0

Thu thập thông tin

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC X​ (Trang 37-38 )

M t số hái niệ cơ ản về chất lƣợng iể t án ngân sách địa phƣơng

P ƢƠ GÊ ỨU

2.2.1. Thu thập thông tin

Thông tin của luận văn đƣợc thu thập từ hai ngu n dữ liệu là dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp.

- Thông tin sơ cấp: Dữ liệu sơ cấp là dữ liệu gốc chƣa qua xử lý mà tác giả tự thu thập đƣợc thông qua hoạt động nghiên cứu, điều tra. Dữ liệu sơ cấp thu thập trong bài đƣợc thu thập từ phiếu điều tra, thảo luận nhóm và thảo luận chuyên gia.

Mục đ ch của việc thu thập đƣợc các thông tin sơ cấp về tình hình tổ chức hoạt động kiểm toán SĐ tại KTNN khu vực X, các công việc của từng kiểm toán viên và đánh giá của họ về các công việc kiểm toán họ đang thực hiện. Qua việc thu thập ý kiến đánh giá hoạt động kiểm toán từ chính các kiểm toán viên, tác giả có cái nhìn chính xác và cụ thể hơn về việc triển khai các công việc kiểm toán ngân sách địa phƣơng, từ đó chỉ ra các ƣu điểm, nhƣợc điểm trong việc tổ chức thực hiện kiểm toán, cũng nhƣ có căn cứ đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lƣợng kiểm toán SĐP tại KTNN khu vực X. Nội dung bảng hỏi đƣợc học viên đƣa vào phần phụ lục.

Triển khai thực hiện: ọc viên phát ra 35 phiếu điều tra tình hình tổ chức kiểm toán ngân sách địa phƣơng tại KTNN Khu vực X để điều tra 35 kiểm toán viên, chuyên viên tại đơn vị. Thời gian điều tra đƣợc thực hiện tháng 12/2019 tại đơn vị KTNN khu vực X. Tác giả trực tiếp phát và thu về phiếu điều tra.

- Thông tin thứ cấp: Dữ liệu thứ cấp là dữ liệu do ngƣời khác thu thập, sử dụng cho các mục đ ch có thể là khác với mục đ ch nghiên cứu của tác giả. Ngu n dữ liệu thứ cấp đƣợc sử dụng trong bài bao g m những bài báo, bài viết trên tạp chí, bài giảng về phƣơng pháp nghiên cứu và phân tích dữ liệu theo kết quả thống kê từ

Microsoft Excel, Báo cáo hoạt động của Kiểm toán hà nƣớc khu vực X qua các năm, thông tin trên internet, các bài nghiên cứu, bài luận văn liên quan đến đề tài.

ọc viên nghiên cứu các tài liệu trong nƣớc về công tác tổ chức hoạt động kiểm toán SĐ , các bài tham luận của KTNN các khu vực khác, các báo và tạp ch … Ngu n tài liệu tham khảo đƣợc tác giả ghi rõ ở mục danh mục tài liệu tham khảo cuối luận văn. ằng việc sử dụng phƣơng pháp này, tác giả thiết lập cơ sở lý luận cho đề tài, hiểu đƣợc sơ bộ tình hình triển khai hoạt động kiểm toán SĐ ở các khu vực khác trong nƣớc, qua đó rút ra các kinh nghiệm tổ chức kiểm toán SĐ cho iểm toán nhà nƣớc khu vực X. Đ ng thời tác giả có đƣợc các thông tin để phân tích, đánh giá thực trạng kiểm toán NSĐ khu vực X trong thời gian qua.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC X​ (Trang 37 -38 )

×