0

Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số tại huyện mang yang tỉnh gia lai

86 0 0
  • Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số tại huyện mang yang tỉnh gia lai

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2022, 19:20

BỘ NỘI VỤ TRƢỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÁN BỘ, CƠNG CHỨC LÀ NGƢỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI HUYỆN MANG YANG, TỈNH GIA LAI Khóa luận tốt nghiệp ngành Người hướng dẫn Sinh viên thực Mã số sinh viên Khóa học Lớp : : : : : : QUẢN TRỊ NHÂN LỰC PGS TS NGUYỄN THỊ SONG HÀ LÝ THỊ MỸ HẠNH 1805QTNA021 2018-2022 1805QTNA HÀ NỘI - 2022 LỜI CAM ĐOAN Đề tài “Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai” kết nghiên cứu cá nhân thực hiện, hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Thị Song Hà Các nội dung số liệu chọn lọc theo tình hình thực tiễn cơng tác đào tạo bồi dưỡng huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai Nguồn tài liệu sử dụng để hoàn thành đề tài ghi cụ thể phần tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận nào, tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm Gia Lai, ngày 22 tháng 02 năm 2022 NGƢỜI THỰC HIỆN Lý Thị Mỹ Hạnh LỜI CẢM ƠN Đề tài khóa luận đúc kết dựa kiến thức khoa học mà tiếp thu thời gian học tập với vốn kiến thức thu thập từ thực tiễn Với hỗ trợ giúp đỡ quý báu từ nhiều nguồn khác nhau, đề tài “Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai” hoàn thành cách trọn vẹn Vì thế, lời cảm ơn tơi xin gửi đến Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, gửi đến Khoa thầy cô giáo tận tụy truyền tải kiến thức bổ ích cho tơi trình học tập nghiên cứu Tiếp đến, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS TS Nguyễn Thị Song Hà dành nhiều thời gian, công sức để giúp định hướng đề tài nghiên cứu, triển khai vấn đề lựa chọn phương pháp nghiên cứu đảm bảo tính khoa học giải vấn đề Cùng với đó, lời cảm ơn tơi muốn gửi đến tồn thể bạn bè, anh chị khóa truyền tải nguồn lực tích cực nguồn động viên to lớn để tơi có tinh thần thoải mái, vui vẻ dốc sức suốt q trình nghiên cứu Tuy có nhiều cố gắng, q trình nghiên cứu thân cịn nhiều hạn chế nên đề tài khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Vì thế, tơi kính mong q thầy/cơ người quan tâm bảo, đóng góp ý kiến để tơi có hội hồn thiện đề tài Mặt khác, để nâng cao, bổ sung kiến thức để phục vụ công tác thực tế sau Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn! NGƢỜI THỰC HIỆN Lý Thị Mỹ Hạnh DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BCH Ban chấp hành BDCT Bồi dưỡng trị CB,CC Cán bộ, cơng chức DTTS Dân tộc thiểu số HĐND Hội đồng Nhân dân GDTX Giáo dục thường xuyên LLCT Lý luận trị QLNN Quản lý Nhà nước UBND Ủy ban Nhân dân DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Số lượng cán bộ, công chức người DTTS huyện Mang Yang qua năm 28 Bảng 2.2: Cơ cấu thành phần dân tộc cán bộ, công chức người DTTS huyện Mang Yang qua năm 29 Bảng 2.3 Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, công chức người DTTS huyện Mang Yang qua năm 30 Bảng 2.4 Trình độ LLCT đội ngũ cán bộ, cơng chức người DTTS huyện Mang Yang qua năm 30 Bảng 2.5 Trình độ QLNN đội ngũ cán bộ, công chức người DTTS huyện Mang Yang qua năm 31 Bảng 2.6 Trình độ tin học, ngoại ngữ đội ngũ cán bộ, công chức người DTTS huyện Mang Yang qua năm 32 Bảng 2.7 Hệ thống sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người DTTS địa bàn Tây Nguyên 34 Bảng 2.8: Đội ngũ giảng viên, giáo viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng CB,CC người DTTS huyện Mang Yang qua năm .38 Bảng 2.9: Kế hoạch chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người DTTS huyện Mang Yang qua năm 41 Bảng 2.10: Phân công nhiệm vụ thực sách đào tạo, bồi dưỡng CB,CC huyện Mang Yang .42 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu .2 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 5 Phƣơng pháp nghiên cứu Giả thuyết khoa học Đóng góp đề tài Bố cục đề tài CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, NHÀ NƢỚC VỀ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀ NGƢỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ .8 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm “Cán bộ”, “Công chức” .8 1.1.2 Khái niệm “Dân tộc thiểu số”, “Dân tộc thiểu số người” .8 1.1.3 Khái niệm “Cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số” 1.1.4 Khái niệm “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức” 1.1.5 Khái niệm “Chính sách”, “Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức” .10 1.1.6 Khái niệm “Thực thi sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức” 11 1.2 Cơ sở lý luận đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức ngƣời dân tộc thiểu số 12 1.2.1 Đặc điểm cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số .12 1.2.2 Nội dung sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số .14 1.2.3 Vai trò đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số 16 1.2.4 Các nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 17 1.2.5 Quy trình thực sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức 18 1.2.6 Hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức .20 1.2.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 21 1.3 Quan điểm Đảng, Nhà nƣớc đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức ngƣời dân tộc thiểu số 23 TIỂU KẾT CHƢƠNG 25 CHƢƠNG CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, NHÀ NƢỚC VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀ NGƢỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI HUYỆN MANG YANG TỈNH GIA LAI 26 2.1 Khái quát huyện Mang Yang đội ngũ cán công chức ngƣời dân tộc thiểu số địa bàn huyện 26 2.1.1 Khái quát huyện Mang Yang 26 2.1.2 Khái quát đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số huyện Mang Yang 27 2.2 Hệ thống hóa văn pháp luật Đảng, Nhà nƣớc sách đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức ngƣời dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Tây Nguyên, có huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai 33 2.2.1 Các văn quy định sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Đảng Nhà nước 33 2.2.2 Hệ thống hóa sách địa bàn tỉnh Tây Nguyên có huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai .33 2.3 Quá trình thực thi sách đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, cơng chức ngƣời dân tộc thiểu số huyện Mang tỉnh Gia Lai 35 2.3.1 Xây dựng kế hoạch triển khai thực thi sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số 35 2.3.2 Phân cơng, tổ chức thực thi sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số .41 2.3.3 Đôn đốc, theo dõi thực thi sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số .43 2.3.4 Tổng kết, đánh giá q trình thực thi sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số huyện Mang Yang 44 2.4 Kết thực thi sách đào tạo bồi dƣỡng cán bộ, công chức ngƣời dân tộc thiểu số huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai hạn chế đặt 45 2.4.1 Kết đạt 45 2.4.2 Hạn chế .48 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 50 TIỂU KẾT CHƢƠNG 52 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO BỒI DƢỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀ NGƢỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI HUYỆN MANG YANG TỈNH GIA LAI 53 3.1 Định hƣớng tỉnh Gia Lai việc đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức ngƣời dân tộc thiểu số giai đoạn 2023- 2025 tầm nhìn 2030 53 3.2 Giải pháp hồn thiện sách đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức ngƣời dân tộc thiểu số huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai 55 3.2.1 Tiếp tục xây dựng sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số 55 3.2.2 Đổi nhận thức đối tượng tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số 56 3.2.3 Đa dạng hình thức đổi nội dung đào tạo, bồi dưỡng 56 3.2.4 Nâng cao chất lượng hệ thống sở đào tạo, bồi dưỡng 57 3.2.5 Đầu tư đảm bảo kinh phí hợp lý, kịp thời cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số 58 3.2.6 Đảm bảo hiệu thực bước quy trình đào tạo, bồi dưỡng .59 3.3 Một số kiến nghị, đề xuất .61 3.3.1 Đối với quan Trung ương 61 3.3.2 Đối với quan cấp tỉnh 61 3.3.3 Đối với quan, đoàn thể cấp huyện .62 3.3.4 Đối với cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số 62 TIỂU KẾT CHƢƠNG 63 KẾT LUẬN 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 PHỤ LỤC 68 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cán bộ, cơng chức giữ vai trị quan trọng – chủ thể thiếu hoạt động quản lý hành Nhà nước, chủ thể trực tiếp chăm lo đến đời sống nhân dân Vì vậy, Đảng nhà nước đặt nhu cầu đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo quy định Trước tình hình đó, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức trở thành yêu cầu tất yếu khách quan nhiệm vụ hàng đầu cải cách Hơn nữa, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh “cán gốc công việc” Đảng Nhà nước ta nhận thức điều nên ln coi trọng đề cao vai trị, vị trí đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số công xây dựng, phát triển đất nước Thơng qua kỳ Quốc hội, thấy từ trước đến nay, Đảng có nhiều chủ trương, sách nhằm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số Cụ thể, Nghị số 24-NQ/TW ngày 12/03/2003 Ban chấp hành Trung ương khóa IX, Đảng ta khẳng định “th c tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, s d ng cán người dân tộc thiểu số cho t ng v ng, t ng dân tộc”; Nghị số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII r : “Cấp ủy cấp người đứng đầu phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, xếp, bố trí, tạo điều kiện, hội phát triển cho cán trẻ, cán nữ, cán người dân tộc thiểu số” Thủ tướng Chính Phủ ban hành có Quyết định 402/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Phát triển đội ngũ cán công chức, viên chức người dân tộc thiểu số thời kỳ mới, ngày 14/3/2016 Theo đó, cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức nước ta nói chung cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai nói riêng có chuyển biến tích cực Qua báo cáo theo giai đoạn Ủy ban nhân dân huyện Mang Yang, nhìn chung đội ngũ cán bộ, cơng chức người dân tộc thiểu số địa phương ngày phát triển số lượng chất lượng Đội ngũ cán công chức người dân tộc thiểu số địa bàn có Khi cử tham gia chương trình đào tạo, bồi dưỡng thân cán bộ, công chức cần nghiêm túc thực định cấp có thẩm quyền phê duyệt tuân thủ nội quy sở đào tạo Thông qua đào tạo bồi dưỡng, cán cơng chức người dân tộc thiểu