị, kinh tế, văn hóa, xã hội chủ trương Đảng, sách pháp luật nhà nước, đặc biệt vấn đề có tác động tới niên nhiệm vụ trị địa phương Tổ chức sinh hoạt đảm bảo định kỳ để quán triệt, phổ biến nội dung chủ điểm, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng đoàn viên Tổ chức đồn cấp xã Nha Bích cần quan tâm làm việc với Đảng ủy, chi cấp để báo cáo, phân tích nội dung: tình hình đội ngũ cán bộ, đồn viên, niên; tình hình hoạt động chi đoàn; quan tâm cấp ủy cơng tác cán Đồn; đánh giá mặt mạnh, yếu, khó khăn, nguyên nhân, giải pháp khắc phục định hướng công việc cụ thể mà Ban Chấp hành Đoàn cần thực hiện; đề nghị tổ chức Đảng xây dựng, củng cố, kiện toàn cán chi đoàn đảm bảo lực, nhiệt huyết để thực nhiệm vụ; phối hợp, tạo điều kiện quan tâm đạo BCH Đoàn tổ chức hoạt động góp phần thực nhiệm vụ trị địa phương, đơn vị; tạo mơi trường để đội ngũ cán chi đoàn rèn luyện, học tập, trao đổi kinh nghiệm như: tổ chức thi Bí thư chi đồn giỏi, mở lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, cho đội ngũ cán chi đồn đồn viên tích cực có định hướng phát triển, thường xuyên nắm bắt diễn biến tình hình đội ngũ cán Đồn để có kế hoạch kiện toàn, bổ sung kịp thời, 22 đảm bảo số lượng chất lượng, khơng để tình trạng khuyết cán tổ chức Đồn Các chương trình hoạt động tổ chức đồn cấp xã Nha Bích mặt phải phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện niên, mặt khác cần quan tâm bồi dưỡng, hỗ trợ niên, đồng hành niên q trình lập thân, lập nghiệp Có vậy, hoạt động tổ chức đồn tạo mơi trường thu hút bạn trẻ, từ tập hợp, giáo dục niên, xây dựng lớp niên “vừa hồng, vừa chuyên” để thực mục tiêu, lý tưởng cao Đảng, đóng góp tài năng, sức trẻ phụng Tổ quốc, phụng nhân dân 3.1.3 Ban chấp hành đồn cấp xã Nha Bích phải chủ động, tích cực cơng tác đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán trẻ cho Đảng; tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, niên rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam Tổ chức Đồn cấp xã Nha Bích phải coi trọng công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo sử dụng đội ngũ cán đoàn Mấu chốt để giải vấn đề tổ chức đoàn phải tích cực, chủ động tham mưu triển khai thực có hiệu Quy chế cán đồn, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán đồn Trong cơng tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, tổ chức Đoàn cần thực quy trình, coi trọng chất lượng trị để nâng cao tỷ lệ đồn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng kết nạp Thông qua phong trào hành động cách mạng tuổi trẻ “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với niên lập thân, lập nghiệp”, “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” , cần tạo động lực cho cán đồn rèn luyện, cống hiến; tạo mơi trường cho niên phấn đấu trở thành đảng viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nha Bích trực tiếp tham gia cơng tác phát triển đảng viên, giới thiệu đồn viên ưu tú, giáo dục rèn luyện đảng viên trẻ, cung cấp cán cho Đảng, góp phần xây dựng Đảng tổ chức BCH Đồn TNCS Hồ Chí Minh xã Nha Bích cần thực tốt cơng tác quy hoạch, đưa cán Đồn đào tạo trình độ trị, chun mơn nghiệp vụ nhằm trang bị cho đội ngũ cán dự nguồn có đầy đủ trình độ, lực đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ Chuẩn trình độ, lực giúp cho đội ngũ cán Đồn có tín nhiệm cấp ủy Đảng, quyền đồn thể sở 23 Bên cạnh đội ngũ cán Đồn đương nhiệm, BCH Đồn xã Nha Bích cần dự kiến năm phải bổ sung quy hoạch dự nguồn chức danh BCH chi đồn, từ xây dựng nguồn kết nạp đảng viên phù hợp, ưu tiên quy hoạch cá nhân trẻ tuổi, có lực đặc biệt trải qua thực cơng tác Đồn, góp phần đảm bảo nguồn cán Đoàn kế cận Tổ chức đoàn cấp cần xây dựng tiêu chuẩn đoàn viên ưu tú phù hợp với tiêu chuẩn xét kết nạp đảng viên Đảng, trọng đoàn viên, niên người giỏi, tinh thông chuyên môn, nghiệp vụ BCH Đồn xã Chi đồn cần có kế hoạch tổng kết rút kinh nghiệm đề giải pháp chương trình “Rèn luyện đồn viên”, tiếp tục thực tốt vận động “Đoàn viên niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” 3.1.4 Tiếp tục tham mưu cho Đảng cơng tác niên, mở rộng mặt trận đồn kết tập hợp niên Để làm tốt công tác niên, trước mắt Đồn TNCS Hồ Chí Minh xã Nha Bích cần thực tốt Luật Thanh niên Cùng với tiến hành Chiến lược phát triển niên thời kỳ mới, tham gia góp ý, xây dựng đường lối, sách Đảng, góp ý phê bình đảng viên cấp ủy đảng, trọng vai trò phản biện, giám sát Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Đồn Thanh niên xã Nha Bích cần cụ thể hóa có chế để thực việc phản biện, giám sát tổ chức đoàn đoàn viên, niên Chăm lo phát triển tổ chức niên Đồn làm nịng cốt nhằm đồn kết rộng rãi tầng lớp niên tham gia tích cực vào q trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, quyền địa phương Động viên đoàn viên, niên thực tốt chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Mỗi đoàn viên, niên tổ chức đoàn phải nâng cao lực nhận thức, hiểu biết Đảng, mặt đời sống xã hội, nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng niên, trình đổi phát triển kinh tế - xã hội đất nước lãnh đạo Đảng 3.2 Một số kiến nghị 3.2 Đối với Đảng ủy, UBND xã Nha Bích Trước hết ta phải xác định Đảng quan trị cao nhất, trực tiếp lãnh đạo tổ chức Đồn Vì Đảng phải tổ chức vững mạnh, 24 đảng viên phải rèn luyện phẩm chất đạo đức cho Tổ chức Đảng phải tạo điều kiện cho cán Đảng viên học tập, nâng cao kiến thức, phải tạo hội cho họ phát triển mặt, cán Đảng viên phải nắm Nghị quyết, chủ trương sách Đảng Nhà nước, phải có ý thức xây dựng tổ chức Nhanh chóng triển khai chủ trương Nghị cấp đến chi để chi nắm bắt kịp thời Phải thường xuyên quan tâm đến tổ chức Đoàn cán đoàn viên niên, thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra Đảng với tổ chức Đoàn Trực tiếp giám sát, đạo theo dõi mặt hoạt động Đoàn Cần trọng chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp niên điều kiện Phải có biện pháp nâng cao nhận thức cán Đảng viên cơng tác phát triển Đảng viên trẻ Có kế hoạch phân công cán đảng viên chủ động tiến hành giáo dục, lựa chọn quần chúng có đủ điều kiện, tiêu chuẩn giới thiệu cho Đảng Đảng ủy xây dựng quy chế lãnh đạo Đảng Đoàn niên quy chế việc đoàn niên tham gia xây dựng Đảng, làm cho đoàn viên niên hiểu rõ vai trò, vị trí tổ chức Đảng cơng tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng 3.2.2 Đối với BTV tỉnh đồn Bình Phước, huyện đồn Chơn Thành Các cấp Đoàn phải phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ Đảng, quyền xã để thực tốt phong trào hành động Đoàn Tập trung nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ nghiệp vụ công tác, kiểm tra cho đội ngũ lãnh đạo cấp Đoàn, đạt trọng tâm vào việc kiểm tra thực chủ trương cơng tác Đồn Đánh giá hiệu việc thực tính thực tiễn chủ trương sách Ban chấp hành Đoàn ban hành, kiểm tra việc thực Điều lệ Đoàn kịp thời giải khiếu nại, tố cáo góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp tuổi trẻ Thường xuyên mở lớp tập huấn để nâng cao nhận thức, trình độ lý luận nghiệp vụ cho cán đồnịacung cấp in ấn tài liệu cho mơ hình để thu hút tập hợp niên nhiều nữa, thường xuyên quan tâm đến tâm tư nguyện vọng Đoàn viên niên để nắm bắt nhu cầu họ Từ tổ chức hoạt động phong trào phu hợp đáp ứng nhu cầu đáng đồn viên niên 25 Thường xuyên mở lớp bồi dưỡng nhằm giáo dục cho đoàn viên niên lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống văn hố Đảng - Đồn quê hương đất nước, giáo dục cho họ giá trị văn hố dân tộc Từ hình thành hệ trẻ sống có lý tưởng cao đẹp có phẩm chất đạo đức cách mạng cho đoàn viên niên 3.2.3 Đối với tổ chức trị - xã hội xã Nha Bích Thường xun chăm lo đến cơng tác Đồn cơng tác phát triển Đảng cho quan, đơn vị, tổ chức Tạo điều kiện thuận lợi sở vật chất, ngân sách cho Đoàn hoạt động khuyến khích Đồn viên ưu tú học lớp cảm tình Đảng Chăm lo đạo sát tổ chức Đồn hoạt động có hiệu quả, tạo khơng khí, niềm tin cho hoạt động sau Xây dựng, củng cố tổ chức Đảng quan, đơn vị thật sạch, tạo niềm tin cho Đoàn viên niên tổ chức Đảng, động viên đoàn viên niên học tập, phấn đấu rèn luyện để trưởng thành trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam Các phong trào hoạt động, Đảng phải đạo cơng tác tổ chức hoạt động phải mang tính giáo dục sâu sắc đoàn viên niên Làm tốt công tác phát triển Đảng viên trẻ đoàn viên niên, tạo hội cho Đoàn viên niên học tập khẳng định để từ phát đồn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng Phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, quyền địa phương làm tốt cơng tác giới thiệu phát triển Đảng địa bàn dân cư Nhằm thực công tác phát triển Đảng lúc, nơi, thực triệt để PHẦN KẾT LUẬN Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng nhấn mạnh: “Tạo động lực cho niên xung kích học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, lập 26 nghiệp; làm chủ kiến thức khoa học, cơng nghệ đại, phát huy vai trị quan trọng nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc”… “Ðảng phải tăng cường lãnh đạo công tác niên nhiệm vụ giải pháp tồn diện, đồng bộ, mạnh mẽ, tích cực trách nhiệm” Trong giai đoạn cách mạng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ln đội hậu bị tin cậy Đảng Đây trách nhiệm quyền lợi trị đoàn viên niên tổ chức Đoàn, nhiệm vụ quan trọng thường xuyên cấp Đoàn Tham gia xây dựng Đảng sạch, vững mạnh nhiệm vụ trị, trách nhiệm Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nói chung Đồn TNCS Hồ Chí Minh xã Nha Bích nói riêng Vì vậy, cán bộ, đồn viên, niên cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, xung kích, sáng tạo, hồn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, xây dựng tổ chức đồn vững mạnh; tích cực tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu trở thành người đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên” hành động thiết thực để tham gia xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam thực sạch, vững mạnh, nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Khóa luận tốt nghiệp khái quát vấn đề mặt lý luận cơng tham gia xây dựng đảng Đồn TNCS Hồ Chí Minh, sở đó, phân tích thực trạng kết quản làm nội dung hạn chế công tác tham gia xây dựng Đảng Đồn TNCS Hồ Chí Minh xã Nha Bích, huyện Chơn Thành Đồng thời đề xuất số giải pháp với mong muốn góp phần nhỏ bé vào công tác tham gia xây dựng Đảng tổ chức đồn địa phương Trong q trình làm khóa luận chắn khơng tránh khỏi thiếu sót, kính mong q thầy góp ý, giúp đỡ để em hoàn thành tốt Xin trân trọng cảm ơn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đồn TNCS Hồ Chí Minh (2017), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đồn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Nxb Thanh Niên, Hà Nội 27 Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Điều lệ đồn (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đồn TNCS Hồ Chí Minh thơng qua ngày 13/12/2017) V.I.Lênin tồn tập (2005), tập 41, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội Hồ Chí Minh tồn tập (2011), tập 12, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội Hồ Chí Minh tồn tập (2011), tập 15, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội Trích Hồ Chí Minh giáo dục niên, Hà Nội, 1987 Minh giáo dục niên, Hà Nội, 1987 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI 28 ... TNCS Hồ Chí Minh Chức Đồn TNCS Hồ Chí Minh 1.3 Vai trị Đồn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng Đảng 1.4 Nội dung Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng Đảng 1.5 THỰC TRẠNG ĐỒN TNCS HỒ CHÍ MINH Xà NHA. .. LÝ LUẬN VỀ VAI TRỊ CỦA ĐỒN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG 1.1 Khái niệm vai trị Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 1.1.1 Khái niệm mối quan hệ Đồn Thanh niên cộng sản Hồ. .. tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam ngày sạch, vững mạnh Với lý đó, tơi định lựa chọn đề tài ? ?Phát huy vai trò Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Nha Bích, huy? ??n Chơn Thành tham gia xây dựng Đảng? ??
- Xem thêm -

Xem thêm: khóa luận tốt nghiệp TCCT PHÁT HUY VAI TRÒ của đoàn THANH NIÊN CỘNG sản hồ CHÍ MINH xã NHA BÍCH, HUYỆN CHƠN THÀNH THAM GIA xây DỰNG ĐẢNG,

Từ khóa liên quan