0

Khởi kiện vụ án hành chính ở việt nam

77 1 0
  • Khởi kiện vụ án hành chính ở việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM Giảng viên hướng dẫn : ThS NGUYỄN HOÀNG YẾN Người thực : TRẦN THỊ LAN MSSV : 1253801010161 Lớp : 29DS37-2 Tp.Hồ Chí Minh Năm 2016 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt kiến thức cho tơi năm học tập trường Với toàn kiến thức tơi tiếp thu suốt q trình học tập không tảng để nghiên cứu hồn thành khóa luận mà cịn hành trang cần mang theo năm tháng tới Xin chân thành cảm ơn Giảng viên hướng dẫn ThS Nguyễn Hồng Yến tận tình hướng dẫn nội dung hình thức để tơi thực khóa luận Xin chân thành cảm ơn cán bộ, cơng chức quan Tịa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Tịa án nhân dân tỉnh Bình Phước tạo điều kiện để tơi hồn thành khóa luận Mặc dù có nhiều cố gắng để thực khóa luận tốt Song cịn nhiều bỡ ngỡ nên khơng thể tránh khỏi thiết sót mà thân chưa thấy Tơi mong góp ý từ q Thầy, Cơ để khóa luận hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2016 Sinh viên TRẦN THỊ LAN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Luật Tố tụng hành : Luật TTHC Pháp luật tố tụng hành : Pháp luật TTHC Pháp lệnh Thủ tục giải vụ án hành : Pháp lệnh TTGQCVAHC Vụ án hành : VAHC Quyết định hành : QĐHC Hành vi hành : HVHC Tịa án nhân dân : TAND DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Tình hình khởi kiện vụ án hành qua năm theo số liệu thống kê Tòa án nhân dân Tối cao Tình hình khởi kiện vụ án hành Tịa án nhân dân tỉnh Bình Phước năm 2013, 2014, 2015 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ KHỞI KIỆN 1.1 Cơ sở lý luận khởi kiện vụ án hành 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm vụ án hành 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa khởi kiện vụ án hành .8 1.2 Quy định pháp luật khởi kiện vụ án hành .16 1.2.1 Quyền khởi kiện vụ án hành 16 1.2.2 Điều kiện khởi kiện vụ án hành 18 1.2.3 Hình thức, thủ tục khởi kiện vụ án hành 33 1.2.4 Khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn khởi kiện 36 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 38 2.1 Thực trạng khởi kiện vụ án hành 38 2.1.1 Thực trạng hoạt động khởi kiện vụ án hành 38 2.1.2 Một số bất cập quy định pháp luật khởi kiện vụ án hành 43 2.2 Giải pháp hoàn thiện khởi kiện vụ án hành 53 2.2.1 Giải pháp hồn thiện quy định pháp luật .54 2.2.2 Các giải pháp khác 60 KẾT LUẬN 65 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xuất phát từ thực trạng quyền, lợi ích hợp pháp quan, tổ chức, cá nhân xã hội bị xâm phạm từ định hành (QĐHC), hành vi hành (HVHC) hoạt động quản lý nhà nước ngày phổ biến phức tạp Do đó, vấn đề bảo vệ quyền, lợi ích họ nhu cầu cấp thiết mà người dân mong muốn có Khởi kiện vụ án hành (VAHC) Tịa án phương thức hữu hiệu để bảo vệ cá nhân bị xâm phạm, pháp luật tố tụng hành chính(pháp luật TTHC) ngày hồn thiện nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, quan, tổ chức thực khởi kiện VAHC Tuy nhiên, pháp luật TTHC số bất cập quy định khởi kiện nên cần nghiên cứu để hoàn thiện Hoàn thiện hệ thống pháp luật, quy định tố tụng bước quan trọng để đưa đất nước ta hội nhập theo kịp kinh tế giới Khởi kiện VAHC tiền đề q trình tố tụng hành Nghị số 49/NQ-TW, ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” xác định: “mở rộng thẩm quyền xét xử Tòa án khiếu kiện hành chính; đổi mạnh mẽ thủ tục giải khiếu kiện hành Tịa án; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia tố tụng, bảo đảm bình đẳng công dân quan công quyền trước Tòa án…” Trong điều kiện mục tiêu cải cách tư pháp, cải cách hành nước ta để bảo vệ tốt quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức Bên cạnh đó, việc xây dựng hoàn thiện pháp luật cần phải minh bạch, phù hợp với quyền lợi toàn thể nhân dân Trên sở này, pháp luật tạo mơi trường pháp lý bình đẳng cho đối tượng bị điều chỉnh, đặc biệt đối tượng điều chỉnh Luật Tố tụng hành (Luật TTHC) Khởi kiện vụ án hành giai đoạn tiền đề, sở cho giai đoạn khác phát sinh thụ lý xét xử, Luật TTHC năm 2010 có hiệu lực sau thời gian áp dụng bộc lộ nhiều bất cập cần phải sửa đổi quy định hoạt động khởi kiện VAHC quan, tổ chức, cá nhân xã hội Nghiên cứu hoạt động khởi kiện VAHC thực tế nhiều vướng mắt Luật TTHC năm 2015 đời, cần xem xét Luật quy định khởi kiện VAHC giải hạn chế bất cấp thực tế hay chưa, từ đưa giải pháp để hoàn thiện pháp luật khởi kiện hoàn thiện hoạt động khởi kiện thực tế Hoạt động khởi kiện VAHC có ý nghĩa quan trọng, sở để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chủ thể xã hội nên cần nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện hoạt động pháp luật thực tế Do vậy, tác giả chọn nghiên cứu đề tài Tình hình nghiên cứu Khởi kiện VAHC đề tài không mẻ, nhiều tác giả nghiên cứu vấn đề “Một số vấn đề đổi chế giải khiếu kiện hành Việt Nam” Ts Nguyễn Văn Thanh Luật gia Đinh Văn Minh năm 2004, “Thủ tục khiếu kiện giải vụ án hành Tòa án” Nhà xuất Lao động phát hành năm 2006, “Giải tiến hành tố tụng hành vấn đề bảo đảm thực quyền khởi kiện vụ án hành cá nhân, tổ chức Tòa án nhân dân Nguyễn Văn Quang đăng Tạp chí Luật học số 10/2002 Một số cơng bố tạp chí chun ngành như: “Một số nội dung Luật Tố tụng hành chính” Trần Huy Lộc, Viện khoa học xét xử - Tòa án nhân dân tối cao, số 13, năm 2010, “Những vướng mắt qua mười ba năm thực Pháp lệnh Thủ tục giải vụ án hành chính” tác giả Hồng Quỳnh Chi, Tạp chí Kiểm sát, số 11, năm 2010,… Luận văn Thạc sĩ: “Khởi kiện thụ lý vụ án hành (từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh)” Nguyễn Thanh Phương năm 2012; Luận văn Thạc sĩ: “Bảo đảm pháp lý quyền khởi kiện vụ án hành Việt Nam Nguyễn Hồng Yến năm 2011 Khóa luận tốt nghiệp: “Khởi kiện thụ lý vụ án hành chính, thực trạng phương hướng giải quyết” Bùi Thị Ngọc Mai năm 2009, “Khởi kiện thụ lý vụ án hành chính” Bùi Thị Ngọc Quỳnh năm 2007, “Khởi kiện thụ lý vụ án hành lĩnh vực đất đai” Nguyễn Thị Mến năm 2013, “Bảo đảm quyền khởi kiện vụ án hành theo quy định pháp luật tố tụng hành Việt Nam” Nguyễn Ngọc Trà My năm 2011, Khởi kiện vụ án hành Việt Nam – thực trạng giải pháp hoàn thiện Trương Thị Hạ năm 2012,… Các tác giả nghiên cứu tương đối cụ thể Tuy nhiên, công trình nghiên cứu tìm hiểu sở quy định Pháp lệnh Thủ tục giải vụ án hành (Pháp lệnh TTGQCVAHC), Luật TTHC năm 2010 mà chưa có tác giả nghiên cứu dựa Luật TTHC năm 2015 Khởi kiện VAHC Việt Nam không vấn đề việc nghiên cứu sở Luật TTHC năm 2015 hoàn toàn Mục đích, ý nghĩa nghiên cứu * Mục đích: Tác giả nghiên cứu đề tài Khởi kiện VAHC Việt Nam để làm rõ quy định pháp luật khởi kiện, đánh giá hoạt động khởi kiện thực tế Tìm bất cập, hạn chế quy định pháp luật sở đề xuất số giải pháp để hoạt động khởi kiện VAHC ln phương thức bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp hữu hiệu cho người dân phát sinh tranh chấp lĩnh vực hành * Ý nghĩa: Hồn thiện quy định pháp luật hoạt động khởi kiện VAHC, góp phần bảo vệ tốt quyền, lợi ích người dân có xâm phạm từ hoạt động quản lý hành nhà nước Là tài liệu tham khảo cho việc hoàn thiện pháp luật thời gian tới Phạm vi, đối tƣợng nghiên cứu * Phạm vi nghiên cứu: Tác giả nghiên cứu theo quy định Luật TTHC năm 2015 có so sánh, đối chiếu với quy định Luật TTHC năm 2010 Nghiên cứu sở Báo cáo tổng kết hoạt động xét xử Tòa án nhân dân (TAND) tối cao số tỉnh, tác giả cịn tìm hiểu VAHC thực tế năm vừa qua * Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề khởi kiện VAHC Việt Nam Bao gồm: sở lý luận, quy định pháp luật, thực trạng hướng giải Phƣơng pháp nghiên cứu Khóa luận thực sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng, chủ nghĩa vật lịch sử Mác- LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng Nhà nước ta xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Các phương pháp cụ thể sử dụng là: phương pháp phân tích, phương pháp đối chiếu, so sánh, thống kê, tổng kết thực tiễn Kết cấu đề tài Khóa luận gồm: Lời mở đầu Phần nội dung Trong đó, phần nội dung gồm hai chương: Chương 1: Cơ sở lý luận pháp lý khởi kiện vụ án hành Chương 2: Thực trạng khởi kiện vụ án hành giải pháp hoàn thiện Kết luận CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 1.1 Cơ sở lý luận khởi kiện vụ án hành 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm vụ án hành Trong q trình thực chức quản lý, quan hành nhà nước, quan, tổ chức giao nhiệm vụ thực quản lý hành nhà nước người có thẩm quyền quan, tổ chức ban hành QĐHC, thực HVHC để áp dụng đối tượng cụ thể Khi đối tượng quản lý khơng đồng tình với hình thức hoạt động quản lý phát sinh tranh chấp hành Trước ngày 01/7/1996, việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, quan, tổ chức bị xâm phạm QĐHC, HVHC thực cách thức giải khiếu nại hành theo quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo Ngày 01/7/1996 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Tổ chức Tịa án nhân nhân có hiệu lực thi hành Đồng thời, ngày 21/7/1996 Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh TTGQCVAHC, tranh chấp hành từ thức giải quy trình tố tụng TAND Đây kiện pháp lý quan trọng người dân bắt đầu có thêm phương thức để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho Tiếp đến, Luật TTHC năm 20101 ban hành thay Pháp lệnh TTGQCVAHC, Luật mở rộng việc bảo vệ quyền lợi ích quan, tổ chức, cá nhân bị xâm hại đến Luật TTHC năm 20152 tiếp tục khẳng định, củng cố hoàn thiện pháp luật tố tụng hành Như vậy, phát sinh tranh chấp hành chính, người dân có hai phương thức để giải tranh chấp, khiếu nại đến quan, cá nhân có thẩm quyền trước quyền khởi kiện VAHC Tòa án để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp Khi quan, tổ chức, cá nhân cho có quyền, lợi ích bị xâm phạm trực tiếp QĐHC, HVHC lựa chọn đường khởi kiện Tịa án VAHC phát sinh Luật TTHC năm 2010 Luật TTHC năm 2015 không đưa định nghĩa VAHC Do vậy, để hiểu rõ VAHC, cần làm sáng tỏ thuật ngữ pháp lý có liên quan Theo từ điển tiếng Việt “vụ” “sự việc không hay, rắc rối cần phải giải quyết” “án” “tranh chấp quyền lợi cần xét xử trước Tịa án”3 Như vậy, hiểu “vụ án” tranh chấp phát sinh bên giải Tòa án Được Quốc hội thơng qua ngày 24 tháng 11 năm 2010, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng năm 2011 Được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng năm 2016 Trung tâm từ điển học – Viện ngôn ngữ học (2002), Từ điển tiếng việt, NXB Đà Nẵng, tr 1130 57 Thứ hai, pháp luật TTHC cần hướng dẫn định giải khiếu nại đối tượng khởi kiện VAHC Quyết định giải khiếu nại QĐHC ban hành sau có khiếu nại nên người khiếu nại không đồng ý với định giải khiếu nại khởi kiện Tịa án để u cầu Tịa án xem xét tính hợp pháp định Việc quy định định giải khiếu nại đối tượng khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải Tịa án quan, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện có hội khởi kiện nhiều đối tượng khởi kiện quyền lợi họ bảo đảm Tuy nhiên nên hướng dẫn Nghị 02/2011/NQHĐTP Hướng dẫn thi hành số quy định Luật TTHC năm 2010 sửa đổi, bổ sung Nghị 01/2015/NQ-HĐTP, QĐHC ban hành sau có khiếu nại có nội dung giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ phần toàn QĐHC khiếu nại định khiếu kiện Tòa án Thứ ba, cần bổ sung định cho việc người đứng đầu quan, tổ chức công chức giữ chức vụ từ Tổng Cục trưởng tương đương trở xuống Quyết định cho việc người đứng đầu quan, tổ chức công chức giữ chức vụ từ Tổng Cục trưởng tương đương trở xuống hình thức buộc việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, sống thu nhập người bị buộc thơi việc, tất nhiên quyền lợi ích hợp pháp họ bị xâm phạm nên quy định họ có quyền khởi kiện cần thiết Ngồi ra, quy định khắc phục tình trạng người đứng đầu quan tổ chức tránh bị khởi kiện Tòa án nên “né tránh” định kỷ luật buộc việc mà xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp cơng chức việc định buộc việc Thứ tư, thời gian tới nên có chế bảo vệ quyền, lợi ích cho quan, tổ chức quan, tổ chức khiếu nại đến quan có thẩm quyền định xử lý vụ việc cạnh tranh mà quan giải khiếu nại không định giải khiếu nại định xử lý vụ việc cạnh tranh thời hạn giải khiếu nại theo quy định pháp luật khiếu nại hết quy định QĐHC, HVHC Đó việc cho phép quan, tổ chức quyền khởi kiện VAHC Tòa án để yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp khiếu nại đến quan có thẩm quyền giải khiếu nại mà quan không đưa định giải khiếu nại hết thời hạn giải khiếu nại Quy định giúp cho quan giải khiếu nại có trách nhiệm thực trách nhiệm quan, tổ chức khiếu nại an tâm khiếu nại dù khiếu nại giải hay khơng khởi kiện Tịa án Và lĩnh vực cạnh tranh, quan quản lý nhà nước cạnh tranh nhiều định cá biệt để thực nhiệm vụ, quyền hạn theo quy 58 định pháp luật cạnh tranh định đáp ứng điều kiện QĐHC, HVHC nên cần đưa QĐHC, HVHC ban hành, thực lĩnh vực cạnh tranh vào đối tượng khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải Tòa án Bổ sung khắc phục mâu thuẫn Điều 30 Luật TTHC năm 2015 quy định theo phương pháp loại trừ mà trường hợp loại trừ khơng có QĐHC, HVHC lĩnh vực cạnh tranh bổ sung tạo điều kiện cho quan, tổ chức có thêm phương thức để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp * Điều kiện thời hiệu khởi kiện Thời hiệu khởi kiện điều kiện quan trọng việc giải VAHC Việc xác định thời hiệu khởi kiện để thực việc khởi kiện thời hiệu mà Luật TTHC năm 2015 quy định đáp ứng điều kiện lại đảm bảo đơn khởi kiện quan, tổ chức, cá nhân thụ lý giải Thế Luật khác Luật TTHC mâu thuẫn thời hiệu khởi kiện, điều gây khó khăn cho người có quyền khởi kiện biết thời hiệu khởi kiện xác định theo quy định Luật để đơn khởi kiện nộp thời hiệu mà pháp luật quy định Pháp luật TTHC chưa quy định rõ ràng pháp luật lựa chọn để áp dụng Sẽ dễ dàng Luật TTHC có quy định giá trị pháp luật áp dụng ngành luật có mâu thuẫn với quy định vấn đề Một vấn đề thời hiệu khởi kiện cần cân nhắc thời gian tới thời gian xảy kiện bất khả kháng trở ngại khách quan không tính vào thời hiệu khởi kiện Hiện nay, Luật TTHC năm 2015 đưa định nghĩa kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan khái niệm trừu tượng gây khó khăn cho việc xác định thực tế Trước đây, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao có hướng dẫn trường hợp kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan để hướng dẫn thi hành Luật TTHC năm 2010 việc hướng dẫn chưa bao quát kiện xảy thực tế Do vậy, để tránh tình trạng VAHC khơng giải quyết, quyền, lợi ích người khởi kiện khơng bảo vệ, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao nên có hướng dẫn kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan theo hướng vừa khái quát kiện xảy thực tế vừa dễ dàng xác định kiện thực tế kiện bất khả kháng trở ngại khách quan Cũng liên quan đến thời hiệu khởi kiện cần xem xét thời hiệu khởi kiện định giải khiếu nại định xử lý vụ việc cạnh tranh Pháp luật TTHC cần cân nhắc lại quy định theo hướng mở rộng thời hiệu khởi kiện để có xâm phạm từ định này, quan, tổ chức có đủ thời gian để xem xét, xác định quyền khởi kiện thực việc nộp đơn khởi kiện đến Tòa án thời hiệu khởi kiện 59 Ngoài ra, tác giả cho điều kiện thời hiệu khởi kiện cần xem xét trước thụ lý VAHC quy định Luật TTHC năm 2010, quy định thuận lợi cho người khởi kiện quan Tòa án Quy định thời hiệu khởi kiện xem xét sau thụ lý VAHC đơn khởi kiện nộp đến Tòa án mà thời hiệu khởi kiện hết, Thẩm phán không trả lại đơn khởi kiện mà phải định đình giải vụ án Quy định khắc phục tình trạng diễn thực tế, người dân khởi kiện đến Tòa án nhiều lần thời hiệu khởi kiện hết đơn khởi kiện bị Tòa án trả lại cho người khởi kiện Bởi thời hiệu khởi kiện điều kiện để Thẩm phán định đình giải vụ án, định có hiệu lực pháp luật mà người khởi kiện khơng lòng với định tiếp tục nộp đơn khởi kiện đến Tịa án Tịa án trả lại đơn khởi kiện lý vụ việc giải quyết định có hiệu lực Tịa án Do đó, để tránh gây lãng phí thời gian chi phí cho người khởi kiện quan có thẩm quyền giải VAHC, cần có sửa đổi việc xem xét điều kiện thời hiệu khởi kiện theo hướng thời hiệu khởi kiện điều kiện xem xét trước thụ lý VAHC nên đơn khởi kiện không thỏa điều kiện thời hiệu khởi kiện Thẩm phán trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện * Hình thức, thủ tục khởi kiện Thứ nhất, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao cần có văn hướng dẫn tài liệu, chứng mà người khởi kiện phải nộp kèm theo đơn khởi kiện đến Tòa án, quy định chế tài trường hợp quan, tổ chức, cá nhân không cung cấp tài liệu, chứng theo u cầu Tịa án Với trình độ dân trí cịn thấp, khả hiểu biết pháp luật hạn chế nên việc yêu cầu quan, tổ chức, cá nhân nộp đơn khởi kiện phải nộp tài liệu, chứng để chứng minh yêu cầu khởi kiện vấn đề khó khăn cho người khởi kiện Do đó, để người khởi kiện xác định tài liệu cần có nhằm đảm bảo cho việc khởi kiện thuận lợi thời gian tới Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao cần có văn hướng dẫn tài liệu, chứng mà người khởi kiện phải nộp kèm theo đơn khởi kiện Hơn nữa, cần có chế tài xử lý trường hợp quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền lưu giữ, quản lý chứng không thực việc cung cấp chứng để tránh kéo dài vụ án, đảm bảo việc giải vụ án toàn diện Thứ hai, giải khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn khởi kiện Luật TTHC cần quy định cách thức giải trường hợp Thẩm phán phân công giải khiếu nại việc trả lại đơn khởi kiện không giải khiếu nại thời hạn giải khiếu nại hết Cần thiết cho phép người khởi kiện có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị với Chánh án Tịa án 60 cấp trực tiếp xem xét, giải trường hợp người khiếu nại, Viện kiểm sát kiến nghị nhận định trả lời khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn khởi kiện Thẩm phán Thêm nữa, việc quy định trách nhiệm Tòa án trường hợp trả đơn khởi kiện không quy định pháp luật thiếu trách nhiệm vô cần thiết Thứ ba, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao cần hướng dẫn hình thức, thủ tục ký xác nhận vào đơn khởi kiện người làm chứng, việc quy định trường hợp ký xác nhận vào đơn khởi kiện trường hợp chủ thể khởi kiện người khơng biết chữ, khơng nhìn được, khơng thể tự làm đơn khởi kiện, khơng thể tự ký tên điểm cần phải chứng thực quan có thẩm quyền Thứ tư, pháp luật TTHC cần quy định trường hợp quan, tổ chức, cá nhân gửi đơn khởi kiện qua Cổng thơng tin điện tử Tịa án có tài liệu, chứng kèm theo khơng gửi bổ sung sau nên quy định phương thức gửi đơn khởi kiện qua Cổng thơng tin điện tử Tịa án phương thức thực Tịa án Sửa đổi phát huy ý nghĩa quy định pháp luật tạo điều kiện cho người dân khởi kiện VAHC 2.2.2 Các giải pháp khác * Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho người dân Quá trình đổi đất nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “xã hội cơng dân” địi hỏi phải xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, đồng bộ, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng xã hội người có ý thức tơn trọng pháp luật, tự nguyện tuân thủ nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, có tinh thần bảo vệ pháp luật, sống làm việc theo pháp luật Cần coi trọng xây dựng nhận thức vị trí, vai trị quan trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Do đó, cần có sách cho việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trước hết cần kiện tồn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm cơng tác phổ biến, giáo dục pháp luật để thực xây dựng kế hoạch phối hợp cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp Bên cạnh đó, cần thường xuyên đổi phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo tính tích cực, chủ động việc tìm hiểu, nhận thức nhiều hình thức khác hình thức áp dụng phương thức đại việc truyền tải thông tin, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, phổ biến văn luật ban hành,… Qua hình thành ý thức tự giác, thói quen học tập nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, sống học tập làm việc theo pháp luật cán bộ, công chức người dân Cần mở rộng phương thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật thực tế hình thức tác động lớn mạng internet, xây dựng chuyên mục phổ biến pháp 61 luật, Tùy thuộc vào đối tượng khả tiếp thu cá nhân, khu vực, địa phương mà có cách thức tuyên truyền, phổ biến khác để đạt kết tốt Không trọng việc tăng cường số lượng đội ngũ tuyên truyền pháp luật phải tăng cường chất lượng cho cán bộ, tuyên truyền viên Cần có kế hoạch bố trí, bồi dưỡng nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ thực nhiệm vụ Thường xuyên cung cấp tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật Việc cung cấp thông tin pháp luật, tài liệu văn pháp luật nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường hiệu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải thay đổi cho phù hợp với tình hình Về phía quan chức cần có biện pháp hình thức xử lý nghiêm trường hợp vi phạm pháp luật để răn đe, nâng cao hiệu giáo dục60 Trong thời gian tới, cần tiếp tục phát huy đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nói chung quy định pháp luật TTHC nói riêng nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho quan, tổ chức, cá nhân xã hội, tạo điều kiện cho họ thực tuân thủ triệt để quyền nghĩa vụ tố tụng hành tham gia vào vụ kiện hành * Nâng cao vai trị người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đương sự, trợ giúp viên pháp lý Với tình hình mà việc khiếu kiện Tòa án lĩnh vực hành ngày trở nên phổ biến Cơ quan, tổ chức, cá nhân cho quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm QĐHC, HVHC có quyền nộp đơn khởi kiện đến Tịa án Tuy nhiên, đơn khởi kiện gửi đến Toà hành nhiều có u cầu khơng thuộc thẩm quyền Tồ hành q thời hiệu khởi kiện nên khơng Tịa án giải Những người "dân kiện quan" phần lớn có hiểu biết pháp luật cịn hạn chế nên khơng thể đưa tài liệu, chứng để chứng minh quyền khởi kiện theo quy định pháp luật Trước tồn vấn đề nêu trên, vai trị người bảo vệ quyền, lợi ích đương sự, trợ giúp viên pháp lý lĩnh vực khiếu kiện hành điều cần thiết Luật TTHC quy định rõ người khởi kiện uỷ quyền cho người khác tham gia tố tụng hành chính61, đương tự nhờ người khác bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho mình62 Như vụ án dân sự, kinh tế, lao động, đương VAHC nhờ Luật sư, trợ giúp viên 60 http://congdoanthanhhoa.org.vn/index.php/tin-hoat-dong-cong-doan/tuyen-truyen-giao-duc/19-tin-hoat-dongcong-doan/20-tuyen-truyen-giao-duc/1919-mt-s-gii-phap-cong-tac-tuyen-truyn-ph-bin-giao-dc-phap-lut-trongtrong-cnvcld (truy cập ngày 26 tháng năm 2016 vào lúc 08 06 phút) 61 Khoản Điều 54 Luật Tố tụng hành số 93/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 62 Khoản 13 Điều 55 Luật Tố tụng hành số 93/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 62 pháp lý đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho Đặc biệt mối quan hệ người khởi kiện người bị kiện có chênh lệch trình độ nhận thức pháp luật cao nên vai trò người trợ giúp pháp lý trở nên quan trọng Khi tham gia tố tụng hành chính, người trợ giúp pháp lý có thể: Thứ nhất, tư vấn cho người có quyền khởi kiện đối tượng quyền khiếu kiện đến Tòa án Thứ hai, tư vấn thời hiệu khởi kiện để đơn khởi kiện nộp thời hạn mà pháp luật quy định Thứ ba, vai trò quan trọng người trợ giúp viên pháp lý thể việc tư vấn quan Tịa án có thẩm quyền giải việc khiếu kiện tình cụ thể Thứ tư, người có trình độ chun mơn pháp lý, người giúp quan, tổ chức, cá nhân việc viết đơn khởi kiện chuẩn bị tài liệu, chứng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho họ Ngoài ra, với am hiểu pháp luật, họ giúp khách hàng chứng minh tính bất hợp pháp QĐHC, HVHC góp phần tạo điều kiện để người khởi kiện thắng kiện63 Tóm lại, vai trị người bảo vệ quyền, lợi ích đương sự, trợ giúp viên pháp lý tư vấn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đương lĩnh vực khiếu kiện hành khơng thể phủ nhận Để thực tốt việc tư vấn bảo vệ quyền, lợi ích cho đương mình, người cần trau dồi kiến thức pháp luật thêm vững vàng, mặt khác xã hội nên ghi nhận vai trò quan trọng họ lĩnh vực khiếu kiện hành để họ phát huy tốt vai trò * Nâng cao hiệu hoạt động Tịa án việc giải VAHC Các đơn khởi kiện VAHC thụ lý giải pháp luật, người dân có tin tưởng vào Tịa án hoạt động khởi kiện ngày người dân áp dụng Để đạt điều đó, đội ngũ cán Thẩm phán phải có đủ lực xét xử, Thẩm phán hành phải chuyên gia giỏi lý luận thực tiễn lĩnh vực pháp luật hành Địa vị chất lượng xét xử Thẩm phán nâng cao đảm bảo nguyên tắc xét xử độc lập tuân theo pháp luật Việc xét xử Thẩm phán phải dựa sở pháp luật bảo đảm tính khách quan, vơ tư, khơng bị phụ thuộc tác động khách quan hay chủ quan Cần phải xem xét, xử lý kỷ luật chí truy cứu trách nhiệm hình cán bộ, Thẩm phán có vi phạm tùy theo mức độ Ngành Tịa án cần có chiến lược quy hoạch đào tạo nguồn Thẩm phán, quy hoạch Thẩm phán vừa để thực 63 http://luathoc.vnweblogs.com/a241114/su-tham-gia-cua-luat-su-trong-linh-vuc-khieu-kien-hanh-chinh.html (truy cập ngày 01 tháng 06 năm 2016 vào lúc 08 50 phút) 63 việc đào tạo, bồi dưỡng Thẩm phán vừa sở để tiến hành chuẩn bị tuyển chọn bổ nhiệm Thẩm phán Ngoài ra, phải tăng cường đổi công tác đào tạo nguồn Thẩm phán, cần đổi chương trình, phương pháp đào tạo hướng tới mục tiêu Thẩm phán phải vững vàng chuyên mơn, giỏi kỹ năng, có phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp lĩnh Mặc khác, cần làm tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên cho Thẩm phán để họ nâng cao kiến thức, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp cập nhật kiến thức nước64 Một vấn đề tưởng chừng khơng ảnh hưởng thực tế đóng vai trị vơ quan trọng, ảnh hưởng đến chất lượng xét xử Thẩm phán, chế độ đãi ngộ nhà nước vật chất tinh thần cho cán bộ, Thẩm phán Ở nước, lương Thẩm phán cao, chế độ đãi ngộ khác tốt, nói Thẩm phán nghề có chế độ đãi ngộ tốt nên họ khơng cần đến vật chất bên ngồi, khơng bị cám dỗ lợi nhuận bất hợp pháp Ở Việt Nam, chế độ tiền lương phụ cấp cải thiện nhiều nhìn chung cịn thấp, đời sống Thẩm phán nhiều khó khăn nên đường vi phạm đạo đức pháp luật phát sinh, ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ Thẩm phán Trong thời gian tới, cần quan tâm điều chỉnh chế độ đãi ngộ cho Thẩm phán Chất lượng hiệu hoạt động xét xử không phụ thuộc vào hoàn thiện hệ thống pháp luật, sở vật chất, phương tiện làm việc Thẩm phán mà cịn phụ thuộc vào trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm đội ngũ cán bộ, Thẩm phán Tóm lại, trước tình hình hội nhập đất nước, nhằm đáp ứng mục tiêu cải cách tư pháp mà nhà nước đặt ra, pháp luật TTHC có nhiều thay đổi bên cạnh việc kế thừa điểm phù hợp, khắc phục bất cấp, Luật TTHC năm 2015 có thay đổi, sửa đổi, bổ sung quy định cịn hạn chế thiếu sót Luật TTHC năm 2010 Tuy nhiên, pháp luật TTHC việc thực pháp Luật TTHC nước ta bộc lộ nhiều hạn chế điều kiện khởi kiện trình tự, thủ tục khởi kiện: quy định chủ thể khởi kiện chưa rõ ràng, đối tượng khởi kiện hạn chế quyền khởi kiện người dân, chưa hướng dẫn trường hợp khơng tính vào thời hiệu khởi kiện, chưa có thống pháp luật tố tụng Luật khác quy định thời hiệu khởi kiện, vấn đề độc lập xét xử VAHC Tòa án chưa bảo đảm Việc thực khởi kiện cịn hạn chế khơng xuất phát từ quy định pháp luật chưa hoàn thiện mà cịn nhận thức người dân pháp luật hạn chế 64 Trần Thu Hạnh (2009), “Một số giải pháp nâng cao vị đội ngũ thẩm phán tố tụng hình đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”, Tạp chí khoa học đại học quốc gia Hà Nội, Luật học, (25), tr 96-98 64 Trước thực trạng này, pháp luật nói chung pháp luật TTHC nói riêng nước ta cần phải hoàn thiện nhằm khắc phục hạn chế tồn tại, đẩy mạnh vai trò khởi kiện VAHC tương lai Ngoài ra, cần thực tốt giải pháp: xây dựng biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân, nâng cao vai trò người trợ giúp pháp lý tham gia vào VAHC, đào tạo đội ngũ cán bộ, Thẩm phán có chất lượng 65 KẾT LUẬN Trong xu tồn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, đất nước ta ngày phát triển nhiều lĩnh vực, hiệu quản lý nhà nước ngày nâng cao Tuy nhiên, QĐHC, HVHC xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp cơng dân ngày nhiều Khởi kiện VAHC phương thức quan trọng việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp quan, tổ chức, cá nhân trước xâm phạm từ hoạt động quản lý hành nhà nước bên cạnh phương thức khiếu nại đến quan, cá nhân có thẩm quyền Tuy đời muộn non trẻ pháp luật TTHC khẳng định vai trị việc giải tranh chấp hành nhằm ổn định xã hội, nâng cao hiệu hoạt động quản lý hành nhà nước Pháp Luật TTHC ln có thay đổi để phù hợp với thực tế định hướng cho tương lai Cho đến nay, Luật TTHC năm 2015 ban hành, tiếp tục ghi nhận việc khởi kiện VAHC có bổ sung, sửa đổi điều kiện khởi kiện, trình tự, thủ tục khởi kiện Đề tài Khởi kiện vụ án hành Việt Nam tác giả trình bày hai chương, Chương 1, tác giả nêu khái quát vấn đề khởi kiện VAHC quy định pháp luật khởi kiện VAHC, người khởi kiện muốn việc khởi kiện thụ lý giải phải tuân thủ quy định pháp luật Chương 2, nghiên cứu thực trạng việc khởi kiện VAHC, tác giả nhận thấy pháp luật khởi kiện VAHC thực khởi kiện VAHC thực tế nhiều vướng mắt bất cập, cần hoàn thiện pháp luật TTHC tạo điều kiện thực tốt giải pháp trình bày chương để ngày phát huy vai trò pháp luật bảo vệ quyền lợi quan, tổ chức, cá nhân xã hội Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mục tiêu quan trọng mà nhà nước ta đã, hướng tới, đảm bảo quyền bình đẳng nhà nước nhân dân thời gian tới phát huy tối đa Do vậy, hoàn thiện hệ thống pháp luật TTHC thời gian tới vấn đề cần thiết, tạo điều kiện tốt cho người dân thực quyền mình, quan hành nhà nước có điều kiện sửa chữa sai lầm thực tốt trách nhiệm quản lý tương lai DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn pháp luật Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 Bộ luật Dân số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 Bộ luật Tố tụng hình số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 Bộ luật Tố tụng dân số 92/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25/06/2015 Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008 10 Luật Chứng khoán số 12/2014/QH11 ngày 29 tháng năm 2006 11 Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18 tháng 12 năm 2013 12 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 13 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2014 14 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 15 Luật Tố tụng hành 64/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 16 Luật Tố tụng hành số 93/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 17 Pháp lệnh Thủ tục giải vụ án hành ngày 21 tháng năm 1996 sửa đổi, bổ sung năm 1998, năm 2006 18 Nghị số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29 tháng năm 2011 Hướng dẫn thi hành Luật Tố tụng hành năm 2010 19 Nghị số 01/2015/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 01 năm 2015 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29 tháng năm 2011 Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành số quy định Luật Tố tụng hành B Sách, báo, tạp chí, luận văn tham khảo  Sách 20 Nguyễn Ngọc Điệp (1997), 1200 thuật ngữ pháp lý việt nam, NXB thành phố Hồ Chí Minh 21 Nhà pháp luật Việt – Pháp (2007), Pháp luật Hành Cộng hịa Pháp, nhà xuất Tư pháp, Hà Nội 22 Trường Đại học Luật Hà Nội (2012), Giáo trình Luật Tố tụng hành Việt Nam, NXB Công an nhân dân 23 Trường Đại học Luật Hà Nội (1999), Từ điển giải thích thuật ngữ Luật học, NXB Công an nhân dân 24 Trường Đại học Luật Hồ Chí Minh (2012), Giáo trình Luật Tố tụng dân sự, Nhà xuất Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam 25 Trường Đại học Luật Hồ Chí Minh (2013), Giáo trình Luật Tố tụng hành chính, Nhà xuất Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam A 26 Trường đào tạo chức danh Tư pháp (2001), Giáo trình kỹ giải vụ án hành chính, NXB Cơng an nhân dân 27 Trung tâm từ điển học – Viện ngôn ngữ học (2002), Từ điển tiếng việt, NXB Đà Nẵng 28 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2015), Tài liệu tập huấn Công tác kiểm sát, giải vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động, Tập  Tạp chí, hội thảo 29 Lê Thế Phúc (2007), “Xậy dựng quy định pháp lý đảm bảo quyền khởi kiện hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh Tịa án”, Tạp chí nhà nước pháp luật, (06) 30 Lê Việt Sơn (2013), “Xác định hành vi hành – Đối tượng khởi kiện vụ án hành chính”, Tạp chí nhà nước pháp luật, (05) 31 Nguyễn Cảnh Hợp, Lê Việt Sơn (2016), “Tổng quan điểm Luật Tố tụng hành năm 2015”, Kỷ yếu hội thảo Những điểm Luật Tố tụng hành năm 2015 32 Nguyễn Cửu Việt (2013), “Phạm vi loại khiếu kiện hành thuộc thẩm quyền giải Tịa án”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, (02) 33 Nguyễn Hồng Anh (2013), “Về quyền lợi ích hợp pháp bị xâm phạm việc xác định tư cách người khởi kiện hành chính: Quan niệm giới Việt Nam”, Tạp chí nhà nước pháp luật, (08) 34 Nguyễn Hoàng Yến (2016), “Thời hiệu thủ tục khởi kiện vụ án hành theo quy định Luật Tố tụng hành năm 2015 với việc bảo đảm quyền khởi kiện cá nhân, quan, tổ chức”, Kỷ yếu hội thảo Những điểm Luật Tố tụng hành năm 2015 35 Nguyễn Thị Thủy (2005), “Quyền khởi kiện vấn đề xác định người khởi kiện vụ án hành chính”, Tạp chí Luật học, (08) 36 Phạm Thái Quý (2010), “Thẩm quyền giải điều kiện khởi kiện vụ án hành chính”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, (21) 37 Thái Vĩnh Thắng (2008), “Tổ chức Tịa án hành cộng hịa Pháp số kinh nghiệm áp dụng cho Tịa án hành Việt Nam”, Tạp chí nhà nước pháp luật, (03) 38 Trần Anh Tuấn (2008), “Quyền khởi kiện việc xác định tư cách tham gia tố tụng”, Tạp chí Tịa án nhân dân, (23) 39 Trần Quỳnh Mai (2004), “Quyền khởi kiện mối liên hệ với quyền khiếu nại”, Tạp chí Luật học, (07) 40 Trần Thu Hạnh (2009), “Một số giải pháp nâng cao vị đội ngũ thẩm phán tố tụng hình đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”, Tạp chí khoa học đại học quốc gia Hà Nội, Luật học, (25) 41 Vũ Thị Hòa (2011), “Đối tượng khởi kiện thẩm quyền xét xử theo Luật Tố tụng hành năm 2010”, tạp chí Nghề Luật, (04)  Luận văn 42 Lê Thị Mơ (2014), luận văn Thạc sĩ Người khởi kiện vụ án hành chính, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 43 Nguyễn Hồng Yến (2011), luận văn Thạc sĩ Bảo đảm pháp lý quyền khởi kiện vụ án hành Việt Nam, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh 44 Nguyễn Thanh Hương (2012), luận văn Thạc sĩ Khởi kiện thụ lý vụ án hành (từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh),Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 45 Trương Thị Hạ (2012), khóa luận tốt nghiệp Khởi kiện vụ án hành Việt Nam – Thực trạng giải pháp hoàn thiện, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh C Các tài liệu khác 46 Báo cáo tổng kết ba năm thi hành Luật Tố tụng hành số 04/BC-TANDTC Tịa án nhân dân tối cao, ngày 29 tháng 01 năm 2015 47 Báo cáo tổng kết công tác năm 2012 nhiệm vụ trọng tâm cơng tác năm 2013 ngành Tịa án nhân dân số 05/BC-TA Tòa án nhân dân tối cao, ngày 18 tháng năm 2013 48 Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2013 phương hướng nhiệm vụ năm 2014 số 01/BC-TĐKT Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước, ngày 20 tháng 10 năm 2013 49 Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2014 phương hướng nhiệm vụ năm 2015 số 116/BC-TĐKT Tịa án nhân dân tỉnh Bình Phước, ngày 28 tháng 10 năm 2014 50 Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2014 phương hướng nhiệm vụ năm 2015 số 126/BC-TĐKT Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước, ngày 22 tháng 10 năm 2015 51 Báo cáo Tổng kết công tác năm 2015 phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2016 Tòa án nhân dân hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh số 2551/TATP, ngày 23 tháng 11 năm 2015 52 http://www.hoidongcanhtranh.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&id= 98 53 http://thanhnien.vn/thoi-su/ubnd-tphcm-bi-toa-xu-thua-kien-vi-ban-hanh-quyetdinh-trai-phap-luat-709331.html 54 http://baoquangngai.vn/channel/2034/201311/khoi-kien-xet-xu-an-hanh-chinhcon-lam-gian-truan-2275763/ 55 http://congdoanthanhhoa.org.vn/index.php/tin-hoat-dong-cong-doan/tuyentruyen-giao-duc/19-tin-hoat-dong-cong-doan/20-tuyen-truyen-giao-duc/1919mt-s-gii-phap-cong-tac-tuyen-truyn-ph-bin-giao-dc-phap-lut-trong-trong-cnvcld 56 http://luathoc.vnweblogs.com/a241114/su-tham-gia-cua-luat-su-trong-linh-vuckhieu-kien-hanh-chinh.html 57 http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/tinh-huong-gay-tranh-cai-trong-xu-anhanh-chinh-2398564.html 58 Nghị số 49-NQ/TW ngày 02 tháng năm 2005 Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 Phụ lục số Tình hình khởi kiện vụ án hành nước ta qua năm theo số liệu thống kê Tòa án nhân dân Tối cao Năm 2012 2013 2014 (đến 9/2014) Tòa án cấp sơ thẩm 5.172 vụ 5.858 vụ 5.345 vụ Tòa án cấp phúc thẩm 972 vụ 1.861 vụ 1.903 vụ Cấp Tòa án tháng 7000 6000 5000 4000 Sơ thẩm 3000 Phúc thẩm 2000 1000 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 (đến tháng 9/2014 Tình hình khởi kiện vụ án hành nước ta qua năm theo số liệu thống kê Tòa án nhân dân Tối cao Phụ lục số Tình hình khởi kiện vụ án hành Tịa án nhân dân tỉnh Bình Phước năm 2013, 2014, 2015 Năm Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 56 vụ 45 vụ 71 vụ Tòa án cấp phúc 15 vụ thẩm 23 vụ 29 vụ Cấp Tòa án Tòa án cấp sơ thẩm 80 70 60 50 Sơ thẩm 40 Phúc thẩm 30 20 10 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Tình hình khởi kiện vụ án hành Tịa án nhân dân tỉnh Bình Phước năm 2013, 2014, 2015 ... Quy định pháp luật khởi kiện vụ án hành .16 1.2.1 Quyền khởi kiện vụ án hành 16 1.2.2 Điều kiện khởi kiện vụ án hành 18 1.2.3 Hình thức, thủ tục khởi kiện vụ án hành 33 1.2.4... việc trả lại đơn khởi kiện 36 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 38 2.1 Thực trạng khởi kiện vụ án hành 38 2.1.1 Thực trạng hoạt động khởi kiện vụ án hành 38 2.1.2... không đáp ứng điều kiện khơng có quyền khởi kiện họ nộp đơn khởi kiện Tòa án, Tòa án trả lại đơn khởi kiện, trường hợp trả lại đơn khởi kiện người khởi kiện khơng có quyền khởi kiện theo điểm a
- Xem thêm -

Xem thêm: Khởi kiện vụ án hành chính ở việt nam , Khởi kiện vụ án hành chính ở việt nam

Từ khóa liên quan