0

Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế các hợp tác xã chè trên địa bàn xã tức tranh, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên

66 1 0
  • Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế các hợp tác xã chè trên địa bàn xã tức tranh, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2022, 09:56

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––– NGUYỄN HỒNG PHÚC NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ CÁC HỢP TÁC XÃ CHÈ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TỨC TRANH, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng nghiên cứu Chuyên ngành : Kinh tế nông Nghiệp Khoa : Kinh Tế & PTNT Khóa học : 2017 - 2021 Thái Nguyên - năm 2021 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––– NGUYỄN HỒNG PHÚC NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ CÁC HỢP TÁC XÃ CHÈ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TỨC TRANH, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng nghiên cứu Chuyên ngành : Kinh tế nông Nghiệp Lớp : K49 KTNN Khoa : Kinh Tế & PTNT Khóa học : 2017 - 2021 Giảng viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Quốc Huy Thái Nguyên - năm 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan khóa luận tơi thực hướng dẫn khoa học thầy giáo ThS Nguyễn Quốc Huy Các số liệu kết nghiên cứu khóa luận trung thực chưa công bố sử dụng để bảo vệ học hàm Các thông tin trích dẫn khóa luận rõ nguồn gốc Nếu sai tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm Thái Nguyên, ngày tháng năm 2021 Sinh viên Nguyễn Hồng Phúc ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực tập tốt nghiệp vừa qua, để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, ngồi nỗ lực thân nhận nhiều quan tâm giúp đỡ tập thể, cá nhân ngồi trường Trước hết, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo, cô giáo Khoa KT & PTNT – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ hồn thành khóa luận tốt nghiệp Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo ThS Nguyễn Quốc Huy tận tình hướng dẫn tơi suốt thời gian thực tập tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn UBND xã Tức Tranh anh chị UBND xã trực tiếp giúp đỡ tơi tận tình thời gian tơi thực tập Nhân dịp này, xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới hộ trồng chè xã Tức Tranh, huyện Phú Lương cung cấp cho nguồn tư liệu quý báu, giúp đỡ thời gian làm việc địa phương Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn tới gia đình bạn bè khích lệ, cổ vũ tơi hồn thành khóa luận thực tập tốt nghiệp Trong q trình hồn thành khóa luận, tơi cố gắng nhiều Tuy nhiên, khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót vậy, tơi kính mong nhận bảo, góp ý q thầy giáo bạn sinh viên để khóa luận hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Hồng Phúc iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BQ Bình quân BVTV Bảo vệ thực vật CPLĐ Chi phí lao động DT Diện tích ĐVT Đơn vị tính GO Tổng giá trị sản xuất GTSX Giá trị sản xuất HQKT Hiệu kinh tế HTX Hợp tác xã IC Chi phí trung gian KTTT Kinh tế tập thể LĐ Lao động MI Thu nhập hỗn hợp NH Ngân hàng NH NN&PTNT Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Pr Lợi nhuận PTBQ Phát triển bình quân PTNT Phát triển nông thôn THT Tổ hợp tác THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thơng TKKD Thời kì kinh doanh TMDV Thương mại dịch vụ TSCĐ Tài sản cố định UBND Ủy Ban Nhân Dân VA Tổng giá trị gia tăng iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC BẢNG vi Phần 1.MỞ ĐẦU .1 