0

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ năng lượng của tòa nhà chung cư và đề xuất mô hình đánh giá chiến lược thiết kế hiệu quả năng lượng

226 1 0
  • Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ năng lượng của tòa nhà chung cư và đề xuất mô hình đánh giá chiến lược thiết kế hiệu quả năng lượng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 10:21

I H C QU C GIA TP HCM I H C BÁCH KHOA TƠ THANH BÌNH PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T N TIÊU TH NG C XU T MƠ HÌNH C THI T K HI U QU Chuyên ngành: Qu n lý xây d ng Mã s : 58 03 02 LU TP H CHÍ MINH, tháng 01 NG CƠNG TRÌNH KHOA H C HỒN THÀNH T I I H C BÁCH KHOA I H C QU C GIA THÀNH PH H CHÍ MINH Cán b ng d n khoa h c: c Long Cán b ch m nh n xét 1: PGS TS Ph m H ng Luân Cán b ch m nh n xét 2: TS Nguy Lu cb ov t i ih Thành ph n H m: TS Nguy : Ch t ch h PGS.TS Ph m H ng Luân : Cán b ch m nh n xét TS Nguy : Cán b ch m nh n xét TS Tr n Nguy n Ng : ng TS Nguy n Thanh Phong : y viên h ng Xác nh n c a Ch t ch H ngành sau lu CH T CH H TS NGUY ng ng Khoa qu n lý chuyên c s a ch a (n u có) NG NG KHOA K THU T XÂY D NG i I H C QU C GIA TP HCM I H C BÁCH KHOA C NG HÒA XÃ H I CH T NAM c l p T H nh phúc NHI M V LU H tên h c viên: Tơ Thanh Bình MSHV: 1970701 Ngày nh Chun ngành: Qu n lý xây d ng Mã s : 58 03 02 TÀI: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T N TIÊU TH NG C GIÁ CHI XU C THI T K HI U QU NG II) NHI M V VÀ N I DUNG nh nhân t n tiêu th ng tịa nhà chung t i TP H Chí Minh; p h ng nhân t ng t n tiêu th xu c nh ng nhân t quan tr ng ng tòa nhà chun p c n b ng cách ng d ng thu t toán r ng ng u nhiên d m c tiêu th ng cho nhu c u làm mát Xây d li t kê gi i pháp thi t k cơng trình hi u qu ng III) NGÀY GIAO NHI M V : 06/09/2021 IV) NGÀY HOÀN THÀNH NHI M V : 20/12/2021 V) CÁN B CÁN B PGS.TS NG D N: PGS.TS NG D N c Long CH NHI M B c Long NG KHOA K THU T XÂY D NG MÔN ii L IC Sau nh g ng h c t p nghiên c lu n tài Phân tích nhân t c n tiêu th xu ng Lu c thi t k hi u qu c hồn thành khơng ch cơng s c c a b n thân tác gi mà cịn có s L ng , h tr tích c c c a nhi u cá nhân t p th u tiên, xin g i l i c c Long Th y n th y PGS.TS ng d n t n tình truy t cho tơi nhi u ki n th c, kinh nghi m quý báu su t q trình nghiên c u, góp ph n quan tr ng vào s thành công c a lu Ti p theo, xin chân thành c y, Cô B môn Thi công Qu n lý Xây d ng, Khoa K Thu t Xây D ng, t Tp HCM n tâm, nhi t tình gi ng d y truy tơi su t q trình h c t p t ng nghi p t nhi u ki n th c quý báu cho ng in chân thành c b ih chuyên gia, anh/ ch tham gia kh o sát, t tình chia s nh ng ki n th c, kinh nghi m quý báu h tr tơi su t q trình th c hi n lu Cu i cùng, tơi xin bày t lịng bi , nh i bên c nh quan tâm, su t trình th c hi n lu M c có nhi u c g ng ng viên lu i thân gia v m i m t nghiên c u không th tránh kh i nh ng thi u sót h n ch Vì v y, tơi r t mong nh ki n c a Quý Th y Cô n nh c s thơng c c hồn thi Trân tr ng! Tp Tơ Thanh Bình iii TĨM T T Vi c thi t k m t tòa nhà ti t ki nên c p thi ng, gi m phát th i khí nhà kính góp ph n nâng cao ch c tiêu th c th c hi tr gi i quy t v n thi t k K t qu nghiên c 11 nhân t quan tr ng nh t n hi u su p theo, mơ hình c xu t nhu c xác cao ho ng tòa nhà chung d c tiêu th a, ch s hi u su t (PI) c a % 21% so v u qu s mô hình h c c so sánh Cu i cùng, lu xu thi t k cơng trình hi u qu ng chi T khóa: tiêu th ng; mơ ph ng cho r ng mơ hình RF ng xu t m t mơ hình d gi n t ng c ng t qu tt nhiên ng b i y lúc d nh nhân t quan tr th ng cu c s ng ng tòa nhà b nhi u nhân t th hi b ot n cm li t kê ng nh m giúp ch c thi t k hi u qu u ng ng; nhân t ng; hi u qu ng; h c máy; r ng ng u iv ABSTRACT Designing an energy-efficient building has become imperative to conserve energy, reduce greenhouse gas emissions, and contribute to improving the quality of life of its occupants However, energy consumption in buildings is affected by many different factors Sometimes, they occur simultaneously, leading to difficulty determining which factors are more important to focus on during the design phase Therefore, the thesis is made to solve this issue Research results have found a total of eleven (11) most important factors affecting energy efficiency in apartment buildings The RF model is then suggested as a way to forecast energy consumption for cooling demand in an apartment building The RF model demonstrates great precision and steady operation, according to the assessment findings Furthermore, the RF model also outperforms the ANN and SVR models by 15% and 21%, respectively, in terms of performance index (PI) As a result, among the machine learning (ML) models evaluated, the suggested RF model is an effective predictive model Finally, the thesis has proposed a flow chart and listed basic solutions for designing energy-efficient buildings in order to assist investors and stakeholders in determining energy-efficient design strategies Keywords: Energy Consumption; Apartment Building; Influencing Factors; Energy Simulation; Energy Consumption Prediction; Energy Efficiency; Machine Learning; Random Forest v L Tôi d n c a PGS.TS c th c hi n b i is ng c Long Các s li u k t qu nghiên c u lu hoàn toàn trung th c c c công b b t k cơng trình nghiên c u khác Tơi xin hồn toàn ch u m i trách nhi m v nghiên c u c a Tơ Thanh Bình vi M CL C NHI M V LU L IC N TH i ii TÓM T T iii ABSTRACT iv L v DANH M C B NG BI U .xii DANH M C HÌNH NH xiv DANH M C CÁC T VI T T T xvi TV 1.1 Gi i thi u chung .1 nh v nghiên c u .4 1.3 Câu h i nghiên c u 1.4 M c tiêu nghiên c u .5 1.5 Ph m vi nghiên c u a nghiên c u 1.6.1 V m t h c thu t .6 1.6.2 V m t th c ti n 1.7 C u trúc c a lu 1.8 Tóm t .8 NG QUAN nv nghiên c u c 2.1.2 Cơng trình xanh 2.1.3 Thi t k xây d ng cơng trình HQNL vii 2.1.4 Trí tu nhân t o .10 2.1.5 H c máy 10 2.1.6 H c t p có giám sát 10 11 .11 phi u 11 m khí h u t i Tp.HCM .12 2.3 Tình hình phát tri n CTX t i Vi t Nam 13 2.4 Tình hình áp d ng QCVN 09:2013/BXD QCVN 09:2017/BXD .17 c nghiên c 2.5.1 Các nghiên c u v nhân t 2.5.2 Các nghiên c u v mơ hình d 2.6 Tóm t c cơng b .18 n TTNL c a tòa nhà .18 c TTNL tòa nhà .19 .21 U 22 3.1 Quy trình th c hi n nghiên c u 22 3.2 Thu th p d li u .23 3.2.1 Thi t k b ng câu h i kh o sát 24 3.2.1.1 B c c .24 24 nh nhân t 24 3.2.2 Kh o sát th nghi m .25 nh c m u .25 3.2.4 K thu t l y m u .26 3.2.5 Kh o sát th c sàn l c d li u 26 viii 3.3 Phân tích d li u .27 3.3.1 Ki tin c 27 p h ng 28 3.3.3 Ki nh toán m t m u 28 3.3.4 Ki nh toán hai m u 28 3.3.5 Ki u .29 3.4 Xây d ng mơ hình d 3.4.1 Mơ ph c TTNL 31 ng b ng ph n m m DesignBuilder 32 3.4.2 Thu t toán RF 33 3.4.2.1 T ng quan thu t toán 33 3.4.2.2 Phát tri n mô hình RF cho tốn h i quy 35 a mơ hình RF 36 3.4.3 Các thu t tốn trí tu nhân t o khác 38 3.4.3.1 M ng th n kinh nhân t o (ANN) .38 3.4.3.2 Mơ hình h tr (SVR) .38 3.5 Ph n m m h tr nghiên c u 39 3.6 Tóm t .39 T QU NGHIÊN C U 41 nh nhân t 41 t tên bi n d li u kh o sát 43 a m u nghiên c u 45 4.3.1 S phù h p c 45 s chuyên môn c 46 .46 194 Multiple Comparisons - ANOVA LSD (I) Xin vui lòng cho bi t th i (J) Xin vui lịng cho bi t th i gian anh/ ch cơng tác gian anh/ ch công tác ngành xây d ng? ngành xây d ng? Nhân t Nhi không khí ngồi tr i B c x m t tr i i T gió (c p gió) 95% Confidence Interval Mean Std Sig Difference (I-J) Error Lower Upper Bound Bound -0.119 0.140 0.396 -0.39 0.16 -,376* 0.143 0.010 -0.66 -0.09 0.119 0.140 0.396 -0.16 0.39 -0.257 0.143 0.075 -0.54 0.03 ,376* 0.143 0.010 0.09 0.66 0.257 0.143 0.075 -0.03 0.54 -0.017 0.146 0.907 -0.30 0.27 -0.080 0.150 0.594 -0.38 0.22 0.017 0.146 0.907 -0.27 0.30 -0.063 0.150 0.674 -0.36 0.23 0.080 0.150 0.594 -0.22 0.38 0.063 0.150 0.674 -0.23 0.36 0.186 0.156 0.234 -0.12 0.49 0.172 0.161 0.285 -0.14 0.49 -0.186 0.156 0.234 -0.49 0.12 -0.014 0.161 0.929 -0.33 0.30 -0.172 0.161 0.285 -0.49 0.14 195 Multiple Comparisons - ANOVA LSD (I) Xin vui lòng cho bi t th i (J) Xin vui lòng cho bi t th i gian anh/ ch công tác gian anh/ ch công tác ngành xây d ng? ngành xây d ng? Nhân t ng gió V trí c a hình c ng c / khu d nh 95% Confidence Interval Mean Std Sig Difference (I-J) Error Lower Upper Bound Bound 0.014 0.161 0.929 -0.30 0.33 0.102 0.165 0.539 -0.22 0.43 -0.090 0.170 0.596 -0.43 0.25 -0.102 0.165 0.539 -0.43 0.22 -0.192 0.170 0.260 -0.53 0.14 0.090 0.170 0.596 -0.25 0.43 0.192 0.170 0.260 -0.14 0.53 0.186 0.139 0.181 -0.09 0.46 0.026 0.143 0.855 -0.26 0.31 -0.186 0.139 0.181 -0.46 0.09 -0.160 0.143 0.264 -0.44 0.12 -0.026 0.143 0.855 -0.31 0.26 0.160 0.143 0.264 -0.12 0.44 ,356* 0.173 0.041 0.01 0.70 -0.043 0.178 0.811 -0.39 0.31 -,356* 0.173 0.041 -0.70 -0.01 -,398* 0.178 0.026 -0.75 -0.05 196 Multiple Comparisons - ANOVA LSD Nhân t Kho ng cách gi a tòa nhà Ki n trúc, c nh quan xung quanh Hình dáng tịa nhà (I) Xin vui lòng cho bi t th i (J) Xin vui lòng cho bi t th i gian anh/ ch công tác gian anh/ ch công tác ngành xây d ng? ngành xây d ng? 95% Confidence Interval Mean Std Sig Difference (I-J) Error Lower Upper Bound Bound 0.043 0.178 0.811 -0.31 0.39 ,398* 0.178 0.026 0.05 0.75 0.051 0.119 0.671 -0.18 0.29 -0.177 0.123 0.151 -0.42 0.07 -0.051 0.119 0.671 -0.29 0.18 -0.228 0.123 0.065 -0.47 0.01 0.177 0.123 0.151 -0.07 0.42 0.228 0.123 0.065 -0.01 0.47 0.085 0.161 0.600 -0.23 0.40 0.223 0.166 0.181 -0.10 0.55 -0.085 0.161 0.600 -0.40 0.23 0.138 0.166 0.407 -0.19 0.47 -0.223 0.166 0.181 -0.55 0.10 -0.138 0.166 0.407 -0.47 0.19 0.034 0.147 0.818 -0.26 0.32 0.126 0.151 0.405 -0.17 0.43 -0.034 0.147 0.818 -0.32 0.26 197 Multiple Comparisons - ANOVA LSD (I) Xin vui lòng cho bi t th i (J) Xin vui lòng cho bi t th i gian anh/ ch công tác gian anh/ ch công tác ngành xây d ng? ngành xây d ng? Nhân t di n tích m T l c as ng có ng nhi u nh t) ng (WWR) H s truy n nhi t c a kính (Uvalue kính) 95% Confidence Interval Mean Std Sig Difference (I-J) Error Lower Upper Bound Bound 0.092 0.151 0.542 -0.21 0.39 -0.126 0.151 0.405 -0.43 0.17 -0.092 0.151 0.542 -0.39 0.21 -0.017 0.146 0.908 -0.31 0.27 -0.232 0.150 0.124 -0.53 0.06 0.017 0.146 0.908 -0.27 0.31 -0.216 0.150 0.153 -0.51 0.08 0.232 0.150 0.124 -0.06 0.53 0.216 0.150 0.153 -0.08 0.51 -0.102 0.133 0.447 -0.37 0.16 -0.012 0.137 0.931 -0.28 0.26 0.102 0.133 0.447 -0.16 0.37 0.090 0.137 0.513 -0.18 0.36 0.012 0.137 0.931 -0.26 0.28 -0.090 0.137 0.513 -0.36 0.18 0.034 0.134 0.801 -0.23 0.30 0.064 0.138 0.645 -0.21 0.34 198 Multiple Comparisons - ANOVA LSD (I) Xin vui lòng cho bi t th i (J) Xin vui lòng cho bi t th i gian anh/ ch công tác gian anh/ ch công tác ngành xây d ng? ngành xây d ng? Nhân t H s h p th nhi t c a kính (SHGC) H s truy n nhi t c ng) ng (U-
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ năng lượng của tòa nhà chung cư và đề xuất mô hình đánh giá chiến lược thiết kế hiệu quả năng lượng ,