0

Ngƣời đại diện hợp pháp trong tố tụng hình sự việt nam

88 0 0
  • Ngƣời đại diện hợp pháp trong tố tụng hình sự việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH VŨ MẠNH CƢỜNG NGƢỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Hình tố tụng hình Mã số: 60380104 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS TSKH Đào Trí Úc TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Tơi tên Vũ Mạnh Cường học viên lớp Cao học Luật Đồng Nai Khóa 1, niên khóa 2010 – 2012 Chuyên ngành Luật Hình tố tụng hình - Mã số 60380104 Tôi Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh phân cơng thực luận văn thạc sỹ Luật học với đề tài " Ngƣời đại diện hợp pháp tố tụng hình Việt Nam " Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu Người cam đoan Vũ Mạnh Cƣờng MỤC LỤC Trang Phần mở đầu Chƣơng Khái niệm, vị trí, vai trị ngƣời đai diện hợp pháp tố tụng hình Việt Nam 10 1.1 Khái niệm người đại diện hợp pháp 10 1.2 Vị trí, vai trị người đại diện hợp pháp tố tụng hình Việt Nam 18 Chƣơng Các quy định pháp luật tố tụng hình ngƣời đại diện hợp pháp 24 2.1 Người đại diện hợp pháp người bị tạm giữ; bị can; bị cáo 24 2.1.1 Người bị tạm giữ người đại diện hợp pháp người bị tạm giữ 26 2.1.2 Bị can người đại diện hợp pháp bị can 31 2.1.3 Bị cáo người đại diện hợp pháp bị cáo 36 2.2 Người đại diện hợp pháp người bị hại; nguyên đơn dân sự; bị đơn dân sự; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án 43 2.2.1 Người bị hại người đại diện hợp pháp người bị hại 43 2.2.2 Nguyên đơn dân người đại diện hợp pháp nguyên đơn dân 51 2.2.3 Bị đơn dân người đại diện hợp pháp bị đơn dân 54 2.2.4 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án người đại diện hợp pháp người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án 56 Chƣơng Thực tiễn áp dụng quy định ngƣời đại diện hợp pháp tố tụng hình giải pháp hồn thiện pháp luật ngƣời đại diện hợp pháp 62 3.1 Thực tiễn áp dụng quy định người đại diện hợp pháp tố tụng hình 62 3.2 Các giải pháp hoàn thiện pháp luật người đại diện hợp pháp tố tụng hình 71 Kết luận 80 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đất nước ta đường đổi toàn diện với lĩnh vực đời sống, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thực mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Do vậy, mở rộng dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo vệ có hiệu quyền lợi ích hợp pháp công dân coi nhiệm vụ cấp bách toàn xã hội Yêu cầu đặt pháp luật trước hết phải có quy định chặt chẽ việc bảo vệ quyền người, quyền lợi ích hợp pháp công dân Điều 50 Hiến pháp năm 1992 quy định: “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyền người trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội tơn trọng thể quyền công dân quy định Hiến pháp pháp luật” Việc quy định hình thức khơng thực thực tế Bảo vệ quyền người mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm thiết chế nhà nước pháp luật dân chủ Bảo đảm thực có hiệu quyền cơng dân pháp luật quy định tiêu chí để đánh giá văn minh, tiến xã hội đại Trong lĩnh vực tố tụng hình người dễ bị tổn thương bị vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp so với lĩnh vực khác tính chất bất bình đẳng quan hệ pháp luật tố tụng hình dễ dẫn đến khả người tham gia tố tụng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế, xu hướng đề cao lợi ích chung xã hội giải vụ án… Con người tố tụng hình sự, bao gồm người tham gia tố tụng (người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án…) người tiến hành tố tụng có khả bị gây thiệt hại bị vi phạm quyền người, đó, người tham gia tố tụng bị vi phạm nhiều “Quyền người nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trước hết thực quy định pháp luật quyền người quy định mối quan hệ Nhà nước công dân thực tế hoạt động Nhà nước” Bảo vệ quyền người nói chung, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án nói riêng thực pháp luật tố tụng hình hình thức, biện pháp khác nhau, đó, biện pháp quan trọng ban hành quy định đắn, hợp lý, khả thi pháp luật tố tụng hình bảo đảm thực quy định thực tế Người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp thông qua người khác luật sư, người đại diện hợp pháp, bào chữa viên nhân dân người khác Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tịa án chấp nhận bảo vệ quyền lợi cho Các quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng phải tôn trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp Đây ngun tắc đặc thù Luật tố tụng hình quy định Điều Bộ luật Tố tụng hình với nội dung: “ Khi tiến hành tố tụng, Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện trưởng, Phó viện trưởng Viện kiểm sát, kiểm sát viên, Chánh án, Phó chánh án, Thẩm phán, Hội thẩm phạm vi trách nhiệm phải tơn trọng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cơng dân…” Quyền lợi ích hợp pháp người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án tố tụng hình chủ yếu quyền bình đẳng trước pháp luật quy định Điều Bộ luật Tố tụng hình sự:“ Tố tụng hình tiến hành theo nguyên tắc công dân bình đẳng trước pháp luật, khơng phân biệt dân tộc, nam nữ, tín Trần Văn Độ (2010), “ Bảo vệ quyền người người bị tạm giữ, bị can, bị cáo tố tụng hình đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”, Bảo đảm quyền người tư pháp hình Việt Nam, tr.98 ngưỡng, tôn giáo, thành phần xã hội, địa vị xã hội Bất người phạm tội bị xử lý theo pháp luật” Quyền bất khả xâm phạm thân thể quy định Điều Bộ luật Tố tụng hình sau: “Khơng bị bắt, khơng có định Tịa án, định phê chuển Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội tang Việc bắt giam giữ người phải theo quy định Bộ luật Nghiêm cấm hành thức truy bức, nhục hình” Quyền bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản quy định Điều Bộ luật Tố tụng hình sự: “Cơng dân có quyền pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản Mọi hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản bị xử lý theo pháp luật Người bị hại, người làm chứng người tham gia tố tụng khác người thân thích họ mà bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải áp dụng biện pháp cần thiết để bảo vệ theo quy định pháp luật” Quyền bình đẳng trước Tòa án quy định Điều 19 Bộ luật Tố tụng hình sự: “Kiểm sát viên, bị cáo, người bào chữa, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người đại diện hợp pháp họ, người bảo vệ quyền lợi đương có quyền bình đẳng việc đưa chứng cứ, tài liệu, đồ vật, đưa yêu cầu tranh luận dân chủ trước Tòa án” Và quyền bào chữa quy định Điều 11 Bộ luật Tố tụng hình với nội dung: “Người bị tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền tự bào chữa nhờ người khác bào chữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tịa án có nhiệm vụ bảo đảm cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo thực quyền bào chữa họ theo quy định Bộ luật này” Quyền tiếp tục quy định Điều 57 Bộ luật Tố tụng hình sự: “Người bào chữa người bị tạm giữ, bị can, bị cáo người đại diện hợp pháp họ lựa chọn” Điều 305 Bộ luật Tố tụng hình quy định: “Người đại diện hợp pháp người bị tạm giữ, bị can, bị cáo người chưa thành niên lựa chọn người bào chữa tự bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo Trường hợp bị can, bị cáo người chưa thành niên người đại diện hợp pháp họ khơng lựa chọn người bào chữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án phải yêu cầu Đồn luật sư phân cơng Văn phịng luật sư cử người bào chữa cho họ đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức thành viên Mặt trận cử người bào chữa cho thành viên tổ chức mình” Cùng với pháp triển pháp luật tố tụng hình quyền, lợi ích hợp pháp người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án ngày tôn trọng mở rộng hơn, đồng thời tạo điều kiện tốt để người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án thực quyền Điều thể chất dân chủ pháp luật nước ta Thực tiễn giải vụ án hình năm qua cho thấy pháp luật quy định chặt chẽ tương đối đầy đủ quyền lợi ích hợp pháp người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án chưa triệt để tôn trọng chưa quan tiến hành tố tụng tạo điều kiện để người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án thực Tình trạng vi phạm quyền tố tụng, khơng đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án; xác định sai tư cách người tham gia tố tụng, người đại diện hợp pháp không đưa người đại diện hợp người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án tham gia tố tụng theo quy định xảy dẫn đến xét xử sai phải sửa, hủy án, định để điều tra, xét xử sơ thẩm lại từ đầu Nguyên nhân, quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng chưa nhận thức vị trí, vai trị người đại diện hợp pháp tố tụng hình việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có ý nghĩa tầm quan trọng việc xử lý nghiêm minh người phạm tội Do vậy, trình điều tra, truy tố, xét xử họ thường ý khía cạnh khơng bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vộ tội xem nhẹ việc tham gia tố tụng người đại diện hợp pháp việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án Điều ảnh hưởng lớn đến quyền người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, dẫn đến tình trạng vi phạm quyền người tố tụng hình Điều khơng thể chấp nhận, làm lòng tin nhân dân Nhà nước pháp luật, ngược lại với