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn 1.3.3 Ý nghĩa sinh viên Phần 2.CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Một số khái niệm, thuật ngữ liên quan 2.1.2 Vai trị hợp tác xã nơng nghiệp phát triển nông nghiệp 2.1.3 Đặc trưng quy định Hợp tác xã 2.1.4 Sự chuyển biến tích cực Hợp tác xã kinh tế 10 2.1.5 Những tồn tại, hạn chế phát triển Hợp tác xã 14 2.2 Cơ sở lý luận kinh tế hợp tác hợp tác xã 16 2.2.1 Kinh nghiệm phát triển HTX chè Tuyên Quang 16 2.2.2 Kinh nghiệm đổi HTX chè Đại Từ Thái Nguyên 18 2.2.3 Kinh nghiệm phát triển hợp tác xã chè Thị Xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ 19 2.3 Bài học kinh nghiệm phát triển hợp tác xã chè xã Tức Tranh huyện Phú Lương 20 Phần 3.ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .21 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 21 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 21 3.1.2 Nội dung nghiên cứu 21 3.2 Phương pháp nghiên cứu 21 3.2.1.Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 21 v 3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 22 3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 22 3.2.4 Phương pháp phân tích tổng hợp số liệu 23 3.3 Hệ thống tiêu dùng nghiên cứu 23 Phần 4.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 25 4.1.1.Điều kiện tự nhiên 25 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 26 4.2 Thực trạng phát triển Hợp tác xã xã Tức Tranh Phú Lương tỉnh Thái Nguyên 32 4.2.1 Thực trạng phát triển HTX Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên 32 4.2.2 Thực trạng phát triển hợp tác xã chè xã Tức Tranh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên .34 4.3 Hiệu kinh tế HTX chè tiêu biểu xã Tức Tranh 44 4.3.1 Doanh thu HTX chè 44 4.3.2 Chi phí HTX chè .45 4.3.3 Kết sản xuất kinh doanh HTX chè 46 4.4 Khó khăn, thách thức hoạt động phát triển HTX chè xã Tức Tranh 47 Phần 5.CÁC GIẢI PHÁP PHÁT NÂNG CAO HIỆU QUẢKINH TẾ CÁC HỢP TÁC XÃ CHÈ .49 5.1 Mục tiêu phát triển HTX chè địa bàn xã Tức Tranh tỉnh Thái Nguyên .49 5.2 Một số giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển HTX chè xã Tức Tranh huyện Phú Lương 49 5.2.1 Nhóm giải pháp sách 49 5.2.2 Nhóm giải pháp tổ chức quản lý HTX 51 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 54 1.Kết luận 54 2.Kiến nghị 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 vi DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1: Diện tích đất đai xã Tức Tranh 2020 27 Bảng 4.2: Số Lượng HTX huyện Phú Lương giai đoạn 2018- 2020 .33 Bảng 4.3 Các HTX chè hoạt động xã Tức Tranh huyện Phú Lương 34 Bảng 4.4 Dân tộc giới tính giám đốc HTX nông nghiệp xã Tức Tranh 35 Bảng 4.5 Nghề nghiệp giám đốc trước tham gia HTX nông nghiệp 36 Bảng 4.6: Thâm niên sản xuất kinh doanh trình độ học vấn 36 Bảng 4.7: Diện tích, suất, sản lượng chè HTX chè xã Tức Tranh 37 Bảng 4.8: Số lượng lao động mà HTX chè thuê 38 Bảng 4.9: Tình hình tài sản, sở vật chất HTX 39 Bảng 4.10 Tình hình máy móc dùng HTX chè 41 Bảng 4.11: Kết sản xuất kinh doanh HTX chè xã Tức Tranh năm 2020 .42 Bảng 4.12: Doanh thu từ hoạt động sản xuất chè HTX chè tiêu biểu 44 Bảng 4.13: Doanh thu từ hoạt động kinh doanh chè 45 Bảng 4.14 Chi phí sản xuất HTX .46 Bảng 4.15 Kết sản xuất kinh doanh HTX 47 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Theo Báo cáo Ban đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX), tính đến năm 2019, số HTX hoạt động hiệu chiếm khoảng 55% tổng số HTX nông nghiệp, khoảng 50%-80% tổng số HTX phi nông nghiệp Riêng tháng đầu năm 2019, số hợp tác xã (HTX) thành lập đạt 1.598 HTX giải thể, 341 HTX yếu kém; thành lập 02 liên hiệp hợp tác xã Năm 2019, số HTX hoạt động bao gồm 14.379 HTX, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: 1.923 HTX, thương mại: 1.944 HTX, vận tải dịch vụ vận tải: 1.375 HTX, xây dựng - sản xuất vật liệu xây dựng: 852 HTX, môi trường: 483 HTX, quỹ tín dụng nhân dân: 1.180 Quỹ, dịch vụ (y tế, nhà ở, giáo dục, du lịch sinh thái ) 454 HTX Có 54/63 tỉnh, thành phố tăng số lượng HTX Trong tháng, nước thành lập 02 LHHTX, nâng tổng số LHHTX toàn quốc đạt 76, chủ yếu hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, vận tải Cả nước có 100 nghìn tổ hợp tác (THT), THT nơng nghiệp chiếm 32%, phi nơng nghiệp chiếm 68% với hình thức hợp tác đa dạng, mang lại hiệu thiết thực cho người dân [4] HTX tăng số lượng, chất lượng, hiệu hoạt động, phát triển chưa kỳ vọng, phải đối mặt với khó khăn sau: biến động giá thị trường, biến đổi khí hậu, dịch bệnh phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh HTX HTX tăng số lượng, chất lượng, hiệu hoạt động, phát triển chưa kỳ vọng, phải đối mặt với khó khăn sau: biến động giá thị trường, biến đổi khí hậu, dịch bệnh phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh HTX Tỉnh Thái Nguyên có 580 HTX hoạt động lĩnh vực với 42.000 thành viên người lao động Giai đoạn 2021 - 2025, Thái Nguyên trọng đầu tư phát triển nâng cao hiệu kinh tế tập thể mà nòng cốt kinh tế tế tập thể HTX với hệ thống sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực cảu tỉnh, có quy mơ lớn sức lan tỏa gắn với phát triển làng nghề du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái đem lại giá trị cho cộng đồng Tỉnh phấn đấu năm thành lập từ 30 HTX trở lên; đến cuối năm 2025 phát triển thêm năm liên hiệp HTX; tỷ lệ HTX hoạt động hiệu đạt 65%; thu nhập bình quân thành viên người lao động HTX năm tăng từ 10% trở lên Ðể đạt mục tiêu, với xây dựng, thực đề án phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh tiếp tục củng cố hoàn thiện cấu tổ chức quan quản lý nhà nước kinh tế tập thể, HTX; đầu tư nguồn lực hỗ trợ mơ hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị, HTX sản xuất sản phẩm chủ lực tỉnh hỗ trợ nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm HTX nói chung Cơng tác tra, kiểm tra hoạt động HTX coi trọng, trở thành nhiệm vụ thường xuyên nhằm kịp thời đánh giá tình hình, động viên, khen thưởng mơ hình HTX hoạt động có hiệu quả, phát chấn chỉnh vi phạm [16] Xã Tức Tranh vùng chè tiếng huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên Trong năm gần hộ sản xuất chè xã Tức Tranh biết liên kết lại với để thành lập thành HTX theo luật năm 2012 để sản xuất tiêu thụ chè có hiệu hơn, sau nhiều năm thành lập HTX chủ yếu bán sản phẩm thô, việc bảo vệ thương hiệu chè Tức Tranh yếu, hoạt động HTX mang tính hình thức Mong muốn tìm hiểu thực trạng để tìm giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế hoạt động HTX sản xuất chè địa bàn xã Tức Tranh em tiến hành thực đề tài “Nghiên cứu số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế hợp tác xã chè địa bàn Xã Tức Tranh, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên” 44 nước Nhưng với chương trình xã sản phẩm HTX có sản phẩm mang thương hiệu có giá trị cao bán chè cho DN để xuất 4.3 Hiệu kinh tế HTX chè tiêu biểu xã Tức Tranh Trong số HTX chè xã Tức Tranh có HTX chè tiêu biểu địa bàn xã HTX Dịch vụ tổng hợp chế biến chè an toàn Quyết Thắng, HTX Chè an toàn khe cốc xã Tức Tranh, HTX sản xuất trà an toàn Thái Ninh Các HTX hình thành vùng nguyên liệu sản phẩm riêng