0

tiểu luận TCCT PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH KINH TẾ HIỆU QUẢ Ở XÃ NGHĨA TRUNG – HUYỆN BÙ ĐĂNG

13 2 0
  • tiểu luận TCCT  PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH KINH TẾ HIỆU QUẢ Ở XÃ NGHĨA TRUNG – HUYỆN BÙ ĐĂNG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 14:48

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 2 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ BÀI THU HOẠCH HẾT HỌC PHẦN Chương trình Trung cấp lý luận chính trị hành chính CHỦ ĐỀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH KINH TẾ HIỆU QUẢ Ở XÃ NGHĨA TRUNG – HUYỆN BÙ ĐĂNG Họ tên học viên Lớp Trung cấp LLCT HC, Phần VI – Đặc điểm tình hình nhiệm vụ tại địa phương , năm 2021 Phần I MỞ ĐẦU Để phát triển kinh tế Đảng và Nhà nước ta chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, và đối với điều kiện thực tế cụ thể của mỗi địa phương lại có những chính sách,. 1 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ * BÀI THU HOẠCH HẾT HỌC PHẦN Chương trình Trung cấp lý luận trị - hành CHỦ ĐỀ: PHÁT TRIỂN MƠ HÌNH KINH TẾ HIỆU QUẢ Ở XÃ NGHĨA TRUNG – HUYỆN BÙ ĐĂNG Họ tên học viên: Lớp: Trung cấp LLCT-HC, Phần: VI – Đặc điểm tình hình nhiệm vụ địa phương , năm 2021 Phần I: MỞ ĐẦU Để phát triển kinh tế Đảng Nhà nước ta chủ trương đổi mơ hình tăng trưởng, cấu lại kinh tế, điều kiện thực tế cụ thể địa phương lại có sách, chủ trương cụ thể Trong lĩnh vực kinh tế nói chung lĩnh vực nơng nghiệp nói riêng có thực áp dụng mơ hình hình kinh tế cách có hiệu Xét mặt lý luận, mơ hình kinh tế cơng cụ hữu ích để phân tích hành vi kinh tế người vận hành kinh tế Xét mặt thực tiễn áp dụng mô hình kinh tế chủ trương đắn nhằm phát huy nguồn lực, mạnh địa phương sản xuất Căn vào ý nghĩa đó, tơi lựa chọn đề tài “Phát triển mơ hình kinh tế hiệu xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng” vừa có ý nghĩa lý luận vừa có ý nghĩa thực tiễn Phần II: NỘI DUNG CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN MƠ HÌNH KINH TẾ Ở NƯỚC TA 1.1 Một số vấn đề lý luận mơ hình kinh tế Theo Kinh tế học, mơ hình kinh tế ( tiếng anh Economic model) mơ hình liên kết hai hay nhiều biến số kinh tế Và mơ hình kinh tế sử dụng cho mục đích: Một là, mơ tả mối quan hệ tồn biến số kinh tế; Hai là, xác định kết cục kinh tế rút từ mối liên hệ biến số kinh tế; Ba là, dự báo ảnh hưởng thay đổi biến số kinh tế kết cục kinh tế Vậy đặc trưng mơ hình kinh tế gì: Mơ hình kinh tế có đặc trưng sau: Thứ nhất, mơ hình kinh tế hình thành sở quan sát kiện hay biến cố kinh tế xảy thực tế Thứ hai, mô hình kinh tế kết tư duy, tri thức kinh tế học mà người có nghiên cứu thực Thứ ba, mơ hình ln ln dựa vào giả định đơn giản hóa Thứ tư, xây dựng mơ hình, người ta phải bỏ qua nhiều chi tiết thực đối tượng nghiên cứu để tập trung vào chi tiết coi quan trọng nhất, có ý nghĩa 3 Thứ năm, giả định khơng thể đưa cách tùy tiện, bỏ qua chi tiết yếu, then chốt, có liên quan đến chất đối tượng, hiểu cách thực chất đối tượng Về nhiệm vụ mơ hình kinh tế: Mơ hình kinh tế có nhiệm vụ biểu thị mối quan hệ nhóm người kinh tế hay biến số kinh tế.Ví dụ: Mơ hình vòng chu chuyển kinh tế biểu thị mối quan hệ tương tác hộ gia đình doanh nghiệp thị trường đầu vào, đầu cho hình dung đơn giản hoạt động kinh tế.Hay mô hình lựa chọn người tiêu dùng thể mối quan hệ lượng hàng hóa mà người tiêu dùng muốn mua loại hàng hóa với thu nhập, sở thích người tiêu dùng giá hàng hóa Bên cạnh đó, mơ hình kinh tế có nhiệm vụ xác định mối liên quan chủ thể kinh tế hay biến số kinh tế, cụ thể: Chỉ mối quan hệ tương đối ổn định chúng (do đó, cần bỏ qua mối quan hệ ngẫu nhiên); Làm rõ mối liên hệ nhân chúng (cái định gì? nguyên nhân, kết quả) Và phải lượng hóa mức mối quan hệ (khi biến số thay đổi ảnh hưởng đến thay đổi biến số khác mặt định tính lẫn mặt định lượng) Do chắt lọc từ thực tế nhằm diễn giải thực tế điểm yếu nhất, khẳng định mơ hình kinh tế cơng cụ hữu ích để phân tích vấn đề kinh tế đời sống thực 1.2 Quan điểm Đảng ta phát triển mơ hình kinh tế Áp dung mơ hình kinh tế hiệu để thúc đẩy kinh tế phát triển Đảng ta quan tâm Đặc biệt đại hội gần đây, tkhơng đặt việc phát triển mơ hình kinh tế mà đẩy mạnh tăng cường đổi mơ hình kinh tế để phù hợp với phát triển kinh tế không tách khỏi xu hướng phát triển tiến giới Và vấn đề phát triển mơ hình kinh tế hiệu thường đề cập nội dung “ Đổi mơ hình tăng trưởng, cấu lại kinh tế” – nội dung lớn, quan trong kỳ đại hội Đảng, mà thức đề từ Đại hội XI Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011  - 2020 xác định nội dung đổi mơ hình tăng trưởng, cấu lại kinh tế, sau: “Chuyển đổi mơ hình tăng trưởng từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý chiều rộng chiều sâu, vừa mở rộng quy mô vừa trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính bền vững Thực cấu lại kinh tế, trọng tâm cấu lại ngành sản xuất, dịch vụ phù hợp với vùng; thúc đẩy cấu lại doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược thị trường; tăng nhanh giá trị nội địa, giá trị gia tăng sức cạnh tranh sản phẩm, doanh nghiệp kinh tế; phát triển kinh tế tri thức Gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh”[1, tr.107] Đại hội XII tiếp tục đề nhiệm vụ cấu lại kinh tế gắn với đổi mô hình tăng trưởng, cụ thể: “Tiếp tục đẩy mạnh thực cấu lại đồng bộ, tổng thể kinh tế ngành, lĩnh vực gắn với đổi mơ hình tăng trưởng, tập trung vào lĩnh vực quan trọng: cấu lại đầu tư với trọng tâm đầu tư công; cấu lại thị trường tài với trọng tâm hệ thống ngân hàng thương mại tổ chức tài chính, bước cấu lại ngân sách nhà nước; cấu lại giải có kết vấn đề nợ xấu, bảo đảm an tồn nợ cơng; cấu lại doanh nghiệp nhà nước với trọng tâm tập đoàn, tổng công ty nhà nước; cấu lại nông nghiệp ”[2, tr.88,89] Văn kiện Đại hội XIII tiếp tục đề cập đến nội dung trên, nhấn mạnh mơ hình tăng trưởng cần tận dụng tốt hội Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, dựa tiến khoa học - công nghệ đổi sáng tạo Cụ thể là: “Tiếp tục đẩy mạnh đổi mơ hình tăng trưởng kinh tế, chuyển mạnh kinh tế sang mơ hình tăng trưởng dựa tăng suất, tiến khoa học công nghệ, đổi sáng tạo, nhân lực chất lượng cao, sử dụng tiết kiệm, hiệu nguồn lực để nâng cao chất lượng, hiệu sức cạnh tranh kinh tế Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp tảng ứng dụng mạnh mẽ thành tựu khoa học công nghệ, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; phát triển sản phẩm có lợi cạnh tranh, sản phẩm cơng nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, tham gia có hiệu vào mạng sản xuất chuỗi giá trị toàn cầu” [3, tr.120,121] Điểm mới, nhấn mạnh Đại hội XIII mơ hình tăng trưởng dựa tiến khoa học - công nghệ đổi sáng tạo Điều do, là, kinh tế phát triển theo chiều rộng tới hạn, cần đẩy mạnh phát triển theo chiều sâu; hai là, bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc tận dụng hội quan trọng có tính định tạo phát triển nhanh bền vững cho đất nước Có thể thấy từ quan điểm Đảng vấn đề chung vấn đề đổi mơ hình tăng trưởng, cấu lại kinh tế song qua quan triệt thực vận dụng linh hoạt phừ hợp với tình hình địa phương nhiều mơ hình kinh tế đề xuất thực hiện, tất nhiên mơ hình ứng dụng cho lĩnh vực định Chương THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN MƠ HÌNH KINH TẾ Ở XÃ NGHĨA TRUNG, HUYỆN BÙ ĐĂNG HIỆN NAY Nghĩa Trung xã (thuộc huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) có diện tích 86,68 km², dân số năm 2007 7237 người, mật độ dân số đạt 83 người/km² Là địa phương mang nét đặc thù xã miền núi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống kinh tế xã hội cịn gặp nhiều khó khăn, tình hình trị xã hội ổn định Mặc dù thế, thực chủ trương chung Đảng nhà nước địa bàn xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng tiếp tục triển khia thực mô hình kinh tế hiệu tiến tới bền vững 2.1 Những mặt đặt phát triển mơ hình kinh tế xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng Hiện nay, xã Nghĩa Trung sản xuất nông nghiệp ngành chiếm tỷ trọng cao kinh tế địa phương (chiếm 73% cấu kinh tế) Với diện tích 3.336,59 (chiếm 88% diện tích tồn xã), loại trồng chủ yếu cao su, tiêu, điều, khoai mì, bắp, ăn trái…trong đó, chủ yếu cà phê, cao su điều Cây cơng nghiệp coi trồng có nguồn thu nhập nhân dân địa phương Trên địa bàn xã Nghĩa Trung đây, màu xanh vườn cà phê, cao su bạt ngàn mang lại sống ấm no, hạnh phúc cho bà nhân dân đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số Trong chăn nuôi, xã Nghĩa Trung đàn gia súc, gia cầm phát triển chủ yếu hộ gia đình, như: bị, gà, heo, thỏ Một số hộ gia đình mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại, thực mơ hình chăn ni khép kín (trang trại heo, gà) nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo thu nhập ổn định Hiện mơ hình ni chim yến địa phương phát triển mạnh, mang lại hiệu kinh tế định, nhiên hình thức cịn mang tính tự phát, thiếu quy hoạch chưa có phương án phòng ngừa xử lý dịch bệnh xảy Là địa phương mạnh phát triển nông nghiệp, đặc biệt trồng lâu năm, xã Nghĩa Trung khuyến khích nơng dân tập trung chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi, lựa chọn mơ hình kinh tế phù hợp, mang lại giá trị kinh tế cao hướng đến phát triển mơ hình bền vững Nhờ vậy, nhiều hộ mạnh dạn đầu tư, xây dựng mơ hình kinh tế nơng, lâm nghiệp kết hợp Đến nay, địa bàn xa có hàng chục mơ hình đạt từ 100 - 300 (Cao su 3.006,5 diện tích; điều 30,7 ha, tiêu 10 ha; ăn trái 20 ha, khoai mỳ 80,5 ha; bắp 03 ha, loại trồng khác 178,4 ha) (Đàn bò 370 con; đàn heo 7,150 con, đàn gia cầm ước đạt khoảng 20,000 ) triệu đồng/năm Trong bật với mơ hình trang trại trồng nơng nghiệp lâu năm cao su, điều hay tiêu Mơ hình trang trại tổng hợp chăn nuôi gà kết hợp trồng xen canh với trồng ăn trái trồng bắp Hay trang trại ni thỏ, nhím sinh sản giúp số hộ gia đình nghèo, vươn lên làm giàu Cùng với việc hỗ trợ, nhân rộng mơ hình kinh tế hiệu quả, xã Nghĩa Trung đạo hộ gia đình đẩy mạnh chuyển đổi cấu trồng, đưa trồng có giá trị kinh tế cao vào gieo trồng (như cà phê, điều, tiêu, cao su) Và thay giống bắp, mì suất, chất lượng giống ngơ, mì lai có suất, chất lượng cao Đẩy mạnh trồng ăn trái phù hợp với địa đạt tiêu chuẩn sầu riêng, bơ…Đồng thời, vận động bà nơng dân tích cực áp dụng tiến khoa học vào sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu kinh tế Nhờ trọng triển khai giải pháp hỗ trợ sản xuất nên hiệu kinh tế sản xuất nông nghiệp huyện tăng rõ rệt, thu nhập từ nông nghiệp hộ gia đình bình nâng lên; Tỷ lệ hộ nghèo bà dân tộc thiểu số giảm nhiều; Nhiều mơ hình trồng mang lại giá trị thu nhập cao nhân rộng, như: mơ hình trồng Có thể nói, kinh tế nông nghiệp địa bàn xã Nghĩa Trung khẳng định mơ hình bền vững, đem lại hiệu quả, suất, lợi nhuận cao cho người nơng dân Để nhân rộng mơ hình này, thời gian tới, xã Nghĩa Trung tiếp tục thực lồng ghép chương trình khuyến nơng để hỗ trợ người nơng dân; tạo chế, sách, khuyến khích phát triển hộ nông dân; đồng thời tạo điều kiện cho bà tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi phát triển sản xuất , góp phần thúc đẩy, nhân rộng mơ hình kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững 2.2 Hạn chế, tồn phát triển mơ hình kinh tế xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng Về hạn chế: Bên cạnh kết đạt được, phát triển mơ hình kinh tế Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng tồn số hạn chế là: Sản xuất nơng nghiệp nhìn chung có mặt hiệu chưa cao Trong việc áp dụng số mơ hình kinh tế hiệu Cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thơn cịn chậm kết đạt chưa đồng đều, số nội dung chưa đạt mục tiêu đề ra; nguồn lực đầu tư vào nông nghiệp, nông thơn chưa đáp ứng u cầu (trong việc hỗ trợ mặt tài mặt chun mơn giúp người dân thực mơ hình kinh tế chưa hiệu quả) Đặc biệt chưa ứng dụng tiến khoa học, cơng nghệ, giới hố, cơng nghiệp chế biến nông sản dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu Hợp tác liên kết sản xuất nơng nghiệp phát triển cịn chậm Sản xuất nơng nghiệp cịn manh mún, thiếu bền vững, hiệu chưa cao; chất lượng sản phẩm, suất lao động thu nhập người nơng dân cịn thấp chưa phát triển nhiều sản phẩm có giá trị nơng nghiệp cao, có khả cạnh tranh thị trường tỉnh khu vực Tây Nguyên Sở dĩ cịn hạn chế nêu cấp ủy, quyền địa phương có thời điểm chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực phong trào thi đua sản xuất; hay áp hưng mơ hình kinh tế hiệu quả; việc phối hợp với quan chuyên môn tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật; tạo chế, sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế có thời điểm cịn chưa kịp thời; tâm lý bà nhân dân đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số ngại ngần đổi áp dụng mơ hình kinh tế, chưa kể yếu tốt khách quan điều kiện tự nhiên thiên tai, biến đổi khí hậu có ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản xuất nông nghiệp bà nhân dân; lên xuống, thay đổi theo chiều hướng khó khăn giá nơng sản Tất yếu tố nói làm cho việc phát triển mơ hình kinh tế có mặt hiệu địa bàn xã Nghĩa Trung thời gian qua, địi hỏi phải có giải pháp cụ thể để khắc phục áp dụng mơ hình kinh tế hiệu Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÁT TRIỂN CÁC MƠ HÌNH KINH TẾ HIỆU QUẢ Ở XÃ NGHĨA TRUNG, HUYỆN BÙ ĐĂNG HIỆN NAY VÀ VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM NGƯỜI LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ 3.1 Giải pháp nâng cao chất lượng phát triển mơ hình kinh tế Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng Để tiếp tục đổi nâng cao hiệu việc phát triển mơ hình kinh tế có hiệu địa bàn xã NghĩaTrung yêu cầu thực số giải pháp sau: Một là, cấp ủy, quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh cơng tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực áp hưng mơ hình kinh tế hiệu lao động sản xuất địa phương Việc tuyên truyền vận động có ý nghĩa quan trọng giúp nhận thức nhân dân sáng tỏ chủ trương áp dụng mơ hình kinh tế có hiệu vào sản xuất Đặc biệt bà đồng bào dân tộc thiểu số giúp họ tahy đổi thói quen sản xuất khó, cấp ủy quyền địa phương, trưởng bản, thôn, làng không sức thuyết phục bà nhân dân thực khó có phát triển mặt sản xuất di thu nhập để đảm sống bấp bênh Cho nên từ thay đổi nhận thức đến thực tiễn đòi hỏi vai trò người cán cấp, công tác tuyên truyền vận động phải đặt lên hàng đầu 10 Hai là, địa phương cần có phối hợp với quan chuyên môn tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho bà nhân dân việc áp dụng mơ hình kinh tế hiệu Có thể nói, việc sản xuất nơng nghiệp nói chung áp dụng mơ hình kinh tế nói riêng khơng thể tách rời yếu tố khoa học – kỹ thuật, kiến thức chăn nuôi trồng trọt cách đản, ứng dụng cơng nghệ khoa học (có thể máy móc, phân bón, phương pháp kỹ thuật) vào sản xuất nông nghiệp Nhưng thân người dân, đặc biệt bà đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức hiểu biết chưa cao, khoa học – kỹ thuật họ bối rối gặp nhiều khó khăn Vì địi hỏi quyền địa phương phải kết hợp với quan chuyên môn hỗ trợ người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nói chung vào áp dụng mơ hình kinh tế nói riêng Có đảm bảo suất chất lượng nông sản tăng cao, đồng thời giảm bớt sức lực cho người dân sản xuất Ba là, cấp ủy, quyền địa phương cần có chế sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế nơng nghiệp áp dụng mơ hình kinh tế sản xuất nơng nghiệp cho nhân dân địa bàn Có thể nói rằng, vốn sách hỗ trợ yếu tố quan trọng việc hỗ trợ người dân áp dụng mơ hình kinh tế cách có hiệu Bởi lẽ, mơ hình kinh tế triển khai thực cần có nguyên liệu, sở vật chất, yếu tố địi hỏi tồn kbộ nguồn lực kinh tế từ bà nhân dân khó, thân tiềm lực kinh tế bà địa bàn xã khơng thuận lợi, chưa nói hộ gia đình nghèo, bà dân tộc thiểu số q khó khăn Cho nên địi hỏi triển khai áp dụng mơ hình kinh tế vào sản xuất nơng nghiệp quyền địa phương phải có sách hồ trợ đề nghị lên hỗ trợ tài chính, hỗ trợ thủ tục cho vay vốn để bà nhân dân yên tâm sản xuất Làm 11 điều nói gần nửa thành công việc áp dụng mô hình kinh tế địa phương Bốn là, phát huy cao nguồn lực huy động sử dụng có hiệu nguồn lực ngồi địa phương, đồng thời chủ động phối hợp với xã bạn để phát triển nhanh, bền vững Trên thực tế, cấp xã nguồn lực kinh tế nguồn lực khoa học dây chuyền đầu cho sản phẩm nơng nghiệp khó đảm đương hết Do đó, q tình lãnh đạo, đạo cấp ủy, quyền địa phương cần huy động hết nguồn lực sử dụng cách có hiệu nguồn lực (ví dục từ dự án dự án hỗ trợ Tam nông, quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, huy động cá nhân tập thể doanh nhân, nhà khoa học, nhà sản xuất em q hương đóng góp tài trí tuệ vào xây dựng quê hương) để sản xuất nơng nghiệp áp dụng mơ hình kinh tế có hiệu Cùng với đó, có phối hợp truyền thụ kinh nghiệm, tham quan học tập, phối hợp lưu thông nông sản với xã bạn địa bàn huyện Bù Đăng nói riêng tồn tỉnh nói chung Có sản xuất nơng nghiệp đạt hiệu nhanh bền vững 3.2 Vai trò trách nhiệm người lãnh đạo, quản lý Bản thân cương vị cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc rằng, để phát triển mơ hình kinh tế có hiệu vai trị người lãnh đạo, cán chủ trì quan trọng Với trọng trách mình, tơi xác định cần phải có kiến thức chun mơn vững chắc, có hiểu biết pháp luật, có kỹ phương pháp tuyên truyền vận động quần chúng thực sách Đảng Nhà nước nói chung, đặc biệt chủ trương áp dụng mơ hình kinh tế hiệu nông nghiệp địa phương Bên cạnh với tinh thần đảng viên cương vị người lãnh đạo, thân dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, liệt hành động lợi ích 12 chung, với quyền xã tham mưu, ý kiến xây dựng chương trình, kế hoạch, dự án (nếu có) địa bàn nhằm phục vụ tốt cho việc áp dụng có hiệu mơ hình kinh tế, tập trung xây dựng kêu gọi quỹ vốn (huy động nhiều nguồn lực từ tổ chức kinh tế, trị, xã hội), kết hợp quan chuyên môn hỗ trợ khoa học kỹ thuật (xây dựng nhiều mơ hình phát triển kinh tế hiệu quả, chủ trì triển khai Dự án “Ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật chăn ni bị hướng thịt xã khó khăn, dân tộc thiểu số”) cho bà nhân dân để họ yên tâm sản xuất Cùng với đó, kiến nghị lên cấp bất cập việc thực áp dụng mơ hình kinh tế xã, góp phần giúp người dân cao thu nhập, vươn lên nghèo đóng góp vào ổn định, phát triển kinh tế - xã hội địa phương Phần III KẾT LUẬN Có thể thấy, thực sách phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi chủ trương lớn Đảng Nhà nước ngày có hiệu nước, đóng góp phát triển chúng Việt Nam đường trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 tâm Đại hội XIII , đường có dấu ấn, có đóng góp bà nhân dân tỉnh Bình Phước nói chung xã Nghĩa Trung nói riêng lĩnh vực vực sản xuất, đời sống kinh tế Và hy vọng với mơ hình áp dụng tương lai điều trở thành thực DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011) Văn kiện Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2016) Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2021) Văn kiện Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2000), Tập giảng Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Giáo trình Kinh tế vi mô (2014), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Hà Nội Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Báo cáo trị Ban chấp hành Đảng xã Nghĩa Trung, nhiệm kỳ 2010-2015 (lưu hành nội bộ) ... LƯỢNG PHÁT TRIỂN CÁC MƠ HÌNH KINH TẾ HIỆU QUẢ Ở XÃ NGHĨA TRUNG, HUYỆN BÙ ĐĂNG HIỆN NAY VÀ VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM NGƯỜI LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ 3.1 Giải pháp nâng cao chất lượng phát triển mô hình kinh tế Nghĩa. .. việc phát triển mơ hình kinh tế mà đẩy mạnh tăng cường đổi mơ hình kinh tế để phù hợp với phát triển kinh tế không tách khỏi xu hướng phát triển tiến giới Và vấn đề phát triển mơ hình kinh tế hiệu. .. nghiệp kinh tế; phát triển kinh tế tri thức Gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh”[1, tr.107] Đại hội XII tiếp tục đề nhiệm vụ cấu lại kinh tế gắn với đổi mơ hình
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận TCCT PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH KINH TẾ HIỆU QUẢ Ở XÃ NGHĨA TRUNG – HUYỆN BÙ ĐĂNG,