0

MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐỒNG NAI.

56 14 0
  • MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐỒNG NAI.

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:32

MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐỒNG NAI.MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐỒNG NAI.MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐỒNG NAI.MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐỒNG NAI.MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐỒNG NAI.MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐỒNG NAI. VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI - - NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỚC MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ Hà Nội, năm 2021 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI - - NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỚC MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐỒNG NAI Ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số : 8.38.01.04 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS LÊ TƯỜNG VY Hà Nội, năm 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nêu Luận văn chưa công bố cơng trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Vậy viết lời cam đoan đề nghị Khoa Luật xem xét để tơi bảo vệ Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn./ TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thị Hồng Phước MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM .12 1.1 Khái niệm, đặc điểm miễn trách nhiệm hình 12 1.2 Nguyên tắc, ý nghĩa, tác dụng phân loại miễn trách nhiệm hình .20 1.3 Phân biệt miễn TNHS miễn hình phạt 21 1.4 Khái quát lịch sử hình thành phát triển quy phạm miễn trách nhiệm hình pháp luật hình Việt Nam 24 1.5 Quy định pháp luật hình số nước giới miễn trách nhiệm hình 33 Chương 2: QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 38 2.1 Quy định Bộ luật hình 2015 miễn trách nhiệm hình .38 2.2 Thực tiễn áp dụng miễn trách nhiệm hình địa bàn tỉnh Đồng Nai 49 Chương 3: HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM BẢO ĐẢM ÁP DỤNG ĐÚNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI .64 3.1 Sự cần thiết việc hồn thiện quy định Bộ luật hình Việt Nam chế định miễn trách nhiệm hình .64 3.2 Một số kiến nghị quy định miễn trách nhiệm hình cần hướng dẫn để tạo điều kiện thuận lợi thực tiễn áp dụng .66 3.3 Những giải pháp khác nhằm áp dụng quy định pháp luật hình miễn trách nhiệm hình địa bàn tỉnh Đồng Nai 68 KẾT LUẬN 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLHS : Bộ luật Hình BTP : Bộ Tư pháp TNHS TAND : Trách nhiệm hình TA : Tịa án : Tịa án nhân dân TTHS : Tố tụng hình XHCN : Xã hội chủ nghĩa VKS : Viện kiểm sát CQĐT : Cơ quan điều tra DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Miễn trách nhiệm hình giai đoạn xét xử địa bàn tỉnh Đồng Nai từ 2015-2020 51 Bảng 2: Bảng so sánh tỷ lệ miễn tnhs/ hình phạt 52 TAND Đồng Nai TAND nước 52 Bảng 3: Miễn trách nhiệm hình giai đoạn điều tra, truy tố địa bàn tỉnh Đồng Nai từ 2015-2020 .52 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mahatma Gandhi – vĩ nhân lớn đất nước Ấn Độ nói “Cơng lý mà tình u mang lại đầu hàng, công lý mà luật pháp mang lại trừng phạt Justice that love gives is a surrender, justice that law gives is a punishment” Đúng vậy, pháp luật ẩn chứa đằng sau trừng trị tính nhân đạo nhân văn, việc áp dụng pháp luật nhằm giúp cho người phạm tội sửa chữa lỗi lầm, phát huy phần NGƯỜI chất người Ngày 02/6/2005, Bộ Chính trị ban hành Nghị số 49/NQ-TW Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020; đó, xác định nhiệm vụ “coi trọng việc hồn thiện sách hình thủ tục tố tụng tư pháp, đề cao hiệu phịng ngừa tính hướng thiện việc xử lý người phạm tội”[16, Tr4] Miễn trách nhiệm hình (TNHS) chế định quan trọng Luật Hình Việt Nam thể rõ nét nhiệm vụ nêu Đây biện pháp mang tính chất khoan hồng, nhân đạo Nhà nước ta, thông qua việc quan tiến hành tố tụng định xoá bỏ hậu pháp lý cho người thực hành vi phạm tội mà hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm Quy định tạo điều kiện cho người phạm tội có mơi trường để tự cải tạo, giáo dục, nhanh chóng trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội mà gánh chịu hậu pháp lý bất lợi TNHS Chế định miễn TNHS BLHS năm 2015 xây dựng dựa tinh thần kế thừa quy định BLHS 1985 BLHS năm 1999 với nhiều nội dung quán triệt tinh thần Hiến pháp 2013, đề cao tính tích cực, hướng thiện người Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng pháp luật, số nội dung miễn TNHS bất cập nên dẫn đến việc quan tiến hành tố tụng nhận thức không đúng, áp dụng pháp luật khơng thống nhất, chẳng hạn: tình tiết chuyển biến tình hình mà người phạm tội khơng cịn nguy hiểm cho xã hội khơng rõ ràng, tiêu chí xác định bệnh hiểm nghèo chưa cụ thể, cho phép miễn TNHS mang tính tùy nghi dẫn đến việc áp dụng tùy tiện Vì vậy, cần có quan tâm nghiên cứu quy định miễn TNHS Điều 29 BLHS năm 2015 cách thấu đáo sở phát vướng mắc, bất cập từ thực tiễn áp dụng pháp luật để đề xuất giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật chế định Đồng Nai tỉnh nằm cửa ngõ phía đơng Thành phố Hồ Chí Minh tỉnh nằm vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam Với kinh tế phát triển động, Đồng Nai đứng trước thách thức tình hình phát triển tội phạm gia tăng, việc đấu tranh phòng, chống loại tội phạm đè nặng lên vai trò quan tư pháp việc áp dụng pháp luật hình Từ lý trên, tác giả định chọn đề tài “Miễn trách nhiệm hình từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai” làm đề tài luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Miễn TNHS chế định thể rõ nét sách phân hố TNHS sách nhân đạo luật hình Chính vậy, nhiều nhà nghiên cứu luật học nước quan tâm đến đề tài 2.1 Tình hình nghiên cứu nước Liên quan đến đề tài nghiên cứu, có cơng trình nghiên cứu nước ngồi gồm số cơng trình nghiên cứu tiếng Anh tiếng Nga, cụ thể sau: Thứ nhất, công trình nghiên cứu tiếng Anh: - Michael Bogdan (chủ biên), Mục - Miễn trách nhiệm hình sự, sách: Luật hình Thụy Điển kỷ nguyên mới, Nxb Elanders Gotab, Stockholm, 2000; - TS AgnêBaransKaitê TS Jonas Prapistis, Miễn trách nhiệm hình mối quan hệ với Hiến pháp tư pháp, Tạp chí Tư pháp, Cộng hòa Látvia, số (85)/2006; - GabrielHallevy, The Matrix of Derivative Criminal Liability, Nxb Spinger, London, 2012; - Iveta VitkutėZvezdinienė, Exemption from Criminal Liability: the Problems of the Implementation of the Presumption of Innocence Principle, Social Studies Journal, Lithuania,số 04/2009; Thứ hai, cơng trình nghiên cứu tiếng Nga: - Iakovlev A M, “Cuộc đấu tranh chống tình trạng tái phạm”, Maxcova, 1964; - Bagri-Sakhamatov L.V, “Trách nhiệm hình hình phạt”, NXb Đại học, Minsk, 1976; - TkatrevxkiIu M, “Trách nhiệm hình sở trách nhiệm hình sự” Chương – Trong sách: Luật hình Xơ Viết (Phần chung), Nxb ĐHTH Maxcova, 1981; - Naumov A V “Trách nhiệm hình sở trách nhiệm hình sự” Chương 10 – Trong sách: Giáo trình Luật hình (Phần chung), Nxb XPARK, Maxcova, 1996,… Những cơng trình nghiên cứu tổng hợp vấn đề lý luận TNHS nói chung, vấn đề nhà luật học giới thừa nhận khái niệm, chất TNHS nói chung Những vấn đề lý luận TNHS đề cập đến công trình sở quan trọng để tác giả tiếp cận góc độ miễn TNHS pháp luật Việt Nam 2.2 Tình hình nghiên cứu nước Với tư cách chế định Luật Hình sự, miễn TNHS thu hút quan tâm nghiên cứu đông đảo học giả nước, thể qua cơng trình nghiên cứu sau: 2.2.1 Nhóm luận án, luận văn, Khóa luận - Trịnh Tiến Việt, “Những vấn đề lý luận thực tiễn miễn trách nhiệm hình theo luật hình Việt Nam”, luận án tiến sĩ luật học, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2008 Trong cơng trình nghiên cứu tầm tiến sĩ tác giả phân tích vấn đề miễn TNHS thực tiễn áp dụng chế định theo quy định BLHS năm 1999 - Mai Khắc Phúc, Biện pháp miễn, giảm trách nhiệm hình Bộ luật Hình 1999, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường đại học Luật TPHCM, năm 2006; luận văn tác giả đề cập vấn đề lý luận, thực tiễn biện pháp miễn TNHS theo quy định BLHS năm 1999 - Mai Thị Thuỷ, Miễn, giảm trách nhiệm hình người chưa thành niên phạm tội Luật Hình Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Trường ĐH Luật TPHCM, năm 2013 - Đặng Ngọc Huy, Miễn trách nhiệm hình theo Luật Hình Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2015; - Võ Chí Vương, Miễn, giảm trách nhiệm hình chấp hành án theo pháp luật Hình Việt Nam Lý luận thực tiễn, Khoá luận tốt nghiệp, Trường đại học Luật TPHCM, năm 2002, - Đỗ Thị Thư Nhàn, Biện pháp miễn trách nhiệm hình Bộ luật Hình Việt Nam năm 1999 – Những vấn đề lý luận thực tiễn, Khoá luận tốt nghiệp, Trường đại học Luật TPHCM, năm 2012; - Trần Thị Thơ, Biện pháp miễn trách nhiệm hình Bộ luật Hình 1999 Những vấn đề lý luận thực tiễn, Khóa luận tốt nghiệp, Trường đại học Luật TPHCM, năm 2015 - Nguyễn Ngọc Thương, Miễn trách nhiệm hình Luật Hình Việt Nam, Khố luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật TPHCM, 1999 Qua tiếp cận cơng trình nước cho thấy đề tài miễn TNHS nhiều nhà khoa học quan tâm Đây nguồn tư liệu phong phú làm tảng cho tác giả nghiên cứu đề tài Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu trên, mặt nghiên cứu vấn đề chung miễn TNHS vào biện pháp miễn TNHS cụ thể Về thực tiễn, hầu hết cơng trình nghiên cứu trước năm 2015 nên dừng lại việc nghiên cứu áp dụng quy định BLHS năm 1999 Điều cho thấy việc miễn TNHS theo Điều 29 BLHS 2015 bỏ ngỏ, đặc biệt số trường hợp miễn TNHS mà BLHS 2015 bổ sung Đây nhiệm vụ mà đề tài nghiên cứu tác giả làm sáng tỏ 2.2.2 Nhóm sách chuyên khảo, giáo trình Chế định miễn TNHS đề cập đến sách chuyên khảo như: - Chương XVIII Miễn trách nhiệm hình sự, sách: Giáo trình luật hình Việt Nam (Phần chung) Tập thể tác giả GS.TS Võ Khánh Vinh chủ biên, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2001; - TSKH Lê Cảm, “Chế định miễn trách nhiệm hình luật hình Việt Nam” (Nhà nước pháp luật Việt Nam trước thềm kỷ XXI, Nhà xuất Công an nhân dân, năm 2002) ; - TS Trịnh Tiến Việt, “Trách nhiệm hình miễn trách nhiệm hình sự“(Nhà xuất Tư pháp, năm 2010), Chương 3, Trong sách: Tội phạm trách nhiệm hình sự, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2013 Pháp luật hình Việt Nam miễn trách nhiệm hình thực tiên áp dụng, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; - TS.ng Chu Lưu, “Bình luận khoa học Bộ luật Hình Việt Nam 1999” – Tập Phần chung (Nhà xuất Chính trị quốc gia, năm 2001) đề cập đến vấn đề miễn TNHS phân tích trường hợp miễn TNHS Vấn đề miễn TNHS nội dung lớn Luật Hình Vì vậy, từ xưa đến nay, từ Đơng sang Tây, cơng trình nghiên cứu lý luận vấn đề phong phú- nguồn tư liệu quý giá làm sở tảng vững cho tác giả tiếp cận đề tài Tuy nhiên, tác giả nhận thấy cơng trình nghiên cứu chủ yếu phân tích lý luận quy định pháp luật miễn TNHS sở BLHS 1999 BLHS 1999 (sửa đổi, bổ sung 2009) Ngồi ra, số cơng trình đưa đánh giá chi tiết thực trạng dựa số liệu tình hình áp dụng biện pháp miễn TNHS thực tế Từ đó, nêu lên bất cập, hạn chế quy định pháp luật tồn đưa phương hướng giải phù hợp 2.2.3 Nhóm viết, báo Nghiên cứu đề tài này, có nhiều viết, báo có nội dung liên quan Tuy nhiên, tác giả chọn lọc số viết, báo viết chế định theo quy định BLHS năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), cụ thể sau: - Tác giả Trịnh Việt Tiến viết “Miễn trách nhiệm hình theo Bộ luật Hình năm 2015 vấn đề đặt q trình áp dụng” tạp chí Luật học, số 07 năm 2016 Trên sở phân tích quy định Bộ luật Hình năm 2015 miễn TNHS, viết nêu lên vấn đề đặt trình áp dụng đề xuất hướng sửa đổi phù hợp - Tác giả Phạm Mạnh Hùng viết “Một số ý kiến quy định Bộ luật Hình năm 2015 chế định miễn trách nhiệm hình miễn hình phạt” tạp chí Khoa học Kiểm sát, số 02 năm 2016 Nội dung chủ yếu viết phân tích quy định miễn TNHS miễn hình phạt BLHS 2015 so với BLHS 1999 Từ đó, nêu lên bất cập cần hồn thiện hai chế định thực tế - Tác giả Đinh Văn Quế viết Chế định miễn trách nhiệm hình Bộ luật Hình 2015 tạp chí Luật sư Việt Nam, số 10 năm 2017 Bài viết phân tích trường hợp cụ thể việc áp dụng biện pháp miễn TNHS Điều 29 BLHS 2015 sở quy định pháp luật thực tế áp dụng Từ tác giả đưa kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật - Tác giả Lê Nam viết Bàn trường hợp miễn trách nhiệm hình theo Bộ luật Hình Việt Nam tạp chí Dân chủ pháp luật, số 09 năm 2016 Nội dung viết xoay quanh giải vấn đề lý luận chung miễn trách nhiệm hình sự, giới thiệu trường hợp miễn TNHS BLHS 2015 Bên cạnh đó, viết đặt vấn đề áp dụng đề xuất hướng giải cụ thể cho trường hợp miễn TNHS khoản Điều 29 BLHS 2015 Mặt khác, số tác giả có cơng trình nghiên cứu chế định miễn trách nhiệm hình theo mức độ khác như: 1) Chế định miễn trách nhiệm hình luật hình Việt Nam (Tạp chí Khoa học (KHXH), số 4/1997) TS Nguyễn Ngọc Chí; 2) Về chế định miễn trách nhiệm hình theo luật hình Việt Nam (Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 3/1988) chế định miễn trách nhiệm hình Bộ luật hình năm 1999 (Tạp chí Dân chủ pháp luật, số 12/2001) PGS.TS Phạm Hồng Hải; 3) Trách nhiệm hình miễn trách nhiệm hình (Tạp chí Luật học, số 5/1997) TS Lê Thị Sơn; 4) Một số ý kiến miễn trách nhiệm hình (Tạp chí Tịa án nhân dân, số 2/1993) Hoàn thiện quy định luật tố tụng hình đình điều tra đình vụ án (Tạp chí Kiểm sát, số 5/2002) tác giả Phạm Mạnh Hùng; 5) Những trường hợp miễn trách nhiệm hình theo Điều 48 Bộ luật hình (Tạp chí Kiểm sát, số chun đề Bộ luật hình sự, số 4/1999) tác giả Thái Quế Dung; 6) Miễn trách nhiệm hình trường hợp "Do chuyển biến tình hình mà người phạm tội khơng cịn nguy hiểm cho xã hội nữa" theo quy định Điều 25 Bộ luật hình (Tạp chí Kiểm sát, số 1/2002) tác giả Nguyễn Hiển Khanh; 7) Phân biệt miễn trách nhiệm hình với miễn hình phạt (Tạp chí Khoa học pháp lý, số 2/2004) TSKH Lê Cảm Trịnh Tiến Việt; 8) Hoàn thiện quy định miễn trách nhiệm hình (Tạp chí Kiểm sát, số 5/2004); Về chế định miễn trách nhiệm hình Bộ luật hình Việt Nam năm 1999, Tạp chí Khoa học, chuyên san Kinh tế Nghiên cứu viết tạp chí khoa học cho thấy dừng lại góc độ viết học thuật giới thiệu tạp chí nên phạm vi nghiên cứu chưa bao quát hết vấn đề biện pháp miễn TNHS theo quy định BLHS 2015 Việc tìm hiểu viết giúp tác giả hiểu sâu vấn đề cần nghiên cứu, để từ định hướng nghiên cứu cho cơng trình cách phù hợp Vấn đề miễn TNHS vấn đề không nội dung miễn TNHS Điều 29 BLHS 2015 có thay đổi đáng kể Mặt khác vấn đề áp dụng miễn TNHS địa bàn tỉnh Đồng Nai áp dụng phù hợp với thực tiễn địa phương vấn đề cần nghiên cứu Dựa tài liệu nghiên cứu, với khố luận này, tác giả khơng nghiên cứu vấn đề lý luận chung miễn TNHS mà cịn sâu vào phân tích trường hợp cụ thể nội dung miễn TNHS Điều 29 BLHS 2015 địa bàn tỉnh Đồng Nai Tác giả tập trung phân tích làm rõ điểm mới, khảo sát, đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật liên quan 10 đánh giá mang tính tổng thể sau: Thứ nhất, nhận xét cách tổng quát cho thấy biện pháp miễn TNHS theo quy định BLHS năm 2015 có thay đổi, bổ sung so với BLHS năm 1999 Tuy nhiên, miễn TNHS chưa xây dựng dựa tảng lý luận vững Điều dẫn đến thiếu tính đồng bộ, thống quy định BLHS mối quan hệ luật hình với pháp luật tố tụng hình sự, hành chính, dân Cụ thể quy định miễn TNHS cho người phạm tội khơng áp dụng hậu pháp lý họ có áp dụng biện pháp trách nhiệm pháp lý khác không ? Bởi hiệu việc áp dụng pháp luật tổng thể thống pháp luật hình phần thể thống Thứ hai, cơng tác phối hợp quan tiến hành tố tụng việc thực thi pháp luật dẫn đến tình trạng quan quan tâm đến việc thuộc thẩm quyền giải Vấn đề thống kê thiếu thống dẫn đến ảnh hưởng lớn đến vấn đề tổng kết rút kinh nghiệm Thứ ba, miễn TNHS chế định nhân đạo có ý nghĩa lớn người phạm tội đồng thời có ý nghĩa mặt xã hội giảm thiểu áp dụng biện pháp cưỡng chế nhà nước người phạm tội, giảm thiểu chi phí cho nhà nước… Tuy nhiên thực tế cho thấy việc áp dụng biện pháp hạn chế Có thể có nhiều nguyên nhân khác có nguyên nhân pháp luật quy định chưa rõ ràng dẫn đến không mạnh dạn quan tiến hành tố tụng việc áp dụng chế định Kéo theo lý dẫn đến, việc công bố án lệ liên quan đến vấn đề khơng có Đây hạn chế tồn việc áp dụng pháp luật chế định ảnh hưởng đến việc tổng kết kinh nghiệm Thứ tư, việc nhận thức quy định pháp luật miễn TNHS quan tiến hành tố tụng địa phương địa bàn tồn tỉnh cịn hạn chế, chí cịn áp dụng sai tinh thần luật, cụ thể: - Như đề cập trước có quy định BLHS năm 2015 quy định miễn TNHS “do có thay đổi sách pháp luật”, việc quan tiến hành tố tụng địa phương áp dụng việc miễn TNHS theo “do chuyển biến tình hình” khơng phù hợp diễn nên gây xúc cho dư luận Theo Quyết định số 18/QĐ-VKS ngày 23/8/2018 Viện Kiểm sát huyện Trảng Bom đình vụ án trường hợp ông Nguyễn Văn Ngàn gây tai nạn giao thông sau uống rượu, làm chết người người bị thương Tuy nhiên, VKS huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai định đình vụ án miễn TNHS ông Ngàn theo khoản Điều 29 BLHS năm 2015 với lý người phạm tội bồi thường thiệt hại cho bị hại gia đình bị hại làm đơn bãi nại cho bị can Ngàn Như vậy, việc áp dụng biện pháp miễn TNHS theo Điều 42 29 BLHS năm 2015 không việc bồi thường cho bị hại trường hợp xem tình tiết giảm nhẹ TNHS “người phạm tội tự nguyện sữa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả” (điểm c khoản Điều 51) Thêm vào ơng Ngàn phạm tội nghiêm trọng nên cho miễn TNHS khơng đảm bảo u cầu phịng chống tội phạm - Có nhiều trường hợp, người phạm tội nghiêm trọng cố ý, như: Tội Trộm cắp tài sản (khoản Điều 173); tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (khoản Điều 174); tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (khoản Điều 175) v.v bồi thường, bồi hoàn đầy đủ thiệt hại người bị hại đề nghị miễn TNHS không quan pháp luật xem xét miễn TNHS (thực tiễn chưa miễn TNHS cho trường hợp thuộc loại này) Đây khoảng trống mà gần chưa quan tố tụng xem xét đến để thực việc miễn hay không miễn TNHS cho người phạm tội có đủ điều kiện quy định thuộc loại Thứ năm, vấn đề né bồi thường oan quan tiến hành tố tụng thường bám vào quy định miễn TNHS BLHS, cụ thể có bị can, bị cáo, bị oan, họ nhận định miễn TNHS với “do chuyển biến tình hình”, dẫn đến việc lạm dụng miễn TNHS để né bồi thường oan sai Cụ thể, TAND huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai Quyết 43 định số 23/2016/HSST-QĐ đình áp dụng miễn TNHS vụ án ông Trần Văn Lượng thủ quỹ Công ty TNHH Sông Mây, ông bị truy tố tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (điểm a,b Khoản Điều 140 BLHS năm 1999) Tại cấp xét xử phúc thẩm nhận định trình điều tra cấp sơ thẩm chưa đầy đủ, chưa chứng minh ý thức chiếm đoạt thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản ơng Lượng Vì vậy, tồ phúc thẩm tuyên chưa đủ để xác định hành vi ơng Lượng có chiếm đoạt tài sản hay khơng tun huỷ tồn án sơ thẩm Cơ quan THTT huyện Xuân Lộc điều tra lại kết luận ông Lượng khắc phục phần tài sản quan hệ dân Quyết định đình điều tra vụ án hình sự, với lý “ chuyển biến tình hình mà người phạm tội khơng cịn nguy hiểm cho xã hội nữa” theo quy định khoản Điều 29 BLHS năm 2015 Thực trạng né tránh bồi thường oan sai việc thu thập chứng buộc tội yếu quan Điều tra cách áp dụng miễn TNHS thực trạng chung nước Đây việc áp dụng không chế định miễn TNHS miễn TNHS việc người phạm tội thực hành vi quy định BLHS, nhiên lý nhân đạo pháp luật hình quy định miễn áp dụng hậu pháp lý họ Còn trường hợp trên, thân ông Lượng không phạm tội theo nguyên tắc suy đoán vơ tội quan có thẩm quyền khơng chứng minh Thứ sáu, Điểm c Khoản Điều 29 BLHS năm 2015 quy định điều kiện chặt chẽ để miễn TNHS, có điều kiện người phạm tội “ tự thú” điều kiện miễn TNHS mang tính chất “tuỳ nghi”, quan tiến hành tố tụng cụ thể vào trường hợp để định miễn TNHS hay không cho người thực hành vi phạm tội Tuy nhiên, hiểu áp dụng cho loại tội phạm pháp luật không quy định giới hạn áp dụng Điều theo tác giả dẫn đến tiềm ẩn nhiềunguy lạm dụng khơng rõ nét mức độ phân hố phân loại tội phạm BLHS 2015 Ở muốn đề cập đến loại tội phạm nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội việc áp dụng điều kiện để miễn TNHS không thoả đáng, không đảm bảo tính cơng bằng, nghiêm minh pháp luật Đơn cử vụ án ông Đinh Văn Tam, ngụ xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai, đưa hối lộ tài sản có giá trị đặc biệt lớn lên đến hàng tỷ đồng cho ông Bùi Văn Nghĩa, Trưởng phịng Kế hoạch Tài huyện Cẩm Mỹ- thuộc trường hợp quy định khoản Điều 364 BLHS năm 2015 tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, ông Tam lại miễn TNHS tự thú với điều kiện khác Quyết định số 14/QĐ-VKS ngày 17/9/2017 Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Mỹ Điều dẫn đến việc bỏ lọt tội phạm, gây ảnh hưởng xấu dư luận niềm tin người dân vào nghiêm minh pháp luật, trái ngược với mục đích nhân đạo chế định miễn TNHS Điểm cuối hạn chế thực tiễn áp dụng chế định miễn TNHS địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định điểm c khoản Điều 29 BLHS năm 2015 “góp phần có 44 hiệu vào việc phát điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp hậu tội phạm lập cơng lớn có cống hiến đặc biệt, Nhà nước xã hội thừa nhận” Về tình tiết cách hiểu chưa thống nhất, cụ thể có hai cách hiểu khác sau: (1) tội phạm đồng phạm có liên quan đến vụ án mà người miễn TNHS liên quan đến vụ án góp phần đáng kể làm sáng tỏ thật vụ án mà họ tham gia; (2) tội phạm nghĩa tội phạm nói chung, người miễn TNHS cần khai tội phạm độc lập nào, không liên quan đến vụ án góp phần hiệu vào cơng tác điều tra tội phạm Mặt khác, quy định này, tình tiết “ Nhà nước xã hội thừa nhận” mơ hồ Bởi thừa nhận hình thức nào? Văn nào? Và quan có thẩm quyền thừa nhận việc ? Từ vướng mắc thời gian qua việc áp dụng miễn TNHS địa bàn tỉnh hạn chế, số lượng bị can miễn TNHS ít, điều phần hạn chế tính nhân đạo nhân văn việc áp dụng pháp luật hình Vì vậy, thực tiễn địa bàn tỉnh Đồng Nai, chưa có quan tiến hành tố tụng áp dụng chế định miễn TNHS trường hợp Như vậy, từ thực tiễn áp dụng chế định miễn TNHS địa bàn tỉnh Đồng Nai nêu trên, tác giả xin rút số nguyên nhân sau: Từ thực tiễn áp dụng số tồn tại, hạn chế áp dụng quy định Bộ luật Hình Việt Nam miễn TNHS theo tác giả số nguyên nhân sau: Một là, quy định miễn TNHS chưa chặt chẽ, chưa có văn hướng dẫn kịp thời số nội dung quy định miễn TNHS dẫn đến không mạnh dạn không thống quan tiến hành tố tụng việc áp dụng chế định Hai là, nhận thức quy định miễn TNHS quan tiến hành tố tụng hạn chế, chưa thống dẫn đến việc bỏ lọt tội phạm quan tiến hành tố tụng Thực tiễn áp dụng chế định miễn TNHS địa bàn tỉnh Đồng Nai vòng 06 năm từ năm 2015-2020 không giống nhau, tỷ lệ tăng giảm không đều, số lượng người áp dụng giai đoạn xét xử Thực tế xuất phát từ nguyên nhân khác nội hàm Chương tác giả liệt kê bảy nguyên nhân, nguyên nhân nhận thức chưa chế định miễn TNHS theo quy định BLHS năm 2015 Có thể quy định chế định BLHS cịn chưa thống điều dẫn đến hạn chế quan có thẩm quyền ngại áp dụng 45 Tiểu kết Chương Miễn TNHS chế định nhân đạo pháp luật hình Việt Nam thể Nhà nước không áp dụng hậu pháp lý người thực hành vi xem tội phạm theo quy định BLHS họ hội đủ điều kiện định Vì vậy, từ phân tích quy định Chương 2, rút số kết luận sau: Một là, chế định miễn TNHS quy định BLHS năm 2015 với trường hợp bắt buộc áp dụng tuỳ nghi với quy định tiến so với BLHS năm 1999 Hai là, BLHS năm 2015 quy định cụ thể trường hợp miễn TNHS trường hợp miễn TNHS việc nhận thức xác nội hàm, chất để áp dụng thực tiễn nhiều vấn đề chưa rõ ràng chưa thống Vì vậy, trình giải vụ án hình sự, quan tiến hành tố tụng nhiều áp dụng chưa chưa mạnh dạn vận dụng quy định chế định Do đó, từ thực tiễn cho thấy, bên cạnh trường hợp miễn TNHS có pháp luật cịn có số trường hợp miễn TNHS khơng có pháp luật, bỏ lọt tội phạm người phạm tội nhiều gây ảnh hưởng đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm Ba là, chế định miễn TNHS áp dụng, đó, tịa án chiếm số trường hợp thể giảm dần qua năm, chí đến 2020 khơng phát sinh trường hợp Nhìn nhận cách tổng thể, BLHS năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) tiếp tục đề cao tính hướng thiện mục đích nhân đạo chế định miễn TNHS, tôn trọng bảo đảm thực thi quyền người, quyền công dân mà Hiến pháp năm 2013 ghi nhận Từ phân tích quy định vềmiễn TNHS Chương quy định có lợi, tạo điều kiện cho người phạm tội tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời, tiếp tục chứng tỏ cải tạo mơi trường xã hội bình thường, có giám sát quyền địa phương, gia đình, xã hội Quy định góp phần thực chủ trương Đảng giáo dục, cải tạo người phạm tội, xóa bỏ dần định kiến xã hội người phạm tội có cải tạo tốt, tâm hướng thiện theo phương châm “nghiêm trị kết hợp với khoan hồng” 46 Chương HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM BẢO ĐẢM ÁP DỤNG ĐÚNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 3.1 Sự cần thiết việc hoàn thiện quy định Bộ luật hình Việt Nam chế định miễn trách nhiệm hình Pháp luật kiến trúc thượng tầng định sở hạ tầng đời sống xã hội Pháp luật có chất sinh từ sống thực tế, mặt pháp luật chuẩn mực cho hành vi xử người, định hướng hành vi xử cho công dân đời sống xã hội mặt khác có tác động tiêu cực việc áp dụng pháp luật không công không mang tính nhân đạo Xuất phát từ lý lẽ nên việc hồn thiện pháp luật nói chung, chế định miễn TNHS nói riêng có ý nghĩa lớn việc điều chỉnh phát triển quan hệ xã hội Vì vậy, việc hồn thiện pháp luật hình chế định miễn TNHS dựa nhu cầu sau: 3.1.1 Về phương diện lý luận pháp luật Như trình bày Chương 1, vấn đề lý luận miễn TNHS tồn quan điểm khác Tuy nhiên, góc độ vấn đề mang tính sách hình lớn nên để hồn thiện chế định miễn TNHS cần phải có thời gian mài dũa thực tiễn Hoàn thiện chế định miễn TNHS pháp luật hình Việt Nam có ý nghĩa mặt lý luận lớn góp phần giúp cho cán nghiên cứukhoa học-giảng dạy, nghiên cứu sinh, học viên cao học… Cũng người làm công tác thực tiễn (Điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán….) có nhận thức đắn xác đầy đủ, thống miễn TNHS điều kiện áp dụng trường hợp cụ thể, nhằm góp phần áp dụng pháp luật khơng để lọt tội phạm người phạm tội, tránh làm oan người vơ tội, góp phần nâng cao hiệu cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm, qua bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cơng dân Về phương diện lập pháp việc hồn thiện chế định miễn TNHS góp phần hồn thiện “lổ hổng”, quy định lỗi thời, thiếu xác mặt khoa học để hoàn thiện chế định cho phù hợp với phát triển thực tế đời sống xã hội Những thay đổi BLHS góp phần làm quan trọng để quan có thẩm quyền dễ dàng áp dụng, rõ ràng, xác thống nhất, tránh trường hợp án địa phương áp dụng khác 47 hiểu chưa thống Mặt khác, việc hoàn thiện chế định miễn TNHS sở quan trọng tảng cho quan có thẩm quyền ban hành văn hướng dẫn áp dụng pháp luật xác 3.1.2 Về phương diện thực tiễn Như trình bày phần Chương cho thấy thực tiễn áp dụng pháp luật hình cịn có số trường hợp miễn TNHS không pháp luật, pháp lý dẫn đến để lọt tội phạm người phạm tội Cụ thể, việc đánh giá miễn TNHS khơng đầy đủ xác, cụ thể sai lầm thường gặp người phạm tội có tình tiết tăng nặng định khung hình phạt phạm tội nghiêm trọng, có mức hình phạt cao người phạm tội có tiền án, tiền sự, phạm tội nhiều lần, có đồng phạm, tái phạm, bị xử lý hành phải bị truy cứu TNHS lại đình miễn TNHS dẫn đến tình trạng lọt tội phạm người phạm tội Việc áp dụng Khoản Điều 29 BLHS 2015 cịn thiếu xác miễn TNHS chongười phạm tội gây hậu nghiêm trọng, nhầm lẫn trường hợp có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình với miễn TNHS 3.2 Một số kiến nghị quy định miễn TNHS cần hướng dẫn để tạo điều kiện thuận lợi thực tiễn áp dụng Việc hoàn thiện quy định BLHS chế định miễn TNHS theo hướng sửa đổi bổ sung mặt lập pháp biện pháp lâu dài cần thời gian Vì vậy, thời gian ngắn việc đề xuất hướng dẫn áp dụng pháp luật biện pháp tạm thời cần thiết hiệu Trong phạm vi nghiên cứu luận văn thạc sỹ, tác giả nhận thấy qua thực tiễn áp dụng quy định miễn TNHS số bất cập chưa cụ thể; vậy, mạnh dạn đề xuất kiến nghị để quan cấp có hướng dẫn kịp thời việc áp dụng chế định miễn TNHS, cụ thể: Thứ nhất, cần hướng dẫn rõ quy định miễn TNHS “sự thay đổi sách pháp luật” quy định Điểm a khoản Điều 29 BLHS năm 2015 Như trình bày phần Chương 2, chưa có văn hướng dẫn cụ thể cách hiểu cụm từ “sự thay đổi sách pháp luật” dẫn đến nhiều quan điểm khác Theo cách hiểu thay đổi đơn thay đổi “chính sách pháp luật” Tuy nhiên, theo quan điểm tác giả thay đổi sách kinh tế, xã hội Đảng Nhà nước ảnh hưởng lớn đến tính nguy hiểm cho xã hội người phạm tội đặc biệt tội phạm kinh tế xâm phạm trật tự cơng cộng….Chính vậy, để tạo thuận lợi cho việc vận dụng miễn TNHS đảm bảo tính linh hoạt nhạy bén phù hợp với nhu cầu thực tiễn xã hội luôn vận động phát triển, kiến nghị hướng dẫn rõ thuật ngữ “sự thay đổi sách pháp luật” bao gồm lĩnh vực nào? Cũng nằm quy định điểm c khoản Điều 29 BLHS năm 2015 tác giả phân tích mục 2.3.3 Chương tình tiết “góp phần hiệu vào việc phát điều tra 48 tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp hậu tội phạm” chưa rõ ràng có nhiều hướng xử lý khác Vì vậy, tác giả đề xuất kiến nghị hướng dẫn điều luật “tội phạm” có bao gồm đồng phạm khơng? Thứ hai, miễn TNHS chuyển biến tình hình quy định điểm a khoản Điều 29 BLHS năm 2015 Toà án nhân dân tối cao cần ban hành văn hướng dẫn cụ thể tình tiết theo hướng : “Sự chuyển biến tình hình làm cho người phạm tội khơng cịn nguy hiểm cho xã hội chuyển biến tình hình trị, kinh tế, văn hoá, xã hội… chuyển biến thân người phạm tội, nổ lực khắc phục sai lầm, tích cực xây dựng lối sống tốt đẹp, nghĩa cử cao đẹp… dẫn đến xét thấy việc truy cứu trách nhiệm hình người khơng cần thiết nữa.” Thứ ba, miễn TNHS người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo quy định điểm b khoản Điều 29 BLHS năm 2015 Các quan có thẩm quyền TANDTC phối hợp với Bộ Y tế ban hành danh mục bệnh hiểm nghèo để làm sở cho quan tiến hành tố tụng áp dụng tình tiết cách thống Thứ tư, liên quan điến tình tiết người phạm tội tự thú quy định điểm c khoản Điều 29 BLHS năm 2015 Hiện chưa có văn hướng dẫn “ lập cơng lớn có cống hiến đặc biệt” Nghiên cứu cho thấy tiểu mục 2.1 mục Nghị 01/2007 NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 Hội Đồng thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng số quy định BLHScũng phân tích Chương 2, tác giả đề xuất TANDTC cần hướng dẫn cụ thể tình tiết theo hướng sau: “ Lập công lớn người phạm tội có hành động giúp đỡ quan Nhà nước có thẩm quyền phát hiện, truy bắt, điều tra tội phạm; cứu người khác tình hiểm nghèo cứu tài sản nhà nước, tập thể, cá nhân thiên tai, hoả hoạn có hành động khác thể qn lợi ích Nhà nước, tập thể, cá nhân quan có thẩm quyền xác nhận văn bản” Thứ năm, liên quan đến khoản Điều 29 BLHS năm 2015 trình bày Chương 2, việc BLHS 2015 bổ sung miễn TNHS theo khoản Điều 29 BLHS năm 2015 bước tiến việc đưa hồ giải hình vào Luật Tuy nhiên, áp dụng trường hợp thực tiễn tuỳ tiện đặc biệt vụ án xâm phạm trật tự an toàn giao thơng đường Chính tác giả đề xuất TANDTC cần hướng dẫn rõ tiêu chí chung tính chất mức độ lỗi, hậu tội phạm, nhân thân người phạm tội yếu tố khác có liên quan.v.v để làm sở cho việc miễn TNHS quy định khoản Điều 29 BLHS năm 2015, hạn chế việc “có thể” để tránh tùy tiện việc áp dụng đảm bảo tính cơng việc xử lý tội phạm 49 3.3 Những giải pháp khác nhằm áp dụng quy định pháp luật hình miễn trách nhiệm hình địa bàn tỉnh Đồng Nai Như phân tích tồn tại, hạn chế Chương 2, việc áp dụng miễn TNHS từ thực tiễn Đồng Nai cho thấy việc áp dụng chế định miễn TNHS địa bàn tỉnh hạn chế cách hiểu chưa thống Vì vậy, bên cạnh việc thực giải pháp chung mang tầm vĩ mô nước trình bày trên, tầm vi mơ địa bàn tỉnh, theo tác giả cịn có số giải pháp sau: Thứ nhất, năm quan liên ngành VKS, Cơng An, Tồ án cần có hội nghị tổng kết cơng tác phối hợp việc áp dụng pháp luật hình sự, tổng kết ngành cần nêu rõ vấn đề tồn có liên quan đến việc áp dụng PLHS có miễn TNHS, Thứ hai, riêng ngành tồ án năm họp tổng kết rút kinh nghiệm trao đổi chun mơn tồ án huyện đặc biệt trọng phát triển chuyên môn huyện vùng sâu xa Thứ ba, việc áp dụng pháp luật cần có yếu tố người nâng cao trình độ chun mơn thẩm phán khoá đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn cập nhật thường xuyên kiến thức pháp luật 50 Tiểu kết Chương Trong phạm vi Chương 3, sở tồn vướng mắc khó khăn phân tích Chương 2, tác giả tập trung việc đề xuất giải pháp nhằm khắc phục khó khăn vướng mắc cịn tồn thực tiễn, rút kết luận sau đây: Một là, vấn đề miễn TNHS tồn quan điểm khác Vì vậy, việc hồn thiện chế định miễn TNHS pháp luật hình Việt Nam có ý nghĩa lớn mặt lý luận thực tiễn áp dụng; đồng thời sở quan trọng tảng cho quan có thẩm quyền ban hành văn hướng dẫn áp dụng pháp luật xác Áp dụng pháp luật hình thức thực pháp luật; đó, để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, đòi hỏi người dân quan tư pháp công bằng, nghiêm minh, pháp luật để không để lọt tội phạm người phạm tội, tránh làm oan người vơ tội, góp phần nâng cao hiệu cơng tác đấu tranh phòng, chống tội phạm Hai là, đề tài đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu chất lượng hoạt động áp dụng chế định miễn TNHS, giải pháp thể việc hồn thiện pháp luật hình liên quan đến miễn TNHS, nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ Thẩm phán, điều tra viên, kiểm sát viên tăng cường mối quan hệ phối hợp quan tiến hành tố tụng việc áp dụng chế định miễn TNHS 51 KẾT LUẬN Miễn TNHS chế định quan trọng luật hình Việt Nam thể sách khoan hồng, nhân đạo Đảng Nhà nước ta người phạm tội Việc áp dụng sách nhân đạo nhằm động viên, khuyến khích người phạm tội lập công chuộc tội, chứng tỏ khả giáo dục, cải tạo nhanh chóng hịa nhập với cộng đồng giúp họ trở thành người có ích cho xã hội Miễn TNHS có quan hệ mật thiết chặt chẽ với chế định trách nhiệm hình Có thể khẳng định rằng, khái niệm sở miễn TNHS xuất phát từ khái niệm sở trách nhiệm hình Cho nên, việc nhận thức chất vấn đề trách nhiệm hình việc áp dụng đắn chế định miễn TNHS thực tiễn tạo sở pháp lý thuận lợi cho quan áp dụng pháp luật đấu tranh phịng, chống tội phạm, bảo vệ có hiệu lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cơng dân Vì vậy, để góp phần hồn thiện quy định pháp luật hình miễn TNHS, ngồi u cầu xuất phát từ đường lối sách Đảng, thống với Hiến pháp địi hỏi phương hướng việc hoàn thiện phải thể tư tưởng nhân đạo Đảng Nhà nước ta đường lối xử lý tội phạm người phạm tội Trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN dân, dân dân nay, để nhân đạo hóa sách hình nói chung luật hình nói riêng để phù hợp với thực tiễn xét xử pháp luật hình nước giới, góc độ nhận thức khoa học, nhà làm luật cần xây dựng hẳn chương riêng để quy định chế định miễn TNHS Bên cạnh đó, cần tăng cường giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu áp dụng định miễn TNHS thực tiễn Trong công cải cách tư pháp xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN dân, dân, dân việc nghiên cứu để làm sáng tỏ vấn đề lý luận miễn TNHS thực tiễn áp dụng quan tiến hành tố tụng địa bàn tỉnh Đồng Nai khơng góp phần nâng cao nhận thức quan tiến hành tố tụng q trình áp dụng pháp luật xác mà cịn góp phần bổ sung, hồn thiện lý luận miễn TNHS Theo đó, đề tài luận văn “Miễn trách nhiệm hình từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai” có ý nghĩa lý luận thực tiễn quan trọng; qua đó, góp phần phục vụ trực tiếp việc sửa đổi, bổ sung quy định miễn TNHS Bộ luật hình bảo vệ có hiệu lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, công dân 52 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Ngọc Anh (2007), Hoàn thiện pháp luật đặc xá Việt Nam, NXB Tư pháp, Hà Nội Bộ luật hình nước Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1985 (1998), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội; Bộ luật hình nước Cộng Hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999 (2002) NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội; Bộ luật hình nước Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 (2016) NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội; Bộ luật tố tụng hình nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (2014), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội; Lê Cảm (1999), Những sở khoa học- thực tiễn việc hoàn thiện pháp luật hình nước ta giai đoạn nay, Khoa học Xã hội; Lê Cảm (2000), Các nghiên cứu chuyên khảo Phần Chung luât hình sự, tập III, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Lê Cảm (2001) Các dạng miễn trách nhiệm hình quy định Điều 25 Bộ luật hình năm 1999, Toà án nhân dân Lê Cảm (2001), Về sáu dạng miễn trách nhiệm hình khác (ngồi Điều 25) Bộ luật hình sự, Dân chủ pháp luật; 10 Lê Cảm (2002) Chế định miễn TNHS luật hình Việt Nam sách Nhà nước pháp luật Việt Nam trước thềm kỷ XXI, tập thể tác giả TSKH Lê Cảm chủ biên, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội; 11 Lê Cảm (2002) chất pháp lý khái niệm: Miễn trách nhiệm hình sự, truy cứu trách nhiệm hình sự, khơng phải chịu trách nhiệm hình loại trừ trách nhiệm hình sự, Kiểm sát; 12 Lê Văn Cảm (2005), Sách chuyên khảo sau đại học: Những vấn đề khoa học luật hình (Phần Chung), Nxb Đại học Quốc Gia Hà Nội; 12 Nguyễn Ngọc Chí (1997), Chế định miễn trách nhiệm hình luật hình Việt Nam, KHXH; 13 Nguyễn Ngọc Chí (chủ biên) (2001) Giáo trình luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội; 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị 08-NQ/TW ngày 02/01 Bộ Chính Trị chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội; 53 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị 49-NQ/TW ngày 02/06 Bộ Chính Trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội; 16 Trần Văn Độ (2003) , Chương V- “trách nhiệm hình sự” Trong sách: Giáo trình luật hình Việt Nam( Phần Chung), Nxb Đại học Quốc Gia Hà Nội; 17 Phạm Hồng Hải (2001), Về chế định miễn trách nhiệm hình “Bộ luật hình năm 1999” Dân chủ pháp luật; 18 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Nxb Chính trị Quốc Gia; 19 Giáo trình Luật hình Việt Nam- Phần chung, Khoa Luật trường Đại học tổng hợp Hà nội, 1993, tr 91-92, 146,253-255 20 Giáo trình Luật hình Việt Nam- Phần tội phạm, Khoa Luật trường Đại học Tổng hợp Hà nội, 1993, tr 154 21 Giáo trình Luật hình Việt Nam- Phần tội phạm, trường Đại học Luật Hà Nội, 1994, tr 91-92, 186 22 Giáo trình Luật Nhà nước Việt Nam, Khoa Luật trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1994 23 Giáo trình Tội phạm học, trường Đại học Luật Hà Nội, 1994, tr 35- 36,75,221 24 Nguyễn Ngọc Hoà (2000) “ Ngun tắc phân hố Bộ luật hình năm 1999”, luật học; 25 Nguyễn Ngọc Hoà (chủ biên) (2001), Trách nhiệm hình Hình phạt, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội; 26 Nguyễn Ngọc Hoà, Lê Thị Sơn (1999), Thuật ngữ Luật hình sự” sách: Từ điển giải thích thuật ngữ Luật học, Nxb Cơng an nhân dân; 27 Phạm Mạnh Hùng (1993) Một số ý kiến miễn trách nhiệm hình sự, Tồ án nhân dân; 28 Lê Văn Luật (2006) Bàn chế định miễn trách nhiệm hình quy định Điều 25 Bộ luật hình sự, Dân chủ Pháp luật; 29 ng Chu Lưu (chủ biên) (2001), Bình luận khoa học Bộ luật Hình năm 1999 (Phần Chung) tập I, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội; 30 Hồng Phê (chủ biên) (2002), Từ Điển Tiếng Việt, Viện ngôn ngữ học, Nxb Đà Nẵng 31 Đỗ Ngọc Quang (1997) Trách nhiệm hình tội phạm tham nhũng luật hình Việt Nam, Nxb Cơng An nhân dân, Hà Nội; 32 Đỗ Ngọc Quang, Trịnh Quốc Toản, Nguyễn Ngọc Hồ (1997), Giáo trình luật hình Việt Nam (Phần Chung), Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội; 33 Đinh Văn Quế (1998), Những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình luật 54 hình Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội; 34 Đinh Văn Quế (2000) Bình luận khoa học Bộ luật Hình năm 1999 (Phần Chung) tập I, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh; 35 Đinh Văn Quế (2000) Bình luận khoa học Bộ luật Hình năm 1999 (Phần Các tội phạm) , Nxb Thành phố Hồ Chí Minh; 36 Quốc hội (2007), Luật đặc xá, ngày 21/11, Hà Nội, Nxb Công Aa nhân dân, Hà Nội; 37 Hồ Sĩ Sơn (2007) Nguyên tắc nhân đạo luật hình Việt Nam, tóm tắt Luận án tiến sỹ luật học, Viện nhà nước Pháp luật, Hà Nội; 38 Lê Thị Sơn (2001), Chương I- “Trách nhiệm hình sự” sách: Trách nhiệm hình hình phạt; 39 Đào Trí Úc (Chủ biên), (1993) Mơ hình lý luận Bộ Luật hình Việt Nam, NXB KHXH; 40 Toà án nhân dân tối cao, Báo cáo tổng kết ngành Toà án năm 2016, 2017, 2018, 2019; 2020; 41 Toà án nhân dân tối cao, (1986), Nghị số 02/HĐTP ngày 05/01/1986; 42 Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, Báo cáo tổng kết ngành Toà án năm 2015; 2016;2017;2018;2019; 2020; 43 Trịnh Tiến Việt, (2020), Trách nhiệm hình Miễn trách nhiệm hình sự, Luận án tiến sỹ luật học, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Hà Nội; 44 Võ Khánh Vinh (1994) Nguyên tắc Công Luật hình Việt Nam, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội; 45 Võ Khánh Vinh (1996) Tìm hiểu trách nhiệm hình tội phạm chức vụ,Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội; 46 Võ Khánh Vinh (chủ biên) (2001) Giáo trình luật hình Việt Nam (Phần Chung), Nxb Giáo dục, Hà Nội; 47 XX.A-Lếch- xây-ep (1986), Pháp luật sống chúng ta, (Đồng Ánh Quang dịch); Nhà xuất Pháp lý Hà Nội; 48 Michael Bogdan (chủ biên), Mục - Miễn trách nhiệm hình sự, sách: Luật hình Thụy Điển kỷ nguyên mới,Nxb ElandersGotab, Stockholm, 2000; 49 TS AgnêBaransKaitêvà TS Jonas Prapistis, Miễn trách nhiệm hình mối quan hệ với Hiến pháp tư pháp,Tạp chí Tư pháp, Cộng hịa Látvia, số (85)/2006; 50 Sắc lệnh số 52/SL ngày 20/10/1945 xá miễn cho số tội phạm trước ngày 19/08/1945; 55 51 Thông tư số 314-TTg ngày 09/11/1954 Thủ tướng Chính phủ đại xá; Sắc lệnh số 223/SL ngày 17/11/1946 quy định tội phạm chức vụ; Pháp lệnh trừng trị tội phản cách mạng ngày 30/10/1967; 52 Pháp lệnh trừng trị tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa ngày 21/10/1970; 53 Pháp lệnh trừng trị tội xâm phạm tài sản riêng công dân ngày 21/10/1970; 54 Thông tư số 03-BTP/TT tháng 4/1976 Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Sắc luật quy định tội phạm hình phạt; 55 Pháp lệnh trừng trị tội đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép ngày 10/7/1982; 56 GabrielHallevy, The Matrix of Derivative Criminal Liability, Nxb Spinger, London, 2012; 57 Iveta VitkutėZvezdinienė, Exemption from Criminal Liability: the Problems of the Implementation of the Presumption of Innocence Principle, Social Studies Journal, Lithuania,số 04/2009; 58 Bagri-Sakhamatov L.V, “Trách nhiệm hình hình phạt”, NXb Đại học, Minsk, 1976; 59 TkatrevxkiIu M, “Trách nhiệm hình sở trách nhiệm hình sự” Chương – Trong sách: Luật hình Xơ viết (Phần chung), Nxb ĐHTH Maxcova, 1981; 60 Naumov A V “Trách nhiệm hình sở trách nhiệm hình sự” Chương 10 – Trong sách: Giáo trình Luật hình (Phần chung), Nxb XPARK, Maxcova, 1996,… 56 ... 12 miễn trách nhiệm hình địa bàn tỉnh Đồng Nai 13 Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 Khái niệm, đặc điểm miễn trách nhiệm hình. .. Quy định Bộ luật hình 2015 miễn trách nhiệm hình .38 2.2 Thực tiễn áp dụng miễn trách nhiệm hình địa bàn tỉnh Đồng Nai 49 Chương 3: HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VÀ MỘT SỐ KIẾN... LUẬT VỀ MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM .12 1.1 Khái niệm, đặc điểm miễn trách nhiệm hình 12 1.2 Nguyên tắc, ý nghĩa, tác dụng phân loại miễn trách nhiệm hình
- Xem thêm -

Xem thêm: MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐỒNG NAI., MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐỒNG NAI.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm