0

Bài luận văn tốt nghiệp sửa lần 2 phạm quốc đông

100 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2022, 09:03

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Khoa Kinh tế PHẠM QUỐC ĐÔNG CQ5662 02 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành Kinh tế đầu tư tài chính Mã Ngành 62 Giáo viên hướng dẫn PGS TS Đinh Văn Hải Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính Hà Nội 202 SV Phạm Quốc Đông Lớp CQ5662 02 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi Các số liệu, kết quả trình bày trong luận văn tốt. BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Khoa Kinh tế PHẠM QUỐC ĐÔNG CQ56/62.02 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Kinh tế đầu tư tài Mã Ngành: 62 Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Đinh Văn Hải Hà Nội - 202 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết trình bày luận văn tốt nghiệp trung thực, có nguồn gốc rõ ràng chưa công bố cơng trình khác, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn (ký tên) Phạm Quốc Đông SV: Phạm Quốc Đông Lớp: CQ56/62.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Dự án đầu tư 1.1.1.1 Khái niệm dự án đầu tư 1.1.1.2 Phân loại dự án đầu tư 1.1.1.3 Đặc trưng dự án đầu tư 1.1.1.4 Đặc điểm dự án xây dựng khu đô thị 1.1.2 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng 1.1.2.1 Khái niệm thẩm định dự án đầu tư xây dựng 1.1.2.2 Mục đích thẩm định dự án đầu tư xây dựng 1.1.2.3 Quy trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng 1.1.2.4 Nội dung thẩm định dự án đầu tư xây dựng 11 1.1.2.5 Các phương pháp thẩm định dự án đầu tư xây dựng 12 1.2 Sự cần thiết công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng 1.2.1 Vai trị cơng tác thẩm định 16 16 SV: Phạm Quốc Đông Lớp: CQ56/62.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến thẩm định dự án đầu tư xây dựng 17 1.3.1 Nhân tố chủ quan 17 1.3.2 Nhân tố khách quan 20 TÓM TẮT CHƯƠNG 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2019 – 2021 23 2.1 Giới thiệu chung Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh 23 2.1.1 Cơ cấu máy tổ chức 24 2.1.2 Tình hình kết hoạt động Sở năm gần 32 2.2 Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng đô thị Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019 – 2021 36 2.2.1 Quy trình thẩm định dự án đầu tư 36 2.2.2 Phương pháp thẩm định dự án đầu tư 37 2.2.3 Nội dung thẩm định dự án đầu tư 37 2.2.3.1 Thẩm định tổ chức quản lý dự án đầu tư 37 2.2.3.2 Thẩm định sở pháp lý 38 2.2.3.3 Thẩm định tài dự án 38 2.2.3.4 Thẩm định khía cạnh kỹ thuật dự án 39 2.2.3.5 Thẩm định kinh tế – xã hội 40 2.2.3.6 Hiệu kinh tế - xã hội 40 2.3 Thẩm định dự án “Khu đô thị Đầm Hà Riverside” 2.3.1 Giới thiệu sơ dự án 41 41 2.3.2 Nội dung thẩm định dự án Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh 44 2.3.2.1 Thẩm định tổ chức quản lý dự án đầu tư 44 2.3.2.2 Thẩm định lực pháp lý 45 SV: Phạm Quốc Đông Lớp: CQ56/62.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính 2.3.2.3 Thẩm định tài - hiệu đầu tư dự án Đầu tư 48 2.3.2.4 Thẩm định khía cạnh phương diện kỹ thuật dự án 51 2.3.2.5 Thẩm định phương diện môi trường 56 2.3.2.6 Thẩm định phương diện kinh tế - xã hội 64 2.3.3 Đánh giá công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng Đầm Hà Riverside 65 2.4 Đánh giá công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh 66 2.4.1 Những ưu điểm công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng Sở 66 2.4.2 Những hạn chế công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng Sở 67 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng Sở 67 2.4.3.1 Nguyên nhân chủ quan 67 2.4.3.2 Nguyên nhân khách quan 68 TÓM TẮT CHƯƠNG 69 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NINH 70 3.1 Định hướng chiến lược phát triển tỉnh Quảng Ninh 70 3.1.1 Định hướng ngành xây dựng đô thị tỉnh Quảng Ninh 73 3.1.2 Định hướng công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng đô thị Sở 74 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 75 3.2.1 Hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng Sở 75 SV: Phạm Quốc Đông Lớp: CQ56/62.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính 3.2.2 Nâng cao trình độ chun môn, hiểu biết phẩm chất đạo đức cho cán thẩm định 76 3.2.3 Nâng cao chất lượng thu thập thông tin 77 3.2.4 Nâng cao chất lượng trang thiết bị công nghệ 78 3.2.5 Tăng cường kiểm tra, tra, dự tốn, kiểm tồn 79 3.3 Một số kiến nghị với Nhà nước ngành 79 TÓM TẮT CHƯƠNG 82 KẾT LUẬN 83 PHỤ LỤC 85 DANH MỤC THAM KHẢO 89 SV: Phạm Quốc Đông Lớp: CQ56/62.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Chú thích HĐND Hội đồng nhân dân NSTW Ngân sách trung ương TMĐT Thương mại điện tử UBND Ủy ban nhân dân XDCB Xây dựng DANH MỤC CÁC BẢNG Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh 24 Bảng 2.1 Bảng tiến độ thực dự án Đầm Hà Riverside 43 Bảng 2.2a Bảng báo cáo kết kinh doanh công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại M.K.L 45 Bảng 2.2b Bảng báo cáo kết kinh doanh công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại M.K.L năm 2020-2021 46 Bảng 2.3 bảng dự tính chi phí xây dựng 48 Bảng 2.4 Bảng dành mục tiêu kỹ thuật dự án 51 SV: Phạm Quốc Đông Lớp: CQ56/62.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quảng Ninh tỉnh nằm địa đầu phía đơng bắc Việt Nam, phía tây tựa lưng vào núi rừng trùng điệp, phía đơng nghiêng xuống nửa phần đầu vịnh Bắc với bờ biển khúc khuỷu nhiều cửa sông Quảng Ninh trọng điểm kinh tế miền Bắc, hội tụ đầy đủ điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội thời kì cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Với tiềm năng, lợi sẵn tài nguyên thiên nhiên vị trí địa chiến lược quan trọng, Quảng Ninh tỉnh có nhiều hội thuận lợi để phát triển kinh tế tồn diện, đại, có khả hội nhập quốc tế sâu rộng Chính vậy, Quảng Ninh thu hút nhiều lao động từ khắp nơi nước Do đó, việc đầu tư hình thành xây dựng khu đô thị năm gần có phát triển mạnh mẽ dành ý đặc biệt Một nhiệm vụ quan trọng việc quản lý đầu tư xây dựng công tác lập, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư Giúp tránh sai lầm hoạt động đầu tư dẫn đến hậu nặng nề khó khắc phục Thẩm định dự án cịn điều kiện bắt buộc giúp đánh giá trung thực, khách quan dự án đầu tư, góp phần đưa định đắn dự án đầu tư, mang lại hiệu to lớn mặt tài chính, mơi trường, thị trường,… Với mong muốn nâng cao hiểu biết lĩnh vực thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, thời gian thực tập Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, em định chọn đề tài “Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh” làm đề tài luận văn tốt nghiệp SV: Phạm Quốc Đơng Lớp: CQ56/62.