0

Nghiên cứu năng lực của sỹ quan hàng hải việt nam trong xử lý tình huống có nguy cơ đâm va tàu trên biển trong ca trực độc lập 100

223 2 0
  • Nghiên cứu năng lực của sỹ quan hàng hải việt nam trong xử lý tình huống có nguy cơ đâm va tàu trên biển trong ca trực độc lập 100

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 08:54

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM  NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC CỦA SỸ QUAN HÀNG HẢI VIỆT NAM TRONG XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CĨ NGUY CƠ ĐÂM VA TÀU TRÊN BIỂN TRONG CA TRỰC ĐỘC LẬP LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT HẢI PHÒNG, THÁNG – 2020 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM  NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC CỦA SỸ QUAN HÀNG HẢI VIỆT NAM TRONG XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CĨ NGUY CƠ ĐÂM VA TÀU TRÊN BIỂN TRONG CA TRỰC ĐỘC LẬP LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT NGÀNH: KHOA HỌC HÀNG HẢI ; MÃ SỐ: 9840106 CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC HÀNG HẢI Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: HẢI PHÒNG, THÁNG – 2020 LỜI CAM ĐOAN Tên , tác giả luận án tiến sĩ “ NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC CỦA SỸ QUAN HÀNG HẢI VIỆT NAM TRONG XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CĨ NGUY CÓ ĐÂM VA TÀU TRÊN BIỂN TRONG CA TRỰC ĐỘC LẬP” Bằng danh dự mình, tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, chƣa đƣợc sử dụng cơng trình khoa học cơng bố trƣớc trừ cơng trình khoa học có liên quan phần mà đƣợc tác giả làm chủ nhiệm đề tài tác giả có tham gia nghiên cứu Ngồi nội dung khơng có phần nội dung đƣợc chép cách bất hợp pháp từ cơng trình nghiên cứu tác giả khác Kết nghiên cứu, nguồn số liệu trích dẫn, tài liệu tham khảo nêu luận án hồn tồn xác trung thực Hải phòng, ngày 12 tháng 07 năm 2020 Tác giả luận án tiến sỹ i LỜI CẢM ƠN Trong trình thực nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu lực sỹ quan Hàng hải Việt Nam tình có nguy đâm va tàu biển ca trực độc lập”, nhận đƣợc nhiều giúp đỡ, tạo điều kiện Ban giám hiệu, nhà khoa học, cán bộ, chuyên viên Trƣờng Đại học Hàng hải Việt Nam; tập thể Ban lãnh đạo, nhân viên Viện Đào tạo sau đại học; Thầy cô giáo Khoa Hàng hải Trƣờng Đại học Hàng hải Việt Nam; ban lãnh đạo công ty, công ty vận tải biển, Thuyền trƣởng, sỹ quan điều khiển tàu biển Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới PGS TS - Thầy giáo trực tiếp hƣớng dẫn bảo, động viên cho Tơi hồn thành luận án Tơi xin chân thành cảm ơn bàn bè, đồng nghiệp Tôi công tác Khoa Hàng hải, công tác tàu biển gia đình động viên, khích lệ, tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực hoàn thành luận án Một lần Tơi xin chân thành cảm ơn! Hải phịng, ngày 12 tháng 07 năm 2020 Tác giả luận án Tiến sỹ ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC HÌNH VẼ ix DANH MỤC BẢNG BIỂU xiii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan vấn đề nghiên cứu 3 Mục đích nghiên cứu đề tài 4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài Phƣơng pháp nghiên cứu Điểm đề tài luận án Kết cấu luận án CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CÓ NGUY CƠ ĐÂM VA TRONG CA TRỰC ĐỘC LẬP TRÊN BIỂN CỦA SQTCBL VIỆT NAM 1 Năng lực xử lý SQTCBL 1 Khái niệm lực xử lý SQTCBL 1 Tiêu chuẩn lực SQTCBL theo Công ƣớc STCW 78/2010 [35] 13 1 Các lực SQTCBL Việt Nam tàu từ 500GT trở lên [12] 19 1 Những kỹ thuật cần thiết cho xử lý an tồn tình tồn nguy đâm va biển [41] 19 Nguy đâm va tàu biển 21 Khái niệm nguy đâm va [6,8] 21 iii 2 Các tình có nguy đâm va 23 Nguyên nhân đâm va biển 25 Trực ca độc lập biển 30 Khái niệm ca trực độc lập biển 30 Điều kiện ca trực độc lập biển [35] 32 3 Điều kiện ca trực độc lập SQTCBL Việt Nam 33 Quy trình xử lý SQTCBL tình có nguy đâm va biển 34 Quy trình phát tàu MT 34 Quy trình nhận dạng tàu mục tiêu 34 Quy trình xác nhận tàu mục tiêu nguy hiểm 35 4 Quy trình lập kế hoạch điều động tránh va với tàu MT 36 Thực kế hoạch điều động tránh va với tàu MT 36 Quy trình quay trở đƣờng định 37 Kết luận chƣơng 38 Các lực cần khảo sát tình có nguy đâm va 39 2 Lựa chọn đối tƣợng phƣơng pháp khảo sát 41 Khảo sát chuyên gia điều khiển tàu biển Thiết kế nội dung hình thức phiếu khảo sát 43 43 Kết khảo sát từ phiếu lấy ý kiến chuyên gia hàng hải lĩnh vực điều khiển tàu biển 47 Khảo sát lực xử lý SQTCBLVN thực nghiệm tình hệ thống mơ buồng lái 57 Giới thiệu hệ thống mô buồng lái thuộc Trung tâm thực hành – Mô hàng hải Khoa Hàng hải, Trƣờng Đại học Hàng hải Việt Nam 57 Xây dựng tập tình có nguy đâm va hai tàu 60 Tổ chức thực nghiệm hệ thống mô 61 iv 4 Kết khảo sát thực nghiệm tình hệ thống mô buồng lái 62 Đánh giá lực xử lý tình có nguy đâm va ca trực độc lập biển SQTCBL Việt Nam 90 Kết luận chƣơng 93 CHƢƠNG MƠ HÌNH NĂNG LỰC CỦA SQHH VIỆT NAM TRONG XỬ LÝ TÌNH HUỐNG TỒN TẠI NGUY CƠ ĐÂM VA TRÊN BIỂN TRONG CA TRỰC ĐỘC LẬP 94 Sơ đồ mơ hình 94 Nội dung mơ hình 94 Đánh giá rủi ro đâm va (Risk assessment) 94 2 Cảnh giới 95 3 Xác định vị trí tàu 97 Sử dụng trang thiết bị buồng lái 98 Áp dụng COLREG 1972 98 Sử dụng VHF 100 Điều động tàu tránh va 100 Năng lực xử lý trƣờng hợp khẩn cấp SQTCBL 114 3 Kết luận chƣơng 114 CHƢƠNG XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG TÀU TRÁNH VA 116 Giới thiệu hệ chuyên gia ES (Expert System) 116 1 Cấu trúc hệ chuyên gia 116 Đặc trƣng ứng dụng hệ chuyên gia 118 Xây dựng CSTT điều động tránh va 119 Thu thập liệu 119 2 Xây dựng sở tri thức 120 v Hệ chuyên gia (Chƣơng trình) hỗ trợ định điều động tàu tránh va 124 Cấu trúc hệ 124 Xây dựng hệ thống 125 4 Kiểm chuẩn chƣơng trình hỗ trợ định điều động tránh va 4 Tình tàu mục tiêu đối hƣớng có nguy đâm va (Phần F) 135 135 4 Tình tàu MT cắt hƣớng từ mạn phải tàu chủ có nguy đâm va (Phần A) 141 4 Tình tàu MT cắt hƣớng từ mạn phải tàu chủ có nguy đâm va (Phần B) 141 4 Tàu MT vƣợt tàu chủ có nguy đâm va 142 Tình tàu MT cắt hƣớng từ mạn trái có nguy đâm va xảy (Phần E) 143 Kết luận chƣơng 143 KẾT LUẬN 145 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 147 TÀI LIỆU THAM KHẢO 148 PHỤ LỤC CÁC KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM TÌNH HUỐNG TRÊN HỆ THỐNG MƠ PHỎNG BUỒNG LÁI PHỤ LỤC PHIẾU Ý KIẾN CHUYÊN GIA vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT STT vii Từ viết tắt Diễn giải CSDL Cơ sở liệu CSTT Cơ sở tri thức CG Chuyên gia ĐHHH Đại học Hàng hải ĐKTB Điều khiển tàu biển GT Giả thiết HCG Hệ chuyên gia KC Khoảng cách KL Kết luận 10 LBCQ La bàn quay 11 MT Mục tiêu 12 NCS Nghiên cứu sinh 13 NM Nautical miles (Hải lý) 14 PV Phƣơng vị 15 QSKS Quan sát khảo sát 16 QSTN Quan sát thực nghiệm 17 SQTCBL Sĩ quan trực ca buồng lái 18 TTMPHH Trung tâm mô Hàng hải 19 TTMPBL Trung tâm mô buồng lái 20 AIS 21 ARPA 22 BCR Automatic Identification system Hệ thống tự động nhận dạng Automatic radar plotting aids Tự động hỗ trợ đồ giải tránh va Bow crossing range Khoảng cách cắt mũi tàu MT 23 CPA Closest point of approach Khoảng cách cận điểm International Regulation for Prevention 24 COLREG 1972 colisions at sea 1972 Quy tắc quốc tế phòng ngừa đâm va tàu thuyền biển 1972 25 IMO 26 MLC 2006 27 PI 28 TBCR 29 TCPA International Maritime Organization Tổ chức Hàng hải quốc tế Maritime Labour Convention, 2006 Công ƣớc lao động Hàng hải 2006 Parallel index - Đƣờng số song song Time to bow crossing range Thời gian đến điểm cắt mũi tàu MT Time to closest point of approach Thời gian đến cận điểm IMO standard marine communication 30 IMO SMCP phrases Thuật ngữ thông tin liên lạc hàng hải tiêu chuẩn IMO Internation convention on Standarsds of training, Certification and Watchkeeping for 31 STCW78/2010 seafarers 1978/2010 Công ƣớc quốc tế tiêu chuẩn đào tạo huấn luyện, chứng trực ca cho thuyền viên, 1978/2010 viii 32 SART 33 VHF 34 VTS Seach and Rescue transponder Thiết bị phát đáp Radar Very high Frequency Transceiver Bộ đàm sóng radio Vessel Traffic Service System Hệ thống kiểm sốt giao thơng tàu biển PHỤ LỤC PHIẾU Ý KIẾN CHUYÊN GIA Họ tên : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nơi cơng tác (nếu có): ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Chức danh nghề nghiệp: ……………………………………………………………, thời gian biển…………………………………………………… Học hàm /học vị (nếu có): Ý kiến chuyên gia Khảo sát lực sĩ quan trực ca buồng lái Việt Nam xử lý tình có nguy đâm va tàu biển ca trực độc lập Thông tin sĩ quan boong Việt Nam đƣợc khảo sát Nơi đào tạo cấp Nơi công tác Chức danh tàu Cần thiết Cần thiết Cần thiết Không cần thiết Không cần thiết Không cần thiết Tuổi đời Kinh nghiệm biển Thời điểm khảo sát Cần thiết Cần thiết Cần thiết Không cần thiết Không cần thiết Không cần thiết Ý kiến khác: ……………………………………………………………………………… Tình có nguy đâm va điều kiện nhìn thấy mắt thƣờng cần khảo sát: Đối hƣớng gần nhƣ đối hƣớng Cần thiết 1/PL2 Cắt hƣớng từ mạn trái Cần thiết Ý kiến khác (bổ sung tình cần khảo sát có) …………………………………………… Khơng cần thiết Khơng cần thiết Tàu chủ vƣợt tàu mục tiêu Cắt hƣớng từ mạn phải Cần thiết Cần thiết Không cần thiết Không cần thiết Các lực sĩ quan hàng hải Việt Nam cần khảo sát Năng lực khảo Cácnhiệmvụ khảo sát sát Ý kiến chung Các tiêu chí khảo sát cần thiết phải khảo sát A1 Nhận biết A1 Năng lực mối nguy hiểm có đánh giá rủi ro thể dẫn đến nguy đâm va hiểm tình tình huống tồn nguy tồn nguy cơ đâm va Cần thiết đâm va biển (Risk Không cần A1 1 Cảnh giới A1 Kiểm tra trang thiết bị buồng lái A1 Sử dụng VHF Cần thiết Cần thiết Không cần thiết Cần thiết Không cần thiết Không cần thiết A1 Xác định vị A1 Tuân thủ COLREG1972 Cần thiết Cần thiết Không cần thiết Cần thiết Không cần thiết assessment) 2/PL2 Khơng cần thiết trí tàu thiết Ý kiến khác: A1 Điều động tránh va Cần thiết Các ý kiến khác (bổ sung thêm tiêu chí khảo sát) Không cần thiết Ý kiến khác …………………………………………………………………………………………………………………… … A Phƣơng pháp đánh giá Cần thiết Không cần thiết A1 Đánh giá rủi Ý kiến khác : ro đâm va …………………………………………………………………………………………………………………… Cần thiết … Không cần thiết Ý kiến khác: A Biện pháp khắc phục Cần thiết Không cần thiết Ý kiến khác : ……………………………………………………………………………………………………………… 3/PL2 Chia vùng NM A2 1 Vùng phát mục tiêu 8-12 Ý kiến khác Phù hợp A2 Trình tự Khơng phù hợp 4-8 A2 Vùng điều động tàu hành động ứng xử cho tình A2 Năng lực Cần thiết Khơngcần thiết cảnh giới Ý kiến khác: Phù hợp Không phù hợp Cần thiết 0-4 A2 Vùng gần Không cần thiết Phù hợp Không phù hợp Ý kiến khác: Ý kiến khác ……………………………………………………………………………………………… A2 Quan sát mục tiêu Ống nhòm thị giác Cần thiết 4/PL2 A2 Nhận biết loại tàu Cần thiết A2 2 Ƣớc tính phƣơng vị Cần thiết Khơng cần thiết Khơng cần thiết A2 Ƣớc tính khoảng cách Cần thiết A2 Ƣớc tính góc mạn Cần thiết Không cần thiết Không cần thiết Không cần thiết A2 Nhận dạng tình tƣơng Ý kiến khác: quan Cần thiết Không cần thiết Ý kiếnkhác …………………………………………………………………………………………………………………… … A2 Lựa chọn dụng cụ đo A2 Đo phƣơng vị Cần thiết đến mục tiêu Không cần thiết hƣớng ngắm Cần thiết Không cần thiết Ý kiến khác: A2 Số lần đo Cần thiết Không cần thiết Ý kiếnkhác …………………………………………………………………………………………………………………… …… A2 Sử dụng Radar/ARPA để xác định thông số cần quan tâm 5/PL2 A2 Góc cắt hƣớng A2 Khoảng cách A2 Tốc độ Cần thiết Không cần thiết Cần thiết Cần thiết Không cần thiết Cần thiết Không cần thiết A2 4 TCPA A2 TBCR Cần thiết Không cần thiết Không cần thiết tàu mục tiêu A2 Phƣơngvị Cần thiết Cần thiết Không cần thiết Không cần thiết Ý kiến khác: A2 Hƣớng Cần thiết A2 CPA Cần thiết Không cần thiết A2 BCR Cần thiết Không cần thiết Không cần thiết Ý kiếnkhác …………………………………………………………………………………………………………… A2 Tín hiệu âm A2 Sử dụng tín hiệu điều động loan báo Cần thiết Không cần thiết Ý kiến khác: Cần thiết Khơng cần thiết A2 Tín hiệu ánh sáng Cần thiết Không cần thiết Ý kiến khác : …………………………………………………………………………………………………… A2 Sử dụng hải đồ điện tửđể A2 Tên tàu A2 Hô hiệu A2 Loại tàu xác định theo dõi hải thông sốcần Cần thiết Cần thiết Cần thiết Cần thiết quan tâm tàu Không cần thiết Không cần thiết Không cần thiết Không cần thiết mục tiêu 6/PL2 A2 Tình trạng hàng Cần thiết Khơng cần thiết Ý kiến khác: A2 Hƣớng A2 6 Hƣớng mũi tàu A2 Tốc độ A2 Tốc độ quay Cần thiết Cần thiết Cần thiết Cần thiết Không cần thiết Không cần thiết Không cần thiết Không cần thiết A2 Phƣơng vị A2 10 Khoảng cách Cần thiết Cần thiết Không cần thiết Không cần thiết Ý kiến khác ……………………………………………………………………………………………………………… …… A2 Sử dụng hệ thống tự động nhận dạng (AIS) theo dõi thông A2 Tên tàu A2 Hô hiệu A2 MMSI A2 Tình trạng hàng hải Cần thiết Cần thiết Cần thiết Cần thiết Không cần thiết Không cần thiết Không cần thiết Không cần thiết số tàu mục tiêu A2 Hƣớng Ý kiến khác: A2 Tốc độ quay Cần thiết Cần thiết Cần thiết Cần thiết Không cần thiết Không cần thiết Không cần thiết Không cần thiết A2 10 Vị trí tàu A2 11 Phƣơng vị A2 12 Khoảng cách 7/PL2 A2 Tốc độ tàu tàu Cần thiết Không cần thiết A2 Hƣớng mũi Cần thiết Cần thiết Cần thiết Không cần thiết Không cần thiết Không cần thiết Ý kiến khác ……………………………………………………………………………………………………………… … A3 Phƣơng pháp xác định vị trí tàu A3 Năng lực Cần thiết Cần thiết có nguy đâm va Không cần thiết Không cần thiết biển tàu Cần thiết Không cần thiết Ý kiến khác: A4 Năng lực áp A4 Sự hiểu biết dụng quy tắc điều luật quốc tế Cần thiết đâm va tàu thuyền 8/PL2 A3 Bằng GPS trongcáctìnhhuống xác định vị trí phịng ngừa A3 Bằng Radar Không cần thiết Ý kiếnkhác Ý kiến khác: …………………………………………………………………………………………………………………… … A4 1 Điêu luật qui định Phạm vi áp dụng Cần thiết Không cần thiết A4 Điều luật qui định hành trình Điề kiện tầm nhìn xa hạn chế Cần thiết u Cần thiết Không cần thiết Không cần thiết Không cần thiết Ý kiến khác: Cần thiết A4 Điều luật qui định hành trình điều kiện tầm nhìn xa A4 Điều luật qui định đèn Cần thiết Ý kiến khác: biển 1972 Cần thiết Không cần thiết Không cần thiết A4 Điều luật qui định hành trình A4 Điều luật qui định dấu hiệu điều kiện nhìn thấy mắt thƣờng Cần thiết Cần thiết Không cần thiết Không cần thiết Ý kiến khác : ………………………………………………………………………………………………… A4 Sự tuân thủ A4 Điều Cảnh giới Cần thiết Không cần thiết điều luật A4 2 Điều Nguy va chạm A4 Điều 13 Vƣợt Cần thiết Không cần thiết Ý kiến khác: Không cần thiết A4 Điều Tốc độ an toàn A4 Điều Hành động tránh A4 Điều 14 Tàu thuyền Cần thiết Không cần thiết Cần thiết va chạm Cần thiết Không cần thiết Cần thiết hƣớng gần nhƣ đối hƣớng Cần thiết Không cần thiết Không cần thiết A4 Điều 15 Tàu thuyền A4 Điều 17 Hành động A4 Điều 16 Hành động cắt hƣớng tàu thuyền đƣợc nhƣờng thuyền phải nhƣờng đƣờng đƣờng 9/PL2 i Cần thiết Cần thiết Không cần thiết Cần thiết Không cần thiết Khơng cần thiết A4 10 Điều 34 Tín hiệu điều A4 11 Điều Trách nhiệm động tính hiệu loan báo Cần thiết Cần thiết Khơng cần thiết Không cần thiết Ý kiến khác …………………………………………………………………………………………………………………… … A5 1 Tên hô hiệu tàu A5 Trao A5 Năng lực sử đổi thông tin Cần thiết dụng VHF Ý kiến khác: Cần thiết Cần thiết Không cần thiết Không cần thiết A5 Hƣớng tốc độ Cần thiết Không cần thiết A5 Phƣơng vị khoảng cách Không cần thiết Ý kiếnkhác A5 Mức độ sử dụng tiếng anh Cần thiết Không cần thiết …………………………………………………………………………………………………………………… … 10/PL2 Cần thiết Không cần thiết Ý kiến khác A5 Thỏa thuận tránh va Cần thiết Không cần thiết Ý kiến khác: A5 Mạn qua A5 2 Hành động tàu Cần thiết Cần thiết Không cần thiết Không cần thiết Ý kiến khác : …………………………………………………………………………………………………………………… A6 1 Thay đổi hƣớng đơn Cần thiết A6 Sử dụng phƣơng pháp điều A6 Năng lực động Cần thiết điều động tránh va Không cần thiết Ý kiến khác: Không cần thiết A6 Thay đổi tốc độ đơn Cần thiết Cần thiết Không cần thiết A6 Thay đổi hƣớng tốc độ Không cần thiết Cần thiết Ý kiến khác: Không cần thiết Ý kiến khác A6 Hành động tránh va 11/PL2 ……………………………………………………………………………………………………… A6 1Thời điểm bắt đầu tránh va Cần thiết Cần thiết A6 2 Góc bẻ lái Cần thiết Không cần thiết Không cần thiết Khơng cần thiết Ý kiến khác: A6 Góc thay đổi hƣớng A6 Khoảng cách gần hai tàu (min CPA) Cần thiết Không cần thiết A6 Sử dụng tố độ tàu Cần thiết Không cần thiết A6 Chế độ lái tự động Cần thiết Không cần thiết Cần thiết Không cần thiết A6 Chế độ lái tay Cần thiết Không cần thiết A6 Đánh giá hiệu tránh va Cần thiết Không cần thiết A6 Thời điểm quay trở hƣớng Cần thiết Không cần thiết Ý kiến khác : …………………………………………………………………………………………… A7 Năng lực A7 Hỗ trợ từ xử lý gặp thuyền trƣởng tình 12/PL2 Cần thiết A7 1 Tình gọi Cần thiết A7 Phƣơng pháp gọi Cần thiết Cần thiết Không cần thiết vƣợt q lực tình Khơng cần thiết Không cần thiết Không cần thiết Ý kiến khác: tồn nguy đâm va A7 Hỗ trợ từ sỹ quan khác Cần thiết A7 Tình gọi A7 2 Phƣơng pháp gọi Cần thiết Cần thiết Không cần thiết Không cần thiết Không cần thiết Ý kiến khác: A7 Hỗ trợ từ thủy thủ Cần thiết A7 Tình gọi Cần thiết Cần thiết Không cần thiết Không cần thiết Không cần thiết Ý kiến khác: A7 Thông báo cho sĩ quan máy A7 Hỗ trợ từ buồng máy A7 Phƣơng pháp gọi Cần thiết Không cần thiết 13/PL2 Ý kiến khác (bổ Ý kiến khác: sung thêm lực cần khảo sát có) Xác nhận đơn vị cơng tác (nếu có) , Ngày tháng năm Xác nhận chuyên gia (Chữ ký, Họ tên) * Phiếu sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học Mọi thơng tin cá nhân chuyên gia bảo mật tuyệt đối 14/PL2 ... Cơ sở lý luận lƣc xử lý tình có nguy đâm va ca trực độc lập biển SQTCBL Việt Nam Chương Khảo sát lực SQTCBL Việt Nam xử lý tình có nguy đâm va tàu ca trực độc lập biển Chương Mơ hình lực xử lý. .. giá lực xử lý tình có nguy đâm va ca trực độc lập biển SQTCBL Việt Nam 90 Kết luận chƣơng 93 CHƢƠNG MƠ HÌNH NĂNG LỰC CỦA SQHH VIỆT NAM TRONG XỬ LÝ TÌNH HUỐNG TỒN TẠI NGUY CƠ ĐÂM VA TRÊN BIỂN TRONG. ..TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM  NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC CỦA SỸ QUAN HÀNG HẢI VIỆT NAM TRONG XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CĨ NGUY CƠ ĐÂM VA TÀU TRÊN BIỂN TRONG CA TRỰC ĐỘC LẬP LUẬN ÁN TIẾN SĨ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu năng lực của sỹ quan hàng hải việt nam trong xử lý tình huống có nguy cơ đâm va tàu trên biển trong ca trực độc lập 100 ,