0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (93 trang)

Nâng cao tổ chức thông tin quản lý kiểm toán

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC X​ (Trang 74 -75 )

M t số hái niệ cơ ản về chất lƣợng iể t án ngân sách địa phƣơng

42 3Đ ạng hóa hình thức tổ chức kiểm toán

4.2.4. Nâng cao tổ chức thông tin quản lý kiểm toán

Một là, xây dựng quy trình thông tin quản lý kiểm toán áp dụng thống nhất trong ngành. Thông tin quản lý kiểm toán phải đƣợc áp dụng cụ thể trong các khâu quản lý trƣớc, trong và sau khi thực hiện kiểm toán, thông tin quản lý kiểm toán phải đảm bảo đƣợc t nh đầy đủ, kịp thời hiệu quả, đảm bảo các thông tin quản lý đến với lãnh đạo đƣợc thông suốt và kịp thời để chỉ đạo, điều hành trong suốt quá trình trƣớc, trong và sau khi tổ chức thực hiện kiểm toán.

Hai là, quy định đầy đủ, rõ ràng, chặt chẽ trong tất cả các khâu, đặc biệt là ngay từ khi phát sinh h sơ, Các bằng chứng kiểm toán cần có tiêu chí sắp xếp bảo quản rõ ràng, h sơ kiểm toán phải đƣợc lƣu trữ đầy đủ theo quy định. Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm toán cần theo những quy định cụ thể, thu thập từ những ngu n thông tin nào? i là ngƣời thu thập? gƣời thu thập, xử lý thông tin kiểm toán cần đƣợc đào tạo b i dƣỡng thêm về k năng để thực hiện tốt công tác

thu thập và xử lý thông tin, hình thành cơ sở dữ liệu kiểm toán mang tính chính xác cao.

Ba là, bố trí nhân sự trong thực hiện tổ chức và quản lý h sơ kiểm toán hợp lý, sát với yêu cầu nhiệm vụ. Tại phòng Tổng hợp: cần có ngƣời có đủ kiến thức, kinh nghiệm để soát xét chất lƣợng h sơ, mẫu biểu ngay từ khi phát sinh trong quá trình thực hiện kiểm toán và khi tiếp nhận h sơ lƣu trữ. Tại Văn phòng T khu vực: Cần bố trí công chức có nghiệp vụ lƣu trữ để tiếp nhận, phân loại và bảo quản, quản lý theo đúng quy định của hà nƣớc và của ngành KTNN.

Bốn là: Đầu tƣ cơ sở vật chất, khoa học công nghệ

+ Tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tổ chức thông tin quản lý kiểm toán, áp dụng công nghệ quản lý h sơ kiểm toán hiện đại. Nghiên cứu áp dụng công nghệ quản lý h sơ tiên tiến trên thế giới, xây dựng phần mềm áp dụng công nghệ tin học trên mạng diện rộng, thống nhất trong công tác cập nhật thông tin cập nhật các thông tin cần thiết theo từng danh mục h sơ.

+ Bố tr cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tổ chức và quản lý h sơ kiểm toán đầy đủ, đáp ứng theo yêu cầu quản lý. Đơn vị phải có hệ thống kho lƣu trữ đáp ứng yêu cầu về diện tích, phòng chống cháy, nổ và đảm bảo các điều kiện an toàn, bảo mật các tài liệu, ó đầy đủ trang, thiết bị cần thiết (máy tính, vật mang tin, giá đựng tài liệu, cặp, hộp ...) đủ qui cách để lƣu trữ, bảo quản h sơ, tài liệu kiểm toán.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC X​ (Trang 74 -75 )

×