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận hoạt động thẩm định dự án đầu tư xây dựng - Đánh giá thực trạng hoạt động thẩm định dự án đầu tư xây dựng Sở năm gần - Đề xuất hệ thống giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Thẩm định dự án đầu tư xây dựng Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh - Phạm vi nghiên cứu: o Về không gian: Công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh sâu vào nghiên cứu công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng: “Khu đô thị hai bên đường 18A phía Đơng cầu sắt trung tâm huyện Đầm Hà (Đầm Hà Riverside)” o Thời gian: Luận văn nghiên cứu giai đoạn từ năm 2019-2021 Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp sử dụng: Duy vật biện chứng, vật lịch sử, thu thập số liệu, thơng tin; Phân tích, đánh giá tổng hợp liệu; Phương pháp so sánh, phân tích kết hợp phương pháp điều tra chọn mẫu hệ thống hóa Ngoài ra, đề tài vận dụng kết nghiên cứu cơng trình khoa học có liên quan để làm rõ sở khoa học thực tiễn đề tài SV: Phạm Quốc Đông Lớp: CQ56/62.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính Kết cấu luận văn tốt nghiệp Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, tài liệu tham khảo đề tài chia làm chương: CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2019 - 2021 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NINH (TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY) SV: Phạm Quốc Đông Lớp: CQ56/62.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính Về quy trình thẩm định Để hồn thiện quy trình thẩm định dựa án, cán thẩm định dự án cần phải liên tục cải thiện, khắc phục yếu công tác tiến hành quy trình thẩm định dự án, ln phấn đầu cải thiện quy trình theo hướng nhanh, gọn, nhẹ, phải mang lại hiệu sở phải tuân thủ theo quy định pháp luật, điều lệ luật đề phải đáp ứng quy trình, trình tự quy định sẵn Để phục vụ tốt cho cơng tác hồn thiện quy trình thẩm định dự án đầu tư: Cần phải xác định rõ nội dung công việc phải thực hiện, nhiệm vụ cụ thể phòng, ban trách nhiệm cá nhân tập thể Sở kiểm soát tốt cơng tác kiểm sốt chất lượng thẩm định dự án đầu tư Việc thành lập phân chuyên trách có chức kiểm soát chất lượng thẩm định dự án cần thiết quy trình trình thẩm định dự án đầu tư Thành viên ban kiểm soát phải người kỳ cựu, có thâm niên lâu năm, có kiến thức vững công tác thẩm định 3.2.2 Nâng cao trình độ chun mơn, hiểu biết phẩm chất đạo đức cho cán thẩm định Với việc bổ sung nhân đội ngũ cán thẩm định tới hầu hết cịn trẻ, chưa có thâm niên kinh nghiệm trực tiếp thực dự án đầu tư xây dựng Cán công tác Sở chủ yếu tự nghiên cứu triển khai thực kinh nghiệm thực tiễn thân, chuyên môn nghiệp vụ chưa chuyên nghiệp Cần tăng cường đội ngũ cán thẩm định dự án Sở, bổ sung thêm nhân cho phòng đăng ký kinh doanh phòng thẩm định giám sát đầu tư để thực khối lượng cơng việc ngày tăng Trong hồn thiện thể 79 SV: Phạm Quốc Đơng Lớp: CQ56/62.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính chế, quy định rõ ràng, chi tiết cụ thể quyền lợi trách nhiệm cán thẩm định để thành viên phấn đấu Tổ chức nâng cao, bồi dưỡng kiến thức, trình độ cho đội ngũ cán thẩm định dự án Sở Kế hoạch Đầu tư Tổ chức định kỳ khóa học đào tạo cho cán thẩm định theo chuyên đề khác phù hợp với bối cảnh tỉnh: bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kinh tế, tài doanh nghiệp, phân tích đánh giá hiệu đầu tư, kỹ sư định giá, quản lý dư án, đấu thầu,… Các lớp học nên tổ chức tập trung, có kiểm tra để đánh giá kết cụ thể mở vào tối cuối tuần, tránh làm việc Nên cử số cán ưu tú theo học khoá đào tạo chuyên ngành thẩm định ngồi nước khóa học nước bồi dưỡng nâng cao kiến thức, cải thiện công tác thẩm định địa phương Đưa sách ưu đãi để tăng cường trách nhiệm, ý thức tinh thần vươn lên, tự hoàn thiện cán Gắn liền trách nhiệm vật chất với kết cơng việc Khuyến khích sáng kiến, động, sáng tạo cán trẻ cơng tác thẩm định lực lượng nịng cốt đóng ghóp lâu dài cho Sở Phân cơng cán có thâm niên, kinh nghiệm kèm cặp, hướng dẫn, giúp đội ngũ cán trẻ nâng cao trình độ nghiệp vụ Tập hợp sáng kiến, đề xuất, đề án nghiên cứu có giá trị để phổ biến cho cán thẩm định Đây công việc cần thiết, giúp cho cán thực nghiên cứu, tham khảo, đúc rút kinh nghiệm làm sở để nâng cao kỹ thực hành, nâng cao chất lượng thẩm định Do đặc thù công việc, cán thẩm định dự án khơng có trình độ, kiến thức mà cần thiết phải có kinh nghiệm thực tế Việc kết hợp lý thuyết với kinh nghiệm thực tiễn yếu tố định đảm bảo chất lượng thẩm định dự án 3.2.3 Nâng cao chất lượng thu thập thông tin 80 SV: Phạm Quốc Đông Lớp: CQ56/62.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính Thông tin quan trọng để thẩm định dự án, việc nâng cao chất lượng thu thập xử lý thông tin việc làm cấp thiết Do đó, Sở Kế hoạch Đầu tư phải đảm bảo chất lượng thu thập thông tin xử lý thông tin cách hiệu Nâng cao chất lượng thu thập thông tin Cán thẩm định cần thu thập thông tin từ cán lập dự án doanh nghiệp quan thuế trực tiếp quản lí thuế doanh nghiệp, cơng ty tư vấn, cơng ty kiểm tốn, để có thơng tin xác với tính xác thức cao Ngồi ra, cần lưu ý đến sách, quy định Nhà nước Xây dựng đội ngũ cán chuyên thu thập phân loại thông tin lĩnh vực cụ thể Thông tin thu thập cần phải phân loại cách khoa học để tiện cho việc tìm kiếm phục vụ cho cơng tác thẩm định Ngoài ra, Sở cần nâng cao ý thức trách nhiệm cán việc bảo mật nguồn thông tin Xây dựng hệ thống thông tin hiệu thuận tiện qua mạng máy tính nội nhằm tạo thống Các nguồn thông tin hệ thống lại, phân loại để cán thẩm định dễ dàng tìm kiếm sử dụng Cán thẩm định vừa sử dụng thông tin vừa thu thập, cung cấp thơng tin Vì vậy, tạo sở liệu nội tạo thuận tiện công tác thẩm định Nâng cao chất lượng xử lý thông tin Thông tin thường thu thập từ nhiều nguồn khác chất lượng thường không khớp với đặc biệt thông tin internet báo đàiTrong thời đại 4.0, việc tiếp cận thông tin vô dễ dàng với phát triển mạnh mẽ mạng internet Tuy nhiên, với lượng thơng tin lớn khơng kiểm sốt nguồn gốc chất lượng, cán thẩm định xem xét, 81 SV: Phạm Quốc Đông Lớp: CQ56/62.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính chọn lọc thơng tin, tránh nhiễu loạn thơng tin Cách tốt để lựa chọn nguồn thơng tin xác, đảm bảo yêu cầu công tác thẩm định dùng phương pháp so sánh, đối chiếu phát để lọc thông tin cần thiết Thông tin nên xử lý phần mềm quản lý, xử lý thông tin chuyên môn cần thiết phải lưu trữ, để giúp ích cho dự án mà cịn sở để tham khảo so sánh cho dự án sau 3.2.4 Nâng cao chất lượng trang thiết bị công nghệ Để chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng tương xứng với u cầu cơng nghệ phải trọng đổi Việc đầu tư thiết bị cho phận thẩm định phù hợp phục vụ cho việc truy cập, xử lý lượng thồng tin lớn, áp dụng phương pháp thẩm định đại phức tạp với số liệu tính tốn lớn Nâng cao trình độ tổ chức sử dụng công nghệ: Cần tăng cường hệ thống thơng tin nội tồn hệ thống phòng ban Trong Sở Kế hoạch Đầu tư, phịng ban lại có lại có chức cụ thể đặc thù riêng, nên cần có phối hợp chặt chẽ, trao đổi thồng tin, hỗ trợ nhằm đạt thống cao cơng tác thẩm định Hiện Sở có nhiều quy định vấn đề bảo mật dẫn không cho phép máy tính quan kết nối mạng Tuy nhiên, việc gây nhiều khó khăn việc lưu thông, quản lý liệu Sở ban ngành Cần đưa phương pháp triển khai mạng nội bộ, đảm bảo bảo mật liệu, đồng thời phục vụ tốt cho nhu cầu luân chuyển liệu, tránh thủ tục rườm rà 3.2.5 Tăng cường kiểm tra, tra, dự tốn, kiểm tồn 82 SV: Phạm Quốc Đơng Lớp: CQ56/62.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính Tăng cường cơng tác tra, kiểm tra, kiểm tốn hoạt động thẩm định dự án đầu tư Thực thường xuyên công tác tra, kiểm tra, kiểm toán nhằm phát hiện, ngăn chặn hành vi chuộc lợi, lạm quyền gây lãng phí, thất nguồn lực Nhà nước Thanh tra phát thiếu sót, sơ hở chế thẩm định Sở, kiến nghị để khắc phục xử lý; thực cải cách sau kết luận tra 3.3. Một số kiến nghị với Nha nước va cac bộ nganh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cần phải có văn hướng dẫn cụ thể quy hoạch, kế hoạch đầu tư, định hướng xây dựng phát triển để hướng dẫn doanh nghiệp ngân hàng tập trung vào tài trợ cho chương trình, dự án đầu tư ưu tiên phủ, phục vụ cho tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Quảng Ninh Các phòng ban cần phải phối hợp chặt chẽ việc thẩm định phê duyệt dự án Các cán thẩm định phòng ban phối hợp chặt chẽ với đảm bảo cho kết thẩm định dự án đầu tư phù hợp với định hướng phát triển địa phương Sở nên tăng cường mở thêm lớp bồi dưỡng, đào tạo cán Cùng với điều chỉnh nội dung giảng dạy cho phù hợp với tình hình Áp dụng công nghệ thông tin, mở lớp đào tạo online, đảm bảo tạo điều kiện cho cán công tác Sở Một số công tác thiết kế giảng dạy liên kết với trường đại học ngân hàng nhà nước để tiến hành thêm Hồn chỉnh cải thiện hệ thống thơng tin nội bộ, kết nối với sở liệu, đảm bảo thơng tin xác kịp thời, từ tăng cường phối hợp phịng ban 83 SV: Phạm Quốc Đông Lớp: CQ56/62.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính Nâng cao khả áp dụng công nghệ cán Sở Mở khóa đào tạo kiến thức tin học Tổ chức buổi hội thảo, trao đổi kinh nghiệm hoạt động Sở ban ngành, qua tiếp thu ý kiến, kinh nghiệm thực tế phục vụ cho cơng tác thẩm định Các doanh nghiệp có dự án đầu tư Quảng Ninh cần phải cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết trung thực quy định Đây nghĩa vụ doanh nghiệp tiến hành thẩm định dự dự án, có sai sót hay rủi rõ trách nhiệm thuộc chủ đầu tư Các chủ đầu tư cần nghiêm chỉnh chấp hành việc lập tiến hành thi công dự án nội dung quy định văn pháp luật lĩnh vực đầu tư XDCB Chủ đầu tư phải cung cấp đầy đủ biểu mẫu theo quy định pháp luật quy định như: bảng tính vốn đầu tư theo khoản mục, bảng tính huy động vốn theo chương trình đầu tư thực dự án, bảng tính vốn hoạt động, bảng tính khả trả nợ theo gốc lãi Ngồi cần phải đảm bảo tính tốn đầy đủ chi phí, đặc biệt chi phí lãi vay vốn lưu động, chi phí đầu tư bổ sung dự án có vịng đời kéo dài Các chủ đầu tư cần nhận thức vai trò công tác thẩm định dự án định đầu tư để mang lại hiệu cho dự án đầu tư Khi thi cơng dự án cần đảm bảo nội dung lập dự án theo kế hoạch 84 SV: Phạm Quốc Đông Lớp: CQ56/62.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính TĨM TẮT CHƯƠNG Nội dung chương chủ yếu tập trung vào việc đưa giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh Trên sở hạn chế nguyên nhân chương để đưa số giải pháp cụ thể như: Hồn thiện cơng tác thẩm định; Nâng cao trình độ chun mơn, hiểu biết phẩm chất đạo đức cán thẩm định; Nâng cao chất lượng thông tin; Nâng cao chất lượng trang thiết bị công nghê; tăng cường kiểm tra, tra, dự tồn, kiểm tốn Tóm lại, nội dung chương bao gồm giải pháp kiến nghị nhằm giúp cải thiện, nâng cao công tác thẩm định Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh nhằm phục vụ cho phát triển mạnh mẽ tỉnh Quảng Ninh 85 SV: Phạm Quốc Đông Lớp: CQ56/62.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính KẾT LUẬN Sự cần thiết luận văn: Đi với phát triển mạnh mẽ kinh tế tỉnh Quảng Ninh vươn lên nhanh chóng dự án đầu tư xây dựng nói chung dự án đầu tư xây dựng khu thị nói riêng Có thể nói đầu tư xây dựng hoạt động chủ yếu định phát triển tăng trưởng kinh tế Để hoạt động đầu tư đạt hiệu tối đa hạn chế tối thiểu rủi ro thiếu việc thẩm định dự án đầu tư cách hiệu Đây yêu cầu cần thiết quan Nhà Nước có thẩm quyền chủ đầu tư Hiện nay, nước ta ngày phát triển với trình hội nhập kinh tế quốc tế hội nhập công nghệ 4.0, từ tạo nhiều hội cho đầu tư phát triển Chính thế, vai trị cơng tác thẩm định DAĐT lại quan trọng Trên sở nghiên cứu lý thuyết qua thời gian thực tập Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, tác giả hệ thống hóa vấn đề: Hệ thống hóa vấn đề mang tính lý luận hoạt động đầu tư xây dựng Chuẩn xác hóa nhận thức tiêu phản ánh, nhân tố ảnh hưởng đến công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng Sở Kế hoạch Đầu tư Giới thiệu sơ lược khái quát Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại M.K.L, công ty xây dựng tiềm khu vực tỉnh Quảng Ninh Phân tích nội dung thẩm định dự án đầu tư Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại M.K.L thông qua dự án “Đầm Hà Riverside” Từ đánh giá kết đạt được, ưu điểm hạn chế công tác thẩm định dự án đầu tư tìm nguyên nhân hạn chế Đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu tư Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh Cụ thể là: Hồn thiện cơng tác thẩm 86 SV: Phạm Quốc Đông Lớp: CQ56/62.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính định dự án đầu tư xây dựng; Nâng cao trình độ chun mơn, hiểu biết phẩm chất đạo đức cho cán thẩm định; Nâng cao chất lượng thu thập thông tin; Nâng cao chất lượng trang thiết bị công nghệ; Tăng cường kiểm tra, tra, dự toán, kiểm toán Qua vấn đề nghiên cứu luận văn này, tác giả hy vọng giải pháp đưa áp dụng công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng Em mong muốn nghiên cứu góp phần hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu tư Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh Bên cạnh kết đạt thông qua việc đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu tư Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, kinh nghiệm thời gian hạn chế nên kết nghiên cứu đưa luận văn khơng khỏi có sai sót Em mong muốn nhận góp ý thầy, cô để tiếp tục nghiên cứu phát triển đề tài nâng cao trình độ nghiệp vụ cơng tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Em xin trân thành cảm ơn! 87 SV: Phạm Quốc Đông Lớp: CQ56/62.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính PHỤ LỤC CHƯƠNG 1: (Theo Luật Đầu tư công năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, Quốc hội ban hành ngày 13/06/2019) Dự án tầm quan trọng quốc gia Các tiêu chí: - Sử dụng vốn đầu tư cơng từ 10.000 tỷ đồng trở lên; - Ảnh hưởng lớn đến môi trường tiềm ẩn khả ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường bao gồm: - Sử dụng đất có u cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 héc ta trở lên; - Di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên miền núi, từ 50.000 người trở lên vùng khác nhau; Dự án địi hỏi áp dụng chế, sách đặc biệt cần Quốc hôi định - Ảnh hưởng lớn đến môi trường tiềm ẩn khả ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường bao gồm: + Nhà máy điện hạt nhân; + Sử dụng đất có u cầu chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 héc ta trở lên; rừng phịng hơ đầu nguồn từ 50 héc ta trở lên; rừng phịng hơ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển, bảo vệ môi trường từ 500 héc ta trở lên, rừng sản xuất từ 1.000 héc ta trở lên Dự án nhóm A - Các dự án thuộc phạm vi bảo vệ an ninh quốc phịng, có tính chất bảo mật quốc gia, có ý nghĩa trị - xã hội quan trọng, thành lập xây dựng hạ tầng khu công nghiệp 88 SV: Phạm Quốc Đông Lớp: CQ56/62.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính khơng phụ thuộc quy mô vốn đầu tư - Các dự án sản xuất chất độc hại, chất nổ khai thác chế biến khống sản q hiếm, hạ tầng khu cơng nghiệp không phụ thuộc vào quy mô vốn đầu tư - Với mức vốn 2.300 tỷ đồng dự án: Cơng nghiệp điện, khai thác dầu khí, hóa chất, phân bón, chế tạo máy, xi măng, luyện kim, khai thác chế biến khoáng sản, dự án giao thông (Xây dựng cầu, cảng sông, cảng biển, sân bay, đường sắt, quốc lộ), xây dựng khu nhà - Với mức vốn 1.500 tỷ đồng dự án: Thủy lợi, giao thông (không thuộc diện kể trên), cấp nước cơng trình hạ tầng, kỹ thuật điện, sản xuất thiết bị thông tin, điện tử, tin học, hóa dược, thiết bị y tế, cơng trình khí khác, sản xuất vật liệu, bưu chính, viễn thông - Các dự án hạ tầng kỹ thuật mới, dự án công nghiệp nhẹ, sành, sứ, thủy tinh, in, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, sản xuất nông- lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chế biến nông, lâm sản với mức vốn 1.000 tỷ đồng - Các dự án y tế, văn hóa, giáo dục, phát thanh, truyền hình, xây dựng dân dụng (trừ xây dựng khu nhà ở), kho tàng, du lịch, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học dự án khác, với mức vốn 800 tỷ đồng Dự án nhóm B - Các dự án đầu tư xây dựng cơng trình: Cơng nghiệp điện, khai thác dầu khí, hóa chất, phân bón, chế tạo máy, xi măng, luyện kim, khai thác chế biến khoáng sản, dự án giao thông (cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường 89 SV: Phạm Quốc Đông Lớp: CQ56/62.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính quốc lộ), xây dựng khu nhà với mức vốn từ 120 đến 2.300 tỷ đồng - Các dự án đầu tư xây dựng cơng trình: Thủy lợi, giao thơng (khác dự án nhóm A), cấp nước cơng trình hạ tầng kỹ thuật, kỹ thuật điện, sản xuất thiết bị thơng tin, điện học, tin học, hóa dược, thiết bị y tế, cơng trình khí khác, sản xuất vật liệu, bưu chính, viễn thơng với mức vốn từ 80 đến 1.500 tỷ đồng - Các dự án đầu tư xây dựng cơng trình: Hạ tầng kỹ thuật khu thị mới, công nghệ nhẹ, sành sứ, thủy tinh, in, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chế biến nông, lâm sản với mức vốn từ 60 đến 1.000 tỷ đồng - Các dự án đầu tư xây dựng công trình: Y tế, văn hóa, giáo dục, phát thanh, truyền hình, xây dựng dân dụng khác (trừ xây dựng khu nhà ở), kho tàng, du lịch, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học dự án khác từ 45 đến 800 tỷ đồng Dự án nhóm C - Dưới 120 tỷ đồng với dự án đầu tư xây dựng cơng trình: Cơng nghiệp điện, hóa chất, phân bón, dầu khí, khí, giao thơng (cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, quốc lộ), sản xuất xi măng, luyện kim, khai thác, chế biến khoáng sản, trường phổ thông nằm quy hoạch (không kể mức vốn), xây dựng khu nhà - Dưới 80 tỷ đồng dự án đầu tư xây dựng cơng trình: Thủy lợi, giao thơng (khơng thuộc diện trên), cấp 90 SV: Phạm Quốc Đông Lớp: CQ56/62.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính nước cơng trình hạ tầng kỹ thuật, kỹ thuật điện, điện tử, tin học, hóa dược, thiết bị y tế, cơng trình khí, sản xuất vật liệu, bưu chính, viễn thông - Dưới 60 tỷ đồng với dự án đầu tư xây dựng cơng trình: Cơng nghiệp nhẹ, sành sứ, thủy tinh, in, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chế biến nông, lâm sản - Dưới 45 tỷ đồng với dự án đầu tư xây dựng công trình: Y tế, văn hóa, giáo dục, phát thanh, truyền hình, xây dựng dân dụng khác (trừ xây dựng khu nhà ở), kho tàng, du lịch, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học dự án khác Ngoài ra, dự án đầu tư nước chia thành nhóm: Dự án nhóm A, dự án nhóm B dự án phân cấp cho địa phương 91 SV: Phạm Quốc Đông Lớp: CQ56/62.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính DANH MỤC THAM KHẢO PGS.TS Đinh Văn Hải, TS Trần Phương Anh (chủ biên) - Giáo trình Quản lý dự án (2019) - NXB Tài Chính PGS.TS Đinh Văn Hải, TS Lương Thu Thủy (chủ biên) – Bài giảng gốc Kinh tế Đầu tư (2016) - NXB Tài Chính PGS.TS Đinh Văn Hải, TS Lương Thu Thủy (chủ biên) – Bài giảng gốc Quản lý dự án (2013) - NXB Tài Chính PGS.TS Đinh Văn Hải, TS Lương Thu Thủy (chủ biên) – Bài giảng gốc Kinh tế đầu tư (2016) - NXB Tài Chính PGS, TS Đinh Văn Hải, TS Lương Thu Thủy - Giáo trình Kinh tế phát triển (2014) – NXB Tài Chính Bùi Văn Vần, Vũ Văn Ninh - Giáo trình tài doanh nghiệp (2015) –NXB Tài Chính PGS, TS Hoàng Văn Quỳnh, PGS, TS.Nguyễn Thị Hoài Lê– Giáo trình thị trường tài (2015) - NXB Tài Chính PGS, TS Trương Thị Thủy, PGS, TS Ngơ Thị Thu Hồng – Giáo trình kế tốn tài doanh nghiệp (2019) – NXB Tài Chính Báo cáo tài Cơng ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại M.K.L năm 2019 10 Báo cáo tài Cơng ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại M.K.L năm 2020 11 Báo cáo tài Cơng ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại M.K.L năm 2021 12 Luận văn: “hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam - chi nhánh Hà Nội”, Bùi Mai Hương - CQ55/62.01 92 SV: Phạm Quốc Đông Lớp: CQ56/62.02 Luận văn tốt nghiệp 13 Học viện Tài Chính Chính Phủ (1999), Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày tháng năm 1999 việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng 14 Chính phủ (2000), Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày tháng năm 2000 sửa đổi bổ sung số điều Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP 15 Báo điện tử Quảng Ninh: https://thuviendientu.baoquangninh.com.vn/gioi-thieu-chung-ve-tinh-quangninh-2284365.html#:~:text=Qu%E1%BA%A3ng%20Ninh%20l %C3%A0%20m%E1%BB%99t%20t%E1%BB%89nh,o40'%20v %C4%A9%20%C4%91%E1%BB%99%20b%E1%BA%AFc 93 SV: Phạm Quốc Đông Lớp: CQ56/62.02 ... xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn (ký tên) Phạm Quốc Đông SV: Phạm Quốc Đông Lớp: CQ56/ 62. 02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC... SV: Phạm Quốc Đông Lớp: CQ56/ 62. 02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính 2. 3 .2. 3 Thẩm định tài - hiệu đầu tư dự án Đầu tư 48 2. 3 .2. 4 Thẩm định khía cạnh phương diện kỹ thuật dự án 51 2. 3 .2. 5 Thẩm... rõ sở khoa học thực tiễn đề tài SV: Phạm Quốc Đông Lớp: CQ56/ 62. 02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính Kết cấu luận văn tốt nghiệp Ngồi phần mở đầu, kết luận, phụ lục, tài liệu tham khảo đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài luận văn tốt nghiệp sửa lần 2 phạm quốc đông,