0

(LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao chất lượng kiểm toán ngân sách địa phương tại kiểm toán nhà nước khu vực x​

93 5 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao chất lượng kiểm toán ngân sách địa phương tại kiểm toán nhà nước khu vực x​

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2022, 21:24

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HẦ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN VĂN THÌN NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG KIỂM TỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƢỚC KHU VỰC X LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG HÀ NỘI - 2019 download by : skknchat@gmail.com ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN VĂN THÌN NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƢỚC KHU VỰC X Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: T.S PHẠM MINH TUẤN XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HD HD HÀ NỘI - 2019 download by : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu riêng tôi, chƣa đƣợc cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học khác Việc sử dụng kết quả, trích dẫn tài liệu ngƣời khác đảm bảo theo quy định Các tài liệu, sách báo, thông tin tr ch dẫn đƣợc đăng tải tác phẩm, tạp chí theo danh mục tài liệu tham khảo Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2019 Học viên Nguyễn Văn Thìn download by : skknchat@gmail.com LỜI CẢM ƠN Tác giả luận văn gửi lời chân thành cảm ơn đến thầy, cô trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học uốc gia ội giảng dạy kiến thức cho thời gian học Trƣờng Tôi xin gửi lời cảm ơn thầy giáo TS Phạm Minh Tuấn, thầy hƣớng dẫn thực Luận văn cao học Xin cảm ơn quan tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp số liệu để tơi hồn thành luận văn Do thời gian trình độ có hạn chế nên uận văn khơng thể tránh khỏi số thiếu sót, mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp Thầy, Cơ, hội đ ng chấm luận văn thạc s , toàn thể đ ng nghiệp quan tâm đến vấn đề nghiên cứu đề tài Hà Nội, ngày …tháng 12 năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Thìn download by : skknchat@gmail.com MỤC LỤC Ụ TỪ V T TẮT i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH ii Ầ MỞ ĐẦU TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN, CỨU Ơ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄ V KIỂ TO ẤT ƢỢNG KIỂM TOÁN CỦA À ƢỚ U VỰ X 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Bản chất Ngân sách địa phƣơng 1.2 Chất lƣợng kiểm toán M t số hái niệ a TNN sở lý luận thực tiễn ản chất lƣợng iể t án ngân sách địa phƣơng TNN hái niệ Ngân sách địa phƣơng: Ngân sách địa phƣơng t phạm trù kinh tế gắn với thu nhập chi tiêu quyền địa phƣơng Ngân sách địa phƣơng nguồn lực để quyền địa phƣơng thực chức năng, nhiệm vụ chi phối, điều chỉnh hoạt đ ng khác xã h i, với NSTW góp phần phát triển kinh tế nƣớc 1.3 Kiểm toán, chất lượng kiểm toán 13 n un quy trình kiểm tốn 15 inh nghiệ iểm toán đ àn iểm toán khu vực 16 1.5.3 Kinh nghiệm kiểm to n NSĐP KTNN khu vực II 24 1.5.4 Kinh nghiệm thực tiễn cho KTNN khu vực X 25 ƢƠ G 27 P ƢƠ G G Ê ỨU 27 2.1 Tiến trình nghiên cứu đề tài 27 Phƣơng pháp nghiên cứu 28 2.2.1 Thu thập thông tin 28 download by : skknchat@gmail.com 2 Phươn ph p phân tí h 29 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 30 2.3.1 Chỉ t định lượng 30 2.3.2 Chỉ t định tính 30 THỰC TRẠNG CHẤT ƢỢNG KIỂ ƢƠ G ỦA KIỂ 3.1 Vài nét kiể TO TO GÂ S ĐỊA À ƢỚC KHU VỰC X 31 t án nhà nƣớc khu vực X .31 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 31 3.1.2 Mơ hình tổ chức c a KTNN khu vực X 31 3.1.3 Kết hoạt đ ng kiểm toán khu vực X 35 3.2 Chất lƣợng kiể t án NSĐP KTNN khu vực X 36 3.2.1 Chuẩn bị kiểm toán 36 3.2.2 Thực kiểm toán 43 3.2.3 Lập gửi báo cáo kiểm toán 46 3.2.4 Kiểm tr đ nh thực kiến nghị 47 3 Đánh giá chung 49 3.3.1 Kết đạt 49 3.3.4 Hạn chế, nguyên nhân c a hạn chế 56 4.1 Định hƣớng .59 Nân o hất lượn ểm to n n ân s h đị phươn theo hướng chun mơn hóa, chun nghiệp 59 4.1.2 Kiểm soát chất lượng kiểm toán từn bướ nâng cao 59 Tăn ườn năn lự đ n ũ ểm toán viên số lượn , ấu, chất lượng tính chun nghiệp hóa 60 4.2 M t số giải pháp nâng cao chất lƣợng kiể t án ngân sách địa phƣơng Kiể t án nhà nƣớc khu vực X .60 42 ả ph p n h ệp vụ 61 4.2.2 Giải pháp hoàn thiện ấu tổ chức quản lý 62 423 Đ ạng hóa hình thức tổ chức kiểm toán 65 download by : skknchat@gmail.com 4.2.4 Nâng cao tổ chức thơng tin quản lý kiểm tốn 65 4.2.5 Nâng cao hoạt đ ng quản lý kiểm soát chất lượng kiểm toán 66 4.2.6 Giải pháp đ n ũ K ểm toán viên 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 PHỤ LỤC 74 download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Nguyên nghĩa BCTC Báo cáo tài CNTT Cơng nghệ thơng tin KTNN iểm toán hà nƣớc STT Đ NSNN KHKT SĐ KTV UBND Ngƣời lao động gân sách hà nƣớc Kế hoạch kiểm toán gân sách địa phƣơng iểm toán viên Ủy ban nhân dân i download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC BẢNG ảng cấu nhân năm 2018 theo ngạch 32 ảng Tình hình nhân quy hoạch đến 2020 33 ảng Kết hoạt động kiểm toán 2016-2018 35 DANH MỤC HÌNH Sơ đ 1: cấu gân sách nhà nƣớc 10 Sơ đ Mô hình tổ chức Kiểm tốn hà nƣớc khu vực X 31 Sơ đ Sơ đ tổ chức máy Kiểm toán hà nƣớc khu vực XError! Bookmark not defined ii download by : skknchat@gmail.com PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động kiểm toán mang lại ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lƣợng quản lý, điều hành SĐ ; đ ng thời bƣớc đổi có cải tiến nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành ngân sách ua 20 năm hoạt động, chất lƣợng tổ chức kiểm toán SĐ KTNN dần đƣợc nâng cao Kết kiểm tốn có tác động tích cực đến việc nâng cao hiệu quản lý sử dụng ngân sách, tiền tài sản nhà nƣớc địa phƣơng ơn nữa, kết kiểm tốn đóng góp phần quan trọng T toán S , kiến nghị tăng thu, giảm chi S , nâng cao chất lƣợng công tác quản lý tài ch nh, ngân sách; kiến nghị với quan chức hà nƣớc bổ sung, hoàn thiện chế, ch nh sách, pháp luật quản lý tài ch nh, ngân sách Tuy nhiên so với yêu cầu nhiệm vụ tác kiểm toán tiễn T T nay, cơng SĐ cần phải nâng cao hơn, hồn thiện để đáp ứng yêu cầu thực o việc âng cao chất lƣợng kiểm tốn SĐ KTNN nói chung khu vực X nói riêng đóng vai trị quan trọng cần thiết Cần đƣa hƣớng dẫn cụ thể tổ chức khâu thực giai đoạn kiểm toán: từ kế hoạch kiểm toán, tổ chức thực kiểm toán đến báo cáo kiểm tốn; tổ chức thơng tin kiểm tốn ngày hoàn thiện, xây dựng hoàn thiện hệ thống h sơ mẫu biểu, đáp ứng đƣợc yêu cầu ngành… Và kết kiểm toán SĐ thực thông tin quan trọng, giúp Quốc hội, Hội đ ng nhân dân cấp nhà quản lý việc hoạch định sách Từ đó, phát huy tối đa sức mạnh công cụ hữu hiệu hà nƣớc kiểm toán, giám sát quản lý sử dụng tài chính, tài sản cơng Với phát triển kinh tế giới cần thiết nhà nƣớc Việt am việc cần có cơng cụ quản lý kinh tế hà nƣớc Trong đó, iểm tốn hà nƣớc đóng vai trị quan trọng, tham mƣu giúp uốc Hội kiểm tra, giám sát công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tiền tài sản hà nƣớc; góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, thất thoát, lãng ph , đ ng thời phát ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu sử dụng ngân sách, tiền tài sản Nhà nƣớc download by : skknchat@gmail.com định rõ lộ trình thăng tiến cho nhân viên việc làm cần thiết KTNN khu vực X Cần xác định lộ trình thăng tiến nghề nghiệp cho nhân viên thông qua lƣu đ thăng tiến chức danh cụ thể Nhân viên đƣợc đánh giá định kỳ hàng quý hàng năm (về kết cơng việc, tính tn thủ, k năng, khả năng, lực, tiềm phát triển), cá nhân có kết đánh giá xuất sắc đƣợc xem xét để đƣợc đào tạo quy hoạch, bố trí vào vị trí cán quản lý kế thừa, tiềm ên cạnh đó, cần tổ chức đợt kiểm tra kiến thức: chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức tổng quát, quy tắc đạo đức nghề nghiệp hay thông qua chƣơng trình cụ thể nhằm tạo động lực giúp kiểm toán viên tự trau d i kiến thức, k từ chọn lọc đƣợc ứng viên đủ kiến thức, lực trƣớc bổ nhiệm vào vị trí quản lý 70 download by : skknchat@gmail.com KẾT LUẬN Hoạt động tổ chức kiểm toán ngân sách địa phƣơng có vai trị quan trọng hoạt động kiểm tốn kiểm tốn nhà nƣớc nói chung hoạt động kiểm tốn ngân sách nói riêng Việc “ âng cao chất lƣợng kiểm toán ngân sách địa phƣơng Kiểm toán nhà nƣớc khu vực X hoạt động có ý nghĩa quan trọng cần thiết, tạo thay đổi phù hợp nhằm nâng cao cơng tác kiểm tốn ngân sách địa phƣơng kiểm toán nhà nƣớc khu vực X Qua kết kiểm toán, T đƣa ý kiến đánh giá, nhận xét giúp đơn vị sử dụng kinh ph mục đ ch, nhằm tiết kiệm ngu n lực tài chính, góp phần nâng cao hiệu hiệu lực hoạt động quan hành ch nh nhà nƣớc chƣơng trình, dự án cải cách hành ch nh nhà nƣớc T góp phần đấu tranh chống lãnh ph , ngăn chặn hành vi tiêu cực, tham nhũng góp phần làm máy hành ch nh Chất lƣợng hoạt động Kiểm tốn hà nƣớc hà nƣớc ln đƣợc Đảng, hà nƣớc nhân dân quan tâm Bởi vậy, bảo đảm chất lƣợng kiểm toán vừa trách nhiệm, vừa yêu cầu đòi hỏi KTNN phải thƣờng xuyên trọng để giữ vững vị niềm tin Đảng, hà nƣớc nhân dân Trong năm qua, KTNN ln coi trọng có nhiều biện pháp, ch nh sách để nâng cao chất lƣợng hoạt động kiểm toán, đặc biệt trọng nâng cao chất lƣợng kiểm toán Mặc dù KTNN chuyên ngành/khu vực tổ chức thực kiểm soát chất lƣợng kiểm tốn Đồn kiểm tốn nhƣng t n nhiều hạn chế bất cập định Thông qua vấn đề lý luận chất lƣợng kiểm tốn Đồn kiểm tốn, tìm hiểu kinh nghiệm hoạt động chất lƣợng kiểm toán Đồn kiểm tốn số đồn T khu vực, luận văn phân t ch, đánh giá thực trạng ƣu điểm, t n tại, hạn chế chất lƣợng kiểm toán KTN khu vƣc X, nguyên nhân hạn chế, bất cập SĐ ua đó, uận văn đề xuất phƣơng hƣớng giải pháp nhằm hồn thiện, nâng cao chất lƣợng kiểm tốn SĐ T khu vƣc X thời gian tới 71 download by : skknchat@gmail.com TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo kiểm toán nhà nƣớc khu vực X 2016-2018 Tháng năm 2019 Bộ Tài chính, 2011 Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2011 – 2020 Học viện Tài chính, 2004 Giáo trình Quản lý Tài Nhà nước, NXB Tài Phạm Văn hoan ồng Thị Thúy Nguyệt, 2010 Giáo trình Lý thuyết Quản lý Tài cơng, NXB Tài Kiểm toán hà nƣớc, 2009 Cơ sở lý luận thực tiễn phân tích đánh giá tính bền vững NSNN kiểm toán báo cáo toán NSNN, NXB Tài Kiểm tốn hà nƣớc, 2012 Quyết định 01/2012/QĐ-KTNN Quy định hệ thống mẫu biểu, hồ sơ kiểm toán Kiểm toán hà nƣớc, 2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-KTNN Quy trình kiểm tốn Ngân sách nhà nước Kiểm toán hà nƣớc, 2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-KTNN Quy trình kiểm tốn báo cáo Quyết tốn Ngân sách địa phương Quyết định 08/2012/QĐ-KTNN ngày 05/11/2012 Kiểm toán nhà nước ban hành Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán, chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác huỷ hồ sơ kiểm tốn 10 Hồng Phú Thọ, 2006 Luận văn “Hoàn thiện nội dung, phương thức kiểm sốt chất lượng kiểm tốn quy trình kiểm toán KTNN Việt Nam” 11 Nguyễn Trọng Thủy, 2008 Luận văn “Hồn thiện cơng tác kiểm tra,kiểm sốt chất lượng kiểm toán KTNN” 12.Tổng Kiểm toán hà nƣớc, 2012 Quyết định 395/QĐ-KTNN năm 2012 Quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán 13 Tổng Kiểm toán hà nƣớc, 2012 Quyết định 07/2012/QĐ-KTNN ngày 20/6/ 2012 Quy chế tổ chức hoạt động Đoàn kiểm toán Nhà nước 72 download by : skknchat@gmail.com 14 Tổng Kiểm toán hà nƣớc, 2012 Quyết định 1223/QĐ-KTNN ngày 6/7/2012 Quy trình kiểm tra thực kiến nghị kiểm toán Kiểm toán nhà nước 15 Đào Thị Thu Vĩnh, 2014 Đề tài” Xây dựng nội dung, thủ tục hồ sơ mẫu biểu cho hoạt dộng kiểm soát chất lượng kiểm toán KTNN” 16 Đề tài “ Hồn thiện tổ chức cơng tác kiểm toán ngân sách địa phương Kiểm toán nhà nước khu vực VIII” Tác giả Lê Văn Tám – học viên trường Đại học Đà Nẵng nghiên cứu năm 2010 73 download by : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KIỂM TỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƢỚC KHU VỰC X Ngày khảo sát: /12/2019 Kính gửi anh/chị kiểm tốn viên chuyên viên KTNN khu vực X Tôi tế – Đại học guyễn Văn Thìn – học viên cao học kinh tế trƣờng đại học Kinh uốc gia ội Tôi thực đề tài nghiên cứu “ âng cao tổ chức kiểm toán ngân sách địa phƣơng kiểm toán nhà nƣớc khu vực X Đề tài nhằm mục đ ch: Hệ thống hoá phát triển vấn đề lý luận chung tổ chức kiểm toán SĐ T , Đánh giá thực trạng việc tổ chức kiểm toán SĐ KTNN khu vực X, Đề xuất phƣơng hƣớng giải pháp nâng cao tổ chức kiểm toán SĐ KTNN khu vực X Để thực đƣợc đề tài này, tơi cần quan tâm, đóng góp ý kiến quý anh/chị, đặc biệt cần thông tin anh/chị cung cấp Tôi đảm bảo thông tin cá nhân “ hiếu điều tra tình hình tổ chức thực kiểm toán ngân sách địa phƣơng kiểm tốn nhà nƣớc khu vực X hồn tồn đƣợc bảo mật Tôi đảm bảo thông tin anh/chị cung cấp đƣợc sử dụng cho mục đ ch nghiên cứu đề tài không đƣợc sử dụng cho mục đ ch khác Rất mong nhận đƣợc giúp đỡ quý anh/chị! download by : skknchat@gmail.com PHIẾU THĂM DỊ Ý IỂM TỐN NSĐP TẠI IẾN TNN TV VỀ HU VỰC Tên TV:………… .……………………… Địa chỉ:………………………………………… .……………………… Điện thoại:……………………… Email:………….……… .… ăm kinh nghiệm: ƣới năm 5-10năm 10-15 năm Trên 15 năm ác đóng góp khác cửa nh/chị có: ………………………………………………… …………………………………… ……………………………………………………………………… Xin Anh/Chị đánh dấu vào lựa chọn dƣới đây: Đánh giá STT ác đơn vị kiểm toán thƣờng áp dụng hình thức tổ chức kiểm tốn mơ hình đồn có quy mơ lớn? ác đơn vị kiểm toán thƣờng áp dụng kiểm toán báo cáo toán SĐ l ng ghép chuyên đề? Theo Anh/Chị, hình thức kiểm tốn có cấp trung gian Trƣởng đồn kiểm tốn hiệu quả, hiệu lực tổ chức kiểm tốn SĐ ? Theo Anh/Chị, có nên thay đổi hình thức tổ chức kiểm tốn theo mơ hình đồn có quy mơ nhỏ, chun sâu chun mơn khơng? Theo Anh/Chị, có nên bỏ cấp trung gian trƣởng đồn kiểm tốn tổ chức kiểm tốn SĐ khơng? Quy trình kiểm tốn SĐ theo bƣớc quy định Quyết định số 02/2013/ Đ-KTNN ban hành Quy trình kiểm tốn NSNN g m bƣớc: (1) Chuẩn bị kiểm download by : skknchat@gmail.com Có Khơng tốn, (2) Thực kiểm tốn, (3) Lập phát hành báo cáo kiểm toán, Kiểm tra, Kết luận Kiến nghị 10 Khâu chuẩn bị đƣợc cho quan trọng quy trình kiểm tốn SĐ ? Theo Anh chị, thơng tin thu thập khâu chuẩn bị kiểm tốn có tính tin cậy cao? Số lƣợng ngƣời tổ khảo sát phù hợp khơng? hƣơng pháp kiểm tốn hiệu khơng? 11 Bằng chứng kiểm tốn đầy đủ? 12 Nội dung phƣơng pháp phân t ch chứng rõ ràng? 13 14 15 16 Số lƣợng mẫu chọn để kiểm toán đủ độ lớn để đánh giá độ tin cậy Biên báo cáo kiểm toán phản ánh thực trạng? Việc kết luận kiến nghị đƣợc thực sát đƣợc phân công trách nhiệm rõ ràng? ông tác lƣu trữ đƣợc thực tốt? 17 Việc ghi chép nhật ký kiểm toán đƣợc thực khoa học? 18 H sơ kiểm toán đƣợc giao nộp hạn 19 20 21 22 Công nghệ thông tin đƣợc ứng dụng hiệu công tác lƣu trữ h sơ kểm toán Đội ngũ cán thực cơng tác kiểm sốt chất lƣợng kiểm tốn có chun mơn cao? Cơng tác kiểm sốt nội thực tốt? Trình độ quản lý Trƣờng đồn việc quản lý KTV thực thủ tục phƣơng pháp kiểm toán tốt? 23 Đội ngũ kiểm toán viên có cấu số lƣợng phù hợp? 24 Kiểm tốn viên có lực chun mơn cao? 25 Kiểm tốn viên có chun mơn đa dạng lĩnh vực download by : skknchat@gmail.com download by : skknchat@gmail.com download by : skknchat@gmail.com download by : skknchat@gmail.com download by : skknchat@gmail.com download by : skknchat@gmail.com download by : skknchat@gmail.com download by : skknchat@gmail.com download by : skknchat@gmail.com ... luật, nâng cao hiệu sử dụng ngân sách nhà nƣớc b Yêu cầu kiểm toán báo cáo toán ngân sách địa phƣơng Yêu cầu phạm vi kiểm toán: kiểm toán báo cáo toán ngân sách nhà nƣớc cấp địa phƣơng (ngân sách. .. đủ iểm toán ngân sách địa phƣơng, học viên thực nghiên cứu luận văn “ âng cao chất lƣợng kiểm toán ngân sách địa phƣơng kiểm toán nhà nƣớc khu vực X để phục vụ cho công tác kiểm tốn khu vực X... thu, chi ngân sách (Điều Đ 60) Sơ đồ 1: Cơ cấu Ngân sách nhà nƣớc Ngân sách nhà nƣớc Ngân sách Trung ƣơng Ngân sách địa phƣơng Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách Huyện tỉtitttinhrtTỉnh Ngân sách hƣờng
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao chất lượng kiểm toán ngân sách địa phương tại kiểm toán nhà nước khu vực x​ ,