0

Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Cổ phần du lịch Việt Nam Vitours tại Đà Nẵng

137 2 0
  • Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Cổ phần du lịch Việt Nam Vitours tại Đà Nẵng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 08:40

Mục tiêu của đề tài là làm rõ các vấn đề liên quan đến năng lực cạnh tranh để phân tích thực trạng về năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần du lịch Việt Nam Vitours. Từ đó đưa ra các giải pháp để công ty có thể cạnh tranh trên thị trường du lịch.
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Cổ phần du lịch Việt Nam Vitours tại Đà Nẵng,