0

(LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu đa dạng sinh học vùng biển ven bờ thái thụy thái bình và những áp lực từ kinh tế xã hội để có các hoạt động bảo tồn​

128 5 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu đa dạng sinh học vùng biển ven bờ thái thụy   thái bình và những áp lực từ kinh tế   xã hội để có các hoạt động bảo tồn​

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2022, 21:21

i VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT - - Ngô Thị Thu Hiền NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÙNG BIỂN VEN BỜ THÁI THỤY – THÁI BÌNH VÀ NHỮ Ự Ừ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỂ CÓ CÁC HOẠ ĐỘNG BẢO TỒN Chuyên ngành: Động vật học Mã số: 60 42 01 03 LUẬN ÁN THẠC SỸ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Lê Hùng Anh HÀ NỘI, NĂM 2017 download by : skknchat@gmail.com i LỜI AM ĐOA Tên là: Ngô Thị Thu Hiền Chuyên ngành: Động vật học Lớp: K19 Mã số: 60 42 01 03 Tôi xin cam đoan luận văn đƣợc tơi thực dƣới hƣớng dẫn TS Lê Hùng Anh với đề tài nghiên cứu luận văn: “Nghiên cứu đa dạng sinh học vùng biển ven bờ Thái Thụy – Thái Bình nhữ từ kinh tế - xã hội để có hoạt động bảo tồn” Đây đề tài nghiên cứu mới, không trùng lặp với đề tài luận văn trƣớc đây, đó, khơng phải chép luận văn Nội dung luận văn đƣợc thể theo quy định Các số liệu, nguồn thông tin luận văn tơi điều tra, trích dẫn đánh giá Việc tham khảo nguồn tài liệu đƣợc thực trích dẫn ghi nguồn tài liệu tham khảo quy định Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung tơi trình bày luận văn Hà Nội, ngày tháng ƢỜI VIẾ năm 2017 AM ĐOA Ngô Thị Thu Hiền download by : skknchat@gmail.com ii LỜI CẢM Ơ Tơi xin đƣợc bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới TS Lê Hùng Anh, giảng viên hƣớng dẫn đề tài luận văn, tận tình bảo, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nhƣ thực hoàn thành nội dung đề tài luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn tới tồn thể thầy giáo Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật, ngƣời cho tác giả kiến thức kinh nghiệm suốt trình học tập trƣờng để tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Luận văn khơng thể hồn thành nhƣ không nhận đƣợc cho phép, tạo điều kiện giúp đỡ nhiệt tình Lãnh đạo đồng nghiệp Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trƣờng, nơi công tác Đồng thời, xin cảm ơn Sở Tài nguyên môi trƣờng Thái Bình, Sở Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn Thái Bình Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy tạo điều kiện cho khảo sát thu thập tài liệu để có sở liệu phục vụ cho luận văn Mặc dù cố gắng hồn thành luận văn tất nhiệt tình lực mình, nhiên khơng thể tránh khỏi sai sót Vì vậy, tơi mong nhận đƣợc đóng góp thầy bạn để hoàn thiện luận văn download by : skknchat@gmail.com iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH ix I TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 1.1 Thế giới .3 1.2 Trong nƣớc 1.3 Khu vực nghiên cứu 1.3.1 Vị trí địa lý 1.3.2 Địa hình, địa mạo 10 1.3.3 Đặc điểm thổ nhƣỡng 11 1.3.4 Khí hậu 14 1.3.5 Chế độ thủy, hải văn 16 1.3.6 Diễn sinh thái đất ngập nƣớc ven bờ Thái Thụy .19 II THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 Thời gian thực 27 2.2 Địa điểm thực 27 2.3 Đối tƣợng nghiên cứu 29 2.4 Nội dung thực 29 2.5 Phƣơng pháp nghiên cứu .29 2.5.1 Cách tiếp cận .29 2.5.2 Phƣơng pháp điều tra kỹ thuật sử dụng 30 III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 31 3.1 Hiện trạng môi trƣờng nƣớc 31 download by : skknchat@gmail.com iv 3.2 Đa dạng sinh học khu vực nghiên cứu 36 3.2.1 Đa dạng kiểu đất ngập nƣớc nơi cƣ trú 36 3.2.2 Đa dạng thành phần loài sinh vật 44 3.3 Nguồn lợi sinh vật 67 3.4 Những lợi ích thu đƣợc từ dịch vụ HST đất ngập nƣớc ven biển Thái Thụy 69 3.4.1 Giá trị lƣu giữ ĐDSH 71 3.4.2 Dịch vụ cung cấp .72 3.4.3 Dịch vụ điều tiết bảo vệ môi trƣờng 73 3.5 Những áp lực kinh tế-xã hội huyện Thái Thụy xã ven biển Thái Thụy 75 3.5.1 Diện tích, dân số 75 3.5.2 Hiện trạng khai thác sử dụng đất, mặt nƣớc 81 3.6 Các áp lực tác động tới đa dạng sinh học 84 3.6.1 Phát triển kinh tế biển khu vực ven biển liên quan tới môi trƣờng ĐDSH .84 3.6.2 Khai thác trái phép tài nguyên sinh vật 87 3.6.3 Thay đổi phƣơng thức sử dụng bãi triều, mặt nƣớc 89 3.6.4 Ô nhiễm môi trƣờng từ hoạt động kinh tế 92 3.6.5 Biến đổi khí hậu .96 3.6.6 Sự du nhập loài ngoại lai xâm hại .98 3.6.7 Dân số vùng đệm tăng gây áp lực khai thác tài nguyên sinh vật 99 3.6.8 Vấn đề quản l c n bất cập 100 3.7 Các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học .101 ẾT LUẬN 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO .108 download by : skknchat@gmail.com v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Giải nghĩa Chữ viết tắt BTTN Bảo tồn thiên nhiên Bộ TN & MT, MONRE Bộ Tài nguyên Môi trƣờng Công ƣớc CITES Công ƣớc thƣơng mại quốc tế loài, động vật, thực vật hoang dã nguy cấp CCN Cụm công nghiệp CTYH Côn trùng y học DBH Đƣờng kính thân ngang ngực DTSQ Dự trữ sinh ĐDSH Đa dạng sinh học ĐNN Đất ngập nƣớc ĐTM Đánh giá tác động môi trƣờng ĐVĐ Động vật đáy FIPI Viện Điều tra quy hoạch rừng GIS Hệ thống thơng tin địa lý GEF Quỹ Mơi trƣờng tồn cầu HĐND Hội đồng nhân dân HST Hệ sinh thái KBT Khu bảo tồn KCN Khu công nghiệp KTXH Kinh tế xã hội KXS IEBR hông xƣơng sống Viện sinh thái tài nguyên sinh vật download by : skknchat@gmail.com vi Giải nghĩa Chữ viết tắt IUCN Liên minh quốc tế bảo tồn thiên nhiên tài nguyên thiên nhiên NGO Cơ quan phi phủ NN&PTNT Nơng nghiệp phát triển nông thôn NTTS Nuôi trồng thủy sản NLXH Ngoại lai xâm hại QCVN Quy chuẩn Việt Nam RNM Rừng ngập mặn Sở TN MT Sở Tài nguyên Môi trƣờng SH Sâu hại TĐ Thiên địch TESSA Công cụ đánh giá dịch vụ hệ sinh thái thực địa TNHH Trách nhiệm hữu hạn UBND Ủỷ ban nhân dân UNESCO Tổ chức giáo dục khoa học văn học liên hiệp quốc UNDP Chƣơng trình Phát triển Liên hợp quốc VQG Vƣờn quốc gia Vietnature Trung tâm ảo tồn Thiên nhiên Việt WWF Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên download by : skknchat@gmail.com vii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Kết đo yếu tố môi trƣờng thủy l trƣờng (tháng 1/2016) .31 ảng 3.2 ết phân tích yếu tố thủy hóa vệ sinh muối dinh dƣỡng ven bờ Thái Thụy tháng 2016 .32 Bảng 3.3 Kết đo đạc phân tích thủy hóa vùng nƣớc biển ven bờ Thái Thụy vào mùa khô tháng 2013 mùa mƣa tháng 2013 33 ảng 3.4 Nồng độ trung bình hàm lƣợng sắt nƣớc biển ven bờ cửa sông Thái Thụy 34 Bảng 3.5 Nồng độ chất hữu sơng Hóa xã Thụy Trƣờng năm 2014 34 ảng 3.6 Số liệu kiểm kê diện tích rừng xã ven biển Thái Thụy năm 2015 theo nguồn khác 37 Bảng Diện tích kiểu ĐNN vùng ven bờ huyện Thái Thụy, tỉnh Thái ình 42 Bảng 3.8 Cấu trúc taxon thực vật bậc cao có mạch vùng đất ven biển Thái Thụy 45 Bảng 3.9 Số lƣợng loài, mật độ, sinh khối số đa dạng động vật đáy ven bờ Thái Thụy 53 Bảng 3.10.So sánh cấu trúc thành phần lồi trùng vùng ĐNN Thái Thụy (Thái Bình) khu vực VQG Xuân Thủy (Nam Định) 55 Tuy cấu trúc thành phần lồi trùng có tƣơng đồng khu vực nghiên cứu VQG Xuân Thủy nhƣng độ tƣơng đồng thành phần loài hai khu vực không cao, số tƣơng đồng dijk = 0,4 với 84 lồi trùng đƣợc tìm thấy hai điểm Rõ ràng vùng ĐNN ven biển thuộc đồng sông Hồng, khu vực Thái Thụy Xuân Thủy có nét đặc trƣng riêng sinh cảnh dẫn đến thành phần côn trùng hai nơi có nét khác biệt 56 Bảng 3.11 Chỉ số đa dạng côn trùng hai sinh cảnh nghiên cứu Thái Thụy 57 download by : skknchat@gmail.com viii Bảng 3.12 Danh sách lồi bị sát bị đe dọa ghi nhận vùng đất ngập nƣớcven biển Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 58 Bảng 3.13 So sánh mức độ tƣơng đồng (Sorensen-Dice) thành phần loài ếch nhái bò sát vùng đất ngập nƣớc ven biển Thái Thụy, tỉnh Thái Bình với khu vực lân cận 58 Bảng 3.14.Các loài chim quý, có giá trị bảo tồn vùng ĐNN ven biển 60 Thái Thụy 60 Bảng 3.15 So sánh đa dạng thành phần loài chim số khu vực vùng Đồng Sông Hồng 61 Bảng 3.16 Số lƣợng loài sinh vật biết vùng ĐNN ven bờ biển Thái Thụy 66 ảng 3.17 Cơ cấu dân số huyện Thái Thụy, Thái ình (ngƣời 75 Bảng 3.18 Diện tích, dân số mật độ dân số xã khu vực dự án năm 2015 75 ảng 3.19 Diện tích ni tơm, cá mặn, lợ vụ Xuân H năm 2016 (ha 79 ảng 3.20 Diện tích ni trồng thủy sản mặn lợ sản lƣợng thủy sản nuôi trồng huyện Thái Thụy thời kỳ 2010 - 2015 .80 ảng 3.22 ế hoạch phát triển thuỷ sản mặn lợ ven biển huyện Thái Thụy giai đoạn 2016-2020 85 ảng 3.23 Dự báo lƣợng nƣớc sử dụng nƣớc thải Thái Thụy năm 2020 (m3 ngày 95 download by : skknchat@gmail.com ix DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Biến động hệ sinh thái rừng ngập mặn ven bờ Thái Thụy qua năm từ 1987 tới 2015 thông qua phân tích, giải đốn ảnh vệ tinh .21 Hình 1.2 Diễn sinh thái vùng đất ngập nƣớc ven bờ Thái Thụy 24 Hình 2.1 Các tuyến, điểm khảo sát môi trƣờng ĐDSH vùng ĐNN ven biển Thái Thụy năm 2016 (Tháng 1, Tháng tháng 28 Hình 3.1 Một số kiểu ĐNN ven biển Thái Thụy 41 Hình 3.2 ản đồ kiểu ĐNN ven biển Thái Thụy (lập từ ảnh viễn thám Landsat chụp ngày 26/6/2016) .43 Hình 3.3: Biểu đồ so sánh số lồi lồi trùng vùng ĐNN Thái Thụy (Thái Bình) khu vực VQG Xuân Thủy (Nam Định) 56 Hình 3.4 Phân tích tập hợp nhóm thành phần lồi ếch nhái bị sát vùng đất ngập nƣớc ven biển Thái Thụy, tỉnh Thái Bình với khu vực lân cận (giá trị gốc nhánh lặp lại 1000 lần) 59 Hình 3.5: So sánh đa dạng thành phần loài chim số khu vực vùng Đồng Sông Hồng .62 Hình 3.6 Sơ đồ tổng giá trị dịch vị HST ĐNN ven biển Thái Thụy 71 Hình 3.7 Hoạt động khai thác thủy sản vùng cửa sông Thái ình 89 Hình 3.8 Thay đổi vùng ĐNN sang nuôi, trồng thủy sản .92 Hình 3.9 Rác thải dân cƣ xả hàng ngày bên đê, RNM 96 Hình 3.10 Cá vƣợc ni xã ven biển Thái Thụy bị chết rét vào tháng 1/2016 .97 Hình 3.11 Tác động kéo dài biến đổi khí hậu khu vực nghiên cứu 98 Hình 3.12 Sơ đồ tuyến điểm quan trắc đa dạng sinh học 104 download by : skknchat@gmail.com 104 Hình 3.12 Sơ đồ tuyến điểm quan trắc đa dạng sinh học download by : skknchat@gmail.com 105 Do đó, dự án: “ ảo tồn khu đất ngập nƣớc quan trọng sinh cảnh liên kết” Quỹ Mơi trƣờng tồn cầu (GEF thơng qua Chƣơng trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ, dự án “Xây dựng khu bảo tồn ĐNN Thái Thụy, tỉnh Thái ình” đƣợc thực để thành lập T ĐNN có nghĩa khoa học thực tiễn cho bảo tồn đa dạng sinh học nói chung đa dạng sinh học đất ngập nƣớc ven biển nói riêng Đặc biệt, Chƣơng trình thiết kế quan trắc, đánh giá ĐDSH khu dự trữ tài nguyên đất ngập nƣớc ven biển Thái Thụy năm 2017 (hình 3.11 đƣợc thiết lập nằm hệ thống/mạng lƣới quan trắc ĐDSH vùng ĐNN cố định, liên tục nhƣ trạm quan trắc tài nguyên môi trƣờng quốc gia Với kiểu quan trắc này, xây dựng sử dụng thị đa dạng sinh học cho khu DTTN Thái Thụy để thực quan trắc phục vụ cho bảo tồn quy hoạch download by : skknchat@gmail.com 106 KẾ UẬ Từ kết điều tra, nghiên cứu, đƣa số nhận xét mơi trƣờng tình trạng ĐDSH vùng ĐNN ven bờ Thái Thụy nhƣ sau: Vùng ĐNN ven biển Thái Thụy nằm cảnh quan vùng triều cửa sông châu thổ Bắc Bộ thuộc hệ thống sơng Hồng (từ cửa sơng Thái ình đến cửa sơng Trà L Do đó, diễn biến đƣờng bờ nhƣ hình thái kiểu ĐNN, đặc biệt kiểu bãi triều có RNM; bãi triều khơng có RNM; bãi cát vùng bãi bồi chắn ngồi cửa sông bị ảnh hƣởng quy luật bồi tụ- xói lở Các kết phân tích tiêu vệ sinh muối dinh dƣỡng vùng nƣớc cửa sông ven bờ lạch triều RNM Thái Thụy tháng 1/2016 cho thấy có dấu hiệu phú dƣỡng, thể tiêu COD, phốt phát nitrat cao so với QCVN10:2008 Chất lƣợng nƣớc biển ven bờ QCVN08:2008 Chất lƣợng nƣớc mặt Các kết đo đạc phân tích thủy hóa vùng biển ven bờ bên vùng bãi ngập triều mức cho phép Đặc biệt tiêu muối dinh dƣỡng N, P COD vùng biển ven bờ thấp nhiều so với vùng ĐNN lạch triều RNM, vùng cửa sông Với đa dạng kiểu ĐNN đặc biệt thảm thực vật ngập mặn phát triển năm gần điều kiện cho thành phần loài sinh vật đa dạng phong phú Trong số kiểu ĐNN Thái Thụy, RNM với diện tích khoảng 1.800 ha, bãi triều khơng có RNM với diện tích khoảng 4.700 ha, vùng nƣớc cửa sơng kênh rạch kiểu ĐNN đặc trƣng quan trọng khu vực cần đƣợc ý quan trắc kiểu ĐNN có nơi sinh cƣ đặc trƣng khác cho nhóm động vật hoang dã quan trọng, đồng thời nơi có mức ĐDSH cao Tập hợp dẫn liệu điều tra có từ trƣớc tới nay, số lồi sinh vật biết vùng ĐNN ven bờ Thái Thụy 1.389 lồi thuộc nhóm thực vật, sinh vật nổi, rong-cỏ biển, ĐVĐ, cá, côn trùng, b sát, ếch- nhái, chim thú Số loài sinh vật xác định đƣợc đợt khảo sát tháng 1, tháng tháng năm 2016 vùng ĐNN ven bờ Thái Thụy 736 loài Trong số loài sinh vật biết, có lồi sam ba gai đi; loài cá; loài b sát; loài chim nguy cấp đƣợc ƣu tiên bảo vệ, ghi Danh lục đỏ IUCN (2016), Sách đỏ Việt Nam (2007), Nghị định 160, Nghị định 32 Công ƣớc CITES Đáng download by : skknchat@gmail.com 107 loài chim di cƣ trú đông nguy cấp không thấy đợt khảo sát nhƣ không thấy ghi nhận nhiều năm qua Điều khu vực dự án chƣa đƣợc điều tra, quan trắc liên tục nên số liệu bị ngắt quãng, nhƣng thấy có vấn đề mơi trƣờng sống nơi di trú làm suy giảm quần thể số loài chim di cƣ Từ dẫn liệu điều tra ĐDSH vùng ĐNN ven biển Thái Thụy có đƣợc, đánh giá khu vực đáp ứng điều kiện để đƣợc xác định khu bảo tồn ĐNN với mức phân hạng khu dự trữ thiên nhiên cấp tỉnh theo tiêu chí ghi điều Nghị định 65 2010: Quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật Đa dạng sinh học Vùng ĐNN ven biển Thái Thụy dƣợc xác định mang lại nhiều lợi ích sinh kế cho nhân dân địa phƣơng Mặt khác, khu vực có kế hoạch phát triển kinh tế biển mạnh mẽ tới năm 2020, tầm nhìn 2030 Điều bên cạnh hội nâng cao đời sống cƣ dân địa phƣơng nói riêng Thái Thụy nói chung áp lực tác động tới ĐDSH vùng ĐNN ven biển Do cần thiết phải xây dựng chƣơng trình quan trắc ĐDSH Kiến nghị Cần triển khai kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học vùng đất ngập nƣớc ven biển Thái Thụy sở giá trị đa dạng sinh học áp lực tới suy giảm đa dạng sinh học Đề nghị sở ban ngành trực thuộc nhƣ quan quản lý cấp Bộ, Nhà nƣớc phối hợp với UBND tình Thái Bình kêu gọi, thu hút vốn đầu tƣ, dự án hỗ trợ cho công tác bảo tồn có đƣợc nguồn kinh phí đào tạo nguồn nhân lực địa phƣơng để công tác quản lý có hiệu cao Cân đối phát triển kinh tế khu công nghiệp cảng biển với bảo tồn vành đai HST ven biển download by : skknchat@gmail.com 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt an quản l khu cơng nghiệp, U ND tỉnh Thái ình, 2016 Công văn số 472 QL CN-QH Dự thảo đề án điều chỉnh, bổ sung qu hoạch phát triển khu c ng nghiệp tỉnh hái Bình đến năm 2020 BirdLife International and the Forest Inventory and Planning Institute (2001) Sourcebook of existing and proposed protected areas in Vietnam Hanoi, Vietnam: BirdLife International Vietnam Programme and the Forest Inventory and Planning Institute - KBTTN Thái Thụy(tiếng Việt irdLife Vietnam Viet Nature.Chƣơng trình giám sát lồi chim di cƣ đƣờng bay Đông Á Úc châu Tài liệu Lê Trọng Trãi (2016 Giám sát chim Thái Thụy Bộ Khoa học & Công nghệ, Viện KH&CN Việt Nam, 2007 Sách Đỏ Việt Nam (Phần Động Vật) Nhà xuất KHTN & CN, Hà Nội Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, 2015 Đề án Bảo vệ phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, 2013 Thông tƣ số 29/2013/TTBNNPTNT, ngày 4/6/2013Qu định thành lập quản lý khu bảo tồn biển cấp tỉnh Bộ Tài nguyên Môi trƣờng, 2008.Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt, 2008, QCVN 08:2008/BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trƣờng, 2008.Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước biển ven bờ, 2008, QCVN 10:2008/BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trƣờng – Cục Bảo tồn ĐDSH, 2014 Các báo cáo nghiên cứu “Đánh giá trạng đầu tư tài ch nh cho bảo tồn đa dạng sinh học nhu cầu tài cần có để thực mục tiêu, chương trình, đề án ưu tiên Chiến lược quốc gia ĐDSH đến năm 2020, tầm nhìn 2030” 10 Chính phủ, 2008 Nghị định số: 57 2008 NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Việt Nam có tầm quan trọng quốc gia quốc tế 11 Chính phủ, 2010.Nghị định 65 2010 Qu định chi tiết và hướng thi hành số điều Luật Đa dạng sinh học download by : skknchat@gmail.com 109 12 Chính phủ, 2013.Nghị định số 160 2013 NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 tiêu ch ác định loài chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, ưu tiên bảo vệ 13 Chính phủ, 2013.Chiến lược quốc gia đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 14 Chính phủ, 2014.Chiến lược quản lý hệ thống rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 15 Chính phủ, 2014 Quyết định số 45 QĐ-TTg ký ngày 8/1/2014 phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 16 Cục ảo tồn ĐDSH, Tổng cục Môi trƣờng, 2014 Hiện trạng đa dạng sinh học VQ Xu n hủ Tài liệu Dự án PA 17 Cục ảo tồn ĐDSH, Viện STTNSV, 2016 Các chuyên đề báo cáo kết khảo sát môi trƣờng ĐDSH vùng ĐNN ven biển tỉnh Thái Thụy Dự án 18 Cục Thống kê tỉnh Thái ình, 2015 Niên giám thống kê tỉnh hái Bình năm 2014 Nhà xuất thống kê Hà Nội, 2015 19 Hội đồng nhân dân tỉnh Thái ình, 2015.Nghị số 19/2015/NQ-HĐND Về mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 20 Hội đồng nhân dân tỉnh Thái ình, 2015 Nghị số 20/2015/NQHĐND Về mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 21 Hồ Thanh Hải, nnk, 2010 áo cáo tổng hợp dự án: Quy hoạch chi tiết khu bảo tồn vùng nước nội địa cấp quốc gia ng ba s ng Hồng - Lô - Thao Tài liệu Cục KT&BVNL thuỷ sản, Viện STTNSV 22 Nguyễn Thị Minh Huyền cộng sự, 2010 Nghiên cứu áp dụng phương pháp lượng giá kinh tế tài nguyên số hệ sinh thái tiêu biểu ven biển Hải h ng và đề xuất giải pháp sử dụng bền vững Báo cảo tổng kết ĐT Sở KH&CN Hải Phòng 23 Nguyễn Xuân Qu nh nnk., 2011 Nghiên cứu xây dựng sở liệu tài nguyên sinh vật vùng ven biển huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình phục vụ cho download by : skknchat@gmail.com 110 việc bảo tồn, khai thác sử dụng hợp lý hệ sinh thái ven biển áo cáo ĐT Đại học HTN, ĐHQG Hà Nội tỉnh Thái ình 118 tr 24 Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Luật Thủy sản 25 Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Luật Bảo vệ Phát triển rừng 26 Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Bảo vệ m i trường 27 Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Luật Đa dạng sinh học 28 Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Luật ài ngu ên, M i trường Biển vag Hải đảo Việt Nam 29 Vũ Trung Tạng cs, 2005 Quy hoạch định hướng cho số HS ĐNN ven biển Bắc Bộ mà bước đầu huyện Thái Thụy (Thái Bình) huyện Giao Thủ Nam Định) phục vụ cho phát triển bên vững.ĐH Quốc Gia Hà Nội 30 Hoàng Văn Thắng cộng sự, 2010.Báo cáo tổng hợp dự án Qu hoạch chi tiết Khu Bảo tồn vùng nước nội địa cấp quốc gia cửa sông Hồng Tài liệu Cục hai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ộ Thủy sản CREST 31 Đỗ Công Thung nnk., 2016 áo cảo tổng kết đề tài:"Nghiên cứu trạng m i trường, biến động nguồn lợi, đa dạng sinh học hệ sinh thái vùng triều ven biển miền Bắc Việt Nam (từ Quảng Bình trở ra), đề xuất mơ hình khai thác, ni trồng, bảo tồn quản lý bền vững " Mã số KC.09-07/11-15 32 Phạm Ngọc Tồn, Phan Tất Đắc, 1978 Khí hậu Việt Nam Nhà xuất KH&KT 33 Ph ng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Thái Thụy, 2015 áo cáo Đánh giá kết tình hình kinh tế xã hội năm 2011-2015, phương hướng phát triển năm giai đoạn 2016-2020 34 Trung tâm ảo tồn Thiên nhiên Việt (Vietnature , 2016.Lợi ch từ dịch vụ hệ sinh thái khu đất ngập nước hái hụ , Việt Nam.Tài liệu in Vietnature, irdlife Việt Nam dƣới hỗ trợ ộ Môi trƣờng Nhật ản (MOE) 35 Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái ình, 2011.Quy hoạch tổng thể vùng nuôi ngao xã ven biển hái Bình giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn đến năm 2020 Quyết định số 1519 QĐ-UBND ngày 5/8/2011 download by : skknchat@gmail.com 111 36 Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái ình, 2012.Quyết định Số:11 2012 QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý vùng và sở ni ngao Thái Bình 37 Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái ình, 2013 Quyết định Số:1417 2013 QĐU ND k ngày 12 2013 phê duyệt Qu hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đ t năm k đầu 2011-2015) hu ện hái hụ 38 Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái ình, 2014 Quyết định Số:163 2014 QĐU ND k ngày 16 2014 phê duyệt Qu hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đ t năm k đầu 2011-2015) hị trấn Diêm Điền, hu ện hái hụ 39 Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái ình, 2014.Báo cáo kết thống kê diện t ch đất đai năm 2013 tỉnh hái Bình Số 10 C-UBND 40 Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái ình, 2014 Quyết định Số 01 2014 QĐ-UBND Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác sử dụng liệu tài ngu ên và m i trường tỉnh Thái Bình 41 Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái ình, 2014 Quyết định số 16 2014 QĐ-UBND ngày 24/9/2014 (thay Quyết định số 3044 QĐ U ND ngày 30 12 2013 có sách hỗ trợ đóng mới, nâng cấp tàu phục vụ hoạt động khai thác hải sản góp phần thúc đẩy phát triển khai thác thủy, hải sản tỉnh 42 Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái ình, 2014 Quyết định số 23 2014 QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên bảo vệ môi trường biển địa bàn tỉnh Thái Bình 43 Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái ình, 2014 Quyết định số 1573 2014 QĐUBND việc phê duyệt đề án phát triển kinh tế biển khu vực ven biển hái Bình đến năm 2020 44 Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái ình, 2015 Quyết định số: 3257 2015 QĐU NDvề việc phê duyệt kết kiểm kê rừng tỉnh hái Bình năm 2015 45 Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái ình - Sở TN MT Thái ình, 2015 Báo cáo trạng m i trường tỉnh hái Bình giai đoạn 2011-2015, 172 tr 46 Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái ình - Sở TN MT Thái ình, 2015.Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - hội tháng đầu năm 2015 16 tr 47 Ủy ban Nhân dân huyện Thái Thụy, 2015 Tình hình phát triển Kinh tế- Xã hội năm 2015;mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2016 download by : skknchat@gmail.com 112 48 Ủy ban Nhân dân huyện Thái Thụy, 2016 áo cáo số 01 C-UBND “ ình hình phát triển kinh tế- hội phát triển biển hái hụ giai đoạn 2016-2020 định hướng đến 2025” 49 Viện Điều tra quy hoạch rừng - Phân viện điều tra quy hoạch rừng Nam ộ, 2015 Kết điều tra phục vụ kiểm kê rừng tỉnh hái Bình áo cáo thuyết minh Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016, 96 tr 50 Nguyễn Văn Vịnh nnk., 2012 Báo cáo tổng hợp kết dự án Qu hoạch chi tiết khu bảo tồn biển iên Yên-Hà Cối, Quảng Ninh 51 Vƣờn quốc gia Xuân Thủy, 2012 Mơ hình quản lý hiệu ĐNN Vườn quốc gia Xuân Thủy, Nam Định 52 Ban nghiên cứu HST RNM, 2004 53 Trung tâm bảo tồn sinh vật biển phát triển cộng đồng, 2010, Báo cáo mơ hình KBT biển Rạn Trào xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa Tiếng Anh 54 Australia Sociation of Limnology (ASL.), Aquatic Protected Areas for the protection of inland aquatic ecosystemsof high conservation value.(asl_aquatic_poldoc.htm) 55 Birdlife International (1996).The Conservation of Key Coastal Wetland Sites in the Red River Delta Conservation Report No.8 56 BirdLife International (2001) Threatened birds of Asia: the BirdLife International red data book Cambridge, U.K.: BirdLife International 57 Eames, J C and Tordoff, A W (in prep.) Recent records and a conservation status review of some threatened and near-threatened bird species in Vietnam 58 http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/search 59 http://www.cites.org/eng/app/appendices.shtml 60 IUCN (1994).Guidelines for protected area management categories.Commission on National Parks and Protected Areas with the assistance of the World Conservation Monitoring Centre.IUCN, Gland, Switzerland 61 Le Manh Hung (2012) The photographic guide to the birds of Vietnam.Science and Technology Publishing House Hanoi In Vietnamese download by : skknchat@gmail.com 113 62 Nguyen Cu, Le Trong Trai, Karen Philipps (2000) Birds of Vietnam.Labour and Social Publishing House, Hanoi 63 Nguyen Duc Tu, Le Manh Hung, Le Trong Trai, Ha Quy Ouynh, Nguyen Quoc Binh and Thomas, R., (2006) Conservation of key coastal wetland sites in the Red River Delta: an assessment of IBAs 10 years on Hanoi: BirdLife International Vietnam Programme 64 Robson, C (2009) A field guide to the birds of South-East Asia New Holland Publishers 65 Tordoff, A W ed (2002) Directory of important bird areas in Vietnam: key sites for conservation Hanoi: BirdLife International in Indochinaand the Institute of Ecology and Biological Resources 66 Correa E.C (2006), Experiences on wetland management, Mehyco 67 Tobai S (2008), Model for wise use of wetland, Tokyo 68 Cahill M (2007), Natural Management Program, Canada 69 La Segua, Ecuađo (1995), The scientific basis for wetland ecosystem management 70 Peru, Wetland ecos stem’s umbes management 71 Philippin, Model for restoration mangrove forest in Kalibo, 72 Thailan, A model for community participation in mangrove rehabilitation in Thailand 73 Mohkeri J.B (2007), Global Environmnet Network, Selangor Darul Ehsan, Malaysia download by : skknchat@gmail.com a PHỤ LỤC ẢNH THỰC ĐỊA TẠI VÙNG BIỂN VEN BỜ THÁI THỤY – THÁI BÌNH Hoạt động đo mẫu thủy l , mơi trƣờng trƣờng Khảo sát mẫu cá, động vật đáy từ thuyền khai thác download by : skknchat@gmail.com b Lạch triều nƣớc triều rút xuống Nhà máy nhiệt điện hoạt động gần khu vực xá Thái Đô download by : skknchat@gmail.com c Rác thải sinh hoạt ngồi đê trơi mắc lại ven RNM Thụy Trƣờng download by : skknchat@gmail.com d Sản phẩm từ khai thác nguồn lợi hải sản Tái sinh tự nhiên trồng RNM download by : skknchat@gmail.com e Các dự án từ tổ chức quốc tế hỗ trợ phát triển RNM Thái Thụy Du lịch sinh thái gắn liền với bảo tồn thiên nhiên Cồn Đen, xã Thái Đô download by : skknchat@gmail.com ... học viên lựa chọn đề tài ? ?Nghiên cứu đa dạng sinh học vùng biển ven bờ Thái Thụy – Thái Bình nhữ từ kinh tế - xã hội để có hoạt động bảo tồn” nhằm ? ?áp ứng phần vấn đề đặt Mục tiêu luận văn: Có. .. Thái Thụy – Thái Bình nhữ từ kinh tế - xã hội để có hoạt động bảo tồn” Đây đề tài nghiên cứu mới, không trùng lặp với đề tài luận văn trƣớc đây, đó, khơng phải chép luận văn Nội dung luận văn. .. hải sản có giá trị kinh tế giai đoạn non Các kết điều tra, nghiên cứu vùng ĐNN ven biển Thái Thụy từ trƣớc cho thấy khu vực có nghìn lồi động vật sống hệ sinh thái rừng ngập mặn, bãi triều vùng
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu đa dạng sinh học vùng biển ven bờ thái thụy thái bình và những áp lực từ kinh tế xã hội để có các hoạt động bảo tồn​ ,