0

Báo cáo thực tập định hướng nghề nghiệp 2 ngành luật

20 14 0
  • Báo cáo thực tập định hướng nghề nghiệp 2  ngành luật

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 14:46

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA LUẬT Họ và tên sinh viên Khóa 21 Ngành Luật BÁO CÁO THỰC TẬP HỌC PHẦN THỰC TẬP ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP 2 Cán bộ hướng dẫn thực tập Năm học 2022 I PHẦN MỞ ĐẦU 1 1 Giới thiệu về cơ quan thực tập Tên cơ quan thực tập Uỷ Ban Nhân Dân Xã Vân Hội Bộ máy lãnh đạo + Đồng chí Trần Đình Kiên( chủ tịch) + Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn( phó chủ tịch) + Đồng chí Tống Gia Công( phó chủ tịch) Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ Cơ cấu tổ chức +Chủ tịch UBND xã + 2 Phó chủ tịch UBND. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA LUẬT Họ tên sinh viên: Khóa 21 Ngành Luật BÁO CÁO THỰC TẬP HỌC PHẦN: THỰC TẬP ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP Cán hướng dẫn thực tập : Năm học : 2022 I PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Giới thiệu quan thực tập -Tên quan thực tập: Uỷ Ban Nhân Dân Xã Vân Hội - Bộ máy lãnh đạo + Đồng chí:Trần Đình Kiên( chủ tịch) + Đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn( phó chủ tịch) + Đồng chí: Tống Gia Cơng( phó chủ tịch) - Cơ cấu tổ chức chức năng, nhiệm vụ: * Cơ cấu tổ chức +Chủ tịch UBND xã + Phó chủ tịch UBND xã +Cơng an + Qn +Văn phịng – thống kê +Tài – kế tốn +Tư pháp – hộ tịch +Địa – xây dựng +Văn hoá – xã hội +Lao động – Thương binh xã hội *Sơ đồ cấu tổ chức: Chủ tịch UBND (PHỤ TRÁCH CHUNG) Trưởng Công An Phó chủ tịch Phó chủ tịch ChỈ huy trưởng Phụ trách VH-XH Phụ trách KT-KH Ban huy quân Văn hố -Xã hội Văn phịng - Thống kê Tư pháp – Hộ tịch Tài – Kế tốn Địa – Xây dựng Lao động TBXH * Chức năng, nhiệm vụ • Trong lĩnh vực kinh tế: + Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình hội đồng nhân dân thơng qua để trình UBND cấp huyện phê duyệt, tổ chức thực kế hoạch + Tổ chức xây dựng quản lý, kiểm tra hoạt động nhà trẻ, lớp mẫu giáo, trường mầm non địa phương; phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp quản lý trường tiểu học, trường trung học sở địa bàn; + Lập dự toán thu ngân sách nhà nước địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương phương án phân bổ dự tốn ngân sách cấp mình; dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trường hợp cần thiết lập toán ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân cấp định báo cáo Uỷ ban nhân dân, quan tài cấp trực tiếp • Trong lĩnh vực quốc phịng, an ninh, trật tự, an tồn xã hội thi hành pháp luật địa phương: + Tổ chức tun truyền, giáo dục xây dựng quốc phịng tồn dân, xây dựng làng xã chiến đấu khu vực phịng thủ địa phương; + Thực cơng tác nghĩa vụ quân tuyển quân theo kế hoạch; đăng ký, quản lý quân nhân dự bị động viên; tổ chức thực việc xây dựng, huấn luyện, sử dụng lực lượng dân quân tự vệ địa phương; + Thực biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh; thực biện pháp phòng ngừa chống tội phạm, tệ nạn xã hội hành vi vi phạm pháp luật khác địa phương; + Quản lý hộ khẩu; tổ chức việc đăng ký tạm trú, tạm vắng • Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá thể dục thể thao: + Thực kế hoạch phát triển nghiệp giáo dục địa phương; phối hợp với trường học huy động trẻ em vào lớp độ tuổi; tổ chức thực lớp bổ túc văn hoá, thực xoá mù chữ cho người độ tuổi; • Trong lĩnh vực nông nghiệp ,lâm nghiệp ,ngư nghiệp ,thủy lợi tiểu thủ công nghiệp +Tổ chức hướng dẫn việc thực chương trình, kế hoạch, đề án khuyến khích phát triển ứng dụng tiến khoa học, công nghệ để phát triển sản xuất hướng dẫn nông dân chuyển đổi cấu kinh tế, trồng, vật nuôi sản xuất theo quy hoạch, kế hoạch chung phòng trừ bệnh dịch trồng vật ni • Trong việc thi hành pháp luật: + Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật; giải vi phạm pháp luật tranh chấp nhỏ nhân dân theo quy định pháp luật; + Tổ chức tiếp dân, giải khiếu nại, tố cáo kiến nghị công dân theo thẩm quyền; + Tổ chức thực phối hợp với quan chức việc thi hành án theo quy định pháp luật; tổ chức thực định xử lý vi phạm hành theo quy định pháp luật * Mô tả khái quát vị trí nghề nghiệp sở thực tập: + Công chức trưởng công an xã - Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban nhân dân xã lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội địa bàn theo quy định pháp luật + Công chức huy trưởng quân - Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban nhân dân cấp xã lĩnh vực quốc phòng, quân địa bàn theo quy định pháp luật + Cơng chức văn phịng - thống kê - Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban nhân dân cấp xã lĩnh vực: Văn phòng, thống kê, tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, tín ngưỡng, tơn giáo, dân tộc niên địa bàn theo quy định pháp luật + Cơng chức tài – kế tốn - Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban nhân dân cấp xã lĩnh vực tài chính, kế tốn địa bàn theo quy định pháp luật + Công chức tư pháp – hộ tịch - Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban nhân dân cấp xã lĩnh vực tư pháp hộ tịch địa bàn theo quy định pháp luật + Cơng chức văn hóa – xã hội - Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban nhân dân cấp xã lĩnh vực: Văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục theo quy định pháp luật + Cơng chức địa – xây dựng, nông nghiệp môi trường - Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban nhân dân cấp xã lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp xây dựng nông thôn địa bàn theo quy định pháp luật + Điều kiện chung để đảm nhiệm vị trí trên: Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên; Trình độ giáo dục phổ thơng: Tốt nghiệp trung học phổ thơng; Trình độ chun mơn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chức danh công chức cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên công chức làm việc xã: miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Trình độ tin học: Được cấp chứng sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ sử dụng công nghệ thông tin quy định Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng năm 2014 Bộ Thông tin truyền thông 1.2:Giới thiệu vị trí nghề nghiệp mà quan tâm tìm hiểu -Chức danh: Công chức tư pháp – hộ tịch - Cán cơng chức tư pháp – hộ tịch có nhiệm vụ : + Công chức Tư pháp – hộ tịch giúp tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban nhân dân cấp xã lĩnh vực: Tư pháp hộ tịch địa bàn theo quy định pháp luật Cụ thể công chức Tư pháp - hộ tịch có trách nhiệm tham mưu cho UBND ban hành tất loại văn liên quan đến quản lý nhà nước địa phương, vận dụng kiến thức pháp luật để không bị chồng chéo có tính thực thi cao đưa văn định xử phạt hành phải thẩm quyền, hành vi, tránh khiếu nại, khiếu kiện tổ chức, cá nhân góp phần ổn định trị – xã hội địa phương - Điều kiện: Để làm tốt công việc cần hiểu rõ nắm vững điều luật liên quan đến tư pháp hộ tịch, bên cạnh cần : + Hiểu biết lý luận trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước + Có trình độ văn hóa trình độ chun mơn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ lực sức khỏe để hồn thành nhiệm vụ giao + Có lực tổ chức vận động nhân dân địa phương thực có hiệu chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước; + Am hiểu tôn trọng phong tục, tập quán cộng đồng dân cư địa bàn công tác Điều kiện riêng để đảm nhận vị trí cơng chức tư pháp - hộ tịch: + Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thơng + Trình độ chun mơn: Trình độ từ trung cấp luật trở lên bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch + Kỹ năng: cẩn thận, nhanh nhẹn, giải thủ tục xác, Có chữ viết rõ ràng trình độ tin học phù hợp theo yêu cầu công việc -Công việc thường xuyên công chức tư pháp – hộ tịch: Công chức tư pháp – hộ tịch trực tiếp thực nhiệm vụ sau: + Phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật; theo dõi việc thi hành pháp luật tổ chức lấy ý kiến nhân dân địa bàn cấp xã việc tham gia xây dựng pháp luật; + Thẩm tra, rà soát văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo quan có thẩm quyền xem xét, định; tham gia công tác thi hành án dân địa bàn; + Thực nhiệm vụ công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực, chứng nhận theo dõi quốc tịch, nuôi nuôi; số lượng, chất lượng dân số địa bàn cấp xã theo quy định pháp luật; phối hợp với cơng chức Văn hóa - xã hội hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước thôn, tổ dân phố công tác giáo dục địa bàn; + Chủ trì, phối hợp với cơng chức khác thực cơng tác hịa giải sở; xử lý vi phạm hành chính, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng quản lý sở liệu hộ tịch địa bàn; + Thực nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật chuyên ngành Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao II PHẦN NỘI DUNG 2.1 Lí để lựa chọn vị trí cơng chức tư pháp – hộ tịch: + Được tiếp xúc,làm việc trực tiếp với nhân dân nhiều giúp nâng cao kỹ giao tiếp nắm bắt nhu cầu nhân dân + Đa số làm việc máy tính giúp nâng cao trình độ tin học lợi lớn cho người thành thạo kỹ tin học +Được làm công việc liên quan trực tiếp đến sống mình( ví dụ như: đăng kí giấy khai sinh, đăng kí kết hơn, đăng kí khai tử,…) +Được tiếp cận với nhiều văn pháp luật khác +Được thử sức với nhiều mảng,nhiều vấn đề khác Uỷ ban nhân dân xã +Cơ hội để thăng tiến lên vị trí cao UBND lớn 2.2 Đánh giá phù hợp thân với yêu cầu công việc -Điểm mạnh thân: +Thành thạo kỹ tin học +Nhanh nhẹn,chăm cơng việc,có trí nhớ tốt + Tôn trọng, thân thiện với người xung quanh +Làm việc có nguyên tắc, +Nhiệt tình, hăng hái cơng việc +Có trình độ đại học chuyên ngành luật -Điểm yếu thân: + Chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc mảng + Trình độ tiếng Anh chưa tốt + Kỹ tin học nâng cao chưa tốt + Hơi ích kỷ + Không tự tin trước đám đông + Tự tin thái thân -Yêu cầu chuyên mơn kỹ vị trí cơng chức tư pháp – hộ tịch: + Hiểu biết lý luận trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước; + Có lực tổ chức vận động nhân dân địa phương thực có hiệu chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước; 10 + Có trình độ văn hóa trình độ chun mơn, nghiệp vụ phù hợp u cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ lực sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ giao; + Am hiểu tôn trọng phong tục, tập quán cộng đồng dân cư địa bàn công tác + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thơng + Trình độ chun mơn: Trình độ từ trung cấp luật trở lên bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch + Kỹ năng: cẩn thận, nhanh nhẹn, giải thủ tục xác, Có chữ viết rõ ràng trình độ tin học phù hợp theo yêu cầu công việc -Từ điểm mạnh,điểm yếu u cầu chun mơn, kỹ vị trí cơng chức tư pháp – hộ tịch em thấy đáp ứng số yêu cầu chuyên môn kỹ vị trị công chức tư pháp – hộ tịch : + Hiện nay, em học chuyên ngành luật em thầy giảng dạy cho kiến thức lí luận trị, đường lối,chủ trương đảng, sách pháp luật nhà nước thông qua môn học lý luận nhà nước pháp luật, tư tưởng Hồ Chí Minh, luật hình sự, luật hành chính, luật dân sự, hiến pháp,… + Có trính độ văn hố từ trung học phổ thơng trở lên + Vì người trẻ nên em đáp ứng yêu cầu kỷ nhanh nhẹn, cẩn thận, xác, chữ viết rõ ràng, có trình độ tin học => em thấy phù hợp với ví trí cơng chức tư pháp hộ tịch hồn thành tốt cơng việc mà đảm nhận ví trí em phải làm 11 - Chi tiết công việc cán hướng dẫn giao cho giải quyết: Sau báo cáo xin thực tập quan em cử xuống Ban Tư pháp – hộ tịch xã để nhận cán hướng dẫn thực tập sau tìm hiểu cơng việc thân quan tâm giao cho số công việc sau: +Tiến hành cơng việc trực phịng tiếp cơng dân, +In giấy khai sinh,giấy chứng nhận kết sau mang sang văn phòng chủ tịch ubnd xã để chủ tịch ubnd xã kí,đóng dấu giao lại cho cơng chức tư pháp – hộ tịch để tiếp tục hoàn thành thủ tục +Photo giấy khai sinh theo yêu cầu người đăng kí khai sinh + Tìm hiểu Giải thủ tục đăng ký khai sinh: Người đăng ký khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định giấy chứng sinh cho quan đăng ký hộ tịch Trường hợp khơng có giấy chứng sinh nộp văn người làm chứng xác nhận việc sinh; khơng có người làm chứng phải có giấy cam đoan việc sinh; trường hợp khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi phải có biên xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi quan có thẩm quyền lập; trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh mang thai hộ phải có văn chứng minh việc mang thai hộ theo quy định pháp luật Cán công chức tư pháp – hộ tịch tiếp nhận lập tực kiểm tra giấy tờ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hồn thiện theo quy định; trường hợp bổ sung, hồn thiện hồ sơ phải lập thành văn hướng dẫn, nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên người tiếp nhận Ngay sau nhận đủ giấy tờ , thấy thông tin khai sinh đầy đủ phù hợp, công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ hộ tịch; cập nhật vào 12 Cơ sở liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở liệu quốc gia dân cư để lấy Số định danh cá nhân Công chức tư pháp - hộ tịch người đăng ký khai sinh ký tên vào Sổ hộ tịch Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai sinh cho người đăng ký khai sinh Thời hạn giải quyết: Ngay ngày tiếp nhận yêu cầu, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 mà khơng giải trả kết ngày làm việc + Tìm hiều giải thủ tục đăng ký kết hôn: Hai bên nam, nữ nộp tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định cho công chức tư pháp – hộ tịch có mặt đăng ký kết Ngay sau nhận đủ giấy tờ , thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định Luật nhân gia đình, cơng chức tư pháp - hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch Hai bên nam, nữ ký vào Giấy chứng nhận kết hôn; công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hai bên nam, nữ thời hạn giải khơng q 05 ngày làm việc +Tìm hiểu văn luật liên quan đến hộ tịch trình tự thủ tục đăng ký hộ tịch + Tìm hiểu quyền,nghĩa vụ người dân đến khiếu nại, tố cáo, nộp hồ sơ…Cơng dân có quyền như: Trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; hướng dẫn, giải thích nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh mình; khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp 13 luật người tiếp công dân; nhận thông báo việc tiếp nhận, kết xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, Bên cạnh phải có nghĩa vụ như: nêu rõ họ tên, địa xuất trình giấy tờ tùy thân; có thái độ mực, tơn trọng người tiếp cơng dân; trình bày trung thực việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ký điểm xác nhận nội dung trình bày người tiếp cơng dân ghi chép lại; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tiếp công dân hướng dẫn người tiếp công dân,… + Những trường hợp từ chối tiếp công dân: Người tình trạng say dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần bệnh khác làm khả nhận thức khả điều khiển hành vi mình; Người có hành vi đe dọa, xúc phạm quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành cơng vụ có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân; Người khiếu nại, tố cáo vụ việc giải sách, pháp luật, quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà sốt, thơng báo văn tiếp, giải thích, hướng dẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài; 2.3 Những thuận lợi khó khăn tương lai giao đảm nhận vị trí nghề nghiệp Sau thực tập ban tư pháp – hộ tịch Uỷ ban nhân dân xã Vân Hội em rút thuận lợi khó khăn tương lai đảm nhận ví trí cơng chức tư pháp – hộ tịch sau: -Thuận lợi: +Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật trở lên bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch 14 + Được học hỏi kinh nghiệm từ bác,các trước làm quen môi trường làm việc từ sớm qua lần thực tập thực hành nghề nghiệp trường +Được tiếp xúc với máy tính internet từ sớm giúp cho cơng việc làm máy tính cách dễ dàng thời đại 4.0 thủ tục làm việc đa phần làm phần mềm trang web -Đánh giá công việc thực hiện: +Qua công việc thực giúp em hiểu biết thêm thủ tục đăng ký hộ tịch mà công chức tư pháp – hộ tịch phải thực Ví dụ như: thủ tục đăng ký khai sinh, đăng kí kết hơn,… +Nâng cao trình độ hiểu biết luật pháp sách nhà nước +Nâng cao kỹ giao tiếp, kỹ đọc thông tin hồ sơ, kỹ tiếp dân + Rèn thái độ nghiêm túc,cẩn thận,nhanh nhẹn,chính xác cơng việc thơng qua q trình quan sát người làm việc UBND -Khó khăn: +Chưa có kinh nghiệm làm việc quan nhà nước +Kỹ giao tiếp kém, chưa biết cách nói chuyện với nhân dân +Chưa có kinh nghiệm việc phổ biến,tuyên truyền,giáo dục pháp luật đến nhân dân +Kỹ nghiệp vụ chưa hoàn thiện,chưa biết cách phối hợp làm việc với vị trí khác quan +Chưa biết cách xử lí có nhiều công việc phải thực 15 -Cách khắc phục: + Học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp người trước + Giao tiếp nhiều với người giúp nâng cao kỹ giao tiếp +Xem video tham gia buổi tuyên truyền,phổ biến pháp luật, giáo dục, kinh tế quan,địa phương khác từ tự rút cho kinh nghiệm việc phổ biến,tuyền truyền,giáo dục pháp luật đến nhân dân địa phương mà làm việc +Lắng nghe ý kiến góp ý đồng nghiệp,nhân dân +Phối hợp với vị trí khác quan để giải vấn đề thẩm quyền +Kiểm sốt cảm xúc,sắp xếp,phân loại cơng việc cách hợp lí để tránh tình trạng bị rối có nhiều công việc 2.4 Nhận xét chung Sau thời gian thực tập UBND xã Vân Hội em cảm thấy cơng việc UBND xã nói chung Ban nói riêng cần đòi hỏi nhiều kỹ kinh nghiệm Chính để đảm nhiệm vị trí cơng chức tư pháp – hộ tịch thân em phải trau dồi tốt kiến thức nhà trường kiến thức học tập thời gian thực tập quan III , Kết luận Trong trình thực tập UBND xã Vân Hội em học nhiều kiến thức , hiểu rõ quy trình làm việc ủy ban xã khó khăn cơng việc Em cảm ơn bác anh chị ubnd xã Vân Hội tạo điều kiện cho em thực tập để em có thêm nhiều kiến thức 16 đời sống công việc để định hướng công việc tương lai trọng nhiều môn học giảng đường IV :Xác nhận cán hướng dẫn thực tập 4.1 Xác nhận thời gian thực tập từ : 15/6/2022 đến 27/6/2022 STT Thời gian Nội dung thực tập thực tập 15/6/2022 - Đến UBND xã Vân Hội xin thực tập làm quen ban tư pháp – hộ tịch xã Vân Hội 16/6/2022 - Đọc văn pháp luật có liên quan 17/6/2022 - Đọc văn pháp luật có liên quan 18/6/2022 - Trực phịng tiếp cơng dân 19/6/2022 - Trực phịng tiếp cơng dân 20/6/2022 - Trực phịng tiếp công dân 21/6/2022 - Nhập liệu vào máy tính 17 Ghi 22/6/2022 - Trực phịng tiếp cơng dân - Nhập liệu vào máy tính 23/6/2022 - Trực phịng tiếp cơng dân 10 24/6/2022 11 25/6/2022 - Trực phịng tiếp cơng dân - Nhập liệu vào máy tính -In tài liệu,Trực phịng tiếp cơng dân 12 26/6/2022 - Trực phịng tiếp cơng dân 13 27/6/2022 - Hoàn thiện hồ sơ thực tập kết thúc thực tập Uỷ Ban Nhân Dân Xã Vân Hội Tôi ( cán hướng dẫn thực tập ) xác nhận sinh viên,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, thực tập tổng : 26 buổi Vân Hội, ngày , tháng năm 2022 NGƯỜI XÁC NHẬN ( Ký tên ) 18 4.2 : Xác nhận nội dung báo cáo thực tập Tôi xác nhận nội dung trình bày báo cáo thực tập trung thực, với nội dung công việc sinh viên: ……………… thực thời gian thực hành nghề nghiệp Ủy ban nhân dân xã Vân Hội Xác nhận quan Vân Hội , ngày ( đóng dấu ) tháng năm 2022 Người xác nhận ( Ký tên) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP Họ tên cán hướng dẫn:……………………………………………………… 19 Chức vụ:………………………………………………………………………… Họ tên sinh viên:……………………….……………………………………… Lớp:…………………………………………………………………………… Đánh giá cán hướng dẫn: 1,Về ý chấp hành nội quy quan:………………………………………… 2.Ý thức,thái độ cơng việc:………………………………………………… 3.Mức độ hồn thành cơng việc giao:……………………………………… 4.Đánh giá chung: ………………………………………………………………… Sinh viên đạt điểm:……/10 ( Bằng chữ:………………) ………….,ngày……tháng……năm 2022 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Kí ghi rõ họ tên) 20 ... 19/6 /20 22 - Trực phịng tiếp cơng dân 20 /6 /20 22 - Trực phịng tiếp cơng dân 21 /6 /20 22 - Nhập liệu vào máy tính 17 Ghi 22 /6 /20 22 - Trực phịng tiếp cơng dân - Nhập liệu vào máy tính 23 /6 /20 22 - Trực... tiếp cơng dân 10 24 /6 /20 22 11 25 /6 /20 22 - Trực phịng tiếp cơng dân - Nhập liệu vào máy tính -In tài liệu,Trực phịng tiếp cơng dân 12 26/6 /20 22 - Trực phịng tiếp cơng dân 13 27 /6 /20 22 - Hồn thiện... tập 15/6 /20 22 - Đến UBND xã Vân Hội xin thực tập làm quen ban tư pháp – hộ tịch xã Vân Hội 16/6 /20 22 - Đọc văn pháp luật có liên quan 17/6 /20 22 - Đọc văn pháp luật có liên quan 18/6 /20 22 - Trực
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập định hướng nghề nghiệp 2 ngành luật,

Từ khóa liên quan