0

HÓA 10 CHUYÊN đề 2 BẢNG TUẦN HOÀN

17 8 0
  • HÓA 10 CHUYÊN đề 2 BẢNG TUẦN HOÀN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 14:23

CHUYÊN ĐỀ 2 BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ GV Võ Minh Ngà HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN A TÓM TẮT LÍ THUYẾT I Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 1 Nguyên tắc sắp xếp Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều Các nguyên tố có được xếp thành một hàng Các nguyên tố được xếp thành một cột ● Lưu ý Electron hóa trị là những electron có khả năng tham gia hình thành liên kết hóa học Chúng thường nằm ở lớp ngoài cùng hoặc ở cả phân lớp sát lớp ngoài cùng nếu phân lớp đó chưa bão hòa 2 Cấu tạo của bảng tuần. CHUYÊN ĐỀ : BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ GV Võ Minh Ngà HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HỒN A TĨM TẮT LÍ THUYẾT I Bảng tuần hồn nguyên tố hóa học Nguyên tắc xếp: - Các nguyên tố xếp theo chiều ……………………………………………………… - Các nguyên tố có ……………………………………………… xếp thành hàng - Các nguyên tố ……………………………………………………… xếp thành cột ● Lưu ý : Electron hóa trị electron có khả tham gia hình thành liên kết hóa học Chúng thường nằm lớp ngồi phân lớp sát lớp phân lớp chưa bão hịa Cấu tạo bảng tuần hồn a Ơ ngun tố : Số thứ tự ô nguyên tố số ……………………………………………… , b Chu kì : - Chu kì dãy nguyên tố mà nguyên tử chúng có ………………………… , xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần Bảng tuần hồn có chu kì - Chu kì nhỏ …………………….gồm …………nguyên tố trừ chu kỳ…… có…… nguyên tố - Chu kì lớn ……………………… Chu kì ………… chu kì có 18 ngun tố Chu kì có 32 nguyên tố Theo quy luật, chu kì phải có 32 ngun tố, nhiên chu kì phát 24 ngun tố hóa học Lí nguyên tố có hạt nhân nặng bền, chúng có “đời sống” ngắn ngủi c Nhóm : Bảng tuần hồn có……… cột chia thành ……… nhóm ……… ………… nhóm …… Trong đó, Nhóm …………có ……………………………………………… Số thứ tự nhóm = ………………………………………… …………………………… Lưu ý: electron hóa trị = ……………………… (khi nguyên tử nguyên tố thuộc nhóm……………) electron hóa trị = ……………………… (khi nguyên tử nguyên tố thuộc nhóm……………) Cấu hình có dạng: (n-1)dxnsy  electron hóa trị = x + y Nhóm - Nếu electron hóa trị = x + y = ……………… ………… - Nếu electron hóa trị = x + y = ……………… ……………… - Nếu electron hóa trị = x + y = ………………… ………………… - Nếu electron hóa trị = x + y = …………………………… ………………………… Nguyên tố s, p, d, f nguyên tố có electron điền vào phân lớp ……………………………………………………………………………………………………… II Những tính chất biến đổi tuần hồn theo chiều tăng điện tích hạt nhân Bán kính nguyên tử : Trong chu kì, theo chiều tăng điện tích hạt nhân, bán kính ………………………………… Trong nhóm, theo chiều tăng điện tích hạt nhân, bán kính ………………………………… Độ âm điện (  : campa) : - Trong chu kì, theo chiều tăng điện tích hạt nhân, độ âm điện …………………………… - Trong nhóm, theo chiều tăng điện tích hạt nhân, độ âm điện …………………………… Tính kim loại - phi kim : Trong chu kì, theo chiều tăng điện tích hạt nhân, tính kim loại ……………… tính phi kim ……………………………………… Trong nhóm A, theo chiều tăng điện tích hạt nhân, tính kim ……………………… tính phi kim ………………………………… Sự biến đổi hóa trị nguyên tố Trong chu kì, theo chiều tăng điện tích hạt nhân, số electron lớp tăng dần …………………………… , hóa trị cao nguyên tố oxi tăng dần từ …………, cịn hóa trị với hiđro phi kim giảm từ ……………………………………………………… Ví dụ chu kì : Số thứ tự IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA Hợp chất với oxi Hóa trị cao với oxi Hợp chất khí với hiđro Hóa trị với hiđro Nhận xét : Như ta thấy, nguyên tố phi kim R có : Oxit cao dạng :………… (……….có hóa trị cao …… ); hợp chất khí với hiđro : …………… (……… có hóa trị ………) Thì ta ln có : ………………… = ………… Tính axit - bazơ oxit hiđroxit : Trong chu kì, theo chiều tăng điện tích hạt nhân, tính bazơ oxit hiđroxit tương ứng …………………, đồng thời tính axit chúng ……………………………………… Trong nhóm A, theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, tính bazơ oxit hiđroxit tương ứng …………………… , đồng thời tính axit chúng …………………………… III Định luật tuần hồn Nội dung định luật tuần hồn : Tính chất nguyên tố đơn chất thành phần tính chất hợp chất tạo nên từ ngun tố biến đổi tuần hồn theo chiều tăng điện tích hạt nhân nguyên tử Ý nghĩa định luật tuần hoàn - Biết vị trí ngun tố bảng tuần hồn, suy cấu tạo nguyên tử nguyên tố ngược lại - Biết vị trí ngun tố bảng tuần hồn, suy tính chất hóa học - So sánh tính chất hóa học ngun tố với nguyên tố lân cận CÁC DẠNG BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ DẠNG 1: CẤU HÌNH ELECTRON VÀ CÁC VẤN ĐỀ VỀ CẤU HÌNH Câu 1: Cho nguyên tố có số hiệu 13; 15, 17; 22; 24; 26; 29; 33; 35, 37, 47 a Viết cấu hình e nguyên tố b Nguyên tố kim loại, phi kim, khí hiếm? Vì sao? …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… Câu 2.Cho biết cấu hình e phân lớp nguyên tử sau 3p1 ; 3d5 ; 4p3 ; 5s2 ; 4p6 a Viết cấu hình e đầy đủ nguyên tử b Nguyên tố kim loại, phi kim, khí hiếm? Giải thích? …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… Câu 3.Cho ngun tử sau: A có điện tích hạt nhân 36+ B có số hiệu nguyên tử 20 C có lớp e, lớp M chứa e D có tổng số e phân lớp p Viết cấu hình e A, B, C, D …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… Câu Phân lớp e hai nguyên tử A B 3p 4s Tổng số e hai phân lớp hiệu số e hai phân lớp a Viết cấu hình e chúng, xác định số hiệu nguyên tử, tìm tên nguyên tố b Hai nguyên tử có số n hạt có tổng khối lượng nguyên tử 71 đvC Tính số n số khối nguyên tử 32 39 ĐS: 16 S ; 19 K …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… Câu 5.Cho nguyên tử ion sau: Ngun tử A có e ngồi thuộc phân lớp 4s 4p Ion B2+ có 10 e Ion C- có e ngồi lớp N Nguyên tử E có số e phân lớp s số e phân lớp p số e phân lớp s số e phân lớp p hạt a.Viết cấu hình e đầy đủ A, B, C, E b.Tính chất hóa học chúng? …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… Câu a Các ion X+ , Y- nguyên tử Z có cấu hình e 1s2 2s2 2p6 ? b Viết cấu hình e nguyên tử trung hòa X Y Ứng với nguyên tử, nêu tính chất hóa học đặc trưng phản ứng minh họa …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… Câu 7.Tổng số hạt ion R+ 57 Trong nguyên tử R, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 18 hạt a Tìm số p, n, e R b Viết cấu hình e R, R+ ĐS: 19e, 19p, 20n …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… Câu Cho nguyên tố có số hiệu nguyên tử: A(Z=10), B(Z=35), C(Z=20), D(Z=18) a Viết cấu hình electron nguyên tử nguyên tố A, B, C, D; b Nguyên tố kim loại, phi kim, khí hiếm? Giải thích …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… Câu 9: Cho biết cấu hình electron nguyên tố Al: 1s22s22p63s23p1 nguyên tố S:1s22s22p63s23p4 Hãy suy vị trí, tính chất hóa học Al, S hệ thống tuần hoàn Câu 10 Dựa vào vị trí Brơm (Z = 35), Ca (z=20), P (Z=15), S ( Z=16), Na (Z=11) hệ thống tuần hoàn nêu tính chất hóa học nó: - Là kim loại hay phi kim - Hóa trị cao với oxi hyđro - Viết công thức oxit cao hiđroxit Chúng có tính axit hay bazơ? - So sánh tính chất hóa học Br với Cl (Z = 17); I (Z = 53) …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… Câu 11 Viết cấu hình lớp vỏ electron nguyên tử Fe, ion Fe3+ ,ion Fe2+ ,nguyên tử Mn ion Mn2+,biết Fe ô thứ 26, Mn ô thứ 25 bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học Câu 12 Nguyên tử số nguyên tố có cấu hình e sau a 1s2 2s2 2p1 b 1s2 2s2 2p5 c 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 d 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 Hãy xác định vị trí chúng hệ thống tuần hồn (stt, chu kỳ, nhóm, phân nhóm) …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… Câu 13 Một nguyên tố thuộc chu kỳ 3, phân nhóm nhóm VI hệ thống tuần hoàn Hỏi: - Nguyên tử nguyên tố có e lớp ngồi cùng? - Các e nằm lớp thứ mấy? - Viết số e lớp? …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… Câu 14 Nguyên tử A, B, C có cấu hình e phân lớp ngồi 3s1 , 3d6 , 4p3 a Viết cấu hình e đầy đủ A, B, C b Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử c Xác định vị trí hệ thống tuần hồn, gọi tên d Nguyên tử kim loại, phi kim? Giải thích? …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… Câu 15 Viết cấu hình e nguyên tử nguyên tố sau, biết vị trí chúng hệ thống tuần hoàn là: A chu kỳ 2, phân nhóm nhóm IV B chu kỳ 3, phân nhóm nhóm II C chu kỳ 4, phân nhóm phụ nhóm III D chu kỳ 5, phân nhóm nhóm II …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… Câu 16 Có nguyên tố X, Y, Z Biết X chu kỳ 3, phân nhóm nhóm VI; Y chu kỳ 4, phân nhóm nhóm VIII; Z chu kỳ 5, phân nhóm nhóm I a Viết cấu hình e Cho biết số lớp e, số e lớp nguyên tử? b Nguyên tố kim loại, phi kim, khí trơ? Vì sao? c Cho biết tên nguyên tố …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… Câu 1:Viết cấu hình nguyên tử nguyên tố có Z =1 đến 20 vào tập học? Câu 2: Viết cấu hình nguyên tử nguyên tố có Z =24; Z=29; Z=47? ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Câu 3: Viết cấu hình nguyên tử nguyên tố có Z =25; Z=26; Z=28; Z=30? ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Câu 4: Cho biết cấu hình electron nguyên tố Al: 1s22s22p63s23p1 nguyên tố S:1s22s22p63s23p4 Hãy suy vị trí, tính chất hóa học Al, S hệ thống tuần hoàn ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Câu Dựa vào vị trí Brơm (Z = 35), Ca (z=20), P (Z=15), S ( Z=16), Na (Z=11) hệ thống tuần hồn nêu tính chất hóa học nó: a) - Là kim loại hay phi kim b) Hóa trị cao với oxi hyđro c) Viết công thức oxit cao hiđroxit Chúng có tính axit hay bazơ? d) So sánh tính chất hóa học Br với Cl (Z = 17); I (Z = 53) ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Câu a So sánh tính phi kim 35 Br; 53 I; 17 Cl b So sánh tính axit H2CO3 HNO3 c So sánh tính bazơ NaOH; Be(OH)2 Mg(OH)2 ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Câu 7: Cho biết cấu hình electron A: 1s22s22p63s2, B: 1s22s22p63s23p64s2 Xác định vị trí (số thứ tự, chu kì, phân nhóm) A, B bảng hệ thống tuần hoàn nguyên tố hố học A, B ngun tố ? Viết phương trình phản ứng A, B với nước điều kiện thường (nếu có) ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Câu 8: Các nguyên tố A, B, C có cấu hình electron lớp ngồi 3s23p1, 3s23p4, 2s22p2 a Hãy xác định vị trí (số thứ tự, chu kì, phân nhóm) tên A, B, C b Viết phương trình phản ứng cho A tác dụng với B C nhiệt độ cao Gọi tên sản phẩm tạo thành ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Câu 9: Viết cấu hình electron nguyên tử nguyên tố có Z=20 Z=35 Hãy cho biết vị trí nguyên tố bảng tuần hồn dự đốn xem ngun tố kim loại hay phi kim ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Câu 10: Số thứ tự nguyên tố A 8, nguyên tố B 17, nguyên tố C 19 Viết cấu hình electron chúng cho biết chúng thuộc chu kì nào, nhóm ? ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Câu 11: Cho nguyên tố A có Z = 16 a Xác định vị trí A bảng tuần hoàn b A kim loại hay phi kim? Giải thích c A vừa có tính oxi hố, vừa có tính khử Viết phương trình phản ứng minh hoạ ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Câu 12: Cho hai nguyên tố A B có số hiệu nguyên tử 11 13 a Viết cấu hình electron cho biết vị trí chúng bảng hệ thống tuần hồn (số thứ tự, chu kì, nhóm) b A có khả tạo ion A+ B tạo ion B3+ Hãy so sánh bán kính A với A+ ; B với B3+ A với B Giải thích ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Câu 13: Nguyên tố A khí hiếm, ngun tử có phân lớp electron ngồi 4p Nguyên tử nguyên tố B có phân lớp electron 4s a Nguyên tố kim loại? phi kim? b Xác định cấu hình electron A B, biết tổng số electron hai phân lớp A B ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Câu 14: Giả sử nguyên tố M ô số 19 bảng tuần hồn chưa tìm cịn bỏ trống Hãy dự đốn đặc điểm sau ngun tố : Tính chất đặc trưng Cơng thức oxit Oxit oxit axit hay oxit bazơ? ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Câu 15: Nguyên tử nguyên tố R có phân mức lượng cao 4s2 a) Viết cấu hình electron nguyên tử R b) Vị trí bảng tuần hồn ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Câu 16: Cho biết cấu hình electron lớp ngồi ngun tử nguyên tố (thuộc chu kỳ 3) A, M, X ns1, ns2np1, ns2np5 Xác định vị trí A, M, X bảng tuần hoàn cho biết tên chúng ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Câu 17: Cation M+ có cấu hình electron phân lớp ngồi 2p6 a Viết cấu hình electron b Cho biết vị trí M bảng hệ thống tuần hồn ngun tố hố học Gọi tên M c Anion X nguyên tử Y có cấu hình electron giống cation M+ X, Y nguyên tố nào? ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Câu 18: Cation R3+ có cấu hình electron phân lớp 2p6 - Viết cấu hình electron R cho biết vị trí bảng hệ thống tuần hồn ngun tố hố học - Anion X2 có cấu hình electron giống R3+ Cho biết X nguyên tố nào? Viết cấu hình electron X ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Câu 19: Ion M2- có cấu hình electron phân lớp 3p6 Xác định vị trí (số thứ tự, chu kỳ, nhóm) M bảng tuần hoàn? ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Câu 20: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron phân lớp p Nguyên tử nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện nhiều tổng số hạt mang điện X X Y nguyên tố ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Câu 21: ChoZFe= 26 Viết cấu hình electron Viết cấu hình ion Fe2+; Fe3+? ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Câu 22: ChoZCl = 17 Viết cấu hình electron Viết cấu hình ion Cl-? ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Câu 23: ChoZCa = 20 Viết cấu hình electron Viết cấu hình ion Ca2+? ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Câu 24: Ion M3+ có cấu hình electron lớp ngồi 3s23p63d5 Xác định vị trí (số thứ tự, chu kỳ, nhóm) M bảng tuần hồn? ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… DẠNG Xác định nguyên tố phi kim dựa vào hóa trị cao hợp chất với O hóa trị hợp chất với H Hóa trị IV V VI VII I II III Công thức oxit cao R2O RO R O3 RO2 R2 O RO3 R2O7 Hóa trị IV III II I Cơng thức hợp chất khí RH4 RH3 RH2 RH với hiđro Một nguyên tố phi kim R tạo hợp chất oxit cao R2On hợp chất với H RHm n + m = Hóa trị cao nguyên tố = số thứ tự nhóm = số electron ngồi (đối với ngun tố s, p) Câu 1: Oxit cao nguyên tố R có cơng thức RO3 Hợp chất khí với hiđro có 5,88 % hiđro khối lượng Tên nguyên tố R gì? ĐS: S ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… Câu 2: Oxit cao nguyên tố R có cơng thức R2O5 Trong hợp chất khí với hiđro, R chiếm 82,35 % khối lượng Công thức hóa học R ĐS: N ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… …………………………………………… Câu Hợp chất khí với hiđro nguyên tố R RH4 Trong oxit cao R có 53,3 % oxi khối lượng Tìm R ĐS: Si ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Câu Hợp chất khí với hiđro nguyên tố R RH2 Trong oxit cao nhất, tỉ lệ khối lượng R oxi : Tìm R ĐS: S ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Câu Ngun tố R thuộc phân nhóm nhóm V Tỉ lệ khối lượng hợp chất khí với hiđro oxit cao R 17 : 71 Xác định tên R ĐS: P ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Câu 6: Ngun tố A có cơng thức oxit AO2, phần trăm khối lượng A O Xác định A? ĐS: S ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Câu Nguyên tố R có cơng thức oxit cao RO2, hợp chất với hidro R chứa 75% khối lượng R Xác định R ĐS: C ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Câu Nguyên tố R thuộc nhóm A Trong oxit cao R chiếm 40% khối lượng Xác định cơng thức oxit ĐS: S ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Câu Một nguyên tố tạo hợp chất khí với hidro có cơng thức RH3 Trong oxit bậc cao R, nguyên tố oxi chiếm 74,07% khối lượng Xác định nguyên tố ĐS: N ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Câu 10: Hợp chất khí với hidro nguyên tố ứng với cơng thức RH4 Oxit cao chứa 72,73% oxi theo khối lượng Xác định R Viết cấu hình electron nguyên tử nguyên tố R ĐS: C ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… Câu 11: Ngun tố R chu kì 3, nhóm VA bảng tuần hồn cho biết: a) Cấu hình electron R b) Trong oxit cao R R chiếm 43,66% khối lượng Tính số lượng loại hạt nguyên tử R ĐS: P ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… Câu 12: X nguyên tố thuộc chu kì 3, X tạo với hiđro hợp chất khí có cơng thức H2X, X có số oxi hóa thấp a Xác định vị trí X bảng tuần hồn b Trong oxit cao R R chiếm 40% khối lượng Tìm khối lượng nguyên tử R ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… Câu 13: Nguyên tố R có oxit cao RO2 Trong hợp chất khí với hiđro chứa 75% khối lượng R Hợp chất với hiđro có cơng thức A CH3 B NH3 C CH4 D SH2 ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… Câu 14: Hợp chất với hiđro ngun tố có cơng thức XH3 Biết % khối lượng oxi oxit cao X 56,34% Nguyên tử khối X A.14 B 31 C 32 D 52 ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Câu 15: Oxit cao nguyên tố Y YO3 Trong hợp chất với hiđro Y, hiđro chiếm 5,88% khối lượng Y nguyên tố A O B P C S D Se ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… Câu 16: Oxit cao nguyên tố R R2O5, hợp chất với hiđro R chiếm 82,35% khối lượng Nguyên tố R A S B As C P D N ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… Câu 17: Hợp chất khí tạo nguyên tố R với hiđro RH, oxit cao R chiếm 58,86% khối lượng, nguyên tố R A Br B F C I D Cl ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… Câu 18: Oxit cao nguyên tố R có cơng thức RO3 Trong hợp chất khí R với hiđro, R chiếm 94,12% khối lượng Tên R A P B O C S D N ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… Câu 19: Cơng thức phân tử hợp chất khí tạo nguyên tố R hiđro RH3 Trong oxit mà R có hố trị cao oxi chiếm 74,07% khối lượng Nguyên tố R A As B S C N D P ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… Câu 20: Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngồi ns2np4 Trong hợp chất khí nguyên tố X với hiđro, X chiếm 94,12% khối lượng Phần trăm khối lượng nguyên tố X oxit cao A 40,00% B 50,00% C 27,27% D 60,00% ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… DẠNG 3: XÁC ĐỊNH TÊN NGUYÊN TỬ NGUYÊN TỐ KHI CÙNG NHÓM CỦA HAI CHU KỲ LIÊN TIẾP Câu 1: A B hai nguyên tố nhóm thuộc hai chu kì liên tiếp bảng tuần hoàn Tổng số proton hai hạt nhân nguyên tử A B 32 Hãy viết cấu hình electron A , B ion mà A B tạo thành ĐS: Z= 12,Z=20 ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… Câu 2: Hai nguyên tố A B hai nhóm A liên tiếp bảng tuần hồn, B thuộc nhóm VA, trạng thái đơn chất A, B không phản ứng với Tổng số proton hạt nhân nguyên tử A B 23 Viết cấu hình electron nguyên tử A, B ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… Câu 3: A, B đứng chu kì bảng tuần hồn có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân 25 A, B là: A Li, Be B Mg, Al C K, Ca D Na, K ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… Câu 4: Hai nguyên tố X, Y hai nhóm A liên tiếp bảng tuần hồn X thuộc nhóm V Ở trạng thái đơn chất X Y không phản ứng với Tổng số proton hạt nhân X Y 23 Hai nguyên tố X, Y A N, O B N, S C P, O D P, S ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… Câu 5: A, B hai nguyên tố nhóm hai chu kì liên tiếp bảng tuần hoàn Tổng số hạt proton hạt nhân A B 32 Hai nguyên tố là: A Mg Ca B O S C N Si D C Si ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… Câu A B hai ngun tố thuộc phân nhóm hai chu kỳ nhỏ liên tiếp hệ thống tuần hoàn Tổng số p chúng 32 Xác định số hiệu nguyên tử viết cấu hình e A, B ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… Câu A B hai nguyên tố thuộc phân nhóm hai chu kỳ liên tiếp hệ thống tuần hoàn Tổng số điện tích hạt nhân chúng 24 Tìm số hiệu nguyên tử viết cấu hình e A, B ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… Câu A B hai nguyên tố đứng chu kỳ hệ thống tuần hoàn Tổng số p chúng 25 Xác định số hiệu nguyên tử viết cấu hình e A, B ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… Câu A B hai nguyên tố hai phân nhóm liên tiếp hệ thống tuần hoàn Tổng số hiệu nguyên tử chúng 31 Xác định vị trí viết cấu hình e A, B ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… Câu 10 C D hai nguyên tố đứng chu kỳ hệ thống tuần hoàn Tổng số khối chúng 51 Số nơtron D lớn C hạt Trong nguyên tử C, số electron với số nơtron Xác định vị trí viết cấu hình e C, D ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ... Fe2+ ,nguyên tử Mn ion Mn2+,biết Fe ô thứ 26 , Mn ô thứ 25 bảng tuần hồn ngun tố hóa học Câu 12 Nguyên tử số nguyên tố có cấu hình e sau a 1s2 2s2 2p1 b 1s2 2s2 2p5 c 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 d 1s2 2s2... 1s22s22p63s23p1 nguyên tố S:1s22s22p63s23p4 Hãy suy vị trí, tính chất hóa học Al, S hệ thống tuần hồn Câu 10 Dựa vào vị trí Brôm (Z = 35), Ca (z =20 ), P (Z=15), S ( Z=16), Na (Z=11) hệ thống tuần. .. ……………………………………………………… Câu 7: Cho biết cấu hình electron A: 1s22s22p63s2, B: 1s22s22p63s23p64s2 Xác định vị trí (số thứ tự, chu kì, phân nhóm) A, B bảng hệ thống tuần hoàn nguyên tố hố học A, B ngun tố ? Viết phương
- Xem thêm -

Xem thêm: HÓA 10 CHUYÊN đề 2 BẢNG TUẦN HOÀN,