0

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM SPSS TRONG PHÂN TÍCH THỐNG KÊ VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

19 5 0
  • ỨNG DỤNG PHẦN MỀM SPSS TRONG PHÂN TÍCH THỐNG KÊ VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 13:57

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM SPSS TRONG PHÂN TÍCH THỐNG KÊ VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Mục đích khóa học Giới thiệu cho người học một số chức năng cơ bản của phần mềm SPSS và cách thức sử dụng số liệu đã xử lý để viết báo cáo phục vụ nghiên cứu khoa học Tài liệu tham khảo Nguyễn Văn Liệu – SPSS ứng dụng phân tích dữ liệu trong quản trị kinh doanh và khoa học tự nhiên – xã hội – NXB Giao thông vận tải, 2000 Lê Minh Tiến – Phương pháp thống kê nghiên cứu xã hội Nhà xuất bản Trẻ,. ỨNG DỤNG PHẦN MỀM SPSS TRONG PHÂN TÍCH THỐNG KÊ VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Mục đích khóa học Giới thiệu cho người học số chức phần mềm SPSS cách thức sử dụng số liệu xử lý để viết báo cáo phục vụ nghiên cứu khoa học Tài liệu tham khảo Nguyễn Văn Liệu – SPSS ứng dụng phân tích liệu quản trị kinh doanh khoa học tự nhiên – xã hội – NXB Giao thông vận tải, 2000 Lê Minh Tiến – Phương pháp thống kê nghiên cứu xã hội - Nhà xuất Trẻ, 2003 http://www.spss.com GIỚI THIỆU NỘI DUNG KHÓA HỌC Bài 1: Tổng quan SPSS (5 tiết) Spss gì? Một số thuật ngữ quan trọng SPSS 2.1 Case (Trường hợp) 2.2 Variable (Biến số) - Biến số - Đo lường - Thực hành xác định biến số bảng hỏi Giao diện với người sử dụng Bài 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA SPSS (15 tiết) Mở file liệu Tạo lưu file liệu Lưu file: SAVE (Ctrl + S)/ File  Save Tạo biến số mã hóa biến Thực hành mã hóa biến Bổ sung thêm biến số trường hợp - Chọn vị trí muốn chèn thêm biến cửa sổ Variable View trường hợp cửa sổ Data View - Cách 1: DATA  Insert Variables/ Insert Case - Cách 2: Insert Case Insert Variable Xóa biến trường hợp - Chọn biến số trường hợp cần xóa - DEL/ Menu EDIT  CLEAR Mã hóa lại biến Tại cần mã hóa lại biến? Cách thức mã hóa lại biến 10 Mã hóa lại biến sử dụng thủ tục SORT CASES 11 Tạo biến tính tốn Tại cần tạo biến mới? Cách thức tạo biến mới: Transform Compute 12 Lựa chọn trường hợp/Select Cases DATA  SELECT CASES Thực hành kỹ thuật SPSS Nhập kiểm tra file liệu 13 Bài 3: MỘT SỐ THỦ TỤC PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CƠ BẢN (2 tiết) 14 Tần suất/Frequencies Tần suất cho biết số lượng trường hợp phạm trù biến số 15 Mối quan hệ biến/Crosstabs Cung cấp thông tin mối quan hệ hai biến   Analyze         Descriptive Statistics             Crosstabs… 16 Bài 4: CÁCH THỨC ĐỌC VÀ TRÌNH BÀY SỐ LIỆU TRONG BÁO CÁO (3 tiết) Bảng tần suất So t hanh vien (chia khoang) Valid Tu nguoi tro xuong Tu den nguoi Tren nguoi Total Frequency 171 533 56 760 Percent 22.5 70.1 7.4 100.0 - Frequencies: Tần suất - Percent: Phần trăm Valid Percent 22.5 70.1 7.4 100.0 Cumulative Percent 22.5 92.6 100.0 - Valid PercentPhần trăm hợp lệ - Cumulative Percent: Phần trăm tích lũy 17 Bảng Crosstabs So t hanh vien (chia khoang) * Binh quan t hu nhap t heo chuan ngheo quoc gia (nghin/nguoi/nam) Crosst abulat ion So vien (chia khoang) Tu nguoi tro xuong Tu den nguoi Tren nguoi Total Count % within So vien (chia khoang) % within Binh quan thu nhap theo chuan ngheo quoc gia (nghin/nguoi/nam) % of Total Count % within So vien (chia khoang) % within Binh quan thu nhap theo chuan ngheo quoc gia (nghin/nguoi/nam) % of Total Count % within So vien (chia khoang) % within Binh quan thu nhap theo chuan ngheo quoc gia (nghin/nguoi/nam) % of Total Count % within So vien (chia khoang) % within Binh quan thu nhap theo chuan ngheo quoc gia (nghin/nguoi/nam) % of Total Binh quan thu nhap theo chuan ngheo quoc gia (nghin/nguoi/nam) Duoi chuan Tren trung ngheo Trung binh binh 25 58 88 Total 171 14.6% 33.9% 51.5% 100.0% 13.7% 17.8% 35.2% 22.5% 3.3% 131 7.6% 245 11.6% 156 22.5% 532 24.6% 46.1% 29.3% 100.0% 71.6% 75.2% 62.4% 70.1% 17.3% 27 32.3% 23 20.6% 70.1% 56 48.2% 41.1% 10.7% 100.0% 14.8% 7.1% 2.4% 7.4% 3.6% 183 3.0% 326 8% 250 7.4% 759 24.1% 43.0% 32.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 24.1% 43.0% 32.9% 100.0% 18 Ví dụ cách thức trình bày bảng số liệu báo cáo - Bảng tần suất - Bảng tương quan - Biểu đồ Bài tập lập bảng phân tích liệu 19 ... khóa học Giới thiệu cho người học số chức phần mềm SPSS cách thức sử dụng số liệu xử lý để viết báo cáo phục vụ nghiên cứu khoa học Tài liệu tham khảo Nguyễn Văn Liệu – SPSS ứng dụng phân tích liệu. .. doanh khoa học tự nhiên – xã hội – NXB Giao thông vận tải, 2000 Lê Minh Tiến – Phương pháp thống kê nghiên cứu xã hội - Nhà xuất Trẻ, 2003 http://www .spss. com GIỚI THIỆU NỘI DUNG KHÓA HỌC Bài... quan SPSS (5 tiết) Spss gì? Một số thuật ngữ quan trọng SPSS 2.1 Case (Trường hợp) 2.2 Variable (Biến số) - Biến số - Đo lường - Thực hành xác định biến số bảng hỏi Giao diện với người sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM SPSS TRONG PHÂN TÍCH THỐNG KÊ VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC,