0

(LUẬN văn THẠC sĩ) sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phần lịch sử thế giới cận đại lớp 10 ở trường thpt​

128 3 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phần lịch sử thế giới cận đại lớp 10 ở trường thpt​

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2022, 21:47

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA LỊCH SỬ _o0o _ VŨ THỊ TRANG SỬ DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƢỢC TRONG DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI LỚP 10 Ở TRƢỜNG THPT KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Chun ngành: Lí luận phƣơng pháp dạy học Lịch sử HÀ NỘI - 2019 download by : skknchat@gmail.com TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA LỊCH SỬ _o0o _ VŨ THỊ TRANG SỬ DỤNG MƠ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƢỢC TRONG DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI LỚP 10 Ở TRƢỜNG THPT KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Chun ngành: Lí luận phƣơng pháp dạy học Lịch sử Ngƣời hƣớng dẫn khoa học Ths NINH THỊ HẠNH HÀ NỘI - 2019 download by : skknchat@gmail.com LỜI CẢM ƠN Khóa luận tốt nghiệp cơng trình nghiên cứu khoa học có ý nghĩa lớn em Đây minh chứng cho kết năm Đại học Nó đánh dấu cho kết thúc quãng đời sinh viên, cho trƣởng thành mặt kiến thức, kĩ sƣ phạm Đồng thời đánh dấu cho bƣớc khởi đầu sau Để hồn thành đƣợc Khóa luận tốt nghiệp mình, em nhận đƣợc giúp đỡ lớn từ phía thầy cơ, học sinh, bạn bè gia đình Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ths Ninh Thị Hạnh, ngƣời tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ, bảo em suốt q trình lựa chọn, triển khai hồn thiện đề tài khóa luận Em xin chân thành cảm ơn tồn thể thầy/cơ khoa Lịch sử, trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2, thầy/cô tổ Lịch sử Ban lãnh đạo trƣờng THPT Lƣơng Tài, Bắc Ninh, ngƣời tạo điều kiện thuận lợi mặt kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng, sở vật chất,… để em hồn thành khóa luận Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn tới em! Những học sinh tích cực, thân thiện sáng tạo trƣờng THPT Lƣơng Tài, Bắc Ninh Cảm ơn em hợp tác, giúp đỡ suốt q trình Thực nghiệm! Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến bạn bè, ngƣời thân, bố mẹ, ln bên cạnh động viên, giúp đỡ em lúc khó khăn Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2019 Sinh viên Vũ Thị Trang download by : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng dƣới hƣớng dẫn, giúp đỡ Ths Ninh Thị Hạnh – giảng viên hƣớng dẫn tơi Những hình ảnh, bảng biểu, số liệu kết khóa luận hồn tồn trung thực Và đề tài chƣa đƣợc công bố cơng trình khoa học khác Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2019 Sinh viên Vũ Thị Trang download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG KHÓA LUẬN STT Cách viết tắt Nghĩa THPT Trung học phổ thông THCS Trung học sở NXB Nhà xuất DHLS Dạy học Lịch sử KHLS Khoa học Lịch sử KNTH Kĩ tự học KNHT Kĩ hợp tác CNTT Công nghệ thông tin download by : skknchat@gmail.com MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề 2.1 Các cơng trình nghiên cứu ngồi nước 2.2 Các cơng trình nghiên cứu nước Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu Đóng góp khóa luận Cấu trúc khóa luận…………………………………………………… … Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC SỬ DỤNG MƠ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƢỢC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƢỜNG THPT 10 1.1 Cơ sở lí luận 10 1.1.1 Các khái niệm 10 1.1.1.1 Hình thức dạy học kết hợp (Blended learning) 10 1.1.1.2 Mơ hình lớp học đảo ngược (Flipped classroom) 11 1.1.2 Mục tiêu, nhiệm vụ môn Lịch sử trường THPT 15 1.1.2.1 Mục tiêu 15 1.1.2.2 Nhiệm vụ 16 1.1.3 Đặc trưng kiến thức Lịch sử trường THPT 16 1.1.4 Đặc điểm tâm lí, nhận thức học sinh trường THPT 18 1.1.4.1 Đặc điểm tâm lí 18 1.1.4.2 Đặc điểm nhận thức 19 1.1.5 Yêu cầu đổi phương pháp, hình thức dạy học lịch sử trường THPT 20 1.2 Cơ sở thực tiễn 22 1.2.1 Mục đích, phạm vi khảo sát 23 1.2.2 Nội dung điều tra, khảo sát 23 1.2.3 Kết khảo sát 24 Tiểu kết chƣơng 31 download by : skknchat@gmail.com Chƣơng SỬ DỤNG MƠ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƢỢC TRONG DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI LỚP 10 Ở TRƢỜNG THPT 32 2.1 Cấu trúc, nội dung, mục tiêu phần Lịch sử giới cận đại lớp 10 32 2.1.1 Cấu trúc nội dung phần Lịch sử giới cận đại lớp 10 32 2.1.2 Mục tiêu phần Lịch sử giới cận đại lớp 10 33 2.2 Yêu cầu điều kiện sử dụng mơ hình lớp học đảo ngƣợc DHLS trƣờng THPT 34 2.3 Một số phần mềm, ứng dụng hỗ trợ cho việc áp dụng mô hình lớp học đảo ngƣợc dạy học Lịch sử trƣờng THPT 36 2.3.1 Padlet 36 2.3.2 Edmodo 38 2.3.3 Canva 39 2.3.4 Kahoot! 42 2.4 Các biện pháp sử dụng mơ hình lớp học đảo ngƣợc dạy học phần Lịch sử giới cận đại trƣờng THPT 43 2.4.1 Sử dụng mơ hình lớp học đảo ngược để rèn luyện kĩ tự học cho học sinh môn Lịch sử trường THPT 43 2.4.2 Sử dụng mơ hình lớp học đảo ngược để rèn luyện kĩ sử dụng CNTT cho cho học sinh môn Lịch sử trường THPT 48 2.4.3 Sử dụng mơ hình lớp học đảo ngược để rèn luyện kĩ hợp tác cho học sinh môn Lịch sử trường THPT 52 2.5 Thực nghiệm sƣ phạm 56 2.5.1 Mục đích, đối tượng, thời gian thực nghiệm 56 2.5.2 Nội dung phương pháp thực nghiệm 56 2.5.3 Kết thực nghiệm 57 2.5.3.1 Kết thu từ khảo sát ý kiến 57 2.5.3.2 Kết thu từ kiểm tra 15 phút 59 Tiểu kết chƣơng 62 KẾT LUẬN 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC BẢNG, HÌNH ẢNH, BIỂU ĐỒ BẢNG Bảng 2.1 Bảng thống kê kết kiểm tra lớp (thành viên) 59 Bảng 2.2 Bảng thống kê kết kiểm tra lớp theo nhóm điểm (%) 60 HÌNH ẢNH Hình 1.1 So sánh lớp học truyền thống lớp học đảo ngƣợc 11 Hình 1.2 Sự khác cấu trúc lớp học truyền thống lớp học đảo ngƣợc 12 Hình 2.3.1 Cấu hình đăng kí tài khoản Padlet 36 Hình 2.3.2 Cấu hình thiết kế Padlet 37 Hình 2.3.3 Cấu hình tạo lớp học Edmodo 38 Hình 2.3.4 Cấu hình đăng kí tài khoản Canva 39 Hình 2.3.5 Một số cấu hình mẫu thiết kế Canva 40 Hình 2.3.6 Cấu hình thiết kế Canva 41 Hình 2.3.7 Cấu hình đăng kí tài khoản Kahoot! 42 Hình 2.4.1 Nhiệm vụ học tập trình xâm lƣợc Việt Nam Thực dân Pháp Edmodo” 46 Hình 2.4.2 Kết nhiệm vụ hoàn thiện kiến thức 47 Hình 2.4.3 Mẫu thẻ nhớ nhân vật 50 Hình 2.4.4 Một số thẻ nhớ nhân vật nhóm lớp 11A2, trƣờng THPT Lƣơng Tài thiết kế thông qua phần mềm Canva 51 Hình 2.4.5 Một phần giảng Padlet 53 Hình 2.4.6 Một phần giảng Padlet 54 Hình 2.4.7 Sản phẩm nhóm 1, lớp 10D8, trƣờng THPT Lƣơng Tài 55 download by : skknchat@gmail.com BIỀU ĐỒ Biểu đồ 1.1 Tỉ lệ phƣơng pháp, hình thức mà thầy/cơ thƣờng áp dụng (%) 24 Biểu đồ 1.2 Tỉ lệ cách dạy học mà thầy cô thƣờng áp dụng (%) 25 Biểu đồ 1.3 Tỉ lệ cách dạy học mà học sinh mong muốn đƣợc thầy/cô 26 Biểu đồ 1.4 Tỉ lệ học sinh đƣợc dạy theo mơ hình lớp học đảo ngƣợc (%) 26 Biểu đồ 1.5 Tỉ lệ vấn đề học sinh áp dụng mơ hình lớp học đảo ngƣợc vào dạy – học Lịch sử trƣờng THPT (%) 27 Biểu đồ 1.6 Tỉ lệ học sinh mong muốn đƣợc thầy/cô áp dụng theo mơ hình lớp học đảo ngƣợc vào dạy (%) 28 Biều đồ 2.1 So sánh kết kiểm tra nhóm lớp (%) 60 download by : skknchat@gmail.com MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Xu tồn cầu hóa đặt nƣớc phát triển, có Việt Nam trƣớc nhiều thách thức Để hội nhập với giới, thích ứng để vƣơn lên nhƣng khơng bị “hịa tan” vai trò giáo dục lại đặc biệt thêm quan trọng Bộ trƣởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: “Tri thức trở thành yếu tố hàng đầu để phát triển kinh tế, tất kinh tế ớn tr n giới, quốc gi thức r v i tr củ giáo dục việc y dựng ngu n nh n ực chất ượng c o tạo đ n b y qu n trọng để th c đ y o động sản uất, tạo động ực tăng trưởng phát triển kinh tế - ã hội cách bền v ng” [40] Để giáo dục phát huy đƣợc tối đa vai trị việc đổi phƣơng pháp hình thức tổ chức dạy học vơ quan trọng Trong bối cảnh cấp thiết đó, mơn Lịch sử với đặc thù môn Khoa học xã hội, phát triển cho học sinh tƣ lịch sử, kĩ khai thác sử dụng nguồn sử liệu, tƣ hệ thống, tƣ phản biện, Từ giúp học sinh nhận thức vận dụng đƣợc học lịch sử để giải vấn đề thực tế sống, góp phần hình thành nên phẩm chất cơng dân Việt Nam, cơng dân tồn cầu xu thời đại Tuy nhiên, thực tế, nhiều yếu tố khác nhau, việc DHLS chƣa thực phát huy đƣợc giá trị vai trị vốn có Dƣới số khơng biết nói dối: Trong vấn ngắn phóng viên Kênh Chuyển động 24h, đƣợc tiến hành năm 2015 với số học sinh hai tuyến phố Tây Sơn Đặng Tiến Đông Hà Nội, có liên quan đến vị vua Quang Trung Khi đƣợc hỏi mối quan hệ Quang Trung Nguyễn Huệ gì? Trong 40 học sinh đƣợc vấn có tới 37 bạn trả lời họ hai ngƣời khác nhau, anh em, bạn chiến đấu, bố con, hay lại cho Quang Trung Nguyễn Du Chỉ có học sinh trả lời Quang Trung, Nguyễn Huệ ngƣời, lại đƣa thông tin sai lệch vị vua [48] Mặc dù download by : skknchat@gmail.com ... Chƣơng SỬ DỤNG MƠ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƢỢC TRONG DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI LỚP 10 Ở TRƢỜNG THPT 32 2.1 Cấu trúc, nội dung, mục tiêu phần Lịch sử giới cận đại lớp 10 ... biện pháp sử dụng mơ hình lớp học đảo ngƣợc dạy học phần Lịch sử giới cận đại trƣờng THPT 43 2.4.1 Sử dụng mơ hình lớp học đảo ngược để rèn luyện kĩ tự học cho học sinh môn Lịch sử trường. .. Chƣơng 1: Cơ sở lí luận thực tiễn việc sử dụng mơ hình lớp học đảo ngƣợc dạy học lịch sử trƣờng THPT Chƣơng 2: Sử dụng mơ hình lớp học đảo ngƣợc dạy học phần Lịch sử giới cận đại lớp 10 trƣờng THPT
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phần lịch sử thế giới cận đại lớp 10 ở trường thpt​ ,

Hình ảnh liên quan

SỬ DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƢỢC TRONG DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI  - (LUẬN văn THẠC sĩ) sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phần lịch sử thế giới cận đại lớp 10 ở trường thpt​
SỬ DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƢỢC TRONG DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI Xem tại trang 1 của tài liệu.
SỬ DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƢỢC TRONG DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI  - (LUẬN văn THẠC sĩ) sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phần lịch sử thế giới cận đại lớp 10 ở trường thpt​
SỬ DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƢỢC TRONG DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI Xem tại trang 2 của tài liệu.
Cấu trúc của một bài học theo mô hình lớp học đảo ngƣợc (Hình 1.2) nhƣ sau:  - (LUẬN văn THẠC sĩ) sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phần lịch sử thế giới cận đại lớp 10 ở trường thpt​

u.

trúc của một bài học theo mô hình lớp học đảo ngƣợc (Hình 1.2) nhƣ sau: Xem tại trang 21 của tài liệu.
gặp phải khi mô hình đƣợc áp dụng và những đề xuất của học sinh dành cho giáo viên và nhà trƣờng - (LUẬN văn THẠC sĩ) sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phần lịch sử thế giới cận đại lớp 10 ở trường thpt​

g.

ặp phải khi mô hình đƣợc áp dụng và những đề xuất của học sinh dành cho giáo viên và nhà trƣờng Xem tại trang 33 của tài liệu.
- Trong khi đó, khi đƣợc hỏi về phƣơng pháp, hình thức mà học sinh muốn đƣợc học thì kết quả (Biểu đồ 1.3) nhƣ sau:  - (LUẬN văn THẠC sĩ) sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phần lịch sử thế giới cận đại lớp 10 ở trường thpt​

rong.

khi đó, khi đƣợc hỏi về phƣơng pháp, hình thức mà học sinh muốn đƣợc học thì kết quả (Biểu đồ 1.3) nhƣ sau: Xem tại trang 35 của tài liệu.
- Còn với mô hình lớp học đảo ngƣợc (Biểu đồ 1.4): - (LUẬN văn THẠC sĩ) sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phần lịch sử thế giới cận đại lớp 10 ở trường thpt​

n.

với mô hình lớp học đảo ngƣợc (Biểu đồ 1.4): Xem tại trang 35 của tài liệu.
- Với mô hình này, những khó khăn mà học sinh gặp phải chủ yếu là áp lực từ bài tập của các  môn học khác (chiếm 72,7%) và khả năng tự học của  bản thân còn hạn chế (chiếm 60,9%) - (LUẬN văn THẠC sĩ) sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phần lịch sử thế giới cận đại lớp 10 ở trường thpt​

i.

mô hình này, những khó khăn mà học sinh gặp phải chủ yếu là áp lực từ bài tập của các môn học khác (chiếm 72,7%) và khả năng tự học của bản thân còn hạn chế (chiếm 60,9%) Xem tại trang 36 của tài liệu.
Hình 2.3.2. Cấu hình một bài thiết kế trên Padlet - (LUẬN văn THẠC sĩ) sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phần lịch sử thế giới cận đại lớp 10 ở trường thpt​

Hình 2.3.2..

Cấu hình một bài thiết kế trên Padlet Xem tại trang 46 của tài liệu.
- Bƣớc 2. Nhấp chuột vào Creat ea class để tạo một lớp học (Hình 2.3.3). - (LUẬN văn THẠC sĩ) sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phần lịch sử thế giới cận đại lớp 10 ở trường thpt​

c.

2. Nhấp chuột vào Creat ea class để tạo một lớp học (Hình 2.3.3) Xem tại trang 47 của tài liệu.
Hình 2.3.5. Một số cấu hình các mẫu thiết kế trên Canva - (LUẬN văn THẠC sĩ) sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phần lịch sử thế giới cận đại lớp 10 ở trường thpt​

Hình 2.3.5..

Một số cấu hình các mẫu thiết kế trên Canva Xem tại trang 49 của tài liệu.
Hình 2.3.6. Cấu hình một bài thiết kế trên Canva - (LUẬN văn THẠC sĩ) sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phần lịch sử thế giới cận đại lớp 10 ở trường thpt​

Hình 2.3.6..

Cấu hình một bài thiết kế trên Canva Xem tại trang 50 của tài liệu.
Hình 2.3.7. Cấu hình đăng kí tài khoản trên Kahoot! - (LUẬN văn THẠC sĩ) sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phần lịch sử thế giới cận đại lớp 10 ở trường thpt​

Hình 2.3.7..

Cấu hình đăng kí tài khoản trên Kahoot! Xem tại trang 51 của tài liệu.
học sinh, ngƣời giáo viên có thể áp dụng một số phƣơng pháp, hình thức nhƣ sau:  - (LUẬN văn THẠC sĩ) sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phần lịch sử thế giới cận đại lớp 10 ở trường thpt​

h.

ọc sinh, ngƣời giáo viên có thể áp dụng một số phƣơng pháp, hình thức nhƣ sau: Xem tại trang 55 của tài liệu.
Hình 2.4.2. Kết quả của nhiệm vụ hoàn thiện kiến thức cơ bản - (LUẬN văn THẠC sĩ) sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phần lịch sử thế giới cận đại lớp 10 ở trường thpt​

Hình 2.4.2..

Kết quả của nhiệm vụ hoàn thiện kiến thức cơ bản Xem tại trang 56 của tài liệu.
Hình 2.4.3. Mẫu thẻ nhớ nhân vật - (LUẬN văn THẠC sĩ) sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phần lịch sử thế giới cận đại lớp 10 ở trường thpt​

Hình 2.4.3..

Mẫu thẻ nhớ nhân vật Xem tại trang 59 của tài liệu.
Hình 2.4.4. Một số thẻ nhớ nhân vật do các nhóm lớp 11A2, trƣờng THPT Lƣơng Tài thiết kế thông qua phần mềm Canva  - (LUẬN văn THẠC sĩ) sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phần lịch sử thế giới cận đại lớp 10 ở trường thpt​

Hình 2.4.4..

Một số thẻ nhớ nhân vật do các nhóm lớp 11A2, trƣờng THPT Lƣơng Tài thiết kế thông qua phần mềm Canva Xem tại trang 60 của tài liệu.
Hình 2.4.5. Một phần bài giảng trên Padlet - (LUẬN văn THẠC sĩ) sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phần lịch sử thế giới cận đại lớp 10 ở trường thpt​

Hình 2.4.5..

Một phần bài giảng trên Padlet Xem tại trang 62 của tài liệu.
Hình 2.4.6. Một phần của bài giảng trên Padlet - (LUẬN văn THẠC sĩ) sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phần lịch sử thế giới cận đại lớp 10 ở trường thpt​

Hình 2.4.6..

Một phần của bài giảng trên Padlet Xem tại trang 63 của tài liệu.
Hình 2.4.7. Sản phẩm của nhóm 1, lớp 10D8, trƣờng THPT Lƣơng Tài - (LUẬN văn THẠC sĩ) sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phần lịch sử thế giới cận đại lớp 10 ở trường thpt​

Hình 2.4.7..

Sản phẩm của nhóm 1, lớp 10D8, trƣờng THPT Lƣơng Tài Xem tại trang 64 của tài liệu.
Bảng 2.1. Bảng thống kê kết quả kiểm tra của các lớp (thành viên) - (LUẬN văn THẠC sĩ) sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phần lịch sử thế giới cận đại lớp 10 ở trường thpt​

Bảng 2.1..

Bảng thống kê kết quả kiểm tra của các lớp (thành viên) Xem tại trang 68 của tài liệu.
Bảng 2.2. Bảng thống kê kết quả kiểm tra của các lớp theo nhóm điểm (%) - (LUẬN văn THẠC sĩ) sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phần lịch sử thế giới cận đại lớp 10 ở trường thpt​

Bảng 2.2..

Bảng thống kê kết quả kiểm tra của các lớp theo nhóm điểm (%) Xem tại trang 69 của tài liệu.
Các hình thức tổ chức dạy học - (LUẬN văn THẠC sĩ) sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phần lịch sử thế giới cận đại lớp 10 ở trường thpt​

c.

hình thức tổ chức dạy học Xem tại trang 80 của tài liệu.
 Cách đổi mới (sử dụng các phƣơng pháp, hình thức khác nhau) - (LUẬN văn THẠC sĩ) sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phần lịch sử thế giới cận đại lớp 10 ở trường thpt​

ch.

đổi mới (sử dụng các phƣơng pháp, hình thức khác nhau) Xem tại trang 86 của tài liệu.
Câu 4. Em muốn đƣợc học theo các phƣơng pháp, hình thức nào? - (LUẬN văn THẠC sĩ) sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phần lịch sử thế giới cận đại lớp 10 ở trường thpt​

u.

4. Em muốn đƣợc học theo các phƣơng pháp, hình thức nào? Xem tại trang 87 của tài liệu.
Hình P.1. Bài giảng trên Padlet đối với Bài 30, Lịch sử 10 - (LUẬN văn THẠC sĩ) sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phần lịch sử thế giới cận đại lớp 10 ở trường thpt​

nh.

P.1. Bài giảng trên Padlet đối với Bài 30, Lịch sử 10 Xem tại trang 91 của tài liệu.
Hình P.2. Một số hình ảnh về bài giảng trên Padlet đối với Bài 30, Lịch sử 10 - (LUẬN văn THẠC sĩ) sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phần lịch sử thế giới cận đại lớp 10 ở trường thpt​

nh.

P.2. Một số hình ảnh về bài giảng trên Padlet đối với Bài 30, Lịch sử 10 Xem tại trang 92 của tài liệu.
Hình P.3. Một số hình ảnh về bài giảng trên Padlet đối với Bài 30, Lịch sử 10 - (LUẬN văn THẠC sĩ) sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phần lịch sử thế giới cận đại lớp 10 ở trường thpt​

nh.

P.3. Một số hình ảnh về bài giảng trên Padlet đối với Bài 30, Lịch sử 10 Xem tại trang 93 của tài liệu.
- Hình thức: Một cuộc thi giữa các nhóm: “Team ai mạnh nhất!” - Nội dung:  - (LUẬN văn THẠC sĩ) sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phần lịch sử thế giới cận đại lớp 10 ở trường thpt​

Hình th.

ức: Một cuộc thi giữa các nhóm: “Team ai mạnh nhất!” - Nội dung: Xem tại trang 98 của tài liệu.