0

Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại – nhìn từ góc độ thể loại.

176 1 0
  • Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại – nhìn từ góc độ thể loại.

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2022, 21:07

®Ò c­¬ng luËn ¸n TiÕn sÜ v¨n häc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI *** NGUYỄN THỊ MINH PHƢỢNG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM ĐƢƠNG ĐẠI NHÌN TỪ GÓC ĐỘ THỂ LOẠI LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN[.] BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI *** NGUYỄN THỊ MINH PHƢỢNG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM ĐƢƠNG ĐẠI NHÌN TỪ GÓC ĐỘ THỂ LOẠI LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN HÀ NỘI – 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI *** NGUYỄN THỊ MINH PHƢỢNG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM ĐƢƠNG ĐẠI NHÌN TỪ GĨC ĐỘ THỂ LOẠI Chun ngành: Lý luận văn học Mã số: 9.22.01.20 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN VĂN DÂN HÀ NỘI – 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Kết nghiên cứu đảm bảo tính xác tính khoa học cao, chưa công bố đâu hình thức Các tài liệu tham khảo thích nguồn dẫn rõ ràng, trung thực Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm cơng trình nghiên cứu Tác giả Nguyễn Thị Minh Phƣợng LỜI CẢM ƠN Trước hết, em xin trân trọng cảm ơn sâu sắc PGS.TS Nguyễn Văn Dân tận tâm, nhiệt tình, chân thành, ln giúp em mặt tài liệu, gợi mở, chỉnh sửa luận án, chia sẻ quan điểm, giúp em có thêm nhiều kiến thức lý luận phương pháp nghiên cứu khoa học Thầy nghiêm khắc, ln đơn đốc, nhắc nhở, thúc giục, động viên, khích lệ em suốt trình học chuyên đề hoàn thành luận án Em xin trân trọng cảm ơn tất thầy, Tổ Lí luận văn học, Khoa Ngữ văn phòng ban Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho em mặt vật chất tinh thần để hoàn thành luận án nhiệm vụ học tập giao Em xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ Trường THPT Cảm Nhân, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái, lãnh đạo tỉnh Yên Bái, số quan Hà Nội gia đình Hà Nội, tháng năm 2021 Tác giả Nguyễn Thị Minh Phƣợng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Đối tượng, nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp luận án Cấu trúc luận án NỘI DUNG Chƣơng TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Các cơng trình nghiên cứu tiểu thuyết lịch sử Việt Nam 1.2 Các quan niệm đặc trưng thể loại 14 1.2.1 Quan niệm kết hợp hài hòa lịch sử hư cấu nghệ thuật 15 1.2.2 Quan niệm đề cao yếu tố “hư cấu” đặc trưng tiểu thuyết lịch sử 17 1.2.3 Quan niệm coi trọng yếu tố “lịch sử” “hư cấu” 19 1.3 Quan niệm luận án tiểu thuyết lịch sử xu hướng tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại 21 1.3.1 Quan niệm luận án tiểu thuyết lịch sử sở lý thuyết để nghiên cứu đề tài 21 1.3.2 Quan niệm xu hướng tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại .24 Tiểu kết chương 31 Chƣơng XU HƢỚNG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ BÁM SÁT SỬ LIỆU 32 2.1 Khái quát xu hướng tiểu thuyết lịch sử bám sát sử liệu 32 2.2 Một số đặc điểm nội dung xu hướng tiểu thuyết lịch sử bám sát sử liệu 34 2.2.1 Nguyên lí nghĩa nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc 34 2.2.2 Xây dựng hình tượng người mang khát vọng lịch sử theo nguyên mẫu 39 2.2.3 Chuyện đời tư với hình tượng người trần 44 2.3 Một số đặc sắc nghệ thuật xu hướng tiểu thuyết lịch sử bám sát sử liệu 48 2.3.1 Đổi cấu trúc tiểu thuyết lịch sử chương hồi 48 2.3.2 Kỹ thuật đa điểm nhìn 52 2.3.3 Kết cấu cốt truyện ghép mảnh 59 2.3.4 Ngôn ngữ đa phong cách 63 2.3.5 Cấu trúc lớp không gian tạo khung cốt truyện 65 Tiểu kết chương 69 Chƣơng XU HƢỚNG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ DỤ NGƠN HĨA SỬ LIỆU70 3.1 Khái qt xu hướng tiểu thuyết lịch sử dụ ngơn hóa sử liệu 70 3.2 Nội dung giáo huấn thực tiễn mang ý nghĩa thời 73 3.2.1 Giáo huấn lòng yêu nước 73 3.2.2 Giáo huấn trị - tơn giáo 81 3.2.3 Giáo huấn đại đoàn kết dân tộc 86 3.2.4 Giáo huấn chủ nghĩa nhân đạo 91 3.3 Các hình thức nghệ thuật bật tiểu thuyết lịch sử dụ ngơn hóa sử liệu 96 3.3.1 Đan xen người kể chuyện toàn tri hạn tri 96 3.3.2 Ngôn ngữ luận 99 3.3.3 Thời gian tuyến tính biên niên sử .102 3.3.4 Hư cấu lớp thời gian đa chiều 105 Tiểu kết chương 110 Chƣơng XU HƢỚNG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ ĐỐI THOẠI VỚI SỬ LIỆU 111 4.1 Khái lược xu hướng tiểu thuyết lịch sử đối thoại với sử liệu 112 4.2 Nội dung luận giải cụ thể tinh thần đối thoại .115 4.2.1 Đối thoại vấn đề tâm linh 115 4.2.2 Đối thoại lịch sử đổi thống đất nước .120 4.2.3 Đối thoại thể người 126 4.2.4 Đối thoại lịch sử kết đọng chiều sâu số phận người 127 4.3 Một số phương diện nghệ thuật đối thoại 130 4.3.1 Đối thoại giải thiêng thần tượng nhân vật có thật qua góc khuất lịch sử .130 4.3.2 Hư cấu, dự phóng “lịch sử mới” qua nhân vật hư cấu hoàn toàn 138 4.3.3 Ngôn ngữ biện giải .143 Tiểu kết chương 147 KẾT LUẬN .148 NHỮNG CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN ĐÃ ĐƢỢC CÔNG BỐ 151 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TTLS: Tiểu thuyết lịch sử MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.1 Trong văn học Việt Nam đại, tiểu thuyết thể loại tiêu biểu, trở thành lực lượng nịng cốt cho phát triển văn học, có khả bao quát rộng lớn thâu tóm thể loại văn học khác Tiểu thuyết lịch sử (TTLS) vậy, nhánh bật tiểu thuyết Việt Nam, thể loại văn học viết lịch sử, có khả bao quát thâu tóm thể loại văn học khác viết lịch sử (như truyện ngắn lịch sử, kịch lịch sử, truyện thơ lịch sử, diễn ca lịch sử) Thể loại “vừa cũ lại vừa mới”, ln có biến đổi, “tái sinh đổi mới” trình hình thành tác phẩm qua thời kỳ Điểm bật thể loại tổ chức nội dung hình thức nghệ thuật tác phẩm thành hình thức chỉnh thể hệ thống phương thức tổ chức ổn định, bền vững, có tính “quy luật định” cấu trúc tác phẩm Mỗi thể loại có qui luật chi phối, quy định lớp cấu trúc đặc thù theo nguyên tắc thể loại riêng, đặc biệt TTLS, qui luật khách quan “lịch sử” quy định, chi phối yếu tố “hư cấu” việc tổ chức lớp cấu trúc thể loại miêu tả nhân vật, kiện, cốt truyện, tổ chức không- thời gian, chọn người kể chuyện kể, tổ chức lớp ngôn ngữ theo nguyên tắc thể loại 1.2 Từ sau ngày Đổi Mới, thấy xuất nhiều tác phẩm TTLS có giá trị nhận giải thưởng, đáp ứng yêu cầu chức giáo dục lịch sử chức thẩm mỹ văn học TTLS hấp dẫn nhà sáng tác, kể tác giả trẻ Song, tính đặc thù thể loại, TTLS nơi gây nhiều tranh luận vai trò giới hạn hai yếu tố lịch sử hư cấu lớp cấu trúc thể loại Các nhà nghiên cứu dành quan tâm cho việc tìm hiểu đánh giá TTLS, có nhiều cơng trình khoa học nghiên cứu thể loại văn học Có thể nói, sống động, phức tạp thể loại văn học địi hỏi phải tiếp tục có cơng trình khoa học khác nghiên cứu nó, nhằm khẳng định giá trị, thành tựu, nhận đặc điểm cấu trúc, nguyên tắc thể loại, giới hạn yếu tố “hư cấu” “lịch sử” Những công trình nghiên cứu trước vào khía cạnh TTLS, chưa có khái quát sâu rộng, vấn đề lý thuyết thể loại nhiều điểm trống thiếu hụt, nhiều vấn đề nội dung nghệ thuật TTLS đặt ra, chúng chưa giải thỏa đáng Trong tình hình đó, việc làm rõ đặc trưng, ý nghĩa vai trò TTLS Việt Nam hệ thống thể loại văn học giai đoạn đương đại việc làm cần thiết để khẳng định tư cách thể loại loại hình tiểu thuyết quan trọng TTLS Để làm rõ giá trị, ý nghĩa, đặc điểm lớp cấu trúc thể loại, cách tân thể loại nội dung nghệ thuật xu hướng TTLS Việt Nam đương đại hệ thống thể loại văn học, chọn đề tài “Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại – nhìn từ góc độ thể loại” với hy vọng góp phần tìm hiểu thấu đáo thể loại quan trọng văn học Việt Nam đại 1.3 Việc tiếp nhận thể loại nhiều bất cập chưa thống nhất, lý thuyết thể loại dùng để nghiên cứu, tiếp nhận thể loại TTLS chưa có tính khái qt chưa có hệ thống, nhiều vấn đề thiếu hụt Đề tài khái quát vấn đề lý thuyết thể loại thiếu hụt, theo sát đời tác phẩm thực tiễn sáng tác nhà văn Với đề tài này, chúng tơi mang đến góc tiếp cận mới, góp phần lấp đầy khoảng trống lý thuyết cơng trình trước, mang đến cơng cụ lý thuyết để vận dụng việc nghiên cứu khoa học sinh viên, việc giảng dạy lý luận văn học, tiếp cận vấn đề thể loại 2 ĐỐI TƢỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu số vấn đề lý luận thể loại, cách tân đặc trưng lớp cấu trúc thể loại TTLS Việt Nam đương đại biểu qua ba xu hướng: TTLS bám sát sử liệu, TTLS dụ ngơn hóa sử liệu TTLS đối thoại với sử liệu với tác phẩm TTLS tiêu biểu từ 1986 đến 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Chúng khái quát lý thuyết thể loại, xu hướng phát triển đặc điểm riêng xu hướng TTLS Việt Nam đương đại qua việc tìm hiểu nội dung nghệ thuật tác phẩm cụ thể tiểu biểu xu hướng Từ đó, chúng tơi làm sáng tỏ yếu tố cấu thành lớp cấu trúc thể loại thể qua xu hướng, điểm xu hướng, góp tầm nhìn sâu rộng phát triển thể loại văn học từ năm 1986 đến Trong trình viết đề tài“Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại – nhìn từ góc độ thể loại”, chúng tơi tiếp thu có chọn lọc vận dụng hệ thống lý thuyết lý luận văn học để làm rõ vấn đề nói qua việc khảo cứu số tác phẩm TTLS Việt Nam đương đại (từ năm 1986 đến nay) nội dung nghệ thuật 2.3 Phạm vi nghiên cứu Về mặt phạm vi thời gian, quan niệm thuật ngữ “đương đại” giai đoạn kể từ ngày Đổi Mới (từ năm 1986) đến Và đặt vấn đề nghiên cứu “Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại – nhìn từ góc độ thể loại”, chúng tơi tập trung phân tích nội dung nghệ thuật tác phẩm ba xu hướng giai đoạn từ ngày Đổi (năm1986) đến nay, để khẳng định ý nghĩa, vai trò TTLS văn học nước nhà Về mặt phạm vi khảo sát, tập trung phân tích số tiểu thuyết tiêu biểu cho số xu hướng tìm tịi đổi mặt nghệ thuật Cụ thể chúng tơi phân tích tiểu thuyết “Tây Sơn bi hùng truyện” Lê Đình Danh, tiểu thuyết “Sông Côn mùa lũ” Nguyễn Mộng Giác, Phùng Vương Phùng Văn Khai, “Mười hai sứ quân” Vũ Ngọc Đĩnh, “Thông reo Ngàn Hống” Nguyễn Thế Quang, bốn tiểu thuyết “Bão táp triều Trần” sáu tiểu thuyết “Tám triều vua Lý” Hồng Quốc Hải, “Khơng phải huyền thoại” Hữu Mai, ba tác phẩm “Hồ Quý Ly”, “Mẫu Thượng Ngàn”, “Đội gạo lên chùa” Nguyễn Xuân Khánh, “Hội thề” Nguyễn Quang Thân, “ iàn thiêu” Võ Thị Hảo, “ ió Lửa” Nam Dao, “Đàn đáy” Trần Thu Hằng Trong tác giả này, Lê Đình Danh, Nguyễn Mộng Giác, Phùng Văn Khai, Vũ Ngọc Đĩnh, Nguyễn Thế Quang đại diện cho xu hướng TTLS bám sát sử liệu; Hoàng Quốc Hải, Hữu Mai đại diện cho xu hướng TTLS dụ ngơn hóa sử liệu; Nguyễn Xuân Khánh, Nguyễn Quang Thân, Võ Thị Hảo, Nam Dao, Trần Thu Hằng đại diện cho xu hướng đối thoại với sử liệu Tất nhiên, lấy tiểu thuyết làm đối tượng phân tích, chúng tơi so sánh liên hệ với TTLS khác để làm rõ thêm vấn đề cần giải PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đây đề tài khảo sát nghiên cứu TTLS giai đoạn từ 1986 đến nay, sâu vào số tác phẩm lớn, tiêu biểu, để minh chứng vị trí quan trọng, đổi lớp cấu trúc thể loại ba xu hướng TTLS Việt Nam đương đại văn học nước nhà Để đạt mục đích này, ngồi phương pháp thuộc cấp phương pháp luận khoa học chung phương pháp liên ngành dùng để đối sánh với sử liệu, tơi cịn sử dụng phương pháp đặc thù chủ yếu sau đây: Phương pháp hệ thống - loại hình dùng để hệ thống hoá vấn đề đặc trưng thể loại, phân loại xu hướng TTLS giai đoạn từ 1986 đến khái quát hệ thống tác phẩm theo trình tự thời gian Từ đó, chúng tơi đánh giá đóng góp ba xu hướng TTLS mặt nội dung, nghệ thuật phương pháp sáng tác nhà văn việc xử lý yếu tố “lịch sử” “hư cấu” theo nguyên tắc thể loại Phương pháp so sánh- đối chiếu dùng để nghiên cứu đối tượng mối tương quan so sánh nhằm xác định nguyên tắc thể loại ba xu hướng TTLS, để thấy ý nghĩa đổi thể loại TTLS Ngồi ra, chúng tơi cịn dùng thao tác phân tích, tổng hợp, thống kê, khái quát hệ thống- cấu trúc vấn đề cấp độ khác để mổ xẻ lớp cấu trúc nội dung hình thức tác phẩm ba xu hướng TTLS, khái quát vấn đề lý thuyết thể loại tiểu mục, thống kê tác phẩm TTLS Việt Nam đương đại, chốt lại vấn đề nghiên cứu Phương pháp thi pháp học dùng để nghiên cứu đặc trưng nghệ thuật ba xu hướng nói 4 ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN Với đề tài “Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại – nhìn từ góc độ thể loại”, chúng tơi hy vọng có đóng góp nhỏ sau: Qua việc xác định chất đặc trưng ba xu hướng TTLS Việt Nam đương đại, luận án đóng góp luận điểm, luận khoa học nhìn sâu rộng đa dạng, đổi lớp cấu trúc thể loại ba xu hướng TTLS Việt Nam đương đại Đó ý nghĩa lý luận đề tài Luận án đóng góp phần cho công việc tổng kết phát triển tiểu thuyết Việt Nam đương đại vạch số khía cạnh lý thuyết thể loại đóng góp vào phát triển ngành Lý luận văn học nước nhà Những kết thu luận án công cụ hữu dụng để sinh viên vận dụng nghiên cứu khoa học thể loại văn học Những kết thu luận án có ý nghĩa quan trọng với việc giảng dạy lý luận văn học vấn đề lý thuyết thể loại, đặc biệt việc giảng dạy TTLS trường phổ thông đại học Đề tài luận án cịn có ý nghĩa văn học sử Luận án đề cập đến nhiều nội dung có ý nghĩa thời sự, có vai trị thúc đẩy tiến xã hội giúp hoàn thiện đạo đức, nhân cách học sinh, sinh viên CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN Ngồi ba mục Những cơng trình khoa học tác giả liên quan đến đề tài luận án công bố, mục Tài liệu tham khảo, Danh mục từ viết tắt, cấu trúc luận án gồm ba phần: Mở đầu, Nội dung Kết luận, Nội dung luận án gồm có chương: Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu Chương 2: Xu hướng tiểu thuyết lịch sử bám sát sử liệu Chương 3: Xu hướng tiểu thuyết lịch sử dụ ngơn hóa sử liệu Chương 4: Xu hướng tiểu thuyết lịch sử đối thoại với sử liệu 156 80.Trương Đăng Dung, (2004), Tác phẩm văn học trình, Nxb KHXH, Hà Nội 81 Nguyễn Tuấn Dũng, Trường ĐH KHXH&NV, Khoa Văn học Ngơn ngữ 2014, “Phê bình nữ quyền”, nguồn internet, truy cập tháng năm 2018 82 Hà Thế Dũng, (2002), Lê Lợi, Nxb Công an Nhân dân, Hà Nội 83 Hà Thế Dũng (2004), Bà Triệu, Nxb Công an Nhân dân, Hà Nội 84 Hà Thế Dũng (2006), Lý Nam Đế, Nxb Công an Nhân dân, Hà Nội 85 Triêu Dương, (1964), “Mấy ý kiến tiểu thuyết lịch sử nhân đọc Quận He khởi nghĩa”, Tạp chí Văn học số 86 Triêu Dương, (1978), “Bàn hư cấu số truyện lịch sử gần đây”, Tạp chí Văn học số 87 Nguyễn Thị Ngọc Diệp, (2003), Quan niệm nghệ thuật người tiểu thuyết chiến tranh sau 1975, Nxb ĐHSP, Hà Nội 88 Trần Cao Đàm, (1999), Bến ngòi, Nxb Quân đội nhân dân 89 Trần Cao Đàm, (2006), Âu Lâu bến lửa, Nxb Quân đội nhân dân 90 Trần Cao Đàm, (2014), Đất Mường thời dông lũ, Nxb Công an nhân dân 91 Đặng Anh Đào, (2001), Đổi nghệ thuật tiểu thuyết phương Tây đại, Nxb ĐHQG, Hà Nội 92 Đặng Anh Đào, Hoàng Nhân,…(2003), Văn học phương Tây, Nxb Giáo dục, Hà Nội 93 Phan Cự Đệ, (1974), Tiểu thuyết Việt Nam đại, Nxb Đại học Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 94 Phan Cự Đệ, (1975), Tiểu thuyết Việt Nam đại, Nxb ĐH&THCN, Hà Nội 95 Phan Cự Đệ, (2002), “Tiểu thuyết lịch sử quan niệm Helle S Haasse”, Tạp chí Văn học, (3) 96 Phan Cự Đệ, (2003), “Tiểu thuyết lịch sử”, Tạp chí Nhà văn, số 1, tr 55 97 Phan Cự Đệ, (2004), “Tiểu thuyết lịch sử”, Văn học Việt Nam kỉ XX, Nxb Giáo dục, Hà Nội 98 Phan Cự Đệ, (2006), Phan Cự Đệ tuyển tập, (tập 1), Nxb Giáo dục, Hà Nội 99 Nguyễn Đăng Điệp (chủ biên), (2012), Lịch sử văn hóa - Cái nhìn nghệ thuật Nguyễn Xn Khánh, Nxb Phụ nữ, Hà Nội 100 Trịnh Bá Đĩnh, (2002), Chủ nghĩa cấu trúc văn học, Nxb Văn học- Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, Hà Nội 157 101 Vũ Ngọc Đĩnh, (2003), Hào kiệt Lam Sơn, tập, Nxb Văn học, Hà Nội 102 Vũ Ngọc Đĩnh, (2003), Mười hai sứ quân, tập, Nxb Văn học, Hà Nội 103 Vũ Ngọc Đĩnh, (2003), Bắn rụng mặt trời, tập, Nxb Văn học, Hà Nội 104 Vũ Ngọc Đĩnh, (2005), Ứng vận thần vũ Lê Đại Hành- Hồng đế phá Tống, tập, Nxb Văn hóa thơng tin 105 Trung Trung Đỉnh, (2001), “Hồ Quý Ly giải pháp cho tiểu thuyết lịch sử nước nhà”, Văn nghệ Quân đội, số 10 106 Hà Minh Đức, Phan Cự Đệ, (1966), Nguyễn Huy Tưởng, Nxb Văn học, Hà Nội 107 Hà Minh Đức, (1993), “Văn học phải góp phần hướng thiện hồn thiện nhân cách người”, Báo Văn nghệ, số 10 108 Hà Minh Đức (Chủ biên), (2000), Lý luận văn học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 109 Hà Minh Đức (Chủ biên), Phạm Thành Hưng, Đỗ Văn Khang, Phạm Quang Long, Nguyễn Văn Nam, Đoàn Đức Phương, Trần Khánh Thành, Lý Hoài Thu (2012), Lý luận văn học, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 110 Trọng Đức, (1988), “Hình tượng nhân vật anh hùng qua số tác phẩm văn học cổ Việt Nam”, Tạp chí Văn học, số 111 Yveline Feray, (2002), Vạn Xuân, Nguyễn Khắc Dương dịch, Nxb Văn học, Hà Nội 112 Yveline Feray, (2005), Lãn Ông, Lê Trọng Sâm dịch, Nxb Văn nghệ Tp Hồ Chí Minh 113 Nguyễn Mộng Giác, (2003), Sông Côn mùa lũ, tập 2, tr.1003, Nxb Văn học- Trung tâm nghiên cứu Quốc học, Hà Nội 114 Vũ Tam Giang, (1991), “Bàn thêm Đổi nhận thức lịch sử”, Tạp chí Văn học, số 115 Nguyễn Hải Hà, (1992), Thi pháp tiểu thuyết Tônxtôi, Nxb Giáo dục, Hà Nội 116 Cao Việt Hà, (2007), Sức hấp dẫn tiểu thuyết Mẫu Thượng Ngàn, Luận văn Thạc sĩ, Trường ĐHSPHN 117 Vũ Thanh Hà, (2009), Thể loại tiểu thuyết chương hồi chữ Hán Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Viện Văn học, Hà Nội 118 Hoàng Quốc Hải, (2003), Bão táp cung đình, Nxb Phụ nữ, Hà Nội 119 Hồng Quốc Hải, (2004), “Lịch sử phải học soi sáng cho đương đại”, Sài ịn giải phóng, 2-10 120 Hoàng Quốc Hải, (2016), Bão táp triều Trần, tập 1, 2, 3, 4, 5, Nxb Phụ nữ 121 Hoàng Quốc Hải, (2016), Tám triều vua Lý, tập 1, 2, 3, 4, Nxb Phụ nữ, Hà Nội 158 122 Hoàng Quốc Hải, (2019), “Văn học viết lịch sử: Chân lí từ khứ hay thật trái tim người”, từ nguồn internet, ngày 19/08 123 Ngơ Thanh Hải, (2018), Ba mơ hình truyện lịch sử văn xuôi đại Việt Nam, luận án tiến sĩ, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam- Học viện Khoa học xã hội 124 Käte Hamburger, (2004), Logic học thể loại văn học, Vũ Hoàng Địch Trần Ngọc Vương dịch từ tiếng Pháp, Nxb ĐH Quốc gia, Hà Nội 125 Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi (đồng Chủ biên), (2006), Từ điển thuật ngữ văn học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 126 Võ Thị Hảo, (2005), Giàn thiêu, Nxb Phụ nữ, Hà Nội 127 Hoàng Xuân Hãn, (2015), Lý Thường Kiệt- Lịch sử ngoại giao tông giáo triều Lý, Khoa học xã hội, Hà Nội 128 Đặng Thị Hồng Hạnh, (2012), Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam giai đoạn từ 1986 đến qua lăng kính lý thuyết tiếp nhận, Luận văn Thạc sĩ, ĐHSP Hà Nội 129 Nguyễn Thị Hồng Hạnh, (2016), “Vấn đề chủ nghĩa thực trước tác Lê Đình Kỵ”, từ nguồn internet, ngày 22/11 130 Nguyễn Văn Hạnh, (1987), “Về nội dung khái niệm chủ nghĩa thực văn học”, Văn học, số 131 Bùi Thu Hằng, (2003), Mấy đặc sắc nghệ thuật Hồng Lê thống chí, Luận văn thạc sĩ, ĐHSPHN 132 Đinh Minh Hằng, (2010), Thơ Trần Dần- Nhìn từ lý thuyết diễn ngơn Michel Foucault, Luận văn Thạc sĩ, Trường ĐHSPHN 133 Trần Thu Hằng, (2005), Đàn đáy, Nxb Hội nhà văn, Hà Nội cơng ty văn hóa phương Nam, Tp Hồ Chí Minh 134 Hồng Ngọc Hiến, (2001), Đi tìm Nguyễn Huy Thiệp, Nxb Văn hóa Thơng tin, Hà Nội 135 Đỗ Đức Hiểu, (2000), Thi pháp đại, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội 136 Đỗ Văn Hiểu dịch,Vương Xương Mễ, (2012), “Ba góc độ phân tích diễn ngơn”, Nguồn: http://dovanhieu.wordpress.com/, ngày 15/07 137 Nguyễn Hoà, (2006), “Lại bàn chuyện đọc sử đọc văn”, Văn nghệ, ngày 28/10, nguồn http://www.nhandan.com.vn/ vanhoa/dien-dan/item/11534502-.html 138 Nguyễn Thái Hòa, (2000), Những vấn đề thi pháp truyện, Nxb Giáo dục 139 Nguyễn Hoà, “Lại bàn chuyện đọc sử đọc văn”, Văn nghệ, nguồn internet, ngày 28/10 159 140 La Khắc Hòa, Lộc Phương Thủy, Huỳnh Như Phương (đồng Chủ biên), (2015), Tiếp nhận Tư tưởng văn nghệ nước ngoài- Kinh nghiệm Việt Nam thời đại, Nxb ĐHQG Hà Nội, Hà Nội 141 Hữu Hoàng, (2008), Danh tướng lịch sử Việt Nam, Nxb Thanh Niên, Hà Nội 142 Heghen, (1968), M học, Phan Ngọc giới thiệu dịch, Nxb Văn học 143 Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, (2013), Sáng tạo văn học nghệ thuật đề tài lịch sử, Nxb Chính trị Quốc gia- Sự thật, Hà Nội 144 Cao Thị Hồng, (2010), Lý luận văn học Việt Nam từ 1986 đến nay, Luận án tiến sĩ, Viện KHXH Việt Nam 145 Nguyên Hồng, (1981), Núi rừng Yên Thế, tập, Nxb Hà Bắc 146 Minh Hồng, (2010), “Gặp gỡ người viết Tướng không phong hàm”, nguồn internet, ngày 16/08 147 Lại Văn Hùng, (2002), “Vạn Xuân, Hồ Quý Ly tiểu thuyết lịch sử”, Nhìn lại văn học Việt Nam kỉ XX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 148 Nguyễn Văn Hùng, (2014), Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam sau năm 1986 góc nhìn Tự học, Luận án tiến sĩ, Viện KHXH, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 149 Thu Huyền, (2006), “Nhà văn Nguyễn Xn Khánh với nhà văn trải nghiệm khơng có khó”, Văn nghệ trẻ, số 30 150 Đồn Thị Hương, (1974), “Đọc Tổ quốc kêu gọi suy nghĩ vấn đề khám phá sáng tạo tiểu thuyết lịch sử, Tạp chí Văn học, số 151 Nguyễn Thị Thu Hương, (2010), “Vấn đề xây dựng nhân vật lịch sử tiểu thuyết Hồ Quý Ly Nguyễn Xuân Khánh”, http://vannghedanang.org.vn, 02/2010 152 Phạm Thị Hương, (2012), Cảm quan tôn giáo Mẫu thượng ngàn Đội gạo lên chùa Nguyễn Xuân Khánh, Luận văn Thạc sĩ, Trường ĐHSPHN 153 Ilin I.P E.A Tzurganova, (2003), Các khái niệm thuật ngữ trường phái nghiên cứu văn học Tây Âu Hoa Kỳ kỷ 20, Đào Tuấn Ảnh- Trần Hồng Vân- Lại Nguyên Ân dịch, Nxb ĐHQG, Hà Nội 154 Trần Trọng Kim, (2015), Việt Nam sử lược, Nxb Văn học, Hà Nội 155 Phùng Ngọc Kiếm, (1999), Con người truyện ngắn Việt Nam 1945- 1975, Nxb ĐHQG, Hà Nội 160 156 Lộc Bích Kiệm, (2018), “Một số gương mặt văn xi Xứ Lạng”, nguồn internet, ngày 17/12 157 Đình Kính, (2008), “Xin đừng nhầm lẫn tiểu thuyết lịch sử”, Văn nghệ, số 45, ngày 8-1 158 G.K.Kosikov, (2013), “Văn – Liên văn – Lý thuyết liên văn bản”, Lã Nguyên dịch, http://www.hcmup.edu.vn, ngày 05/7 159 O.N.Kulinski, (2014), “Khái niệm cốt truyện”, (Lã Nguyên dịch), Nguồn: languyensp.wordpress.com, ngày 13/10 160 Lê Đình Kỵ, (1962), Các phương pháp nghệ thuật, Nxb Giáo dục, Hà Nội 161 Phùng Văn Khai, (2015), Phùng Vương, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội 162 Nguyễn Vi Khanh, (2000), “Về tiểu thuyết lịch sử”, nguồn: Vietnam.net, ngày 18/09 163 Hồng Cơng Khanh, (1995), Danh tướng Trần Hưng Đạo, Nxb Văn học, Hà Nội 164 Hồng Cơng Khanh, (1998), Vằng vặc Kh, Nxb Văn học, Hà Nội 165 Hồng Cơng Khanh, (2000), Vua Đen Mai Hắc Đế, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội 166 Nguyễn Xuân Khánh, (2001), “Về nghệ thuật viết tiểu thuyết”, Văn nghệ, số 38, ngày 22-9 167 Nguyễn Xuân Khánh, (2003), “Viết tiểu thuyết lịch sử cần phải hư cấu”, nguồn internet 168 Nguyễn Xuân Khánh, (2012), “Về tiểu thuyết lịch sử”, nguồn internet, ngày 24/9 169 Nguyễn Xuân Khánh, (2012), “Vài suy nghĩ tiểu thuyết lịch sử”, Lí luận- Phê bình Văn học, nghệ thuật, số tháng 10 170 Nguyễn Xuân Khánh, (2012), Đội gạo lên chùa, Nxb Phụ nữ, Hà Nội 171 Nguyễn Xuân Khánh, (2012), “Vài suy nghĩ tiểu thuyết lịch sử”, htpp://vanvn.net, ngày 23/09 172 Nguyễn Xuân Khánh, (2013), Mẫu Thượng Ngàn, Nxb Phụ Nữ , Hà Nội 173 Nguyễn Xuân Khánh, (2013), Hồ Quý Ly, Nxb Phụ nữ, Hà Nội 174 Lê Thành Khôi, (2016), Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến kỷ XX, Nxb Nhã Nam- Thế giới 175 Đinh Trọng Lạc, (1999), 99 Phương tiện biện pháp tu từ tiếng Việt, Nxb Giáo dục, Hà Nội 176 Phạm Gia Lâm, (1977), “Pie đệ vấn đề xây dựng nhân vật lịch sử tiểu thuyết lịch sử thực xã hội chủ nghĩa”, Luận văn tốt nghiệp, ĐH Tổng hợp Hà Nội 161 177 Nguyễn Thị Diệu Linh, (2010), Diễn ngôn lịch sử văn hóa tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh, Luận văn Thạc sĩ, Trường ĐHSPHN 178 Phan Trọng Hồng Linh, (2012), “Ngơn ngữ giọng điệu tiểu thuyết Hội thề Nguyễn Quang Thân”, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, (4), tr 141 – 150 179 Lê Liêu, (2009), “Nguyễn Công Trứ với nghiệp mở đất Kim Sơn”, Hội VHNT Ninh Bình, nguồn internet: https://baoninhbinh.org.vn, ngày 2/1 180 Nguyễn Văn Long, (2003), Văn học Việt Nam thời đại mới, Nxb Giáo dục 181 Nguyễn Văn Long, (2009), Văn học Việt Nam sau 1975 việc giảng dạy nhà trường, Nxb Giáo dục Việt Nam 182 Nguyễn Văn Long (Chủ biên), Nguyễn Thị Bình, Trần Hạnh Mai, Nguyễn Văn Phượng, Chu Văn Sơn, Đặng Thu Thủy, Trần Văn Toàn, Nguyễn Văn Hiếu, Mai Anh Tuấn (2012), Phê bình Văn học Việt Nam 1975-2005, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 183 Hà Tùng Long, (2018), “Có nên mơ tả trần trụi cảnh sex tiểu thuyết lịch sử?”, Nguồn: http://.dantri.vn/, ngày 27/04 184 Iu M Lotman, (2007), Cấu trúc văn nghệ thuật, Người dịch: Trần Ngọc Vương, Trịnh Bá Đĩnh, Nguyễn Thu Thủy, Nxb ĐHQG, Hà Nội 185 Iu M Lotman, (2012), “Khái niệm ngôn ngữ nghệ thuật ngôn từ”, (Lã Nguyên dịch), Nguồn internet, ngày 09/02 186 Iu M Lotman, (2010), “Kết cấu tác phẩm nghệ thuật ngôn từ- Khung” (Lã Nguyên dịch), Nguồn: http://lythuyetvanhoc.wordpress.com/, ngày 02 03/10 187 Iu.M.Lotman (2016), Ký hiệu học văn hóa, (Lã Nguyên, Đỗ Hải Phong, Trần Đình sử dịch), Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 188 Đặng Thị Hương Liên, (2013), Tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu Luật nhìn từ góc độ văn hóa thi pháp, Luận văn Thạc sĩ, ĐHKHXH & NV, ĐHQG Hà Nội 189 Thái Bá Lợi, (2009), Minh sư, Nxb Hội Nhà văn Phương Nam book 190 Bùi Văn Lợi, (1998), “Về tiểu thuyết lịch sử vấn đề giảng dạy tiểu thuyết lịch sử nhà trường phổ thông”, Nghiên cứu iáo dục, số 191 Bùi Văn Lợi, (1998), “Về tiểu thuyết lịch sử Việt Nam nửa đầu kỷ XX”, Thông tin KHXH, số 192 Bùi Văn Lợi, (1999), “Mối quan hệ tính chân thực lịch sử hư cấu nghệ thuật tiểu thuyết lịch sử Việt Nam nửa đầu kỷ XX”, Tạp chí Văn học, số 162 193 Bùi Văn Lợi, (1999), Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam từ năm đầu kỷ XX đến 1945 (Diện mạo đặc điểm), Luận án tiến sĩ, ĐHSP Hà Nội 194 Bùi Văn Lợi, (1999), Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam từ năm đầu kỷ XX đến 1945 (Diện mạo đặc điểm), Tóm tắt luận án tiến sĩ, nguồn Thư viện quốc gia internet: http://luanan.nlv.gov.vn/luanan?a=d&d=TTkGQyWqZwKa1998.1.28 195 Bùi Văn Lợi, (2009), “Quan niệm nghệ thuật người tiểu thuyết lịch sử từ đầu kỷ XX đến 1945”, Khoa học Xã hội (Viện KHXH vùng Nam Bộ), số (126), tr 36-43 196 Thái Bá Lợi, (2010), Minh sư, Nxb Hội nhà văn, Hà Nội 197 Nguyễn Triệu Luật, (2013), Tiểu thuyết lịch sử, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội 198 Hồng Thị Hiền Lương, (2007), Tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh góc nhìn thể loại, ĐHKHXH&NV, Hà Nội 199 Phương Lựu, (2001), Lý luận phê bình văn học phương Tây kỷ XX, Nxb Văn học-TTVH Ngôn ngữ Đông Tây 200 Phương Lựu (chủ biên), (2002), Lí luận văn học (tái lần thứ hai), Nxb Giáo dục, Hà Nội 201 Phương Lựu, (2007), “Chủ nghĩa lịch sử mới, chuyển biến lịng chủ nghĩa hậu đại”, Tạp chí Văn học, số 12 202 Phương Lựu, Nguyễn Nghĩa Trọng, La Khắc Hòa, Lê Lưu Oanh, (2009), Lý luận văn học, Tập 1, Nxb ĐHSP, Hà Nội 203 Phương Lựu (Chủ biên), La Khắc Hòa, Trần Mạnh Tiến, (2009), Lý luận văn học, Tập 3, Nxb ĐHSP, Hà Nội 204 Phương Lựu, (2012), Lí thuyết văn học Hậu đại, Nxb ĐHSP, Hà Nội 205 Nguyễn Thị Mai, (2010), “Chất liệu lịch sử hư cấu nghệ thuật tiểu thuyết Hồ Quý Ly Nguyễn Xuân Khánh”, Báo cáo khoa học, ĐHSPHN 206 Trần Thùy Mai, (2019), Từ Dụ Thái hậu, Nxb Phụ nữ, Hà Nội 207 Hữu Mai, (2009), Khơng phải huyền thoại, Nxb Trẻ, Tp Hồ Chí Minh 208 Ion Maxim, (1982), “Những viễn cảnh tiểu thuyết lịch sử”, (Thu Hà dịch từ tiếng Pháp, gốc in năm 1979), Thông tin KHXH, số 11 209 Nguyễn Đăng Mạnh, (2002), Con đường vào giới nghệ thuật nhà văn, Nxb Giáo dục, Hà Nội 210 Ngọ Thị Minh, (2014), Thế giới nghệ thuật tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu Luật, Luận văn Thạc sĩ Ngữ văn, ĐHKHXH & NV, ĐHQG Hà Nội 163 211 Nguyễn Thị Ngọc Minh, (2012), “Ba cách tiếp cận khái niệm diễn ngôn”, Nguồn http://www.hnue.edu.vn/, ngày 17/4 212 Nguyễn Thị Ngọc Minh, (2013), Văn học ký loại hình diễn ngôn, Luận án Tiến sĩ, Tường Đại học Sư phạm, Hà Nội 213 Nguyễn Thị Tuyết Minh, (2007), “Điểm nhìn nghệ thuật tiểu thuyết lịch sử Giàn thiêu Võ Thị Hảo”, Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam, số 154, tháng 11, Hà Nội, tr 21- 24 214 Nguyễn Thị Tuyết Minh, (2009), Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam từ 1945 đến nay, Luận án tiến sĩ, Viện Văn học, Hà Nội 215 Nguyễn Thị Tuyết Minh, (2009), “Khuynh hướng tiểu thuyết hóa lịch sử tiểu thuyết lịch sử Việt Nam sau 1975”, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 4, tr 56-64 216 Nguyễn Thị Tuyết Minh, (2009), “Tư phân tích giả định lịch sử tiểu thuyết lịch sử Việt Nam sau 1986”, Văn nghệ Quân đội, số cuối tháng 7, tr 65-67 217 Nguyễn Thị Tuyết Minh, (2012), Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam sau 1945 (Chuyên luận), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 218 Phạm Ngọc Cảnh Nam, (2011), Thế kỷ bị mất, Nxb Hội nhà văn, Hà Nội 219 Hoài Nam, (2008), “Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam: Truyện kể hay tiểu thuyết?”, vietnamnet.vn, ngày 17-10 220 Hoài Nam, (2008), “Bàn tiểu thuyết lịch sử”, Văn nghệ, số 45, ngày 8-11 221 Đỗ Hải Ninh, (2003), Tiểu thuyết Hồ Quý Ly vận động tiểu thuyết lịch sử nửa sau kỉ XX, Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, ĐHSP Hà Nội 222 Đỗ Hải Ninh, (2012), “Vấn đề ngôn ngữ tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại”, vanhocquenha.vn, ngày 28-3 223 Đỗ Thị Thanh Nga, (2009), “Cảm hứng lịch sử tiểu thuyết Nguyễn Huy Tưởng”, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 224 Ngô Thị Quỳnh Nga, (2009), “Sự đan cài lớp ngôn ngữ tiểu thuyết lịch sử sau 1975”, vanvn.net, ngày 17-4 225 Bình Nguyên, (2015), “Về vấn đề hư cấu giải thiêng tiểu thuyết lịch sử”, nguồn internet, ngày 13/10 226 Phạm Xuân Nguyên, (1987), “Về xu hướng thể vận động lịch sử người tiểu thuyết sử thi đại”, Tạp chí Văn học, số 164 227 Phạm Xuân Nguyên (1991), “Phân tích tâm lý tiểu thuyết”, Tạp chí Văn học, (2), tr.69 – 73 228 Phạm Xuân Nguyên, (2001), Đi tìm Nguyễn Huy Thiệp, (Sưu tầm biên soạn), Nxb Văn hóa Thơng tin, Hà Nội 229 Lê Thành Nghị (2012), “Tinh thần lịch sử văn học nghệ thuật”, http://vannghequandoi.com.vn, 27/12 230 Nhiều tác giả, (1997), Việt Nam nửa kỉ văn học (1945 - 1995), Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội 231 Nhiều tác giả, (1983), Số phận tiểu thuyết, Nxb Tác phẩm mới, Hà Nội 232 Nhiều tác giả, (2000), “Hội thảo tiểu thuyết Hồ Quý Ly”, Văn nghệ 233 Nhiều tác giả, (2005), Lí luận phê bình văn học - đổi phát triển, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 234 Nhiều tác giả, (2006), Bão táp triều Trần, tác phẩm dư luận, Nxb Phụ nữ, Hà Nội 235 Nhiều tác giả, (2014), Họ Hồ Hồ Quý Ly lịch sử, Nxb Hồng Đức, Hà Nội 236 Nhiều tác giả, (2014), Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nghiệp khoa học, giáo dục đào tạo, Nxb ĐHSP, Hà Nội 237 Nhiều tác giả, (2016), Những vấn đề văn học ngôn ngữ Nam Bộ, Nxb Đại học Quốc gia TP.HCM, đăng nguồn internet 238 Mai Hải Oanh, (2008), Những cách tân nghệ thuật tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1986-2006, Luận án tiến sĩ, Viện KHXH Việt Nam 239 P.V (2003), “Toạ đàm tiểu thuyết triều Trần nhà văn Hoàng Quốc Hải”, Văn nghệ, số 43, ngày 25/10 240 Ngô Gia Văn Phái, (2012), Hồng Lê thống chí, Nxb Văn học, Hà Nội 241 Nguyễn Ngọc Phú, (2018), “Theo dấu tướng công Nguyễn Công Trứ”, Báo Hà Tĩnh, nguồn internet, ngày 30/9/2018 242 Ngô Văn Phú, (2001), ươm thần Vạn Kiếp, Nxb Hội nhà văn, Hà Nội 243 Ngô Văn Phú, (2003), “Viết tiểu thuyết lịch sử cần phải hư cấu”, nguồn internet 244 Ngô Văn Phú, (2004), Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ, Nxb Công an Nhân dân, Hà Nội 245 Ngô Văn Phú, (2006), Lý Công Uẩn, Nxb Công an Nhân dân, Hà Nội 246 Ngô Văn Phú, (2010), Tuyên phi Đặng Thị Huệ, Nxb Dân trí, Hà Nội 247 Ngô Văn Phú, (2010), Người đẹp ngậm oan, Nxb Dân trí, Hà Nội 248 Nguyễn Khắc Phục, (2004), Kinh đô Rồng, Nxb Thanh niên 165 249 Lê Kim Phùng, (2005), Anh hùng áo vải Lê Lợi, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 250 Đồn Đức Phương, (2013), Tiểu thuyết lịch sử - hướng tiếp cận vấn đề hư cấu nghệ thuật, (Lí luận- Phê bình Văn học nghệ thuật, số 6, tháng 251 Nguyễn Thị Hải Phương, (2012), Tiểu thuyết Việt Nam đương đại, nhìn từ góc độ diễn ngơn, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 252 Lê Thu Phương, (2012), Thơ báo Nhân văn tập san iai phẩm nhìn từ góc độ tư nghệ thuật, Luận văn thạc sĩ, ĐHKHXH&NV 253 Nguyễn Thị Minh Phượng, (2013), Những ngã tư cột đèn Trần Dần từ góc nhìn thể loại, Luận văn Thạc sĩ Ngữ Văn, Trường ĐHSP Hà Nội 254 Nguyễn Thị Minh Phượng, (2014), “Nghệ thuật xây dựng nhân vật tiểu thuyết Những ngã tư cột đèn Trần Dần”, Tạp chí iáo dục, số Đặc biệt, tháng 4, tr.133, Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam 255 Nguyễn Thị Minh Phượng, (2014), “Kết cấu động, ngơn từ lạ hóa tiểu thuyết Trần Dần”, Tạp chí iáo dục, số Đặc biệt, tháng 6, Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam 256 Nguyễn Thế Quang, (2015), Thông reo Ngàn Hống, Nhà xuất Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh 257 Bùi Huy Quảng, (2002), Văn học Việt Nam đại, Nxb ĐHSP, Thái Nguyên 258 Raman Selden 1989 Hồ Thị Dương Liễu dịch; Nguyễn Tiến Văn hiệu đính, “Phê bình nữ quyền (Phần 1/2)*”, Cổng thơng tin điện tử Phê bình văn học Viện văn học, nguồn internet, truy cập tháng năm 2018 259 Nguyễn Tử Siêu, (2011), nguồn internet, ngày 28/9/2011 260 Đặng Văn Sinh, (2011), “Vương triều Lý góc nhìn tiểu thuyết gia Hoàng Quốc Hải”, ngày 15/6, nguồn internet 261 Bùi Thái Sơn, (2009), Lý luận phê bình văn học với vấn đề cách tân tiểu thuyết Việt Nam nửa đầu kỷ XX, Luận văn thạc sĩ, ĐHSP Hà Nội 262 Trần Đăng Suyền, (2010), Chủ nghĩa thực văn học Việt Nam nửa đầu kỷ XX, Nxb KHXH 263 Trần Đình Sử, Phương Lựu, Nguyễn Xuân Nam (1987), Lí luận văn học tập 2, Nxb Giáo dục, Hà Nội 264 Trần Đình Sử, (1995), Những giới nghệ thuật thơ, Nxb Giáo dục, Hà Nội 265 Trần Đình Sử, (1998), Dẫn luận Thi pháp học, Nxb ĐHSP, Hà Nội 166 266 Trần Đình Sử, (2001), Thi pháp thơ Tố Hữu, Nxb VHTT 267 Trần Trần Đình Sử, Lã Nhâm Thìn, Lê Lưu Oanh, (2005), Văn học so sánh nghiên cứu triển vọng, Nxb ĐHSP, Hà Nội 268 Trần Đình Sử, (2008), Lý luận Phê bình văn học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 269 Trần Đình Sử, (2008), Tự học, Nxb ĐHSP, Hà Nội 270 Đình Sử (Chủ biên), (2008), Tự học - Một số vấn đề lí luận lịch sử, Phần 2, Nxb ĐHSP, Hà Nội 271 Trần Đình Sử (Chủ biên), Phan Huy Dũng, La Khắc Hòa, Phùng Ngọc Kiếm, Lê Lưu Oanh, (2009), iáo trình Lý luận văn học , Tập II, Nxb ĐHSP, Hà Nội 272 Trần Đình Sử (Chủ biên), La Khắc Hịa, Phùng Ngọc Kiếm, Nguyễn Xuân Nam, (2011), Lý luận văn học, Tập 2, Nxb ĐHSP, Hà Nội 273 Trần Đình Sử (Chủ biên), Phan Huy Dũng, La Khắc Hòa, Lê Lưu Oanh, (2011), iáo trình Lý luận văn học, Tập I, Nxb ĐHSP, Hà Nội 274 Trần Đình Sử, (2012), “Suy nghĩ lịch sử tiểu thuyết lịch sử”, Hà Nội 25/10, https://trandinhsu.wordpress.com/2013/04/03/suy-nghive-lich-su-va-tieu-thuyet-lich-su/ 275 Trần Đình Sử, (2013), Lý luận Phê bình văn học, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 276 Trần Đình Sử, (2013), “Cần đổi suy nghĩ lịch sử tiểu thuyết lịch sử” (Lí luận- Phê bình Văn học nghệ thuật, số 6, tháng 277 Trần Đình Sử, (2014), Trên đường biên lý luận văn học, Nxb Văn học, Hà Nội 278 Trần Đình Sử, (2016), “Về tiểu thuyết lịch sử”, http://khoavanhocngonngu.edu.vn, 28/8 279 Trần Đình Sử (Chủ biên), Trần Ngọc Hiếu, Đỗ Văn Hiểu, La Khắc Hòa, Cao Kim Lan, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Lê Trà My, Lê Lưu Oanh, Nguyễn Thị Hải Phương, (2018), Tự học lý thuyết ứng dụng, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 280 Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sỹ, (2007), Anh hùng Đơng A dựng cờ Bình Mơng, Nxb Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh 281 Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sỹ, (2007), Nam Quốc Sơn Hà, Nxb Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh 282 N.D Tamarchenko, (2015), “Dụ ngơn”, Lã Nguyên dịch, Nguồn: languyensp.wordpress.com 283 N.D Tamarchenko (2017), “Các Mẫu gốc văn học trần thuật”, Lã Nguyên dịch, Nguồn: languyensp.wordpress.com 167 284 Bùi Anh Tấn, (2009), Đàm đạo Điều Ngự iác Hồng, Nxb Văn hóa Sài Gịn 285 Bùi Anh Tấn, (2010), Nguyễn Trãi (2010), Nxb Thanh niên 286 Bùi Anh Tấn, (2012), Bí mật hậu cung, Nxb Hội Nhà văn công ty Phương Nam 287 Bùi Duy Tân, (1990), “Nhận diện Hoan châu kí Nam triều cơng nghiệp diễn chí”, Khoa học, số 2, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội 288 Nguyễn Thị Thanh Tâm, (2010), Cách tân thơ Trần Dần nhìn từ góc độ thể loại, Khóa luận, ĐHSP Hà Nội 289 Hồng Tiến, (1999), “Đọc tiểu thuyết lịch sử Hoàng Quốc Hải”, Văn nghệ, số 290 Nguyễn Thị Kim Tiến, (2010), “Tiểu thuyết lịch sử đương đại với quan niệm nghệ thuật người”, Tạp chí Sơng Hương, số 256, tháng 291 Nguyễn Thị Kim Tiến, (2012), Con người tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới, Luận án tiến sĩ Ngữ văn, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Hà Nội 292 Đặng Tiến, (2012), “Về thể loại trường thiên tiểu thuyết Nguyễn Mộng Giác”, Nguồn: http: //tapchisonghuong.com.vn/, 04/07 293 Trần Mạnh Tiến, (2011), “Tiểu thuyết lịch sử người mở hướng cách tân”, Nhà văn, số 294 Trần Mạnh Tiến, (2016), Lý luận phê bình văn học Việt Nam đầu kỷ XX, Nxb ĐHSP 295 Nguyễn Thanh Tú, (2019), “Ngơ Vương – mơ hình tiểu thuyết lịch sử”, nguồn internet, ngày 3/8 296 Tân Dân Tử, (1926), iọt máu chung tình, Nxb Nguyễn Văn Viết, Sài Gịn, nguồn internet 297 Hồng Minh Tường, (2005), Tây Sơn bi hùng truyện, nguồn: https://sachvui.com/ebook/tay-sonbi-hung-truyen-le-dinh-danh.1390.html, ngày 28/08 298 Hoàng Minh Tường, (2012), “Tiểu thuyết lịch sử thông điệp nhà văn”, nguồn internet 299 Timôfêép L.I, (1962), Nguyên lí lí luận văn học, tập 2, Nxb Văn hóa, Viện Văn học, Hà Nội 300 Tz.Todorov, (2008), Nguyên lí đối thoại, Đào Ngọc Chương dịch, Nxb Đại học Quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh 301 Tzvetan Todorov, (2011), Thi pháp văn xuôi, Đặng Anh Đào… dịch, Nxb ĐHSP, Hà Nội 302 Ngô Tất Tố, (1958), Mấy câu giới thiệu Hồng Lê thống chí, Nxb Văn hóa, Hà Nội, tái lần thứ hai 303 Vương Anh Tuấn, (1989), “Lịch sử quan niệm Nguyễn Huy Thiệp ”, Tạp chí Văn học, số 168 304 Nguyễn Văn Tùng (Tuyển chọn biên soạn) (2008), Tuyển tập viết tiểu thuyết Việt Nam kỷ XX, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 305 Nguyễn Tý, (2003), “Nhà văn Thái Vũ- người trung thành viết tiểu thuyết lịch sử”, Báo Văn nghệ, số 306 Phạm Thị Thảo, (2014), Bước đầu tìm hiểu quan niệm nghệ thuật người tiểu thuyết lịch sử Ấn kiếm trời ban Ngô Văn Phú, Báo cáo khoa học, ĐHSP Hà Nội 307 Phạm Xuân Thạch, (2005), “Suy nghĩ từ tiểu thuyết mang chủ đề lịch sử”, Vietnam.net, ngày 9-10 308 Nguyễn Huệ Chi, Vũ Thanh, (1996), “Những đóng góp Nguyễn Tử Siêu cho loại hình tiểu thuyết lịch sử giai đoạn đầu kỷ”, Tạp chí Văn học, số 309 Hải Thanh (2012), “Bàn tiểu thuyết lịch sử”, Tạp chí Văn nghệ Quân đội, 02/10 310 Hải Thanh, “Bàn tiểu thuyết lịch sử”, nguồn: http://www.qdnd.vn/ 311 Nguyễn Thị Phương Thanh, (2005), Những cách tân đáng ý tiểu thuyết lịch sử Việt Nam thời đổi mới, Luận văn thạc sĩ, ĐHSP Hà Nội 312 Nguyễn Trường Thanh, (2012), “Văn học đề tài lịch sử: Tinh thần tự tôn dân tộc!”, nguồn internet 313 Nguyễn Trường Thanh, (1981), Kỳ tích Chi Lăng, Nxb Thanh niên 314 Nguyễn Trường Thanh,(1994), Hoa bão, Nxb Hội Nhà văn 315 Nguyễn Trường Thanh, (2009), Hoa bất tử, Nxb Hội Nhà văn 316 Nguyễn Trường Thanh, (2010), Tướng không phong hàm, Nxb Chính trị Quốc gia 317 Nguyễn Trường Thanh,(2012), Dặm dài ải Bắc, Nxb Công an nhân dân 318 Đan Thành, (2007), “Lịch sử có quyền biết đến cách giản dị”, Báo Tuổi trẻ Online, 10/8 319 Đan Thành, (2007), Đất Việt trời Nam, Nxb Lao động, Hà Nội 320 Trần Khánh Thành, (2004), “Những thông điệp từ Lửa Nước”, Báo Văn nghệ, số 16, ngày 17/04 321 Nguyễn Quang Thân, (2011), Hội thề, Nxb Phụ nữ, Hà Nội 322 Nguyễn Quang Thân, (2001), Con ngựa Mãn Châu, Nxb Hội nhà văn, Hà Nội 323 Bùi Việt Thắng, (2000), Bàn tiểu thuyết, Nxb VHTT 324 Đoàn Cầm Thi, (2007), “Người đàn bà nằm: từ Thiếu nữ ngủ ngày, đọc Người vắng Nguyễn Bình Phương” (Chuyên đề tình yêu tình dục văn chương), http://tienve.org/home/activities 169 325 Chu Thiên, (1970), Bóng nước Hồ ươm, Nxb Văn học, Hà Nội 326 Nguyễn Huy Thiệp, (2001), Kiếm sắc, Vàng lửa, Phẩm tiết (tập truyện ngắn), Nxb Văn học, Hà Nội 327 Nguyễn Quang Thiều, (2012), “Chân lí nhân cách lịch sử”, Lí luận- Phê bình Văn học, nghệ thuật, số 3, tháng 10 328 Trần Nho Thìn, “Tọa đàm tiểu thuyết lịch sử Kim thiếp vũ mơn”, nguồn internet 329 Bích Thu, (2001), Những nỗ lực sáng tạo tiểu thuyết Việt Nam từ sau đổi mới, vấn đề lí luận lịch sử văn học, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 330 Bích Thu, (2007), “Nguyễn Huy Tưởng- Nhà chép sử văn chương”, Tạp chí Văn học, số 6, tr.71 331 Nguyễn Thị Thuần, (2004), Ảnh hưởng Tam quốc diễn nghĩa Hoàng Lê thống chí, Luận văn Thạc sĩ Ngữ văn, ĐHKHXH & NV, ĐHQG Hà Nội 332 Đỗ Lai Thúy, (2001), Nghệ thuật thủ pháp, Nxb Hội Nhà văn 333 Đỗ Lai Thúy, (2004), Sự đỏng đảnh phương pháp, Nxb Văn hóa Thơng tin 334 Hà Văn Thư, Trần Hồng Đức, (2016), Tóm tắt niên biểu Lịch sử Việt Nam, Nxb Hồng Đức, Hà Nội 335 Phan Trọng Thưởng, (1999), “Rừng trúc Nguyễn Đình Thi số vấn đề lí luận sáng tác đề tài lịch sử”, Tạp chí Văn học, số 11 336 Phan Trọng Thưởng, (2001), Văn chương - tiến trình - tác giả - tác phẩm, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 337 Lê Ngọc Trà, (2006), “Văn học Việt Nam năm đầu đổi mới”, nguồn: http://www.vienvanhoc.org.vn 338 Trần Thị Huyền Trang, (2013), “Lan Khai thể loại tiểu thuyết lịch sử”, Luận văn Thạc sĩ, ĐHKHXH & NV, ĐHQG Hà Nội 339 Võ Thị Minh Trang, (2006), “Hướng tiếp cận số tiểu thuyết lịch sử Việt Nam năm gần đây”, Luận văn thạc sĩ, ĐHKHXH & NV, Hà Nội 340 Võ Gia Trị, (2008), “Tiểu thuyết lịch sử Hồng Quốc Hải thủ nghìn năm tuổi”, Tạp chí Nhà văn, (10), tr.51–57 341 Uông Triều, (2015), Sương mù tháng giêng, Nxb Trẻ, TP Hồ Chí Minh 342 ng Triều, “Ký ức nhân loại qua ngòi bút nhà văn”, nguồn: http://www.qdnd.vn/ 170 343 Trương Hữu Quýnh (Chủ biên), Đào Tố Uyên, Phạm Văn Hùng, (2008), Lịch sử Việt Nam từ kỷ X đến 1858, Nxb ĐHSP, Hà Nội 344 Trương Hữu Quýnh- Đinh Xuân Lâm- Lê Mậu Hãn (đồng Chủ biên), (2020), Đại cương lịch sử Việt Nam (toàn tập- từ thời nguyên thủy đến 2006), tái lần 14, Nxb Giáo dục Việt Nam 345 Hoàng Quảng Uyên, (2010), Mặt trời Pác Bó, Nxb Hội Nhà văn Việt Nam 346 Hồng Quảng Uyên, (2013), iải phóng, Nxb Hội Nhà văn Việt Nam 347 Hồng Quảng Un, (2017), Trơng vời cố quốc, Nxb Đại học Thái Nguyên 348 Nguyễn Hồng Vinh, (2013), “Coi trọng có chế sách thỏa đáng tác phẩm văn học, nghệ thuật đề tài lịch sử”, Tạp chí Lí luận- Phê bình Văn học, nghệ thuật, số 6, tháng 349 Thái Vũ, (1986), Cờ nghĩa Ba Đình, Nxb Thanh Hóa 350 Thái Vũ, (2001), “Tiểu thuyết lịch sử dòng văn hóa dân tộc”, Tạp chí Sơng Hương, số 351 Thái Vũ, (2003), Hưng Đạo Vương, trận dịng sơng, Nxb Thanh niên, Hà Nội 352 Viện Văn học, (2002), Nhìn lại văn học Việt Nam kỉ XX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 353 Trung Trung Đỉnh vấn Nguyễn Xuân Khánh Ngô Văn Phú, (2003), “Viết tiểu thuyết lịch sử cần phải hư cấu”, nguồn: vietbao.vn, ngày 3/5 354 Hương Lan vấn Hoàng Quốc Hải, (2010), “Viết tiểu thuyết lịch sử khơng nên lệ thuộc vào sử”, nguồn: chungta.com, ngày 17-9 355 Đỗ Ngọc Yên, (2000), “Hồ Quý Ly, cách tân hay bạo chúa”, Tạp chí Sơng Hương, số 11 Tiếng nƣớc ngoài: 356 Barthes R Text // Encyclopedia universalis – P., 1973 –Vol.15.-P.78 357 Georg Lukács, (1990), The Theory of the Novel, The mit press Cambridge, Masachusetts 358 Hayden White, (2005), “Intruction: Historical fiction, fiction history, and historical reality”, Rethinking History, Vol.9, No.2/3, June/September 2005 359 “Historical novel”, wikipedia.org.en 360 Perrone Moisès L L’intertextualité critique // Poétique.- P., 1976.- No 27 – P 372-384 361 Riffaterre M La syllepse intertextuelle // Poétique.- P., 1979.- No 40 – P 446-501 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TTLS: Tiểu thuyết lịch sử ... LOẠI Chuyên ngành: Lý luận văn học Mã số: 9.22.01.20 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN VĂN DÂN HÀ NỘI – 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án cơng trình nghiên... Lý luận văn học nước nhà Những kết thu luận án công cụ hữu dụng để sinh viên vận dụng nghiên cứu khoa học thể loại văn học Những kết thu luận án có ý nghĩa quan trọng với việc giảng dạy lý luận. .. Việt Nam đương đại, luận án đóng góp luận điểm, luận khoa học nhìn sâu rộng đa dạng, đổi lớp cấu trúc thể loại ba xu hướng TTLS Việt Nam đương đại Đó ý nghĩa lý luận đề tài Luận án đóng góp phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại – nhìn từ góc độ thể loại.,

Từ khóa liên quan