Tài liệu Quản lý nhà nước về kinh tế -Chương 3 pdf

19 5.7K 64

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2014, 07:20

Chương III Chương III CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN CỦA NHÀ NƯỚC QUẢN CỦA NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ VỀ KINH TẾ TS. Đỗ Thị Hải Hà TS. Đỗ Thị Hải Hà Giáo trình Giáo trình Quản nhà nước về kinh tế Quản nhà nước về kinh tế , 2008, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, , 2008, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Nxb ĐH Kinh tế quốc dân Nxb ĐH Kinh tế quốc dân 2 I. CÔNG CỤ QLKT I. CÔNG CỤ QLKT 1. 1. Khái niệm: Khái niệm: L L à tổng thể những à tổng thể những phương tiện hữu hình và vô hình mà phương tiện hữu hình và vô hình mà NN sử dụng để tác động lên mọi chủ NN sử dụng để tác động lên mọi chủ thể kinh tế trong xã hội nhằm thực thể kinh tế trong xã hội nhằm thực hiện mục tiêu quản kinh tế quốc hiện mục tiêu quản kinh tế quốc dân dân 3 I. CÔNG CỤ QLKT I. CÔNG CỤ QLKT 2. 2. C C ác loại công cụ chủ yếu ác loại công cụ chủ yếu : : a) a) Pháp luật: Pháp luật: là hệ thống các quy tắc xử sự là hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước mang tính bắt buộc chung do nhà nước đặt ra, thực hiện và bảo vệ nhằm mục đặt ra, thực hiện và bảo vệ nhằm mục tiêu bảo toàn và phát triển xã hội theo tiêu bảo toàn và phát triển xã hội theo các đặc trưng đã định. các đặc trưng đã định.  Hình thức biểu hiện: Hình thức biểu hiện: - - VB quy phạm pháp luật VB quy phạm pháp luật - - VB áp dụng quy phạm pháp luật VB áp dụng quy phạm pháp luật 4 I. CÔNG CỤ QLKT I. CÔNG CỤ QLKT 2. 2. C C ác loại công cụ chủ yếu ác loại công cụ chủ yếu : : a) a) Pháp luật: Pháp luật:  Vai trò Vai trò : : - Xác lập trật tự kỷ cương xã hội cho các hoạt Xác lập trật tự kỷ cương xã hội cho các hoạt động kinh tế động kinh tế - Tạo cơ sở pháp thực hiện quyền bình Tạo cơ sở pháp thực hiện quyền bình đẳng trong kinh tế đẳng trong kinh tế - Tạo cơ sở pháp cho việc gắn phát triển Tạo cơ sở pháp cho việc gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và độc lập kinh tế với bảo vệ môi trường và độc lập chủ quyền lãnh thổ quốc gia. chủ quyền lãnh thổ quốc gia. 5 I. CÔNG CỤ QLKT I. CÔNG CỤ QLKT 2. 2. C C ác loại công cụ chủ yếu ác loại công cụ chủ yếu : : b) b) Kế hoạch Kế hoạch  Khái niệm Khái niệm : kế hoạch là tập hợp các mục tiêu : kế hoạch là tập hợp các mục tiêu phải làm và các phương tiện, nguồn lực, phải làm và các phương tiện, nguồn lực, phương thức tiến hành để đạt tới các mục tiêu phương thức tiến hành để đạt tới các mục tiêu đã định. đã định.  Phân loại: Phân loại: - Chiến lược phát triển kinh tế đất nước Chiến lược phát triển kinh tế đất nước - Quy hoạch phát triển Quy hoạch phát triển - Các kế hoạch cụ thể (dài hạn, ngắn hạn, trung hạn) Các kế hoạch cụ thể (dài hạn, ngắn hạn, trung hạn) - Chương trình Chương trình - Dự án Dự án 6 I. CÔNG CỤ QLKT I. CÔNG CỤ QLKT 2. 2. C C ác loại công cụ chủ yếu ác loại công cụ chủ yếu : : b) b) Kế hoạch Kế hoạch  Vai trò Vai trò : : - Kế hoạch là sự tính toán, cân nhắc kỹ trước khi Kế hoạch là sự tính toán, cân nhắc kỹ trước khi hành động, nhờ đó rủi ro, ách tắc sẽ bị hạn hành động, nhờ đó rủi ro, ách tắc sẽ bị hạn chế; các nguồn lực được sử dụng tốt. chế; các nguồn lực được sử dụng tốt. - Kế hoạch vạch viễn cảnh tương lai cho con Kế hoạch vạch viễn cảnh tương lai cho con người, tạo niềm tin hành động tích cực cho con người, tạo niềm tin hành động tích cực cho con người người - Kế hoạch là cơ sở để cho công tác kiểm tra có Kế hoạch là cơ sở để cho công tác kiểm tra có căn cứ thực hiện căn cứ thực hiện 7 I. CÔNG CỤ QLKT I. CÔNG CỤ QLKT 2. 2. C C ác loại công cụ chủ yếu ác loại công cụ chủ yếu : : c) c) Chính sách Chính sách  Khái niệm Khái niệm : : - Kế hoạch là sự tính toán, cân nhắc kỹ trước khi Kế hoạch là sự tính toán, cân nhắc kỹ trước khi hành động, nhờ đó rủi ro, ách tắc sẽ bị hạn hành động, nhờ đó rủi ro, ách tắc sẽ bị hạn chế; các nguồn lực được sử dụng tốt. chế; các nguồn lực được sử dụng tốt. - Kế hoạch vạch viễn cảnh tương lai cho con Kế hoạch vạch viễn cảnh tương lai cho con người, tạo niềm tin hành động tích cực cho con người, tạo niềm tin hành động tích cực cho con người người - Kế hoạch là cơ sở để cho công tác kiểm tra có Kế hoạch là cơ sở để cho công tác kiểm tra có căn cứ thực hiện căn cứ thực hiện 8 I. CÔNG CỤ QLKT I. CÔNG CỤ QLKT 2. 2. C C ác loại công cụ chủ yếu ác loại công cụ chủ yếu : : c) c) Chính sách Chính sách  Hệ thống chính sách Hệ thống chính sách : là toàn bộ các chính : là toàn bộ các chính sách mà nhà nước sử dụng trong mỗi giai đoạn sách mà nhà nước sử dụng trong mỗi giai đoạn phát triển cụ thể phát triển cụ thể - Chính sách cơ cấu kinh tế Chính sách cơ cấu kinh tế - Chính sách các thành phần kinh tế Chính sách các thành phần kinh tế - Chính sách thuế Chính sách thuế - Chính sách đối ngoại, v.v. Chính sách đối ngoại, v.v. 9 I. CÔNG CỤ QLKT I. CÔNG CỤ QLKT 2. 2. C C ác loại công cụ chủ yếu ác loại công cụ chủ yếu : : c) c) Chính sách Chính sách  Vai trò Vai trò : : - Là các giải pháp quản theo hướng trọng tâm, Là các giải pháp quản theo hướng trọng tâm, trọng điểm trọng điểm - Là sự động não, cân nhắc tính toán của nhà Là sự động não, cân nhắc tính toán của nhà nước nước - Là cách khai thác các mặt mạnh, hạn chế các Là cách khai thác các mặt mạnh, hạn chế các mặt yếu cụ thể nào đó của nhà nước mặt yếu cụ thể nào đó của nhà nước 10 I. CÔNG CỤ QLKT I. CÔNG CỤ QLKT 2. 2. C C ác loại công cụ chủ yếu ác loại công cụ chủ yếu : : d) d) Tài sản quốc gia Tài sản quốc gia  Khái niệm Khái niệm : Tài sản quốc gia là tổng thể các : Tài sản quốc gia là tổng thể các nguồn lực mà nhà nước làm chủ, có thể đưa ra nguồn lực mà nhà nước làm chủ, có thể đưa ra khai thác phục vụ mục tiêu phát triển đất nước. khai thác phục vụ mục tiêu phát triển đất nước.  Các loại tài sản: Các loại tài sản: - Ngân sách nhà nước: là toàn thể các khoản thu Ngân sách nhà nước: là toàn thể các khoản thu chi hàng năm của nhà nước được Quốc hội chi hàng năm của nhà nước được Quốc hội thông qua. thông qua. - Tài nguyên thiên nhiên: đất đai, biển cả, bầu Tài nguyên thiên nhiên: đất đai, biển cả, bầu trời, v.v. trời, v.v. - Công khố: là kho bạc nhà nước và các nguồn Công khố: là kho bạc nhà nước và các nguồn dự trữ có giá trị (ngoại tệ, vàng, đá quý, di sản dự trữ có giá trị (ngoại tệ, vàng, đá quý, di sản có giá trị thương mại, v.v.) có giá trị thương mại, v.v.) [...]... PHƯƠNG PHÁP QLNN VỀ KINH TẾ 3 Phương pháp kinh tế a) Khái niệm: Các phương pháp kinh tế trong quản kinh tế của nhà nước là các phương pháp tác động gián tiếp của nhà nước thông qua các đòn bẩy kinh tế và các lợi ích kinh tế lên các đối tượng quản lý, buộc họ phải chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm trước các kết quả hoạt động kinh tế của mình, mà không cần phải thường xuyên tác động về mặt hành chính... của các đơn vị kinh tế  Làm cho nền kinh tế sống động, phát triển trong 15 cạnh tranh II CÁC PHƯƠNG PHÁP QLNN VỀ KINH TẾ 3 Phương pháp kinh tế c) Hình thức:  Phân định rõ ranh giới giữa chức năng quản kinh tế vĩ mô của nhà nước với chức năng kinh doanh của các chủ thể kinh tế (doanh nghiệp, cá nhân)  Thực hiện cơ chế quản thị trường  Có sự kiểm soát của nhà nước một cách hợp 16 II CÁC PHƯƠNG... thể có của nhà nước lên hệ thống kinh tế quốc dân, nhằm đạt được mục tiêu quản kinh tế - xã hội đặt ra NX: - Phương pháp có tính năng động - Tính lựa chọn 1 12 II CÁC PHƯƠNG PHÁP QLNN VỀ KINH TẾ 2 Phương pháp hành chính- tổ chức a) Khái niệm: các phương pháp hành chính trong quản kinh tế của nhà nước là các cách tác động trực tiếp bằng các quyết định dứt khoát mang tính bắt buộc của nhà nước lên... CÁC PHƯƠNG PHÁP QLNN VỀ KINH TẾ 4 Phương pháp vận động, giáo dục a) Khái niệm: các phương pháp giáo dục vận động trong quản nhà nước về kinh tế là các phương pháp tác động về mặt nhận thức, tư tưởng, tình cảm, trách nhiệm đối với sự nghiệp phát triển đất nước lên các đối tượng quản lý, để họ tự giác, quyết tâm hoạt động kinh tế có hiệu quả theo luật định và định hướng của nhà nước b) Vai trò:  Biến... yếu: d) Tài sản quốc gia  Các loại tài sản: - Kết cấu hạ tầng: là tập hợp các trang bị, các công trình vật hoá nhằm tạo môi trường chuyển dịch cho sản xuất và đời sống của con người Doanh nghiệp nhà nước Các chuyên gia đầu ngành khoa học  Vai trò: Là các đầu vào quan trọng của sự - - phát triển kinh tế 11 II CÁC PHƯƠNG PHÁP QLNN VỀ KINH TẾ Khái niệm: Các phương pháp quản của nhà nước về kinh tế là... mang tính bắt buộc của nhà nước lên đối tượng quản nhằm đạt được mục tiêu đặt ra b) Vai trò:  Xác lập trật tự cho các đối tượng kinh tế hoạt động  Giải quyết vấn đề nhanh chóng, dứt khoát  Khâu nối các phương pháp khác lại 13 II CÁC PHƯƠNG PHÁP QLNN VỀ KINH TẾ 2 Phương pháp hành chính- tổ chức c) Hình thức thực hiện:  Ban hành luật pháp kinh tếquản có liên quan  Tiêu chuẩn hoá cán bộ, bộ... Vai trò:  Biến hoạt động của con người từ thụ động sang chủ động  Vừa phát triển kinh tế vừa kết hợp giải quyết các vấn đề xã hội (công bằng, văn minh) 17 II CÁC PHƯƠNG PHÁP QLNN VỀ KINH TẾ 4 Phương pháp vận động, giáo dục c) Nội dung giáo dục:  Đường lối của Đảng  Ý thức lao động trong cơ chế thị trường  Xoá bỏ tâm xấu (SX nhỏ, phong kiến, v.v.) d) Hình thức  Thông qua các phương tiện thông... nhỏ, phong kiến, v.v.) d) Hình thức  Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng  Thông qua dư luận xã hội  Thông qua các đoàn thể xã hội  Tiến hành giáo dục cá biệt 18 II CÁC PHƯƠNG PHÁP QLNN VỀ KINH TẾ 5 Vận dụng tổng hợp các phương pháp a) Vì mỗi phương pháp đều có mặt mạnh, mặt yếu cần kết lại cho có hiệu quả nhất b) Vì con người là tổng hoà các quan hệ xã hội, với nhiều động cơ hoạt động nên . PHÁP QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ VỀ KINH TẾ TS. Đỗ Thị Hải Hà TS. Đỗ Thị Hải Hà Giáo trình Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh. QLNN VỀ KINH TẾ VỀ KINH TẾ 3. 3. Phương pháp kinh tế Phương pháp kinh tế a) a) Khái niệm: Khái niệm: Các phương pháp kinh tế trong quản lý kinh tế của nhà

Hình ảnh liên quan

phương tiện hữu hình và vô hình mà - Tài liệu Quản lý nhà nước về kinh tế -Chương 3 pdf

ph.

ương tiện hữu hình và vô hình mà Xem tại trang 2 của tài liệu.
c) Hình thức thực hiện: Hình thức thực hiện: - Tài liệu Quản lý nhà nước về kinh tế -Chương 3 pdf

c.

Hình thức thực hiện: Hình thức thực hiện: Xem tại trang 14 của tài liệu.
c) Hình thức: Hình thức: - Tài liệu Quản lý nhà nước về kinh tế -Chương 3 pdf

c.

Hình thức: Hình thức: Xem tại trang 16 của tài liệu.
d) Hình thức Hình thức - Tài liệu Quản lý nhà nước về kinh tế -Chương 3 pdf

d.

Hình thức Hình thức Xem tại trang 18 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Chương III CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ

 • I. CÔNG CỤ QLKT

 • Slide 3

 • Slide 4

 • Slide 5

 • Slide 6

 • Slide 7

 • Slide 8

 • Slide 9

 • Slide 10

 • Slide 11

 • II. CÁC PHƯƠNG PHÁP QLNN VỀ KINH TẾ

 • Slide 13

 • Slide 14

 • Slide 15

 • Slide 16

 • Slide 17

 • Slide 18

 • Slide 19

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan