0

(Luận văn thạc sĩ) Năng lực công chức nữ trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar

87 10 0
  • (Luận văn thạc sĩ) Năng lực công chức nữ trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 17:03

(Luận văn thạc sĩ) Năng lực công chức nữ trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar(Luận văn thạc sĩ) Năng lực công chức nữ trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar(Luận văn thạc sĩ) Năng lực công chức nữ trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar(Luận văn thạc sĩ) Năng lực công chức nữ trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar(Luận văn thạc sĩ) Năng lực công chức nữ trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar(Luận văn thạc sĩ) Năng lực công chức nữ trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar(Luận văn thạc sĩ) Năng lực công chức nữ trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar(Luận văn thạc sĩ) Năng lực công chức nữ trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar(Luận văn thạc sĩ) Năng lực công chức nữ trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar(Luận văn thạc sĩ) Năng lực công chức nữ trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar(Luận văn thạc sĩ) Năng lực công chức nữ trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar(Luận văn thạc sĩ) Năng lực công chức nữ trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar(Luận văn thạc sĩ) Năng lực công chức nữ trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar(Luận văn thạc sĩ) Năng lực công chức nữ trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar(Luận văn thạc sĩ) Năng lực công chức nữ trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar(Luận văn thạc sĩ) Năng lực công chức nữ trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar(Luận văn thạc sĩ) Năng lực công chức nữ trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar(Luận văn thạc sĩ) Năng lực công chức nữ trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar(Luận văn thạc sĩ) Năng lực công chức nữ trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar(Luận văn thạc sĩ) Năng lực công chức nữ trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar(Luận văn thạc sĩ) Năng lực công chức nữ trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar(Luận văn thạc sĩ) Năng lực công chức nữ trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar(Luận văn thạc sĩ) Năng lực công chức nữ trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar(Luận văn thạc sĩ) Năng lực công chức nữ trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …… /……… BỘ NỘI VỤ … /…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ THỊ THU HIỀN NĂNG LỰC CÔNG CHỨC NỮ CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CƯ M’GAR, TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG ĐẮK LẮK, NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …… /……… … /…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ THỊ THU HIỀN NĂNG LỰC CÔNG CHỨC NỮ CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CƯ M’GAR, TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Mã số: 08 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN ĐĂNG QUẾ ĐẮK LẮK, NĂM 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ “Năng lực công chức nữ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar” cơng trình nghiên cứu độc lập tác giả thực hướng dẫn TS Nguyễn Đăng Quế Các số liệu, kết luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích nguồn theo quy cách trình bày luận văn thạc sĩ Học viện Hành Quốc gia Tác giả Lê Thị Thu Hiền LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình nghiên cứu thực luận văn, nhận quan tâm giúp đỡ tận tình TS.Nguyễn Đăng Quế, người hướng dẫn khoa học thời gian làm luận văn Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành sâu sắc giúp đỡ quý báu Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo giảng dạy suốt trình học cao học Học viện Hành Quốc gia Phân viện Tây nguyên Đặc biệt xin cảm ơn đến UBND huyện Cư M’gar quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cư M’gar tạo điều kiện, giúp đỡ cho việc cung cấp số liệu, thông tin nghiên cứu thực tiễn quan xin cảm ơn đến trợ giúp, động viên to lớn mặt tinh thần gia đình, người thân, bạn bè đồng nghiệp Với lực nghiên cứu khoa học nhiều hạn chế, yếu kém, đề tài luận văn thực chắn không tránh khỏi khiếm khuyết Với tinh thần cầu thị, mong nhận ý kiến phản hồi, đóng góp q thầy cơ, bạn bè đồng nghiệp để đề tài luận văn tơi hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn./ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT - HCNN : Hành nhà nước - HĐND : Hội đồng nhân dân - UBND : Ủy ban nhân dân - VTVL : Vị trí việc làm - CCHC : Cải cách hành - ĐTBD : Đào tạo, bồi dưỡng - QLNN : Quản lý nhà nước - HCNN: Hành nhà nước - CQCM: Cơ quan chuyên môn MỤC LỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng Trang Bảng 2.1 Số lượng cơng chức hành quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk 37 Bảng 2.2 Số lượng, tỷ lệ công chức theo giới tính, dân tộc, tơn giáo 37 Bảng 2.3 Số lượng công chức nữ theo độ tuổi 38 Bảng 2.4 Trình độ chun mơn, nghiệp vụ, lý luận trị 39 Bảng 2.5 Trình độ quản lý nhà nước 39 Bảng 2.6 Trình độ tin học, ngoại ngữ 40 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Kết xếp loại công chức năm 2020 công chức nữ Đánh giá kết công tác công chức nữ quan chuyên môn thuộc UBND huyện 42 43 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài luận văn Tình hình nghiên cứu liên quan đến luận văn Mục đích nhiệm vụ luận văn 3.1 Mục đích 3.2 Nhiệm vụ Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận văn 6 Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1.Về lý luận 6.2 Về thực tiễn 7 Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CÔNG CHỨC NỮ CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 1.1 Khái quát công chức nữ vị trí, vai trị đội ngũ cơng chức nữ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 1.1.1 Khái niệm: 1.1.2 Vị trí, vai trị cơng chức nữ quan chuyên môn Ủy ban nhân dân cấp huyện 1.1.3 Đặc điểm công chức nữ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 10 1.1.4 Nhiệm vụ công chức nữ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện 13 1.2 Năng lực công chức nữ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 14 1.2.1 Khái niệm 14 1.2.2 Các yếu tố cấu thành lực công chức nữ 16 1.2.3.Những nhân tố ảnh hưởng đến lực công chức nữ 17 1.2.4 Tiêu chí đánh giá lực công chức nữ …………………………….19 1.3 Các yếu tố tác động đến lực công chức nữ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 23 1.3.1 Cơng tác bố trí, sử dụng: 23 1.3.2 Công tác tuyển dụng: 23 1.3.3 Công tác đào tạo, bồi dưỡng: 24 1.3.4 Công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển: 24 1.3.5 Thực chế độ, sách công chức nữ 25 1.3.6 Công tác đánh giá công chức nữ 26 1.3.7 Khuyến khích, đãi ngộ, tạo động lực làm việc: 27 1.3.8 Mơi trường làm việc văn hóa công sở: 28 Tiểu kết chương 1…………………………………………………………… 29 Chương THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CÔNG CHỨC NỮ CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CƯ M’GAR 30 2.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội tác động đến lực đội ngũ công chức nữ 30 2.1.1 Giới thiệu khái quát huyện Cư M’gar 30 2.1.2 Đặc điểm tự nhiên 30 2.1.3 Tình hình kinh tế - xã hội huyện Cư M’gar 32 2.2.Khái quát đội ngũ cán bộ, công chức viên chức cấp huyện huyện Cư M’gar năm 2020 36 2.2.1 Về số lượng: 36 2.2.2 Về chất lượng: 36 2.3.Khái quát công chức nữ lực đội ngũ công chức nữ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar 37 2.3.1 Về số lượng 37 2.3.2 Về cấu 37 2.4 Đánh giá thực trạng công tác nâng cao lực công chức nữ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar 39 2.4.1 Thực trạng lực công chức nữ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cư M’gar thông qua yếu tố cấu thành lực 39 2.4.2 Thực trạng lực công chức nữ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar thông qua kết thực công việc 42 2.5 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến lực công chức nữ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar 44 2.5.1 Về bố trí cơng chức nữ lực, phù hợp sở trường công chức nữ công việc đảm nhận 44 2.5.2 Công việc phù hợp với chuyên môn đào tạo 44 2.5.3 Về công tác đánh giá công chức nữ 44 2.5.4 Về điều kiện làm việc thực văn hóa cơng sở cơng chức nữ quan 44 2.5.5 Đánh giá mức thu nhập công chức nữ 45 2.5.6 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực công chức nữ tham dự thời gian năm trở lại 45 2.6 Đánh giá, nhận xét thực trạng công chức nữ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar 46 2.6.1 Ưu điểm 46 2.6.2 Hạn chế nguyên nhân 47 Chương 52 QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG CHỨC NỮ TRONG CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CƯ M’GAR 52 3.1 Quan điểm nâng cao lực công chức nữ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cư M’gar 52 3.1.1 Quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà nước công tác cán nữ 52 3.1.2 Quan điểm, định hướng, mục tiêu nâng cao lực công chức nữ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cư M’gar 53 3.2 Một số giải pháp nâng cao lực công chức nữ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar 56 3.2.1 Nâng cao nhận thức giới bình đẳng giới toàn xã hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức phương thức lãnh đạo cấp ủy người đứng đầu 56 3.2.2 Chú trọng cơng tác bố trí, sử dụng cơng chức nữ 58 3.2.3 Thực tốt công tác tạo nguồn, quy hoạch, luân chuyển công chức nữ 59 3.2.4 Đổi công tác đánh giá công chức nữ 61 3.2.5 Đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức nữ 62 3.2.6 Nâng cao tính chuyên nghiệp trách nhiệm công chức nữ thực thi công vụ 63 3.2.7 Tăng cường nâng cao hiệu công tác tra, kiểm tra, giám sát công chức nữ 65 3.2.8 Thực chế độ, sách, điều kiện mơi trường, phương tiện làm việc công chức nữ 66 Tiểu kết chương 3…………………………………………………………… 68 KẾT LUẬN 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 ... chung nâng cao lực cán công chức nữ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện nói riêng 2.3.Khái qt cơng chức nữ lực công chức nữ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar 2.3.1 Về... lực công chức nữ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar thông qua kết thực công việc 42 2.5 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến lực công chức nữ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân. .. nâng cao lực công chức nữ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cư M’gar giai đoạn cần thiết Vì vậy, học viên chọn đề tài ? ?Năng lực công chức nữ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar,
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Năng lực công chức nữ trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar,

Từ khóa liên quan