KTTT_NGUYỄN-VĂN-PHƯỚC-Tuần-5

22 45 0
KTTT_NGUYỄN-VĂN-PHƯỚC-Tuần-5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SƠ ĐỒ KHỐI AMPLI SƠ ĐỒ KHỐI AMPLI * Tín hiệu âm thanh tai người nghe được nằm trong dãy tần số từ 20Hz đến 20000Hz Người ta chia dãy tần này ra làm 3 đoạn • Đoạn từ 20Hz đến 400Hz g[.]

SƠ ĐỒ KHỐI AMPLI * Tín hiệu âm tai người nghe được nằm dãy tần số từ 20Hz đến 20000Hz Người ta chia dãy tần này làm đoạn: • Đoạn từ 20Hz đến 400Hz gọi là âm trầm, hay Bass • Đoạn từ 400Hz đến 3000Hz gọi là âm trung, hay Medium • Đoạn từ 3000Hz đến 20000Hz gọi là âm bởng, hay Treble PHÂN TÍCH MẠCH KHUẾCH ĐẠI NGÕ VÀO PHÂN TÍCH ĐIỀU KIỆN PHÂN CỰC TRANS PHÂN TÍCH MẠCH KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU PHÂN TÍCH MẠCH BỊ MÉO TÍN HIỆU PHÂN TÍCH NÉN BIÊN ĐỘ DO TỤ C3 PHÂN TÍCH NÉN BIÊN ĐỘ DO TỤ C3 MẠCH KHUẾCH ĐẠI DÙNG CẦU CHIA ÁP CÁCH PHÂN CỰC MẠCH DẠNG CƠNG THỨC TÍNH CHỌN ÁP CHÂN B PHÂN TÍCH MẠCH DẠNG PHÂN TÍCH MÉO BIÊN DẠNG MẠCH KHUẾCH ĐẠI DẠNG KHÔNG TỤ LỌC KHẢO SÁT ĐƯỜNG CONG BIÊN ĐỘ QUA C1, C2 KHẢO SÁT ĐƯỜNG CONG BIÊN ĐỘ QUA C1, C2 PHÂN TÍCH MẠCH DẠNG KHẢO SÁT ĐƯỜNG CONG BIÊN ĐỘ VÙNG CAO QUA TỤ C5 KHÔNG DÙNG TỤ HỒI TIẾP ĐỂ NÉN BIÊN ĐỘ VÙNG CAO PHÂN TÍCH MẠCH KHUẾCH ĐẠI PHÂN TÍCH MẠCH KHUẾCH ĐẠI * Câu hỏi: Phân tích hoạt động Amply dựa sơ đồ khới hiện có Phân tích mạch KĐ tín hiệu ngõ vào Tại Amply cần phải có MKĐ tín hiệu ngõ vào

Ngày đăng: 20/04/2022, 14:54

Mục lục

 • SƠ ĐỒ KHỐI AMPLI

 • PowerPoint Presentation

 • PHÂN TÍCH MẠCH KHUẾCH ĐẠI NGÕ VÀO

 • PHÂN TÍCH ĐIỀU KIỆN PHÂN CỰC TRANS

 • PHÂN TÍCH MẠCH KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU

 • PHÂN TÍCH MẠCH BỊ MÉO TÍN HIỆU

 • PHÂN TÍCH NÉN BIÊN ĐỘ DO TỤ C3

 • Slide 8

 • MẠCH KHUẾCH ĐẠI DÙNG CẦU CHIA ÁP

 • CÁCH PHÂN CỰC MẠCH DẠNG 2

 • CÔNG THỨC TÍNH CHỌN ÁP CHÂN B

 • PHÂN TÍCH MẠCH DẠNG 2

 • PHÂN TÍCH MÉO BIÊN DẠNG 2

 • MẠCH KHUẾCH ĐẠI DẠNG 2 KHÔNG TỤ LỌC

 • KHẢO SÁT ĐƯỜNG CONG BIÊN ĐỘ QUA C1, C2

 • Slide 16

 • PHÂN TÍCH MẠCH DẠNG 3

 • KHẢO SÁT ĐƯỜNG CONG BIÊN ĐỘ VÙNG CAO QUA TỤ C5

 • KHÔNG DÙNG TỤ HỒI TIẾP ĐỂ NÉN BIÊN ĐỘ VÙNG CAO

 • PHÂN TÍCH MẠCH KHUẾCH ĐẠI

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan