0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (128 trang)

Diện tích, dân số

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÙNG BIỂN VEN BỜ THÁI THỤY THÁI BÌNH VÀ NHỮNG ÁP LỰC TỪ KINH TẾ XÃ HỘI ĐỂ CÓ CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO TỒN​ (Trang 85 -85 )

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.5.1. Diện tích, dân số

Theo Niên giám thống kê tỉnh Thái Bình, tính đến năm 2014, tổng diện tích đất của huyện Thái Thụy là 26.584,19 ha; Dân số 248.900 ngƣời, mật độ 936 ngƣời/km2

. Khoảng 11.800 ngƣời sống ở thành thị, khoảng 237.100 ngƣời sống ở nông thôn. Địa dƣ hành chính của huyện Thái Thụy gồm 47 xã và 1 thị trấn.

ảng 3.17. ơ c u dân số hu ện hái hụ , hái nh ngƣời

Tổng Nam Nữ

248.900 120.400 128.500

Nguồn Niên giám thống kê tỉnh hái Bình, năm 2014

Theo U ND huyện Thái Thụy, diện tích các xã ven biển ở khu vực dự án đƣợc tính theo 2 số liệu:

a) Diện tích các loại đất trong đơn vị hành chính, gồm nhóm đất nông nghiệp; nhóm đất phi nông nghiệp; nhóm đất chƣa sử dụng (đất ở trong đê quốc gia .

b Diện tích đất có mặt nƣớc ven biển - đƣợc tính từ mép ngoài đê ra phía ngoài bãi triều 1-2 km tùy vào điều kiện độ cao bãi triều (đất ngoài đê quốc gia .

Bảng 3.18. Diện tích, dân số và mật độ dân số các xã khu vực dự án năm 2015

TT Diện tích(ha) Số hộ Dân số ngƣời) Mật độ ngƣời/k m2) ác loại đ t trong đơn vị hành ch nh Đ t c mặt nƣớc ven iển 1 Thụy Trƣờng 2.657 7.928 285

3 Thụy Hải 328,4 1421,54 1.563 4.800 322 4 Thị trấn Diêm Điền 220,00 - 2.767 11.922 5.419 5 Thái Thƣợng 772,52 1041,68 1.741 6.001 333 6 Thái Đô 1167,57 2324,98 1.657 5.481 214 Tổng 3977,25 8034,3/9. 593 12.873 44.443

Nguồn Các bảng số liệu kiểm kê đất đai, thống kê d n số của các , thị trấn ven biển hu ện hái hụ năm 2015. 3.5.1.1. Chất lượng lao động: Tuổi thọ ngƣời dân tăng dần, bình quân thọ 75 tuổi, có 58,2% dân số trong độ tuổi lao động, trong đó 93,4% ở nông thôn, 6,6% ở đô thị.

3.5.1.2. Tỷ lệ tăng d n số: Tỷ lệ tăng dân số giảm 1,680/00 (từ 10,180/00 xuống còn 8,50/00, năm 2015 , tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên đạt 0,78% vào năm 2015, đến năm 2020 đạt 0,72%

3.5.1.3. Tôn giáo và dân tộc: Có 03 tôn giáo chính là phật giáo, công giáo và tin lành, toàn huyện chủ yếu là dân tộc kinh.

ảng 3.19. ơ c u dân số và lao động của các khu vực dự ánnăm 2015

ên Dân số ngƣời

Dân số trong độ tuổi lao động ngƣời ổng am ổng am 1 Thụy Trƣờng 7.928 4.173 3.755 4.137 2.220 1.917 2 Thụy Xuân 8.311 4.363 3.948 4.891 2.553 2.338 3 Thụy Hải 4.800 2.523 2.277 2.017 1.110 907 4 Thị trấn Diêm Điền 11.922 6.246 5.676 7.955 4.218 3.737

5 Thái Thƣợng 6.001 3.131 2.870 4.005 2.109 1.896 6 Thái Đô 5.481 3.130 2.351 2.854 1.554 1.300

ổng 44.443 23.566 20.877 25.859 13.764 12.095

Nguồn BND hái hụ 2015

Nghề nuôi trồng thủy sản

Trong những năm qua, nuôi trồng thủy sản nƣớc lợ ven biển của Thái Thụy đã có bƣớc phát triển khá, tăng nhanh cả về diện tích và sản lƣợng. Huyện đã hoàn thành việc cắm mốc phân định ranh giới tạm thời khu vực bãi triều các xã ven biển, tổ chức công khai quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết 6 tiểu vùng và tổ chức đấu giá thành công cho nhân dân thuê đất nuôi ngao tại xã Thụy Trƣờng và tại xã Thái Đô.

Diện tích nuôi thủy sản nƣớc mặn, lợ đã tăng từ 2.107 ha năm 2000 lên 4.061,2 ha năm 2015, giá trị ƣớc đạt 974,4 tỷ đồng, tăng 108,7% so với năm 2014. Phƣơng thức nuôi trồng thủy sản đƣợc chuyển đổi theo hƣớng tích cực, đã tiếp thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật thực hiện nuôi thâm canh và bán thâm canh, kết hợp với nuôi luôn canh và xen canh để tăng thời gian sử dụng đất có mặt nƣớc ven biển hiệu quả. Đối tƣợng nuôi đƣợc đa dạng hóa hơn, ngoài tôm sú và ngao, một số đối tƣợng nuôi có giá trị kinh tế cao nhƣ (cá vƣợc, cá bớp, cá rô phi đơn tính, cua xanh, tôm he… đã đƣợc nuôi trồng, góp phần giảm rủi ro và đa dạng hóa đối tƣợng nuôi, mở ra nhiều hƣớng phát triển mới.

Tại các ao, đầm trong và ngoài đê biển các hình thức nuôi tôm kết hợp nuôi cua, cá vƣợc, cá bớp, cá song, rô phi đơn tính, thả rau câu, ƣơng ngao giống.Ngoài bãi triều nuôi ngao thịt.Mặc dù đối mặt với thực trạng biến đổi khí hậu toàn cầu, song với trình độ thâm canh cao, sự đầu tƣ cả về hệ thống thuỷ lợi, lẫn cải tạo ao đầm, năm nay đƣợc đánh giá là năm thứ 4 liên tiếp đƣợc mùa tôm. Trong đó, tổng diện tích nuôi ngao vùng bãi triều ven biển đạt 681 ha, sản lƣợng ngao hơn 33 nghìn tấn,mở ra hƣớng làm giàu mới cho ngƣời dân các xã ven biển.

Riêng 2 xã Thụy Trƣờng và Thái Đô, theo các số liệu từ báo cáo tổng kết năm 2015 cho thấy: xã Thụy Trƣờng có khoảng 700ha RNM, 266 ha bãi triều nuôi

lƣợng 570,9 tấn- đạt 23.800 triệu đồng ; 292,39 ha bãi triều nuôi ngao, sản lƣợng 5,840 tấn - đạt 90.700 triệu đồng.

Theo dẫn liệu thống kê của Ph ng NN PTNT Thái Thụy, trong 6 tháng đầu năm 2016, diện tích nuôi thủy sản mặn lợ đã đạt 4.144,5 ha. Trong đó, diện tích nuôi ngao đã lên tới 1.114 ha. Ph ng TN MT huyện ký Hợp đồng với từng hộ dân về việc cho thuê diện tích bãi triều nuôi ngao tại các xã Thái đô và Thụy Trƣờng. Đối tƣợng đƣợc thuê bãi nuôi ngao phải là ngƣời dân có hộ khẩu tại địa phƣơng.Thời gian thuê là 5 năm lần, ngƣời thuê phải thuê diện tích bãi nuôi ngao tối thiểu là 02 ha.Về giá thuê bãi, hình thức là đấu giá 5 năm: giá theo đấu thầu năm đầu, các năm sau áp theo. Giá thuê bãi triều nuôi ngao khác nhau tùy thuộc vào địa điểm và chất lƣợng bãi.

Theo kế hoạch, đến năm 2020 diện tích nuôi ngao ở Thái Thụy dự kiến tăng đến 3.200 ha. Theo thông tin từ Ph ng NN PTNT (2016 , vùng nuôi ngao này đã đƣợc cắm mốc ranh giới và bãi nuôi ngao ngoài bãi triều phải nằm cách rừng ngập mặn ở bên trong là 1.000 m.

Trong nghề nuôi tôm, nuôi tôm sú (Penaeus monodon chủ yếu là quảng canh, nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vanamei là nuôi thâm canh.Hiện nay, một số diện tích nuôi tôm ở ngoài đê tại Thụy Trƣờng đang dừng vì hết hạn cho thuê và chủ trƣơng mới của Tỉnh là không cho thuê lại, dành diện tích này cho quy hoạch CN Thụy Trƣờng.

ảng 3.19. Diện t ch nuôi tôm, cá mặn, lợ vụ uân năm 2016 ha TT ên ổng diện t ch Diện t ch nuôi tôm (quảng canh) Diện t ch nuôi tôm th chân trắng (thâm canh) Diện t ch nuôi cá và đối tƣợng khác 1 Thụy Tân 73 33 3 37 2 Thụy Trƣờng 270 260,5 6,5 3 3 Thụy Xuân 77 55 5 17 4 Thụy Hải 115 93 3,5 18,5 5 Thụy Hà 30 21 3 6 6 Thụy Liên 42 31 1 10 7 Thái Thƣợng 260 245 14 1 8 Thái Đô 515 457 16 42 9 Thái Nguyên 43 40 3 0 10 Thái Thọ 8,5 7 0 1,5 11 Diêm Điền 6 0 0 6 ổng cộng 1.439,5 1.242,5 55,0 142,0 Nguồn h ng NN N hu ện hái hụ , 05 5 2016 3.5.2.4. Dịch vụ thủy sản

Khai thác, nuôi trồng tăng sản lƣợng đã tạo nguồn nguyên liệu dồi dào cho chế biến hải sản. Toàn huyện hiện có 8 doanh nghiệp, 100 cơ sở, 4 làng nghề chế biến hải sản cùng với các cơ sở cung cấp giống cung cấp thức ăn, thuốc thú y thủy sản phục vụ nuôi trồng thủy hải sản cho toàn tỉnh, giải quyết việc làm thƣờng xuyên cho khoảng 1.050 lao động với mức thu nhập bình quân từ 2,8 đến 3 triệu đồng ngƣời/tháng. Một số sản phẩm của địa phƣơng đã đăng k thƣơng hiệu và

Công ty TNHH Richbeauty công suất 4.000 tấn năm, cơ sở chế biến thủy hải sản xuất khẩu công suất 5.000 tấn năm tại xã Thái Thƣợng của Công ty TNHH Dũng Thành Trung.

Năm 2014, Nhà máy chế biến bột cá Thụy Hải 2 thuộc Công ty TNHH chế biến thủy sản Thụy Hải đã khai trƣơng Tổng diện tích: 6,2ha, tổng đầu tƣ 126 tỷ đồng, quy mô 04 nhà xƣởng đƣợc lắp đặt 04 dây chuyền thiết bị với công nghệ đồng bộ của Na – Uy theo tiêu chuẩn Châu Âu, tổng công suất chế biến 450 tấn nguyên liệu/ngày, cùng 06 cầu tầu cảng với tổng diện tích 12.000m2; sử dụng biện pháp thân thiện với môi trƣờng bằng công nghệ mới nhất về giảm khí thải CO2 với 03 l hơi có tổng công suất 21 tấn hơi giờ, sử dụng nhiên liệu đốt lò bằng trấu rời. Hệ thống xử l nƣớc thải công suất 350m3 ngày, nƣớc thải sau khi xử l đạt quy chuẩn VN11-2008 loại A.

Với công nghệ tiên tiến, nguyên liệu cá phong phú, dồi dào ở vùng biển Thái Bình và các tỉnh lân cận, sản phẩm bột cá của nhà máy chế biến bột cá Thụy Hải 2 có chất lƣợng cao với độ đạm từ 60% trở lên, cung cấp cho nhiều bạn hàng điển hình nhƣ Cty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa ỳ (AFC) thuộc Tập đoàn Gold. Sản phẩm không chỉ phục vụ tốt cho thị trƣờng nội địa, thay thế sản phẩm nhập khẩu mà còn tham gia xuất khẩu sản phẩm ra nƣớc ngoài nhƣ đã xuất khẩu sang thị trƣờng Trung Quốc và tiến tới vào thị trƣờng Nhật Bản.

ảng 3.20. Diện t ch nuôi trồng thủ sản mặn lợ và sản lƣợng thủ sản nuôi trồng hu ện hái hụ thời kỳ 2010 - 2015 Hạng mục 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Diện tích nuôi trồng thủy sản (Ha) 3.283 3.284 3.685 4.056 3.732 4.650 Sản lƣợng thủy sản nuôi, trồng (Tấn) 46.000 48.100 53.500 62.400 60.700 55.180 Giá trị nuôi trồng thủy sản (tỷ VNĐ 916,2 965,6 1115,5 1223,3 1221,1 974,4

Ghi chú : Sản lượng TSNT gồm : cá, tôm, cua, ghẹ, ngao, rong câu, thủy sản khác.

Nhà máy chế biến bột cá đi vào hoạt động sẽ mang lại hiệu quả kinh tế xã hội rất lớn, đóng góp ngân sách địa phƣơng nhiều tỷ đồng; giải quyết việc làm ổn định cho trên 250 lao động; thu mua 70% lƣợng cá của ngƣ dân tỉnh Thái Bình và các tỉnh ven biển miền Bắc với giá cao, ổn định, giải quyết đầu ra cho ngƣ dân ven biển, từ đó gián tiếp giải quyết cho hàng chục nghìn lao động. Với hệ thống l hơi đốt trấu, hàng năm tiêu thụ cho nông dân Thái Bình khoảng 20.000 tấn trấu, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản cho đất nƣớc.

Khu vực ven biển Thái Thụy có cảng cá Diêm Điền, bến cá Thái Đô. hu neo đậu cửa Diêm Hộ (xã Thái Thƣợng đã xong giai đoạn 1 để phục vụ cho việc phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá.

3.5.2. Hiện trạng khai thác sử dụng đ t, mặt nƣớc

Theo Cục thống kê Thái ình, tính đến năm 2014 có tổng diện tích đất là 26.584,19 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 15.423,73 ha, chiếm 58%.Việc quản l đất theo Luật Đất đai: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nƣớc đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản l . Nhà nƣớc trao quyền sử dụng đất cho ngƣời sử dụng đất theo quy định của Luật này.

Theo U ND huyện Thái Thụy, diện tích các xã ven biển ở khu vực dự án đƣợc tính theo 2 số liệu:

a) Diện tích các loại đất trong đơn vị hành chính, gồm nhóm đất nông nghiệp; nhóm đất phi nông nghiệp; nhóm đất chƣa sử dụng (đất ở trong đê quốc gia .

b Diện tích đất có mặt nƣớc ven biển - đƣợc tính từ mép ngoài đê ra phía ngoài bãi triều 1-2 km tùy vào điều kiện độ cao bãi triều (đất ngoài đê quốc gia .

Theo bảng số liệu thống kê đất đai bên ngoài đê quốc gia của các xã ven biển Thái Thụy năm 2011 thì tổng diện tích đất tự nhiên bên ngoài đê là 9.592,91 ha. Trong đó, diện tích rừng ph ng hộ (rừng ngập mặn và phi lao là 2.329,7 ha, đất có mặt nƣớc ven biển: 5.491,3 ha.

Bảng 3.21. Hiện trạng sử dụng đất bên ngoài đê quốc gia của các xã ven biển

huyện Thái Thụy năm 2011

TT Mục đ ch sử dụng đ t Diện tích theo mục đ ch sử dụng đ t (m2 ) Tổng số Đ t khu dân cƣ nông thôn Đ t đô thị Tổng diện tích tự nhiên 95929138,7 1 Đ t nông nghiệp NNP 31156555,1

11 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 78107,2 111 Đất trồng cây hàng năm CHN 46252,0 111

1 Đất trồng lúa LUA

111

2 Đất cỏ dùng vào chăn nuôi COC 111

3 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 46252,0 112 Đất trồng cây lâu năm CLN 31855,2

12 Đất lâm nghiệp LNP 23297035,9 121 Đất rừng sản xuất RSX 122 Đất rừng phòng hộ RPH 23297035,9 123 Đất rừng đặc dụng RDD 13 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 7738760,8 14 Đất làm muối LMU 15 Đất nông nghiệp khác NKH 42651,2

2 Đ t phi nông nghiệp PNN 9177639,2

21 Đất ở OTC 11999,0

TT Mục đ ch sử dụng đ t Diện tích theo mục đ ch sử dụng đ t (m2 ) Tổng số Đ t khu dân cƣ nông thôn Đ t đô thị

212 Đất ở tại đô thị ODT

22 Đất chuyên dùng CDG 6956856,6

221 Đất trụ sở cơ quan, công trình

sự nghiệp CTS

222 Đất quốc phòng CQP 7816,3

223 Đất an ninh CAN

224. Đất sản xuất, kinh doanh phi

nông nghiệp. CSK 370466,9

225 Đất có mục đích công cộng CCC 6578573,4 23 Đất tôn giáo, tín ngƣỡng TTN

24 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 25 Đất sông suối và mặt nƣớc

chuyên dùng SMN 2208783,6

26 Đất phi nông nghiệp khác PNK

3 Đ t chƣa sử dụng CSD 681693,0

31 Đất bằng chƣa sử dụng BCS 681693,0 32 Đất đồi núi chƣa sử dụng DCS

33 Núi đá không có rừng cây NCS

4 Đ t có mặt nƣớc ven biển

(quan sát) MVB 54913251,4

41 Đất mặt nƣớc ven biển nuôi

TT Mục đ ch sử dụng đ t Diện tích theo mục đ ch sử dụng đ t (m2 ) Tổng số Đ t khu dân cƣ nông thôn Đ t đô thị 43 Đất mặt nƣớc ven biển có mục đích khác MVK 52015392,7 Nguồn h ng N M hu ện hái hụ .

ản đồ quy hoạch đất của khu vực Dự án tới năm 2020 (đƣợc tách ra từ ản đồ Quy hoạch sử dụng đất của huyện Thái Thụy tới năm 2020 đƣợc trình bày ở hình dƣới đây. Theo đó, đáng chú là trong Quy hoạch này, có 05 tiểu vùng nuôi ngaođƣợc xác định, gồm vùng bãi triều phía bắc cửa sông Diêm Điền có 03 tiểu vùng nuôi ngao: Tiểu vùng nuôi ngao 1.1 thuộc xã Thụy Trƣờng; tiểu vùng nuôi ngao 1.2 thuộc xã Thụy Xuân; tiểu vùng nuôi ngao 1.3 thuộc xã Thụy Hải. Phía nam cửa sông Diêm điền có 02 tiểu vùng nuôi ngao: tiểu vùng 2.1 thuộc xã Thái Thƣợng; tiểu vùng 2.2 thuộc xã Thái Đô.

3.6. ác áp lực tác động tới đa dạng sinh học

3.6.1. hát triển kinh tế iển và khu vực ven iển liên quan tới môi trƣờng và ĐDS

Ngày 08/7/2014, UBND tỉnh Thái ình đã ban hành Quyết định số 1573 QĐ-UBND về việc phê duyệt “Đề án phát triển kinh tế biển và khu vực ven biển hái Bình đến năm 2020”. Trong đề án này có đề ra các chỉ tiêu cụ thể nhƣ sau:

- Giá trị sản xuất trên địa bàn khu vực ven biển tăng trƣởng bình quân giai đoạn 2014-2015 đạt 11,3% năm và 15,1% năm giai đoạn 2016-2020. Phấn đấu đến năm 2020, khu vực ven biển đóng góp khoảng 27-29% tổng giá trị sản xuất toàn tỉnh (trong đó các ngành kinh tế biển 22-25%); giá trị sản xuất bình quân đầu ngƣời (tính theo giá giá hiện hành năm 2015 đạt 72,1 triệu đồng, bằng 99,3 % bình quân của tỉnh, đến năm 2020 đạt 144,5 triệu đồng, bằng 108,9 % bình quân toàn tỉnh.

- Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản trên địa bàn khu vực ven biển tăng trƣởng bình quân giai đoạn 2014-2015 đạt 5,6% năm và 5,2% năm giai đoạn 2016- 2020.

- Đến năm 2020, diện tích nuôi thủy hải sản mặn lợ đạt 8.218 ha, bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng 3,3% năm; sản lƣợng thủy hải sản mặn lợ đạt 168.410 tấn, bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng 7,8% năm. (năm 2015, diện tích nuôi trồng thủy hải sản mặn lợ đạt 6.992 ha (trong đó nuôi ngao 3.000 ha ; sản lƣợng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÙNG BIỂN VEN BỜ THÁI THỤY THÁI BÌNH VÀ NHỮNG ÁP LỰC TỪ KINH TẾ XÃ HỘI ĐỂ CÓ CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO TỒN​ (Trang 85 -85 )

×