0

Quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố quy nhơn, tỉnh bình định

103 1 0
  • Quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố quy nhơn, tỉnh bình định

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2022, 12:35

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tơi Các thơng tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Các số liệu sử dụng, kết nghiên cứu nêu luận văn tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan phù hợp với thực tiễn địa bàn nghiên cứu Các kết chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Bình Định, ngày 30 tháng năm 2022 Học viên Phan Ngọc Nam LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài này, xin cảm ơn Ban giám hiệu Trƣờng Đại học Quy Nhơn, Khoa lý luận Chính trị - Luật Quản lý nhà nƣớc thầy cô giáo truyền đạt kiến thức quý báu cho Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Đào Quyết Thắng, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn, bảo tạo điều kiện tơi hồn thành đƣợc luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ TP.Quy Nhơn, UBND thành phố Quy Nhơn, Công ty trực thuộc, Chủ đầu tƣ, tạo điều kiện thuận lợi việc thu thập số liệu để phục vụ cho đề tài Sau xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè tạo điều kiện tốt cho suốt trình học tập nhƣ thực luận văn Tuy nhiên, kiến thức thân thời gian thực tập hạn chế nên nội dung đề tài khơng tránh khỏi sai sót khiếm khuyết, kính mong nhận đƣợc giúp đỡ, góp ý, dẫn thêm thầy cô giáo bạn để luận văn đƣợc hồn thiện Bình Định, ngày 30 tháng năm 2022 Học viên Phan Ngọc Nam MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tổng quan nghiên cứu đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 6 Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài 7 Kết cấu luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG 1.1 Cơ sở lý luận dự án đầu tƣ xây dựng 1.1.1 Khái niệm dự án đầu tƣ xây dựng 1.1.2 Phân loại yêu cầu dự án đầu tƣ xây dựng 1.1.3 Đặc điểm dự án đầu tƣ xây dựng 13 1.1.4 Quy trình thực triển khai dự án đầu tƣ xây dựng 14 1.2 Cơ sở lý luận quản lý dự án đầu tƣ xây dựng 15 1.2.1 Khái niệm quản lý dự án đầu tƣ xây dựng 15 1.2.2 Nội dung quản lý dự án đầu tƣ xây dựng 16 1.2.3 Tổ chức quản lý dự án đầu tƣ xây dựng 25 1.2.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản lý dự án đầu tƣ xây dựng 29 1.3 Kinh nghiệm quản lý dự án đầu tƣ xây dựng số địa phƣơng học kinh nghiệm cho thành phố Quy Nhơn 32 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng số địa phƣơng 32 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn 34 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH PHỐ QUY NHƠN 36 2.1 Tổng quan Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn 36 2.1.1 Tổng quan trình hình thành phát triển Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn 36 2.2 Thực trạng quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2016 đến 2020 41 2.2.1 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 41 2.2.2 Tổng quan dự án đầu tƣ xây dựng Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn 42 2.2.3 Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2016 đến 2020 43 2.3 Thực trạng tổ chức quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn 62 2.3.1 Mơ hình quản lý dự án Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn 62 2.3.2 Công tác tổ chức quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn 63 2.4 Đánh giá thực trạng quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn 65 2.4.1 Những kết đạt đƣợc quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn 65 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn 68 CHƢƠNG ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TẠI TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH PHỐ QUY NHƠN 72 3.1 Định hƣớng, mục tiêu hoàn thiện quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn 72 3.1.1 Định hƣớng 72 3.1.2 Mục tiêu 73 3.2 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội TP Quy Nhơn giai đoạn 2021-2025 74 3.2.1 Dự báo tình hình 74 3.2.2 Nhiệm vụ giải pháp trọng tâm liên quan đến công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị 74 3.3 Các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn 76 3.3.1 Nhóm giải pháp theo nội dung quản lý dự án 76 3.3.2 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quản lý 84 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (bản sao) DANH MỤC VI T TẮT Viết tắt Diễn giải BQL Ban quản lý CP Chính phủ DA Dự án DN Doanh nghiệp ĐTXD Đầu tƣ xây dựng GPMB Giải phóng mặt HTKT Hạ tầng kỹ thuật KDC Khu dân cƣ KHXH Khoa học xã hội KSXD Khảo sát xây dựng KT-XH Kinh tế - xã hội NĐ Nghị Định NSNN Ngân sách nhà nƣớc QH Quốc hội QHCT Quy hoạch chi tiết QLNN Quản lý nhà nƣớc TĐC Tái định cƣ THCS Trung học sở TP Thành phố UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Số lƣợng cơng trình dự án ĐTXD giai đoạn 2016-2020 43 Bảng 2.2 Tổng hợp kết toán dự án ĐTXD hoàn thành giai đoạn 2016-2020 44 Bảng 2.3 Thống kê kết kiểm tra tiến độ thực dự án từ năm 2016 – 2020 51 Bảng 2.4 Tổng hợp dự án đầu tƣ xây dựng đƣợc điều chỉnh tổng mức đầu tƣ từ năm 2016 – 2020 56 Bảng 2.5 Tổng hợp chi phí quản lý dự án từ năm 2016 - 2020 57 Bảng 2.6 Kết kiểm tra an toàn lao động dự án ĐTXD giai đoạn 2016-2020 58 Bảng 2.7 Kết công tác kiểm tra môi trƣờng xây dựng giai đoạn 2016 – 2020 60 Bảng 2.8 Tổng hợp rủi ro QLDA ĐTXD giai đoạn 2016-2020 61 Bảng 2.9 Cơ cấu nhân theo chức năng, nhiệm vụ 64 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Sơ đồ quy trình thực dự án đầu tƣ xây dựng 14 Hình 1.2 Quy trình xin chủ trƣơng chuẩn bị đầu tƣ 17 Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức máy Ban 36 Hình 2.2 Sơ đồ tổ chức máy Ban 38 Hình 2.3 Quy hoạch chi tiết công viên biển đƣờng Xuân Diệu Quy Nhơn 41 Hình 2.4 Tổng hợp hình thức lựa chọn nhà thầu 47 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong năm qua kinh tế Việt Nam có bƣớc phát triển vƣợt bật dẫn đến nhu cầu đầu tƣ xây dựng lớn, đặc biệt gần nƣớc ta ngày hội nhập sâu rộng nên Việt Nam trở thành mục tiêu đầu tƣ nhiều quốc gia giới Để đáp ứng đƣợc nhu cầu đầu tƣ thị trƣờng, số vấn đề cấp bách cần đƣợc giải Việt Nam phải xây dựng hệ thống sở hạ tầng đồng đại, tạo điều kiện cho nhà đầu tƣ yên tâm tham gia vào thị trƣờng đầu tƣ Việt Nam Do đó, vấn đề xây dựng quản lý dự án đầu tƣ xây dựng cần thiết giai đoạn để tạo tảng hạ tầng vững nhằm thu hút đầu tƣ nƣớc Muốn vậy, dự án đầu tƣ xây dựng phải đáp ứng mục tiêu: hoàn thành thời hạn đề ra, đảm bảo đƣợc chất lƣợng theo tiêu chuẩn phạm vi ngân sách đƣợc duyệt Tuy nhiên, dự án đầu tƣ xây dựng đáp ứng đƣợc ba yêu cầu Vì vậy, để hồn thành dự án cách tốt cơng tác quản lý dự án chiếm vai trò định việc giải mục tiêu Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đơn vị nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn, có tƣ cách pháp phân, trụ sở, dấu tài khoản riêng Kho bạc nhà nƣớc ngân hàng theo quy định; hoạt động theo chế tự bảo đảm toàn kinh phí hoạt động chi thƣờng xuyên theo quy định pháp luật Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định chịu đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn, đồng thời chịu hƣớng dẫn, tra, kiểm tra chuyên môn, nhiệp vụ quan nhà nƣớc có thẩm quyền Thời gian qua, Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định nỗ lực đạt đƣợc số kết định công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng góp phần vào việc hồn thiện sở hạ tầng, mỹ quan đô thị cho thành phố Quy Nhơn nói riêng tỉnh Bình Định nói chung Năm 2020, Ban thực quản lý 51 danh mục cơng trình, với nhiều cơng trình hoàn thành đƣa vào sử dụng nhƣ mở rộng đƣờng Xuân Diệu, cầu Dài, Chợ Khu 6,…Tuy nhiên, cịn số dự án chƣa hồn thành cơng tác giải phóng mặt (GPMB), tiến độ lập dự án, tiến độ xây dựng chậm, công tác phối hợp giám sát xây dựng thiếu chặt chẽ… Điều làm cho hiệu công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Ban chƣa đảm bảo Là học viên chuyên ngành Quản lý kinh tế, với mong muốn góp phần nhỏ bé cơng sức vào việc hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng địa bàn thành phố nên tác giả chọn nghiên cứu đề tài “Quản lý dự án đầu tư xây dựng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định” làm luận văn tốt nghiệp Tổng quan nghiên cứu đề tài Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng vấn đề có tính cấp thiết nên năm qua có nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học nghiên cứu vấn đề Tiêu biểu số công trình nhƣ sau: - Nguyễn Thủy Lan (2016), “Đổi quản lý dự án đầu tư xây dựng vốn ngân sách nhà nước tổ chức khoa học cơng nghệ thuộc Chính phủ”, luận án tiến sĩ kinh tế, Học Viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Tác giả phân tích, đánh giá thực trạng công tác QLDA ĐTXD vốn NSNN tổ chức KHCN thuộc Chính phủ mặt ƣu nhƣợc điểm phân tích nguyên nhân, từ đề xuất số giải pháp đổi cơng tác QLDA ĐTXD vốn NSNN qua nhóm giải pháp tài chính, tổ chức thực hiện, cấu máy tổ chức cuối quy trình quản lý - Tạ Văn Hƣng (2019), “Quản lý dự án đầu tư xây dựng sở hạ tầng theo hình thức hợp tác cơng tư Việt Nam”, luận án tiến sĩ kinh tế, trƣờng Đại học Thƣơng Mại Tác giả tổng hợp phát triển sở lý luận QLDA ĐTXD; khái quát thực trạng dự án ĐTXD sở hạ tầng theo hình thức PPP Việt Nam, phân tích thực trạng số dự án lĩnh vực sở hạ tầng; phân tích đánh giá thực trạng QLDA ĐTXD sở hạ tầng theo hình thức PPP Việt Nam; từ đề xuất kiến nghị, giải pháp để điều chỉnh làm tăng hiệu QLDA ĐTXD sở hạ tầng theo hình thức PPP Việt Nam thời gian tới - Nguyễn Hịa Bình (2015), “Nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án 81 ngân rút vốn, theo dõi cập nhật thơng tin thực dự án, từ nắm đƣợc nguyên nhân làm cho dự án kéo dài để kịp thời khắc phục Bên cạnh đó, trƣớc tiến hành thi công, Ban phải yêu cầu nhà thầu lập đăng ký kế hoạch thi công cam kết thực thời gian cụ thể cho hạng mục nhƣ thực đền bù vi phạm cam kết Ban cần tăng cƣờng việc giám sát đơn vị thi công đơn vị tƣ vấn giám sát vấn đề tiến độ dự án cách cử cán có đủ trình độ, lực Ban đến trƣờng để giám sát tiến độ dự án Thƣờng xuyên đánh giá tiến độ dự án tháng lần để kịp thời chấn chỉnh tiến độ dự án Ban tiến hành tổ chức nghiệm thu cơng trình kịp thời cơng trình hồn thành nhanh chóng giải ngân tốn cho nhà thầu Ngoài ra, Ban cần ban hành quy chế hoạt động Ban, quy định thời gian cho nội dung công tác quản lý dự án nhƣ: thời gian đánh giá hồ sơ, thời gian nghiệm thu thời gian toán cho nhà thầu 3.3.1.4 Giải pháp cho quản lý chất lượng Để nâng cao chất lƣợng cho dự án cần phải đảm bảo thực đồng nhiều khâu khác nhau, gồm: - Chọn nhà thầu thiết kế Đơn vị tƣ vấn thiết kế có kinh nghiệm có đủ lực trình độ cho đời sản phẩm dự án khả thi, nhƣ thiết kế kỹ thuật thi công tốt, tạo sản phẩm tốt đƣợc thi cơng thiết kế đựơc duyệt Có biện pháp quản lý tốt chất lƣợng sản phẩm tƣ vấn, đặc biệt công tác giám sát sản phẩm tƣ vấn phải thực cách nghiêm túc Cần nghiêm túc thực việc giám sát, khảo sát địa chất địa hình để nắm bắt tình hình có biện pháp xử lý tốt trình lập dự án - Chọn nhà thầu tƣ vấn giám sát Để dự án đảm bảo chất lƣợng cơng trình cơng tác tƣ vấn giám sát đóng vai trị quan trọng ngƣời có vai trị định đến cơng tác ngƣời giám sát cơng trình Vì vậy, Ban phải chọn lọc nhà thầu tƣ vấn giám sát nhiều kinh nghiệm, có uy tín ngành để “chọn mặt gửi vàng” Muốn trƣớc lựa chọn nhà thầu tƣ vấn giám sát cần đánh giá kỹ thực hợp đồng uỷ thác với nhiều cam kết chất lƣợng công trình chịu trách nhiệm đền bù khơng thực cam kết giám sát chất lƣợng 82 3.3.1.5 Giải pháp quản lý chi phí Để quản lý tốt chi phí dự án cơng tác quản lý chi phí phải đƣợc quan tâm từ bƣớc xác định chủ trƣơng đầu tƣ Chủ trƣơng đầu tƣ phải chọn đƣợc dự án thực có hiệu quả, xem xét đầy đủ khía cạnh rủi ro xảy ra, cần nghiên cứu kỹ điều kiện môi trƣờng, thị trƣờng vùng nguyên liệu, tài liệu địa chất cơng trình, địa chất thủy văn, theo kết nghiên cứu mục 2.4 cơng tác giá trị khái tốn thấp tổng mức đầu tƣ, điều cho thấy lực khái tốn chƣa tốt; số dự án phải điều chỉnh tăng mức đầu tƣ so với ban đầu Để việc quản lý chi phí dự án tốt cần phải tiến hành nội dung cụ thể nhƣ: - Công tác quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng phải đảm bảo mục tiêu đầu tƣ, hiệu dự án đƣợc phê duyệt, phù hợp với trình tự đầu tƣ xây dựng theo quy định Luật Xây dựng nguồn vốn sử dụng Do vậy, công tác quản lý chi phí phải trọng thực suốt giai đoạn dự án từ việc khảo sát – lập dự án đầu tƣ, lập thiết kế - dự toán, đấu thầu lựa chọn nhà thầu,… đến hoàn thành bàn giao đƣa cơng trình vào sử dụng, toán toán vốn đầu tƣ - Việc lập khối lƣợng dự toán phải sát với thực tế khối lƣợng cơng trình nhƣ giá vật tƣ thời điểm dự tốn Muốn cần có phối hợp chặt chẽ đơn vị nhƣ đơn vị tƣ vấn lập dự án, khảo sát thiết kế, cán dự án, cán phòng kế hoạch Do nhƣ làm cho cơng tác dự tốn xác phát sinh tránh tình trạng làm làm lại - Chi phí đầu tƣ xây dựng phải đƣợc tính đúng, tính đủ cho dự án, cơng trình, gói thầu xây dựng, phù hợp với yêu cầu thiết kế, dẫn kỹ thuật, điều kiện xây dựng, mặt giá thị trƣờng thời điểm xác định chi phí khu vực xây dựng cơng trình - Lập xây dựng kế hoạch chi phí phải phù hợp với kế hoạch phân bổ vốn giúp cho việc kiểm sốt tốt chi phí giai đoạn triển khai sau - Đối với hệ thống kiểm soát trình tốn chi phí cho nhà thầu thực cần nghiệm thu khối lƣợng công việc, kiểm tra hồ sơ toán nhà thầu lập, toán khối lƣợng hoàn thành cho nhà thầu, thống kê báo cáo tình hình chi phí theo giai đoạn để có kiến nghị giải pháp kịp thời - Cán phụ trách cơng tác quản lý chi phí báo cáo tình hình thực chi phí 83 theo tiến độ; thu thập đầy đủ số liệu yêu cầu thay đổi đƣợc phê duyệt - Làm tốt cơng tác khảo sát ban đầu, cần có kế hoạch, kiểm sốt chi phí cơng việc này, tránh việc phải khảo sát lại, thay đổi, bổ sung, điều chỉnh thiết kế, phƣơng án thi công nhiều lần, làm thay đổi dự toán, làm chậm tiến độ thi cơng , gây lãng phí thời gian, tăng chi phí dự án - Trong khâu triển khai điều hành kế hoạch đầu tƣ hàng năm cần bố trí vốn cho dự án theo sát tiến độ đầu tƣ thực dự án đƣợc cấp thẩm quyền phê duyệt định đầu tƣ, tránh việc bố trí danh mục dự án đầu tƣ phân tán, dàn trải, không sát với tiến độ thi cơng dự án đƣợc phê duyệt, bố trí kế hoạch đầu tƣ cho dự án không đủ điều kiện dẫn đến kéo dài thời gian thi công, chậm đƣa vào sử dụng làm giảm hiệu đồng vốn đầu tƣ - Công tác lập phê duyệt biện pháp thi công yếu tố ảnh hƣởng lớn đến giá thành cơng trình, để tiết kiệm chi phí lĩnh vực biện pháp thi cơng cần phải rà sốt thật kỹ tồn định mức, đơn giá, chỗ bất hợp lý phải chỉnh sửa để trình lại - Kiên loại bỏ, khơng chấp nhận nghiệm thu hạng mục cơng trình đơn vị thi công không thực nhƣ cam kết chào thầu (thay đổi phẩm chất vật tƣ, thiết bị), làm giảm chất lƣợng công trình, phát sinh khối lƣợng khơng đáng có 3.3.1.6 Trong công tác quản lý thi công xây dựng công trình Để thực tốt cơng tác quản lý thi cơng xây dựng cơng trình, tác giả xin đề xuất số giải pháp sau: - Công tác lập biện pháp tổ chức thi công cần phải đƣợc đầu tƣ hợp lý thời gian, nhân công để khảo sát, đo đạc chuẩn xác thực thi cơng xây dựng cơng trình, nhà quản lý cần theo sát biện pháp thi công đƣợc lập Ban phải có quản lý chặt chẽ trình khảo sát nhƣ kết khảo sát - Dùng biện pháp quản lý hành chính, pháp luật kinh tế giáo dục để tăng cƣờng ý thức chấp hành pháp luật, kỷ cƣơng, công tâm, cán đạo, điều hành, quản lý dự án để họ thực nhiệm vụ quản lý dự án đƣợc giao có chất lƣợng 84 - Cán quản lý cần bám sát với nội dung đề cập tiến độ, chất lƣợng cơng trình xây dựng Nắm mặt chuyên môn yêu cầu cần thiết nội dung cần đạt để công việc kiểm tra, đôn đốc, quản lý sát với thực tế - Xây dựng hệ thống kế hoạch quản lý thi cơng cụ thể, chi tiết, thể rõ công việc phạm vi trách nhiệm thành viên tham gia thi công quản lý thi công xây dựng cơng trình lấy làm sở cho công tác quản lý thi công xây dựng công trình Ban - Thơng tin liên quan đến thi cơng xây dựng cơng trình phải cơng khai, minh bạch, thể tính dân chủ quản lý, kiên khơng nƣơng tay hay giảm nhẹ hình phạt cá nhân, nhóm ngƣời có hành vi làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng thi công xây dựng công 3.3.1.7 Giải pháp quản lý môi trường an toàn lao động Bên cạnh việc thực cam kết mơi trƣờng an tồn lao động điểm thi cơng dự án ĐTXD Ban cần thƣờng xuyên kiểm tra, nhắc nhở đơn vị thi công việc thực cam kết Cần có ràng buộc mạnh mẽ đơn vị vi pham mơi trƣờng an tồn lao động điểm thi công Tăng cƣơng kiểm tra, giám sát nhà thầu thi công xây dựng nhằm thực biện pháp bảo đảm môi trƣờng cho ngƣời lao động công trƣờng bảo vệ môi trƣờng xung quanh nhƣ biện pháp chống bụi; chống ồn; xử lý phế thải nhƣ chất thải rắn, nƣớc thải, chất thải độc hại, khí thải…; bao che, thu dọn phế thải đƣa đến nơi quy định; thu dọn trƣờng; che chắn bảo đảm an toàn, VSMT trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải 3.3.2 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quản lý 3.3.2.1 Nâng cao chất lượng nhân lực Ban quản lý Con ngƣời yếu tố đầu vào thiết yếu, quan trọng định thành công hay thất bại dự án đầu tƣ Mọi công tác quản lý ngƣời thực để hoàn thành mục tiêu dự án đặt Bên cạnh đó, hoạt động đầu tƣ xây dựng, cần có phối hợp chặt chẽ bên tham gia ngƣời có vai trị kết nối bên Qua đánh giá thực trạng công quản lý dự án Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ thành phố Quy Nhơn chƣơng cho thấy cơng tác đấu thầu cịn yếu (hộp 85 2.1) cán thiếu kinh nghiệm, cơng tác quản lý chất lƣợng cịn nhiều bất cập thiếu kiểm sốt đầu vào q trình thi công dự án, cán Ban thiếu kinh nghiệm việc quản lý nguồn vốn đối ứng,… điều cho thấy việc cần thiết phải nâng cao chất lƣợng nhân lực Ban Trên sở phân tích trên, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm cải thiện chất lƣợng nhân lực Ban nhƣ sau: - Thực quy hoạch lại cán Ban Để xây dựng tạo nguồn nhân lực chất lƣợng địi hỏi đơn vị nói chung Ban quản lý nói riêng cần có kế hoạch quy hoạch cán cho Những nội dung cần thực cơng tác quy hoạch cán cơng tác đào tạo, bồi dƣỡng, cử cán Ban tham gia đào tạo nâng cao nghiệp vụ, tự trau dồi kiến thức học hỏi kinh nghiệm thƣờng xuyên công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Từ tích lũy kiến thức, hình thành kỹ nghề nghiệp công việc nhƣ: kỹ lập kế hoạch triển khai dự án, kỹ quản lý nội dung thực dự án, kỹ xử lý cố công việc phát sinh Từ tham mƣu cho lãnh đạo Ban để đƣa biện pháp kịp thời nhằm đảm bảo thành công dự án đầu tƣ xây dựng địa bàn thành phố Quy Nhơn - Mỗi năm cần thực rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán Ban số lƣợng chất lƣợng, xây dựng cấu nhân theo hƣớng tăng thêm cán kỹ thuật có chun mơn, kinh nghiệm thuộc chuyên ngành xây dựng Tuyển dụng nhân có trình độ chun mơn phù hợp có kinh nghiệm làm việc lâu năm Kiên loại bỏ cán Ban khơng đủ trình độ lực Bố trí, đề bạt cán phải tuân thủ “nguyên tắc” ngƣời, việc hệ thống quản lý dự án - Hằng năm Ban cần xây dựng kế hoạch tuyển chọn cán kỹ thuật có trình độ chun mơn, có kinh nghiệm tham gia vào việc lập dự án, tổ chức giám sát thi công nhằm hạn chế sai sót xảy trình thực thi dự án - Bên cạnh việc tuyển dụng để bổ sung nhân có chất lƣợng cao vào làm việc Ban việc tự nâng cao lực cho đội ngũ cán Ban thông qua lớp đào tạo ngắn hạn, trung hạn, dài hạn cần thiết Đây cách phát triển nhân lực nội nhanh hiệu nhằm đảm bảo lấp đƣợc khoảng cách cán có thâm niên lâu năm cán trẻ 86 - Xây dựng tiêu chí đánh giá đội ngũ cán Ban quản lý để làm cứ, làm sở đánh giá chất lƣợng cán năm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực chiến lƣợc xây dựng đội ngũ nhân lực chất lƣợng cao Ban 3.3.2.2 Giải pháp tổ chức quản lý dự án đầu tư Quản lý dự án xây dựng ln địi hỏi đổi mới, sáng tạo, khoa học phải đƣợc hồn thiện khơng ngừng sở phƣơng pháp, nguyên lý đƣợc đúc kết lý luận thực tiễn Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng nói riêng, quản lý dự án nói chung, khơng có chỗ cho áp đặt thơ bạo, ý chí Vì vậy, giải pháp, cần phải thấm nhuần quan điểm Mục đích việc tổ chức nhằm để đạt đƣợc hợp tác tích cực thành viên tham gia quản lý dự án, đồng thời phân định rõ vai trò trách nhiệm cho ngƣời tham gia xác định rõ nhiệm vụ đối tƣợng Vì vậy, thời gian tới, Ban QLDA ĐTXD &PTQĐ TP.Quy Nhơn cần: - Thiết lập sơ đồ trách nhiệm cụ thể để tăng cƣờng phối kết hợp công tác tổ chức dự án với đơn vị có liên quan - Công việc điều hành dự án đƣợc thực theo quan điểm phi tập trung hóa quản lý dự án, phân định rõ trách nhiệm ngƣời công việc, buộc ngƣời phải tôn trọng cam kết ban đầu Tuy nhiên, để hiệu điều hành dự án cao đòi hỏi tất ngƣời, cấp độ điều hành cần phải có thơng tin đƣợc cập nhật tốt, sẵn sàng chia sẻ ln có tinh thần hợp tác việc giải khó khăn, vƣớng mắc nảy sinh tiến trình thực dự án - Xây dựng thủ tục dự án, hoàn thiện hệ thống quản lý dự án nhằm hệ thống hóa cách khoa học công việc công tác quản lý dự án yêu cầu cán bộ, nhân viên cần phải tuân theo - Xây dựng hệ thống lƣu trữ hồ sơ dự án xây dựng, hồ sơ thực dự án Nội dung liệu hồ sơ bao gồm: Quy trình thực dự án; Hệ thống văn pháp lý quy định hoạt động quản lý thực loại dự án đầu tƣ; Các biên (Biên ghi nhớ, Biên họp bàn giao, rút kinh nghiệm trình quản lý thực cơng trình); Các biểu mẫu q trình giám sát thực cơng trình; Các báo biểu; Các cấu trúc phân việc Điều hỗ 87 trợ tốt cho công tác quản lý dự án việc theo dõi trình thực dự án cách chặt chẽ hơn, tìm vấn đề sai sót nhanh đầy đủ để sửa chữa kịp thời, xác Tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác kiểm tra, kiểm soát cấp trên, giúp cho việc xây dựng báo cáo thuận lợi Mọi thành viên Ban Quản lý dự án nắm bắt đầy đủ thông tin dự án thông qua hồ sơ lƣu trữ để theo dõi hỗ trợ công tác 3.3.2.3 Giải pháp đẩy nhanh cơng tác đền bù, giải phóng mặt Giải phóng mặt nhà nƣớc thu hồi đất nhiệm vụ quan trọng nhƣng khó khăn phức tạp, đƣợc coi nhiệm vụ trọng tâm việc thực dự án liên quan đến mặt Làm tốt công tác giúp dự án thực đƣợc tiến độ, giảm chi phí tăng hiệu đầu tƣ dự án Cơng tác đền bù, giải phóng mặt phải đồng thời đảm bảo lợi ích bên có liên quan: Nhà nƣớc, Chủ đầu tƣ, ngƣời bị thu hồi đất Để thực công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, ta phải vận dụng linh hoạt sách nhƣ trình tự thủ tục cho phù hợp với tình hình thực tế địa phƣơng nhƣng phải đảm bảo quy định Nhà nƣớc Một yếu tố quan trọng cơng tác giải phóng mặt cơng tác tuyên truyền vận động nhân dân có định thu hồi đất để thực dự án Khi mà ngƣời dân hiểu đƣợc mục đích việc thu hồi đất phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng, hay trƣớc tiên lợi ích kinh tế cho vùng, cho khu vực việc thu hồi đất, tổ chức di dời thuận lợi nhiều Do đó, để làm tốt cơng tác này, cần thực giải pháp sau: - Xây dựng sách đền bù, giải phóng mặt phù hợp Do văn sách pháp luật liên quan đến GPMB đƣợc công khai nhƣng giải thích chƣa rõ ràng nên ngƣời bị thu hồi đất chƣa hiểu cặn kẽ dẫn đến thắc mắc, khiếu kiện Cần trọng công tác tuyên truyền, giáo dục q trình thu hồi đất GPMB Phát huy vai trị tổ chức quần chúng, khuyến khích ngƣời dân, ngƣời bị thu hồi đất tham gia vào dự án Cần tiến hành điều tra, tìm hiểu kĩ hộ gia đình khu vực thực GPMB Có thể tổ chức buổi gặp gỡ chủ dự án, cấp ngành liên quan nhân dân để có phƣơng án GPMB hợp lý hiệu Áp lực cơng tác giải phóng mặt lớn, phải di dời ổn định sống cho hàng chục 88 nghìn hộ dân, trình thực công tác quy hoạch, thu hồi đất, bồi thƣờng thiệt hại, hỗ trợ tái định cƣ không tránh khỏi thiếu sót, nên phát sinh nhiều đơn khiếu nại, tố cáo Vì giải dứt điểm kịp thời khiếu kiện nhân dân, xử lý nghiêm minh trƣờng hợp chây lỳ có ý định trục lợi tiến hành công tác GPMB Xây dựng sách bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ theo quy định Chính phủ có xem xét áp dụng phù hợp thực tế địa phƣơng, thành lập Ban đạo bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ thành lập đồn cơng tác liên ngành giải khiếu nại, tố cáo cần thiết Chính sách tái định cƣ cho hộ dân diện phải thu hồi đất cần đƣợc triển khai cách nhanh chóng hợp lý -Tuyên truyền vận động nhân dân + Công bố, công khai chi tiết vấn đề liên quan đến dự án (quy hoạch, quy mô xây dựng, sách đền bù, ….) Các thơng tin dự án đặc biệt thông tin đền bù, giải phóng mặt cần phải đƣợc cơng bố công khai cho dân cƣ nơi thuộc diện thu hồi đất để nhân dân nắm rõ thông tin liên quan Có thể thơng qua kênh thơng tin đại chúng nhƣ loa đài phát địa phƣơng + Công tác tuyên truyền vận động nhân dân Công tác tuyên truyền vận động nhân dân giải phóng mặt khâu quan trọng, phƣơng án đền bù thu hồi đất đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt cần phải thực cơng tác tuyên truyền đến hộ dân Phát huy vai trị hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đồn niên… vận động quần chúng tạo điều kiện cho công tác GPMB diễn thuận lợi Chủ đầu tƣ phối hợp với quyền địa phƣơng tổ chức buổi giao lƣu, tuyên truyền đến hộ dân dự án, sách phƣơng án đền bù giải phóng mặt - Tăng cƣờng phối hợp Ban QLDA & PTQĐ quyền địa phƣơng cơng tác GPMB + Đối với Ban QLDA DDTXD & PTQĐ thành phố Lãnh đạo Ban QLDA cần có phối hợp chặt chẽ với cấp, ngành, 89 đặc biệt ủng hộ, giúp đỡ UBND thành phố để có phƣơng án GPMB hộ dân chƣa nhận đề bù; hộ dân nhận đền bù nhƣng chƣa di dời Điều đòi hỏi Ban cần phải quán triệt sâu sắc đến cán công tác bồi thƣờng GPMB, cần phải chủ động phối hợp tốt với cấp, vận động hành lang để đạt đƣợc nhiệm vụ Trung tháo gỡ vƣớng mắc để đẩy nhanh tiến độ GPMB diện tích đất cịn lại dự án Ban QLDA phải giám sát kiểm tra kỹ khối lƣợng bồi thƣờng giải tỏa, áp giá, sách áp dụng phù hợp với quy định nhà nƣớc, áp dụng sách bồi thƣờng, hỗ trợ theo quy định Nhà nƣớc Phối hợp với quan quyền, an ninh địa phƣơng để sau hoàn thành chi trả tiền bồi thƣờng cho nhân dân, Ban QLDA cần yêu cầu nhân dân tháo dỡ cơng trình xây dựng nhƣ cối hoa màu đất để bàn giao mặt cho Ban QLDA đơn vị thi công quản lý, không để tình trạng nhân dân tái chiềm trồng cây, đổ phế thải xây dựng hay xây dựng cơng trình diện tích đất thu hồi Tăng cƣờng phối hợp cán Ban QLDA quyền địa phƣơng sở tuyên truyền, vận động nhân dân để ngƣời dân thấy đƣợc lợi ích xã hội dự án hoàn thành + Đối với UBND thành phố Quy Nhơn Cần tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB vùng khó khăn GPMB cơng tác đền bù thu hồi đất Ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức ngƣời dân phát triển dự án thị lớn, thành phố vận dụng chế đền bù với đơn giá cao có lợi cho hộ dân gắn với bố trí tái định cƣ tiện ích, đồng thời kiên thực cƣỡng chế hộ dân cố tình dây dƣa, khơng trả lại mặt cho nhà nƣớc Mặt khác, thành phố giao đất tái định cƣ cho tổ chức, doanh nghiệp có đủ điều kiện, cịn lại đơn vị khơng có nhu cầu sử dụng cho thuê đất kiếm lời khơng đƣợc cấp đất sau thu lại mặt phục vụ lợi ích cộng đồng Tuy nhiên, để làm đƣợc vấn đề cần thực giải pháp cụ thể sau: - Tiếp xúc, làm việc, lắng nghe tâm tƣ, nguyện vọng ngƣời bị thu hồi đất, ngƣời có đất nằm diện GPMB, báo cáo lãnh đạo Ban, hội đồng GPMB 90 ý kiến yêu cầu ngƣời dân việc đền bù thu hồi đất - Giải đáp thắc mắc ngƣời dân bị thu hồi đất, ngƣời có đất nằm diện GPMB vấn đề liên quan tới công tác thu hồi sở quy định hành Pháp luật - Là đầu mối vận động, tuyên truyền cho ngƣời dân, để công tác thu hồi đất đƣợc nhân dân ủng hộ - Tiếp nhận thông tin tiêu cực công tác bồi thƣờng, thu hồi đất, kịp thời báo cáo lãnh đạo Ban nhƣ quan chức để ngăn ngừa tiêu cực phát sinh 91 K T LUẬN VÀ KI N NGHỊ Trong điều kiện nguồn vốn đầu tƣ xây dựng có hạn, nhu cầu xây dựng hoàn thiện sở hạ tầng thành phố cịn nhiều Do vấn đề đƣợc giải tốt hay không phụ lớn vào công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Ban quản lý Trong phạm vi nghiên cứu luận văn, tác giả tập trung nghiên cứu vấn đề liên quan đến việc nâng cao chất lƣợng quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ thành phố Quy Nhơn Để đạt đƣợc mục tiêu này, tác giả hoàn thành nghiên cứu sau đây: - Đã hệ thống hóa sở lý luận dự án, quản lý dự án, quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Chỉ đƣợc đặc điểm đặc thù dự án đầu tƣ xây dựng Hệ thống phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng - Đã tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng chất lƣợng cơng tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình thời gian qua Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ thành phố Quy Nhơn mặt quản lý Nhà nƣớc, quản lý chất lƣợng, quản lý chi phí quản lý tiến độ dự án Chỉ kết đạt đƣợc tồn tại, hạn chế quản lý dự án đầu tƣ xây dựng tìm nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tồn đƣa giải pháp khắc phục; - Đã đề xuất đƣợc số giải pháp có sở khoa học, có tính hiệu khả thi góp phần nâng cao chất lƣợng công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ thành phố Quy Nhơn quản lý điều hành Nâng cao chất lƣợng công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ thành phố Quy Nhơn nói riêng địi hỏi cấp bách thực tiễn quản lý dự án đầu tƣ xây dựng thành phố Quy Nhơn Có thể nói rằng, quản lý dự án đầu tƣ xây dựng lĩnh vực quản lý phức tạp, rộng, gồm nhiều nội dung quản lý khác nhau, trình quản lý thƣờng dài có liên quan tới nhiều chủ thể khác nhau, nhƣ chủ đầu tƣ, nhà thầu, quan quản lý chuyên môn Nhà nƣớc Để quản lý tốt có chất lƣợng dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình ngồi tăng cƣờng lực trình độ quản lý dự án Ban quản lý, đổi tƣ làm việc Ban quản lý cịn cần quan tâm, tạo điều kiện, môi trƣờng cho việc hoạt động tất cấp, ngành Đặc biệt quan quản lý Nhà nƣớc cấp Nhà nƣớc cần ban 92 hành quy định, hƣớng dẫn kiểm tra quản lý dự án đầu tƣ xây dựng cách thống nhất, có ổn định tƣơng đối nhằm giúp bảo đảm trình đầu tƣ thủ tục, quy trình, sử dụng hiệu vốn, đảm bảo chất lƣợng cơng trình đầu tƣ xây dựng, đảm bảo đƣa cơng trình vào sử dụng tiến độ Nhà nƣớc cần phân cấp quản lý, giảm dần can thiệp trực tiếp, tạo chủ động cho chủ thể tham gia quản lý hoạt động xây dựng cơng trình DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn Báo cáo tình hình thực thiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Phạm Văn Bá (2016) Hồn thiện cơng tác quản lý dự án Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Luận văn thạc sĩ, trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội Nguyễn Hòa Bình (2015) Nâng cao chất lượng cơng tác quản lý dự án đầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Vĩnh Long Luận văn thạc sĩ, Trƣờng Đại học kiến trúc Hà Nội, Bộ Xây dựng Chính phủ (2015) Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quản lý dự án ĐTXD Bộ giao thông vận tải, Hà Nội Bùi Trọng Cầu (2010) Giáo trình Hiệu quản lý dự án Nhà nước NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Phùng Đức Hạnh (2018) Hồn thiện cơng tác quản lý dự án ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng tỉnh Bắc Kạn Luận văn thạc sĩ Trƣờng ĐH Kinh tế Quản trị kinh doanh Đại học Thái Nguyên Đinh Tuấn Hải (2010), Giáo trình Quản lý dự án xây dựng, Nhà xuất Xây dựng, Hà Nội Nguyễn Hữu Huế Đặng Cơng Tồn (2014), „Nâng cao hiệu quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình thủy lợi sử dụng vốn ODA‟, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi Môi trường, số 47, tr 75-80 Vƣơng Thị Thành Hƣng (2015) Quản lý dự án xây dựng cơng trình giao thơng đường Ban quản lý dự án cơng trình giao thơng Nghệ An Luận văn thạc sĩ, Trƣờng Đại học kinh tế Đại học Quốc gia 10 Lê Công Hoa (2010) Quản trị xây dựng NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 11 Nguyễn Vũ Hòa (2018) Nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng giai đoạn chuẩn bị dự án Ban quản lý cơng trình xây dựng phát triển thị thành phố Hải Phòng Luận văn thạc sĩ Trƣờng Đại học dân lập Hải Phòng 12 Vũ Thị Quỳnh Hƣơng (2019) Quản lý dự án đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng -Văn phòng Quốc hội Luận văn thạc sĩ, Trƣờng Đại học kinh tế, Đại học Quốc gia 13 Hồng Minh Khơi (2021) Nâng cao hiệu quản lý dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước Báo Quản lý nhà nƣớc (Online) Học viện hành Quốc gia, ISSN 2354-0761 14 Lê Thùy Linh (2016) Hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái Luận văn thạc sĩ, Trƣờng Đại học kinh tế quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên 15.Luật số: 43/2013/QH13 Luật đấu thầu Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2013 16 Luật số: 61/2020/QH14 Luật đầu tư Hà Nội ngày 17/6/2020 17 Luật số: số 50/2014/QH-13 Luật Xây dựng Hà Nội ngày 18 tháng 06 năm 2014 18 Nguyễn Bạch Nguyệt (2012), Giáo trình Lập dự án đầu tư NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 19 Đặng Thị Phƣơng Thảo (2018) Hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng – sở xây dựng tỉnh Quảng Bình, luận văn thạc sĩ, trƣờng Đại học Kinh tế Huế 20 Nguyễn Công Thọ (2017) Hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Luận văn thạc sĩ, Đại học kinh tế QTKD Thái Nguyên 21 Đỗ Phú Trần Tình (2009) Giáo trình lập thẩm định dự án đầu tư NXB Giao thông vận tải, Hà Nội 22 Vũ Thị Hậu, Mai Xuân Trọng (2020) Giải pháp hoàn thiện quản lý dự án đầu tư xây dựng quỹ đầu từ phát triển tỉnh Thái Nguyên Tạp chí Khoa học Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh, 15 (3), Trang 56-72 23 Bùi Xuân Phong, Phan Tú Anh (2016) Bài giảng lập thẩm định dự án đầu tư Học viên cơng nghệ Bƣu Viễn thơng 24 Từ Quang Phƣơng (2010) Giáo trình Quản lý dự án Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 25 Đỗ Thị Phƣợng (2017) Nghiên cứu hoàn thiện công tác quản lý dự án khu đô thị ngã năm – sân bay Cát Bi Luận văn thạc sĩ, Trƣờng Đại học dân lập Hải Phòng 25 Lê Anh Tuấn (2014), Hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng số trường cao đẳng trực thuộc Bộ Công thương tỉnh Thái Nguyên, Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên 26 UBND TP Quy Nhơn (2021), Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ năm 2021, mục tiêu kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Thành phố Quy Nhơn 27 Nguyễn Ngọc Vĩnh (2015) Hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Ban quản lý dự án huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội Luận văn thạc sĩ, Trƣờng Đại học Kiến trúc Hà Nội, Bộ Xây dựng 28 Trang web: https://journalofscience.ou.edu.vn/index.php/econ-vi/article/view/1333/1063 http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Upload/Collection/brief/brief_57645_2017092610 1707_228%20pham%20thi%20mai%20trang.pdf ... TRẠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH PHỐ QUY NHƠN 36 2.1 Tổng quan Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Phát triển quỹ đất thành. .. xây dựng Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn 42 2.2.3 Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Phát triển quỹ. .. quản lý dự án Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn 62 2.3.2 Công tác tổ chức quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố quy nhơn, tỉnh bình định ,