quan điểm Đảng Nhà nước ta quyền người pháp luật bảo đảm thực bảo vệ không bị xâm phạm Nghiên cứu đề tài Người đại diện hợp pháp tố tụng hình có ý nghĩa quan trọng việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cơng dân, giúp quan tiến hành tố tụng giải vụ án người, tội, pháp luật, hạn chế án bị hủy, sửa Mặt khác, chất lượng cơng tác tư pháp nói chung chưa ngang tầm với yêu cầu đòi hỏi nhân dân; nhiều trường hợp bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội, vi phạm quyền tự dân chủ, quyền lợi ích hợp pháp cơng dân, làm giảm lịng tin nhân dân Đảng, Nhà nước quan tư pháp Điều xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác vậy, việc nghiên cứu vấn đề Người đại diện hợp pháp tố tụng hình góp phần vào việc thực số nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp thời gian tới mà Nghị 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị “Về số vấn đề trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới” đề ra, khơng có ý nghĩa khoa học mà cịn có giá trị thực tiễn sâu sắc Tình hình nghiên cứu đề tài Vấn đền người đại diện hợp pháp tố tụng hình chưa có cơng trình khoa học nghiên cứu chuyên sâu đề cập đến Chỉ có số đề tài, viết đăng tạp chí để phân tích, bình luận đưa quan điểm khác người đại diện hợp tố tụng hình sự, như: Tác giả Đỗ Văn Chỉnh với đề tài: Bàn người đại diện hợp pháp tố tụng hình sự; tác giả Trần Văn Độ với đề tài: Bảo vệ quyền người người bị tạm giữ, bị can, bị cáo tố tụng hình đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; tác giả Nguyễn Hữu Thế Trạch với đề tài: Đảm bảo quyền người bị can, bị cáo người chưa thành niên theo quy định Bộ Luật tố tụng hình năm 2003; tác giả Lê Nguyên Thanh với đề tài: Quyền người bị hại vấn đề bảo vệ người bị hại tố tụng hình Việt Nam; tác giả Phạm Hồng Hải với đề tài: Mơ hình lý luận Bộ Luật tố tụng hình Việt Nam Các viết tập trung nghiên cứu vướng mắc, khó khăn thực tiễn giải vụ án xác định tư cách người đại diện hợp pháp tham gia tố tụng hình sự, để từ đưa quan điểm khác người đại diện hợp pháp tố tụng hình nhằm mục đích trao đổi đồng nghiệp Đề tài Người đại diện hợp pháp tố tụng hình Việt Nam nghiên cứu chuyên sâu bậc cao học Đề tài nghiên cứu, phân tích sở khoa học pháp lý nhằm đưa khái niệm người đại diện hợp pháp tố tụng hình Trên sở đưa kiến nghị hồn thiện pháp luật tố tụng hình người đại diện hợp pháp Mục đích, đối tƣợng nghiên cứu, giới hạn phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn người đại diện hợp pháp tố tụng hình Việt Nam Trong luận văn tác giả khơng nghiên cứu, phân tích quy định pháp luật người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án người đại diện hợp pháp đối tượng mà trọng khai thác số vướng mắc, mâu thuẫn không thống quy định pháp luật thực tiễn người đại diện hợp pháp tố tụng hình để từ đưa giải pháp nhằm hồn thiện chế định thời gian tới, góp phần vào việc ban hành, sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh yêu cầu hệ thống pháp luật nước ta thời kỳ đổi Phạm vi nghiên cứu luận văn tác giả tập trung phân tích, đánh giá, so sánh vấn đề lý luận thực tiễn có liên quan đến người đại diện hợp pháp tố tụng hình Việt Nam năm gần Trên sở phân tích người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, luận văn sâu phân tích vai trò người đại diện hợp pháp tham gia tố tụng Để góp phần hồn thiện chế định người đại diện hợp pháp tố tụng hình sự, tác giả trình bày số quan điểm cá nhân kiến nghị Việc đưa kiến nghị dựa sở nghiên cứu, phân tích, đánh giá, giải mâu thuẫn lý luận thực tiễn thực chế định Nhằm hoàn thiện chế định người đại diện hợp pháp tố tụng hình cho phù hợp với tiến trình dân chủ giai đoạn đổi toàn diện mà trước mắt góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ cải cách tư pháp, xây dựng quan tư pháp sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu góp phần bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công dân để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân dân Cơ sở phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn nghiên cứu dựa sở vận dụng quan điểm, phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin (chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử), quan điểm Đảng Nhà nước ta pháp luật, quyền người nói chung quyền cơng dân xã hội, phát huy dân chủ, bảo đảm thực quyền cơng dân có hiệu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu bao gồm: Phương pháp phân tích, đánh giá, tổng hợp; phương pháp so sánh; phương pháp kết hợp lý luận thực tiễn 71 người bào chữa Rõ ràng hiểu người đại diện hợp pháp theo nghĩa rộng bất hợp lý trí trái với đạo lý vợ chồng, anh em, bạn bè thân thiết… giúp đỡ mặt pháp lý giúp đỡ cần thiết người đối tượng điều tra, truy tố, xét xử cho pháp luật cần quy định cho phép cơng dân có đủ điều kiện lứa tuổi (từ 18 tuổi trở lên) đạo đức (khơng có tiền án, tiền sự) trở thành người bào chữa tố tụng hình người bị buộc tội mời.39 Ngồi ra, thực trạng q trình điều tra, truy tố xét xử vụ án hình quan tiến hành tố tụng thường hay xác định không nhầm lẫn tư cách người tham gia tố tụng, người bị hại với nguyên đơn dân người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án với nguyên đơn dân hay bị đơn dân ngược lại Từ đó, dẫn đến việc xác định sai tư cách người đại diện hợp pháp làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích người tham gia tố tụng nên nhiều án định bị cấp phúc thẩm hay giám đốc thẩm sửa, hủy án, định để điều tra, xét xử lại 3.2 Các giải pháp hoàn thiện pháp luật ngƣời đại diện hợp pháp tố tụng hình Từ quy định pháp luật tố tụng hình chế định người đại diện hợp pháp thực tiễn áp dụng phân tích trên, để có nhận thức thống áp dụng pháp luật chế định người đại diện hợp pháp trình giải vụ án hình cần thiết phải có nhìn rộng người đại diện hợp pháp theo hướng người đại diện hợp pháp bao gồm người đại diện đương nhiên (đại diện theo pháp luật) người đại diện theo ủy quyền Đối với người bị tạm giữ, bị can, bị cáo điểm b khoản Điều 56 Bộ luật Tố tụng hình quy định dùng khái niệm người đại diện hợp pháp mà không Phạm Hồng Hải (2003), Mơ hình lý luận Bộ luật tố tụng hình Việt Nam, NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội, tr 132 39 72 dùng khái niệm người đại diện theo pháp luật Vì vậy, mặt phương pháp luận cần có cách hiểu thống thuật ngữ người đại diện hợp pháp hệ thống thuật ngữ khoa học pháp lý để tránh trường hợp có nhiều cách hiểu khác nhau, khái niệm mà hiểu theo nhiều nghĩa, không thống Mặc dù, khái niệm người đại diện hợp pháp chưa quy định giải thích cụ thể pháp luật tố tụng hình Tuy nhiên, chế định quy định rõ Bộ luật Dân, Bộ luật Tố tụng dân nên vận dụng cách hiểu pháp luật dân để đảm bảo tính thống người đại diện hợp pháp Ngoài ra, nghiên cứu, xem xét quy định pháp luật tố tụng hình người đại diện hợp pháp không nên dừng quyền nghĩa vụ người đại diện hợp pháp cho người bị tạm giữ, bi can, bị cáo người chưa thành niên, người có nhược điểm tâm thần, thể chất mà cần phải nhìn nhận người đại diện hợp pháp việc bảo đảm thực thi quyền bào chữa người bị tạm giữ, bị can, bị cáo Hiện nay, với xu hướng mở rộng tranh tụng theo tinh thần cải cách tư pháp bước nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử không ngừng bảo đảm quyền người nói chung, quyền bào chữa nói riêng quyền bào chữa xem gốc tranh tụng Mà gọi tranh tụng phải có hai bên tham gia gồm bên buộc tội bên gỡ tội, bên phải tự bày tỏ ý kiến mình, quyền thu thập tài liệu, chứng khuôn khổ quy định pháp luật nhằm làm rõ tình tiết khách quan vụ án Quyền bào chữa người bị tạm giữ, bị can, bị cáo quyền hiến định quy định Hiến pháp Bộ luật Tố tụng hình Điều 11 Bộ luật Tố tụng hình quy định: “Người bị tạm, bị can, bị cáo có quyền tự bào chữa nhờ người khác bào chữa” nên quyền cần phải bảo đảm thực thi thực tế theo hướng mở rộng tham gia đối tượng công nhận người bào chữa mà không dừng lại phạm vi người bào chữa truyền thống Luật sư, Bào chữa viên nhân dân tạo điều kiện cho họ hoàn thành tốt nhiệm vụ bào chữa, gỡ tội Để người bào chữa thu thập tài liệu chứng phục vụ cho 73 trình tranh tụng phiên tòa40 Hơn nữa, quyền bào chữa quyền tố tụng đặc thù quyền riêng có người bị tạm giữ, bị can, bị cáo Bảo đảm quyền bào chữa người bị tạm giữ, bị can, bị cáo nguyên tắc pháp luật tố tụng hình Việt Nam Người bị tạm giữ, bị can, bị cáo tự thực quyền thơng qua người khác để giúp họ thực quyền (người bào chữa) Xét chất, việc nhờ người khác thực quyền bào chữa người bị tạm giữ, bị can, bị cáo khơng thể tự thực lúc họ bị quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng áp dụng số biện pháp ngăn chặn (như tạm giữ, tạm giam, cấm khỏi nơi cư trú…) Hoặc có thực họ khơng hiểu biết pháp luật, có người bị tạm giữ, bị can, bị cáo thường vào trạng thái tâm lý không ổn định, lo sợ cho số phận lại khơng có khơng đủ phương pháp, nghiệp vụ bào chữa, biết mà khơng nói nên khơng thể tự bảo vệ quyền lợi trước quan tiến hành tố tụng Vì mà họ phải nhờ đến người bào chữa, người bào chữa theo quy định khoản Điều 56 Bộ luật Tố tụng hình là: “Luật sư; Người đại diện hợp pháp người bị tạm, bị can, bị cáo; Bào chữa viên nhân dân” Tuy nhiên, trình độ dân trí ý thức pháp luật nhân dân ta nhiều mặt hạn chế nên nói đến người bào chữa người ta nghĩ đến Luật sư cịn người khác khơng phải Luật sư khơng coi người bào chữa41 Luật sư người có chun mơn pháp luật nghiệp vụ bào chữa, với tính chất cơng việc nên có đủ khả sử dụng công cụ pháp luật để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo Họ tham gia tố tụng họ người bị tạm giữ, bị can, bị cáo nhờ giúp đỡ để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho Đồng thời, song song với giúp đỡ bù đắp lại công sức cho Luật sư bào chữa cho họ thù lao, chi phí bào chữa Chính mà thực tiễn tham gia vụ án hình người bị tạm giữ, bị can, bị Nguyễn Mạnh Tiến (2005), “Bàn số quy định Bộ luật tố tụng hình tranh tụng phiên tịa”, Tạp chí Tịa án nhân dân, (Số 17), tr 41 Đinh Văn Quế (2004), “Về chế định người bào chữa”, Tạp chí Tịa án nhân dân, (Số 3), tr.17 40 74 cáo người nghèo, người yếu khơng thể mời Luật sư quyền bào chữa họ trở thành hình thức thiếu chế bảo đảm thực họ biết nhờ Luật sư giúp đỡ lại khơng có tiền, không đủ tiền sợ tốn nên không nhờ Luật sư để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Ngồi ra, với số lượng Luật sư thiếu cần tăng cường chất lượng số lượng Báo cáo tổng kết năm thi hành Luật Luật sư 2007 – 2012 Bộ Tư pháp cho thấy tồn quốc có 63/64 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập Đoàn luật sư với 7.200 Luật sư hoạt động Số lượng vậy, song chất lượng hoạt động Luật sư Đồn luật sư khơng đồng Hầu hết Luật sư có trình độ chun mơn, đủ khả ngăng tham gia tố tụng theo tinh thần cải cách tư pháp tập trung số Đoàn luật sư lớn tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội phát triễn Đối với địa phương nghèo, vùng sâu, vùng xa số lượng Luật sư cịn q ít, chưa đủ để đáp ứng đảm nhiệm việc bào chữa tất vụ án hình có u cầu bào chữa Kết là, toàn quốc, Luật sư tham gia 21,4% số vụ án hình sự, chủ yếu tham gia giai đoạn xét xử42 Trong đội ngũ Bào chữa viên nhân dân xem người bào chữa lại chưa chuẩn hóa mặt tiêu chuẩn, trình độ pháp lý Đồng thời, chưa có quy định cụ thể Bào chữa viên nhân dân thực tế hoạt động Bào chữa viên nhân dân không tổ chức thành hệ thống; điều kiện để trở thành Bào chữa viên nhân dân không quy định43 khơng phải cử làm Bào chữa viên nhân Chính vậy, việc tham gia người đại diện hợp pháp nói chung tố tụng hình quan trọng Vũ Huy Khánh (2013), “Các yếu tố bảo đảm tham gia tố tụng người bào chữa giai đoạn điều tra vụ án hình sự”, Tạp chí Tòa án nhân dân, (Số 8), tr 14 43 Đinh Văn Quế (2011), “Một số vấn đề người bào chữa khơng phải Luật sư”, Tạp chí Tịa án nhân dân, (Số 13), tr.20 42 75 cần thiết phải mở rộng cách hiểu, quy định chế định người đại diện hợp pháp theo ủy quyền người bị tạm giữ, bị can, bị cáo tham gia tố tụng hình Người bị tạm giữ, bị can, bị cáo tự bào chữa nhờ người khác bào chữa cho để bảo vệ quyền lợi ích hợp Người bị tạm giữ, bị can, bị cáo người chưa thành niên, người có nhược điểm tâm thần thể chất họ có người đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho họ Người đại diện theo pháp luật người bị tạm giữ, bị can, bị cáo không bào chữa cho bị cáo họ có quyền người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, họ tham gia tố tụng với tư cách người bào chữa họ có quyền nghĩa vụ người bào chữa 44 Ngược lại, trường hợp người bị tạm giữ, bị can, bị cáo người thành niên, người khơng có nhược điểm tâm thần thể chất họ ủy quyền cho người khác đại diện tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Việc ủy quyền ủy quyền bào chữa, họ ủy quyền cho Luật sư, Bào chữa viên nhân dân, người đại diện hợp pháp họ Sự ủy quyền hợp pháp hóa thơng qua việc quan tiến hành tố tụng cấp cho người giấy chứng nhận người bào chữa từ họ có quyền nghĩa vụ người bào chữa theo luật định Thực tiễn xét xử cho thấy có trường hợp, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo người thành niên khơng có nhược điểm tâm thần thể chất mời người thân thích người bị tạm giữ, bị can, bị cáo Luật sư, Bào chữa viên nhân dân, người đại diện theo pháp luật họ lại có trình độ pháp lý, có thời gian làm cơng tác pháp luật lâu năm quan nhà nước nghĩ hưu người bào chữa cho họ quan tiến hành tố tụng công nhận, cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho bị cáo 45 Như vậy, nhiều quan tiến hành tố tụng có cách hiểu rộng người đại diện hợp pháp 44, 45 18 Đinh Văn Quế (2004), “Về chế định người bào chữa”, Tạp chí Tịa án nhân dân, (Số 3), tr 76 người bị tạm giữ, bị can, bị cáo mà không dừng lại người đại diện theo pháp luật Chia với quan điểm này, có quan điểm nhận xét sau: Nghiên cứu quy định pháp luật tố tụng hình nước ta trình tự, thủ tục xét xử vụ án hình thấy có số điểm chưa hợp lý xét từ bình diện quan hệ quốc tế Ở số nước luật tố tụng hình có quy định bị can, bị cáo có quyền có người đại diện Trong q trình điều tra lý mà họ khơng thể có mặt theo giấy triệu tập quan tiến hành tố tụng họ ủy quyền cho người đại diện Những ý kiến khai báo người đại diện coi bị can, bị cáo Điều hoàn toàn khác với quy định địa vị pháp lý người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người đại diện hợp pháp tố tụng hình nước ta Chẳng giai đoạn xét xử mà giai đoạn điều tra thực theo nguyên tắc trực tiếp Người bị tạm giữ, bị can, bị cáo phải trực tiếp đối diện với quan điều tra Hội đồng xét xử mà không ủy quyền nhờ đại diện Trong đó, số nước ngồi bị can, bị cáo có người đại diện hợp pháp (đó luật sư riêng lĩnh vực cụ thể luật sư hợp đồng, luật sư tài chính, luật sư hình v.v.) để thay mặt họ quan hệ với quan tố tụng, người tiến hành tố tụng chí thỏa thuận chuộc tội với quan ấy46 Với xu hướng mở rộng dân chủ, mở rộng tranh tụng đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp nhằm thu hút quần chúng tham gia vào cơng tác tư pháp u cầu đặt phải có người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hầu hết vụ án mà không phân biệt họ giàu hay nghèo đặc biệt tham gia người đại diện hợp pháp Một mặt, để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đối tượng này, mặt khác tránh tình trạng oan sai, nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo quyền bào chữa cho người nghèo Phạm Hồng Hải (2003), Mơ hình lý luận Bộ luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội, tr.98 46 77 phận Nhà nước xã hội đặc biệt quan tâm Vì họ thường khơng có điều kiện kinh tế để mời Luật sư, họ khơng thành viên tổ chức trị xã hội nghề nghiệp nên nhiều quyền lợi ích hợp pháp họ khó bảo đảm thực Đối với người bị hại Bộ luật Tố tụng hình cần quy định người đại diện hợp pháp người bị hại trường hợp người bị hại tích, người bị hại người chưa thành niên, người bị hại người có nhược điểm tâm thần thể chất người đại diện hợp pháp họ có quyền quy định khoản Điều 51 Bộ luật Tố tụng hình trường hợp người đại diện hợp pháp người bị hại chết Đối với nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án Bộ luật Tố tụng hình cần quy định người đại diện hợp pháp nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án người chưa thành niên, người có nhược điểm tâm thần thể chất người đại diện hợp pháp người có đầy đủ quyền quy định khoản Điều 52, khoản Điều 53 khoản Điều 54 Bộ luật Tố tụng hình Từ phân tích trên, tác giả kiến nghị cần thiết bổ sung quy định người đại diện hợp pháp Bộ luật Tố tụng hình đồng thời tác giả đưa quan điểm người đại diện hợp pháp để làm nguồn tham khảo việc bổ sung chế định này, cụ thể: Người đại diện hợp pháp người tham gia tố tụng để thay mặt, nhân danh người đại diện thực quyền, nghĩa vụ tố tụng nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người đại diện trước quan tiến hành tố tụng Người đại diện hợp pháp người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án Bộ Luật tố tụng hình bao gồm người đại diện theo pháp luật người đại diện theo ủy quyền 78 Người đại diện theo pháp luật người đại diện theo ủy quyền quy định Bộ luật Dân đồng thời người đại diện theo pháp luật người đại diện theo ủy quyền pháp luật tố tụng hình Đối với người bị tạm giữ, bị can, bị cáo người chưa thành niên, người có nhược điểm tâm thần thể chất người đại diện theo pháp luật họ người thuộc hàng thừa kế thứ quy định Bộ luật Dân sự; trường hợp khơng có người hàng thừa kế thứ người hàng thừa kế thứ hai; khơng có người hàng thừa kế thứ hai người hàng thừa kế thứ ba; trường hợp khơng có người hàng thừa kế quy định Bộ luật Dân Đồn niên cộng sản Hồ Chí Minh; đại diện nhà trường, tổ chức khác người đại diện cho họ Đối với người bị hại người chưa thành niên, người có nhược điểm tâm thần thể chất, người chết tích người đại diện theo pháp luật họ người thuộc hàng thừa kế thứ quy định Bộ luật Dân sự; trường hợp khơng có người hàng thừa kế thứ người hàng thừa kế thứ hai; khơng có người hàng thừa kế thứ hai người hàng thừa kế thứ ba; trường hợp khơng có người hàng thừa kế quy định Bộ luật Dân Đồn niên cộng sản Hồ Chí Minh; đại diện nhà trường, tổ chức khác người đại diện cho họ Đối với nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án người chưa thành niên, người có nhược điểm tâm thần thể chất người đại diện theo pháp luật họ người thuộc hàng thừa kế thứ quy định Bộ luật Dân sự; trường hợp khơng có người hàng thừa kế thứ người hàng thừa kế thứ hai; khơng có người hàng thừa kế thứ hai người hàng thừa kế thứ ba; trường hợp khơng có người hàng thừa kế quy định Bộ luật Dân Đồn niên cộng sản Hồ Chí Minh; đại diện nhà trường, tổ chức khác người đại diện 79 KẾT LUẬN CHƢƠNG Tóm lại, chương 3, luận văn tập cứu nghiên cứu thực tiễn áp dụng quy định pháp luật tố tụng hình người đại diện hợp pháp Mặc dù, Bộ luật Tố tụng hình có quy định người đại diện hợp pháp người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án quy định chưa đầy đủ, cụ thể rõ ràng dẫn đến tình trạng có nhiều cách hiểu khác nhau, khơng thống việc áp dụng quy định pháp luật người đại diện hợp pháp mặt lý luận thực tiễn Gây khó khăn cho quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng việc xác định người đại diện hợp pháp giải vụ án hình làm ảnh hưởng đến quyền lợi ích người tham tố tụng Từ đó, đưa kiến nghị bổ sung quy định người đại diện hợp pháp Bộ luật Tố tụng hình để có cách hiểu thống nhất, cụ thể tồn diện đồng thời góp phần hồn thiện pháp luật tố tụng hình Việt Nam 80 KẾT LUẬN Xây dựng hoàn thiện pháp luật đảm bảo quyền người, quyền tự do, dân chủ công dân định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật ghi nhận Nghị Bộ Chính trị số 48-NQ/TƯ ngày 24/05/2005 Nghị số 49-NQ/TƯ ngày 02/06/2005 chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 Trong tố tụng hình sự, vấn đề bảo đảm quyền người trọng nữa, hoạt động tố tụng ảnh hưởng trực tiếp tới quyền tự cơng dân nói chung người tham gia tố tụng nói riêng Để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp người tham gia tố tụng, đồng thời để việc tham gia tố tụng họ vào trình giải vụ án đạt hiệu Bộ luật Tố tụng hình có quy định cụ thể quyền nghĩa vụ người tham gia tố tụng, yêu cầu quan tiến hành tố tụng người tiến hành tố tụng phải tôn trọng thực Tuy nhiên, cịn có tư cách tố tụng chưa quy định Bộ luật Tố tụng hình làm ảnh hưởng đến việc thực quyền lợi họ, gây nhiều khó khăn, vướng mắc cho quan, người tiến hành tố tụng trình giải vụ án Người đại diện hợp pháp tham gia tố tụng hình để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án đồng thời giúp đỡ đối tượng mặt pháp lý Nhự vậy, thực chế định người đại diện hợp pháp tố tụng hình khơng thể tôn trọng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cơng dân mà cịn bảo đảm cho cơng tác điều tra, truy tố xét xử tiến hành khách quan, toàn diện đầy đủ; không để lọt tội phạm, không làm oan người vộ tội, thể tính dân chủ, nghiêm minh trình giải vụ án Do trình độ nhận thức khả cịn nhiều hạn chế nên nội dung luận văn chắn không tránh khỏi thiếu xót, mong quan tâm góp ý chân thành q thầy, để luận văn đạt kết tốt 81 Tác giả xin chân thành cám ơn quan tâm, giúp đỡ hướng dẫn tận tình Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đào Trí Úc giúp đỡ tác giả q trình nghiên cứu hồn thiện luận văn./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/02/2002 số vấn đề trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 08-NQ/TW ngày 24/05/2005 lược xây dựng hoàn thiện h65 thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2010 Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2001), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung,, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1999), Bộ luật Hình nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Bộ luật Hình sửa đổi, bổ sung nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Bộ luật tố tụng hình nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Bộ luật Dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 10 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Bộ luật tố tụng dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, NXB Chính trị Quốc, gia Hà Nội 11 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (2004), Nghị số 03/2004/NQ-HĐTP ngày 02/10/2004 12 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (2005), Nghị số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08/12/2005 13 Thông tư liên ngành TANDTC VKSNDTC (1988), Thông tư liên ngành số 01/TTLN ngày 18/12/1988 hướng dẫn quyền kháng cáo 14 Nguyễn Ngọc Anh (2009), Bình luận khoa học Bộ Luật tố tụng hình năm 2003, NXB Chính trị Quốc gia 15 Trần Văn Bảy (2007), “Về người bị hại”, Tạp chí khoa học pháp lý 16 Trần Văn Bảy (2006), “Người bào chữa vấn đề bảo đảm quyền người bào chữa tố tụng hình Việt Nam”, Đảm bảo quyền người tố tụng hình Việt Nam, Tài liệu hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, tr 178 – 179 17 Lê Cảm (2006), “Các nguyên tắc cải cách tư pháp giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam”, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 1, tr 11 – 17 18 Đỗ Văn Chỉnh (2010), “Bàn người đại diện hợp pháp tố tụng hình sự”, Tạp chí Tịa án nhân dân , số 14, tr 27 – 29 19 Thùy Dương (2006), “Người bị hại chức buộc tội người bị hại tố tụng hình sự”, Đảm bảo quyền người tố tụng hình Việt Nam, Tài liệu hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, tr 108 – 110 20 Trần Văn Độ (2010), “Bảo vệ quyền người người bị tạm giữ, bị can, bị cáo tố tụng hình đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”, Bảo đảm quyền người tư pháp hình Việt Nam, tr 97 – 119 21 Phạm Hồng Hải (2003), “Vai trò Luật sư hoạt động tố tụng thực trạng phương thức đổi mới”, Tạp chí nghiên cứu Lập pháp đặc san số 22 Phạm Hồng Hải (2003), “Mơ hình lý luận Bộ Luật tố tụng hình Việt Nam”, NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội 23 Nguyễn Duy Hưng (2006), “Bị can bảo đảm quyền bị can BLTTHS 2003 thực trạng định hướng hoàn thiện”, Đảm bảo quyền người tố tụng hình Việt Nam, Tài liệu hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, tr 200 – 209 24 Nguyễn Đình Huề (2007), “Một số vấn đề yêu cầu cử người bào chữa cho bị cáo theo khoản Điều 57 Bộ Luật tố tụng hình sự”, Tạp chí Tịa án nhân dân, số 7, tr 42 – 44 25 Vũ Huy Khánh (2013), “Các yếu tố bảo đảm tham gia tố tụng người bào chữa giai đoạn điều tra vụ án hình sự”, Tạp chí Tịa án nhân dân, số 8, tr 14 – 15 26 Võ Thị Kim Oanh Nguyễn Ngọc Kiện (2010), “Thực trạng pháp luật thực tiễn người bị tình nghi Bộ Luật tố tụng hình năm 2003”, Bảo đảm quyền người tư pháp hình Việt Nam, tr 73 – 76 27 Bùi Quang Nghiêm (2006), “Bảo đảm quyền người bị tạm giữ thực trạng định hướng hoàn thiện, Đảm bảo quyền người tố tụng hình Việt Nam, Tài liệu hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, tr 140 28 Nguyễn Bá Ngừng (2010), “Bảo đảm quyền bào chữa bị can, bị cáo-một nguyên tắc quan trọng góp phần bảo đảm quyền người tố tụng hình Việt Nam”, Bảo đảm quyền người tư pháp hình Việt Nam, tr 120 – 129 29 Võ Thị Kim Oanh (2006), “Đảm bảo quyền người bị cáo Bộ Luật tố tụng hình 2003, Đảm bảo quyền người tố tụng hình Việt Nam, Tài liệu hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, tr 155 – 162 30 Lê Cảm – Đỗ Thị Phượng (2004), “Tư pháp hình người chưa thành niên – khía cạnh pháp lý hình sự, tố tụng hình sự, tội phạm học so sánh luật học”, Tạp chí Tịa án nhân dân, số 20, tr – 11 31 Đặng Quang Phương (2004), “Tìm hiểu số quy định Bộ luật TTHS năm 2003 bào chữa”, Tạp chí Tịa án nhân dân, số 9, tr 17 – 19 32 Đinh Văn Quế (2004), “Về chế định người bào chữa”, Tạp chí Tịa án nhân dân, số 3, tr.17-22 33 Đinh Văn Quế (2011), “Một số vấn đề người bào chữa luật sư”, Tạp chí Tịa án nhân dân, số 13, tr 17 – 21 34 Nguyễn Mạnh Tiến (2005), “Bàn số quy định Bộ luật tố tụng hình tranh tụng phiên tịa”, Tạp chí Tịa án nhân dân, số tr 35 Phan Thanh Tùng (2011), “Ai người đại diện hợp pháp người bị hại”, Tạp chí Tịa án nhân dân, số 5, tr 37 36 Lê Nguyên Thanh (2010), “Quyền người bị hại vấn đề bảo vệ người bị hại tố tụng hình Việt Nam”, Bảo đảm quyền người tư pháp hình Việt Nam, tr 147 – 161 37 Nguyễn Hữu Thế Trạch (2010), “Đảm bảo quyền người bị can, bị cáo người chưa thành niên theo quy định Bộ Luật tố tụng hình năm 2003”, Bảo đảm quyền người tư pháp hình Việt Nam, tr 130 – 140 38 Trịnh Tiến Việt (2007), “Nâng cao chất lượng tranh tụng phiên tịa hình sự”, Nghiên cứu lập pháp, số 7, tr 59 38 Viện khoa học pháp lý (2006), Từ điển Luật học, NXB Bộ Tư pháp 39 Đại học Luật Hà Nội (2004), Giáo trình Luật tố tụng hình Việt Nam, NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội 40 Đại học Luật Hà Nội (2005), Giáo trình Luật tố tụng dân Việt Nam, NXB Tư pháp, Hà Nội 41 Đại học Luật Hà Nội (2006), Giáo trình Luật dân Việt Nam, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 42 Đại học Luật Hà Nội (2009), Giáo trình Luật hình Việt Nam, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 43 Viện nghiên cứu nhà nước pháp luật (1995), Tội phạm học, Luật hình Luật tố tụng hình Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia 44 Đại học Luật Hà Nội (2003), Giáo trình triết học Mác - Lênin, Nhà xuất Hà Nội, tr.57 ... người đại diện hợp pháp tố tụng hình 1.1 Khái niệm người đại diện hợp pháp 1.2 Vị trí, vai trị người đại diện hợp pháp tố tụng hình Việt Nam Chương 2: Các quy định pháp luật tố tụng hình người đại. .. đại diện hợp pháp tham gia tố tụng hình sự, để từ đưa quan điểm khác người đại diện hợp pháp tố tụng hình nhằm mục đích trao đổi đồng nghiệp Đề tài Người đại diện hợp pháp tố tụng hình Việt Nam. .. vai trị ngƣời đai diện hợp pháp tố tụng hình Việt Nam 10 1.1 Khái niệm người đại diện hợp pháp 10 1.2 Vị trí, vai trị người đại diện hợp pháp tố tụng hình Việt Nam 18
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngƣời đại diện hợp pháp trong tố tụng hình sự việt nam , Ngƣời đại diện hợp pháp trong tố tụng hình sự việt nam