0

BTL LUAT HANH CHINH

10 25 0
  • BTL LUAT HANH CHINH

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 14:53

Trường Đại Học Mở Hà Nội Khoa Luật Họ và Tên Bùi Đức Vĩ Ngày sinh 26042003 Lớp 2150A02 Ngành Luật TIỂU LUẬN MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH ĐỀ TÀI Vị trí và nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ HÀ NỘI,32022 LỜI NÓI ĐẦU Hệ thống hành chính Việt Nam là tổng thể các cơ quan trong bộ máy hành pháp tạo thành một thể thống nhất , mỗi cơ quan là một mắt xích quan trọng có mối ràng buộc với nhau Trong hệ thống hành chính Việt Nam, Chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất của nước Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Trường Đại Học Mở Hà Nội Khoa Luật Họ Tên: Bùi Đức Vĩ Ngày sinh: 26/04/2003 Lớp: 2150A02 Ngành: Luật TIỂU LUẬN MƠN: LUẬT HÀNH CHÍNH ĐỀ TÀI: Vị trí nhiệm vụ, quyền hạn Chính phủ HÀ NỘI,3/2022 [1] LỜI NĨI ĐẦU Hệ thống hành Việt Nam tổng thể quan máy hành pháp tạo thành thể thống , quan mắt xích quan trọng có mối ràng buộc với Trong hệ thống hành Việt Nam, Chính phủ quan hành cao nước Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Điều khẳng định hiến pháp 2013.Chính phủ quan chấp hành cao Quốc Hội,ban hành văn pháp quy để thực thi pháp luật Chính phủ thực thể đóng vai trị quan trọng quan hành Việt Nam Vì vậy, phạm vi tiểu luận này, em chọn Chính phủ đối tượng để nghiên cứu Nghiên cứu hệ thống hành Việt Nam nghiên cứu lịch sử hình thành, cấu tổ chức, chức nhiệm vụ, hướng phát triển Chính phủ chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước Nghiên cứu phủ nghiên cứu vị trí, nhiệm vụ quyền hạn phủ hệ thống hành nhà nước.Hơn tìm hiểu phủ cịn so sánh,học hỏi với giới phát triển tốc độ nhanh đến chóng mặt Có vậy, xây dựng máy hành nhà nước động hiệu quả.Xuất phát từ vấn đề em xin thực đề tài: “ Vị trí nhiệm vụ, quyền hạn Chính phủ” [2] MỤC LỤC Trường Đại Học Mở Hà Nội LỜI NÓI ĐẦU 1.Khái quát chung phủ 2.Vị trí phủ quan nhà nước 3.Chức phủ Nhiệm vụ,quyền hạn phủ 10 C.TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 [3] PHẦN NỘI DUNG 1.Khái quát chung phủ - Khái niệm phủ: Mỗi quốc gia có quan niệm khác Chính phủ , có tên gọi khác : Nội , hội đồng hành pháp , hội đồng trưởng Ở Việt Nam , theo Hiến pháp năm 1946 , Chính phủ gồm Chủ tịch nước Nội ; theo Hiến pháp năm 1980 , Chính phủ Hội đồng trưởng ; theo Hiến pháp năm 2013 gọi đơn giản Chính phủ Dù có tên gọi khác Chính phủ xác định quan nhà nước có chức hành pháp Cùng với thay đổi tên gọi , Chính phủ có nhiều thay đổi theo hướng đổi cấu tổ chức hoạt động nhằm đáp ứng kịp thời đòi hỏi nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước Hiện nhiều quốc gia giới có quan phủ, nhiên tùy thuộc vào mơ hình hoạt động quốc gia mà phủ thực nhiệm vụ quyền hạn khác phù hợp với mục đích, định hướng thể chế hoạt động đất nước - Cơ cấu tổ chức Chính phủ: + Chính phủ gồm Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Thủ trưởng quan ngang bộ, cụ thể sau: Thủ tướng Chính phủ người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Quốc hội bầu số đại biểu Quốc hội Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội hoạt động Chính phủ nhiệm vụ giao; báo cáo cơng tác Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước Phó Thủ tướng Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ làm nhiệm vụ theo phân cơng Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nhiệm vụ phân cơng Khi Thủ tướng Chính phủ vắng mặt, Phó Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ ủy nhiệm thay mặt Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo cơng tác Chính phủ Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang thành viên Chính phủ người đứng đầu bộ, quan ngang bộ, lãnh đạo công tác bộ, quan ngang bộ; Bộ trưởng, [4] Thủ trưởng quan ngang chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ Quốc hội ngành, lĩnh vực phân công phụ trách, thành viên khác Chính phủ chịu trách nhiệm tập thể hoạt động Chính phủ + Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang ban hành văn pháp luật để thực nhiệm vụ, quyền hạn mình, kiểm tra việc thi hành văn xử lý văn trái pháp luật theo quy định luật + Cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ Quốc hội định + Chính phủ làm việc theo chế độ tập thể, định theo đa số 2.Vị trí phủ quan nhà nước - Theo hiến pháp 2013,Chính phủ quan hành nhà nước cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,thực quyền hành pháp,là quan chấp hành Quốc hội.Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội báo cáo công tác trước Quốc hội,Uỷ ban thường vụ Quốc hội,Chủ tịch nước - Chính phủ quan đứng đầu hệ thống quan hành nhà nước Chính phủ có nhiệm vụ quản lí mặt đời sống xã hội phạm vi nước , thực sách đối nội , đối ngoại - Nhiệm kỳ Chính phủ theo nhiệm kỳ Quốc hội Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ tiếp tục làm nhiệm vụ Quốc hội khóa thành lập Chính phủ 3.Chức phủ Thứ nhất, lần lịch sử lập hiến Nhà nước ta, Hiến pháp thức thừa nhận Chính phủ quan thực quyền hành pháp Cùng với quy định: Quốc hội thực quyền lập pháp, Tòa án nhân dân quan xét xử, thực quyền tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, quy định Chính phủ quan thực quyền hành pháp coi bước tiến quan trọng việc tạo sở hiến định nhằm cụ thể hóa ngun tắc phân cơng, phối hợp kiểm soát quyền lực nhà nước nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, vừa rõ Chính phủ không quan chấp hành Quốc hội mà cịn tạo cho Chính phủ có đầy đủ vị thẩm quyền [5] độc lập định quan hệ với quan lập pháp quan tư pháp; thực kiểm soát quan lập pháp quan tư pháp để quyền lực nhà nước thực đắn, hiệu mục tiêu xây dựng phát triển đất nước Đồng thời tạo điều kiện để Nhân dân, người chủ quyền lực nhà nước có sở để kiểm soát đánh giá hiệu lực, hiệu quan nhà nước việc thực quyền lực Nhân dân giao phó Thứ hai, vị trí tính chất pháp lý đặt nội dung “Chính phủ quan hành nhà nước cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” lên trước nội dung “là quan chấp hành Quốc hội” Đây không đơn giản việc thay đổi trật tự câu chữ mà đề cao quyền hành pháp Chính phủ, tạo sở để xây dựng Chính phủ phát triển, có khả chủ động, sáng tạo cao quản lý điều hành mặt kinh tế – xã hội đất nước; sở hiến định để xác lập trật tự tổ chức hoạt động hành quốc gia thống nhất, thơng suốt, hiệu lực, kỷ cương Quy định phản ánh gắn bó chặt chẽ thống việc thực quyền lập pháp quyền hành pháp Nhà nước ta Là quan chấp hành Quốc hội (cơ quan đại biểu cao Nhân dân, quan quyền lực nhà nước cao nhất), Chính phủ khơng có nhiệm vụ tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị Quốc hội, pháp lệnh, nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, định Chủ tịch nước (khoản Điều 96), báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước mà cịn có trách nhiệm giải trình trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước việc thực nhiệm vụ, quyền hạn Thứ ba, phủ quan chấp hành Quốc hội Tính chất, vị trí chức Chính phủ quan chấp hành Quốc hội suy cho việc Chính phủ chấp hành tổ chức thi hành đạo luật, nghị Quốc hội; thể tính chịu trách nhiệm Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành viên Chính phủ trước Quốc hội; sở cho việc thực quyền giám sát tối cao Quốc hội Chính phủ; bảo đảm gắn bó chặt chẽ Chính phủ Quốc hội, bảo đảm tính thống việc thực quyền lập pháp hành pháp Và hết thể nguyên tắc quyền lực nhà nước thống nhất, có phân cơng, phối hợp kiểm sốt quan nhà nước thực quyền lập pháp, hành pháp tư pháp Quốc hội quan quyền lực nhà nước cao nhất, quan cử tri nước bầu ra, quan đại biểu [6] cao nhân dân Chính phủ có trách nhiệm phải tn thủ thực luật, nghị Quốc hội, báo cáo cơng tác trước Quốc hội, chịu trách nhiệm giải trình trước Quốc hội việc thực nhiệm vụ, quyền hạn phân cơng Nhiệm vụ,quyền hạn phủ -Căn theo Điều 96 Hiến pháp 2013 quy định quyền hạn nhiệm vụ Chính phủ sau: + Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị Quốc hội, pháp lệnh, nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, định Chủ tịch nước; + Đề xuất, xây dựng sách trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội định định theo thẩm quyền để thực nhiệm vụ, quyền hạn quy định Điều này; trình dự án luật, dự án ngân sách nhà nước dự án khác trước Quốc hội; trình dự án pháp lệnh trước Ủy ban thường vụ Quốc hội; + Thống quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, thơng tin, truyền thơng, đối ngoại, quốc phịng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; thi hành lệnh động viên động viên cục bộ, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp biện pháp cần thiết khác để bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính mạng, tài sản Nhân dân; + Trình Quốc hội định thành lập, bãi bỏ bộ, quan ngang bộ; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành – kinh tế đặc biệt; trình Ủy ban thường vụ Quốc hội định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; + Thống quản lý hành quốc gia; thực quản lý cán bộ, công chức, viên chức công vụ quan nhà nước; tổ chức công tác tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo, phòng, chống quan liêu, tham nhũng máy nhà nước; lãnh đạo công tác bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp; hướng dẫn, kiểm tra Hội đồng nhân dân việc thực văn quan nhà nước cấp trên; tạo điều kiện để Hội đồng nhân dân thực nhiệm vụ, quyền hạn luật định; [7] + Bảo vệ quyền lợi ích Nhà nước xã hội, quyền người, quyền công dân; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; + Tổ chức đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước theo ủy quyền Chủ tịch nước; định việc ký, gia nhập, phê duyệt chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ, trừ điều ước quốc tế trình Quốc hội phê chuẩn quy định khoản 14 Điều 70; bảo vệ lợi ích Nhà nước, lợi ích đáng tổ chức cơng dân Việt Nam nước ngoài; + Phối hợp với Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quan trung ương tổ chức trị – xã hội việc thực nhiệm vụ, quyền hạn -Căn theo luật tổ chức phủ 2019 Chính phủ có nhiệm vụ quyền hạn sau: +Nhiệm vụ quyền hạn Chính phủ tổ chức thi hành Hiến pháp pháp luật ( điều 6) +Nhiệm vụ quyền hạn Chính phủ hoạch định sách trình dự án luật, pháp lệnh ( điều 7) +Nhiệm vụ quyền hạn Chính phủ quản lý phát triển kinh tế ( điều 8) +Nhiệm vụ quyền hạn Chính phủ quản lý tài ngun, mơi trường ứng phó với biến đổi khí hậu ( điều 9) +Nhiệm vụ quyền hạn Chính phủ quản lý khoa học công nghệ ( điều 10) +Nhiệm vụ quyền hạn Chính phủ giáo dục đào tạo ( điều 11) +Nhiệm vụ quyền hạn Chính phủ quản lý văn hóa, thể thao du lịch ( điều 12) +Nhiệm vụ quyền hạn Chính phủ quản lý thơng tin truyền thông ( điều 13) [8] + Nhiệm vụ quyền hạn Chính phủ quản lý y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân dân số ( điều 14) +Nhiệm vụ quyền hạn Chính phủ thực sách xã hội ( điều 15) +Nhiệm vụ quyền hạn Chính phủ công tác dân tộc ( điều 16) + Nhiệm vụ quyền hạn Chính phủ cơng tác tín ngưỡng, tơn giáo ( điều 17) +Nhiệm vụ quyền hạn Chính phủ quản lý quốc phòng ( điều 18) +Nhiệm vụ quyền hạn Chính phủ quản lý yếu ( điều 19) +Nhiệm vụ quyền hạn Chính phủ quản lý an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội ( điều 20) +Nhiệm vụ quyền hạn Chính phủ bảo vệ quyền lợi ích Nhà nước xã hội, quyền người, quyền công dân ( điều 21) +Nhiệm vụ quyền hạn Chính phủ đối ngoại hội nhập quốc tế ( điều 22) + Nhiệm vụ quyền hạn Chính phủ quản lý tổ chức máy hành nhà nước, chế độ công vụ, cán bộ, công chức, viên chức công tác thi đua, khen thưởng ( điều 23) +Nhiệm vụ quyền hạn Chính phủ cơng tác tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo, phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí ( điiều 24) +Nhiệm vụ quyền hạn Chính phủ quyền địa phương ( điều 25) +Quan hệ Chính phủ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội ( điều 26) Kết luận: Tư tưởng chủ đạo xuyên suốt toàn nội dung sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nội dung chế thực quyền hành pháp hành Chính phủ Hiến pháp năm 2013 luật tổ chức phủ 2015 làm rõ đề cao [9] vị trí, vai trị, chức Chính phủ phân cơng, phối hợp kiểm sốt quyền lực; đề cao tính dân chủ pháp quyền tổ chức hoạt động Chính phủ hệ thống hành nhà nước theo hướng minh bạch, theo pháp luật, kiểm sốt bảo đảm tính thống nhất, thông suốt thực quyền lực C.TÀI LIỆU THAM KHẢO Hiến pháp năm 2013 Luật tổ chức phủ 2015 Giáo trình luật hành Việt Nam – nxb CAND năm 2018 Báo CAND luatduonggia.vn/chinh-phu-la-gi-chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-chinhphu/ [10] ... 2015 Giáo trình luật hành Việt Nam – nxb CAND năm 2018 Báo CAND luatduonggia.vn /chinh- phu-la-gi-chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-chinhphu/ [10] ... hạn phủ hệ thống hành nhà nước.Hơn tìm hiểu phủ cịn so sánh,học hỏi với giới phát triển tốc độ nhanh đến chóng mặt Có vậy, xây dựng máy hành nhà nước động hiệu quả.Xuất phát từ vấn đề em xin thực
- Xem thêm -

Xem thêm: BTL LUAT HANH CHINH,