mang thương hiệu HTX 4.3.1 Doanh thu HTX chè Hoạt động sản xuất chè dạng chè búp khô, chè qua sơ chế HTX Được thể qua bảng 4.12 Bảng 4.12: Doanh thu từ hoạt động sản xuất chè HTX chè tiêu biểu HTX Dịch vụ tổng hợp chế biến chè an toàn Chỉ tiêu ĐVT Quyết Thắng Chè cành Năng suất chè Chè trung du HTX Chè an HTX sản xuất toàn khe cốc xã trà an toàn Thái Tức Tranh Ninh Chè cành Chè trung du Chè cành Chè trung du 30,6 9,4 35,2 8,3 21,8 7,1 1000đ 300 250 300 250 260 200 Triệu đ 9180 2350 10560 2075 5668 1420 trung bình Giá bán chè khơ trung bình Giá trị SX chè Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra thực tế năm 2021 Các HTX Dịch vụ tổng hợp chế biến chè an toàn Quyết Thắng, HTX Chè an toàn Khe Cốc xã Tức Tranh, HTX sản xuất trà an toàn Thái Ninh với hoạt động chủ yếu sản xuất chè khô cho thành viên HTX 45 Các HTX có tương đồng giá bán cả HTX trênđịa bàn nghiên cứu khách hàng mục tiêu tương đối giống Các HTX sử dụng thương hiệu Chè xã Tức Tranh Với ổn so với thị trường HTX địa phương khác Hiện HTX chủ yếu trồng chè cành có suất, chất lượng giá cao so với chè trung du Ngồi HTX cịn có hoạt động thu gom, đóng gói sản phẩm chè Tổng doanh thu từ kinh doanh chè thể qua bảng 4.13 Bảng 4.13: Doanh thu từ hoạt động kinh doanh chè ĐVT: Triệu đồng/năm Chỉ tiêu HTX Dịch vụ HTX Chè HTX sản tổng hợp chế an toàn xuất trà an biến chè an toàn Khe Cốc xã Doanh thu từ sản xuất Doanh thu từ thu gom, đóng gói, tiêu thụ Tổng doanh thu toàn Thái Quyết Thắng Tức Tranh Ninh 11530 12635 7088 1010 1265 4142 12540 13900 11230 Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra thực tế năm 2021 Như ta thấy HTX chè tiêu biểu địa bàn cịn có doanh thu từ thu gom, đóng gói tiêu thụ sản phẩm chè hộ vùng Hiện HTX tiêu thụ chè thành viên HTX liên kết với hộ dân vùng đặt hàng hộ nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn HTX sau thu gom tiêu thụ giúp hộ nông dân Giúp nâng cao giá trị chè địa phương 4.3.2 Chi phí HTX chè Chi phí phần quan trọng sản xuất kinh doanh Đối với chè chi phí phân bón chi phí vật tư khác khâu quan trọng, tác động trực tiếp tới suất chè HTX Bón phân 46 biện pháp chủ yếu làm tăng chất dinh dưỡng cho đất tốt hơn, đầu tư lượng phân bón hợp lý giai đoạn phát triển chè, tác dụng bảo vệ đất cịn làm cho suất chất lượng chè ngày tăng cao Bảng 4.14 Chi phí sản xuất HTX ĐVT: Triệu đồng/năm Chỉ tiêu HTX Dịch vụ HTX Chè HTX sản tổng hợp chế an toàn Khe xuất trà an biến chè an toàn Cốc xã Tức tồn Thái Quyết Thắng Tranh Ninh Tổng chi phí 8.640,00 8.340,00 7.450,00 I Chi phí sản xuất 5.152,58 5.152,58 4.215,70 II Chi phí lao động 1.748,00 1.648,00 1.713,72 III Chi phí vận chuyển, thu gom 1739,42 1539,42 1520,58 Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra thực tế năm 2021 Trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh chè HTX bao gồm có chi phí sản xuất, chi phí lao động chi phí thu gom, vận chuyển Trong chi phí HTX ta thấy chi phí sản xuất chiếm tỷ lệ cao Đối với HTX Dịch vụ tổng hợp chế biến chè an toàn Quyết Thắng với tổng chi phí 8.640 triệu đồng chi phí sản xuất 5.152,58 triệu đồng chiếm tỷ lệ gần 60 % tương tự HTX khác vậy, HTX HTX Chè an toàn Khe Cốc xã Tức Tranh với chi phí năm HTX 8.340 triệu đồng chi phí sản xuất 5.152,58 triệu đồng HTX sản xuất trà an tồn Thái Ninh với tổng chi phí 7.450 triệu đồng chi phí sản xuất 4.215,70 triệu đồng 4.3.3 Kết sản xuất kinh doanh HTX chè Kết sản xuất kinh doanh tiêu phản ánh tình hình sản xuất HTX Với góp vốn, góp cơng sức sản xuất thành viên HTX mong muốn HTX đem lại lợi nhuận kinh tế cho 47 Bảng 4.15 Kết sản xuất kinh doanh HTX ĐVT: Triệu đồng/năm HTX Dịch vụ tổng HTX Chè an HTX sản hợp chế biến chè toàn khe cốc xuất trà an an toàn Quyết xã Tức toàn Thái Thắng Tranh Ninh 12.540,00 13.900,00 11.230,00 Tổng chi phí 8.640,00 8.340,00 7.450,00 Lợi nhuận 3.900,00 5.560,00 3.780,00 487,5 370,67 540 Chỉ tiêu Tổng doanh thu Lợi nhuận bình quân/thành viên HTX Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra thực tế năm 2021 Qua bảng ta thấy lợi nhuận bình quân/ thành viên HTX HTX tiêu biểu địa bàn xã Tức Tranh cao Đối với HTX Dịch vụ tổng hợp chế biến chè an toàn Quyết Thắng với thành viên HTX lợi nhuận bình quân thành viên 487,5 triệu đồng/năm, HTX Chè an tồn Khe Cốc xã Tức Tranh có 15 thành viên HTX lợi nhuận bình quân 370,67 triệu đồng/năm HTX sản xuất trà an toàn Thái Ninh với thành viên lợi nhuận bình quân 540 triệu đồng/năm Đối với lợi nhuận hộ nông dân tham gia làm thành viên HTX có lợi nhiều so với sản xuất nhỏ lẻ mang tính chất nơng hộ 4.4 Khó khăn, thách thức hoạt động phát triển HTX chè xã Tức Tranh Các HTX nông nghiệp địa bàn xã Tức Tranh gặp số khó khăn như: Những ảnh hưởng tiêu cực thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh HTX nông nghiệp 48 HTX xã Tức Tranh có quy mơ nhỏ, mạnh HTX, thiếu liên kết với Vì vậy, xóa bỏ tình trạng sản xuất đơn lẻ hướng đến liên kết sản xuất, chế biến, xây dựng nhãn hiệu, tiêu thụ hàng hóa nhằm tạo chuỗi giá trị bền vững xu hướng tất yếu HTX chè Xây dựng mơ hình HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm bước đắn, bối cảnh nguồn lực tài hạn chế Liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm chưa đáp ứng u cầu Số HTX liên kết cịn Việc chủ động tìm thị trường, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm yếu, nhiều doanh nghiệp phải liên hệ trực tiếp với chủ trang trại, hộ nông dân để tìm nguồn cung hàng hóa Sự liên kết thành viên với HTX thành viên với lỏng lẻo, chưa chặt chẽ nên hiệu hoạt động thấp - Phần lớn HTX chè Tức Tranh thiếu vốn Hầu hết HTX mong muốn để mở rộng sản xuất, tiếp cận sách hỗ trợ vay vốn từ tổ chức tín dụng, khơng có tài sản chấp - Thiếu đội ngũ cán quản lý HTX có trình độ Năng lực tổ chức quản lý kinh tế đội ngũ cán quản lý HTX chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi phát triển HTX kinh tế thị trường Việc hỗ trợ đào tạo, tập huấn lực quản trị cho HTX cịn chưa hiệu quả, chương trình xây dựng chưa bám sát thực tiễn, đa số thành viên Ban quản trị xuất phát từ nơng dân nên trình độ lực hạn chế,… 49 Phần CÁC GIẢI PHÁP PHÁT NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ CÁC HỢP TÁC XÃ CHÈ 5.1 Mục tiêu phát triển HTX chè địa bàn xã Tức Tranh tỉnh Thái Nguyên - Phấn đấu đến năm 2025 xóm xã Tức Tranh có HTX hoạt động có hiệu nâng giá trị sản xuất diện tích đất canh tác chè thành viên HTX đạt 300 triệu đồng/ha chè; thu nhập bình quân thành viên HTX đạt 10triệu đồng/người/tháng (tăng bình quân 10%/năm) - 100% HTX tham gia hoạt động cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới, thực liên kết dọc theo chuỗi giá trị sản phẩm - Khuyến khích thành lập HTX đa ngành nghề để hỗ trợ sản xuất tiêu thụ sản phẩm 5.2 Một số giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển HTX chè xã Tức Tranh huyện Phú Lương 5.2.1 Nhóm giải pháp sách - Chính sách cán thu hút nguồn nhân lực: + Đào tạo, bồi dưỡng:Các chức danh Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Kế toán trưởng HTX, thành viên làm công tác chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ HTX cần hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn theo quy định + Các đối tượng sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng có trình độ chun mơn phù hợp có nguyện vọng cam kết làm việc lâu dài HTX (tối thiểu 36 tháng) HTX tiếp nhận vào làm việc ngồi khoản HTX chi trả, hàng tháng hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, huyện với mức 500.000 đồng/người/tháng, với HTX tối đa khơng q người - Chính sách hỗ trợ HTX hoạt động: 50 + Duy trì phát triển Quỹ hỗ trợ phát triển HTX: UBND tỉnh định thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh, thực nhiệm vụ theo quy định Luật Hợp tác xã năm 2012 Nghị định số193/2013/NĐ-CP + HTX có dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng lực sản xuất, kinh doanh; hoạt động lĩnh vực nơng nghiệp, địa bàn nơng thơn có phương án đầu tư khả thi ưu đãi lãi suất bảo lãnh tín dụng từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX; ưu tiên vay vốn tín dụng từ ngân hàng phát triển tổ chức tín dụng khác theo quy định pháp luật; vay ưu đãi theo quy định Chính phủ sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp, nơng thơn - Chính sách đất đai: Các địa phương, quỹ đất kế hoạch sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi việc cấp, cho thuê đất HTX có nhu cầu đất sản xuất kinh doanh, xây dựng trụ sở, xây dựng sở hạ tầng Thực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định Luật Đất đai - Chính sách tài chính, tín dụng: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bắc Kạn đạo ngân hàng thương mại huyện thực nghiêm túc quy định Nghị định số 55/2015/NĐ/CP ngày 09/6/2015 Chính phủ sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn Thực quy định chế đảm bảo tiền vay, cho vay khơng cần tài sản chấp - Chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường: Hỗ trợ HTX tham gia triển lãm nước, tổ chức hội chợ, triển lãm giành riêng cho khu vực HTX; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa, xây dựng triển khai đồng cổng thông tin điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử - Chính sách ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ mới: Hàng năm, huyện dành phần kinh phí từ nguồn nghiệp khoa học công nghệ để hỗ trợ HTX đổi ứng dụng công nghệ 51 - Chính sách hỗ trợ, ưu đãi HTX hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp: Thực theo Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Chính phủ; Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 Thủ tướng Chính phủ sách khuyến nơng, khuyến lâm, đào tạo, bồi dưỡng, - Chính sách hỗ trợ sáp nhập, hợp nhất, giải thể, thành lập HTX: + HTX thành lập xem xét hỗ trợ kinh phí tối đa: Đối với HTX nơng nghiệp 20 triệu đồng/01HTX, bao gồm khoản chi: tổ chức hội nghị hướng dẫn tập trung, tư vấn trực tiếp, hỗ trợ xây dựng văn bản, hồ sơ thành lập, dấu; + HTX sáp nhập, hợp xem xét hỗ trợ kinh phí tối đa triệu đồng/01HTX, bao gồm khoản chi: tổ chức hội nghị, hỗ trợ xây dựng văn bản, hồ sơ sáp nhập, hợp nhất, dấu; + HTX, giải thể tự nguyện mà khơng có kinh phí để chi cho việc giải thể tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí tối đa triệu đồng/1HTX, bao gồm khoản chi: tổ chức hội nghị, hỗ trợ xây dựng văn bản, hồ sơ giải thể, xử lý vướng mắc đăng thông tin phương tiện thông tin đại chúng + Hỗ trợ hoạt động HTX niên: Hỗ trợ HTX đoàn viên niên có ứng dụng khoa học cơng nghệ vào sản xuất, tối đa khơng q 100 triệu đồng/01HTX 5.2.2 Nhóm giải pháp tổ chức quản lý HTX a) Tổ chức Việc cải cách phương thức hoạt động kiện tồn nhân có ý nghĩa định đến việc tồn phát triển đơn vị sản xuất kinh doanh nói chung HTX nơng nghiệp nói riêng thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập kinh tế quốc tế Đối với phương thức hoạt động, trước hết mặt pháp lý yêu cầu tất HTX triển khai tổ chức cần phải tuân thủ theo quy định pháp 52 luật, mà trước hết Luật HTX văn luật khác có quy định liên quan Về tổ chức hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị điều hành giám sát Ban kiểm sốt Tuy nhiên, để HTX hoạt động có hiệu HTX cần xây dựng máy quản lý phù hợp với quy mơ tình hình thực tế để phát huy mạnh b) Quản lý Nhà nước HTX thông tin tuyên truyền - Về công tác tuyên truyền Luật HTX năm 2012, phát triển kinh tế hợp tác, đặc biệt lĩnh vực nơng nghiệp Làm rõ vai trị, vị trí kinh tế tập thể kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; thống nhận thức kinh tế tập thể mà nòng cốt HTX - Tiếp tục quán triệt Kết luận số 56/KL-TW ngày 21/2/2013 đẩy mạnh thực Nghị TW5 khóa IX tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu kinh tế tập thể đến tất cấp, ngành, sở kinh tế tập thể người dân Đây giải pháp quan trọng, trách nhiệm cấp ủy đảng, quyền địa phương - Tập trung tuyên truyền cán bộ, đảng viên quan lãnh đạo đạo phát triển kinh tế tập thể cấp, ngành, đặc biệt thị xã sở, HTX, hộ nông dân người lao động - Tăng cường vai trò lãnh đạo cấp ủy đảng, đạo cấp quyền, đồn thể Các cấp ủy đảng cần tăng cường đạo thực Nghị 13-NQ/TW hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa IX tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu kinh tế tập thể việc triển khai thi hành Luật HTX 2012 Công tác củng cố, đổi phát triển kinh tế hợp tác HTX nông nghiệp nhiệm vụ thường xun Có chương trình hành động cụ thể đổi phát triển kinh tế tập thể địa phương, đặc biệt quan tâm lĩnh vực nông nghiệp 53 Kiện toàn máy quản lý nhà nước kinh tế tập thể từ huyện đến xã, thị trấn Tăng cường cán chuyên trách theo dõi thực sách, hướng dẫn nghiệp vụ kinh tế hợp tác ngành chức năng, phòng ban huyện kinh tế hợp tác, HTX cấp quyền Tiếp tục kiện tồn nâng cao chất lượng hoạt động Ban đạo đổi phát triển kinh tế hợp tác, HTX tất cấp quyền, tăng cường cơng tác tham mưu Ban đạo cho cấp ủy, quyền việc ban hành chế sách hỗ trợ cho việc phát triển kinh tế hợp tác, HTX 54 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1.Kết luận Hiện tồn xã Tức Tranh có tổng số 11 HTX, có HTX nơng nghiệp sản xuất chè Chè lại trồng người dân Xã Tức Tranh Khi tham gia vào HTX người dân thấy hiệu kinh tế tham gia HTX hớn phát triển đơn lẻ Trong thời gian qua, HTX xã Tức Tranh có thay đổi chuyển biến theo hướng tích cực khơng số lượng, mà chất lượng thông qua số như: quy mô HTX, vốn đầu tư sản xuất, số thành viên HTX, lợi nhuận HTX, thu nhập thành viên HTX Hiện HTX Tức Tranh bước đầu theo chuỗi giá trị khép kín từ hộ sản xuất đến người tiêu để đáp ứng nhu cầu thị trường Các thành viên HTX bước làm chủ công đoạn chuỗi giá trị, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao giá trị sản phẩm cách bền vững Các HTX chè địa bàn xã Tức Tranh có tín hiệu khả quan việc phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Bình quân HTX phát triển lợi nhuận bình quân đem lại cho thành viên khoảng 400 triệu đồng đến 500 triệu đồng Với lợi nhuận làm cho thành viên HTX thấy lợi ích tham gia vào HTX xây dựng HTX ngày phát triển Bằng khảo sát thực tế thực tập địa phương đề tài đưa giải pháp nhằm phát triển HTX chè địa bàn xã Tức Tranh bao gồm giải pháp sách tổ chức sách HTX để HTX chè địa bàn xã Tức Tranh ngày phát triển phát huy lợi địa phương 2.Kiến nghị - Đối với Tỉnh Cần có sách cụ thể cho phát triển HTX chè để HTX chè mạnh tỉnh chè chủ lực tỉnh 55 + Đầu tư cho kết cấu hạ tầng cho HTX + Chính sách hợp lý cho HTX + Chính sách hỗ trợ đầu ra, xúc tiến thương mại cho HTX + Tạo điều kiện để cập nhật thông tin thường xuyên giá cả, thị trường chè phương tiện thông tin đại chúng để người sản xuất người tiêu dùng nắm - Đối với hộ nông dân trồng chè tham gia vào HTX + Phát huy kiến thức sản xuất nơng nghiệp vốn có để chia sẻ với thành viên HTX + Áp dụng kiến thức mớivào sản xuất để tăng suất cao + Không ngừng cải tạo, thâm canh diện tích chè mở rộng diện tích chè để tạo suất cho trồng + Mạnh dạn đầu tư hơn, đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với người tiêu dùng 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Kế hoạch Đầu tư (2019), Báo cáo tổng kết 15 năm thực Nghị số 13-NQ/TW Chu Văn Bách, (2016), Thực trạng giải pháp nhằm phát triển HTX nông nghiệp tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020, Luận văn Thạc sĩ PTNT, Trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun Nguyễn Văn Bình, Chu Tiến Quang Lưu Văn Sùng, (2001), Kinh tế hợp tác, HTX Việt Nam - Thực trạng định hướng phát triển, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Phạm Thị Cần, Vũ Văn Phúc Nguyễn Văn Kỷ (2003), Kinh tế hợp tác nông nghiệp nước ta nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Nguyễn Thanh Đức, 2014 Phát triển hợp tác xã nông nghiệp huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Chính trị Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng, 2014 Lương Hoàng Giang, 2017 Phát triển HTX địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Luận văn Thạc sĩ ngành Kinh tế phát triển Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng, 2017 Phạm Thị Lý, Nguyễn Thị Yến cs, 2016 Giáo trình Kinh tế phát triển Nxb Đại học Thái Nguyên, 2016 Lương Xuân Quỳ, Nguyễn Thế Nhã, 1999 Đổi tổ chức quản lý hợp tác xã nông nghiệp, nông thôn Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 1999 UBND xã Tức Tranh, (2020), Kết thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021, xã Tức Tranh huyện Phú Lương Trung tâm khuyến nơng quốc gia, Kết thực mơ hình sản xuất chè theo tiêu chuẩn hữu Việt Nam TCVN 11041 – 2: 2017 tổ hợp tác 57 sản xuất chè hữu Khe Cốc năm 2020, Kế hoạch thực mơ hình năm 2021 10.Ban Chấp hành TW, (2002), Nghị số 13-NQ/TW tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu kinh tế tập thể, Hà Nội 11.Ban đạo đổi phát triển Kinh tế tập thể,Hợp tác xã, (2019), Tài liệu Hội nghị toàn quốc, Tổng kết 15 năm thực nghị Trung ương khóa IX tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu kinh tế tập thể, Hà Nội, tháng 10/2019 12.Bộ Kế hoạch Đầu tư (2019), Báo cáo tổng kết 15 năm thực Nghị số 13-NQ/TW ... pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế hoạt động HTX sản xuất chè địa bàn xã Tức Tranh em tiến hành thực đề tài ? ?Nghiên cứu số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế hợp tác xã chè địa bàn Xã Tức Tranh, Huyện. .. THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––– NGUYỄN HỒNG PHÚC NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ CÁC HỢP TÁC XÃ CHÈ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TỨC TRANH, HUYỆN PHÚ LƯƠNG,... TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu - Các hợp tác xã chè địa bàn xã Tức Tranh, huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên - Đối tượng khảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế các hợp tác xã chè trên địa bàn xã tức tranh, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên ,