0

Qua trinh hinh thanh va phat trien cua nganh quản lý đất đai thành phố

3 14 0
  • Qua trinh hinh thanh va phat trien cua nganh quản lý đất đai thành phố

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 15:10

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THÀNH PHỐ BẮC NINH 1 Ngày 30111994, UBND thị xã Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 368UB về việc thành lập phòng địa chính trực thuộc UBND thị xã Bắc Ninh Nhiệm vụ, quyền hạn và tiêu chuẩn cán bộ thực hiện theo thông tư số 470TT ĐC ngày 1871994 của Tổng cục địa chính Biên chế tổ chức bộ máy của phòng địa chính có 7 cán bộ 1 đồng chí trưởng phòng, 1 đồng chí phó trưởng phòng và các cán bộ giúp việc chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật 2 Ngày 3012199. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THÀNH PHỐ BẮC NINH Ngày 30/11/1994, UBND thị xã Bắc Ninh ban hành Quyết định số 368/UB việc thành lập phịng địa trực thuộc UBND thị xã Bắc Ninh Nhiệm vụ, quyền hạn tiêu chuẩn cán thực theo thông tư số 470/TT.ĐC ngày 18/7/1994 Tổng cục địa Biên chế tổ chức máy phịng địa có cán bộ: đồng chí trưởng phịng, đồng chí phó trưởng phịng cán giúp việc chun mơn nghiệp vụ kỹ thuật Ngày 30/12/1994, UBND thị xã Bắc Ninh ban hành Quyết định số 369/UB việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phịng địa thị xã Bắc Ninh Bổ nhiệm ơng Nghiêm Văn Nạo, ngun phó Chủ tịch HĐND thị xã khóa 16, giữ chức trưởng phịng địa thị xã Bắc Ninh Ngày 20/3/2002, UBND thị xã Bắc Ninh ban hành Quyết định số 133/QĐ-UB việc hợp số phòng ban chun mơn Hợp phịng Quản lý thị, phịng Địa thành phịng Quản lý thị Phịng Quản lý đô thị giúp UBND thị xã quản lý nhà nước lĩnh vực giao thông, xây dựng bản, quản lý nhà nước nhà, đất đai, quản lý nhà nước đô thị Ngày 25/3/2002, UBND thị xã Bắc Ninh ban hành Quyết định số 145/QĐ-CT việc bổ nhiệm cán Bổ nhiệm ơng Nghiêm Văn Nạo giữ chức phó trưởng phịng Quản lý đô thị thị xã Bắc Ninh Ngày 25/3/2002, UBND thị xã Bắc Ninh ban hành Quyết định số 140/QĐ-CT việc bổ nhiệm cán Bổ nhiệm ơng Vương Văn Đơng giữ chức phó trưởng phịng Quản lý đô thị thị xã Bắc Ninh Ngày 25/3/2002, UBND thị xã Bắc Ninh ban hành Quyết định số 142/QĐ-CT việc bổ nhiệm cán Bổ nhiệm ơng Vũ Chí Kiên giữ chức phó trưởng phịng Quản lý đô thị xã Bắc Ninh Ngày 25/3/2002, UBND thị xã Bắc Ninh ban hành Quyết định số 147/QĐ-CT việc bổ nhiệm cán Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phú giữ chức Trưởng phịng Quản lý thị thị xã Bắc Ninh 8 Ngày 18/4/2005, Thị ủy Bắc Ninh có Thơng báo số 319/TB-TU, Thơng báo Nghị BTV thị ủy công tác cán Thành lập Phịng Tài ngun Mơi trường trực thuộc UBND thị xã Bắc Ninh Điều động, bổ nhiệm phân cơng cán bộ: + Đồng chí Nghiêm Văn Nạo – Phó trưởng phịng Quản lý thị thị xã phịng Tài ngun Mơi trường phân cơng quyền Trưởng phịng Tài ngun Mơi trường thị xã Bắc Ninh + Đồng chí Nguyễn Song Hà – Phó trưởng phịng Quản lý thị thị xã phịng Tài ngun Mơi trường, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng phịng Tài ngun Mơi trường thị xã Bắc Ninh Ngày 22/4/2005, Thị ủy Bắc Ninh có Thơng báo số 322/TB-TU, Thông báo Nghị BTV thị ủy cơng tác cán Bổ nhiệm đồng chí Nghiêm văn Nạo – Phó trưởng phịng Quản lý thị thị xã (quyền Trưởng phòng TNMT) giữ chức vụ Trưởng phịng Tài ngun Mơi trưởng thị xã Bắc Ninh - Ngày 22/4/2005, UBND thị xã Bắc Ninh ban hành Quyết định số 519/QĐCT việc bổ nhiệm cán Bổ nhiệm ông Nghiêm Văn Nạo giữ chức Trưởng phịng Tài ngun Mơi trường thị xã Bắc Ninh 10 Ngày 12/6/2007, UBND thành phố Bắc Ninh ban hành Quyết định 742/2007/QĐ-UBND việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức phịng Tài ngun Mơi trường thành phố Bắc Ninh 11 Ngày 19/5/2009, UBND thành phố Bắc Ninh ban hành Quyết định 700/2009/QĐ-UBND việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức phịng Tài ngun Mơi trường thành phố Bắc Ninh Hiện nay, phịng Tài ngun Mơi trường thành phố Bắc Ninh thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Điều 5, Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường Bộ Nội vụ Lĩnh vực quản lý đất đai thành phố bao gồm: a) Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành định, thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực nhiệm vụ cải cách hành nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường b) Tổ chức thực văn pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tài nguyên môi trường; theo dõi thi hành pháp luật tài nguyên môi trường c) Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tổ chức thực sau phê duyệt d) Thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho đối tượng thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện đ) Theo dõi biến động đất đai; thực việc lập, quản lý, cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai cấp huyện e) Tham gia xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất địa phương; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định pháp luật; tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện định trưng dụng đất, gia hạn trưng dụng đất g) Theo dõi, kiểm tra tổ chức, cá nhân việc thực quy định pháp luật tài nguyên mơi trường; giải khiếu nại, tố cáo; phịng, chống tham nhũng, lãng phí tài ngun mơi trường theo quy định pháp luật phân công Ủy ban nhân dân cấp huyện h) Ứng dụng tiến khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước tài nguyên môi trường i) Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước tài nguyên môi trường công chức chuyên môn tài nguyên môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã ... đai; thực việc lập, quản lý, cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thơng tin đất đai cấp huyện e) Tham gia xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất địa phương; tổ... hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tổ chức thực sau phê duyệt d) Thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền... UBND thành phố Bắc Ninh ban hành Quyết định 742/2007/QĐ-UBND việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức phịng Tài ngun Mơi trường thành phố Bắc Ninh 11 Ngày 19/5/2009, UBND thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Qua trinh hinh thanh va phat trien cua nganh quản lý đất đai thành phố,