0

chuong_15_bao_cao_tai_chinh_3893.pdf

26 1,182 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2012, 10:34

bao cao tai chinh 31/10/20111Chương 15:BÁO CÁO TÀI CHÍNH<12tiết>Giáo viên: Hoàng Đình VuiDẫn nhập…“Bản chất cung cấp thông tin hữu ích là nên tảng của mọi vấn đề Báo cáo tài chính”.Mục tiêuSau khi học xong, sinh viên có thể:• Giải thích được các nguyên tắc chi phối việctrình bày Báo cáo tài chính• Lập được Báo cáo tài chính theo QĐ 1531/10/20112Nội dung• Một số vấn đề chung về báo cáo tài chính• Bảng cân đối kế toán• Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ• Bảng thuyết minh báo cáo tài chínhCăn cứ pháp luật hiện hành Luật kế toán, điều 9 đến điều 34 Chế độ kế toán Việt Nam theo Quyết định số15 (TT 244) “Hệ thống báo cáo tài chính”, hoặcQĐ 48 VAS 21 “Trình bày thông tin trên báo cáo tàichính” VAS 24 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” VAS 27 “BCTC giữa niên độ”, VAS 28 “Báo cáobộ phận”.Mục đích của báo cáo tài chính• Mục đích của báo cáo tài chính là cung cấp cácthông tin về:– tình hình tài chính (tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sởhữu)– tình hình kinh doanh (doanh thu, thu nhập khác, chiphí, lãi và lỗ)– và các luồng tiền của một doanh nghiệp=> đáp ứng nhu cầu hữu ích cho số đông nhữngngười sử dụng trong việc đưa ra các quyết địnhkinh tế.31/10/20113Báo cáo tài chínhBáo cáo lưu chuyển tiền tệBáo cáo kết quả hoạt động kinh doanhBảng cân đối kế toánBản thuyết minh báo cáo tài chinhYêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính• Trung thực và hợp lý;• Lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toánphù hợp với qui định của từng chuẩn mực kếtoán nhằm đảm bảo cung cấp thông tin thíchhợp với nhu cầu ra quyết định kinh.Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính (VAS 21)Hoạt động liên tụcHoạt động liên tụcCơ sở dồn tích Cơ sở dồn tích Nhất quán Nhất quán Trọng yếu và tập hợpTrọng yếu và tập hợpBù trừBù trừCó thể so sánh Có thể so sánh 31/10/20114Kỳ lập báo cáo tài chính• Đơn vị kế toán phải lập báo cáo tài chính vào cuối kỳ kế toán năm (năm đầu tiên không vượt quá 15 tháng);• trường hợp pháp luật có quy định lập báo cáo tài chính theo kỳ kế toán khác thì đơn vị kế toán phải lập theo kỳ kế toán đó.Thời hạn nộp và công khai BCTC(NĐ 129/2004 Chi tiết luật kế toán)Doanh nghiệp Nộp: quý Nộp: năm Công khai: nămDNNN 20 ngày 30 ngày 60 ngàyTổng công ty 45 ngày 90 ngày 120 ngàyDoanh nghiệp tư nhân và hợp danh30 ngày 60 ngàyDoanh nghệp khác 90 ngày 120 ngàyĐơn vị kế toán trực thuộcTheo: cấp trênNơi nhận báo cáo tài chính• Cơ quan thuế• Cơ quan thống kê• Cơ quan đăng ký kinh doanh• Để ý: Doanh nghiệp niên ý cổ phiếu trên sàn chứng khoán31/10/20115Bảng cân đối kế toán• Khái niệm: là một báo cáo tài chính tổng hợp,phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiệncó, và nguồn hình thành tài sản đó của doanhnghiệp tại một thời điểm.Bảng cân đối kế toán• Kết cấu: Bảng cân đối kế toán chia làm 2 phần Tài sản và Nguồn vốnTài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu• Phương pháp bố trí Bảng cân đối kế toán– Kết cấu theo chiều ngang (kiểu 2 bên)– Kết cấu theo chiều dọc (phần trên phản ánh tài sản, phần dưới phản ánh nguồn vốn)• Ví dụ: Báo cáo tài chínhTrước khi lập BCĐKT…• Kiểm tra đối chiếu số liệu trên sổ kế toán• Kiểm kê tài sản, vật tư, hàng hoá, đối chiếu công nợ• Khoá sổ kế toán cuối kỳ• Lập Bảng cân đối số phát sinh (cấp 3)31/10/20116Trước khi lập BCĐKT…• Đầu tư ngắn hạn: Phân tích TK 121 (chi tiết TK 121)– Chứng khoán ngắn hạn tương đương tiền– Chứng khoán đầu tư ngắn hạn khác• Các khoản phải thu: phân tích dài hạn TK 131, 136.8, 138, 139 (Lưu ý nguyên tắc bù trừ)• Tương tự: TK 331, 336, 338Số liệu để lập BCĐKT• Sổ tổng hợp và sổ chi tiết TK loại 1, 2, 3, và 4• Bảng cân đối kế toán niên độ trướcTài sản Mã số ThuyếtminhSố cuối nămSố đầu nămXếp: Theo tính thanh khoản giảm dầnCâu hỏi: có hợp lý không?Dùng:Cộng khi lập BCTC tổng hợp, hợp nhấtChi tiết: tại bảng thuyết minhSổ tổng hợp và sổ chi tiết TK loại 1, 2, 3, và 4Số cuối năm: BCĐKT kỳ trướcPhương pháp lập1. Căn cứ số dư Nợ TK 1, 2 => Tài sản2. Căn cư số dư Có TK 3, 4 => Nguồn vốn3. Tài sản, nợ phải trả => ngắn hạn hay dài hạn: thu hồi hay thanh lý (12 tháng, hay chu kỳ kinh doanh)4. Trường hợp đặc biệt:• Đối với TK 214, 129, 139, 159, 229 (điều chỉnh giảm TS) có số dư bên Có => Tài sản nhưng ghi ÂM ()31/10/20117Trường hợp đặc biệt:• 4. Trường hợp đặc biệt:• Đối với TK 412, 413, 419, 421 (điều chỉnh giảm nguồn vốn) có số dư Nợ => Nguồn vốn nhưng ghi ÂM• Đối với chỉ tiêu phản ánh “Công nợ”: Phải thu khác hàng, trả trước cho người bán, phải trả người bán, người mua ứng trước tiền => không được bù trừ => Lấy số liệu từ sổ chi tiết để phản ánhTÀI SẢNA - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)100Số tiềnGiảithíchI. Tiền và các khoản tương đương tiền(110=111+112)1101. Tiền 111Dư Nợ TK 111, 2, 3V.012. Các khoản tương đương tiền 112Nợ chi tiết TK 121Thu hồi < 3 thángII. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (120=121+129)1201. Đầu tư ngắn hạn 121Dư Nợ TK 121, 8Trừ: mã1122. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)129Dư có TK 129 V. 02TÀI SẢNIII. Các khoản phải thu ngắn hạn(130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 139)1301. Phải thu khách hàng 131Dư nợ chi tiết TK 131 (NH)2. Trả trước cho người bán 132Số dư nợ chi tiết TK 3313. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133Số dư nợ chi tiết TK 136.8, 336 (NH)4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng134Dư nợ TK 3375. Các khoản phải thu khác 135Dư nợ TK 138.5, 138.8, 334, 338V.036. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)139Dư có TK 139 31/10/20118TÀI SẢNIV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149) 1401. Hàng tồn kho 141Dư Nợ TK 151 - 158 V.042. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149Dư có TK 159 V. Tài sản ngắn hạn khác(150 = 151 + 152 + 154 + 158)1501. Chi phí trả trước ngắn hạn 151Dư nợ TK 1422. Thuế GTGT được khấu trừ 152Dư nợ TK 1333. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước154Dư nợ TK 333 V.054. Tài sản ngắn hạn khác 158Dư nợ TK 138.1, 141, 144TÀI SẢNB - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)200I- Các khoản phải thu dài hạn(210 = 211 + 212 + 213 + 218 + 219)2101. Phải thu dài hạn của khách hàng 211Số dư nợ chi tiết TK 131 (DH)2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc212Dư nợ TK 136.13. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.06Dư nợ chi tiết TK 136.8 (DH)4. Phải thu dài hạn khác 218 V.07Dư nợ TK 138.8, 331, 338 (DH)5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)219Dư có TK 139 (DH)TÀI SẢNII. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227 + 230)2201. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)221 V.08- Nguyên giá 222Dư nợ TK 211- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223Dư có TK 214.12. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)224 V.09- Nguyên giá 225Dư nợ TK 212- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226Dư có TK 214.23. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)227 V.10- Nguyên giá 228Dư nợ TK 213- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229Dư có TK 214.34. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang230 V.11TK 21431/10/20119TÀI SẢNIII. Bất động sản đầu tư (240 = 241 + 242)240 V.12- Nguyên giá 241Số dư nợ TK 217- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242Dư có Tk 214.7IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn(250 = 251 + 252 + 258 + 259)2501. Đầu tư vào công ty con 251Số dư nợ TK 2212. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh252Dư nợ TK 222, 2233. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13Dư nợ TK 2284. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)259Dư có Tk 229TÀI SẢNV. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 268)2601. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14Tk 2422. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21TK 2433. Tài sản dài hạn khác 268TK 244NỢ PHẢI TRẢI. Nợ ngắn hạn(310 = 311 + 312 + . + 319 + 320 + 323)3101. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15Dư có TK 311, 3152. Phải trả người bán 312Dư có chi tiết TK 331 (NH) 3. Người mua trả tiền trước 313Dư có chi tiết Tk 131 (không bao gồm TK 338.7) TT 2444. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước314 V.16Dư có TK 3335. Phải trả người lao động 315Dư có TK 3346. Chi phí phải trả 316 V.17Dư có TK 3357. Phải trả nội bộ 317Dư có TK 3368. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng318Dư có TK 3379. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác319 V.18Dư có TK 338, 138 (NH)10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320Dư có TK 352 (NH)11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323Dư có TK 353 (NH)31/10/201110NỢ PHẢI TRẢII. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + . + 338 + 339)3301. Phải trả dài hạn người bán 331Dư có chi tiêt TK 331 (DH)2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 V.19Dư có chi tiêt TK 336 (DH)3. Phải trả dài hạn khác 333Dư có chi tiêt TK 344, 338 (DH)4. Vay và nợ dài hạn 334 V.20TK 341, 2, và 35. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21TK 3476. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336Tk 351 (nếu có)7. Dự phòng phải trả dài hạn 337Tk 352 (DH)8. Doanh thu chưa thực hiện 338Tk 338.7 (DH)9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339TK 356 (DH)VỐN CHỦ SỞ HỮUI. Vốn chủ sở hữu(410 = 411 + 412 + . + 421 + 422)410 V.221. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411Dư có TK 411.12. Thặng dư vốn cổ phần 412Dư có/nợ TK 411.23. Vốn khác của chủ sở hữu 413Dư có Tk 411.84. Cổ phiếu quỹ (*) 414Dư nợ TK 4195. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415TK 4126. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416TK 4137. Quỹ đầu tư phát triển 417Dư có TK 4148. Quỹ dự phòng tài chính 418Dư có TK 4159. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419Dư có TK 41810. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420TK 42111. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421TK 44112. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 422TK 417VỐN CHỦ SỞ HỮUII. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430=432+433)4301. Nguồn kinh phí 432 V.23Số dư có TK 416 trừ số dư TK 161 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ433Số dư có TK 466 . kho 141Dư Nợ TK 151 - 158 V.042. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149Dư có TK 159 V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 154 + 158 )150 1. Chi phí trả. hạn 151 Dư nợ TK 1422. Thuế GTGT được khấu trừ 152 Dư nợ TK 1333. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước154Dư nợ TK 333 V.054. Tài sản ngắn hạn khác 158 Dư
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong_15_bao_cao_tai_chinh_3893.pdf, chuong_15_bao_cao_tai_chinh_3893.pdf, , Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120=121+129 Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho 140 = 141 + 149 140 Tài sản ngắn hạn khác 150 = 151 + 152 + 154 + 158 Tài sản cố định 220 = 221 + 224 + 227 + 230, Tài sản dài hạn khác 260 = 261 + 262 + 268, Nguồn kinh phí và quỹ khác 430=432+433, Lưu chuyển tiền từ hoạt động Lưu chuyển tiền Lưu chuyển tiền Lưu chuyển tiền Lưu, Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Mã Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Lưu chuyển tiền từ hoạt động Lưu, Lưu chuyển tiền từ hoạt động Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Lưu

Hình ảnh liên quan

Bảng cân đối kế toán - chuong_15_bao_cao_tai_chinh_3893.pdf

Bảng c.

ân đối kế toán Xem tại trang 5 của tài liệu.
bảng thuyết  - chuong_15_bao_cao_tai_chinh_3893.pdf

bảng thuy.

ết Xem tại trang 6 của tài liệu.
Trước khi lập BCĐKT… - chuong_15_bao_cao_tai_chinh_3893.pdf

r.

ước khi lập BCĐKT… Xem tại trang 6 của tài liệu.
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = - chuong_15_bao_cao_tai_chinh_3893.pdf

1..

Tài sản cố định hữu hình (221 = Xem tại trang 8 của tài liệu.
CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - chuong_15_bao_cao_tai_chinh_3893.pdf
CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Xem tại trang 11 của tài liệu.
• Khái niệm: phản ánh việc hình thành và sử dụng lượng tiềnphát sinh trongkỳ của một - chuong_15_bao_cao_tai_chinh_3893.pdf

h.

ái niệm: phản ánh việc hình thành và sử dụng lượng tiềnphát sinh trongkỳ của một Xem tại trang 13 của tài liệu.
• Bảng Cân đối kế toán; - chuong_15_bao_cao_tai_chinh_3893.pdf

ng.

Cân đối kế toán; Xem tại trang 15 của tài liệu.
Số liệu ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong  ngoặc đơn (***). - chuong_15_bao_cao_tai_chinh_3893.pdf

li.

ệu ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (***) Xem tại trang 21 của tài liệu.
Bảng thuyết minh báo cáo tài chính - chuong_15_bao_cao_tai_chinh_3893.pdf

Bảng thuy.

ết minh báo cáo tài chính Xem tại trang 25 của tài liệu.