0

Vận dụng quan điểm triết học Mác Lênin về con người vào nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan Sở Y tế Quảng Nam

31 11 0
  • Vận dụng quan điểm triết học Mác  Lênin về con người vào nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan Sở Y tế Quảng Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 22:37

1 PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý do chọn đề tài Tư tưởng về con người của triết học Mác Lênin được hình thành trên cơ sở kế thừa biện chứng những tư tưởng tiến bộ của nhân loại, từ đó triết học Mác Lênin đã khẳng định vai trò cải tạo của thế giới, làm nên lịch sử của con người Trong tư tưởng khoa học và cách mạng ấy, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển của lịch sử Bản chất nhân đạo, mục tiêu cao cả, thước đo nhân văn của sự phát triển xã hội là phát triển vì con người Từ xa xưa cho đến thời. PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tư tưởng người triết học Mác - Lênin hình thành sở kế thừa biện chứng tư tưởng tiến nhân loại, từ triết học Mác - Lênin khẳng định vai trò cải tạo giới, làm nên lịch sử người Trong tư tưởng khoa học cách mạng ấy, người vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển lịch sử Bản chất nhân đạo, mục tiêu cao cả, thước đo nhân văn phát triển xã hội phát triển người Từ xa xưa thời đại ngày nay, người xem vị trí trung tâm có vai trò định tồn vong, phát triển xã hội Con người xem chủ thể lịch sử, người làm lịch sử xã hội Vì người trở thành đối tượng nghiên cứu nhiều môn khoa học khác như: sinh vật học, tâm lý học, đạo đức học, y học có triết học Vấn đề người trở thành nội dung lớn lịch sử triết học nhân loại nội dung chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung, triết học Mác - Lênin nói riêng Con người ln chủ đề trung tâm lịch sử triết học cổ đại đến trung đại Ở nước ta thời kì cách mạng, Đảng Nhà nước ln trọng đến nghiệp xây dựng, phát triển giải phóng người Việt Nam Đặc biệt công đổi 20 năm qua, việc thay đổi chế quản lý kinh tế, thực sách mở cửa, tạo điều kiện thuận lợi cho đất nước tiến lên Ngày nay, trước xu tồn cầu hóa kinh tế văn hóa, cải cách hành trở thành trào lưu, nhu cầu tự thân, nỗ lực hầu hết quốc gia giới, nhằm xây dựng hành nhà nước đại, động hiệu quả, giảm phiền hà, hành lấy đối tượng phục vụ làm tơn chỉ, mục đích, để từ xây dựng, phát triển hồn thiện hành Ở Việt Nam, trình xây dựng phát triển đất nước, Đảng ta rõ cần thiết phải tiến hành cải cách hành chính, coi giải pháp quan trọng góp phần đạt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội Trong đó, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm tạo động lực thực để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng hiệu cao quan Sở Y tế tỉnh Quảng Nam quan tâm sâu sắc Trong năm qua, đảng viên, cán bộ, công chức nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm việc thực nhiệm vụ, góp phần tích cực vào cơng tác cải cách hành chính, vào phát triển chung xã hội, đặc biệt bối cảnh dịch bệnh Covid-19 thời gian qua đòi hỏi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế việc nâng cao tinh thần trách nhiệm công bảo vệ sức khỏe cho người dân cần thiết Đây nội dung trọng tâm, quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức, viên chức, người lao động, giải vấn đề vừa mang tính lý luận đồng thời mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc Vì vậy, tơi lựa chọn đề tài “Vận dụng quan điểm triết học Mác - Lênin người vào nâng cao tinh thần trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quan Sở Y tế Quảng Nam” làm đề tài tiểu luận kết thúc mơn học Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích: Mục đích tiểu luận nhằm làm rõ vận dụng quan điểm triết học Mác - Lênin người vào nâng cao tinh thần trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quan Sở Y tế Quảng Nam 2.2 Nhiệm vụ đề tài: Đề tài có nhiệm vụ sau: - Tìm hiểu quan niệm triết học Mác - Lênin người - Phân tích làm rõ sở lý luận đề tài (quan điểm triết học nghiên cứu vận dụng) - Vận dụng quan điểm triết học để làm rõ thực trạng việc nâng cao tinh thần trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quan Sở Y tế Quảng Nam - Vận dụng quan điểm triết học để làm rõ giải pháp nâng cao hiệu công tác lãnh đạo quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quan Sở Y tế Quảng Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Là quan điểm triết học Mác - Lênin nguời vận dụng quan điểm vào nâng cao tinh thần trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quan Sở Y tế Quảng Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài: Trong nội dung nghiên cứu việc vận dụng quan điểm triết học Mác - Lênin người vào nâng cao tinh thần trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quan Sở Y tế Quảng Nam Phương pháp nghiên cứu Để giải nhiệm vụ đề tài sử dụng phương pháp bản: Dựa phương pháp vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Cộng sản chất ngưòi xây dựng người xã hội chủ nghĩa Nhóm phương pháp cụ thể: - Phương pháp lơgíc lịch sử - Phương pháp phân tích tổng hợp - Phương pháp so sánh đối chiếu Ý nghĩa tiểu luận - Đề tài góp phần làm sáng tỏ khẳng định đắn, khoa học quan điểm người triết học Mác - Lênin Để làm rõ tính khoa học quan điểm triết học Mác - Lênin người vận dụng vào nâng cao tinh thần trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quan Sở Y tế Quảng Nam Chỉ thực trạng việc nâng cao tinh thần trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đóng góp số giải pháp vào nâng cao hiệu công tác lãnh đạo quản lý nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quan Sở Y tế Quảng Nam Kết cấu tiểu luận Ngoài phần mở đầu kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, tiểu luận gồm chương CHƯƠNG I MỘT SỐ QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VỀ CON NGƯỜI 1.1 Quan điểm người lịch sử triết học phương Đông Trong lịch sử triết học phương Đông, giai đoạn kinh tế chậm phát triển, lạc hậu mà ln có chia rẽ, đối kháng giai cấp, vấn đề quan hệ ngưịi với người ln ln đặt Ở Trung Quốc phân chia đẳng cấp gay gắt, áp bóc lột giai cấp chủ nơ vói nơ lệ, giai cấp phong kiến với nông dân nặng nề Có thể nói nguồn gốc bảncủa nhiều học thuyết người thịnh hành Trung Quốc Nhưng khuôn khổ đề tài ta đề cập tói ba học thuyết có ảnh hưởng lớn tư tưởng cổ đại cổ đại Việt Nam “Nho Giáo, Phật giáo Đạo giáo” Các học thuyết điều đề cập đến mối quan hệ người với tự nhiên, người với người, người với xã hội vấn đề nhân sinh Trước tiên Nho giáo: đứng đầu Khổng Tử (551- 479 TCN) cho rằng: Trời sinh nguôi vạn vật, khơng có trời khơng sinh người, người có mệnh có số trời quy định Bản chất người Nho giáo nhiều nhà nho trình bày nhiều quan điểm đa dạng, ví dụ như: Khổng Tử đề cao tính thiện người, theo Khổng tử từ người sinh vốn tính thiện (thiện tính) q trình tồn phát triển, bị ảnh hưởng thói hư tật xấu xã hội tính thiện người dần trình phát triển Mạnh Tử đề xuất để người giữ tính thiện phải trau dồi đạo đức, từ hai ơng khẳng định tầm quan trọng cách quản lý đất nước đức trị lễ trị, cịn Tn Tử ngược lại, người tính vốn ác, phải ngăn chặn pháp trị, quan điểm Hàn Phi coi trọng Thuyết “thiên - nhân hợp nhất” cho rằng, người với trời hịa hợp, có tác động lẫn Đây quan điểm mang nhiều yếu tố tích cực, thể mối quan hệ biện chứng ngưòi với tự nhiên, mà người phải tuân theo mệnh trời thiếu đoán Thứ hai Đạo giáo: Khác với quan điểm Nho giáo nói nguồn gốc người, nhà sáng lập đạo giáo cho “Đạo nguồn gốc người vạn vật, đạo vạn vật chi tông” (nguồn gốc vạn vật), đạo sinh một, sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật Nhưng vấn đề đạo họ đề cập gì? Trang Tử nói “đạo vơ vi vơ hình” “từ gốc từ rễ, chưa có trời đất tự cổ sinh trời, sinh đất” Đã có người tưởng “đạo” có tính vật chất cho đạo vật Nhưng thực tư tưởng Đạo giáo tâm, Thiên hạ, vạn vật sinh từ hữu, hữu sinh từ vơ Đạo giáo mang tính tâm khách quan Phật giáo: xuất Ấn Độ, Phật giáo lại có quan điểm khác Đạo giáo không thừa nhận đấng sáng tạo ngưịi, khơng thừa nhận linh hồn giới linh hồn cụ thể, mà họ cho người ngun nhân mình, người khứ nguyên nhân người tại, người nguyên nhân người tương lai (thuyết nhân duyên) Luận điểm có ý nghĩa tích cực việc chống lại chủ nghĩa số mệnh, luẩn quẩn vịng tâm thần bí.Vì vây, khơng làm ta tiếp nhận tri thức khoa học mà khiến người ta chấp nhận tín ngưỡng, dù Phật giáo cho rằng: người điều luật nhân quả, nghiệp mà ra, tồn hay diệt vong vong hồi tạo Về chất người Phật giáo không thừa nhận người thực thể khách quan, người “vơ thường” (ln ln biến đổi) khơng có dạng ổn định “vơ ngã” (khơng có thân mình) “giả tưởng” (giả tạm không thực) Do quan niệm Phật giáo không hư vô Đạo khơng có sở khoa học nào, lại đưa người vào chỗ u tối, mù mịt Qua việc tìm hiểu nguồn gốc, chất người phương Đông cổ đại, thấy ba học thuyết sản phẩm chế độ kinh tế trị phương đơng, tất nhiên khơng phải tồn nội dung tiêu cực Mà ta thấy nét tích cực nó: khích động lịng cao thượng người đạo Phật, điều nhân nghĩa đạo Nho giáo, coi thường phú quý Đạo giáo Chúng sản phẩm chế độ nơ lệ, phong kiến khơng cịn lí để tồn nữa, ảnh hưởng chúng dai dẳng nặng nề 1.2 Quan điểm người lịch sử triết học phương Tây Triết học phương Tây trước Mác thể nhiều quan niệm khác người: Trong đó, phải kể tới triết học Hy Lạp cổ đại: Con người xem điểm khởi đầu tư triết học Prôtago, nhà ngụy biện cho “con người thước đo vũ trụ” Hay quan điểm Arixtốt ngưịi, theo ơng có linh hồn, tư duy, trí nhớ, ý chí, khiếu nghệ thuật làm cho người bật lên, người thang bậc cao vũ trụ Khi đề cao nhà nước ơng xem người “một động vật trị” Như vậy, triết học Hy Lạp cổ đại bước đầu có phân biệt ngưịi vói tự nhiên, hiểu biết bên ngồi tồn người mà thơi Tiếp đến Triết học Tây Âu thời trung cổ: xem người sản phẩm Thượng đế sáng tạo Mọi số phận, niềm vui, lỗi buồn, may rủi người điều thượng đế đặt Trí tuệ người thấp lý trí anh minh sáng suốt Thượng đế Triết học thời kì phục hưng cận đại: đặc biệt đề cao vai trị trí tuệ, lý tính người, xem người thực thể có trí tuệ Đó yếu tố quan trọng nhằm để giải ngưịi khỏi gơng cùm chặt hẹp, mà chủ thần bí thời trung cổ kìm hãm, áp đặt cho người Triết học cổ điển Đức: đỉnh cao thời kỳ triết học cổ điển phương Tây có ảnh hưởng lớn tới triết học đại Trong đó, lĩnh vực bàn chất người nhà triết học thòi kỳ đặc biệt quan tâm nghiên cứu, cụ thể phải kể tới nhà triết học Nhìn chung, học thuyết thuộc trào lưu triết học nhân phi lý tính học thuyết khác phương Tây đại điều coi yếu tố tinh thần nhu cầu năng, vô thức, tri thức, tình cảm, chất người Con người thường tuyệt đối hóa mặt cá nhân Đó tiền đề có ý nghĩa cho việc hình thành tư tưởng người triết học Mácxít 1.3 Quan điểm triết học Mác - Lênin người Chủ nghĩa Mác - Lênin kế thừa mặt tích cực khắc phục mặt hạn chế, đồng thời phát triển quan niệm người có học thuyết trước đây, để tới người thực, ngưòi vừa sản phẩm tự nhiên xã hội Hay nói cách khác chủ nghĩa Mác - Lênin xem xét người thực thể xã hội, chất người tổng hòa mối quan hệ xã hội Thứ nhất, người thực thể thống mặt sinh học với xã hội Triết học Mác-Lênin kế thừa quan niệm người lịch sử triết học, đồng thòi khẳng định người thực thống yếu tố sinh học yếu tố xã hội Tiền đề vật chất quy tồn người sản phẩm giói tự nhiên Con người tự nhiên người mang tất tính sinh học, tính lồi Yếu tố sinh học người điều kiện quy định tồn ngưịi Vì giới tự nhiên “thân thể vô người” Con người phận tự nhiên Là động vật cấp cao nhất, tinh hoa mn lồi, người sản phẩm trình phát triển lâu dài giới tự nhiên Con người phải tìm kiếm điều kiện càn thiết cho tồn đòi sống tự nhiên thức ăn, nước uống, hang động để Đó q trình nguời đấu tranh với tự nhiên Con người phải thay đổi từ vượn thành người, điều chứng minh cơng trình nghiên cứu Đácuyn Các giai đoạn mà mang tính sinh hoạt mà người trải qua từ sinh thành, phát triển đến quy định tính sinh học đời sống người Như vậy, người trước hết tồn sinh vật, biểu cá nhân người, tổ chức thể người mối quan hệ tự nhiên, Những thuộc tính đặc điểm sinh học, trình tâm - sinh lý, giai đoạn phát triển khác nói lên chất sinh học cá nhân ngưòi Tuy nhiên, mặt tự nhiên yếu tố quy định chất người Đặc trưng quy định chất người với giới loài vật mặt xã hội Trong lịch sử có quan niệm lịch sử khác phân biệt người với lồi vật, người sử dụng cơng cụ lao động, “một động vật có tính xã hội” người động vật có tư Nhưng quan niệm điều phiến diện nhấn mạnh khía cạnh chất xã hội người mà chưa nêu lên nguồn gốc chất xã hội Với phưomg pháp biện chứng vật, Triết học Mác-Lênin nhận thức vấn đề ngưịi cách tồn diện cụ thể, tồn tính thực xã hội nó, mà trước hết vấn đề lao động sản xuất cải vật chất Mác Ăngghen nêu lên vai trò lao động sản xuất người “Có thể phân biệt người với súc vật, ý thức, tông giáo Bản thân ngưòi phân biệt với súc vật từ người bắt đầu sản xuất tư liệu sinh hoạt - bước tiến lớn tổ chức người quy định Sản xuất tư liệu sinh hoạt mình, người gián tiếp sản xuất đời sống vật chất mình” [9, tr.469] Thông qua hoạt động sản xuất vật chất, người làm thay đổi, cải biến toàn giới tự nhiên “Con vật tái sản xuất thân nó, cịn ngưịi tái sản xuất tồn giới tự nhiên” [9, tr.469] Tính xã hội người biểu toàn hoạt động sản xuất vật chất, hoạt động sản xuất vật chất biểu cách tính xã hội người.Thông qua hoạt động sản xuất vật chất, người sản xuất cải vật chất tinh thần, phục vụ địi sống mình, hình thành phát triển ngôn ngữ tư duy, xác lập quan hệ xã hội Bởi vậy, lao động yếu tố định hình thành chất xã hội người, đồng thịi hình thành nhân cách cá nhân cộng đồng xã hội Con người sản phẩm tự nhiên xã hội nên trình hình thành phát triển người luôn bị định ba hệ thống quy luật khác nhau, lại thống vói Hệ thống quy luật tự nhiên quy luật phù họp với môi trường, quy luật trao đổi chất, di truyền, biến dị, tiến hóa quy định phương diện sinh học người Hệ thống quy luật tâm lý ý thức hình thành vận động tảng sinh học người hình thành tình cảm, khát vọng, niềm tin, ý chí Hệ thống quy luật xã hội quy định quan hệ xã hội người với người 10 phúc may mắn Tất tâm niệm “thương người thể thương thân”, “một ngựa đau tàu bỏ cỏ”, “lá lành đùm rách” Các tình cảm thiêng liêng như: tình ruột thịt, tình vợ chồng, tình anh em, tình đồng chí ln có vị trí đặc biệt người, người cán y tế tình cảm cịn người bệnh nhân 2.3 Lòng trung thực người cán công chức, viên chức, người lao động Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm “trung thực” sống phải thật thà, trung thực, thẳng thắn, nghĩa tình; trung thực nói phải đơi với làm Cán bộ, đảng viên trung thực trước hết phải trung với nước, trung với Đảng, với cách mạng, phải trung thực thực đường lối cách mạng Đảng; trung thực với nếp sống mình, thống lời nói việc làm; phải nghiêm túc với Chủ tịch Hồ Chí Minh coi “trách nhiệm” bổn phận phải làm ngưòi, mà trách nhiệm khơng thể thối thác Mỗi người phải tự xác định trách nhiệm phải làm Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định trách nhiệm trách nhiệm vói Tổ quốc; thứ đến người có trách nhiệm với gia đình, với q hương; trách nhiệm vói nhân dân, cộng đồng dân tộc; đối vói cán bộ, đảng viên, cơng chức có trách nhiệm Đảng, với Chính phủ Việc học tập làm theo tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh “trung thực”, “trách nhiệm” có ý nghĩa thực tiễn trước mắt lâu dài Mỗi người, cán bộ, đảng viên, đồn viên, hội viên cần xây dựng cho lối sống trung thực, trách nhiệm Phải thật trung thực, trách nhiệm với mình, với gia đình, người thân, với bạn bè, đồng chí, với Tổ quốc nhân dân Khắc phục cho tình trạng thiếu trung thực, dối mình, dối người, dối Đảng, dối dân Trung thực phải liền với trách nhiệm Đã trung thực với 17 khơng từ bỏ trách nhiệm Neu người xây dựng lối sống trung thực trách nhiệm góp phần khắc phục suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống Đảng, xã hội; tạo chuyển biến tình cảm nhân cách: tôn trọng chân lý, yêu đúng, ghét sai, tôn trọng thật, lẽ phải; sống thẳng, thật thà, dũng cảm nhận lỗi mắc khuyết điểm, tự giác phấn đấu, rèn luyện đạo đức, tự phê bình, phê bình, cầu thị, sửa chữa khuyết điểm Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh “trung thực”, “trách nhiệm” nỗ lực hành động chân lý, tiến bộ, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Trong đội ngũ cán công chức, viên chức đức tính trung thực cần thiết cho người, đức tính đáng q mà người cần phải có, để hồn thiện trở thành người cơng dân tốt Đức tính trung thực hết lịng vói người, thật thà, thẳng Người có đức tính trung thực người ln nói thật, không làm sai lệch thật, thẳng thật thà, người người tin tưởng Những người mang rèn luyện đức tính trung thực người dần hồn thiện nhân cách họ, ngưòi yêu mến tơn trọng Nếu rèn luyện đức tính trung thực, thành đạt sống, có vốn tri thức để làm giàu cách chân chúng mắc sai lầm mà biết sửa chữa hồn thiện trở thành cơng dân tốt, có ích cho xã hội Như trở lên sạch, văn minh tốt đẹp, khiến đất nước ngày lên phát triển đến tầm cao 2.4 Tinh thần trách nhiệm người cán bộ, công chức, viên chức Sở Y tế Quảng Nam Trong người nói chung người cán cơng chức, viên chức nói 18 riêng ý thức trách nhiệm, tinh thần trách nhiệm cao chứng tỏ trưởng thành thật người nhân cách Hơn nhờ trưởng thành, định hình tinh thần trách nhiệm, đạo đức nhân cách mà ta tự tin thành công công việc, nghiệp dù khó khăn gian khó Là người cán công chức, viên chức làm việc Sở Y tế Quảng Nam tinh thần trách nhiệm nặng nhiều, đặc biệt thời điểm mà dịch bệnh Covid-19 diễn tất miền đất nước ý thức trách nhiệm, tinh thần trách nhiệm mang vai người nặng thêm Những khoảng thời gian gọi đỉnh điểm dịch bệnh bùng phát người lãnh đạo, cán công chức, viên chức, người lao động ngành y tế tập trung cao độ cho chống dịch Covid-19, trắng đêm bàn giải pháp khoanh vùng, truy vết, dập dịch…Những người tuyến đầu khẩn cấp lên đường không ngại hiểm nguy, để lại sau lưng cha mẹ già, nhỏ để tập trung tình nguyện lao vào vùng dịch để chống dịch Ở địa phương từ người già đến trẻ nhỏ, từ cán bộ, công nhân, viên chức đến người lao động…người góp tiền, kẻ góp gạo, người mì tơm, rau xanh, thịt, cá…người vận chuyển, người nấu ăn….tất hướng khu cách ly, bệnh viện Đó tình u q hương, tinh thần chống dịch tinh thần trách nhiệm xã hội mà người đặc biệt tinh thần trách nhiệm cao người nhân viên y tế Ngồi ra, người cán cơng chức, viên chức làm việc ngành y tế từ xưa đến làm việc phận nào, lĩnh vực phải có tinh thần trách nhiệm cao, có đạo đức nghề nghiệp, chun mơn giỏi để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân người bệnh n tâm giao phó tính 19 mạng, sức khỏe cho đội ngũ cán công chức, viên chức y tế Như triết học Mác-Lênin nhận thức vấn đề người cách toàn diện cụ thể, tồn tính thực xã hội nó, người phải phát triển thể cách toàn diện tinh thần trách nhiệm, trọng trách giao phó phát huy lĩnh vực trưởng thành nhân cách Chúng ta thấy người cán công chức, viên chức vô trách nhiệm thời điểm nước chống dịch lại xuất người chủ quan, chí thiếu trách nhiệm, lơ chí hội…chốt kiểm dịch bng bỏ, kiểm sốt, quản lý công dân từ vùng dịch lỏng lẻo công dân thiếu trách nhiệm xã hội mà dẫn đến không khai báo y tế khai báo thiếu trung thực, quan chức không kiểm chứng lời khai công dân… Và kết chủ quan hay thiếu trách nhiệm mở lối cho dịch bùng phát, lan rộng làm tốn biết tiền của, công sức nhà nước tính mạng hàng vạn người dân dịch bệnh Nói để thấy tinh thần trách nhiệm người cán công chức, viên chức, người lao động công tác lĩnh vực y tế quan trọng tinh thần ln ln cần phải có người cán cơng chức, viên chức Tóm lại, người trưởng thành khơng thể xác, hay trình độ nhận thức, học vấn mà quan trọng trưởng thành nhân cách, ý thức trách nhiệm, tinh thần trách nhiệm Ý thức trách nhiệm, tinh thần trách nhiệm cán công chức, viên chức, người lao động cao chứng tỏ trưởng thành thật người, nhân cách Hơn nhờ trưởng thành, định hình tinh thần trách nhiệm, đạo đức nhân cách mà ta tự tin thành cơng cơng việc, nghiệp dù khó khăn gian khó 20 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠ QUAN SỞ Y TẾ QUẢNG NAM 3.1 Tăng cường giáo dục tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, công chức Giáo dục vấn đề có ý nghĩa định, lẽ, cơng việc tiến hành có sn sẻ hay khơng, có chất lượng hay khơng hồn tồn phụ thuộc vào ý thức người trực tiếp tiền hành Trong hoạt động người, định hướng, chi phối hành động, tạo hiệu hành động bắt nguồn từ nhận thức C.Mác cho rằng, thúc đẩy người hoạt động phải thơng qua đầu óc người Đối với người, nhận thức sở xây dựng tư tưởng, tình cảm ý chí tâm cao, hạn chế sai lầm khuyết điểm hành động Đối với đội ngũ tổ chức, nhận thức sở để thống tư tưởng hành động Thực tiễn cho thấy, ưu điểm, khuyết điểm công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức gắn liền với ưu điểm, hạn chế nhận thức trách nhiệm của tổ chức, lực lượng liên quan, trước hết cấp uỷ, cán chủ trì cấp Chính Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam cán bộ, công tác cán bộ; Luật cán Công chức cho đối tượng, lực lượng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cấp uỷ, quyền, quan chức đội ngũ cán bộ, công chức Trước hết, cần làm cho cán bộ, công chức nhận thức cách sâu sắc rằng, Đảng ta Đảng cầm quyền; việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tồn hệ thống trị lãnh đạo Đảng để nhân dân thực quyền làm chủ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại 21 hóa đất nước mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội cơng bằng, dân chủ, văn minh, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội bảo vệ vững Tổ quốc Cần làm cho cán bộ, công chức quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh thái độ, trách nhiệm Đảng, Chính phủ nói chung người cán cách mạng nói riêng nhân dân Đặc biệt, cần ý đến tư tưởng sau Người: Ngồi lợi ích nhân dân, Đảng ta khơng có lợi ích khác Đảng Chính phủ phải có trách nhiệm nhân dân Nếu để nhân dân đói, rét, khơng học hành Đảng Chính phủ có lỗi Đảng Chính phủ "công bộc" nhân dân; cán Đảng, Nhà nước "công bộc" nhân dân Tinh thần, trách nhiệm cán bộ, công chức trước hết trách nhiệm nhân dân Trách nhiệm nhân dân trách nhiệm Đảng Chính phủ Mỗi cán bộ, cơng chức máy cơng quyền phải thật thấu hiểu "cơng bộc" nhân dân "ông quan cách mệnh" ăn trên, ngồi trốc, đè đầu cỡi cổ nhân dân bọn quan lại phong kiến, thực dân Nếu Đảng, Nhà nước làm tốt việc giáo dục tinh thần trách nhiệm xây dựng chế độ trách nhiệm cá nhân cán bộ, công chức để cán bộ, công chức không ngừng rèn luyện nâng cao tinh thần trách nhiệm thực thi cơng vụ, tạo nên động lực mạnh mẽ thúc đẩy việc thực chương trình cải cách hành nhà nước đến thắng lợi Trong giai đoạn nay, cán bộ, công chức, đảng viên cần tiếp tục nghiên cứu thực nghiêm túc Nghị Hội nghị Trung ương khóa XII tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quy định số 47-QĐ/TW Ban Chấp hành Trung ương khóa XI điều đảng viên không làm, Quy định số 101-QĐ/TW Ban Bí thư khóa XI trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, Chỉ thị số 05-CT/TW Bộ Chính trị khóa XII đẩy mạnh học 22 tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định số 55QĐ/TW Bộ Chính trị khóa XII số việc cần làm để tăng cường vai trò nêu gương cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức việc thực chức trách, nhiệm vụ giao 3.2 Đẩy mạnh việc tự phê bình phê bình tất quan hành cấp Cần làm rõ cán bộ, cơng chức có hồn thành nhiệm vụ giao hay khơng Trên sở đó, xem xét, đánh giá tinh thần trách nhiệm họ có thái độ xử lý thỏa đáng người thiếu tinh thần trách nhiệm Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đến vấn đề Người viết: "Hiện nay, phong trào tự phê bình phê bình mở rộng nhiều nơi Đó bước tiến đáng mừng Nhưng kiểm thảo, có thiếu sót chung quan trọng chưa nêu thật rõ tinh thần trách nhiệm" Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức phải chủ động nêu cao ý thức trách nhiệm thực nhiệm vụ, công việc, phần việc giao Phải tự soát xét, kiểm tra, kiểm sốt lại cơng việc thực đến đâu, với mức độ, kết nào, có kết quả, sáng kiến để phát huy; chưa làm hay làm với kết chưa mong muốn cần điều chỉnh; đề biện pháp khắc phục sửa chữa thiếu sót, hạn chế, khuyết điểm; đề xuất vấn đề với lãnh đạo quan, đơn vị, chi để có biện pháp giúp đỡ, tháo gỡ tạo điều kiện để thực tốt nhiệm vụ, công việc giao Tiếp thu ý kiến đồng chí, đồng nghiệp, lãnh đạo quan, đơn vị, tổ chức đảng, chi ủy để phát huy mặt mạnh; khắc phục, sửa chữa, điều chỉnh mặt yếu tồn Suy cho cùng, có việc tự phê bình phê bình giúp cho người, tập thể ngày hoàn thiện hơn, tốt Đồng thời, tránh việc 23 thực tự phê bình phê bình mang tính hình thức quan hành nay, việc thấy không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, tất việc làm ngày đẩy cơng việc thêm trì trệ 3.3 xây dựng chế độ trách nhiệm cá nhân cán bộ, công chức, người đứng đầu quan, đơn vị Đây giải pháp bản, cốt lõi, mang tính nội sinh Vì vậy, cán bộ, cơng chức cần giao chức trách, nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể với quyền hạn định Trên sở đó, thường xuyên tiến hành kiểm tra việc làm họ Nếu họ khơng hồn thành nhiệm vụ nghĩa họ thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu trách nhiệm trách nhiệm giao rõ ràng, cụ thể Trong quan Sở Y tế, cần thực chế độ thủ trưởng, nghĩa cần xây dựng chế độ trách nhiệm cá nhân người đứng đầu Thủ trưởng hay người đứng đầu quan, đơn vị chịu trách nhiệm sai lầm, khuyết điểm thân mà phải chịu trách nhiệm sai lầm, khuyết điểm cán quyền thi hành nhiệm vụ V.I Lênin nói rằng: "Một người lãnh đạo trị khơng phải chịu trách nhiệm cách lãnh đạo, mà phải chịu trách nhiệm hành động người quyền Đơi người lãnh đạo khơng biết hành động đó, thường khơng muốn cho hành động xảy ra, phải chịu trách nhiệm hành động đó" Điều làm cho người thủ trưởng phải sâu, sát, kiểm tra thường xuyên công việc cán bộ, công chức quyền; kịp thời phát xử lý sai lầm, thiếu sót họ, khơng tình trạng bê bối, tiêu cực xảy đơn vị mà thủ trưởng khơng hay biết 24 Cùng với đó, để nâng cao tinh thần trách nhiệm thực chức trách, nhiệm vụ giao cán bộ, cơng chức cần chịu khó, tích cực, hăng hái; nêu cao tính chủ động, sáng tạo, hết lịng, hồn thành cơng việc, nhiệm vụ giao, gương mẫu công tác, ứng xử, hoạt động Tự phải chủ động, tích cực, sáng tạo thực nhiệm vụ, cơng việc có chương trình, kế hoạch, khoa học, ngăn nắp, nếp, giải cơng việc có kết cao nhất, khơng để chậm trễ, tồn đọng Trong thực chức trách, nhiệm vụ giao, dù đơn giản, hay phức tạp, dù nhiều hay phải tuân thủ nghiêm ngặt quy chế, chế độ, quy trình, thủ tục, khơng làm tắt, làm trái quy định, khơng có động cá nhân công việc Tuy nhiên, không nên cứng nhắc, máy móc, phải linh hoạt, sáng tạo, khơng ngừng cải tiến, đổi để hồn thành cơng việc cách tốt Phải có tính tự trọng cao Vì có tự trọng nêu cao ý thức trách nhiệm, làm việc với tinh thần, thái độ công tâm, khách quan, lợi ích chung quan, đơn vị, tập thể nhân dân Có tự trọng làm cơng việc cách sáng, khơng lợi ích thân, gia đình, hay lợi ích nhóm, lợi ích cục Có tự trọng thực công việc không để người khác, cấp phải đơn đốc, nhắc nhở, phê bình, góp ý, tổ chức, đồng chí, đồng nghiệp tin yêu, tín nhiệm, giúp đỡ để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ giao Phải biết tự xử với thân việc Khi mắc phải thiếu sót, khuyết điểm phải tự giác nhận trách nhiệm cá nhân, xác định rõ nguyên nhân đâu mà mắc phải để có biện pháp sửa chữa, khắc phục, phấn đấu vươn lên; không tranh công, đổ lỗi cho khách quan, cho người khác Phải có tự tin thực chức trách, nhiệm vụ giao Vì có tự tin chủ động, tự giác, động, sáng tạo thực nhiệm vụ 25 giao với ý thức trách nhiệm cao, đem lại kết tốt Khi không tự tin làm việc sợ mắc sai lầm, khuyết điểm, dẫn đến thiếu chủ động, sáng tạo, trông chờ vào hướng dẫn, đạo cấp trên, có thái độ thối thác, trốn tránh, khơng nhận cơng việc khó khăn, phức tạp đùn đẩy cho người khác, đơn vị khác cấp giải quyết, dẫn đến ách tắc, ngưng trệ công việc đơn vị, quan, ảnh hưởng đến uy tín quan, tổ chức Cần khiêm tốn, thực cầu thị, không kiêu ngạo, thỏa mãn với kết công việc, nhiệm vụ giao Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức phải thể thái độ khiêm tốn thực nhiệm vụ, công việc, phần việc giao Thực cầu thị thấy đồng chí, đồng nghiệp, lãnh đạo quan, đơn vị góp ý giúp đỡ với ý tưởng sáng tạo, giải pháp mới, có tính khả thi để giúp việc thực cơng việc, nhiệm vụ, phần việc giao đạt kết cao Phải thể thái độ không kiêu ngạo, không tự cao, tự đại, tự phụ, tự mãn với kết thực công việc, nhiệm vụ giao 3.4 Xây dựng chế độ trách nhiệm Nếu cán bộ, cơng chức thuộc quan quản lý phạm phải sai lầm, khuyết điểm nghiêm trọng mà không kịp thời phát xử lý quan phải chịu trách nhiệm, chịu kiểm điểm nghiêm túc thiếu tinh thần trách nhiệm, khơng làm trịn nhiệm vụ Quy định rõ chức trách, nhiệm vụ cán bộ, công chức giao thực chế "một cửa" Để thực chế "một cửa" cải cách hành chính, cán bộ, cơng chức giao thực chế phải bồi dưỡng, nâng cao kiến thức tổng hợp, trình độ nghiệp vụ cơng tác dân vận, mà cịn phải có quy định rõ chức trách, nhiệm vụ người Chỉ có nâng cao tinh thần trách nhiệm họ họ thực trở thành "công bộc" dân, phục vụ nhân dân, không gây phiền hà, 26 nhũng nhiễu nhân dân; giải cơng việc nhân dân xác, mau chóng, luật, thời gian quy định, tránh lối làm việc lề mề, qua loa, tắc trách Xây dựng thực chế giám sát nhân dân cán bộ, công chức Đây biện pháp quan trọng để nâng cao tinh thần trách nhiệm cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ Về điều này, lâu nói nhiều mà chưa làm, chưa thể chế hóa thành luật pháp với quy định cụ thể có tính khả thi Có nâng cao tinh thần trách nhiệm cán bộ, công chức nhân dân, làm cho nhân dân ngày ý thức rõ trách nhiệm quyền lợi công dân với tư cách người công bộc nhân dân 27 KẾT LUẬN Chủ nghĩa Mác - Lênin thực chất học thuyết giải phóng người xã hội loài người, vấn đề người nội dung chủ nghĩa Mác Lênin nói chung triết học Mác - Lênin nói riêng Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào lãnh đạo cách mạng, Đảng ta ngày nhận thức đày đủ sâu sắc nhân tố người trong nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN Qua thấy tầm quan trọng việc kế thừa phát huy xây dựng phẩm chất, tính cách, lực cho hệ tương lai Đồng thời,chúng ta cần phải thấy cần thiết phải cải tạo, biến đổi giá trị truyền thống khơng cịn phù hợp với xã hội Muốn làm điều đó, phải vận dụng cách sáng tạo quan điểm Mác - Lênin người vào tinh thần trách nhiệm cán công chức, viên chức Thật vậy, thời kỳ vậy, chế độ xã hội vậy, đất nước muốn đứng vững phát triển cần phải có lực lượng nịng cốt trung thành, có lĩnh trí tuệ lực thực Đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước người đại diện cho Nhà nước để xây dựng thực thi chủ trương, sách pháp luật đồng thời lực lượng nòng cốt xây dựng tổ chức đảng, xây dựng hệ thống trị vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ Đất nước ta bước bước dài nghiệp đổi Để tiến bước theo nhịp bước thời đại việc quản trị đất nước lúc hết phải sáng tạo, động Q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước diễn điều kiện mở rộng quan hệ đối ngoại chủ động hội nhập kinh tế quốc tế xây dựng hành sạch, vững mạnh, đại đảm bảo phục vụ nhân dân ngày tốt Với nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân đòi hỏi 28 phải tăng cường quản lý nhà nước pháp luật, đội ngũ cán bộ, công chức với tư cách người thực thi pháp luật có vai trị, vị trí đặc biệt quan trọng xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật việc triển khai thực pháp luật, đưa pháp luật vào sống Thực tiễn cho thấy, nơi đâu có đội ngũ cán bộ, cơng chức vững mạnh nơi tình hình trị, xã hội ổn định; kinh tế, văn hóa phát triển; quốc phịng, an ninh giữ vững ngành y tế không ngoại lệ Điều chứng tỏ, hệ thống quan nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu hay không phụ thuộc vào lực, trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức Do vậy, cầ vận dụng để “nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động”./ 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ph Ăngghen (2004), Biện chứng tự nhiên, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà nội Hồng Chí Bảo (1989), Quyền người chủ nghĩa xã hội, Tạp chí triết học, số 2, trang 36 đến 41 Thành Duy (2002), Tư tưởng Hồ Chí Minh với nghiệp xây dựng người Việt Nam phát triển toàn diện, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội C.Mac - Ph.Angghen,V.I Lênin Stalin (1976), vấn đề người Xã hội Chủ nghĩa, Nhà xuất Sự Thật, Hà Nội C Mac - Ph.Angghen (1986), Toàn tập, tập 1, Nhà xuất Sự Thật, Hà Nội C Mac - Ph.Angghen (1995), Toàn tập, tập 1, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Nguyễn Thế Thắng (chủ biên) (2010), Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng phong cách làm việc cán lãnh đạo, quản lý nước ta nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Nguyễn Phú Trọng, Trần Xuân Sầm (2016) Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp, hóa đại hóa đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 Đặng Minh Tuấn, Nguyễn Thị Minh Thúy (2004), “Tư tưởng Hồ Chí Minh cơng tác cán số vấn đề đặt giai đoạn nay”, Tạp chí Nhà nước pháp luật 30 PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài 2.Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu .2 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.Phương pháp nghiên cứu 5.Ý nghĩa tiểu luận .4 6.Kết cấu tiểu luận .4 MỘT SỐ QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VỀ CON NGƯỜI 31 ... cứu vận dụng) - Vận dụng quan điểm triết học để làm rõ thực trạng việc nâng cao tinh thần trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quan Sở Y tế Quảng Nam - Vận dụng quan điểm triết. .. khoa học quan điểm người triết học Mác - Lênin Để làm rõ tính khoa học quan điểm triết học Mác - Lênin người vận dụng vào nâng cao tinh thần trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. .. việc vận dụng quan điểm triết học Mác - Lênin người vào nâng cao tinh thần trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quan Sở Y tế Quảng Nam Phương pháp nghiên cứu Để giải nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng quan điểm triết học Mác Lênin về con người vào nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan Sở Y tế Quảng Nam,

Từ khóa liên quan