0

hợp đồng Mua bán căn hộ

5 26 0
  • hợp đồng Mua bán căn hộ

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 21:38

cæng hÝa x hæi chð nghØa viÎt nam CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở Căn hộ , tòa , dự án , phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG XXX Trụ sở Điện thoại E mail Số công chứng , quyển số 012021 TPCC SCCHĐGD Ngày tháng năm 20 HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở Căn hộ , tòa , dự án , phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Chúng tôi gồm BÊN BÁN (sau đây gọi tắt là Bên A) Ông Nguyễn Văn A, sinh năm 19 , mang CMND số d. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở Căn hộ ., tòa , dự án ., phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội VĂN PHỊNG CƠNG CHỨNG XXX Trụ sở: ……………………………… Điện thoại: …………………………… E-mail: ……………………………… Số công chứng: , số 01/2021 TP/CC-SCC/HĐGD Ngày tháng năm 20… HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở Căn hộ ., tòa , dự án ., phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Chúng gồm: BÊN BÁN (sau gọi tắt Bên A): Ông Nguyễn Văn A, sinh năm 19 , mang CMND số Công an thành phố Hà Nội cấp ngày , đăng ký hộ thường trú Ơng Nguyễn Văn A chưa đăng ký kết với theo Giấy xác nhận tình trạng nhân số /UBND-XNTTHN UBND phường cấp ngày BÊN MUA (sau gọi tắt Bên B): Ông Trần Văn B, sinh năm 19 , mang CMND số Công an thành phố Hà Nội cấp ngày Bà Lê Thị C (vợ ông Trần Văn B), sinh năm 19 , mang CMND số Công an thành phố Hà Nội cấp ngày Cả hai người đăng ký hộ thường trú Các bên tự nguyện giao kết hợp đồng để thực việc mua bán nhà theo thoả thuận sau đây: Điều 1: Nhà mua bán Bên A đồng ý bán cho Bên B Bên B đồng ý mua nhà Bên A theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất số ., số vào sổ cấp GCN: CS Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày , ghi nhận sau: Thửa đất: a) Thửa đất số: , tờ đồ số: b) Địa chỉ: Tòa nhà chung cư cho cán bộ, chiến sỹ Viện chiến lược Khoa học Công an - Bộ Công an số quan khác Thành phố, tổ 38, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội c) Diện tích: 1389,8 m2 (bằng chữ: nghìn ba trăm tám mươi chín phẩy tám mét vng) d) Hình thức sử dụng: Sử dụng chung đ) Mục đích sử dụng: Đất thị e) Thời hạn sử dụng: Lâu dài g) Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất Nhà ở: a) Loại nhà ở: Nhà chung cư số 22H b) Tên nhà chung cư: Tòa chung cư cho cán bộ, chiến sỹ Viện chiến lược Khoa học Công an - Bộ Công an số quan khác Thành phố c) Diện tích sàn: 128,1 m2 (Một trăm hai mươi tám phẩy mét vng) d) Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng đ) Thời hạn sở hữu: Lâu dài e) Hạng mục sở hữu chung nhà ở: -/- Điều 2: Giá mua bán, phương thức thời hạn toán Giá mua bán: 3.215.500.000 Đ (ba tỷ hai trăm mười lăm triệu năm trăm nghìn đồng) Phương thức toán: Thanh toán tiền Việt Nam thơng qua hình thức trả tiền mặt chuyển khoản Thời hạn toán: Các bên tự thực việc toán tiền mua bán nhà theo thời hạn bên thỏa thuận trước giao kết hợp đồng Điều 3: Bàn giao nhà ở, giấy tờ nhà Các bên tự thực việc bàn giao toàn nhà theo trạng với giấy tờ nhà theo thời hạn phương thức mà bên thoả thuận Điều 4: Việc đăng ký quyền sở hữu nhà kê khai, nộp thuế, phí, lệ phí Sau giao kết hợp đồng, Bên B thực việc đăng ký quyền sở hữu nhà quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật Bên B thực việc kê khai nộp tồn khoản thuế, phí lệ phí (bao gồm thuế thu nhập cá nhân Bên A) có liên quan đến việc mua bán đăng ký quyền sở hữu nhà theo quy định pháp luật Điều 5: Quyền nghĩa vụ bên Quyền nghĩa vụ Bên A: a) Quyền Bên A: - Yêu cầu Bên B toán đủ tiền mua nhà theo thỏa thuận - Yêu cầu Bên B nhận bàn giao nhà theo thỏa thuận - Yêu cầu Bên B thực đầy đủ nghĩa vụ tài liên quan đến việc mua bán đăng ký quyền sở hữu nhà - Yêu cầu Bên B thực việc đăng ký quyền sở hữu nhà quan có thẩm quyền b) Nghĩa vụ Bên A: - Bàn giao nhà kèm theo giấy tờ nhà cho Bên B theo thỏa thuận - Có trách nhiệm phối hợp với Bên B làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu nhà cho Bên B quan có thẩm quyền Quyền nghĩa vụ Bên B: a) Quyền Bên B: - Yêu cầu Bên A bàn giao nhà kèm theo giấy tờ nhà theo thỏa thuận - Yêu cầu Bên A phối hợp, cung cấp giấy tờ có liên quan để làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu nhà b) Nghĩa vụ Bên B: - Thanh toán đầy đủ tiền mua nhà theo thỏa thuận - Nhận bàn giao nhà kèm theo giấy tờ nhà theo thỏa thuận - Nộp đầy đủ khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc mua bán đăng ký quyền sở hữu nhà - Đăng ký quyền sở hữu nhà quan có thẩm quyền Điều 6: Cam đoan bên Bên A cam đoan: a) Những thông tin, giấy tờ nhân thân nhà ghi hợp đồng xác thực hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật tính hợp pháp giấy tờ b) Nhà thuộc quyền sở hữu hợp pháp Bên A không bị hạn chế quyền định đoạt định quan có thẩm quyền c) Tại thời điểm giao kết hợp đồng này, Bên A chưa đưa nhà vào giao dịch d) Khơng có tranh chấp liên quan đến nhà đ) Việc giao kết hợp đồng hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc không nhằm trốn tránh thực nghĩa vụ dân e) Thực đầy đủ thoả thuận ghi hợp đồng Bên B cam đoan: a) Những thông tin, giấy tờ nhân thân ghi hợp đồng xác thực hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật tính hợp pháp giấy tờ b) Đã xem xét kỹ, biết rõ nhà giấy tờ nhà c) Việc giao kết hợp đồng hồn tồn tự nguyện, khơng bị lừa dối, không bị ép buộc không nhằm trốn tránh thực nghĩa vụ dân d) Thực đầy đủ thoả thuận ghi hợp đồng Điều 7: Phương thức giải tranh chấp hợp đồng Trong trình thực hợp đồng này, phát sinh tranh chấp Bên thương lượng giải nguyên tắc tôn trọng quyền lợi nhau, trường hợp khơng giải bên có quyền khởi kiện để u cầu Tồ án có thẩm quyền giải theo quy định pháp luật Điều 8: Hiệu lực hợp đồng Hợp đồng có hiệu lực sau cơng chứng Việc sửa đổi, bổ sung huỷ bỏ hợp đồng có giá trị bên lập thành văn có chứng nhận Cơng chứng viên tổ chức hành nghề cơng chứng có thẩm quyền thực nhà chưa đăng ký quyền sở hữu cho Bên B Hợp đồng lập thành 05 chính, có giá trị pháp lý nhau, Bên A giữ 01 chính, Bên B giữ 01 chính, 01 lưu quan thuế, 01 lưu quan đăng ký đất nhà, 01 lưu tổ chức hành nghề công chứng BÊN BÁN BÊN MUA (Bên A) (Bên B) ... người đăng ký hộ thường trú Các bên tự nguyện giao kết hợp đồng để thực việc mua bán nhà theo thoả thuận sau đây: Điều 1: Nhà mua bán Bên A đồng ý bán cho Bên B Bên B đồng ý mua nhà Bên A... thuận ghi hợp đồng Điều 7: Phương thức giải tranh chấp hợp đồng Trong trình thực hợp đồng này, phát sinh tranh chấp Bên thương lượng giải nguyên tắc tôn trọng quyền lợi nhau, trường hợp không... thẩm quyền giải theo quy định pháp luật Điều 8: Hiệu lực hợp đồng Hợp đồng có hiệu lực sau công chứng Việc sửa đổi, bổ sung huỷ bỏ hợp đồng có giá trị bên lập thành văn có chứng nhận Cơng chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: hợp đồng Mua bán căn hộ,