số cần tích cực học tập, phối hợp với giảng viên đảm bảo tính tương tác giảng đường Bên cạnh đó, ngồi thời gian học tập lớp, cán cơng chức cần nâng cao tinh thần tự học, tự tìm hiểu Sau chương trình đào tạo, bồi dưỡng, cán cơng chức tham gia đào tạo có thực khảo sát đánh giá chương trình học, đánh giá giảng viên, đánh giá sở đào tạo… cần phải đảm bảo tính khách quan, chân thật với tinh thần hồn thiện sách đào tạo, bồi dưỡng cán cơng chức nói chung cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số ngày đạt hiệu cao TIỂU KẾT CHƢƠNG Trên sở nghiên cứu thực trạng đánh giá q trình thực thi sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người DTTS chương 2; với định hướng tỉnh Gia Lai việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức DTTS giai đoạn 2023- 2025 tầm nhìn 2030 Chương đề xuất hệ thống giải pháp bao gồm: tiếp tục hồn thiện chế, sách đào tạo, bồi dưỡng cán công chức người DTTS; tăng cường nhận thức cán, bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng; giải pháp nâng cao chất lượng sở đào tạo, hồn thiện quy trình đào tạo… Các giải pháp đưa bám sát vào nguyên nhân hạn chế thực tiễn, giải pháp có mối liên hệ mật thiết với Do để cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số vững mạnh chất lượng cần kết hợp đồng giải pháp Ban lãnh đạo UBND huyện Mang Yang cần đặc biệt trọng đến thay đổi tình hình thực tế, đạo theo sát nhu cầu tình hình đào tạo, bồi dưỡng địa phương để đưa định, kế hoạch linh hoạt Ngoài ra, chương đề số kiến nghị quan Trung ương, quan cấp tỉnh – huyện đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đảm bảo hiệu hoạt động sách đào tạo, bồi dưỡng 63 KẾT LUẬN Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số có vai trị đặc biệt quan trọng xây dựng đội ngũ cán góp phần hồn thiện máy hệ thống trị Việt Nam Trước u cầu cơng phát triển đất nước, sách đào tạo, bồi dưỡng cán người dân tộc thiểu số cần có thay đổi, điều chỉnh phù hợp để giữ vững vai trị nêu Trên sở tìm hiểu, hệ thống lại lý luận pháp lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, đề tài khóa luận sâu nghiên cứu sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai Với đặc điểm người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao cấu dân số toàn huyện, nên cấp ủy Đảng, quyền huyện Mang Yang nhận thấy r vai trị cán bộ, cơng chức người dân tộc thiểu số quan trọng việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống trị địa phương Trong giai đoạn 2016-2022, với định hướng đào tạo, bồi dưỡng ưu tiên hàng đầu để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu tình hình Hơn để chuẩn hóa chức danh, nâng cao trình độ phát huy lực huyện tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số ngày phát triển mặt hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Dưới quan tâm lãnh đạo, đạo Đảng bộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai huyện Mang Yang thông qua đề án, kế hoạch cụ thể sách đào tạo bồi dưỡng theo giai đoạn theo năm cụ thể Cùng với phối hợp ban, ngành, đoàn thể cấp, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số địa bàn huyện Mang Yang đạt kết bật Nhìn chung, cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số địa bàn triển khai thực theo kế hoạch, bám sát quy trình cụ thể Chất lượng ngày nâng cao, cụ thể: đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số huyện Mang Yang có lĩnh trị vững vàng; có trình độ chun mơn, nghiệp vụ; trình độ, kiến thức lực hoạt động thực tiễn Qua đào tạo, hiệu công việc cán bộ, công chức thủ trưởng, quản lý 64 đứng đầu quan, đơn vị đánh giá cao Theo đó, góp phần xây dựng hồn thiện máy hệ thống trị địa phương; thúc đẩy nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trị, trật tự xã hội vùng dân tộc thiểu số tỉnh Song thực tế, trình thực thi kết sách đào tạo, bồi dưỡng nhiều hạn chế; so với yêu cầu nghiệp cách mạng, lực lượng cán công chức dân tộc thiểu số cịn nhiều bất cập Tuy có tăng lên số lượng chưa đảm bảo tỷ lệ cân đối dân số người dân tộc thiểu số cán công chức người dân tộc thiểu số; nhận thức số cán bộ, cơng chức đào tạo bồi dưỡng chưa cao, tham gia học tập mang tính đối phó; sở vật chất trang thiết bị phục vụ công tác giảng – dạy thiếu thốn…gây ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu trình học tập hiệu chung sách Để nâng cao chất lượng số lượng đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số thời gian tới, cần phải xác định, giải vấn đề trước mắt mang tính cấp bách Dựa kết đạt hạn chế sách đào tạo, bồi dưỡng địa bàn huyện Mang Yang, đề tài khóa luận nguyên nhân để làm xây dựng hệ thống giải pháp kiến nghị tương ứng Mong rằng, nội dung khóa luận trở thành tài liệu tham khảo cho nhà lãnh đạo, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức quan tham gia xây dựng sách đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn đoạn nay, góp phần nâng cao hiệu sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số huyện Mang Yang / 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp hành Đảng huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai (2010), Lịch s Đảng huyện Mang Yang, NXB Chính trị Quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh Ban Chấp hành Trung ương (Hội nghị Trung ương khóa XIII), ngày 25/10/2021, Kết luận số 21-KL/TW đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng hệ thống trị; kiên ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” Bộ Nội vụ, Thơng tư 10/2017/TT-BNV quy định đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán công chức viên chức, ngày 29/12/2017 Chính phủ, Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Chính phủ, Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 S a đổi, bổ sung số điều Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng năm 2017 Chính phủ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Lý Bá Toàn (2015), T điển Tiếng Việt, Nhà xuất Hồng Đức, Hà Nội Nhà xuất Chính trị Quốc gia (2004), Hồ Chí Minh tồn tập - tập 5, Hà Nội Nguyễn Hữu Hải (2013), Chính sách cơng – vấn đề bản, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội Quốc hội, Luật số 22/2008/QH12 Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 Quốc hội, Luật số 52/2019/QH14 Luật s a đổi, bổ sung số điều Luật cán bộ, công chức Luật viên chức, ngày 25/11/2019 10 Trung tâm bồi dưỡng, Tổng quan thực thi sách cơng http://tailieu.ttbd.gov.vn, ngày 21 tháng năm 2020 11 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 163/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2025, ngày 25/01/2016 12 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 402/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số thời kỳ mới, ngày 14/03/2016 66 13 Trung tâm Từ điển Ngôn ngữ Hà Nội (1999), Đại t điển Tiếng Việt, Nhà xuất Văn hóa Thơng tin 14 Ủy ban Dân tộc - thông tin, tuyển truyền dân tộc, tôn giáo, Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu ngày cao hệ thống trị, ngày 17/09/2021 15 Vũ Văn Phúc (2020), Tư tưởng Hồ Chí Minh cán cơng tác cán bộ, Tạp chí Cộng Sản 67 PHỤ LỤC Bản đồ hành huyện Mang Yang – tỉnh Gia Lai năm 2020 68 PHỤ LỤC Mẫu phiếu số 1: Phản hồi chất lượng chương trình đào tạo bồi dưỡng (Mẫu phiếu phụ lục Thông tư 10/2017/TT-BNV) (Cơ quan đánh giá) CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG CHƢƠNG TRÌNH BỒI DƢỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (Dành cho Giảng viên, Học viên) Kính chào Ơng/Bà! Nhằm đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), tiến hành lấy ý kiến phản hồi Ông/Bà cho nội dung liên quan đến chất lượng chương trình bồi dưỡng thông qua việc trả lời câu hỏi phiếu hỏi Các thông tin phản hồi Ơng/Bà góp phần tích cực nâng cao chất lượng chương trình bồi dưỡng CBCCVC Xin trân trọng cảm ơn! _ Câu Dƣới tiêu chí/chỉ báo đánh giá liên quan trực tiếp đến chất lƣợng chƣơng trình khóa bồi dƣỡng mà Ơng/Bà trực tiếp tham gia Ông/Bà lựa chọn mức đánh giá (con số) thang đánh thấy phù hợp nội dung liên quan, đánh dấu X üvào số Mức độ đánh giá 69 TT Mức độ đánh giá Tiêu chí/Chỉ báo j Rất →s Rất tốt CT Tính phù hợp chƣơng trình 1.1 Sự phù hợp chương trình với mục tiêu bồi dưỡng j k l m n o p q r s 1.2 Sự phù hợp chương trình với học viên j k l m n o p q r s 1.3 Thời gian thực chương trình j k l m n o p q r s 2.1 Tính xác nội dung chương trình j k l m n o p q r s 2.2 Tính cập nhật nội dung chương trình j k l m n o p q r s CT Tính khoa học chƣơng trình CT Tính cân đối chƣơng trình 3.1 Tính cân đối nội dung chương trình với thời gian khóa bồi dưỡng j k l m n o p q r s 3.2 Tính cân đối chuyên đề chương trình j k l m n o p q r s 3.3 Tính cân đối nội dung lý thuyết thực hành, thực tế j k l m n o p q r s CT Tính ứng dụng chƣơng trình 4.1 Mức độ đáp ứng chương trình với nhu cầu học viên j k l m n o p q r s 4.2 Mức độ đáp ứng chương trình với yêu cầu thực tiễn công việc học viên j k l m n o p q r s 5.1 Chương trình trình bày khoa học j k l m n o p q r s 5.2 Sử dụng ngôn ngữ xác j k l m n o p q r s CT Hình thức chƣơng trình 70 Câu Những ý kiến đóng góp khác Ơng/Bà để nâng cao chất lƣợng chƣơng trình bồi dƣỡng Câu Xin Ơng/Bà cho biết số thơng tin cá nhân: 3.1 Giới tính: □ Nam □ Nữ 3.2.Tuổi: ……………………………… 3.3 Thâm niên công tác công việc tại: ……………………………… XIN CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ÔNG/BÀ! 71 Mẫu phiếu số 6: Đánh giá chất lượng CB,CC sau đào tạo bồi dưỡng Mẫu phiếu phụ lục Thông tư 10/2017/TT-BNV) (Cơ quan đánh giá) CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SAU BỒI DƢỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (Dành cho Thủ trưởng quan s d ng CBCCVC, C u học viên) Kính chào Ơng/Bà! Nhằm đánh giá hiệu sau bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), tiến hành lấy ý kiến phản hồi quan sử dụng cán sau bồi dưỡng cựu học viên hiệu sau bồi dưỡng cho học viên hồn thành khóa bồi dưỡng: …………………………………….………………………………………… … Các thơng tin phản hồi Ơng/Bà góp phần quan trọng việc nâng cao chất lượng bồi dưỡng Xin chân thành cảm ơn hợp tác Ông/Bà! _ _ Câu Dƣới tiêu chí/chỉ báo đánh giá liên quan trực tiếp đến hiệu sau bồi dƣỡng Ông/Bà lựa chọn mức đánh giá (con số) mà thấy phù hợp nội dung liên quan, đánh dấu X ü vào số Mức độ đánh giá 72 Mức độ đánh giá Tiêu chí/ Chỉ báo TT j Hồn tồn khơng cải thiện so với trước bồi dưỡng → s Cải thiện tốt HQSĐT1 Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ 1.1 Kiến thức chuyên môn CB (CC,VC) j k l m n o p q r s 1.2 Kiến thức nghiệp vụ CB (CC,VC) j k l m n o p q r s 2.1 CB (CC,VC) vận dụng kiến thức j học vào thực tiễn công việc k l m n o p q r s 2.2 Kỹ giải vấn đề CB (CC,VC) k l m n o p q r s HQSĐT2 Kỹ j HQSĐT3 Thái độ cán bộ, công chức, viên chức sau bồi dƣỡng 3.1 Tính chủ động, tích cực CB (CC,VC) công việc j k l m n o p q r s 3.2 Tính trách nhiệm CB (CC,VC) công việc j k l m n o p q r s 3.3 Tinh thần hợp tác CB (CC,VC) với đồng nghiệp j k l m n o p q r s Câu Những ý kiến đóng góp khác Ông/Bà để nâng cao hiệu bồi dƣỡng Câu Xin Ông/Bà cho biết số thơng tin cá nhân: 3.1 Giới tính: □ Nam □ Nữ 3.2 Tuổi: ……………………… 3.3 Thâm niên công tác công việc tại: ……………………………… XIN CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ÔNG/BÀ! 73 PHỤ LỤC Kết khảo sát nội dung: phản hồi chất lượng chương trình đào tạo bồi dưỡng chất lượng cán công chức thể qua hiệu công việc sau đào tạo bồi dưỡng Bảng 2.11 Kết khảo sát thủ trƣởng/quản lý quan/đơn vị CB,CC sách đào tạo bồi dƣỡng Số lƣợt đánh giá theo mức độ j k l m n o p q r s Phản hồi chất lƣợng chƣơng trình đào tạo bồi dƣỡng Tiêu chí/Chỉ báo với mục tiêu bồi dưỡng 0 0 0 55 28 với học viên 0 0 0 48 35 Thời gian thực 0 0 50 32 Tính khoa Tính xác nội dung học Tính cập nhật nội dung 0 0 0 4 43 36 0 0 15 37 29 với thời gian khóa bồi dưỡng 0 0 50 24 chuyên đề chương trình 0 0 0 28 53 nội dung lý thuyết thực hành, thực tế 0 0 17 19 30 20 Mức độ đáp ứng chương trình với nhu cầu học viên 0 0 0 Mức độ đáp ứng chương trình với u cầu thực tiễn cơng việc 0 0 0 14 34 39 0 0 0 48 32 0 0 0 60 25 Sự phù hợp chương trình Tính cân đối nội dung chương trình Tính ứng dụng chương trình Hình thức Chương trình trình bày khoa học chương Sử dụng ngơn ngữ xác trình 50 35 Chất lƣợng cán công chức thể qua hiệu công việc sau đào tạo bồi dƣỡng 74 Tiêu chí/Chỉ báo j k l m n o p q r s Kiến thức chuyên môn 0 0 0 0 Kiến thức nghiệp vụ 0 0 0 0 vận dụng kiến thức học vào thực tiễn công việc 0 0 0 giải vấn đề 0 0 0 Tính chủ động, tích cực CB, CC công việc 0 0 0 0 10 Tinh thần hợp tác CB,CC với đồng nghiệp 0 0 0 0 10 Tính trách nhiệm CB,CC công việc 0 0 0 Kiến thức Kỹ Thái độ CB,CC sau đào tạo bồi dưỡng Nguồn: Phòng Nội vụ huyện Mang Yang 75 PHỤ LỤC Hình ảnh khái quát huyện Mang Yang người đồng bào DTTS địa bàn huyện: Ảnh 1: Thị trấn Kon Dơng - Mang Yang Ảnh 2: UBND huyện Mang Yang Ảnh 3: Đèo Mang Yang Ảnh 4: Đường vào làng đồng bào DTTS Ảnh 5: Hoạt động văn nghệ người Bahnar Ảnh 6: Nhà rông người Bahnar Người chụp: Tác giả Năm chụp: 3/2022 76 PHỤ LỤC Hình ảnh hoat động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người DTTS địa bàn huyện Mang Yang Ảnh 1, 2: Hội nghị biểu dương người uy tín tiêu biểu đồng bào DTTS năm 2021 huyện Mang Yang ( Sưu tầm) Ảnh 3,4: Hội nghị biểu dương người uy tín tiêu biểu đồng bào DTTS năm 2020 huyện Mang Yang ( Sưu tầm) Ảnh 5,6: Khai mạc lớp bồi dưỡng LLCT nghiệp vụ cho CB,CC bao gồm CB,CC người DTTS năm 2022 (Tác giả, Tháng 4/2022) 77 ... nước sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức người dân tộc thiểu số Chương Chính sách Đảng, Nhà nước kết th c sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức người dân tộc thiểu số huyện Mang Yang tỉnh. .. nhân dân huyện thực nhiều sách ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số, sách ngày cải tiến, khoa học hơn; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức người dân tộc thiểu. .. chức người dân tộc thiểu số huyện Mang Yang + Đánh giá q trình thực thi sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số huyện Mang Yang Chỉ kết đạt hạn chế việc đào tạo, bồi dưỡng;
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số tại huyện mang yang tỉnh gia lai ,