Hướng dẫn xây dựng ma trận trong quản trị chiến lược

14 13.7K 76
Hướng dẫn xây dựng ma trận trong quản trị chiến lược

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Hướng dẫn xây dựng ma trận trong quản trị chiến lược

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MỘT SỐ MA TRẬN Sự xuất đối thủ cạnh tranh ảnh hưởng tới chiến lược kinh doanh doanh nghiệp, phải phân tích đối thủ tiềm ẩn để đánh giá nguy mà họ tạo Một cơng cụ việc lập số ma trân 1.MA TRẬN ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ NGOẠI VI EFE ( External Factor Evaluation ) Ma trận EFE đánh giá yếu tố bên ngồi, tổng hợp tóm tắt hội nguy chủ yếu mơi trường bên ngồi ảnh hưởng tới trình hoạt động doanh nghiệp Qua giúp nhà quản trị doanh nghiệp đánh giá mức độ phản ứng doanh nghiệp với hội, nguy đưa nhận định yếu tố tác động bên thuận lợi hay khó khăn cho cơng ty Để xây dựng ma trận bạn cần thực 05 bước sau: √ Bước 1: Lập danh mục từ 10- 20 yếu tố hội nguy chủ yếu mà bạn cho ảnh hưởng chủ yếu đến thành công doanh nghiệp ngành/ lĩnh vực kinh doanh √ Bước 2: Phân loại tầm quan trọng theo thang điểm từ 0,0 ( Không quan trọng) đến 1.0 ( Rất quan trọng) cho yếu tố Tầm quan trọng yếu tố tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng yếu tố tới lĩnh vực/ ngành nghề mà doanh nghiệp bạn sản xuất/ kinh doanh Tổng điểm số tầm quan trọng tất các yếu tố phải 1,0 √ Bước 3: Xác định trọng số từ đến cho yếu tố, trọng số yếu tố tùy thuộc vào mức độ phản ứng công ty với yếu tố, phản ứng tốt nhất, phản ứng trung bình, phản ứng trung bình, phản ứng yếu √ Bước 4:Nhân tầm quan trọng yếu tố với trọng số để xác định điểm số yếu tố √ Bước 5: Cộng số điểm tất yếu tố để xác định tổng số điểm ma trận http://tinyurl.com/kinhteblog Trang Đánh giá: Tổng số điểm ma trận không phụ thuộc vào số lượng yếu tố có ma trận, cao điểm thấp điểm • Nếu tổng số điểm cơng ty phản ứng tốt với hội nguy • Nếu tổng số điểm 2,5 công ty phản ứng trung bình với hội nguy • Nếu tổng số điểm , công ty phản ứng yếu với hội nguy Ví dụ: Ma trận đánh giá yếu tố bên ngồi cơng ty Các yếu tố bên ngồi chủ yếu Tầm quan trọng Trọng số Tính điểm Cải cách thuế 0,1 0,3 Tăng chi phí cho bảo hiểm 0,09 0,18 Công nghệ thay đổi 0,04 0,08 Tăng lãi xuất 0,1 0,2 Sự dịch chuyển dân số từ vùng sang vùng khác 0,14 0,56 Thay đổi hành vi , lối sống 0,09 0,27 Những phụ nữ có việc làm 0,07 0,21 Nhân thay đổi cấu gia đình 0,1 0,4 Thị trường chu kì suy thối 0,12 0,36 Các nhóm dân tộc 0,15 0,15 Khách hàng nam giới Cạnh tranh khốc liệt 2,71 Tổng cộng điểm Tổng số điểm quan trọng công ty là: 2,71 cho thấy chiến lược mà công ty triển khai phản ứng với yếu tố bên ngồi mức trung bình 1.MA TRẬN HÌNH ẢNH CẠNH TRANH Thiết lập ma trận nhằm đưa đánh giá so sánh công ty với đối thủ cạnh tranh chủ yếu ngành, so sánh dựa yếu tố ảnh hưởng đến khả cạnh tranh công ty ngành Qua cho nhà Quản trị nhìn nhận điểm mạnh điểm yếu công ty với đối thủ cạnh tranh, xác định lợi cạnh tranh cho công ty điểm yếu cần khắc phục Để xây dựng ma trận hình ảnh cạnh tranh cần thực qua 05 bước: • Bước 1: Lập danh sách khoảng 10 yếu tố có ảnh hưởng quan trọng đến khả cạnh tranh cơng ty ngành http://tinyurl.com/kinhteblog Trang • Bước 2: Phân loại tầm quan trọng từ 0,0 ( Không quan trọng) đến 1,0 ( Rất quan trọng) cho yếu tố Tầm quan trọng yếu tố tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng yếu tố đến khả cạnh tranh công ty ngành Tổng điểm số tầm quan trọng tất yếu tố phải 1,0 • Bước 3: Xác định trọng số từ đến cho yếu tố, trọng số yếu tố tùy thuộc vào khả cơng ty với yếu tố, tốt, trung bình, trung bình, yếu • Bước 4: Nhân tầm quan trọng yếu tố với trọng số để xác định điểm số yếu tố • Bước 5: Cộng số điểm tất yếu tố để xác định tổng số điểm ma trận Đánh giá : So sánh tổng số điểm công ty với đối thủ cạnh tranh chủ yếu ngành để đánh giá khả cạnh tranh cơng ty Bảng ví dụ minh họa số tiêu trí đánh giá cạnh tranh cơng ty với đối thủ 1, Đơn vị/Cty Đối thủ Các nhân tố đánh giá Mức độ quan Điểm trọng Phân loại trọng 4=2x3 quan Phân loại Điểm trọng 6=2x5 Đối thủ quan Phân loại Điểm trọng quan 8=2x7 Thị phần Khả cạnh tranh Hỗ trợ tài từ bên ngồi Chất lượng sản phẩm Chi phí/sản phẩm Lịng trung thành khách hàng Khả ứng phó với thay đổi Tổng số MA TRẬN CÁC YẾU TỐ NỘI BỘ ( IEF – Interal Factor Evaluation Matrix ) http://tinyurl.com/kinhteblog Trang Yếu tố nội xem quan trọng chiến lược kinh doanh mục tiêu mà doanh nghiệp đề ra, sau xem xét tới yếu tố nội , nhà quản trị chiến lược cần lập ma trận yếu tố nhằm xem xét khả năng phản ứng nhìn nhận điểm mạnh, yếu Từ giúp doanh nghiệp tận dụng tối điểm mạnh để khai thác chuẩn bị nội lực đối đầu với điểm yếu tìm phương thức cải tiến điểm yếu Để hình thành ma trận IEF câng thực ua bước sau: • Bước 1: Lập danh mục từ 10 – 20 yếu tố , bao gồm diểm mạnh, yếu có ảnh hưởng tới doanh nghiệp, tới những mục tiêu mà doanh nghiepj dã đề • Bước 2:Phân loại tầm quan trọng từ 0,0 ( không quan trọng ) đến 1,0 ( quan trọng) cho yếu tố Tầm quan trọng yếu tố phụ thuộc vào mức độ ảnh hưởng yếu tố tới thành công doanh nghiệp ngành Tổng số tầm quan trọng tất yếu tố phải 1,0 • Xác định trọng số cho yếu tố theo thành điểm từ tới , mạnh, điểm mạnh, điểm yếu, điểm yếu • Bước 4: Nhân tầm quan trọng yếu tố với trọng số để xác định số điểm yếu tố • Bướ 5: Cồng số điểm tất yếu tố, để xác định tổng số ddierm ma trận Đánh giá: Tổng số điểm ma trạn nằm khoảng từ diểm đến diểm 4, không phụ thuộc vào số lượng yếu tố quan trọng ma trận - Nếu tổng số điểm 2,5 điểm , công ty yếu yếu tố nội - Nếu tổng số diểm 2,5 điểm công ty mạnh yếu tố nội Ví dụ: Ma trận đánh giá yếu tố nội công ty Yếu tố chủ yếu Tầm quan trọng http://tinyurl.com/kinhteblog Trọng số Tính điểm Trang Điểm hòa vốn giảm từ 2triệu sp xuống triệu sản phẩm 0,15 0,45 Tuổi thọ sp tăng 10%, tỷ lệ hàng lỗi giảm xuống 12% 0,10 0,03 Năng suất tăng từ 2.500 lên 3.000sp/ công nhân/ năm 0,10 0,03 Tái cấu trúc cấu, giúp đưa định phù hợp 0,15 0,45 Dịch vụ sau bán hàng tốt đối thủ cạnh tranh ngành 0,10 0,4 Ngân sách đầu tư R& D tăng lên 80ty năm giúp cải thiện hình ảnh, mẫu mã chất lượng ản phẩm 0,15 0,45 Tỷ số Nợ/ VCSH tăng lên đạt 45% 0,10 0,1 Đưa nhà máy xây dựng vào sản xuất giúp giảm 20% chi phí đầu vào 0,05 0,15 Giảm số lượng nhân viên quản lý cơng nhân thừ 3000 xuống cịn 2500 0,05 0,15 Giảm giá thành đơn vị xuống 90.000/ sp 0,05 0,15 Tổng số điểm 2,90 Đánh giá: Tổng số điểm quan 2,90 lớn 2,5 cho thấy nội doanh nghiệp mạnh điểm bật so với đối thủ ngành Tuấn Anh – GĐ Kinh doanh Tập Đoàn DT Việt Nam MA TRẬN DIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU, CƠ HỘI VÀ NGUY CƠ – MA TRẬN SWOT Điều làm cho Phân tích SWOT trở nên có sức mạnh vậy, đơn giản mà nghĩ, giúp bạn xem xét tất hội mà bạn tận dụng Và cách hiểu điểm yếu bạn kinh doanh, bạn quản lý xóa bỏ rủi ro mà bạn chưa nhận thức hết Hơn nữa, cách sử dụng sở so sánh phân tích SWOT bạn đối thủ cạnh tranh, bạn phác thảo chiến lược mà giúp bạn phân biệt bạn với đối thủ cạnh tranh, mà giúp bạn cạnh tranh hiệu thị trường Để lập ma trận SWOT người quản trị phải thực qua 08 bước sau: • Bước 1: Liệt kê hội chủ yếu từ mơi trường bên ngồi ( O1, O2…) • Bước 2: Liệt kê đe dọa chủ yếu từ môi trường bên ngồi ( T1, T2…) • Bước 3: Liệt kê điểm mạnh chủ yếu doanh nghiệp ( S1, S2…) • Bước 4: Liệt kê điểm yếu chủ yếu doanh nghiệp ( W1, W2 ) • Bước 5: Kết hợp điểm mạnh với hội hình thành chiến lược ( SO) http://tinyurl.com/kinhteblog Trang • Bước 6: Kết hợp điểm yếu với hội hình thành chiến lược ( WO) • Bước 7: Kết hợp diểm mạnh với đe dọa hình thành chiến lược ( SO) • Bước 8: Kết hợp điểm yếu với đe doạ hình thành chiến lược ( WT) Bảng : Ma trận SWOT Những hội ( O) Ma trận SWOT Những nguy ( T) O1: Liệt kê hội theoT1: Liệt kê nguy thứ tự theo thứ O2: quan trọng T2: tự quan trọng O3: T3: Những điểm mạnh ( S) Các chiến lược SO Các chiến lược ST S1: Liệt kê điểm yếu Sử dụng điểm mạnh1 Sử dụng điểm mạnh theo thứ để để S2: tự quan trọng khai thác hội để né tránh nguy S3: 3 Những điểm yếu ( W) Các chiến lược WO Các chiến lược WT W1: Liệt kê điểm yếu Hạn chế điểm yếu để1 Tối thiểu hoá nguy theo thứ khai W2: tự quan trọng thác hội né tránh đe doạ W3: 3 1.MA TRẬN VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG – MA TRẬN SPACE Ma trân SPACE cho thấy doanh nghiệp nên lựa chọn chiến lược : Tấn cơng, Thận trọng, Phịng thủ, hay Cạnh tranh Các trục Ma trận có ý nghĩa sau: http://tinyurl.com/kinhteblog Trang - FS : ( Financials Strengths ) - Sức mạnh tài doanh nghiệp - CA : ( Competitive Advantage) - Lợi cạnh tranh doanh nghiệp - ES : ( Enviroment Stability ) - Sự ổn định môi trường - IS : ( Internals Strenghts ) - Sức mạnh ngành Để thiết lập Ma trận SPACE cần thực bước đây: • Bước 1: Chọn nhóm yếu tố thể sức mạnh tài ( FS), lợi cạnh tranh ( CA), Sự ổn định môi trường ( ES), sức mạnh ngành ( IS) Dưới số tiêu sử dụng để thể Trục ma trận SPACE http://tinyurl.com/kinhteblog Trang • Bước 2: Ấn định giá trị +1 ( Xấu nhất) tới +6 ( Tốt nhất) cho yếu tố thuộc FSvà IS, ấn định giá trị -1 ( Tốt nhất) tới – ( Xấu nhất) cho yếu tố thuộc ES CA • Bước 3: Tính điểm trung bình cho FS cách cộng giá trị ấn định cho yếu tố, chia cho số yếu tố được lựa chọn thể FS Tương tự cách tính với IS , ES CA • Đánh số điểm trung bình FS, IS, ES CA lên trục thích hợp ma trận SPACE • Cộng điểm số trục X đánh dấu điểm kết trục X , tương tự làm với trục Y sau xác định giao điểm điểm trục XY • Bước 6: Vẽ Vecto có hướng từ điểm gốc ma trận SPACE qua giao điểm Vecto đưa loại chiến lược cho doanh nghiệp : Tấn cơng, cạnh tranh, phịng thủ hay thận trọng? 1.MA TRẬN BCG ( Boston Consulting Group) M a trận công ty tư vấn Quản trị hàng đầu Mỹ Boston đưa nhằm giúp cơng ty lớn đánh giá tình hình hoạt động đơn vị kinh doanh chiến lược Từ giúp nhà Quản trị định phân bổ vốn cho SBU đánh giá tình hình tài công ty Ma trận bảng gồm vng đó: * Trục hồnh: Thể thị phần tương đối SBU xác định tỷ lệ doanh số http://tinyurl.com/kinhteblog Trang SBU với doanh số đối thủ đứng đầu đối thủ đứng thứ nhì • Trường hợp SBU khơng dẫn đầu ngành doanh số thị phần tương đối SBU tỷ lệ doanh số SBU với doanh số đối thủ đầu ngành • Trường hợp SBU dẫn đầu ngành doanh số thị phần tương đối SBU tỷ lệ doanh số SBU với doanh số đối thủ đứng thứ nhì ngành * Trục tung: Chỉ xuất tăng trưởng hàng năm thị trường tuyến sản phẩm mà SBU kinh doanh tính phần trăm Nếu SBU có phần trăm lớn 10%được xem mức MGR cao ( MGR: Market Growth Rate) Ví dụ : Một Group với SBU • Question Marks: Các USB (1,2,3) nằm ô thường thành lập ngành có MGR cao, có RMS doanh số nhỏ Công ty cần cân nhắc để đầu tư vốn đáng kể cho SBU nhằm tăng RMS • Stars: Các SBU (4,5) nằm ô thường dẫn đầu RMS ngành có MGR cao có MGR cao thường đối đầu với cạnh tranh gay gắt nên công ty phải đầu tư vốn cao Theo http://tinyurl.com/kinhteblog Trang thời gian SBU giữ RMS cao ngành vào ổn định MGR giảm, SBU chuyển sang ô Cash Cows • Cash Cows: SBU thuộc (6) nguồn cung cấp tài cho cơng ty nên gọi Cash Cows SBU không giữ vị trí ban đầu chuyển sang Dogs • Gogs: SBU nằm ổ ( 7,8) có khả mang lại lợi nhuận cho công ty Một sản phẩm SBU có cải tiến vượt bậc chất lượng, mẫu mã, SBU chun sang Question Marks hay Cash Cows thường phải đầu tư vốn lớn gặp nhiều khó khăn, cơng ty xem xét gặt hái loại bỏ SBU Các chiến lược đề xuất cho ô ma trận BCG là: Suất tăng trưởng thị trường III II Tăng trưởng + 10% Tấn công cạnh sườn Tấn công trực diện- Bao vây Tấn công đánh lạc hướng I IV Phịng thủ động Tấn cơng du kích Phịng thủ tích cực Đình đốn 0% Phịng thủ di động Phản cơng Rút kui chiến lược Phịng thủ vị trí cạnh sườn VI V Phịng thủ cố định Suy thối – 10% Rút lui chiến lược Phịng thủ vị trí cạnh sườn Sức mạnh tương đối sản phẩm Rút lui chiến lược Khống chế Bị khống chế Doanh nghiệp phân tích ma trận BCG giúp cho việc phân bổ nguồn lực cho SBU cách hợp lý, để từ xác định xem cần hay bỏ SBU Tuy nhiên ma trận bộc lộ số điểm yếu : Quá đơn giản sử dụng hai tiêu : RMS MGR để xác định vị trí USB thị trường mà khơng đưa chiến lược cụ thể cho SBU, không xác định vị trí SBU kinh doanh sản phẩm Ma trận GE chiến lược ma trận Vị cạnh tranh Mạnh Sự hấp dẫn Cao ngành Trung bình Trung bình Thấp Đầu tư để tăng Đầu tư để tăngTăng trưởng trưởng trưởng rút lui Đầu tư chọn lọc để tăng trưởng Tăng trưởng rút lui http://tinyurl.com/kinhteblog Thu hoặch Trang 10 Thấp Tăng trưởng rút lui Thu hoặch Loại bỏ Từ đặc điểm chiến lược ma trận thấy : Ma trận GE bao gồm khu vực • Khu vực 1: Gồm góc bên trái phía trên, SBU nằm có hội phát triển, cơng ty nên tập chung nguồn lực vào SBU • Khu vực 2: Gồm ô nằm đường tréo từ góc bên trái lên góc bên phải phía trên, SBU cần cẩn thận định đầu tư để tăng trưởng, thu hẹp, rút lui khỏi ngành • Khu vực 3: Gồm nằm góc bên phải phía dưới, SBU yếu vị cạnh tranh ngành kinh doanh không hấp dẫn nên tập chung cho chiến lược thu hoạch loại bỏ Để xây dựng ma trận GE doanh nghiệp cần thực bước sau: • Bước 1: Xây dựng ma trận hấp dẫn ngành kinh doanh phản ánh mức độ hấp dẫn ngành kinh doanh cơng ty theo trình tự sau: - Chọn 10 yếu tố thể hấp dẫn ngành kinh doanh , yếu tố thu thập phân tích mơi trường bên SBU ( Các yếu tố theo bảng đây) - Xác định hệ cho tầm quan trọng cho yếu tố theo mức độ từ ( không quan trọng) đến ( Rất quan trọng) Yếu tố doanh nghiệp đánh giá quan trọng có hệ số lớn Tổng yếu tố ma trận phải - Đánh giá mức độ hấp dẫn yếu tố theo thang điểm từ ( Không hấp dẫn) tới ( Rất hấp dẫn) Nhân hệ số tầm quan trọng với điểm hấp dẫn để xác định điểm cho yếu tố - Cộng điểm tất yếu tố ma trận để xác định tổng số điểm cho ma trận hấp dẫn ngành xác định vị trí ma trận chiều dọc ma trận GE Minh họa ma trận hấp dẫn ngành SBU Các yếu tố Tầm quan trọng Điểm số Giá trị Qui mô thị trường 0.15 0.6 Tăng trưởng thị trường 0.15 0.6 Tỷ suất lợi nhuận bình quân 0.15 0.75 Số lượng đối thủ cạnh tranh 0.1 0.3 Vốn 0.05 0.1 Số lượng nhà cung cấp 0.1 0.4 Các sách ưu đãi 0.1 0.4 Sự phát triển công nghệ 0.05 0.15 http://tinyurl.com/kinhteblog Trang 11 ngành Tính chu kì nhu cầu 0.05 0.2 Số lượng sản phẩm thay 0.1 0.3 Tổng cộng 3.8 Đánh giá: Ngành kinh doanh có độ hấp dẫn tương đối cao • Bước 2: Xây dựng ma trận vị cạnh tranh SBU, phản ánh vị cạnh tranh SBU ngành kinh doanh theo trình tự sau: - Chọn khoảng 10 yếu tố thể vị cạnh tranh SBU ngành kinh doanh, yếu tố thu thập phân tích mơi trường bên ngồi SBU - Xác định hệ cho tầm quan trọng cho yếu tố theo mức độ từ ( không quan trọng) đến ( Rất quan trọng) Yếu tố doanh nghiệp đánh giá quan trọng có hệ số lớn Tổng yếu tố ma trận phải - Đánh giá mức độ hấp dẫn yếu tố theo thang điểm từ ( Không hấp dẫn) tới ( Rất hấp dẫn) Nhân hệ số tầm quan trọng với điểm hấp dẫn để xác định điểm cho yếu tố - Cộng điểm tất yếu tố ma trận để xác định tổng số điểm cho ma trận hấp dẫn ngành xác định vị trí ma trận chiều ngang ma trận GE Minh họa ma trận vị cạnh SBU Các yếu tố Tầm quan trọng Điểm số Giá trị Thị phần 0.15 0.6 Chất lượng sản phẩm 0.15 0.6 Khả phân phối 0.15 0.75 Uy tín nhãn hiệu 0.1 0.3 Giá thành đơn vị sản phẩm 0.05 0.1 Công nghệ sản xuất 0.1 0.4 Hiệu quảng cáo 0.1 0.4 Quy mô sản xuất 0.05 0.15 Khả tài nội 0.05 0.2 Khả R & D 0.1 0.3 Tổng 3.8 http://tinyurl.com/kinhteblog Trang 12 Đánh giá: SBU có vị cạnh tranh trung bình ngành • Bước 3: Xác định vị trí SBU ma trận GE, vị trí SBU ma trận GE biểu hình trịn , có tâm giao điểm vị trí ma trận hấp dẫn ngành với vị trí ma trận vị cạnh tranh Độ lớn vòng tròn phụ thuộc vào qui mơ ngành, cịn phần tơ đen thị phần SBU ngành kinh doanh Minh họa vị trí SBU ma trận GEVị cạnh tranh • Bước 4: Căn vào vị trí SBU ma trận GE, xác định phương án chiến lược cho SBU, ví dụ ta thấy SBU có vị trí ( 3,45; 3,8) ma trận GE vị cạnh tranh trung bình ngành kinh doanh hấp dẫn cao nên phương án thích hợp doanh nghiệp nên đầu tư có chọn lọc nhằm mục đích để tăng trưởng Ma trận GE có ưu điểm việc sử dụng nhiều yếu tố để xác định vị trí SBU nên tính linh hoạt mức độ cao song có nhược điểm : Việc đánh giá yếu tố mang tính chủ quan ma trận xét SBU thời điểm , khơng tính xem xét giai đoạn phát triển ngành Ma trận yếu tố bên – bên ( IE) http://tinyurl.com/kinhteblog Trang 13 Ma trận IE ( Internal – External Matrix) đặt SBU khác doanh nghiệp vào 01 bảng có 09 Ma trận dựa 02 khía cạnh chủ yếu : - Tổng số điểm quan trọng ma trận IFE thể trục X - Tổng số điểm quan trọng ma trận EFE thể trục Y - Mỗi SBU phải thiết lập ma trận IFE EFE sở thiết lập ma trận IE cơng ty - Trục X thể tổng số điểm quan trọng ma trận IFE • Nếu tổng số điểm từ 1.0 – 1.99 yếu nội • Nếu tổng số điểm từ 2.0 – 2.99 trung bình • Nếu tổng số điểm từ 3.0 – 4.0 mạnh - Trục Y thể tổng số điểm quan trọng ma trận EFE đó: • Nếu tổng số điểm từ 1.0 – 1.99 thấp • Nếu tổng số điểm từ 2.0 – 2.99 trung bình • Nếu tổng số điểm từ 3.0 – mạnh Tổng số điểm quan trọng ma trận IE Mạnh 3.0 -4.0 Trung bình2.0Thấp1.0 – 1.99 – 2.99 Cao 3.0 – 4.0 I II III Trung Tổng số – IV điểm quan bình2.0 V VI 2.99 trọng ma trận EFE Thấp1.0 – VII VIII IX 1.99 + Nếu SBU nằm ô II, II, IV : nên phát triển xây dựng + Nếu SBU nằm III,V,VII : nên nắm giữ trì + Nếu SBU nằm ô VI,VIII,IX : nên thu hoạch loại bỏ http://tinyurl.com/kinhteblog Trang 14 ... không hấp dẫn nên tập chung cho chiến lược thu hoạch loại bỏ Để xây dựng ma trận GE doanh nghiệp cần thực bước sau: • Bước 1: Xây dựng ma trận hấp dẫn ngành kinh doanh phản ánh mức độ hấp dẫn ngành... yếu tố ma trận để xác định tổng số điểm cho ma trận hấp dẫn ngành xác định vị trí ma trận chiều dọc ma trận GE Minh họa ma trận hấp dẫn ngành SBU Các yếu tố Tầm quan trọng Điểm số Giá trị Qui... tất yếu tố ma trận để xác định tổng số điểm cho ma trận hấp dẫn ngành xác định vị trí ma trận chiều ngang ma trận GE Minh họa ma trận vị cạnh SBU Các yếu tố Tầm quan trọng Điểm số Giá trị Thị phần

Ngày đăng: 09/08/2012, 09:02

Hình ảnh liên quan

1.MA TRẬN HÌNH ẢNH CẠNH TRANH - Hướng dẫn xây dựng ma trận trong quản trị chiến lược

1..

MA TRẬN HÌNH ẢNH CẠNH TRANH Xem tại trang 2 của tài liệu.
• Bước 6: Kết hợp các điểm yếu với cơ hội hình thành các chiến lược ( WO) • Bước 7: Kết hợp các diểm mạnh với đe dọa hình thành các chiến lược ( SO) •Bước 8: Kết hợp các điểm yếu với đe doạ hình thành các chiến lược ( WT) Bảng : Ma trận SWOT - Hướng dẫn xây dựng ma trận trong quản trị chiến lược

c.

6: Kết hợp các điểm yếu với cơ hội hình thành các chiến lược ( WO) • Bước 7: Kết hợp các diểm mạnh với đe dọa hình thành các chiến lược ( SO) •Bước 8: Kết hợp các điểm yếu với đe doạ hình thành các chiến lược ( WT) Bảng : Ma trận SWOT Xem tại trang 6 của tài liệu.
1.MA TRẬN VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG – MA TRẬN SPACE - Hướng dẫn xây dựng ma trận trong quản trị chiến lược

1..

MA TRẬN VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG – MA TRẬN SPACE Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan