0

Chuyển đổi số trong giáo dục Việt Nam trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

9 2 0
  • Chuyển đổi số trong giáo dục Việt Nam trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 09:26

Bài viết khái quát về chuyển đổi số, chuyển đổi số trong giáo dục; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những yêu cầu đặt ra đối với chuyển đổi số trong giáo dục; một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong giáo dục ở nước ta trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo! Vũ Cơng Thương Trường Đại học Sài Gịn Tóm tắt: Thế giới bước vào kỷ nguyên với thay đổi mạnh mẽ, cơng chuyển đổi số rộng khắp lĩnh vực, quốc gia, dân tộc đóng vai trị tảng động lực chủ đạo Bài viết khái quát chuyển đổi số, chuyển đổi số giáo dục; cách mạng công nghiệp lần thứ tư yêu cầu đặt chuyển đổi số giáo dục; số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu chuyển đổi số giáo dục nước ta trước tác động cách mạng công nghiệp lần thứ tư Từ khóa: Chuyển đổi số, giáo dục, cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ thông tin Mở đầu Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với giao thoa, hòa quyện công nghệ số - vật lý - sinh học có tác động to lớn, làm thay đổi lĩnh vực đời sống người, từ cách thức điều hành, quản lý xã hội đến cách thức người sống làm việc, sinh hoạt Trong bối cảnh đó, ngành Giáo dục Việt Nam đứng trước hội thách thức lớn, đòi hỏi chuyển đổi sang mơ hình mới, tích hợp cơng nghệ hoạt động số hóa quy trình nghiệp vụ theo hướng tự động, thơng minh tiến hành hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng dễ dàng tảng số, khai thác liệu hiệu Nội dung 2.1 Chuyển đổi số chuyển đổi số giáo dục Mặc dù xuất từ lâu giới, song đến cách mạng công nghiệp lần thứ tư bùng nổ, chuyển đổi số (Digital transformation) xuất trở nên phổ biến năm gần Chuyển đổi số hiểu “việc sử dụng liệu công nghệ số để thay đổi cách tổng thể tồn diện tất khía cạnh đời sống kinh tế - xã hội, tái định hình cách sống, làm việc liên hệ với nhau”26 Bộ Thông tin Truyền thông, Đề án chuyển đổi số quốc gia, Dự thảo 1.0 ngày 04/4/2019 Tải xuống http://mic.gov.vn/Upload_Moi/DuThaoVanBan/PL03-DU-THAO-DE-AN-CHUYEN-DOI-SĨ-QGVER-1.0.pdf 26 31 Có thể hiểu cách khái qt, chuyển đổi số q trình chuyển từ mơ hình truyền thống sang mơ hình số, cách ứng dụng công nghệ vạn vật kết nối - Internet of things (IoT), liệu lớn (Big Data), điện tốn đám mây (Cloud Computing), trí tuệ nhân tạo (AI)…, phần mềm công nghệ để thay đổi phương thức điều hành, quản lý, quy trình làm việc, văn hóa quan, đơn vị; chuyển hoạt động từ giới thực sang giới ảo môi trường mạng Nhờ vậy, người dễ dàng tiếp cận thông tin nhiều hơn, rút ngắn khoảng cách, thu hẹp không gian, tiết kiệm thời gian Chuyển đổi số cơng cải biến toàn diện sâu sắc lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa, xã hội nhằm khai thác tối đa sức mạnh thời đại tiến công nghệ để nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh kiến tạo tảng cho hành trình phát triển bền vững Hiện nay, nhiều nước giới Thái Lan, Malysia, Anh, Pháp, Đan Mạch, Úc, Estonia … triển khai chiến lược quốc gia chuyển đổi số Tùy thuộc vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội điều kiện, hoàn cảnh cụ thể mà quốc gia xây dựng nội dung chuyển đổi số lĩnh vực cho phù hợp Tuy nhiên, nhìn chung chuyển đổi số quốc gia hướng tới nội dung như: Chính phủ số (dịch vụ cơng trực tuyến, liệu mở); kinh tế số (phát triển doanh nghiệp số, tài số, thương mại điện tử); xã hội số (giáo dục, văn hóa, y tế, an tồn xã hội) chuyển đổi số ngành kinh tế trọng điểm (điện lực, du lịch, giao thông, công nghiệp) Trong lĩnh vực giáo dục, chuyển đổi số việc ứng dụng công nghệ số vào việc đổi khía cạnh tổ chức hoạt động giáo dục (quản lý, dạy, học, nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng) Quá trình diễn từ bước sang kỷ XXI bùng nổ công nghệ thông tin, song giới bước vào cách mạng công nghiệp lần thứ tư trở thành xu tồn cầu Trong điều kiện phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ nay, kỹ tri thức người trở thành tài sản yếu quốc gia, dân tộc Nếu trước lao động sản xuất chủ yếu dựa vào nguồn tài nguyên thiên nhiên, lao động sản xuất lại trọng vào việc thu hút nguồn tài chất xám người lao động “Tri thức với tư cách nguồn tài nguyên chủ chốt thay đổi kết cấu xã hội, sáng tạo động lực phát triển mới, đồng thời thông qua chuyển hóa thực cá thể thay đổi tiến trình sống”27 Bởi vậy, chuyển đổi số giáo dục tất yếu khách quan nhằm đáp ứng nhu cầu lãnh đạo, quản lý giảng dạy, học tập người lãnh đạo, người dạy người học, giúp họ phát huy tối đa khả tư duy, tính sáng tạo, chủ động, tích cực hoạt động lãnh đạo, dạy học 27 Thế Trường (2004), Hành trang thời đại kinh tế tri thức, Nxb Giao thông vận tải, Hà Nội, tr.8 32 Trong giáo dục, chuyển đổi số thể hai nội dung là: chuyển đổi số quản lý giáo dục; chuyển đổi số dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học Trong quản lý giáo dục, chuyển đổi số bao gồm: số hóa thơng tin quản lý, tạo hệ thống sở liệu lớn, triển khai dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp lần thứ tư (như blockchain, AI, phân tích liệu) để quản lý, điều hành, dự báo, định hướng lĩnh vực giáo dục cách nhanh chóng, xác Trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học bao gồm: số hóa học liệu (sách giáo trình, giảng điện tử, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, học liệu số đa phương tiện, phần mềm mô phỏng, báo học liệu khác), thư viện số, phịng thí nghiệm 2.2 Cuộc cách mạng lần thứ tư yêu cầu đặt chuyển đổi số giáo dục Trong lịch sử, nhân loại chứng kiến ba cách mạng công nghiệp Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ gắn với q trình giới hóa sản xuất, diễn khoảng từ 1760 đến 1840 với khởi đầu việc phát minh máy nước Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai gắn liền với q trình điện khí hóa áp dụng dây chuyền sản xuất, diễn từ cuối kỷ 19 đến nửa đầu kỷ 20 Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba gắn liền với việc điện tử hóa, số hóa q trình sản xuất phát minh Internet, diễn từ khoảng năm 1960 đến thập niên kỷ 21 Cuộc cách mạng cách mạng công nghiệp lần thứ tư (thường gọi cách mạng 4.0 hay Industrie 4.0) thuật ngữ công bố lần năm 2011 triển lãm công Hannover - Đức Hiện nay, thuật ngữ thu hút quan tâm ý nhiều quốc gia giới Diễn đàn Kinh tế giới Davos (tháng 01/2016) thảo luận sôi Hiện nay, giới chặng đường bước vào cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với đặc trưng tích hợp toàn thành tựu ba cách mạng trước nâng lên bước phát triển chất, gắn liền với trụ cột trí thông minh nhân tạo (artificial intelligence), người máy thông minh tự học hỏi (learning machines), Internet vạn vật kết nối (Internet of things), cơng nghệ điện tốn đám mây (cloud computing) xử lý liệu lớn (big data) Cuộc cách mạng cơng nghiệp lần thứ tư “sự lên công nghệ sinh học, cơng nghệ vật liệu, trạng thái số hóa thơng minh hóa ứng dụng cơng nghệ thơng tin”28 Bản chất cách mạng công nghiệp lần thứ tư việc ứng dụng cơng nghệ, khoa học liệu sử dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ sản xuất, đời 28 https://ictnews.vn/cntt/cach-mang-40/nhin-lai-dinh-nghia-cong-nghiep-4-0-va-cach-viet-nam-donnhan-xu-huong-nay-162188.ict 33 sống sinh hoạt người cấu trúc hành - thể chế, quản lý quản trị Chính vậy, cách mạng công nghiệp đem lại nhiều điều kiện thuận lợi cho người khám phá tri thức mới, nâng cao quy mô chất lượng kinh tế, đặc biệt lĩnh vực sản xuất vật chất, tiêu dùng sản phẩm Với cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sản xuất chủ yếu máy móc kết nối internet liên kết với qua hệ thống tự vận hành tồn q trình sản xuất theo kế hoạch xác lập từ trước, suất lao động tăng cao Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đặt giáo dục, giáo dục đại học trước nhiều thách thức lớn Trong đó, xuất công nghệ làm thay đổi tảng sản xuất đặt yêu cầu lực nhân sự, khoa học, công nghệ tri thức Để đáp ứng thị trường lao động đại cần phải đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo yêu cầu kiến thức, kỹ phẩm chất thích ứng với mơi trường lao động Điều đó, địi hỏi ngành giáo dục nước ta phải nhận thức thách thức mà cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại để sẵn sàng thay đổi có định hướng cụ thể cho phát triển, thay đổi hoạt động đào tạo: đổi chương trình, phương pháp giảng dạy, quản lý sinh viên, phương pháp kiểm tra, đánh giá chuẩn đầu với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, đầu tư sở vật chất để phục vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thời kỳ kỹ thuật số Trong đó, người học phải chủ động, tích cực tự học, tự nghiên cứu tu dưỡng rèn luyện thân, tự chịu trách nhiệm hoạt động mình; phải thay đổi phương pháp học tập phù hợp với đổi chuyển đổi số giáo dục Đối với nhà quản lý người dạy cần phải thay đổi tư duy, tìm hiểu, vận dụng linh hoạt phương tiện công nghệ thông tin, phương pháp dạy học nhằm mang lại hiệu giáo dục cao 2.3 Cơ chế, sách hạ tầng thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục Ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị số 52-NQ/TW số chủ trương, sách chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư Căn quan điểm, mục tiêu, chủ trương sách Nghị này, Chính phủ ban hành Nghị số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 Chương trình hành động thực Nghị 52 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, giáo dục đào tạo lĩnh vực ưu tiên hàng đầu triển khai thực Triển khai, thực định hướng, đạo Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo đạo, ban hành Kế hoạch hành động ngành triển khai thực Nghị quyết, Chỉ thị nêu trên, như: Quyết định số 2653/QĐ- BGDĐT ngày 25/7/2014 chương trình hành động ngành Giáo dục triển khai chương trình hành động Chính phủ thực 34 Nghị số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 “về đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế”; Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 việc phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hỗ trợ hoạt động dạy học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025” Trong đó, xác định mục tiêu chung là: “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh triển khai phủ điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến hoạt động quản lý điều hành quan quản lý nhà nước giáo dục đào tạo trung ương địa phương; đổi nội dung, phương pháp dạy - học, kiểm tra, đánh giá nghiên cứu khoa học công tác quản lý sở giáo dục đào tạo hệ thống giáo dục quốc dân góp phần đại hóa nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo”29 Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 là: “Hình thành sở liệu toàn ngành giáo dục đào tạo; phấn đấu 100% quan quản lý nhà nước giáo dục đào tạo, sở giáo dục đào tạo thực quản lý hành xử lý hồ sơ công việc môi trường mạng; 70% họp quan quản lý nhà nước sở giáo dục đào tạo áp dụng hình thức trực tuyến; 70% lớp bồi dưỡng chun mơn cho giáo viên cán quản lý giáo dục thực qua mạng theo phương thức học tập kết hợp (blended learning); 50% hồ sơ thủ tục hành xử lý trực tuyến tối thiểu mức độ 3, 30% xử lý trực tuyến mức độ Định hướng đến năm 2025: Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hỗ trợ hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học đạt trình độ tiên tiến khu vực ASEAN, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đổi bản, tồn diện giáo dục đào tạo Cơng nghệ thông tin trở thành động lực đổi quản lý, nội dung, phương pháp dạy - học, kiểm tra đánh giá giáo dục đào tạo”30 Ngoài ra, có nhiều sách, văn pháp luật xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện tạo hành lang pháp lý quan trọng nhằm thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT ngày 22/4/2016 quy định “Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng”; quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học; quy định quản lý, vận hành sử dụng hệ thống sở liệu tồn ngành; hướng dẫn nhiệm vụ cơng nghệ thơng tin cho khối đại học, phổ thông nhiều văn đạo điều hành khác Thủ tướng Chính phủ, số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017, Quyết định phê duyệt đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hỗ trợ hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025” 30 Thủ tướng Chính phủ, số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017, Quyết định phê duyệt đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hỗ trợ hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025” 29 35 Cơ sở hạ tầng phục vụ cho chuyển đổi số giáo dục quan tâm xây dựng Năm 2018, ngành Giáo dục đưa vào sử dụng sở liệu toàn quốc giáo dục “với 53.000 trường học, 710 phòng GDĐT, gần 24 triệu học sinh 1.4 triệu giáo viên gắn mã định danh Thông tin 393 trường đại học, cao đẳng với 2,5 triệu sinh viên, 120.000 giảng viên cập nhật hệ thống sở liệu ngành Việc phát triển học liệu số Bộ GD&ĐT trọng triển khai Đến có 5.000 giảng e-learning; 2.000 giảng dạy truyền hình, 200 đầu sách giáo khoa phổ thơng, 200 thí nghiệm ảo 35.000 câu hỏi trắc nghiệm Thời điểm dịch COVID-19, với phương châm “tạm dừng đến trường, không ngừng học”, 80% trường phổ thông, 240 sở đào tạo tổ chức dạy-học trực tuyến; có 79 sở tổ chức quản lý dạy học hoàn toàn qua mạng Với linh hoạt ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số GD&ĐT này, ngành giáo dục hoàn thành nhiệm vụ năm học 20192020, đảm bảo sức khỏe cho học sinh, giáo viên”31 Trong quản lý giáo dục đào tạo, giáo dục đại học triển khai số hóa, xây dựng sở liệu dùng chung từ Trung ương đến sở giáo dục nước Đối với đại học, sở liệu hỗ trợ đắc lực công tác tuyển sinh thống kê, báo cáo trường đại học Theo đánh giá TS Tô Hồng Nam: “Trong quản lý giáo dục, toàn ngành triển khai số hóa, xây dựng sở liệu dùng chung từ Trung ương đến 63 sở GDĐT, 710 phòng GDĐT khoảng 53.000 sở giáo dục Hiện số hóa định danh liệu khoảng 53.000 trường học, 1,4 triệu giáo viên, 23 triệu học sinh… Khối phổ thông khoảng 82% trường sử dụng phần mềm quản lý trường học, sổ điểm điện tử, học bạ điện tử hầu hết sở giáo dục đại học sử dụng phần mềm quản trị nhà trường Hệ thống quản lý hành điện tử kết nối 63 sở GDĐT 300 trường đại học, cao đẳng nước với Bộ GDĐT hoạt động thông suốt, ổn định, phát huy hiệu tích cực”32 Bên cạnh thuận lợi nói trên, chuyển đổi số ngành giáo dục đào tạo cịn gặp nhiều khó khăn như: Hạ tầng mạng, trang thiết bị cơng nghệ thơng tin (như máy tính, máy in, máy quyét, camera), mạng, đường truyền cho nhà trường, giáo viên, sinh viên, học sinh, vùng sâu, vùng xa cịn khó khăn, thiếu, lạc hậu, chưa đồng chưa đáp ứng yêu cầu cho chuyển đổi số (cả quản lý giáo dục, dạy học); việc xây dựng học liệu số (như sách điện tử, giảng điện tử, thư viện điện tử, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, phần mềm 31 https://dangcongsan.vn/khoa-giao/4-van-de-co-ban-de-thuc-day-chuyen-doi-so-trong-giao-duc-daotao-569653.html, cập nhật ngày 10/12/2020 32 TS Tô Hồng Nam (2020), Chuyển đổi số giáo dục đào tạo: Thực trạng giải pháp, Bài đăng ấn phẩm in Tạp chí TT&TT, Số tháng 4/2020) Truy cập từ https://ictvietnam.vn/chuyen-doi-sotrong-linh-vuc-giao-duc-va-dao-tao-thuc-trang-va-giai-phap-20200522150010574.htm, cập nhật ngày 7/6/2020 36 học điện tử, phần mềm ứng dụng mơ phỏng) cịn phát triển tự phát, chưa vào nề nếp thành hệ thống, khó kiểm soát chất lượng nội dung; việc thu thập, chia sẻ, khai thác liệu giáo dục học liệu số, hồ sơ, sổ điểm, học bạ điện tử… chưa có hành lang pháp lý quản lý chặt chẽ 2.3 Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu chuyển đổi số giáo dục Việt Nam Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện chế sách, khn khổ pháp lý hoạt động giáo dục thích ứng với cách mạng cơng nghiệp lần thứ tư, tạo thuận lợi thúc đẩy mơ hình quản lý, điều hành lĩnh vực giáo dục theo hướng bứt phá, đổi mới, sáng tạo trọng tới công tác đảm bảo an ninh mạng bảo vệ quyền lợi người học, nhằm hạn chế rủi ro, thách thức tác động cách mạng công nghiệp lần thứ tư Thứ hai, tăng cường đầu tư sở vật chất trang thiết bị, chương trình, giáo trình, tài liệu, học liệu mạng phục vụ đào tạo công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông ứng dụng công nghệ thông tin tất sở giáo dục Ưu tiên đầu tư sở vật chất cho số sở đào tạo trọng điểm công nghệ thông tin, điện tử, viễn thơng đạt trình độ tiên tiến khu vực quốc tế Xây dựng phát triển hạ tầng công nghệ theo hướng đồng bộ, tập trung, thống nhất, kết nối mạng internet, thiết bị công nghệ thông tin đảm bảo phục vụ tốt cho dạy học, tạo hội học tập bình đẳng cho sinh viên trường, vùng miền có điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau, ưu tiên hình thức thuê dịch vụ tăng cường xã hội hóa, hợp tác với doanh nghiệp lớn triển khai ứng dụng công nghệ thông tin giáo dục Thứ ba, trọng đào tạo, bồi dưỡng công nghệ thông tin, đảm bảo tất cán quản lý, giáo viên ngành giáo dục trang bị kỹ năng, phát triển lực tin học, ngoại ngữ, có khả sử dụng phần mềm ứng dụng hoạt động nghiệp vụ theo tiêu chuẩn chức danh thích ứng với bối cảnh cách mạng cơng nghiệp lần thứ tư Tăng cường giảng dạy, nâng cao kỹ sử dụng máy tính ứng dụng cơng nghệ thông tin cho học sinh, sinh viên tất bậc học, ngành học Đồng thời, xã hội hóa cơng tác phổ cập tin học cho tồn xã hội Có chế, sách khuyến khích, động viên tổ chức, cá nhân nước tham gia đào tạo, bồi dưỡng nhân lực công nghệ thông tin nhiều hình thức Thu hút tạo điều kiện thuận lợi để trường đại học, nhà khoa học nước hợp tác tham gia giảng dạy công nghệ thông tin Việt Nam Thứ tư, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến rộng rãi quán triệt đầy đủ quy định văn quy phạm pháp luật văn hướng dẫn, đạo công nghệ thông tin ứng dụng công nghệ thông tin 37 giáo dục Chính phủ ngành giáo dục Từ đó, nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ, công chức, viên chức, người học, phụ huynh vai trị, vị trí, cần thiết cơng nghệ thông tin chuyển đổi số giáo dục; cách thức ứng dụng kỹ thuật số lưu ý để phòng, tránh rủi ro thực hoạt động giáo dục môi trường điện tử Thứ năm, thực số hóa triệt để, thay văn bản, tài liệu giấy sử dụng văn điện tử (sổ sách, giảng, sổ điểm điện tử…); hoạt động đạo, điều hành, giao dịch, họp, tập huấn, hội thảo thực chủ yếu môi trường mạng Tăng cường kết hợp công nghệ Big data, Blockchain, AI, Open API… với sở liệu số chuyên ngành để xây dựng hệ thống thu thập thơng tin, đưa dự báo, dự đốn tạo ứng dụng, dịch vụ phù hợp với đối tượng dạy, học Đồng thời, xây dựng hành lang pháp lý vệ bảo vệ liệu, bảo vệ quyền riêng tư liệu nhằm tạo dựng môi trường giao dịch số an ninh, an toàn, bảo vệ người học, người dạy, thúc đẩy lòng tin họ thực giao dịch số, sử dụng dịch vụ số Thứ sáu, hình thành cổng thơng tin thư viện điện tử tồn ngành liên thơng, chia sẻ học liệu với sở đào tạo; xây dựng cổng thông tin giáo dục chứa nội dung số, kho tài nguyên giáo dục mạng Internet Xây dựng, tuyển chọn mua thư viện số giáo trình, sách, tài liệu, học liệu, giảng phục vụ cho việc giảng dạy, học tập nghiên cứu khoa học; phát triển số mơ hình đào tạo trực tuyến, sở giáo dục hợp tác, tạo thành mạng lưới chia sẻ nội dung đào tạo, giảng qua mạng, tạo nên nguồn tư liệu phong phú, thúc đẩy phát triển học liệu số phục vụ dạy, học, kiểm tra, đánh giá, tham khảo, nghiên cứu khoa học; hình thành mạng lưới chia sẻ nội dung đào tạo, giảng, hình thành kho học liệu số, học liệu mở, liên kết với quốc tế, đáp ứng nhu cầu tự học, tự nghiên cứu, học tập suốt đời người học; tiếp tục đổi phương pháp, hình thức dạy học sở áp dụng cơng nghệ số, khuyến khích hỗ trợ áp dụng mơ hình giáo dục đào tạo mới, tiên tiến dựa tảng số Thứ bảy, có chế, sách để đánh giá, xếp hạng khen thưởng, động viên, khuyến khích tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc việc ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá xếp hạng website sở giáo dục Kết luận Bước sang kỷ XXI, sản xuất xã hội nhảy vọt chất lượng, với tham gia ngày nhiều yếu tố tri thức sản xuất Trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư nay, giáo dục thay đổi sâu rộng để bù đắp thiếu hụt lao động trình độ chuyên môn, kỹ lao động cao yêu cầu thực tiễn đặt Chính vậy, chuyển đổi số giáo dục xác định khâu đột phá, nhiệm vụ quan trọng thực mặt 38 mơ hình tổ chức, chế quản lý, nội dung chương trình, phương pháp đào tạo để kích hoạt lượng sáng tạo người quản lý, người dạy người học Làm tốt chuyển đổi số không giúp nâng cao chất lượng giáo dục mà quan trọng góp phần nâng cao suất lao động, tiếp cận tri thức khoa học cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, tạo hội lớn để hội nhập quốc tế Tài liệu tham khảo: [1] Bộ Thông tin Truyền thông, Đề án chuyển đổi số quốc gia, Dự thảo 1.0 ngày 04/4/2019 Truy cập từ http://mic.gov.vn/Upload_Moi/DuThaoVanBan/PL03-DUTHAO-DE -AN-CHUYEN-DOI-SÓ-QG-VER-1.0.pdf [2] https://ictnews.vn/cntt/cach-mang-40/nhin-lai-dinh-nghia-cong-nghiep-4-0-va-cachviet-nam-don-nhan-xu-huong-nay-162188.ict [3] https://dangcongsan.vn/khoa-giao/4-van-de-co-ban-de-thuc-day-chuyen-doi-so-tronggiao-duc-dao-tao-569653.html, cập nhật ngày 10/12/2020 [4] Tô Hồng Nam (2020), Chuyển đổi số giáo dục đào tạo: Thực trạng giải pháp, Bài đăng ấn phẩm in Tạp chí TT&TT, Số tháng 4/2020) Truy cập từ https://ictvietnam.vn/chuyen-doi-so-trong-linh-vuc-giao-duc-va-dao-tao-thuc-trang-vagiai-phap-20200522150010574.htm, cập nhật ngày 7/6/2020 [5] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật số: 08/2012/QH13 (2012), Luật giáo dục đại học, Hà Nội [6] Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” [7] Thủ tướng Chính phủ, số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017, Quyết định phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hỗ trợ hoạt động dạy học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025” [8] Thế Trường (2004), Hành trang thời đại kinh tế tri thức, Nxb Giao thông vận tải, Hà Nội 39 ... thí nghiệm 2.2 Cuộc cách mạng lần thứ tư yêu cầu đặt chuyển đổi số giáo dục Trong lịch sử, nhân loại chứng kiến ba cách mạng công nghiệp Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ gắn với q trình giới... yếu nhằm nâng cao hiệu chuyển đổi số giáo dục Việt Nam Thứ nhất, tiếp tục hồn thiện chế sách, khn khổ pháp lý hoạt động giáo dục thích ứng với cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo thuận lợi thúc... cao Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đặt giáo dục, giáo dục đại học trước nhiều thách thức lớn Trong đó, xuất công nghệ làm thay đổi tảng sản xuất đặt yêu cầu lực nhân sự, khoa học, công nghệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyển đổi số trong giáo dục Việt Nam trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư,